Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger"

Transkript

1 Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon , Fax , Notat/LSC/kka Maj 2013 Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger Følgende emner bliver behandlet: 1. lønpolitik 2. funktionsbeskrivelser 3. optælling af 120 sygedage 4. løn m.m. 5. anciennitetstillæg 6. decentrale tillæg 7. arbejdsmarkedspension 8. kontingenttræk 9. stillingsannoncer 10. ansættelsesbeviser 11. medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 12. arbejdsmiljø 13. samarbejdsaftalen 14. organisatoriske tilhørsforhold 15. bortvisning De første 8 punkter relaterer sig hovedsagligt til ejendomsfunktionæroverenskomsten (med relevante paragrafhenvisninger), mens de øvrige punkter er af mere generel karakter og omfatter dermed alle typer medarbejdere. Overenskomst for ejendomsservice: Ad 1) 1 Lønpolitik Ifølge 1, stk. 2, i Overenskomst for ejendomsservice er boligorganisationerne forpligtet til at udarbejde en lønpolitik, der kan understøtte de lokale forhandlinger om udmøntning af de decentrale funktions- og kvalifikationstillæg. I forbindelse med ovennævnte skal boligorganisationerne ligeledes iagttage bilag 8 i overenskomsten om Rammeaftale om lokal løndannelse, hvor den lokale forhandlingsprocedure er beskrevet. Ad 2) 3 Funktionsbeskrivelser 3 i Overenskomst for ejendomsservice fordrer, at der ved enhver ansættelse skal udarbejdes en funktionsbeskrivelse. Denne beskrivelse kan indgå som et tillæg til ansættelseskontrakten, når ejendomsfunktionæren begynder på sit arbejde. Ad 3) 7 Fravær ved sygdom 120-dages reglen

2 side 2 I 7, stk. 5, er 120-dagesreglen omtalt. Hvis bestemmelsen ønskes anvendt skal dette fremgå af ejendomsfunktionærernes ansættelseskontrakter. Der har været en del usikkerhed om, hvorledes man tæller en delvis sygemelding, hvis medarbejderen er syg såvel fredag som mandag det vil sige hen over en weekend. Højesteret har ved en dom for nylig bestemt, at timerne, som skal tælles med lørdag og søndag, alene er de delvise sygemeldte timer, eksempelvis 3,5 timer. Ad 4) 12 Aflønning Lønsedler: I 12, stk. 1, er angivet hvilke løndele lønnen består af: Grundløn, centralt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg og lokale tillæg. Lokale tillæg er tillæg, som udmøntes af de decentrale lønsumsmidler, jf. 14 i overenskomsten. Ovennævnte skal afspejles i de lønsedler, som ejendomsfunktionærerne modtager, men det er ikke altid tilfældet. I stedet for ovennævnte lønbetegnelser ses der eksempler på, at boligorganisationer anvender andre betegnelser, hvilket gør det vanskeligere at aflæse præcist, hvad ejendomsfunktionæren får løn for. Boligorganisationerne skal følge overenskomstens lønterminologier i overenskomstens 12. Andre lokale tillæg uden for overenskomsten skal tillige præciseres, f.eks. tillæg for vejrligsovervågning. Ad 5) 12, stk. 4, Anciennitetstillæg I andet afsnit i stk. 4 skal boligorganisationen huske at beregne anciennitetstillægget fra 1. ansættelsesdag, hvis den ansatte ejendomsfunktionær tidligere har været ansat i en boligorganisation i den almene sektor. Tidligere skal forstås helt bogstaveligt det vil sige, at en ejendomsfunktionær, der på hvilket som helst tidspunkt har haft ansættelse i mere end 4 år i en boligorganisation, har krav på anciennitetstillægget. Ad 6) 14 Decentrale tillæg I 2002 aftalte BL og ESL en lønmodel, hvor boligorganisationerne og ejendomsfunktionærerne lokalt kunne indgå aftaler om fordelingen af de decentrale lønmidler. Udmøntningen begyndte i 2003 og er fortsat frem til i dag. Uagtet boligorganisationer igennem årene har fordelt lønmidlerne ligeligt mellem ejendomsfunktionærerne eller har udarbejdet aftaler om bestemte kriterier for tildelingen af lønmidlerne, er der fortsat et par relevante problemstillinger, som skal præciseres. Tillæggene udmøntet af de decentrale lønmidler, kan alene benævnes funktions- eller kvalifikationstillæg. Udmøntningen af de decentrale funktions- og kvalifikationstillæg år for år skal fremgå af ejendomsfunktionærens lønseddel. Beløbet kan nøjes med at fylde én linje på lønseddelen (for hvert

3 side 3 år), men hvis det samlede beløb omfatter mere end én type tillæg, skal de øvrige tillæg vises på et separat vedlagt papir, således at medarbejderen kan se, hvad vedkommende får løn for. Ved overenskomstforhandlingerne i 2007 aftalte BL og ESL, at de decentrale tillæg, jf. 14, skal reguleres med samme procentregulering, som de øvrige centralt aftalte løndele, jf. BL Informerer nr Alle andre tillæg, herunder vejrligsovervågning m.m., reguleres efter lokal aftale og er hermed ikke omfattet af overenskomsten. Ad 7) Protokollat (Bilag 2) vedrørende arbejdsmarkedspension og lærlingepension Ved eksempelvis ansættelse af tidsbegrænsede medarbejdere, skal boligorganisationen få oplyst, om disse har oppebåret arbejdsmarkedspension fra et tidligere ansættelsesforhold, jf. Bilag 2, andet afsnit, i Overenskomst for ejendomsservice. Hvis medarbejderen har haft en arbejdsmarkedspension, har vedkommende ret til pension fra 1. ansættelsesdag ellers skal boligorganisationen først betale arbejdsmarkedspension efter 6 måneders ansættelse. Ad 8) Kontingenttræk (vedrørende betaling af fagforeningskontingent): Som udgangspunkt kan boligorganisationerne ikke foretage kontingenttræk på lønsedler for en generel gruppe af medarbejdere, da den enkelte medarbejders faglige tilhørsforhold er arbejdsgiveren uvedkommende. Men der kan imidlertid lokalt indgås en ordning, forudsat at boligorganisationen accepterer at administrere et sådant løntræk, hvor eksempelvis ejendomsfunktionærer, som er medlemmer hos ESL, kan få trukket deres kontingenttræk på lønsedlen. Forudsætningen for dette er, at de relevante medarbejdere skriftligt samtykker, jf. Persondatalovens bestemmelser, og dette samtykke kan være i form af en liste til arbejdsgiveren med de respektive underskrifter. Andre generelle problemstillinger: Ad 9) Stillingsannoncer, der vedrører gartnere og boligsociale medarbejdere BL indgik en gartneroverenskomst med 3F i Fra den 1. april 2010 betyder det, at gartnere, som udfører gartnerarbejde, hører ind under gartneroverenskomsten og ikke eksempelvis ejendomsfunktionæroverenskomsten. Det betyder, at den enkelte boligorganisation fra begyndelsen skal gøre sig klart, hvilken type medarbejder man søger. Hvis boligorganisationen søger en gartner til regulært gartnerarbejde, men ansætter vedkommende efter Overenskomst for ejendomsservice under eksempelvis overskriften grøn medarbejder. Krav til præcis udarbejdelse af stillingsannoncer gælder også for gruppen af boligsociale medarbejdere i den almene sektor. Der har været en del sager, hvor annoncerne var for upræcise i forhold til den stillingsprofil, som man efterspurgte. Dette har specielt været et problem i forholdet mellem akademiske og administrative medarbejdere.

4 side 4 Ad 10) Ansættelsesbeviser Ansættelsesbevisloven sikrer, at alle lønmodtagere, som arbejder mere end 8 timer om ugen og ansat i et tidsrum, der er længere end 1 måned, kan få oplysninger fra arbejdsgiveren om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at sikre lønmodtageren oplysningerne. Arbejdsgiveren skal i forbindelse med ansættelsen skriftligt give medarbejderen oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Herunder de vilkår i ansættelsen, som arbejdsgiveren mener, at medarbejderen ikke må være i tvivl om. Ofte anvendes en egentlig ansættelseskontrakt med lønmodtagerens underskrift, men det er ikke en betingelse. Arbejdsgiveren kan således opfylde lovens krav ved en ensidig erklæring. Samlebetegnelsen i lovgivningen er et ansættelsesbevis. Arbejdsgiveren skal mindst oplyse om følgende 10 punkter: 1. Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse. 2. Arbejdsstedets beliggenhed. 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, rang, stilling eller jobkategori. 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse 6. Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. 7. Varigheden af medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsel eller reglerne herom. 8. Den gældende eller aftalte løn, som medarbejderens har ret til, når ansættelsesforholdets påbegyndes samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri. Der skal også oplyses om tidspunktet for udbetaling af lønnen. 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Andre væsentlige vilkår kan bl.a. være en overarbejdspligt, hvis denne pligt ikke fremgår af den kollektive overenskomst, der evt. regulerer ansættelsesforholdet. Hvornår indtræder pligten? Arbejdsgiveren skal udarbejde et ansættelsesbevis for en medarbejder, når vedkommende arbejder mere end 8 timer om ugen og er ansat i et tidsrum, der er længere end 1 måned. Oplysningerne skal gives til medarbejderen senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren skal ved enhver ændring af arbejdsvilkårene hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft, give medarbejderen skriftlig besked om ændringen. Det gælder dog ikke, hvis ændringen skyldes ændringer i de love, administrative bestemmelser, vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, som arbejdsgiveren kan henvise til.

5 side 5 Hvordan opfylder man pligten? Oplysningerne efter loven om ansættelsesbeviser kan gives i følgende dokumenter: a) en skriftlig erklæring, som indeholder oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet bortset fra de oplysninger, der eventuelt er givet i et af de i punkt b - d nævnte dokumenter b) en skriftlig arbejdskontrakt c) et ansættelsesbrev d) et eller flere andre dokumenter, forudsat at mindst et af disse indeholder samtlige oplysninger som nævnt ovenfor i punkt 1-4 samt 8 og 9. Oplysninger om forhold, der er nævnt i punkterne 1-5 og 10, skal oplyses direkte i dokumentet, mens oplysningerne nævnt i punkt 6-9 kan gives ved henvisning til f.eks. en lov, en kollektiv overenskomst, administrative bestemmelser eller vedtægtsmæssige bestemmelser. Dette gælder også for så vidt angår andre væsentlige vilkår, som er reguleret af kollektive overenskomster. Godtgørelse, hvis arbejdsgiveren overtræder oplysningspligten Hvis arbejdsgiveren undlader at overholde sine forpligtelser efter ansættelsesbevisloven, kan lønmodtageren få tilkendt en godtgørelse ved domstolene. Godtgørelsesniveauet har været meget svingende, men Højesteret afgjorde en række domme vedrørende mangelfulde ansættelsesbeviser i december 2010 og fandt frem til følgende beløbsniveauer: er manglen undskyldelig og uden konkret betydning for lønmodtageren, skal godtgørelsen fastsættes i intervallet kr. for øvrige mangler samt de tilfælde, hvor arbejdsgiveren helt har undladt at udstede et ansættelsesbevis, bør godtgørelsen som udgangspunkt fastsættes til kr. i tilfælde, hvor det manglende eller mangelfulde ansættelsesbevis har givet anledning til tvist om ansættelsesforholdet eller risiko herfor, bør godtgørelsen som udgangspunkt fastsættes til kr. foreligger der skærpende omstændigheder, kan godtgørelsen udmåles til et beløb på op til 20 ugers løn. Men udmåling af godtgørelser på over kr. bør være forbeholdt særligt grove tilfælde. Det anbefales at benytte BL s standardkontrakter på hjemmesiden Søg under hovedmenupunktet Arbejdsgiver, der indeholder relevante arbejdsmarkedspolitiske emner, herunder ansættelsesbeviser samt desuden overenskomster, personalepolitikker m.m. Ad 11) Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) I samtlige landsoverenskomster er der krav om, at der skal afholdes en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS). Materiale i form af skemaer m.m. vedrørende afvikling af MUS kan hentes

6 side 6 på BL s hjemmeside under hovedpunktet Arbejdsgiver og dernæst i underpunktet HR og ledelse. Det er vigtigt, at der fra arbejdsgiverside deltager en medarbejder i MUS, som har kompetence til at indgå eventuelle aftaler om videreuddannelse m.m. Det er muligt lokalt at indgå aftale om Gruppeudviklingssamtaler (GRUS). Ad 12) Samarbejdsaftalen mellem LO og Kooperationen Mange kender Hovedaftalen mellem LO og Kooperationen, mens færre kender og har læst Samarbejdsaftalen mellem LO og Kooperationen. Samarbejdsaftaler er almindeligt forekommende blandt hovedorganisationer på det danske arbejdsmarked og supplerer hovedaftalerne ved at skitsere, hvorledes det daglige samarbejde på en arbejdsplads kan/skal fungere. En samarbejdsaftale beskriver og stiller derfor krav om forhold vedrørende virksomhedsnævn (VN) og herunder om, hvorledes nævnet skal fungere og organiseres i forhold til bl.a. information til og fra VN, arbejdsopgaver som f.eks. afskedigelse, bortfald af arbejdspladser i forbindelse med ny teknologi og omlægninger m.m. Hvis en boligorganisation glemmer fx at inddrage eller orientere VN s medlemmer om ovenstående, er dette et brud på Samarbejdsaftalen. Derfor anbefales det at læse Samarbejdsaftalen igennem, og aftalen findes på BL s hjemmeside under punktet Arbejdsgiver og underpunktet Overenskomster og løntabeller. Aftalen kan ligeledes downloades fra Kooperationens hjemmeside under punktet Samarbejdsrådet, hvor der kan findes mere uddybende materiale om samarbejdet på en arbejdsplads. Ad 13) Arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurderinger (APV) Arbejdsmiljøloven blev ændret 1. oktober 2010, jf. BL Informerer nr I den forbindelse blev det blandt andet vedtaget, at virksomheder skal afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiver og ansatte i fællesskab vurderer den interne indsats på arbejdsmiljøområdet, og om der er viden nok om arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Fra den 1. oktober 2011 begyndte Arbejdstilsynet at inspicere, om denne drøftelse rent faktisk finder sted på de enkelte virksomheder. Når tilsynet melder sin ankomst, skal der derfor kunne fremlægges dokumentation for, at mødet er afholdt ellers risikerer arbejdsgiver at få en bøde. Det er op til den enkelte arbejdsgiver, hvorledes man foretrækker at dokumentere, at drøftelsen har fundet sted. Arbejdsgiver kan blandt andet vælge at bruge et skema, som Arbejdstilsynet har udarbejdet, og som findes på tilsynets hjemmeside Arbejdspladsvurderinger er ikke omfattet af nogen overenskomst, men alene reguleret efter bestemmelserne i Arbejdsmiljøloven.

7 side 7 Arbejdspladsvurderingen er et vigtigt omdrejningspunkt for arbejdsmiljøindsatsen og kan bruges til at sætte denne indsats i system ved at kortlægge det samlede arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats og lægge en plan for, hvorledes man vil forbedre arbejdsmiljøet. Den enkelte boligorganisation skal mindst hvert 3. år revidere og afholde en APV, som dækker såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet screener i disse år stort set alle danske virksomheder, herunder de almene boligorganisationer. Hvis den enkelte boligorganisation ikke har gennemført en APV m.m., giver tilsynet en anmærkning (advarsel) og ved fortsat forsømmelse, vil Arbejdstilsynet til sidst give en bøde. På tilsynets hjemmeside kan man finde de arbejdspladser i Danmark, som har fået anmærkninger. På hjemmesiden har tilsynet desuden udarbejdet en række brancherelaterede APV er, hvor den enkelte boligorganisation kan benytte de(n) mest relevante. Ad 14) Organisatoriske forhold Efter EU-dommen om eksklusivaftalers ugyldighed i 2006 er der medarbejdere i den almene sektor, som står i de såkaldte gule fagforeninger (Det faglige Hus, Kristelig Fagforening o.a.) eller helt uden organisatoriske tilknytningsforhold. Medarbejderne er stadig omfattet af overenskomsterne. For overenskomstparterne i den almene sektor, dvs. HK/Privat (administrative medarbejdere m.m.), Faglig Puls (inspektører), ESL (ejendomsfunktionærerne) o.a., er det således, at disse fagforeninger/fagforbund har forhandlingsretten til overenskomsterne, også selvom nogle medarbejdere under landsoverenskomsterne er organiserede andre steder eller slet ikke (udenforstående medarbejdere). De pågældende faglige organisationer kan afvise at hjælpe udenforstående medarbejdere, når det gælder retstvister (brud på overenskomst m.m.), og afskedigelse. Ansatte, der står i de gule fagforeninger eller uden organisatorisk tilhørsforhold, kan i forbindelse med tvister tilknytte en advokat, og sådanne sager vil som udgangspunkt forløbe i det civile retssystem og ikke efter reglerne i Hovedaftalen mellem LO og Kooperationen. Dette betyder ofte øgede udgifter for den enkelte boligorganisation til advokatbistand m.m. med mindre Kooperationen vurderer, at de påtager sig at føre sagen for boligorganisationen. Hermed vil sagsomkostningerne som udgangspunkt være dækket af BL s årlige kontingentbetaling til Kooperationen. Boligorganisationerne skal altid sikre sig, at der i ansættelseskontrakterne er anført, hvor retslige forhold hører ind under. Det er ikke nok at henvise til funktionærloven, men der skal stå, at retslige forhold afgøres efter reglerne i hovedaftalen mellem LO og Kooperationen. Det er derfor tilrådeligt, at man som udgangspunkt benytter de standardkontrakter, som findes på BL s hjemmeside under menupunktet Arbejdsgiver og dernæst underpunktet Ansættelseskontrakter m.m..

8 side 8 Ad 15) Bortvisning Bortvisning er en ophævelse af ansættelsesforholdet fra arbejdsgiverens side uden forudgående varsel. BL fører en del sager hvert år, hvor ledelsen i en boligorganisation har bortvist en medarbejder. En bortvisning er den hårdeste sanktion, som en arbejdsgiver kan udøve overfor en ansat. Derfor stilles der krav om, at medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet skal være væsentlig, før arbejdsgiveren kan bortvise en medarbejder. Erfaringerne viser, at en del af bortvisningssagerne i den almene sektor efter behandling i det fagretlige system bliver ændret til afskedigelse med dertil hørende opsigelsesvarsel eller endog bedømmes som usaglige. Dette betyder, at boligorganisationen evt. skal betale en godtgørelse og evt. en bod for brud på overenskomsten. Medmindre der er tale om en enkeltstående grov misligholdelse, er det en betingelse for bortvisning, at medarbejderen er blevet advaret om, at gentagelsestilfælde vil medføre bortvisning. Ved bortvisning gælder i almindelighed, at arbejdsgiveren skal reagere straks man er bekendt med det forhold, som begrunder bortvisningen. Dog skal der være den nødvendige tid til at undersøge forholdet. Men er der tale om et forhold, der umiddelbart kan konstateres, vil få dages passivitet kunne betyde, at arbejdsgiveren ikke finder forholdet så belastende, at det kan begrunde en bortvisning. Her følger en række eksempler på misligholdelser, der kan berettige en bortvisning, når/hvis arbejdsgiveren som udgangspunkt har meddelt dennes utilfredshed i form af en skriftlig advarsel: misligholdelse af mødepligten (ofte gentagne gange) bortgang i arbejdstiden (ofte gentagne gange) fejl/sløseri under arbejdet (ofte gentagne gange) alkoholmisbrug (kan ofte sanktioneres med det samme, hvis medarbejder bryder officiel alkoholpolitik m.m., og bl.a. derfor anbefales det, at boligorganisationen udarbejder en skriftlig alkoholpolitik med klare retningslinjer og konsekvenser i forbindelse med eventuelt misbrug). voldelig adfærd (bortvisning uden forudgående advarsel) tyveri fra arbejdspladsen (bortvisning uden forudgående advarsel) BL anbefaler boligorganisationerne at søge rådgivning, inden en bortvisning eksekveres. Ovennævnte gennemgang er ikke fyldestgørende, men problemfelter, som boligorganisationerne bør være meget opmærksomme på.

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

ABAF NYT 16/2011 februar 2011. 1. Mindstebetalingssatsen for elever forhøjes til følgende satser pr. måned:

ABAF NYT 16/2011 februar 2011. 1. Mindstebetalingssatsen for elever forhøjes til følgende satser pr. måned: ABAF NYT 16/2011 februar 2011 ÆNDRINGERNE PR. 1. MARTS 2011 I ABAFS OVERENSKOMST MED HK/PRIVAT: 1. Mindstebetalingssatsen for elever forhøjes til følgende satser pr. måned: 1. år 10.090,00 2. år 11.330,00

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Ansættelsesbevis. for funk tionær MEDARBEJDERENS NAVN. Kristelig Arbejdsgiverforening - plads til selvstændige tanker

Ansættelsesbevis. for funk tionær MEDARBEJDERENS NAVN. Kristelig Arbejdsgiverforening - plads til selvstændige tanker Ansættelsesbevis for funk tionær MEDARBEJDERENS NAVN 1. APRIL novemb 2011 2007 Kristelig Arbejdsgivforening - plads til selvstændige tank Det bekræftes hmed, at Navn: Adresse: Postnr., By: CPR-nr.: Telefon:

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Ansættelsesbevis. for i KKe-funK tionær MEDARBEJDERENS NAVN. Kristelig Arbejdsgiverforening - plads til selvstændige tanker

Ansættelsesbevis. for i KKe-funK tionær MEDARBEJDERENS NAVN. Kristelig Arbejdsgiverforening - plads til selvstændige tanker Ansættelsesbevis for i KKe-funK tionær MEDARBEJDERENS NAVN 1. APRIL novemb 2011 2007 Kristelig Arbejdsgivforening - plads til selvstændige tank Det bekræftes hmed, at Navn: Adresse: Postnr., By: CPR-nr.:

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere