Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde :30 Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske underentreprenører ved byggesager. 3 Kvartalsopfølgning på befolkningsprognose - efter 3. kvartal 8 Økonomisk orientering oktober måned 10 Bilagsoversigt 15 Fraværende Uffe Thorndahl (up) Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 251 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vivi Grandt Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den Viceborgmester Kjeld Holm orienterede om, at P4 Københavns Radio ønsker at lave et 3- timers direkte radioprogram fra Breelteparken mandag den 2. november 2009, fra kl Formålet er at give en situationsrapport fra den kommune i regionen, der har den største andel af ældre. Journalisten vil gerne invitere medarbejdere fra administrationen, ældre medborgere og politikere til at deltage i udsendelsen. Økonomiudvalget besluttede i forhold til den politiske deltagelse, at meddele journalisten, at hun er velkommen til at invitere Social- og Sundhedsudvalget. Økonomichef Henrik Nielsen orienterede om, at økonomiafdelingen har gennemgået kommunens investeringer i lyset af, at der i pressen har været fokus på en række kommuners investeringer. Hørsholm Kommune besluttede i marts 2007, at man ikke ønsker at medvirke til investeringer i våbenindustrien. Kommunens kapitalforvaltere har bekræftet, at der ikke indgår sådanne investeringer i kommunens portefølje. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget drøftede Michael Medoms deltagelse i møde på VKR mandag den 26. oktober Peter Antonsen gjorde opmærksom på, at protokollen fra Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2009 fortsat ikke er korrekt i forhold til punkt 183, hvor det skal fremgå, at Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Administrationen sørger for, at det bliver rettet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 252 Acadre sagsnr.: 09/13925 Journalnr.: K00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Justesen Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske underentreprenører ved byggesager. Resume Indstillingen er udarbejdet med henblik på en drøftelse af sager (kontrakter), hvor hovedentreprenøren lader arbejdet udføre af udenlandske underentreprenører/arbejdskraft, samt at redegøre for administrationens behov for, at der tages stilling til, om der skal indføres generelle klausuler i entreprisekontrakter i forhold til kontraktparters anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske underentreprenører. Forslag Administrationen skal hermed anbefale Økonomiudvalget, at drøfte og beslutte, om der ønskes betingelser indsat i kommunens kontrakter og acceptskrivelser i byggesager ved entreprenørere og underentreprenørers anvendelse af udenlandsk arbejdskraft og om forslaget til formulering kan godkendes. Sagsfremstilling Indledende oplysninger I forbindelse med en kontraktparts udførelse af malerarbejde på en af kommunens ejendomme har Malernes Fagforening i offentligheden og over for kommunen primo juni 2009 rejst en sag, hvor man har påtalt anvendelse af et ulovligt stillads samt kritiseret kommunen for at indgå aftale med malerfirma, der angiveligt lader arbejdet udføre af udenlandsk arbejdskraft, der ikke følger de danske overenskomster. Reaktionen vedrørte en kontrakt, hvor Hørsholm Kommune efter underhåndsbud har indgået kontrakt med et malerfirma om udførelse af malerarbejde på en af kommunens ejendomme for en kontraktsum på kr. ekcl. moms. Arbejdet er afsluttet. Hændelsesforløb Primo juni 2009 mødte Malernes Fagforening på arbejdspladsen, påtalte at det anvendte stillads var ulovligt samt truede firmaet med demonstration og blokade på grund af anvendelse af udenlandsk arbejdskraft uden overenskomst. Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Sagen er angiveligt et led i Malernes Fagforenings ønske om at få udenlandske firmaer og udenlandske arbejdstagere, der arbejder i Danmark, til at udføre arbejdet på overenskomstmæssige vilkår, herunder at formå offentlige myndigheder (Hørsholm Kommune) til at stille krav til sine kontraktparter om, at der skal være overenskomst, hvis firmaerne benytter udenlandske underentreprenører eller direkte har udlændinge ansat. Sagen blev af Malernes Fagforening synliggjort i form af pressemeddelelse, artikler og notitser på hjemmesider og i fagblade, primært inden for byggeriets område, hvor bl.a. Hørsholm Kommune nævnes og beskyldes for at anvende firmaer, der konkurrerer på ulige vilkår. Sagen er drøftet telefonisk med Malernes Fagforening, og den 15.6 blev der afholdt møde med direktøren for malerfirmaet, hvor tillige advokat deltog på kommunens vegne. - Malerfirmaet anvender efter egne oplysninger, 4 polske selvstændige håndværkere til at udføre arbejdet i underentreprise. - Malerfirmaet opfatter de 4 håndværkere, der har polsk NIP registrering (virksomhedsregistrering), som selvstændige håndværkere (firmaer), hvorfor der ikke er tale om et ansættelsesforhold mellem malerfirmaet og den polske håndværksmester. Malerfirmaet og dets advokat afviser over for Malernes Fagforening nogen form for forpligtelse til at indgå overenskomster eller have ansvar for de selvstændige udenlandske håndværksmestres eventuelle forpligtelser over for danske myndigheder ifht. registrering m.v. Kommunens advokat havde til mødet udarbejdet et notat om de juridiske problemstillinger, som de umiddelbart forelå før mødet. Hovedkonklusioner var følgende: - Hørsholm Kommune har i denne sag ikke gjort noget ulovligt, hvilket Malernes Fagforening, så vidt det kan ses, heller ikke direkte har påstået, at Hørsholm Kommune gør. - Der er lovgivningsmæssigt ingen pligt for en kommune til at knytte vilkår til sine kontrakter i forhold til anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske underentreprenører. - Hvis kommunen vil tilføje vilkår i sine kontrakter vedrørende udenlandsk arbejdskraft/firmaer, skal man være opmærksom på ikke at komme i konflikt med de udbudsretlige regler, hvis der i den forbindelse opstilles konkurrenceforvridende betingelser. - Det er som udgangspunkt et politisk spørgsmål kombineret med udbuds- og konkurrenceregler, om kommunen ønsker at knytte vilkår til sine kontrakter. Kommunens advokat opsummerer det juridiske grundlag således: Der er ikke oplysninger nok om de indgåede aftaler mellem malerfirmaet og polakkerne (dem vil malerfirmaet ikke udlevere med henvisning til forretningshemmelighed), til at vurdere om der i henhold til dansk skattelovgivning reelt er tale om et ansættelsesforhold. Det beror bl.a. på graden af instruktionsbeføjelse. Det bør derfor indtil videre lægges til grund, at problemstillingen omhandler selvstændige udenlandske håndværksmestrer (firmaer), der udfører opgaver i Danmark, som underentrepriser. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Østeuropæiske firmaers arbejde i Danmark og benyttelsen af udenlandsk arbejdskraft håndteres efter den mellem folketingets partier politisk indgåede såkaldte Østaftale, der er udløbet d. 1. maj I henhold til denne skulle udenlandske firmaer, der udfører arbejde og tjenesteydelser i Danmark, bl.a. lade sig registrere i det såkaldte RUT-register, der administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. (Det påstås i pressen, at kun mellem 10 og 30% lader sig registrere af de virksomheder, der bør lade sig registrere i RUT-registret - september 2009). Retstilstanden vedrørende RUT-registret svæver således p.t., da der ikke er indgået nye landspolitiske aftaler på området. I følge dagspressen har Beskæftigelsesministeren bebudet at ville undersøge, om RUTregistret fungerer efter hensigten. Registreringen sker bl.a. af hensyn til momsreglerne (momslovens 47), hvor udenlandske firmaer uden fast forretningssted i Danmark, der betaler moms af varer og tjenester i Danmark, skal lade sig registrere. Det vurderes på det foreliggende grundlag d , at de polske underentreprenører som maler- og murerfirmaerne anvender, falder ind under reglerne for pligt til at lade sig RUT-registrere, men det kan ikke afgøres med bestemthed. Eksisterende sag med lignende problemstilling For tiden finder der et arbejde sted, hvor der anvendes danske og udenlandske underentreprenører. Denne sag vedrører en kontrakt med et murerfirma om udskiftning af facade på en ejendom for en kontraktsum på kr ekcl. moms. Administrationen har for ikke at forsinke arbejdet udførelse og for ikke at blive udsat for erstatningskrav for forsinkelse, samt for at imødegå problemstillingen, fået det pågældende murerfirma til at indgå følgende tillæg til kontakten: Med henblik på at imødekomme ønsket om, at de af murerfirmaet anvendte udenlandske underentreprenører opfylder betingelserne for lovlig udøvelse af selvstændig virksomhed i Danmark, drager murerfirmaet omsorg for, at de udenlandske virksomheder, man anvender til udførelse af arbejde, er behørigt registreret, inden de påbegynder arbejdet. Arbejdet forventes afsluttet medio november 2009, og har indtil nu ikke afstedkommet nogen reaktion fra fagforeninger eller andre. Fremtidig anvendelse af vilkår vedr. udenlandsk arbejdskraft/udenlandske virksomheder i forbindelse med kontrakter. Det er indtrykket, at de danske fagforeninger på grund af den pressede situation på arbejdsmarkedet og i byggeriet fører en meget aktiv politik for at forhindre konkurrenceforvridende anvendelse af udenlandsk arbejdskraft. Især er man på vagt over for offentlige myndigheder. Andre kommuner bl.a. Frederiksberg Kommune anvender som fast procedure udlændinge vilkår i sine entreprisekontrakter. Dette er angiveligt gjort af politiske grunde og for at undgå sager, som de ovennævnte, der ofte er tidskrævende at håndtere og ofte griber forstyrrende og forsinkende ind i de aftalte kontraktforløb. Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Frederiksberg Kommune anvender følgende formulering i sine kontrakter: "5.1. Entreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører er forpligtet til at sikre, at medarbejderne har løn og arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejdere af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan xxxxxx tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav Entreprenøren er forpligtet til at sikre sig gyldig arbejds- og opholdstilladelse for sine ansatte. xxxxx forbeholder sig ret til at afvise personale pga. manglende arbejds- og opholdstilladelse. Det er ikke oplyst om vilkårene påvirker prisen. Administrativ indstilling til beslutning Umiddelbart ses en administrativ lettelse og fordel, hvis kommunen fremadrettet indfører vilkår for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft i kontrakterne, da eventuelle problemer med fagforeninger m.fl. herved imødegås. Administrationen skal derfor bede om en afklaring af, om der ønskes betingelser indsat i kommunens kontrakter og acceptskrivelser i byggesager ved entreprenørere og underentreprenørers anvendelse af udenlandske firmaer/arbejdskraft om ovenstående forslag til formulering i bekræftende fald kan godkendes. Økonomi/personale Ingen bemærkninger Kommunikation Ingen bemærkninger Sagens tidligere behandling Ingen bemærkninger Beslutning Økonomiudvalget den Sagen blev behandlet som punkt 1 på dagsordenen. Økonomiudvalget stemte om, hvorvidt der fremadrettet skal indføres betingelser, svarende til det i sagsfremstillingen under anførte, i Hørsholm Kommunes kontrakter og acceptskrivelser i byggesager ved entreprenører og underentreprenørers anvendelse af udenlandske firmaer/arbejdskraft. Forslaget bortfalder med stemmerne 5-2. For stemte T og A. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Imod stemte V og C. B undlod at stemme. Økonomiudvalget besluttede herefter, at Hørsholm Kommune skal redegøre for problemstillingen over for KL, og opfordrer dem til at rette henvendelse til Folketinget. Advokat Kaare Stattau og afdelingschef Erik Justesen deltog under behandlingen af sagen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Økonomiudvalget Punkt: 253 Acadre sagsnr.: 09/18981 Journalnr.: P10 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Kvartalsopfølgning på befolkningsprognose - efter 3. kvartal Resume Administrationen har udarbejdet kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for 2010 og frem. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget tager kvartalsopfølgningen til efterretning. Sagsfremstilling Antallet af fødsler i 3. kvartal af 2009 har ligget i den lave ende af normalen for tredje kvartal de senere år. Til gengæld er forventningen til antallet af fødsler i fjerde kvartal af 2009, at antallet vil være på gennemsnittet for årene før 2008 og ikke på 2008-niveauet som tidligere forventet. Det betyder, at forventningen til antallet af nul-årige 1. januar 2010 er højere end det oprindeligt er prognosticeret. Følgelig har administrationen valgt at genberegne prognosen uden den ti procents nedjustering af fertilitetskvotienten i 2009, der er indarbejdet som forudsætning i den oprindelige prognose. Der er sket enkelte justeringer i boligudbygningsplanen i forhold til sidste prognose. Ændringerne og begrundelserne for dem fremgår af bilag 2. Ændringerne betyder en nedjustering af forventningen til befolkningsvæksten. Det forhold, at pleje- og ældreboligbyggeriet på Kokkedal V først forventes færdigt ultimo 2011, betyder, at den forventede indflytning i boliger, der bliver tomme, når de ældre flytter på plejehjem, er tidsforskudt et år. Den justerede prognose fremgår af tabel 4 i bilag 1. Økonomi/personale Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en ny udgiftspresberegning. Bilag - Bilag 1_kvartalsopgørelsesnotat 3. kvartalsopfølgning - Bilag 2_boligudbygningsplan - Bilag 3_sammenligning med DST s prognose Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Økonomiudvalget Punkt: 254 Acadre sagsnr.: 09/6664 Journalnr.: P07 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Økonomisk orientering oktober måned Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2009 opgjort ultimo september måned Status for forbruget til og med september 2009 viser på de overordnede tal, at forbruget er højere end det periodiserede budget. I forhold til opgørelsen i sidste måned, er det periodiserede merforbrug faldet med 18,1 mio. kr., men metoden med at periodisere budgettet på baggrund af forbrugsmønstret i er fortsat udfordret af et atypisk forbrugsmønster i Til den økonomiske orientering ultimo juli måned blev der foretaget en mere minutiøs gennemgang af den samlede økonomi. Det var administrationens vurdering, at året vil realisere et samlet merforbrug i størrelsesordenen 7 mio. kr., og da kommunen er blevet kompenseret via midler fra midtvejsregulering af bloktilskudet samt via DUT-midler, er det fortsat administrationens vurdering, at de tilførte tillægsbevillinger ved budgetrevisionerne sikrer et driftsbudget i balance. Som det fremgår af tabel 2, er det primært økonomien på Social- og Sundhedsudvalgets område og på Børne- og Skoleudvalgets område, der er udfordret. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Sagsfremstilling Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 888,2 mio. kr. opgjort ultimo september Ud af et vedtaget helårsbudget på 1.140,0 mio. kr. svarer det til en forbrugsprocent på 77,9 (de første 3 kolonner af tabel 1). I de sidste 3 kolonner af tabel 1 er forbruget opgjort i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til det vedtagne budget for 2009 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Per vedtaget budget Mindreforbrug (-) i mio. kr. af per vedtaget budget Mindreforbrug (- ) i pct. af per vedtaget budget TMU - skat 51,9 70,9 73,2% 47,0 4,9 10,4% TMU - bruger -42,0-18, BSU 335,9 406,7 82,6% 307,2 28,7 9,3% SSU 304,5 393,9 77,3% 278,6 25,9 9,3% KFU 42,3 55,6 76,1% 42,0 0,4 0,9% BEU 34,4 45,3 75,9% 33,6 0,8 2,4% ØU 119,2 167,6 71,1% 126,0-6,8-5,4% I alt 846, , I alt ekskl. det brugerfinansierede område 888, ,0 77,9% 834,4 53,8 6,4% I tabel 2 nedenfor er der lavet en lignende opgørelse, med den forskel, at forbruget holdes op mod det korrigerede budget, ekskl. overførsler. Tabel 1 - Nettodriftsudgifter: Forbrug ultimo september 2009 (mio. kr.) ift. vedtaget budget Forbrug Vedtaget budget Forbrugspct. Tabel 2 - Nettodriftsudgifter: Forbrug ultimo september 2009 (mio. kr.) ift. Korrigeret budget Forbrug Korrigeret Forbrugspctgeret (-) i mio. kr. (-) i pct. af Per korri- Mindreforbrug Mindreforbrug budget eksl. budget af per per korrigeret overførsler eksl. korrigeret budget eksl. overførsler budget eksl. overførsler overførsler Estimeret mindreforbrug (-) i mio. kr. af periodiseret korrigeret budget eksl. overførsler ultimo dec 2009* TMU - skat 51,9 75,7 68,6% 50,2 1,7 3,4% -1 TMU - bruger -42,0-17, BSU 335,9 420,5 79,9% 317,7 18,2 5,7% 5 SSU 304,5 413,7 73,6% 292,6 11,9 4,1% 4 KFU 42,3 54,2 78,1% 40,9 1,4 3,5% 0 BEU 34,4 49,7 69,1% 36,8-2,5-6,7% -1 ØU 119,2 155,6 76,6% 117,0 2,2 1,9% 0 I alt 846, , I alt ekskl. det brugerfinansierede område 888, ,4 76,0% 855,3 33,0 3,9% 7 * Estimeret, korrigeret for atypisk forbrugsmønster i Som det fremgår af tabel 2, er der ultimo september måned et merforbrug på 33,0 mio. kr. i forhold til det periodiserede korrigerede budget eksklusiv overførsler. I forhold til det opgjorte merforbrug sidste måned på 51,1 mio. kr., er det en forbedring på 18,1 mio. kr. Men som det er blevet fremlagt ved de sidste to opgørelser til den økonomiske orientering er forbrugsmønstret i 2009 væsentligt anderledes end tidligere år, hvorfor den periodiserede opgørelse fortsat ikke giver mening at anvende, selvom den begynder at nærme sig administrationens estimerede opgørelse vist i kolonnen længst til højre i tabel 2. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et estimeret merforbrug ved årets udgang på ca. 5 mio. kr. Det er særligt på områderne Børn og unge med særlige behov samt på Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 folkeskole-området, at opgørelsen udviser merforbrug ultimo september måned. Administration har iværksat uddybende analyse af de to områder. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et forventet merforbrug ved årets udgang på ca. 4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til kommunens plejehjem. Administrationen følger udviklingen tæt og vil gennemføre en mere minutiøs gennemgang af sundhedsområdets økonomi ultimo oktober måned. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 2,5 mio. kr. ultimo september måned. Administrationen forventer, at området vil realisere et mindreforbrug i størrelsesordenen 1 mio. kr. ved årets udgang. På Økonomiudvalgets område er der ultimo september måned et periodiseret merforbrug på 2,2 mio. kr., men administrationen forventer ikke, at der er merforbrug ved årets udgang. Anlæg Ud af et korrigeret budget i 2009 på 104,3 mio. kr. er der ultimo september måned 2009 bogført anlægsudgifter for 47,2 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 45,2. Tabel 3 - Nettoanlægsudgifter: Forbrug ultimo september 2009 (mio. kr.) ift. Vedtaget budget Forbrug Vedtaget budget Korrigeret budget Forbrugspct./korrigeret budget TMU - skat 11,8 29,1 31,9 37,0% TMU - bruger 10,9 18,0 24,6 44,3% BSU 16,3 34,0 33,5 48,5% SSU 3,8 1,0 5,2 72,5% KFU 2,3 14,0 17,8 13,1% BEU ØU 2,1-51,7-8,7-24,7% I alt 47,2 44,4 104,3 45,2% Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 90,92 mio. kr. opgjort ultimo september Af bilag 1 fremgår udviklingen grafisk. Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Tabel 4 viser tillægsbevillinger i 2009 fordelt på drift og anlæg Tabel 4. Oversigt over tillægsbevillinger 2009 Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Godkendte tillægsbevillinger Harmonisering af budgetterne for klubområdet KB Rungsted badestrand KB Budgetopfølgning 1 KB Jon Little Søgruppe KB Klubhus til Rungsted Kajakklub KB Kokkedal fremrykket betaling af refusion KB Frigivelse Kokkedal Vest KB Overførsler fra 2008 til samlet opgørelse KB Vækstteam - et særligt erhvervsserviceprojekt KB Renovering og modernisering af naturfagslokaler KB Fremrykning af byggeri på Rungsted skole KB Budgetforskydning i forbindelse med skolernes masterplan Ekstraordinær økonomisk støtte til Hørsholm 79ers Undersøgelse af jordforurening i børneinstitutioner KB KB KB Budget 2009: Budgetrevision 2 KB Vaskehal på Materialegården KB Eliteidrætsforeningers vederlagsfri brug af idrætsfaciliteter Etablering af madordning i Hørsholms daginstitution Forslag om etablering af botilbud til yngre handicappede KB KB KB Forsikringspolitik og forsikringsudbud KB Budget 2009: Budgetrevision 3 ØU KB Breelte-trekanten - betaling af forskudsinvesteringer Skimmelsvamp-tillægsbevilling til undersøgelsesindsats KB KB Renovering af rådnetanke KB Foreslåede tillægsbevillinger ØU 8/ Madordning anlægsbudget ØU Tillægsbevillinger i alt (inkl. Foreslåede) Tillægsbevillinger ekskl. Overførsler Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Bilag - Likviditetsudvikling, bilag til Økonomisk Orientering oktober måned Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 253 Åben Bilag 1_kvartalsopgørelsesnotat 3. kvartalsopfølgning Åben Bilag 2_boligudbygningsplan Åben Bilag 3_sammenligning med DST s prognose Likviditetsudvikling, bilag til Økonomisk Orientering oktober 254 Åben måned Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalgets møde Uffe Thorndahl (up) Borgmester Kjeld Holm (V) 1. viceborgmester Isabella Meyer (C) 2. viceborgmester Morten Slotved (C) Medlem Jens Frederiksen (C) Medlem Michael Medom Hansen (V) Medlem Peter Antonsen (T) Medlem Hanne Lommer (A) Medlem Henrik Klitgaard (B) Medlem Økonomiudvalget Side 16

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 17.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Principper for evt. salg af baneareal 3 Rungsted Havn

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 25-08-2009 15:00 Tirsdag 25.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om det disponerede forbrug

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde 24-11-2009 Torsdag 26.11.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. april 2009 Mandag 27.04.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Sygefraværsstatistik 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 26. marts 2009 Torsdag 26.03.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsplan 2009 - profiler fra de tværgående afdelinger

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 17.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 17.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Torsdag 17.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Borgerpanelundersøgelse 2 Orientering til ØU vedr. LEAN 4 Rekruttering og Fastholdelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 26.04.2010 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere