Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger"

Transkript

1 Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon , Fax , Notat/LSC/kka Maj 2013 Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger Følgende emner bliver behandlet: 1. lønpolitik 2. funktionsbeskrivelser 3. optælling af 120 sygedage 4. løn m.m. 5. anciennitetstillæg 6. decentrale tillæg 7. arbejdsmarkedspension 8. kontingenttræk 9. stillingsannoncer 10. ansættelsesbeviser 11. medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 12. arbejdsmiljø 13. samarbejdsaftalen 14. organisatoriske tilhørsforhold 15. bortvisning De første 8 punkter relaterer sig hovedsagligt til ejendomsfunktionæroverenskomsten (med relevante paragrafhenvisninger), mens de øvrige punkter er af mere generel karakter og omfatter dermed alle typer medarbejdere. Overenskomst for ejendomsservice: Ad 1) 1 Lønpolitik Ifølge 1, stk. 2, i Overenskomst for ejendomsservice er boligorganisationerne forpligtet til at udarbejde en lønpolitik, der kan understøtte de lokale forhandlinger om udmøntning af de decentrale funktions- og kvalifikationstillæg. I forbindelse med ovennævnte skal boligorganisationerne ligeledes iagttage bilag 8 i overenskomsten om Rammeaftale om lokal løndannelse, hvor den lokale forhandlingsprocedure er beskrevet. Ad 2) 3 Funktionsbeskrivelser 3 i Overenskomst for ejendomsservice fordrer, at der ved enhver ansættelse skal udarbejdes en funktionsbeskrivelse. Denne beskrivelse kan indgå som et tillæg til ansættelseskontrakten, når ejendomsfunktionæren begynder på sit arbejde. Ad 3) 7 Fravær ved sygdom 120-dages reglen

2 side 2 I 7, stk. 5, er 120-dagesreglen omtalt. Hvis bestemmelsen ønskes anvendt skal dette fremgå af ejendomsfunktionærernes ansættelseskontrakter. Der har været en del usikkerhed om, hvorledes man tæller en delvis sygemelding, hvis medarbejderen er syg såvel fredag som mandag det vil sige hen over en weekend. Højesteret har ved en dom for nylig bestemt, at timerne, som skal tælles med lørdag og søndag, alene er de delvise sygemeldte timer, eksempelvis 3,5 timer. Ad 4) 12 Aflønning Lønsedler: I 12, stk. 1, er angivet hvilke løndele lønnen består af: Grundløn, centralt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg og lokale tillæg. Lokale tillæg er tillæg, som udmøntes af de decentrale lønsumsmidler, jf. 14 i overenskomsten. Ovennævnte skal afspejles i de lønsedler, som ejendomsfunktionærerne modtager, men det er ikke altid tilfældet. I stedet for ovennævnte lønbetegnelser ses der eksempler på, at boligorganisationer anvender andre betegnelser, hvilket gør det vanskeligere at aflæse præcist, hvad ejendomsfunktionæren får løn for. Boligorganisationerne skal følge overenskomstens lønterminologier i overenskomstens 12. Andre lokale tillæg uden for overenskomsten skal tillige præciseres, f.eks. tillæg for vejrligsovervågning. Ad 5) 12, stk. 4, Anciennitetstillæg I andet afsnit i stk. 4 skal boligorganisationen huske at beregne anciennitetstillægget fra 1. ansættelsesdag, hvis den ansatte ejendomsfunktionær tidligere har været ansat i en boligorganisation i den almene sektor. Tidligere skal forstås helt bogstaveligt det vil sige, at en ejendomsfunktionær, der på hvilket som helst tidspunkt har haft ansættelse i mere end 4 år i en boligorganisation, har krav på anciennitetstillægget. Ad 6) 14 Decentrale tillæg I 2002 aftalte BL og ESL en lønmodel, hvor boligorganisationerne og ejendomsfunktionærerne lokalt kunne indgå aftaler om fordelingen af de decentrale lønmidler. Udmøntningen begyndte i 2003 og er fortsat frem til i dag. Uagtet boligorganisationer igennem årene har fordelt lønmidlerne ligeligt mellem ejendomsfunktionærerne eller har udarbejdet aftaler om bestemte kriterier for tildelingen af lønmidlerne, er der fortsat et par relevante problemstillinger, som skal præciseres. Tillæggene udmøntet af de decentrale lønmidler, kan alene benævnes funktions- eller kvalifikationstillæg. Udmøntningen af de decentrale funktions- og kvalifikationstillæg år for år skal fremgå af ejendomsfunktionærens lønseddel. Beløbet kan nøjes med at fylde én linje på lønseddelen (for hvert

3 side 3 år), men hvis det samlede beløb omfatter mere end én type tillæg, skal de øvrige tillæg vises på et separat vedlagt papir, således at medarbejderen kan se, hvad vedkommende får løn for. Ved overenskomstforhandlingerne i 2007 aftalte BL og ESL, at de decentrale tillæg, jf. 14, skal reguleres med samme procentregulering, som de øvrige centralt aftalte løndele, jf. BL Informerer nr Alle andre tillæg, herunder vejrligsovervågning m.m., reguleres efter lokal aftale og er hermed ikke omfattet af overenskomsten. Ad 7) Protokollat (Bilag 2) vedrørende arbejdsmarkedspension og lærlingepension Ved eksempelvis ansættelse af tidsbegrænsede medarbejdere, skal boligorganisationen få oplyst, om disse har oppebåret arbejdsmarkedspension fra et tidligere ansættelsesforhold, jf. Bilag 2, andet afsnit, i Overenskomst for ejendomsservice. Hvis medarbejderen har haft en arbejdsmarkedspension, har vedkommende ret til pension fra 1. ansættelsesdag ellers skal boligorganisationen først betale arbejdsmarkedspension efter 6 måneders ansættelse. Ad 8) Kontingenttræk (vedrørende betaling af fagforeningskontingent): Som udgangspunkt kan boligorganisationerne ikke foretage kontingenttræk på lønsedler for en generel gruppe af medarbejdere, da den enkelte medarbejders faglige tilhørsforhold er arbejdsgiveren uvedkommende. Men der kan imidlertid lokalt indgås en ordning, forudsat at boligorganisationen accepterer at administrere et sådant løntræk, hvor eksempelvis ejendomsfunktionærer, som er medlemmer hos ESL, kan få trukket deres kontingenttræk på lønsedlen. Forudsætningen for dette er, at de relevante medarbejdere skriftligt samtykker, jf. Persondatalovens bestemmelser, og dette samtykke kan være i form af en liste til arbejdsgiveren med de respektive underskrifter. Andre generelle problemstillinger: Ad 9) Stillingsannoncer, der vedrører gartnere og boligsociale medarbejdere BL indgik en gartneroverenskomst med 3F i Fra den 1. april 2010 betyder det, at gartnere, som udfører gartnerarbejde, hører ind under gartneroverenskomsten og ikke eksempelvis ejendomsfunktionæroverenskomsten. Det betyder, at den enkelte boligorganisation fra begyndelsen skal gøre sig klart, hvilken type medarbejder man søger. Hvis boligorganisationen søger en gartner til regulært gartnerarbejde, men ansætter vedkommende efter Overenskomst for ejendomsservice under eksempelvis overskriften grøn medarbejder. Krav til præcis udarbejdelse af stillingsannoncer gælder også for gruppen af boligsociale medarbejdere i den almene sektor. Der har været en del sager, hvor annoncerne var for upræcise i forhold til den stillingsprofil, som man efterspurgte. Dette har specielt været et problem i forholdet mellem akademiske og administrative medarbejdere.

4 side 4 Ad 10) Ansættelsesbeviser Ansættelsesbevisloven sikrer, at alle lønmodtagere, som arbejder mere end 8 timer om ugen og ansat i et tidsrum, der er længere end 1 måned, kan få oplysninger fra arbejdsgiveren om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at sikre lønmodtageren oplysningerne. Arbejdsgiveren skal i forbindelse med ansættelsen skriftligt give medarbejderen oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Herunder de vilkår i ansættelsen, som arbejdsgiveren mener, at medarbejderen ikke må være i tvivl om. Ofte anvendes en egentlig ansættelseskontrakt med lønmodtagerens underskrift, men det er ikke en betingelse. Arbejdsgiveren kan således opfylde lovens krav ved en ensidig erklæring. Samlebetegnelsen i lovgivningen er et ansættelsesbevis. Arbejdsgiveren skal mindst oplyse om følgende 10 punkter: 1. Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse. 2. Arbejdsstedets beliggenhed. 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, rang, stilling eller jobkategori. 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse 6. Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. 7. Varigheden af medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsel eller reglerne herom. 8. Den gældende eller aftalte løn, som medarbejderens har ret til, når ansættelsesforholdets påbegyndes samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri. Der skal også oplyses om tidspunktet for udbetaling af lønnen. 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Andre væsentlige vilkår kan bl.a. være en overarbejdspligt, hvis denne pligt ikke fremgår af den kollektive overenskomst, der evt. regulerer ansættelsesforholdet. Hvornår indtræder pligten? Arbejdsgiveren skal udarbejde et ansættelsesbevis for en medarbejder, når vedkommende arbejder mere end 8 timer om ugen og er ansat i et tidsrum, der er længere end 1 måned. Oplysningerne skal gives til medarbejderen senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren skal ved enhver ændring af arbejdsvilkårene hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft, give medarbejderen skriftlig besked om ændringen. Det gælder dog ikke, hvis ændringen skyldes ændringer i de love, administrative bestemmelser, vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, som arbejdsgiveren kan henvise til.

5 side 5 Hvordan opfylder man pligten? Oplysningerne efter loven om ansættelsesbeviser kan gives i følgende dokumenter: a) en skriftlig erklæring, som indeholder oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet bortset fra de oplysninger, der eventuelt er givet i et af de i punkt b - d nævnte dokumenter b) en skriftlig arbejdskontrakt c) et ansættelsesbrev d) et eller flere andre dokumenter, forudsat at mindst et af disse indeholder samtlige oplysninger som nævnt ovenfor i punkt 1-4 samt 8 og 9. Oplysninger om forhold, der er nævnt i punkterne 1-5 og 10, skal oplyses direkte i dokumentet, mens oplysningerne nævnt i punkt 6-9 kan gives ved henvisning til f.eks. en lov, en kollektiv overenskomst, administrative bestemmelser eller vedtægtsmæssige bestemmelser. Dette gælder også for så vidt angår andre væsentlige vilkår, som er reguleret af kollektive overenskomster. Godtgørelse, hvis arbejdsgiveren overtræder oplysningspligten Hvis arbejdsgiveren undlader at overholde sine forpligtelser efter ansættelsesbevisloven, kan lønmodtageren få tilkendt en godtgørelse ved domstolene. Godtgørelsesniveauet har været meget svingende, men Højesteret afgjorde en række domme vedrørende mangelfulde ansættelsesbeviser i december 2010 og fandt frem til følgende beløbsniveauer: er manglen undskyldelig og uden konkret betydning for lønmodtageren, skal godtgørelsen fastsættes i intervallet kr. for øvrige mangler samt de tilfælde, hvor arbejdsgiveren helt har undladt at udstede et ansættelsesbevis, bør godtgørelsen som udgangspunkt fastsættes til kr. i tilfælde, hvor det manglende eller mangelfulde ansættelsesbevis har givet anledning til tvist om ansættelsesforholdet eller risiko herfor, bør godtgørelsen som udgangspunkt fastsættes til kr. foreligger der skærpende omstændigheder, kan godtgørelsen udmåles til et beløb på op til 20 ugers løn. Men udmåling af godtgørelser på over kr. bør være forbeholdt særligt grove tilfælde. Det anbefales at benytte BL s standardkontrakter på hjemmesiden Søg under hovedmenupunktet Arbejdsgiver, der indeholder relevante arbejdsmarkedspolitiske emner, herunder ansættelsesbeviser samt desuden overenskomster, personalepolitikker m.m. Ad 11) Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) I samtlige landsoverenskomster er der krav om, at der skal afholdes en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS). Materiale i form af skemaer m.m. vedrørende afvikling af MUS kan hentes

6 side 6 på BL s hjemmeside under hovedpunktet Arbejdsgiver og dernæst i underpunktet HR og ledelse. Det er vigtigt, at der fra arbejdsgiverside deltager en medarbejder i MUS, som har kompetence til at indgå eventuelle aftaler om videreuddannelse m.m. Det er muligt lokalt at indgå aftale om Gruppeudviklingssamtaler (GRUS). Ad 12) Samarbejdsaftalen mellem LO og Kooperationen Mange kender Hovedaftalen mellem LO og Kooperationen, mens færre kender og har læst Samarbejdsaftalen mellem LO og Kooperationen. Samarbejdsaftaler er almindeligt forekommende blandt hovedorganisationer på det danske arbejdsmarked og supplerer hovedaftalerne ved at skitsere, hvorledes det daglige samarbejde på en arbejdsplads kan/skal fungere. En samarbejdsaftale beskriver og stiller derfor krav om forhold vedrørende virksomhedsnævn (VN) og herunder om, hvorledes nævnet skal fungere og organiseres i forhold til bl.a. information til og fra VN, arbejdsopgaver som f.eks. afskedigelse, bortfald af arbejdspladser i forbindelse med ny teknologi og omlægninger m.m. Hvis en boligorganisation glemmer fx at inddrage eller orientere VN s medlemmer om ovenstående, er dette et brud på Samarbejdsaftalen. Derfor anbefales det at læse Samarbejdsaftalen igennem, og aftalen findes på BL s hjemmeside under punktet Arbejdsgiver og underpunktet Overenskomster og løntabeller. Aftalen kan ligeledes downloades fra Kooperationens hjemmeside under punktet Samarbejdsrådet, hvor der kan findes mere uddybende materiale om samarbejdet på en arbejdsplads. Ad 13) Arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurderinger (APV) Arbejdsmiljøloven blev ændret 1. oktober 2010, jf. BL Informerer nr I den forbindelse blev det blandt andet vedtaget, at virksomheder skal afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiver og ansatte i fællesskab vurderer den interne indsats på arbejdsmiljøområdet, og om der er viden nok om arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Fra den 1. oktober 2011 begyndte Arbejdstilsynet at inspicere, om denne drøftelse rent faktisk finder sted på de enkelte virksomheder. Når tilsynet melder sin ankomst, skal der derfor kunne fremlægges dokumentation for, at mødet er afholdt ellers risikerer arbejdsgiver at få en bøde. Det er op til den enkelte arbejdsgiver, hvorledes man foretrækker at dokumentere, at drøftelsen har fundet sted. Arbejdsgiver kan blandt andet vælge at bruge et skema, som Arbejdstilsynet har udarbejdet, og som findes på tilsynets hjemmeside Arbejdspladsvurderinger er ikke omfattet af nogen overenskomst, men alene reguleret efter bestemmelserne i Arbejdsmiljøloven.

7 side 7 Arbejdspladsvurderingen er et vigtigt omdrejningspunkt for arbejdsmiljøindsatsen og kan bruges til at sætte denne indsats i system ved at kortlægge det samlede arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats og lægge en plan for, hvorledes man vil forbedre arbejdsmiljøet. Den enkelte boligorganisation skal mindst hvert 3. år revidere og afholde en APV, som dækker såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet screener i disse år stort set alle danske virksomheder, herunder de almene boligorganisationer. Hvis den enkelte boligorganisation ikke har gennemført en APV m.m., giver tilsynet en anmærkning (advarsel) og ved fortsat forsømmelse, vil Arbejdstilsynet til sidst give en bøde. På tilsynets hjemmeside kan man finde de arbejdspladser i Danmark, som har fået anmærkninger. På hjemmesiden har tilsynet desuden udarbejdet en række brancherelaterede APV er, hvor den enkelte boligorganisation kan benytte de(n) mest relevante. Ad 14) Organisatoriske forhold Efter EU-dommen om eksklusivaftalers ugyldighed i 2006 er der medarbejdere i den almene sektor, som står i de såkaldte gule fagforeninger (Det faglige Hus, Kristelig Fagforening o.a.) eller helt uden organisatoriske tilknytningsforhold. Medarbejderne er stadig omfattet af overenskomsterne. For overenskomstparterne i den almene sektor, dvs. HK/Privat (administrative medarbejdere m.m.), Faglig Puls (inspektører), ESL (ejendomsfunktionærerne) o.a., er det således, at disse fagforeninger/fagforbund har forhandlingsretten til overenskomsterne, også selvom nogle medarbejdere under landsoverenskomsterne er organiserede andre steder eller slet ikke (udenforstående medarbejdere). De pågældende faglige organisationer kan afvise at hjælpe udenforstående medarbejdere, når det gælder retstvister (brud på overenskomst m.m.), og afskedigelse. Ansatte, der står i de gule fagforeninger eller uden organisatorisk tilhørsforhold, kan i forbindelse med tvister tilknytte en advokat, og sådanne sager vil som udgangspunkt forløbe i det civile retssystem og ikke efter reglerne i Hovedaftalen mellem LO og Kooperationen. Dette betyder ofte øgede udgifter for den enkelte boligorganisation til advokatbistand m.m. med mindre Kooperationen vurderer, at de påtager sig at føre sagen for boligorganisationen. Hermed vil sagsomkostningerne som udgangspunkt være dækket af BL s årlige kontingentbetaling til Kooperationen. Boligorganisationerne skal altid sikre sig, at der i ansættelseskontrakterne er anført, hvor retslige forhold hører ind under. Det er ikke nok at henvise til funktionærloven, men der skal stå, at retslige forhold afgøres efter reglerne i hovedaftalen mellem LO og Kooperationen. Det er derfor tilrådeligt, at man som udgangspunkt benytter de standardkontrakter, som findes på BL s hjemmeside under menupunktet Arbejdsgiver og dernæst underpunktet Ansættelseskontrakter m.m..

8 side 8 Ad 15) Bortvisning Bortvisning er en ophævelse af ansættelsesforholdet fra arbejdsgiverens side uden forudgående varsel. BL fører en del sager hvert år, hvor ledelsen i en boligorganisation har bortvist en medarbejder. En bortvisning er den hårdeste sanktion, som en arbejdsgiver kan udøve overfor en ansat. Derfor stilles der krav om, at medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet skal være væsentlig, før arbejdsgiveren kan bortvise en medarbejder. Erfaringerne viser, at en del af bortvisningssagerne i den almene sektor efter behandling i det fagretlige system bliver ændret til afskedigelse med dertil hørende opsigelsesvarsel eller endog bedømmes som usaglige. Dette betyder, at boligorganisationen evt. skal betale en godtgørelse og evt. en bod for brud på overenskomsten. Medmindre der er tale om en enkeltstående grov misligholdelse, er det en betingelse for bortvisning, at medarbejderen er blevet advaret om, at gentagelsestilfælde vil medføre bortvisning. Ved bortvisning gælder i almindelighed, at arbejdsgiveren skal reagere straks man er bekendt med det forhold, som begrunder bortvisningen. Dog skal der være den nødvendige tid til at undersøge forholdet. Men er der tale om et forhold, der umiddelbart kan konstateres, vil få dages passivitet kunne betyde, at arbejdsgiveren ikke finder forholdet så belastende, at det kan begrunde en bortvisning. Her følger en række eksempler på misligholdelser, der kan berettige en bortvisning, når/hvis arbejdsgiveren som udgangspunkt har meddelt dennes utilfredshed i form af en skriftlig advarsel: misligholdelse af mødepligten (ofte gentagne gange) bortgang i arbejdstiden (ofte gentagne gange) fejl/sløseri under arbejdet (ofte gentagne gange) alkoholmisbrug (kan ofte sanktioneres med det samme, hvis medarbejder bryder officiel alkoholpolitik m.m., og bl.a. derfor anbefales det, at boligorganisationen udarbejder en skriftlig alkoholpolitik med klare retningslinjer og konsekvenser i forbindelse med eventuelt misbrug). voldelig adfærd (bortvisning uden forudgående advarsel) tyveri fra arbejdspladsen (bortvisning uden forudgående advarsel) BL anbefaler boligorganisationerne at søge rådgivning, inden en bortvisning eksekveres. Ovennævnte gennemgang er ikke fyldestgørende, men problemfelter, som boligorganisationerne bør være meget opmærksomme på.

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne.

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Der er aftalt en 3-årig overenskomst for perioden 1. april 2011 31.marts 2014. Lønregulering

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

3.2 Ansættelsesaftalen

3.2 Ansættelsesaftalen HR Jura Forlaget Andersen 3.2 Ansættelsesaftalen Af advokat/partner Lars Lokdam, MAQS Law Firm ll@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Personkreds - hvem har krav på et ansættelsesbevis?

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren)

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren) Ansættelseskontrakt (Berider) Ved underskrivelse af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i Klub: (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt berideren) Adresse: CPR.nr.: Ansættelsen sker

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Regionernes Lønnings- og Takstnævn Side 1 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Januar 2009 AFTALE OM ARBEJDSGIVERENS PLIGT TIL AT UNDERRETTE ARBEJDS- TAGEREN OM VILKÅRENE FOR ANSÆTTELSESFORHOLDET (ANSÆTTEL- SESBREVE) EF s ministerråd vedtog

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere