Handleplan DSR Kreds Hovedstadens arbejdsmiljøstrategi og strategi for arbejdsmiljørepræsentanter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan DSR Kreds Hovedstadens arbejdsmiljøstrategi og strategi for arbejdsmiljørepræsentanter"

Transkript

1 Oversigt De faglige indsatsområder Akut-området, Medicinske afdelinger og psykiatri Kommune- og regionsvalg Følge APV og trivselsmålinger - Særligt regionens Trivsel OP Arbejdstilsynets indsats og påbud Arbejdsmiljø som driftsstyringsmål i Region Hovedstaden Fagidentitetsprojektet Sundhedsplatformen Afholde møder og workshop omkring relevante emner både DSR-specifikke, tværfaglige og tværorganisatoriske. Samarbejde med TR, AMiR, leder og øvrige medlemmer Intro og velkomst til nyvalgte AMiR pakke ved anmeldelse og 2 introdage pr. år. Etablere netværk for AMiR Styrke vores viden om AMiR er og fortsat sikre bedre registrering herunder undersøge ledernes holdning til AMiR og arbejdsmiljøarbejde Kompetenceudvikling af de tillidsvalgte Styrke samarbejdet mellem AMiR, TR, ledere og medlemmer Udvælge mindst 1 kommune som indsatskommune, hvor der med udgangspunkt i faglighed og arbejdsmiljø fokuseres på valg af repræsentanter og deres handlemuligheder. Mindst et temamøde for ledere om arbejdsmiljø i samarbejde med lederforeningen Optimere arbejdsmiljøarbejdet i MED-systemet. Medlemmernes oplevelse af DSR Kreds Hovedstadens arbejdsmiljøindsats Fortsat arbejde med fokus på at forbedre medlemmernes oplevelse af DSRs arbejdsmiljøarbejde Plan(er), der tager afsæt i de udfordringer, vi kender i forhold til DSR s synlighed og image omkring arbejdsmiljø samt i de udvalgte faglige indsatsområder. I øvrigt Fortsætte fokus på arbejdsmarked, faglighed og arbejdsmiljø for senior-sygeplejersker Tilbud til medlemmerne omkring stress GAS-monitorering EU og arbejdsmiljøet

2 Uddybning af handleplanen Særlige faglige områder akut-området, medicinske afdelinger og psykiatri Hvad - Temaer - Evt. handlinger Kommune- og regionsvalg Følge APV og trivselsmålinger Særligt regionens Trivsel OP - Evt. følge op med møder med direktioner på hosp i samarbejde med FTR og AMiR på VMU-niveau Arbejdstilsynets indsats og påbud Arbejdsmiljø som driftsstyringsmål i Region Hovedstaden Hvorfor / Formål Hvem Tid Relateret Inddrage sygeplejerskers arbejdsmiljø og faglighed på valgmøder og i kommunikation med politikere og medlemmer. Formålet med dette emne som del af handleplan er, at få mere arbejdsmiljøarbejde og bedre arbejdsmiljø ud af APV og Trivsels OP. APV og Trivsels OP indeholder en omfattende kortlægning af arbejdsmiljøet på sygeplejerskers arbejdspladser. Og en mulighed for at sætte fokus på ændringer og forbedringer på arbejdspladsniveau. Være med til at Arbejdstilsynet besøger de arbejdspladser, hvor det synes relevant. Være med til at sikre, at de arbejdspladser, der modtager et påbud også oplever, at det tages alvorligt Vi har længe haft opmærksomhed på, at dokumentation af ydelser ikke siger noget om kvaliteten, men det gør det, at måde på arbejdsmiljøet. Derfor er dette initiativ fra Region H et initiativ vi skal følge og støtte. Kredsens politikere understøttet af Pol kom. Kredsens formandskab i samarbejde med FTR og AMiR FTR i første del og herudover relevant TR, AMiR. Kredskontoret og 2018 APV og Trivsels OP vil også indgå i temadage for AMiR (og TR?)

3 Fagidentitetsprojektet Sundhedsplatformen Afholde møder og workshop (videnscaféer) omkring relevante emner både DSR-specifikke, tværfaglige og tværorganisatoriske Fagidentitetskonceptet kobler arbejdsmiljø og faglighed. Det skal vi fortsat arbejde med. Der arbejdes i perioden med forskellige måder at gøre det på med fagligidentitet i centrum. Medlemmer vil blive inddraget i nyudvilklingen. Der vil blive tænkt i relation til samarbejde med andre faggrupper. De arbejdsmiljømæssige udfordringer omkring sundhedsplatformen vil blive fulgt og reageret på. Synliggører DSRs holdninger og skabe grobund for AMIR og TR s lokale arbejde. Give redskaber og mental støtte. Fremhæve betydning af fokus på faglighed og social kapital. AMIR, TR, DSR POL, Medlemmer på arb. KBN AMIR, TR, DSR POL, Medlemmer på arb. KBN Planlægges løbende Der pågår en undersøgelse af om plejecentre i en udvalgt kommune kan indgå i udviklingsarbejdet. - For psyk afholde og udvikle aktiviteter om voldsforebyggelse Give opmærksomhed og redskaber på patientinddragelse, god faglighed og tværfagligt samarbejde, som profylakse i forhold til vold AMIR, TR, (LEDERE), KBN Er undervejs i samarbejde med Mette Sofie og FTR erne - For AKUT og det medicinske område f.eks. omk. Udmelding om at 70% skal vendes i AKUT-døren, AKUTpladser i kommunerne. - medlemsmøder (evt. tr kollegier) Få engageret andre typer af medlemmer i arbejdsmiljøarbejde. Synlighed for DSR. KBN, DSR POL,

4 Samarbejde med TR, AMiR, leder og øvrige medlemmer Der skal i perioden arbejdes med at få aktiviteter og den strategiske kompetenceramme koordineret. Hvad Hvorfor / formål Hvem Tid I øvrigt Intro og velkomst til nyvalgte AMiR pakke ved anmeldelse og 2 introdage pr. år. Fastholde AMIR og udvikle kompetencer. Vilkår og rollen som AMiR er særligt i fokus. Forventningsafstemning i samarbejdet mellem DSR og AMiR er også central. Repræsentant fra formandskab og KBN Kontinuerligt Eksperimenterer med at etablere netværk for AMiR på hospitalsniveau eller andre AMiR-fora Styrke AMiRs fællesskab, idet AMIR ofte er alene med interessen for arbejdsmiljø. Mulighed for at kende artsfæller i nærmiljøet og styrke og synliggøre arbejdet og samarbejdet. Sikre målrettet sparring og nærvær. Hvis muligt AMiR fra VMU, repræsentant fra formandskab og KBN Vi er i gang med at etablere et system, der kan opfange de nyvalgte AMiR, som ikke deltager på intro-møde umiddelbart efter de er valgt. Være i kontakt med AMiR også via Omkreds H, f.eks. opfordre til at nyvalgte AMiRer bliver registreret i vores systemer. Styrke vores viden om AMiR er og fortsat sikre bedre registrering. Herunder undersøge ledernes holdning til AMiR og arbejdsmiljøarbejde Kompetenceudvikling af de tillidsvalgte - Afholder AMiRmøder - Undervise TR i relevante arbejdsmiljøproblems Jo bedre vi kender AMiR erne jo mere målrettet kan vi samarbejde. Før samarbejdet kan forbedres skal vi have AMiR ene registreret. Møderne er en måde at møde AMiR erne, formidle holdninger og viden samt lægge op til samarbejde om arbejdsmiljøudfordringer. AMiR ernes tilknytning til kredsen er på sinde. Give TR og AMIR samme sprog og fokus i samarbejdet på arbejdspladsen.

5 tillinger, Trivsel OP m.m. - Arbejde for Kollegiemøder, hvor AMiR også deltager. Handleplan Styrke samarbejdet mellem AMiR, TR, ledere og medlemmer Samarbejdet mellem medlemmer, repræsentanter og ledelser skal styrkes bl.a. ved at afholde møder for disse grupper sammen. Herudover formidles holdning og viden i relation til Vi er hinandens arbejdsmiljø og at samarbejdet mellem ledelse og ansatte er en nødvendighed for høj faglighed og godt arbejdsmiljø. Vi er godt med, når det gælder arrangementer for AMiR, TR og ledere sammen i forskellige formationer, men øvrige medlemmer udestår. Det skal der arbejdes med i perioden. Fordre dette arbejdspladsoplæg/-besøg Udvælge mindst 1 kommune som indsatskommune, hvor der med udgangspunkt i faglighed og arbejdsmiljø fokuseres på valg af repræsentanter og deres handlemuligheder. Skabe synlighed og nærvær, optimere samarbejde, sammenhold og indflydelse. Dette kunne være et tværfaglig og tværorganisatorisk projekt. Her vil også APV-fokus indgå Politiker fra formandskab, Faglig konsulent knyttet til kommunen, AMiR er, TR er, KBN Mindst et temamøde for ledere om arbejdsmiljø i Lederne har stor betydning for, hvordan arbejdsmiljøet opleves for de ansatte. Efter 2017

6 samarbejde med lederforeningen Optimere arbejdsmiljøarbejdet i MED-systemet. Undersøgelse fra FTF viser, at lederne ikke altid oplever sig klædt på til opgaven. Med et sådan initiativ kan vi fremstå som en samarbejdsmulighed for lederne i forhold til arbejdsmiljøudfordringer. Styrke og sikre indflydelse på arbejdsmiljøarbejdet i MED fra arbejdsmiljøgrupper til hovedudvalg. Styrke den formelle struktur omkring arbejdsmiljøarbejdet i Region H. - organiseringen. Ved at invitere relevante medlemmer og aktører i MED-systemet til at videndele og inspirere, så der på baggrund heraf kan sættes fokus på arbejdsmiljøarbejde i MED Ikke sket Medlemmernes oplevelse af DSR Kreds Hovedstadens arbejdsmiljøindsats Hvad Hvorfor / formål Hvem Tid I øvrigt Fortsat arbejde med fokus på at forbedre medlemmernes oplevelse af DSRs arbejdsmiljøarbejde Plan(er), der tager afsæt i de udfordringer, vi kender i forhold til DSR s synlighed og image Formål bl.a. at kunne målrette kommunikationsindsatsen om arbejdsmiljø overfor medlemmerne. Her er også opmærksomhed på, hvordan vi som organisation fremstå ift. medlemmerne

7 omkring arbejdsmiljø samt i de udvalgte faglige indsatsområder. Handleplan I øvrigt Hvad Hvorfor / formål Hvem Tid Fortsætte fokus på arbejdsmarked, faglighed og arbejdsmiljø for senior-sygeplejersker Tilbud til medlemmerne omkring stress GAS-monitorering EU og Arbejdsmiljøet Medlemmerne skal være på arbejdsmarkedet længere. Hvordan kan DSR Kreds Hovedstaden arbejde for, at arbejdsmiljø og fortsat faglig udvikling tilgodeser denne medlemsgruppe. Der er påbegyndt forskning på dette område, som vil b.ive fulgt. Kredsen anerkender stress som en lidelse, der rammer en række medlemmer og derfor prioriteres afholdelse af aktiviteter til at tage dette alvorligt i samarbejde med de berørte medlemmer. I perioden vil vi arbejde med at bruge GAS mere aktivt i forhold til at skaffe statistiske og relevante træk og tendenser herfra. EU har fokus på seniorer på arbejdsmarked. Følge dette. International arbejdsmiljøfokus følges og integreres, hvis aktuelt. Sammen med DSRc. Tilbud udbygges i 2017