Lokalplan nr. 12.E4.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 12.E4.5"

Transkript

1 Lokalplan nr. 12.E4.5 Theresavej Haakonsgade Haraldsgade Olufsgade Poulsgade Dronningens Boulevard Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Erhvervsområde ved Poulsgade og Haraldsgade i Herning

2 Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge- og anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller der sker væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinjer for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen. Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens bestemmelser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området. Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og en lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, være i overensstemmelse med lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan. Fremlæggelse mv. Dette lokalplanforslag vil være offentligt fremlagt i tiden fra den dd. måned 20xx til den dd. måned 20xx (begge dage incl.) på Herning Rådhus (i Borgerservice, indgang B og i Planafdelingen, indgang C 2. sal), på Herning Bibliotekerne og på kommunens hjemmeside. Indsigelser imod og ændringsforslag til lokalplanen skal indsendes skriftligt til Herning Byråd, Rådhuset, 7400 Herning eller pr. til: senest den dd. måned 20xx Indsendte indsigelser og ændringsforslag offentliggøres på Herning Kommunens hjemmeside med navn der er således fuld offentlighed om indsigelse og indsigers navn. Supplerende oplysninger kan indhentes på By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen, tlf Lokalplan 12.E4.5

3 Forslag til Lokalplan 12.E4.5 - Erhvervsområde ved Haraldsgade og Poulsgade i Herning Indhold 1.0 Redegørelse LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS OMRÅDE LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER LOKALPLANENS INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING MYNDIGHEDSTILLADELSER LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Lokalplanbestemmelser 12 1 LOKALPLANENS FORMÅL 12 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 13 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 13 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 13 5 UDSTYKNING 13 6 TEKNISKE ANLÆG 13 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 14 8 BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 14 9 UBEBYGGEDE AREALER TERRÆN HEGNING OG BEPLANTNING FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE MILJØ SERVITUTTER OPHÆVELSE AF LOKALPAN LOKALPANENS RETSVIRKNINGER Vedtagelsespåtegning 17 Kortbilag 1 - Matrikelkort Kortbilag 2 - Lokalplankort 3 Indhold

4 1.0 Redegørelse LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af ny etagebebyggelse til offentlige formål, kontorformål, liberalt erhverv og servicevirksomheder. Lokalplanen skal sikre en bymæssig og landskabelig sammenhæng mellem erhvervsområdet langs Dronningen Boulevard, den nye retsbygning samt boligbebyggelsen i området. Lokalplanen skal ligeledes sikre trafikale adgangsforhold, samt etableringen af de nødvendige parkeringspladser til betjening af funktionerne indenfor lokalplanområdet. De primære parkeringsforhold skal etableres under terræn. LOKALPLANENS BAGGRUND Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at placere nyt erhvervsbyggeri, en ny politistation og eventuelt en ny arrestbygning i bynære omgivelser i Herning. Funktionerne skal drage nytte af den centrale placering mellem midtbyen, motorvejen og de største indfaldsveje til Herning. Lokalplanområdet er også en del af en temaplan, som omfatter et større område ved Haraldsgade, hvilket skaber mulighed for en sammenhængende landskabelig struktur i området, hvor den kommende bydelspark også indgår. Hara Olufs Haak onsg ade gade Ubebyggede arealer etableres med udgangspunkt i de principper, som er bestemt af temaplanen for bydelsparken. ldsg ade NY RETSBYGNING Pouls g ade LOKALPLANOMRÅD E Dronn ingens Boulev ard Luftfoto lokalplanområde Lokalplan 12.E m Korttitel: Tekst felt 1 Ajourført indtil: Tekst felt 3 Afdeling: Tekst felt 2 Målforhold: Herning kommune Torvet 7400 Herning Tlf.nr: Fax.nr: : 1000 Dato: Bemærk matrikelkort er kun ti

5 1.3 LOKALPLANENS OMRÅDE Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Lokalplanområdet er beliggende i den syd-østlige del af Herning bymidte i umiddelbar nærhed af motorvejen og byens største indfaldsveje. Området omfatter matrikel nr. 115y Herning Bygrunde og dækker et areal på ca m2. Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af Haraldsgade, mod syd af Dronningens Boulevard, mod øst af et ubebygget areal samt mod vest af Retsbygningen, en erhvervsbygning og forlængelsen af Poulsgade. Områdets zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Områdets nuværende anvendelse. Lokalplanområdet ligger i dag ubebygget hen, men har tidligere fungeret som omlastningsstation for slagtesvin. Eksisterende bebyggelse og anlæg Der er ingen bebyggelse i området i dag, men der er klargjort for forlængelse af Poulsgade fra den tilstødende grund, som ligeledes er tilkørselsvej til parkeringskælderen under retsbygningen. Landskab og natur Lokalplanområdet udgøres i dag af et ubebygget areal med jord og grus samt en spredt beplantning op imod Dronningens Boulevard. Terrænet på grunden falder ca. 3 meter fra Haraldsgade i nord ned til skrænten ved Dronningens Boulevard i syd, hvor vejbanen igen ligger i niveau med Haraldsgade. Trafikale forhold Lokalplanområdet trafikbetjenes primært fra vest via Poulsgade og Haraldsgade. Man kan også komme til området fra Silkeborgvej i nord via Olufsgade eller Haakonsgade. Poulsgade er forlænget med en nedkørsel til parkeringskælderen under retsbygningen, og der er klargjort for videreførelse af vejen i kælderniveau ind til lokalplanområdet. Erhvervsbygningen ved lokalplanområdets syd-vestlige hjørne har en niveaufri adgang til en indgang i kælderetagen. I den forbindelse foreligger der en deklaration om en tinglyst færdselsret for lette køretøjer, herunder varebiler, på lokalplanens område. Særlige miljøforhold Dronningens Boulevard er en af de store indfaldsveje og trafikknudepunkter i Herning, hvilket medfører en del støjgener. Dette forhold skal der tages hensyn til i udarbejdelse af ny bebyggelse, der støder op til Dronningens Boulevard. 1.4 LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger placeret i syd-østlige del af Herning midtby og er en del af et erhvervsbånd langs Dronningens Boulevard. Nord og vest for området ligger et større boligområde primært med ældre villaer i 1½ etage samt enkelte etagebyggerier. På nabogrunden mod vest ligger den nye retsbygning, som har sin parkeringsplads og hovedindgang vendt mod lokalplanområdet. Poulsgade fungerer i dag som til- og frakørselsvej til erhvervsbåndet langs Dronningens Boulevard og en udbyggelse af området mod øst kan medføre en øget trafikmængde på Poulsgade og på boliggaderne ud mod Silkeborgvej. 1.5 Disponering LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen udlægger 2 byggefelter placeret henholdsvis nord og syd for forlængelsen af Poulsgade. Bebyggelse i det nordlige byggefelt B1 skal have primær adgang fra Haraldsgade og forholde sig til placeringen af retsbygningen ved at have sit primære ankomstområde og parkering mod rettens hovedindgang. Bebyggelse i byggefelt B1 skal opføres i minimum 2 etager og maksimum 3 etager med tilhørende kælder. Bebyggelse i det sydlige byggefelt B2, skal markere sig mod Dronningens Boulevard i minimum 3 etager og maksimum 5 etager med tilhørende kælder. Bebyggelsen skal ses i sammenhæng med de andre bygninger i erhvervsbåndet langs vejen, og skal have primær adgang fra forlængelsen af Poulsgade. Det er muligt at sammenbygge de to byggefelter med en gennemgående kælderetage og/eller gangbroer, således at forlængelsen af Poulsgade både kan blive en sænket, åben vej eller en tilkørsel til en parkeringskælder. 5 Redegørelse

6 Anvendelse Lokalplanområdet skal anvendes til offentlige formål, kontorformål, liberalt erhverv og servicevirksomheder, herunder politistation og arrestbygning. Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af boliger indenfor området. Inden for lokalplanområdet kan placeres virksomheder inden for virksomhedsklasse 1-3 efter Kommuneplan for Herning Kommune og Miljøministeriets Håndbog for miljø og planlægning boliger og erhverv i byerne, 2004, jf. bilag A. Bebyggelse og anlæg Lokalplanen giver mulighed for at opføre 5800 m² etageareal med en samlet bebyggelsesprocent på ca. 120 for området som helhed. Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefelterne B1 og B2. I byggefelt B1 mod Haraldsgade er det muligt at opføre byggeri i maksimalt 3 etager med en bygningshøjde på 12 meter og i byggefelt B2 maksimalt 5 etager med en bygningshøjde på 20 meter. Grønne områder, landskab og beplantning Lokalplanområdet er en del af en grøn temaplan, som omfatter et større område omkring Haraldsgade og dækker ca m² (se illustrationsplan i redegørelsen). De ubebyggede arealer skal udlægges efter de principper som er vist på den grønne temaplan, dog ændres mulighederne for bebyggelse og friarealer i lokalplanområdets nordlige del. Her muliggør byggefelt B1 at etablere bebyggelse ud til Haraldsgade og friarealer samt parkering over imod retsbygningen. Veje, stier og parkering Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Poulsgade og Haraldsgade efter de principper som er vist på kortbilag 2. For at sikre at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til betjening af lokalplanområdet og for at sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser. Parkeringspladser skal primært etableres i parkeringskælder under terræn. Arealer til parkering på terræn skal udformes så de fremstår ensartet i området. I forbindelse med en etablering af en ny politistation vil der være brug for en ny udrykningsvej, således at udrykningskøretøjer hurtigt kan komme ud til rundkørslen ved motorvejen og Dronningens Boulevard. Denne udrykningsvej skal etableres udenfor lokalplanområdet med let og hurtig adgang til rundkørslen. Miljø Dronningens Boulevard er en af de store indfaldsveje til Herning, hvilket medfører en del støjgener. Dette forhold skal der tages hensyn til i udarbejdelse af ny bebyggelse, der støder op til mod Dronningens Boulevard. Umiddelbart syd for Dronningens Boulevard ligger jernbanen og det kan medfører yderlige støjgener, som der skal tages hensyn til i udarbejdelsen af bebyggelsen der har facader mod syd. Lokalplanområde set fra øst Lokalplanområde set fra nord 6 Lokalplan 12.E4.5

7 Støjafskærmende foranstaltninger skal indeholdes i bebyggelsens arkitektur. Vest for lokalplanområdet på den anden side af Sjællandsgade ligger slagteriet Danish Crown. Uanset at Danish Crown opfylder alle regler og målsætninger for lugtemission, må det forventes, at der under meget specielle vejrforhold kan forekomme lugt fra slagteriet. Der kan træffes særlige foranstaltninger til imødegåelse af lugt i bygningen, fx ved uoplukkelige vinduer, særlig udformning af ventilationsanlæg o. lign. Afstanden til risikovirksomheden Danish Crown kan berøre lokalplanområdet ved ulykker i forbindelse med ammoniakudslip fra virksomhedens køleanlæg. 1.6 Cirkulærer LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanen er i overensstemmelse med: Cirkulære nr. 37 af 20. april 2006 om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed. Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan og er indeholdt i rammeområde nr. 12.E4. Lokalplanens forhold til miljøet Natura 2000 m.m. I henhold til gældende Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000 område og beskyttede arter. I betragtning af områdets nuværende bebyggelse, karakter og infrastruktur anses mulige påvirkninger at være ubetydelige. Lokalplanforslaget vurderes til, også med hensyn til nationalt beskyttede naturtyper og arter, at være uden negative konsekvenser for beskyttede naturtyper, biologisk mangfoldighed, beskyttelseskrævende dyr og planter hverken indenfor projektområdet eller udenfor projektområdet under forudsætning af, at bygningsmæssige og produktionsmæssige tiltag reguleres behørigt efter anden lovgivning end naturbeskyttelsesloven m.v. De gældende Vand- og Naturplaner samt den vedtagne Naturpolitik i Herning Kommune, skal give sikkerhed for, at der ikke som følge af gennemførelse af projektet vil kunne indtræffe utilsigtede og uoprettelige negative konsekvenser for beskyttet natur med tilhørende flora og fauna. Lov om Miljøvurdering Ifølge Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanområdets sydlige del Forlængelse af Poulsgade til kælderniveau 7 Redegørelse

8 Herning Kommune har i en Screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningen kan ses ved henvendelse på Herning Kommunes planafdeling. KLAGEVEJLEDNING Herning Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I henhold til planlovens 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis de ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at byrådet efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage indgives til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej København NV. Klagen skal være modtaget af Natur og Miljøklagenævnet inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Det er en betingelse for, at Natur- og Miljøklagenævnet behandler Deres klage, at De indbetaler et gebyr for privatpersoner fastsat til 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Støj og vibrationer Ved nybyggeri skal det ved målinger eller beregninger dokumenteres, at de til enhver tid gældende myndighedskrav til grænseværdier for anlæggets beskyttelse mod støj og vibrationer fra jernbane og vej overholdes. Ved etablering af virksomheder inden for lokalplanområdet skal det ved målinger eller beregninger dokumenteres, at de til enhver tid gældende myndighedskrav til grænseværdier for virksomhedernes støjpåvirkning af omgivelserne overholdes. Virksomhedsstøj Virksomheder, der etablerer sig i lokalplanområdet, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. De gældende støjgrænser for lokalplanområdet er 55 db(a) i dagstimerne på hverdage, om aftnen 45 db(a) og i nattetimerne 40 db(a). Værdierne er i db(a) og angiver det maksimale støjniveau virksomhederne må belaste lokalplanområdet med. Bydelsparken må ikke belastes af et støjniveau fra virksomhederne, der overstiger 40 db(a) i dagtimerne på hverdage, 35 db(a) om aftnen og natten. Vejtrafikstøj Lokalplanområdet er belastet af vejtrafikstøj fra Dronningens Boulevard. De udendørs arealer må maksimalt være belastet med 58 db(a). For indendørs arealerne gælder det at disse ikke må belastes af støj der overstiger 63 db(a) for kontorer, liberalt erhverv m.v. og 58 db(a) for offentlige formål. Jernbanestøj Lokalplanområdet kan som følge af sin placering nord for jernbaneområdet være belastet med støj og vibrationer fra jernbanen. Disse må ikke overstige 64 db(a) for bydelsparken og 69 db(a) for kontorer, liberalt erhverv m.v. og 64 db(a) for offentlige formål. Jordforurening Der er indenfor lokalplanområdet pt. registreret en jordforurening ud mod Dronningens Boulevard. Arealet er kortlagt som forurenet i klasse V1, i henhold til Lov om forurenet jord. Når et areal er kortlagt, kan det medføre, at der skal ansøges om speciel tilladelse fra kommunen, inden der på arealet må udføres bygge- og anlægsarbejde eller ændres i arealanvendelsen. Flytning af forurenet jord, jord fra kortlagte arealer, områdeklassificerede arealer samt vejarealer skal på forhånd anmeldes til kommunen. Prøver af jorden skal analyseres for at afgøre hvor den må anbringes. Inden et areal ændrer anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejer/bruger sikre enten, at de øverste 50 cm af jordlaget på den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. 8 Lokalplan 12.E4.5

9 Affald Inden for lokalplanområdet skal der i henhold til lokalplanen udlægges areal til affaldsstationer for indsamling af erhvervs- og husholdningsaffald i overensstemmelse med Herning Kommunes retningslinier og regulativer på affaldsområdet. Der skal i erhvervsområder og butikker etableres affaldsstationer til indsamling af erhvervsaffald i henhold til Herning Kommunes retningslinier og regulativer på affaldsområdet. Grundvand Lokalplanen ligger i et område omfattet af Indsatsplan for beskyttelse af grundvandsressourcen. Indsatsplanen er lavet i et samarbejde mellem Herning Kommune og relevante myndigheder. Formålet med indsatsplanen er, at der nu og i fremtiden kan indvindes godt drikkevand i Herning Kommune. I lokalplanområdet må der etableres virksomheder inden for grundvandsklasse 1, GV1. Virksomheder inden for grundvandsklasse 2, GV2, kan kun etableres med skærpede krav. Yderligere information kan fås ved at kontakte Herning Kommune. Lokalplanen stiller krav om at veje og pladser, hvor der kører motorkøretøjer eller håndteres miljøfarlige stoffer, skal udføres med en belægning som muliggør, at afstrømmende vand kan opsamles. Afledning af regn- og spildevand skal ske i overensstemmelse med gældende spildevandsplan. Masterplan / temaplan o.l. For området i den østlige ende af Haraldsgade er der udarbejdet en grøn temaplan. Temaplanen er udarbejdet for at sikre et sammenhængende princip for de ubebyggede arealer. Området er markant placeret ved den store indfaldsvej til Herning og temaplanen skal skabe en sammenhæng i overgangen mellem erhvervsområde og boligområde. Lokalplanen tager udgangspunkt i denne temaplanen, dog med få ændringer i forhold til placering af byggefelter og parkering. Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt Der er i Herning Kommuneatlas ikke registreret bygninger indenfor lokalplanområdet. Teknisk forsyning Området forsynes med varme, el, vand og kloak fra private og offentligt ejede virksomheder på de respektive ledningsejeres til enhver tid gældende betingelser. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til vand, kloak, elforsyning og kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Bortledning af spildevand og regnvand skal ske i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan og Herning Kommuneplan. Kollektiv trafik Lokalplanområdets nærmeste busforbindelse er ved Silkeborgvej. 1.7 MYNDIGHEDSTILLADELSER Herning Kommune Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke etableres miljøfølsom anvendelse som f.eks. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus eller institution på de arealer, som er registreret som jordforurenede, før Herning kommune har frigivet arealerne til formålet jf. Jordforureningsloven. Museer Museum Midtjylland skal i henhold til Museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet jf. Museumsloven stoppes og Museum Midtjylland underrettes. Politiet Der kan jf. Færdselsloven ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.v., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling. 1.8 LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet og offentlig bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 9 Redegørelse

10 Der gælder i henhold til planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet den xx. måned 201x, kan byrådet dog give tilladelse til at udnytte en ejendom, hvis det er i overensstemmelse med forslaget og med byggeloven. Hvis der i løbet af den offentlige høringsperiode rettidigt er fremsat indsigelser mod lokalplanforslaget, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse, det vil sige fra den xx. måned 201x og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af byrådet, dog højest indtil den xx. måned 201x. I øvrigt bortfalder forslaget, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år efter offentliggørelsen. 10 Lokalplan 12.E4.5

11 Haraldsgade Lokalplan nr. 12.E4.5 Illustrationsplan/ Temaplan Olufsvænget Legeområde/ Udsigtsbakke Bunker/ Legeskulptur Theresavej Klippede træer i konstruktion Stolpeskov/ Espallie Stolpeskov/ Klatrestativ Olufsgade Haakonsgade Parkering Markeringer i fladen - termoplast Parkering Regnvandsbassin Nedkørsel til underjordisk parkeringsanlæg Stolpeskov Parkering Udsigtsbakke Regnvandsbassiner Dronningens Boulevard Ingvar Cronhammers skulptur

12 2.0 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr. 12.E4.5 for Erhvervsområde ved Haraldsgade / Poulsgade i Herning I henhold til lov om planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: at udlægge området til offentlige formål, kontorformål, liberalt erhverv og servicevirksomheder, at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området, at sikre funktionelle, sikre tilkørselsforhold til området, at sikre etableringen af parkeringspladser til lokalplanområdets funktioner, at sikre etableringen af parkeringskælder, at sikre en harmonisk overgang mellem erhvervsområdet og boligområdet, at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, 12 Lokalplan 12.E4.5

13 OMRÅDE OG ZONESTATUS Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og 2, omfatter hele matrikel nr. 115y Herning Bygrunde samt alle parceller, der efter den 1. juni 2012 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. Lokalplanområdet er beliggende i byzone OMRÅDETS ANVENDELSE Lokalplanområdet må anvendes til offentlige formål, kontorformål, liberalt erhverv og servicevirksomheder. Der kan i området etableres virksomheder, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne som kontorer, liberale erhverv, offentlige formål, servicevirksomheder og lignende inden for virksomhedsklasse 1-3 efter kommuneplanen og Miljøministeriets Håndbog om miljø og planlægning - boliger og erhverv i byerne, Jf. bilag A. Der må ikke etableres erhverv eller offentlige funktioner, som ved trafik eller gennem drift forurener med støj, luft eller rystelser. Byggeriet skal opføres som lavenergibebyggelse, der opfylder bygningsreglementets krav om mindst energiklasse 2. Der må ikke etableres nogen form for boliger. Der må ikke etableres nogen form for detailhandel. Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v. Der må i området ikke foretages udendørs oplagring uden for indhegnede og afskærmede varegårde og lignende samt henstilling af uindregistrerede køretøjer, campingvogne, trailere og lignende samt lystbåde VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD Lokalplanområdet vejbetjenes fra videreførelsen af Poulsgade samt fra Haraldsgade. Der udlægges areal til nye veje A-B og B-C i princippet som vist på kortbilag 2. Der skal minimum etableres 1 p-plads pr. 50 m² etageareal. Parkering skal primært etableres som parkeringskælder inden for området vist på kortbilag 2. Samlede parkeringsarealer på terræn med mere end 8 pladser skal beplantes med mindst ét træ pr. 6 p- pladser. Parkering på terræn kan etableres inden for de på kortbilag 2, viste parkerings- og friarealer UDSTYKNING Udstykning må kun ske således, at den på kortbilag 2 viste disponering og bebyggelse kan gennemføres TEKNISKE ANLÆG Ved nybyggeri har grundejerne pligt til at lade deres ejendomme tilslutte private eller offentligt ejede forsyningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser. 13 Bestemmelser

14 Tekniske anlæg og installationer skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningens arkitektur. Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. Der kan i erhvervsområder etableres affaldsstationer til indsamling af erhvervsaffald i henhold til Herning Kommunes retningslinier og regulativer på affaldsområdet BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. Det samlede etageareal inden for byggefelt B1 må maksimum være 3000 m². Det samlede etageareal inden for byggefelt B2 må maksimum være 2800 m². Bebyggelse indenfor byggefelt B1 må højst opføres i 3 etager og minimum i 2 etager i forhold til niveauplan ved Haraldsgade. Der kan etableres kælder under bebyggelsen. Bebyggelse indenfor byggefelt B1 må have en højde af maksimum 12 meter. Bebyggelse indenfor byggefelt B2 må højst opføres i 5 etager og minimum i 3 etager i forhold til niveauplan ved Haraldsgade. Der kan etableres kælder under bebyggelsen. Bebyggelse indenfor byggefelt B2 må have en højde af maksimum 20 meter. Der kan etableres parkeringskælder, gangbroer og lignede mellem de to byggefelter B1 og B BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN Bebyggelsen inden for hver ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til farver, form og materiale. Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge, der fremtræder i tegl eller som pudset overflade, naturstensfacader, naturlig eller indfarvet beton, skifer og andre faste fiberplade beklædninger. Mindre bygningsdele kan desuden udføres i træ, glas, zink, stål, beton, kobber og aluminium. Tage skal udføres som flade tage eller som tage med ensidig taghældning. Der må ikke opsættes nogen form for individuelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagelse, radioamatørvirksomhed, eller lignende, der kan ses fra offentlige veje-, områder eller parkeringsarealer. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. Tekniske installationer og bygningsdele som for eksempel elevatorer, ventilation, klimaanlæg, anlæg til udnyttelse af solenergi og lignende skal indeholdes i bygninger eller på anden måde indgå som en integreret del af bygningens arkitektur. Dette gælder også for tekniske bygningsdele placeret på tagfladen. Der må ikke opsættes faste baldakiner. Der kan opsættes markiser udført i ensfarvet refleksfrit lærred eller lignende materi-ale og farven skal afstemmes med bygningens øvrige farver. Markisen skal senest rulles ind ved arbejdsdagens ophør. Skiltning på markiser er ikke tilladt. Markiser skal udformes og placeres i overensstemmelse med bygningens fagdeling som hovedregel over vinduer. Skilte skal placeres, så de markerer indgangspartiet. Såfremt en virksomhed ligger med facade mod to veje er der mulighed for et skilt på hver facade. 14 Lokalplan 12.E4.5

15 Skiltning på facaden skal udføres som opsætning af enkeltbogstaver på vinduer eller døre, facadeskiltning over vinduer eller døre med enkeltbogstaver. Skiltning skal tilpasses efter facadens fagopdeling, vindues- og dørformater, murpil-lers bredde, farver m.v Skilte må ikke opsættes over murkrone. Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo. Skilte, der henviser til flere virksomheder i samme bygning skal samordnes, dvs. ens størrelse og ligeværdig placering. Henvisningsskilte for virksomheder med er-hvervsudøvelse fra etager over stueetage eller i bagvedliggende bygninger place-res ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden. Skiltning med belysning må kun udføres så skilteteksten og logo er lysende. Bøjede neonrør opsat direkte på facade er tilladt. Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted. Belysning af skilte må ikke virke blændende og skal afpasses i styrke efter det ge-nerelle belysningsniveau i gaden. Flagstænger og fritstående skilte, som klapskilte, a-skilte og lignende er ikke tilladt UBEBYGGEDE AREALER Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. Indenfor lokalplanens område må der ikke opstilles uindregistrerede campingvogne, både, biler og lignende eller ophobes nogen form for affald. Ubebyggede arealer udlægges i henhold til principperne for området som vist på kortbilag 2. Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 10 % af bruttoetagearealet til erhverv. Opholdsarealer skal have en placering og indretning, som er egnet til formålet. Udendørs opholdsarealer kan etableres på terræn, altaner, tagterrasser og lignende, når de er placeret og indrettet til formålet TERRÆN Der må terrænreguleres indenfor lokalplanområdet, således at der skabes et niveauplan for hvert byggefelt HEGNING OG BEPLANTNING De grønne friarealer, som er markeret på kortbilag 2, skal beplantes med egnstypiske løvfældende træer og buske og tilsås med græs eller blomstergræs. 12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: ubebyggede arealer med beplantning eller belægning er givet et ordentligt udseende ejendomme er ryddet for byggeaffald m.v. og fremtræder ordentligt de i 4 nævnte parkeringsarealer er etableret de i 6 nævnte tilslutninger er etableret de i 6 nævnte affaldsstationer til indsamling af erhvervsaffald er etableret 15 Bestemmelser

16 MILJØ Veje og pladser for kørsel med motorkøretøjer eller håndtering af miljøfarlige stoffer skal udføres med en fast belægning, som muliggør opsamling af afstrømmende vand. Ved nybyggeri skal det ved målinger eller beregninger dokumenteres, at de til enhver tid gældende myndighedskrav til grænseværdier for anlæggets beskyttelse mod støj og vibrationer fra jernbane og vej overholdes. Ved etablering af virksomheder inden for lokalplanområdet skal det ved målinger eller beregninger dokumenteres, at de til enhver tid gældende myndighedskrav til grænseværdier for virksomhedernes støjpåvirkning af omgivelserne overholdes. Skal der etableres støjafskærmende foranstaltninger skal disse indarbejdes i facaden SERVITUTTER Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. Følgende servitutter aflyses i forbindelse med lokalplanes endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse. Servitutterne skal herefter slettes fra tingbogen: 15 OPHÆVELSE AF LOKALPAN Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves lokalplan(erne) nr. xx, titel vedtaget xx. måned år for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. 16 LOKALPANENS RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højest 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Lokalplanens endelige retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Lov om Planlægning ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v. der er omtalt i planen. Herning Byråd kan ifølge planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan. I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 16 Lokalplan 12.E4.5

17 3.0 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som forslag af Herning Byråd den xx. måned 20xx. På Byrådets vegne Kent Falkenvig Formand for Byplanudvalget Jørgen Krogh Direktør By, Erhverv og Kultur 17 Vedtagelsespåtegning

18

19 Lokalplan nr. 12.E4.5 Kortbilag 1 Matrikelkort Mål 1:1000 NORD Haakonsgade Haraldsgade Olufsgade Poulsgade Dronningens Boulevard SIGNATURFORKLARING Lokalplangrænse 1: meter

20 SIGNATURFORKLARING Lokalplangrænse Område for parkeringskælder Vejadgang Byggefelter Parkerings- og friarealer Grønne friarealer

21 Lokalplan nr. 12.E4.5 Kortbilag 2 Lokalplankort Mål 1:1000 NORD Haakonsgade Haraldsgade C Olufsgade B1 Poulsgade A B B2 Dronningens Boulevard 1: meter