Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet"

Transkript

1 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015

2 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Marts 2015

3 Indhold Kapitel 1 Indledning Baggrund Definitioner... 4 Kapitel 2 Opfølgning på indtægtsrammen Kontrol af indtægtsrammen Indtægter og fradrag Betydelige indtægter, tilbagebetaling af skat og tilknyttet aktivitet Yderligere information om fradragene... 7 Kapitel 3 Eksempel Eksempel på opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen... 10

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING Kapitel 1 Indledning 1.1 Baggrund I hvert prisloft fastsættes en samlet indtægtsramme for vand- og spildevandselskaberne. Prisloftet fungerer således som en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift. Selskaberne fastsætter selv deres takster, men samlet set må indtægterne fra taksterne i et år ikke overstige den fastsatte indtægtsramme i prisloftet for det pågældende år. Vi foretager i forbindelse med fastsættelsen af prisloftet en opfølgning på jeres indtægtsramme for prisloftet to år tidligere. For eksempel sker kontrollen med jeres overholdelse af indtægtsrammen for 2014 i prisloftet for Definitioner Indtægtsramme Indtægtsrammen i ét prisloftsår består af de tillæg, I modtager i prisloftet til at dække omkostninger til drift og investeringer. Indtægtsrammen korrigeres for en eventuel historisk over- eller underdækning samt for overholdelse af indtægtsrammen to år forud for prisloftet. Den endelige indtægtsramme i et prisloft angiver dermed det beløb, som I må opkræve hos jeres kunder for levering af de ydelser, der er en del af jeres primære aktivitet.

5 SIDE 5 VEJLEDNING OM OPFØLGNING PÅ INDTÆGTSRAMMEN Kapitel 2 Opfølgning på indtægtsrammen 2.1 Kontrol af indtægtsrammen Ifølge prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 2, korrigeres jeres prisloft for en årlig engangsregulering for forskellen mellem jeres faktiske indtægter og indtægtsrammen i det år, der ligger to år forud for prisloftåret. Hvis I eksempelvis har lavere indtægter end tilladt i prisloftet i 2014, fx som følge af en lavere debiteret vandmængde end forventet, vil I i prisloftet for 2016 få et tillæg svarende til den lavere indtægt. Modsat vil højere indtægter end tilladt i 2014 medføre et fradrag i prisloftet for Hvis I modtager fireårige prislofter, korrigerer vi for forskellen mellem jeres faktiske indtægter og indtægtsrammen i hvert af de fire år, der ligger to år forud for prisloftåret, jf. 5, stk. 3, og 6 i prisloftbekendtgørelsen. Selvom kontrollen for overholdelse af indtægtsrammen for selskaber, der modtager fireårige prislofter, kun sker hvert fjerde år, foretager vi en opfølgning for hvert enkelt år i det fireårige prisloft. De selskaber, der modtager fireårige prislofter, er dermed underlagt de samme overordnede regler som de selskaber, der modtager étårige prislofter. Den samlede opgørelse for overholdelse af indtægtsrammen fremgår af bilag A til prisloftafgørelsen. For drikkevandselskaber fremgår opgørelsen i fane 12 i bilag A. For spildevandselskaber fremgår opgørelsen i fane 13 i bilag A. 2.2 Indtægter og fradrag Når vi foretager opfølgningen på jeres indtægtsramme, er det vigtigt, at I har indberettet indtægter og fradrag korrekt. Det er eksempelvis vigtigt, at I kan adskille indtægter fra jeres primære aktiviteter m.v. fra de indtægter, I måtte have fra salg af anlægsaktiver m.v. Af prisloftbekendtgørelsens 6 fremgår det, at følgende indtægter og fradrag tilsammen ikke må overstige den maksimale ramme for jeres indtægter (indtægtsrammen): Indtægter: A. Indtægter fra primære aktiviteter:» Indtægter fra kubikmetertakster.» Faste takster.» Særbidrag.» Målergebyrer.» Andre takster og gebyrer, som vedrører leveringer af ydelser omfattet af 1, stk. 2. B. Andre indtægter i prisloftåret, som I har opnået i forbindelse med eller som følge af jeres primære aktiviteter, jf. 1, stk. 2. Det kan eksempelvis være:» Spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag.» Indtægter fra behandling af spildevand fra tømningsordninger.

6 SIDE 6 KAPITEL 2 OPFØLGNING PÅ INDTÆGTSRAMMEN» Indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber.» Udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende. Fradrag: C. Fradrag for en eventuel ikke anvendt del af likviditeten vedrørende:» Investeringstillæggene.» Tilslutningsbidrag.» Salg af anlægsaktiver. D. Fradrag for anvendelse af en ekstraordinær effektiviseringsgevinst til takstnedsættelse. E. Fradrag for et eventuelt ikke opkrævet tillæg fra forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen i prisloftet, der ligger to år forud for prisloftåret, eller ved fireårige prislofter, de fire år, der ligger to år forud for startåret i det fireårige prisloft. Det er desuden væsentligt, at I er opmærksomme på, hvornår indtægten falder. De faktiske indtægter i ét kalenderår betegnes som alle indtægter fra de primære aktiviteter i året. Det betyder, at periodiserede indtægter skal medregnes som indtægter i kalenderåret. En periodiseret indtægt er en indtægt, som er modtaget før eller efter kalenderåret, men som knytter sig til aktiviteter i kalenderåret. I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at en indtægt der vedrører ét kalenderår, men først opkræves i det efterfølgende år, skal være opkrævet senest 15. april i det efterfølgende år for at indtægten kan indregnes i det forudgående år. Eksempelvis kan en indtægt der vedrører jeres primære aktivitet i kalenderåret 2014, indregnes som en indtægt, hvis den opkræves inden 15. april Sker opkrævningen af indtægten efter denne dato, vil indtægten indgå som en indtægt i Betydelige indtægter, tilbagebetaling af skat og tilknyttet aktivitet Betydelige indtægter Modtager I en betydelig indtægt, som ikke er en af de oplistede indtægter under primære indtægter (punkt A), kan indtægten jf. prisloftbekendtgørelsens 6, stk. 2 efter ansøgning til os i særlige tilfælde indregnes over en periode på op til fem år, gældende fra det følgende års prisloft. Hvorvidt en indtægt er betydelig, vurderes i forhold til jeres indtægtsramme. Indtægten skal som udgangspunkt udgøre minimum 3 pct. af jeres indtægtsramme i det år, hvor indtægten indgår. Et eksempel på en betydelig indtægt er tilbagebetaling af vejbidrag. Vedrører indtægten perioden før den 1. januar 2010, og har I, i det år som ligger to år forud for prisloftåret, en over- eller underdækning opgjort pr. 31. december 2010, kan indtægten indregnes som en korrektion til denne over- eller underdækning, gældende fra det følgende års prisloft. Skatteindtægter Der kan opstå situationer, hvor I får skatteindtægter. Det gælder fx, hvis vandselskabet indgår i en koncern, der er sambeskattet, og vandselskabet får et sambeskatningsbidrag. Sådanne indtægter skal indgå som en indtægt fra jeres primære aktiviteter. Bemærk i denne sammenhæng, at tilbagebetaling af skat dermed indgår som en indtægt, mens betaling af skat indgår som en 1:1 omkostning. Årsagen til dette er, at et selskab ikke må have negative 1:1 omkost-

7 SIDE 7 VEJLEDNING OM OPFØLGNING PÅ INDTÆGTSRAMMEN ninger i prisloftet, hvilket er muligt, hvis tilbagebetalt skat blev modregnet i 1:1 omkostningerne. Som konsekvens heraf, skal I være opmærksomme på, at en betydelig indtægt efter ansøgning kan fordeles i en periode på op til fem år, jf. afsnittet om betydelige indtægter herover. Indtægter fra tilknyttet aktivitet Nogle selskaber har tilknyttede aktiviteter, som er nært beslægtet med deres primære aktiviteter. Reglerne for tilknyttede aktiviteter, findes i Bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed 1 eller i Naturstyrelsens vejledning: Vejledning om tilknyttede aktiviteter 2. I relation til overholdelse af indtægtsrammen skal I være opmærksomme på, at afkastet fra en tilknyttet aktivitet skal indregnes i jeres primære indtægter. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt en indtægt skal medregnes i jeres primære indtægter eller ej, kan I altid kontakte os. Her følger tre eksempler på, hvordan forskellige indtægter medregnes i prisloftet: 1. Salg af skrot: Betragtes ikke som en del af indtægterne fra jeres primære aktiviteter. Salg af skrot og andre anlægsaktiver skal indberettes som indtægter fra salg af anlægsaktiver. 2. Salg af energi på basis af fx biogas. Der gælder forskellige regler afhængig af, om energien bruges til eget forbrug eller sælges til anden part: 2.1. Produceret energi, der anvendes til eget forbrug, betragtes ikke som tilknyttet aktivitet, men som en del af den primære aktivitet. Det gælder, uanset om I sender elektriciteten ud i nettet og efterfølgende køber den samme mængde tilbage fra nettet Overskydende energi, der sælges videre, betragtes som tilknyttet aktivitet. Overskuddet herfra skal indberettes som indtægt fra primær aktivitet, jf. ovenfor. 3. Overskud fra udlejning af arealer og bygninger: Skal indberettes som en indtægt fra den primære aktivitet. 2.4 Yderligere information om fradragene I det følgende uddybes reglerne omkring fradrag (punkterne C-E). C Ikke anvendt likviditet til investeringer: Hvis jeres faktiske udgifter til investeringer er mindre end det samlede tillæg til investeringer m.v. i året to år forud for prisloftet, indregnes et fradrag svarende til differencen i jeres prisloft. Det skyldes, at I har haft mulighed for at opkræve mere hos jeres kunder, end hvad der svarer til de faktiske udgifter. 1 Bekendtgørelse nr af 14. oktober Se

8 SIDE 8 KAPITEL 2 OPFØLGNING PÅ INDTÆGTSRAMMEN I skal derfor holde investeringsudgifterne under de fastsatte investeringstillæg og investeringsrelaterede indtægter. Hvis I kommer i en situation, hvor I har højere investeringsudgifter, end hvad der er tillæg til, må investeringerne finansieres via låneoptagelse. I har mulighed for at optage lån frem til 15. april i året før prisloftåret. Ved fastsættelsen af prisloftet for 2016 har I derfor mulighed for at optage lån frem til 15. april Boks A herunder angiver de investeringstillæg m.v., der medregnes som likviditet til investeringer. Boks B angiver de faktiske omkostninger, I kan have i forbindelse med investeringerne. Hvis summen af tillæggene i Boks A er større end summen af udgifterne i Boks B, modtager I et fradrag i indtægtsrammen, jf. ovenfor. Hvad angår indtægter fra tilslutningsbidrag, skal I være opmærksomme på at opkræve indtægterne i samme år, som udgifterne falder. Det skyldes, at indtægterne fra tilslutningsbidrag ikke kan overføres mellem to år. Det gør sig også gældende, hvis I modtager fireårige prislofter. D Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse: Hvis I har indhentet en ekstraordinær effektiviseringsgevinst, kan I vælge at anvende denne gevinst til nedsættelse af taksterne. Har I eksempelvis indhentet en ekstraordinær effektiviseringsgevinst i 2014, og I vælger at nedsætte taksterne med dette beløb, korrigeres jeres indtægtsramme med et fradrag svarende til størrelsen af takstnedsættelsen. Bemærk at en ekstraordinær effektiviseringsgevinst også kan anvendes til at dække omkostninger til investeringer, jf. Boks A. E Fradrag for ikke opkrævede tillæg: Hvis I har opkrævet et lavere beløb end det tilladte i indtægtsrammen i ét år, vil forskellen blive overført til prisloftet to år efter. Opkræver I heller ikke korrektionen i dette år, frafalder tillægget i udgangspunktet helt. Det kan i praksis være svært at afgøre om et selskab har opkrævet tillægget i året to år efter eller ej. I udgangspunktet gælder det, at et selskab ikke har opkrævet hele eller dele af engangstillægget, hvis selskabet heller ikke i året to år efter opkræver hele indtægtsrammen.

9 SIDE 9 VEJLEDNING OM OPFØLGNING PÅ INDTÆGTSRAMMEN Hvis selskabet kan fremlægge dokumentation for, at taksterne var fastsat, således at tillægget ville blive indhentet, men at det ikke blev nået, fx på grund af lavere vandmængder, kan sekretariatet dog efter en konkret vurdering tage højde herfor. Dokumentation kan være i form af eksempelvis budgetter, hvoraf det fremgår at have budgetteret med en opkrævning af engangstillægget. Denne bestemmelse er indført for at undgå, at tillægget fra engangskorrektionen ikke kan skydes ud i al fremtid. Hvis denne bestemmelse ikke var gældende, ville det medføre, at eventuelle effektiviseringskrav ville være ineffektive, hvilket ville være i modstrid med reguleringen. Der findes dog en dispensation til denne bestemmelse. Af prisloftbekendtgørelsens 6, stk. 3, fremgår det, at den omtalte korrektion kan skydes endnu to år, hvis I har modtaget prisloftafgørelsen senere end den lovbestemte frist 15. oktober året før prisloftåret.

10 SIDE 10 KAPITEL 3 EKSEMPEL Kapitel 3 Eksempel 3.1 Eksempel på opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen Når vi foretager opfølgningen på indtægtsrammen, sker det med udgangspunkt i jeres prisloft to år forud for det kommende prisloft og ud fra jeres oplysninger i de indsendte reguleringsog investeringsregnskaber. I nedenstående figur vises et eksempel på, hvordan prisloftet for 2016 korrigeres for overholdelse af indtægtsrammen i Som det fremgår af figurens nederste række, modtager selskabet et fradrag på 1,5 mio. i prisloftet for Fradraget skyldes, at selskabet har opkrævet 1,5 mio. mere end det tilladte i indtægtsrammen i prisloftet for Selskabet modtager derfor et fradrag på 1,5 mio. i prisloftet for Under figuren gennemgås posterne a m.

11 SIDE 11 VEJLEDNING OM OPFØLGNING PÅ INDTÆGTSRAMMEN Figur 3.1 eksempel på opgørelse for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016 Opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014 a) Indtægtsramme i prisloftet for 2014 (fremgår af prisloft 2014) 20,0 mio. Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2014 b) Samlet investeringstillæg for prisloft 2014 (fremgår af prisloft 2014) c) Indtægter fra tilslutningsbidrag (oplyst i investeringsregnskabet) d) Indtægter fra salg af anlægsaktiver (oplyst i investeringsregnskabet) e) Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv. (oplyst i investeringsregnskabet) f) Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer (indberettes af selskabet til prisloft 2016) g) Udgifter til investeringer (oplyst i investeringsregnskabet) h) Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt 3,0 mio. -3,0 mio. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse i) Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse 0,5 mio. -0,5 mio. Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft 2014 j) Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft Indtægter fra primære aktiviteter mv. k) Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer i 2014 (fra reguleringsregnskabet) l) Andre indtægter, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter i 2014 (fra reguleringsregnskabet) m) Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt 18,0 mio. -18,0 mio. Tillæg/fradrag i prisloftet for 2016 i alt 6,0 mio. 2,0 mio. 0,6 mio. 0,4 mio. -6,0 mio. 18,0 mio. 0 0 Boks A Boks B -1,5 mio. Af række a fremgår det, at selskabets indtægtsramme i 2014 var på 20 mio. Dette beløb fremgår også af selskabets prisloftafgørelse for Videre fremgår det af række b, at selskabets samlede investeringstillæg i prisloftet for 2014 var 6 mio., og at selskabet havde indtægter fra tilslutningsbidrag, salg af anlægsaktiver og erstatninger vedrørende anlægsaktiver m.v. (rækkerne c, d og e), på samlet 3 mio. Da selskabet ikke har anvendt en eventuel indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst til investeringer (række f), bliver den samlede likviditet til finansiering af investeringer 9 mio. (6 mio. + 2 mio. + 0,6 mio. + 0,4 mio. ). Af række g, er selskabets udgifter til investeringer i 2014 opgjort til 6 mio. Da selskabet har et samlet tillæg på 9 mio., men har haft udgifter til investeringer på 6 mio., korrigeres indtægtsrammen med 3 mio. Dette fremgår af række h.

12 SIDE 12 KAPITEL 3 EKSEMPEL Da selskabet desuden har nedsat sine takster med 0,5 mio. via en indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst (række i), og samtidig ikke modtager en korrektion for et ikkeopkrævet tillæg fra 2012 (række j), ender den samlede indtægtsramme for 2014 på 16,5 mio. Det betyder, at selskabets indtægter fra de primære aktiviteter maksimalt må udgøre 16,5 mio. i Af række m fremgår det, at selskabets faktiske indtægter fra de primære aktiviteter var 18 mio. Selskabet tildeles derfor et fradrag i prisloftet for 2016 på 1,5 mio. svarende til forskellen mellem indtægtsrammen og de faktiske indtægter fra den primære aktivitet.

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Hedensted Vandværk Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted 13. februar 2013 Sag 12/06127 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse Bilag A Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Samlet prisloft Driftsomkostninger Historiske investeringer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om indberetning til økonomiske rammer

Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Juni 2016 (Version 3) SIDE 2 KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL ØKONOMISKE RAMMER Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Vand A/S Att.: Søren L. Didriksen Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04372 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Padborg Vandværk A.m.b.a. Att.: Børge V. Nielsen Toldbodvej 1 6330 Padborg Den 19. september 2013 Sag nr. 13/04286 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Rebild Vand & Spildevand A/S (vand) Att.: Morten Aaby Nielsen Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping 19. oktober 2012 Sag 12/06033 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Struer Forsyning Vand A/S Att.: Torben Poulsen Jyllandsgade 1 7600 Struer 31. Maj 2013 Sag 12/05980 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Gl. Hørning Vandværk Att.: Steffen Dall Kristensen Møllevænget 45 8362 Hørning 13. februar 2013 Sag 12/05928 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02474 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

SPILDEVAND. Indberetning til brug for prisloft for 2015

SPILDEVAND. Indberetning til brug for prisloft for 2015 (Kopi af skema anvendt til indberetning til Forsyningssekretariatet marts/april 2014) Selskab: DANVA For hurtigere indtastning af tal indberettet til FS vælges TEMAVISNING CVR Nr.: 29031215 og herunder

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Asnæs Vandværk a.m.b.a. Att.: Bente Jørgensen Enghaven 2 4550 Asnæs 13. februar 2013 Sag 12/05937 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren BEK nr 122 af 08/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00234 Senere ændringer

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Rens A/S Att.: Søren Didriksen Brovejen 10 4760 Vordingborg Den 4. oktober 2013 Sag nr. 13/04966 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Lolland Vand A/S Att.: Marianne Spicker Stavangervej 13 4900 Naksskov Den 17. december 2013 Sag nr. 13/04791 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Drikkevand Prisloft 2016

Drikkevand Prisloft 2016 Drikkevand Prisloft 2016 Sagsnr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg Selskabsemail ts@danva.dk Indsendt af Indsendt

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Esbjerg Vand A/S Att.: Eric Lauridsen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø 11. februar 2013 Sag 12/06048 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg 12. februar 2013 Sag 12/06104 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren I medfør af 2, stk. 5, 4, stk. 4, 5, stk. 2 og 3, 7, stk. 2, 8, 11, stk. 4, 15, stk. 3, 20 og 30, stk. 2, i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Vandværk A.m.b.a. Att.: Lars Overgaard Lisberg Skovdalsvej 8 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02408 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Thisted Spildevand Transport A/S Att.: Helle Korsgaard Kirkevej 9 7760 Hurup Den 11. november 2013 Sag nr. 13/04954 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Billund Spildevand A/S Att.: Ole Pedersen Johnsen Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted 12. februar 2013 Sag 12/05965 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2015

Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Skive Vand A/S Att.: Jan Falk Anlægsgade 34 Durup 7870 Roslev Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04868 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Egå Vandværk a.m.b.a. Att.: Bestyrelsen Egå Havvej 8250 Egå Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04006 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Aars Vand Att.: Per Havbro Industrivej 44 9600 Aars 14. februar 2013 Sag 12/06224 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2016

Guide til indberetning til prisloft 2016 Guide til indberetning til prisloft 2016 Guide til indberetning til prisloft 2016 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere