Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast"

Transkript

1 Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015

2 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST Parterne Kontraktens omfang Kontraktgrundlag Sikkerhedsstillelse og forsikring Armatur levering Betaling Mangler ved leverancer Forsikring Underskrifter...8 1

3 KONTRAKTUDKAST 1. Parterne Mellem ordregiver: Energi Viborg Gadelys A/S Bøssemagervej Viborg CVR NR.: Kontaktperson Teknisk direktør Erik Bejtrup E: (herefter benævnt Energi Viborg) Og Leverandør navn Adresse Post nr. og By CVR nr: Kontaktperson : (herefter benævnt leverandøren) Er dags dato indgået nærværende kontrakt på levering af vejbelysningsarmaturer til Viborg Kommune. Leverandøren forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte produkter på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Leverandøren er orienteret om, at ordregiver har indgået aftaler med andre armaturleverandører. 2. Kontraktens omfang. Kontrakten omfatter levering af vejbelysningsarmaturer til opsætning i Viborg Kommune, I de anførte armaturpriser skal alle ydelserne være indeholdt herunder Fri levering til adresse i Viborg Udgifter til belysningsprojektering ud fra data opgivet af Energi Viborg på de enkelte vejstrækninger Garantiforpligtigelse, herunder handling af eventuelle reklamationer, Kontrakten indeholder følgende mængder: X stk. Armaturtype pris pr. stk. XX,- kr. Samlet kontraktsum kr. ekskl. moms 2

4 Indkøb og levering af armaturer forventes gennemført i Kontraktgrundlag For kontrakten gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge. 1. Nærværende kontrakt 2. Eventuelle rettelsesblad(e) 3. Udbudsbrev af 09. juni Udbudsdokumenter indeholdende : Kravspecifikationer (KS) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste 5. Leverandørens tilbud af XX dato 4. Sikkerhedsstillelse og forsikring 4.1 Ordregivers produktansvar og forsikring Leverandøren er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler ansvarlig over for ordregiver for den skade, som leverancen eller kontrakthaver påfører ordregivers ejendom og/eller personale. Leverandøren er pligtig til at holde ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod ordregiver af tredjemand, og som er forårsaget af produktfejl, mangler ved leverancen eller leverandørens skadevoldende adfærd. Leverandøren er forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. for personskade og for tingskade. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. Tegningen skal dokumenteres i forbindelse med kontraktindgåelse og indskrives i pkt. 8. Leverandørens eventuelle regreskrav overfor underleverandører er Energi Viborg uvedkommende. 5. Armatur levering 5.1 Ordreafgivelse Energi Viborg afgiver ordre på vegne af Viborg Kommune. Ordre afgives som skriftlige ordrer afsendt pr. mail til tilbudsgiver. Af ordren fremgår forventet leveringstid som typisk vil være 6-8 uger efter ordreafgivelse. 3

5 5.2 Ordrebekræftelse Tilbudsgiveren skal umiddelbart efter modtagelse af ordre tilsende Energi Viborg ordrebekræftelse med oplysning om leveringstid. Såfremt der ikke modtages ordrebekræftelse senest 5 arbejdsdage efter ordreafgivelse, skal Energi Viborg kontaktes med oplysning om hvornår ordrebekræftelse kan forventes. 5.3 Leveringstid Er ordrebekræftelse ikke afgivet senest 10 arbejdsdage efter ordreafgivelse er Energi Viborg berettiget til at annullere ordren og afgive ordren til anden side. Energi Viborg vil normalt afgive ordrer med en forventet leveringstid på 6-8 uger. Såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere armaturerne på det pågældende tidspunkt, skal Energi Viborg kontaktes for afklaring af forventet leveringstid. Er leveringstiden længere end 8 uger, er Energi Viborg berettiget til at annullere ordren og afgive ordren til anden side. 5.4 Levering Levering skal være frit leveret til adresse i Viborg Kommune (Incoterm DDP) Leveringsadresse vil fremgå af bestilling. Ved levering skal tilbudsgiver sikre sig godkendt aflevering til en af Energi Viborg bemyndiget person, som vil gennemgå leverancen for umiddelbare fejl og mangler. Ved konstatering af fragtskader eller lign. vil der blive foretaget en godkendelse med forbehold, og Energi Viborg vil kræve ombytning af eventuelle beskadigede armaturer. Dette gælder ligeledes transportskader som først konstateres ved egentlig udpakning af paller eller kasser. 5.5 Mængder og ændringer i leverancer Ordregiver kan forlange ændringer i leverancer tilslutning til kontrakten. Ved ændringer i leverancen med optil +/- 100% af mængder indenfor +/- 15 % af den samlede kontraktsum, foretages regulering af kontraktsummen efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre det påvises, at forudsætningerne for anvendelsen af pågældende priser ikke er til stede. Dette gælder ligeledes ved bestilling af armaturvarianter indenfor standard programmet, f.eks ved ændring i effekt eller lignende. Tilbudsgiveren skal dokumentere eventuelle merudgifter udgifter over for Energi Viborg. 4

6 5.6 Returnering Ved fejlbestillinger af standardvarer, har ordregiver 30 dages retur-/ombytningsret. Returnering/ombytning sker for ordregivers regning og forudsætter, at produkterne og emballagen er intakt. Ved fejlleveringer har leverandøren 30 dages retur-/ombytningsret. Returnering/ombytning sker på foranledning af og for leverandørens regning. Ved returnering af produkter skal leverandøren hurtigst muligt og senest efter 14 dage fremsende kreditnota på det fulde fakturerede beløb til ordregiver. 6. Betaling 6.1 Betaling Betaling af armaturleverancer gennemføres efter levering og godkendt modtagelse af leverance og godkendt faktura. Betaling udregnes på baggrund af de på tilbudslisten anførte enhedspriser Betalingen sker ved indsættelse på en af leverandøren anvist konto. Energi Viborg betaler 30 kalenderdage efter fremsendelse af fyldestgørende faktura. 6.2 Generelt vedrørende fakturering Fakturering skal ske elektronisk ved at fremsende faktura til Energi Viborg Gadelys A/S, EAN nr Faktura mærkes tydeligt med : Projekt nummer som det fremgår af indkøbsordre. 6.3 Prisregulering De på tilbudslisten afgivne priser er faste og gældende 12. måneder fra tilbudsdato. Den faste pris reguleres alene i tilfælde af statslige indgreb, indførelse af afgifter eller lign, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindre udgifter ved leverancerne. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. 5

7 7. Mangler ved leverancer Leverandøren har pligt og ret til at afhjælpe de mangler som påvises af Energi Viborg eller Viborg Kommune i forbindelse med leverance og montage af de leverede armaturer. Afhjælpning af fejl skal være dokumenteret påbegyndt senest 8 dage efter skriftlig underretning (mail fra Energi Viborg). Leverandøren skal indenfor 14 dage iværksætte udbedring med information til Energi Viborg om forløb og forventet afslutning. Kan fejlen ikke udbedres indenfor 4 uger, skal der opsættes alternativt armatur som midlertidig løsning. Dette gælder ligeledes ved demontering af armatur for fejludbedring på værksted. Leverandøren skal løbende informere Energi Viborg om fremskridt i mangeludbedring. Såfremt tilbudsgiver ikke afhjælper de påviste mangler indenfor den fastsatte tidsfrist, kan Energi Viborg udbedre manglerne for tilbudsgivers regning eller kræve afslag i kontraktsummen. 7.1 Levetid og garanti Ejerskab på armaturer overgår fra Energi Viborg Gadelys A/S til Viborg Kommune ved montering af armaturerne. Garantiforpligtelsen skal følge armaturerne, og således overgå til Viborg Kommune. Reklamation på armaturer kan således komme fra Energi Viborg Gadelys A/S og Viborg Kommune. Leverandøren skal yde 5 års 100% garanti, således at defekte armaturer eller armaturer med væsentlige mangler, udskiftes uden omkostning for kommunen i en 5 års periode fra levering. Ved defekte armaturer eller armaturer med væsentlige mangler, forstås f.eks. nedenstående ikke udtømmende liste: armaturet har mistet mere end 10 % af sit oprindelige lys, i forhold til data opgivet på datablade medsendt tilbud. belysningsniveauer lever ikke op til belysningsberegninger (10 % tolerance). Kommunen forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i op til 5 år efter levering, at få eftervist resultater af belysningsberegninger, ved en reel belysningsmåling på stedet af de installerede anlæg. Kommunen vil selv forestå kontrolmåling, og såfremt det viser sig, at anlæggene ikke lever op til det beregnede, med en tolerance på 10 %, vil kommunen kræve nye armaturer og dækning af kommunens udgifter til kontrolmålingerne. Ved ethvert udfald af armaturer er kommunen berettiget til at kræve fyldestgørende skriftlig redegørelse for, hvad udfaldet skyldes, og hvilke tiltag der gøres fra leverandørens side, for at modvirke dette. Ved udfald af armaturer på 10 % eller mere indenfor garantiperioden, af en given armaturtype i en leverance (dog min 10 stk. fejlramte armturer), vil kommunen kræve undersøgelse af armaturerne og fyldestgørende skriftlig redegørelse for, hvad udfaldet skyldes, og hvilke tiltag der gøres fra leverandørens side for at modvirke dette. Viser undersøgelsen, at der er tale om samme fejl i de fejlramte 6

8 armaturer, og at fejlen derfor sandsynligvis kan ramme de øvrige armaturer af samme type og bestykning, leveret i samme periode, betragtes det som en seriefejl på den specifikke produktserie fra den pågældende leverandør. Ved konstatering af seriefejl udvides garantiperioden. Ved udfald på 10 % eller mere, udvides garantiperioden med 1 år til i alt 6 år Ved udfald på 15 % eller mere, udvides garantiperioden med yderligere 1 år til i alt 7 år Ved udfald på 20 % eller mere vil bygherren forlange alle armaturer i den specifikke, fejlramte produktionsserie udskiftet. Ved konstatering af enhver type af fejl på de installerede armaturer indenfor garantiperioden, underrettes leverandøren skriftligt pr. mail fra Energi Viborg, og armaturerne udskiftes af armaturleverandøren uden omkostninger for Viborg Kommune / Energi Viborg. Kommunens driftsentreprenør (Energi Viborg) vil varetage reklamationsbehandlingen overfor leverandøren. Armaturleverandøren dækker således omkostninger til demontering, genmontering og reklamationsbehandling uden omkostninger for Viborg Kommune. Det står leverandøren frit at anvende Energi Viborg eller anden entreprenør til demontering af defekte armaturer og genmontering af nye. 7.2 Mangelansvarets ophør For armaturleverancerne gælder 5 års mangelansvaret regnet fra levering af armaturerne. Dette skal forstås som en 100 % garanti i 5 år for armaturer, således at defekte armaturer udskiftes af tilbudsgiveren for dennes regning i en 5 års periode fra levering og 5 års eftersyn 1 års eftersyn Energi Viborg vil gennemføre1 års eftersyn af armaturer, og leverandøren vil blive underrettet om eventuelle fejl og mangler som konstateres ved denne gennemkørsel. Leverandøren kan efter anmodning få mulighed for deltagelse i 1 års gennemgang. 5 års eftersyn Energi Viborg vil gennemføre 5 års eftersyn af armaturer, og leverandøren vil blive underrettet om eventuelle fejl og mangler som konstateres ved denne gennemkørsel. Leverandøren kan efter anmodning få mulighed for deltagelse i 5 års gennemgang. 7

9 8. Forsikring Leverandøren har tegnet følgende produktansvarsforsikring: Forsikringsselskab: Forsikringssum pr. forsikrings år Forsikringssum pr. skade: Ved ændringer i ovenstående forhold er leverandøren forpligtet til at underrette kommunen herom. Viborg Kommune er selvforsikret. 9. Underskrifter Kontrakten oprettes i 2 enslydende underskrevne eksemplarer. Dato: For Energi Viborg Gadelys A/S: Dato: For leverandøren Navn: Erik Bejtrup Navn: 8

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere