Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet"

Transkript

1 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015

2 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Marts 2015

3 Indhold Kapitel 1 Indledning Baggrund Definitioner... 4 Kapitel 2 Opfølgning på indtægtsrammen Kontrol af indtægtsrammen Indtægter og fradrag Betydelige indtægter, tilbagebetaling af skat og tilknyttet aktivitet Yderligere information om fradragene... 7 Kapitel 3 Eksempel Eksempel på opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen... 10

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING Kapitel 1 Indledning 1.1 Baggrund I hvert prisloft fastsættes en samlet indtægtsramme for vand- og spildevandselskaberne. Prisloftet fungerer således som en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift. Selskaberne fastsætter selv deres takster, men samlet set må indtægterne fra taksterne i et år ikke overstige den fastsatte indtægtsramme i prisloftet for det pågældende år. Vi foretager i forbindelse med fastsættelsen af prisloftet en opfølgning på jeres indtægtsramme for prisloftet to år tidligere. For eksempel sker kontrollen med jeres overholdelse af indtægtsrammen for 2014 i prisloftet for Definitioner Indtægtsramme Indtægtsrammen i ét prisloftsår består af de tillæg, I modtager i prisloftet til at dække omkostninger til drift og investeringer. Indtægtsrammen korrigeres for en eventuel historisk over- eller underdækning samt for overholdelse af indtægtsrammen to år forud for prisloftet. Den endelige indtægtsramme i et prisloft angiver dermed det beløb, som I må opkræve hos jeres kunder for levering af de ydelser, der er en del af jeres primære aktivitet.

5 SIDE 5 VEJLEDNING OM OPFØLGNING PÅ INDTÆGTSRAMMEN Kapitel 2 Opfølgning på indtægtsrammen 2.1 Kontrol af indtægtsrammen Ifølge prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 2, korrigeres jeres prisloft for en årlig engangsregulering for forskellen mellem jeres faktiske indtægter og indtægtsrammen i det år, der ligger to år forud for prisloftåret. Hvis I eksempelvis har lavere indtægter end tilladt i prisloftet i 2014, fx som følge af en lavere debiteret vandmængde end forventet, vil I i prisloftet for 2016 få et tillæg svarende til den lavere indtægt. Modsat vil højere indtægter end tilladt i 2014 medføre et fradrag i prisloftet for Hvis I modtager fireårige prislofter, korrigerer vi for forskellen mellem jeres faktiske indtægter og indtægtsrammen i hvert af de fire år, der ligger to år forud for prisloftåret, jf. 5, stk. 3, og 6 i prisloftbekendtgørelsen. Selvom kontrollen for overholdelse af indtægtsrammen for selskaber, der modtager fireårige prislofter, kun sker hvert fjerde år, foretager vi en opfølgning for hvert enkelt år i det fireårige prisloft. De selskaber, der modtager fireårige prislofter, er dermed underlagt de samme overordnede regler som de selskaber, der modtager étårige prislofter. Den samlede opgørelse for overholdelse af indtægtsrammen fremgår af bilag A til prisloftafgørelsen. For drikkevandselskaber fremgår opgørelsen i fane 12 i bilag A. For spildevandselskaber fremgår opgørelsen i fane 13 i bilag A. 2.2 Indtægter og fradrag Når vi foretager opfølgningen på jeres indtægtsramme, er det vigtigt, at I har indberettet indtægter og fradrag korrekt. Det er eksempelvis vigtigt, at I kan adskille indtægter fra jeres primære aktiviteter m.v. fra de indtægter, I måtte have fra salg af anlægsaktiver m.v. Af prisloftbekendtgørelsens 6 fremgår det, at følgende indtægter og fradrag tilsammen ikke må overstige den maksimale ramme for jeres indtægter (indtægtsrammen): Indtægter: A. Indtægter fra primære aktiviteter:» Indtægter fra kubikmetertakster.» Faste takster.» Særbidrag.» Målergebyrer.» Andre takster og gebyrer, som vedrører leveringer af ydelser omfattet af 1, stk. 2. B. Andre indtægter i prisloftåret, som I har opnået i forbindelse med eller som følge af jeres primære aktiviteter, jf. 1, stk. 2. Det kan eksempelvis være:» Spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag.» Indtægter fra behandling af spildevand fra tømningsordninger.

6 SIDE 6 KAPITEL 2 OPFØLGNING PÅ INDTÆGTSRAMMEN» Indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber.» Udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende. Fradrag: C. Fradrag for en eventuel ikke anvendt del af likviditeten vedrørende:» Investeringstillæggene.» Tilslutningsbidrag.» Salg af anlægsaktiver. D. Fradrag for anvendelse af en ekstraordinær effektiviseringsgevinst til takstnedsættelse. E. Fradrag for et eventuelt ikke opkrævet tillæg fra forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen i prisloftet, der ligger to år forud for prisloftåret, eller ved fireårige prislofter, de fire år, der ligger to år forud for startåret i det fireårige prisloft. Det er desuden væsentligt, at I er opmærksomme på, hvornår indtægten falder. De faktiske indtægter i ét kalenderår betegnes som alle indtægter fra de primære aktiviteter i året. Det betyder, at periodiserede indtægter skal medregnes som indtægter i kalenderåret. En periodiseret indtægt er en indtægt, som er modtaget før eller efter kalenderåret, men som knytter sig til aktiviteter i kalenderåret. I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at en indtægt der vedrører ét kalenderår, men først opkræves i det efterfølgende år, skal være opkrævet senest 15. april i det efterfølgende år for at indtægten kan indregnes i det forudgående år. Eksempelvis kan en indtægt der vedrører jeres primære aktivitet i kalenderåret 2014, indregnes som en indtægt, hvis den opkræves inden 15. april Sker opkrævningen af indtægten efter denne dato, vil indtægten indgå som en indtægt i Betydelige indtægter, tilbagebetaling af skat og tilknyttet aktivitet Betydelige indtægter Modtager I en betydelig indtægt, som ikke er en af de oplistede indtægter under primære indtægter (punkt A), kan indtægten jf. prisloftbekendtgørelsens 6, stk. 2 efter ansøgning til os i særlige tilfælde indregnes over en periode på op til fem år, gældende fra det følgende års prisloft. Hvorvidt en indtægt er betydelig, vurderes i forhold til jeres indtægtsramme. Indtægten skal som udgangspunkt udgøre minimum 3 pct. af jeres indtægtsramme i det år, hvor indtægten indgår. Et eksempel på en betydelig indtægt er tilbagebetaling af vejbidrag. Vedrører indtægten perioden før den 1. januar 2010, og har I, i det år som ligger to år forud for prisloftåret, en over- eller underdækning opgjort pr. 31. december 2010, kan indtægten indregnes som en korrektion til denne over- eller underdækning, gældende fra det følgende års prisloft. Skatteindtægter Der kan opstå situationer, hvor I får skatteindtægter. Det gælder fx, hvis vandselskabet indgår i en koncern, der er sambeskattet, og vandselskabet får et sambeskatningsbidrag. Sådanne indtægter skal indgå som en indtægt fra jeres primære aktiviteter. Bemærk i denne sammenhæng, at tilbagebetaling af skat dermed indgår som en indtægt, mens betaling af skat indgår som en 1:1 omkostning. Årsagen til dette er, at et selskab ikke må have negative 1:1 omkost-

7 SIDE 7 VEJLEDNING OM OPFØLGNING PÅ INDTÆGTSRAMMEN ninger i prisloftet, hvilket er muligt, hvis tilbagebetalt skat blev modregnet i 1:1 omkostningerne. Som konsekvens heraf, skal I være opmærksomme på, at en betydelig indtægt efter ansøgning kan fordeles i en periode på op til fem år, jf. afsnittet om betydelige indtægter herover. Indtægter fra tilknyttet aktivitet Nogle selskaber har tilknyttede aktiviteter, som er nært beslægtet med deres primære aktiviteter. Reglerne for tilknyttede aktiviteter, findes i Bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed 1 eller i Naturstyrelsens vejledning: Vejledning om tilknyttede aktiviteter 2. I relation til overholdelse af indtægtsrammen skal I være opmærksomme på, at afkastet fra en tilknyttet aktivitet skal indregnes i jeres primære indtægter. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt en indtægt skal medregnes i jeres primære indtægter eller ej, kan I altid kontakte os. Her følger tre eksempler på, hvordan forskellige indtægter medregnes i prisloftet: 1. Salg af skrot: Betragtes ikke som en del af indtægterne fra jeres primære aktiviteter. Salg af skrot og andre anlægsaktiver skal indberettes som indtægter fra salg af anlægsaktiver. 2. Salg af energi på basis af fx biogas. Der gælder forskellige regler afhængig af, om energien bruges til eget forbrug eller sælges til anden part: 2.1. Produceret energi, der anvendes til eget forbrug, betragtes ikke som tilknyttet aktivitet, men som en del af den primære aktivitet. Det gælder, uanset om I sender elektriciteten ud i nettet og efterfølgende køber den samme mængde tilbage fra nettet Overskydende energi, der sælges videre, betragtes som tilknyttet aktivitet. Overskuddet herfra skal indberettes som indtægt fra primær aktivitet, jf. ovenfor. 3. Overskud fra udlejning af arealer og bygninger: Skal indberettes som en indtægt fra den primære aktivitet. 2.4 Yderligere information om fradragene I det følgende uddybes reglerne omkring fradrag (punkterne C-E). C Ikke anvendt likviditet til investeringer: Hvis jeres faktiske udgifter til investeringer er mindre end det samlede tillæg til investeringer m.v. i året to år forud for prisloftet, indregnes et fradrag svarende til differencen i jeres prisloft. Det skyldes, at I har haft mulighed for at opkræve mere hos jeres kunder, end hvad der svarer til de faktiske udgifter. 1 Bekendtgørelse nr af 14. oktober Se

8 SIDE 8 KAPITEL 2 OPFØLGNING PÅ INDTÆGTSRAMMEN I skal derfor holde investeringsudgifterne under de fastsatte investeringstillæg og investeringsrelaterede indtægter. Hvis I kommer i en situation, hvor I har højere investeringsudgifter, end hvad der er tillæg til, må investeringerne finansieres via låneoptagelse. I har mulighed for at optage lån frem til 15. april i året før prisloftåret. Ved fastsættelsen af prisloftet for 2016 har I derfor mulighed for at optage lån frem til 15. april Boks A herunder angiver de investeringstillæg m.v., der medregnes som likviditet til investeringer. Boks B angiver de faktiske omkostninger, I kan have i forbindelse med investeringerne. Hvis summen af tillæggene i Boks A er større end summen af udgifterne i Boks B, modtager I et fradrag i indtægtsrammen, jf. ovenfor. Hvad angår indtægter fra tilslutningsbidrag, skal I være opmærksomme på at opkræve indtægterne i samme år, som udgifterne falder. Det skyldes, at indtægterne fra tilslutningsbidrag ikke kan overføres mellem to år. Det gør sig også gældende, hvis I modtager fireårige prislofter. D Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse: Hvis I har indhentet en ekstraordinær effektiviseringsgevinst, kan I vælge at anvende denne gevinst til nedsættelse af taksterne. Har I eksempelvis indhentet en ekstraordinær effektiviseringsgevinst i 2014, og I vælger at nedsætte taksterne med dette beløb, korrigeres jeres indtægtsramme med et fradrag svarende til størrelsen af takstnedsættelsen. Bemærk at en ekstraordinær effektiviseringsgevinst også kan anvendes til at dække omkostninger til investeringer, jf. Boks A. E Fradrag for ikke opkrævede tillæg: Hvis I har opkrævet et lavere beløb end det tilladte i indtægtsrammen i ét år, vil forskellen blive overført til prisloftet to år efter. Opkræver I heller ikke korrektionen i dette år, frafalder tillægget i udgangspunktet helt. Det kan i praksis være svært at afgøre om et selskab har opkrævet tillægget i året to år efter eller ej. I udgangspunktet gælder det, at et selskab ikke har opkrævet hele eller dele af engangstillægget, hvis selskabet heller ikke i året to år efter opkræver hele indtægtsrammen.

9 SIDE 9 VEJLEDNING OM OPFØLGNING PÅ INDTÆGTSRAMMEN Hvis selskabet kan fremlægge dokumentation for, at taksterne var fastsat, således at tillægget ville blive indhentet, men at det ikke blev nået, fx på grund af lavere vandmængder, kan sekretariatet dog efter en konkret vurdering tage højde herfor. Dokumentation kan være i form af eksempelvis budgetter, hvoraf det fremgår at have budgetteret med en opkrævning af engangstillægget. Denne bestemmelse er indført for at undgå, at tillægget fra engangskorrektionen ikke kan skydes ud i al fremtid. Hvis denne bestemmelse ikke var gældende, ville det medføre, at eventuelle effektiviseringskrav ville være ineffektive, hvilket ville være i modstrid med reguleringen. Der findes dog en dispensation til denne bestemmelse. Af prisloftbekendtgørelsens 6, stk. 3, fremgår det, at den omtalte korrektion kan skydes endnu to år, hvis I har modtaget prisloftafgørelsen senere end den lovbestemte frist 15. oktober året før prisloftåret.

10 SIDE 10 KAPITEL 3 EKSEMPEL Kapitel 3 Eksempel 3.1 Eksempel på opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen Når vi foretager opfølgningen på indtægtsrammen, sker det med udgangspunkt i jeres prisloft to år forud for det kommende prisloft og ud fra jeres oplysninger i de indsendte reguleringsog investeringsregnskaber. I nedenstående figur vises et eksempel på, hvordan prisloftet for 2016 korrigeres for overholdelse af indtægtsrammen i Som det fremgår af figurens nederste række, modtager selskabet et fradrag på 1,5 mio. i prisloftet for Fradraget skyldes, at selskabet har opkrævet 1,5 mio. mere end det tilladte i indtægtsrammen i prisloftet for Selskabet modtager derfor et fradrag på 1,5 mio. i prisloftet for Under figuren gennemgås posterne a m.

11 SIDE 11 VEJLEDNING OM OPFØLGNING PÅ INDTÆGTSRAMMEN Figur 3.1 eksempel på opgørelse for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016 Opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014 a) Indtægtsramme i prisloftet for 2014 (fremgår af prisloft 2014) 20,0 mio. Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2014 b) Samlet investeringstillæg for prisloft 2014 (fremgår af prisloft 2014) c) Indtægter fra tilslutningsbidrag (oplyst i investeringsregnskabet) d) Indtægter fra salg af anlægsaktiver (oplyst i investeringsregnskabet) e) Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv. (oplyst i investeringsregnskabet) f) Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer (indberettes af selskabet til prisloft 2016) g) Udgifter til investeringer (oplyst i investeringsregnskabet) h) Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt 3,0 mio. -3,0 mio. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse i) Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse 0,5 mio. -0,5 mio. Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft 2014 j) Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft Indtægter fra primære aktiviteter mv. k) Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer i 2014 (fra reguleringsregnskabet) l) Andre indtægter, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter i 2014 (fra reguleringsregnskabet) m) Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt 18,0 mio. -18,0 mio. Tillæg/fradrag i prisloftet for 2016 i alt 6,0 mio. 2,0 mio. 0,6 mio. 0,4 mio. -6,0 mio. 18,0 mio. 0 0 Boks A Boks B -1,5 mio. Af række a fremgår det, at selskabets indtægtsramme i 2014 var på 20 mio. Dette beløb fremgår også af selskabets prisloftafgørelse for Videre fremgår det af række b, at selskabets samlede investeringstillæg i prisloftet for 2014 var 6 mio., og at selskabet havde indtægter fra tilslutningsbidrag, salg af anlægsaktiver og erstatninger vedrørende anlægsaktiver m.v. (rækkerne c, d og e), på samlet 3 mio. Da selskabet ikke har anvendt en eventuel indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst til investeringer (række f), bliver den samlede likviditet til finansiering af investeringer 9 mio. (6 mio. + 2 mio. + 0,6 mio. + 0,4 mio. ). Af række g, er selskabets udgifter til investeringer i 2014 opgjort til 6 mio. Da selskabet har et samlet tillæg på 9 mio., men har haft udgifter til investeringer på 6 mio., korrigeres indtægtsrammen med 3 mio. Dette fremgår af række h.

12 SIDE 12 KAPITEL 3 EKSEMPEL Da selskabet desuden har nedsat sine takster med 0,5 mio. via en indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst (række i), og samtidig ikke modtager en korrektion for et ikkeopkrævet tillæg fra 2012 (række j), ender den samlede indtægtsramme for 2014 på 16,5 mio. Det betyder, at selskabets indtægter fra de primære aktiviteter maksimalt må udgøre 16,5 mio. i Af række m fremgår det, at selskabets faktiske indtægter fra de primære aktiviteter var 18 mio. Selskabet tildeles derfor et fradrag i prisloftet for 2016 på 1,5 mio. svarende til forskellen mellem indtægtsrammen og de faktiske indtægter fra den primære aktivitet.

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere