Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde :30 Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske underentreprenører ved byggesager. 3 Kvartalsopfølgning på befolkningsprognose - efter 3. kvartal 8 Økonomisk orientering oktober måned 10 Bilagsoversigt 15 Fraværende Uffe Thorndahl (up) Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 251 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vivi Grandt Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den Viceborgmester Kjeld Holm orienterede om, at P4 Københavns Radio ønsker at lave et 3- timers direkte radioprogram fra Breelteparken mandag den 2. november 2009, fra kl Formålet er at give en situationsrapport fra den kommune i regionen, der har den største andel af ældre. Journalisten vil gerne invitere medarbejdere fra administrationen, ældre medborgere og politikere til at deltage i udsendelsen. Økonomiudvalget besluttede i forhold til den politiske deltagelse, at meddele journalisten, at hun er velkommen til at invitere Social- og Sundhedsudvalget. Økonomichef Henrik Nielsen orienterede om, at økonomiafdelingen har gennemgået kommunens investeringer i lyset af, at der i pressen har været fokus på en række kommuners investeringer. Hørsholm Kommune besluttede i marts 2007, at man ikke ønsker at medvirke til investeringer i våbenindustrien. Kommunens kapitalforvaltere har bekræftet, at der ikke indgår sådanne investeringer i kommunens portefølje. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget drøftede Michael Medoms deltagelse i møde på VKR mandag den 26. oktober Peter Antonsen gjorde opmærksom på, at protokollen fra Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2009 fortsat ikke er korrekt i forhold til punkt 183, hvor det skal fremgå, at Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Administrationen sørger for, at det bliver rettet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 252 Acadre sagsnr.: 09/13925 Journalnr.: K00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Justesen Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske underentreprenører ved byggesager. Resume Indstillingen er udarbejdet med henblik på en drøftelse af sager (kontrakter), hvor hovedentreprenøren lader arbejdet udføre af udenlandske underentreprenører/arbejdskraft, samt at redegøre for administrationens behov for, at der tages stilling til, om der skal indføres generelle klausuler i entreprisekontrakter i forhold til kontraktparters anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske underentreprenører. Forslag Administrationen skal hermed anbefale Økonomiudvalget, at drøfte og beslutte, om der ønskes betingelser indsat i kommunens kontrakter og acceptskrivelser i byggesager ved entreprenørere og underentreprenørers anvendelse af udenlandsk arbejdskraft og om forslaget til formulering kan godkendes. Sagsfremstilling Indledende oplysninger I forbindelse med en kontraktparts udførelse af malerarbejde på en af kommunens ejendomme har Malernes Fagforening i offentligheden og over for kommunen primo juni 2009 rejst en sag, hvor man har påtalt anvendelse af et ulovligt stillads samt kritiseret kommunen for at indgå aftale med malerfirma, der angiveligt lader arbejdet udføre af udenlandsk arbejdskraft, der ikke følger de danske overenskomster. Reaktionen vedrørte en kontrakt, hvor Hørsholm Kommune efter underhåndsbud har indgået kontrakt med et malerfirma om udførelse af malerarbejde på en af kommunens ejendomme for en kontraktsum på kr. ekcl. moms. Arbejdet er afsluttet. Hændelsesforløb Primo juni 2009 mødte Malernes Fagforening på arbejdspladsen, påtalte at det anvendte stillads var ulovligt samt truede firmaet med demonstration og blokade på grund af anvendelse af udenlandsk arbejdskraft uden overenskomst. Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Sagen er angiveligt et led i Malernes Fagforenings ønske om at få udenlandske firmaer og udenlandske arbejdstagere, der arbejder i Danmark, til at udføre arbejdet på overenskomstmæssige vilkår, herunder at formå offentlige myndigheder (Hørsholm Kommune) til at stille krav til sine kontraktparter om, at der skal være overenskomst, hvis firmaerne benytter udenlandske underentreprenører eller direkte har udlændinge ansat. Sagen blev af Malernes Fagforening synliggjort i form af pressemeddelelse, artikler og notitser på hjemmesider og i fagblade, primært inden for byggeriets område, hvor bl.a. Hørsholm Kommune nævnes og beskyldes for at anvende firmaer, der konkurrerer på ulige vilkår. Sagen er drøftet telefonisk med Malernes Fagforening, og den 15.6 blev der afholdt møde med direktøren for malerfirmaet, hvor tillige advokat deltog på kommunens vegne. - Malerfirmaet anvender efter egne oplysninger, 4 polske selvstændige håndværkere til at udføre arbejdet i underentreprise. - Malerfirmaet opfatter de 4 håndværkere, der har polsk NIP registrering (virksomhedsregistrering), som selvstændige håndværkere (firmaer), hvorfor der ikke er tale om et ansættelsesforhold mellem malerfirmaet og den polske håndværksmester. Malerfirmaet og dets advokat afviser over for Malernes Fagforening nogen form for forpligtelse til at indgå overenskomster eller have ansvar for de selvstændige udenlandske håndværksmestres eventuelle forpligtelser over for danske myndigheder ifht. registrering m.v. Kommunens advokat havde til mødet udarbejdet et notat om de juridiske problemstillinger, som de umiddelbart forelå før mødet. Hovedkonklusioner var følgende: - Hørsholm Kommune har i denne sag ikke gjort noget ulovligt, hvilket Malernes Fagforening, så vidt det kan ses, heller ikke direkte har påstået, at Hørsholm Kommune gør. - Der er lovgivningsmæssigt ingen pligt for en kommune til at knytte vilkår til sine kontrakter i forhold til anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske underentreprenører. - Hvis kommunen vil tilføje vilkår i sine kontrakter vedrørende udenlandsk arbejdskraft/firmaer, skal man være opmærksom på ikke at komme i konflikt med de udbudsretlige regler, hvis der i den forbindelse opstilles konkurrenceforvridende betingelser. - Det er som udgangspunkt et politisk spørgsmål kombineret med udbuds- og konkurrenceregler, om kommunen ønsker at knytte vilkår til sine kontrakter. Kommunens advokat opsummerer det juridiske grundlag således: Der er ikke oplysninger nok om de indgåede aftaler mellem malerfirmaet og polakkerne (dem vil malerfirmaet ikke udlevere med henvisning til forretningshemmelighed), til at vurdere om der i henhold til dansk skattelovgivning reelt er tale om et ansættelsesforhold. Det beror bl.a. på graden af instruktionsbeføjelse. Det bør derfor indtil videre lægges til grund, at problemstillingen omhandler selvstændige udenlandske håndværksmestrer (firmaer), der udfører opgaver i Danmark, som underentrepriser. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Østeuropæiske firmaers arbejde i Danmark og benyttelsen af udenlandsk arbejdskraft håndteres efter den mellem folketingets partier politisk indgåede såkaldte Østaftale, der er udløbet d. 1. maj I henhold til denne skulle udenlandske firmaer, der udfører arbejde og tjenesteydelser i Danmark, bl.a. lade sig registrere i det såkaldte RUT-register, der administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. (Det påstås i pressen, at kun mellem 10 og 30% lader sig registrere af de virksomheder, der bør lade sig registrere i RUT-registret - september 2009). Retstilstanden vedrørende RUT-registret svæver således p.t., da der ikke er indgået nye landspolitiske aftaler på området. I følge dagspressen har Beskæftigelsesministeren bebudet at ville undersøge, om RUTregistret fungerer efter hensigten. Registreringen sker bl.a. af hensyn til momsreglerne (momslovens 47), hvor udenlandske firmaer uden fast forretningssted i Danmark, der betaler moms af varer og tjenester i Danmark, skal lade sig registrere. Det vurderes på det foreliggende grundlag d , at de polske underentreprenører som maler- og murerfirmaerne anvender, falder ind under reglerne for pligt til at lade sig RUT-registrere, men det kan ikke afgøres med bestemthed. Eksisterende sag med lignende problemstilling For tiden finder der et arbejde sted, hvor der anvendes danske og udenlandske underentreprenører. Denne sag vedrører en kontrakt med et murerfirma om udskiftning af facade på en ejendom for en kontraktsum på kr ekcl. moms. Administrationen har for ikke at forsinke arbejdet udførelse og for ikke at blive udsat for erstatningskrav for forsinkelse, samt for at imødegå problemstillingen, fået det pågældende murerfirma til at indgå følgende tillæg til kontakten: Med henblik på at imødekomme ønsket om, at de af murerfirmaet anvendte udenlandske underentreprenører opfylder betingelserne for lovlig udøvelse af selvstændig virksomhed i Danmark, drager murerfirmaet omsorg for, at de udenlandske virksomheder, man anvender til udførelse af arbejde, er behørigt registreret, inden de påbegynder arbejdet. Arbejdet forventes afsluttet medio november 2009, og har indtil nu ikke afstedkommet nogen reaktion fra fagforeninger eller andre. Fremtidig anvendelse af vilkår vedr. udenlandsk arbejdskraft/udenlandske virksomheder i forbindelse med kontrakter. Det er indtrykket, at de danske fagforeninger på grund af den pressede situation på arbejdsmarkedet og i byggeriet fører en meget aktiv politik for at forhindre konkurrenceforvridende anvendelse af udenlandsk arbejdskraft. Især er man på vagt over for offentlige myndigheder. Andre kommuner bl.a. Frederiksberg Kommune anvender som fast procedure udlændinge vilkår i sine entreprisekontrakter. Dette er angiveligt gjort af politiske grunde og for at undgå sager, som de ovennævnte, der ofte er tidskrævende at håndtere og ofte griber forstyrrende og forsinkende ind i de aftalte kontraktforløb. Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Frederiksberg Kommune anvender følgende formulering i sine kontrakter: "5.1. Entreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører er forpligtet til at sikre, at medarbejderne har løn og arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejdere af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan xxxxxx tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav Entreprenøren er forpligtet til at sikre sig gyldig arbejds- og opholdstilladelse for sine ansatte. xxxxx forbeholder sig ret til at afvise personale pga. manglende arbejds- og opholdstilladelse. Det er ikke oplyst om vilkårene påvirker prisen. Administrativ indstilling til beslutning Umiddelbart ses en administrativ lettelse og fordel, hvis kommunen fremadrettet indfører vilkår for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft i kontrakterne, da eventuelle problemer med fagforeninger m.fl. herved imødegås. Administrationen skal derfor bede om en afklaring af, om der ønskes betingelser indsat i kommunens kontrakter og acceptskrivelser i byggesager ved entreprenørere og underentreprenørers anvendelse af udenlandske firmaer/arbejdskraft om ovenstående forslag til formulering i bekræftende fald kan godkendes. Økonomi/personale Ingen bemærkninger Kommunikation Ingen bemærkninger Sagens tidligere behandling Ingen bemærkninger Beslutning Økonomiudvalget den Sagen blev behandlet som punkt 1 på dagsordenen. Økonomiudvalget stemte om, hvorvidt der fremadrettet skal indføres betingelser, svarende til det i sagsfremstillingen under anførte, i Hørsholm Kommunes kontrakter og acceptskrivelser i byggesager ved entreprenører og underentreprenørers anvendelse af udenlandske firmaer/arbejdskraft. Forslaget bortfalder med stemmerne 5-2. For stemte T og A. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Imod stemte V og C. B undlod at stemme. Økonomiudvalget besluttede herefter, at Hørsholm Kommune skal redegøre for problemstillingen over for KL, og opfordrer dem til at rette henvendelse til Folketinget. Advokat Kaare Stattau og afdelingschef Erik Justesen deltog under behandlingen af sagen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Økonomiudvalget Punkt: 253 Acadre sagsnr.: 09/18981 Journalnr.: P10 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Kvartalsopfølgning på befolkningsprognose - efter 3. kvartal Resume Administrationen har udarbejdet kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for 2010 og frem. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget tager kvartalsopfølgningen til efterretning. Sagsfremstilling Antallet af fødsler i 3. kvartal af 2009 har ligget i den lave ende af normalen for tredje kvartal de senere år. Til gengæld er forventningen til antallet af fødsler i fjerde kvartal af 2009, at antallet vil være på gennemsnittet for årene før 2008 og ikke på 2008-niveauet som tidligere forventet. Det betyder, at forventningen til antallet af nul-årige 1. januar 2010 er højere end det oprindeligt er prognosticeret. Følgelig har administrationen valgt at genberegne prognosen uden den ti procents nedjustering af fertilitetskvotienten i 2009, der er indarbejdet som forudsætning i den oprindelige prognose. Der er sket enkelte justeringer i boligudbygningsplanen i forhold til sidste prognose. Ændringerne og begrundelserne for dem fremgår af bilag 2. Ændringerne betyder en nedjustering af forventningen til befolkningsvæksten. Det forhold, at pleje- og ældreboligbyggeriet på Kokkedal V først forventes færdigt ultimo 2011, betyder, at den forventede indflytning i boliger, der bliver tomme, når de ældre flytter på plejehjem, er tidsforskudt et år. Den justerede prognose fremgår af tabel 4 i bilag 1. Økonomi/personale Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en ny udgiftspresberegning. Bilag - Bilag 1_kvartalsopgørelsesnotat 3. kvartalsopfølgning - Bilag 2_boligudbygningsplan - Bilag 3_sammenligning med DST s prognose Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Økonomiudvalget Punkt: 254 Acadre sagsnr.: 09/6664 Journalnr.: P07 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Økonomisk orientering oktober måned Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2009 opgjort ultimo september måned Status for forbruget til og med september 2009 viser på de overordnede tal, at forbruget er højere end det periodiserede budget. I forhold til opgørelsen i sidste måned, er det periodiserede merforbrug faldet med 18,1 mio. kr., men metoden med at periodisere budgettet på baggrund af forbrugsmønstret i er fortsat udfordret af et atypisk forbrugsmønster i Til den økonomiske orientering ultimo juli måned blev der foretaget en mere minutiøs gennemgang af den samlede økonomi. Det var administrationens vurdering, at året vil realisere et samlet merforbrug i størrelsesordenen 7 mio. kr., og da kommunen er blevet kompenseret via midler fra midtvejsregulering af bloktilskudet samt via DUT-midler, er det fortsat administrationens vurdering, at de tilførte tillægsbevillinger ved budgetrevisionerne sikrer et driftsbudget i balance. Som det fremgår af tabel 2, er det primært økonomien på Social- og Sundhedsudvalgets område og på Børne- og Skoleudvalgets område, der er udfordret. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Sagsfremstilling Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 888,2 mio. kr. opgjort ultimo september Ud af et vedtaget helårsbudget på 1.140,0 mio. kr. svarer det til en forbrugsprocent på 77,9 (de første 3 kolonner af tabel 1). I de sidste 3 kolonner af tabel 1 er forbruget opgjort i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til det vedtagne budget for 2009 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Per vedtaget budget Mindreforbrug (-) i mio. kr. af per vedtaget budget Mindreforbrug (- ) i pct. af per vedtaget budget TMU - skat 51,9 70,9 73,2% 47,0 4,9 10,4% TMU - bruger -42,0-18, BSU 335,9 406,7 82,6% 307,2 28,7 9,3% SSU 304,5 393,9 77,3% 278,6 25,9 9,3% KFU 42,3 55,6 76,1% 42,0 0,4 0,9% BEU 34,4 45,3 75,9% 33,6 0,8 2,4% ØU 119,2 167,6 71,1% 126,0-6,8-5,4% I alt 846, , I alt ekskl. det brugerfinansierede område 888, ,0 77,9% 834,4 53,8 6,4% I tabel 2 nedenfor er der lavet en lignende opgørelse, med den forskel, at forbruget holdes op mod det korrigerede budget, ekskl. overførsler. Tabel 1 - Nettodriftsudgifter: Forbrug ultimo september 2009 (mio. kr.) ift. vedtaget budget Forbrug Vedtaget budget Forbrugspct. Tabel 2 - Nettodriftsudgifter: Forbrug ultimo september 2009 (mio. kr.) ift. Korrigeret budget Forbrug Korrigeret Forbrugspctgeret (-) i mio. kr. (-) i pct. af Per korri- Mindreforbrug Mindreforbrug budget eksl. budget af per per korrigeret overførsler eksl. korrigeret budget eksl. overførsler budget eksl. overførsler overførsler Estimeret mindreforbrug (-) i mio. kr. af periodiseret korrigeret budget eksl. overførsler ultimo dec 2009* TMU - skat 51,9 75,7 68,6% 50,2 1,7 3,4% -1 TMU - bruger -42,0-17, BSU 335,9 420,5 79,9% 317,7 18,2 5,7% 5 SSU 304,5 413,7 73,6% 292,6 11,9 4,1% 4 KFU 42,3 54,2 78,1% 40,9 1,4 3,5% 0 BEU 34,4 49,7 69,1% 36,8-2,5-6,7% -1 ØU 119,2 155,6 76,6% 117,0 2,2 1,9% 0 I alt 846, , I alt ekskl. det brugerfinansierede område 888, ,4 76,0% 855,3 33,0 3,9% 7 * Estimeret, korrigeret for atypisk forbrugsmønster i Som det fremgår af tabel 2, er der ultimo september måned et merforbrug på 33,0 mio. kr. i forhold til det periodiserede korrigerede budget eksklusiv overførsler. I forhold til det opgjorte merforbrug sidste måned på 51,1 mio. kr., er det en forbedring på 18,1 mio. kr. Men som det er blevet fremlagt ved de sidste to opgørelser til den økonomiske orientering er forbrugsmønstret i 2009 væsentligt anderledes end tidligere år, hvorfor den periodiserede opgørelse fortsat ikke giver mening at anvende, selvom den begynder at nærme sig administrationens estimerede opgørelse vist i kolonnen længst til højre i tabel 2. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et estimeret merforbrug ved årets udgang på ca. 5 mio. kr. Det er særligt på områderne Børn og unge med særlige behov samt på Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 folkeskole-området, at opgørelsen udviser merforbrug ultimo september måned. Administration har iværksat uddybende analyse af de to områder. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et forventet merforbrug ved årets udgang på ca. 4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til kommunens plejehjem. Administrationen følger udviklingen tæt og vil gennemføre en mere minutiøs gennemgang af sundhedsområdets økonomi ultimo oktober måned. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 2,5 mio. kr. ultimo september måned. Administrationen forventer, at området vil realisere et mindreforbrug i størrelsesordenen 1 mio. kr. ved årets udgang. På Økonomiudvalgets område er der ultimo september måned et periodiseret merforbrug på 2,2 mio. kr., men administrationen forventer ikke, at der er merforbrug ved årets udgang. Anlæg Ud af et korrigeret budget i 2009 på 104,3 mio. kr. er der ultimo september måned 2009 bogført anlægsudgifter for 47,2 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 45,2. Tabel 3 - Nettoanlægsudgifter: Forbrug ultimo september 2009 (mio. kr.) ift. Vedtaget budget Forbrug Vedtaget budget Korrigeret budget Forbrugspct./korrigeret budget TMU - skat 11,8 29,1 31,9 37,0% TMU - bruger 10,9 18,0 24,6 44,3% BSU 16,3 34,0 33,5 48,5% SSU 3,8 1,0 5,2 72,5% KFU 2,3 14,0 17,8 13,1% BEU ØU 2,1-51,7-8,7-24,7% I alt 47,2 44,4 104,3 45,2% Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 90,92 mio. kr. opgjort ultimo september Af bilag 1 fremgår udviklingen grafisk. Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Tabel 4 viser tillægsbevillinger i 2009 fordelt på drift og anlæg Tabel 4. Oversigt over tillægsbevillinger 2009 Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Godkendte tillægsbevillinger Harmonisering af budgetterne for klubområdet KB Rungsted badestrand KB Budgetopfølgning 1 KB Jon Little Søgruppe KB Klubhus til Rungsted Kajakklub KB Kokkedal fremrykket betaling af refusion KB Frigivelse Kokkedal Vest KB Overførsler fra 2008 til samlet opgørelse KB Vækstteam - et særligt erhvervsserviceprojekt KB Renovering og modernisering af naturfagslokaler KB Fremrykning af byggeri på Rungsted skole KB Budgetforskydning i forbindelse med skolernes masterplan Ekstraordinær økonomisk støtte til Hørsholm 79ers Undersøgelse af jordforurening i børneinstitutioner KB KB KB Budget 2009: Budgetrevision 2 KB Vaskehal på Materialegården KB Eliteidrætsforeningers vederlagsfri brug af idrætsfaciliteter Etablering af madordning i Hørsholms daginstitution Forslag om etablering af botilbud til yngre handicappede KB KB KB Forsikringspolitik og forsikringsudbud KB Budget 2009: Budgetrevision 3 ØU KB Breelte-trekanten - betaling af forskudsinvesteringer Skimmelsvamp-tillægsbevilling til undersøgelsesindsats KB KB Renovering af rådnetanke KB Foreslåede tillægsbevillinger ØU 8/ Madordning anlægsbudget ØU Tillægsbevillinger i alt (inkl. Foreslåede) Tillægsbevillinger ekskl. Overførsler Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Bilag - Likviditetsudvikling, bilag til Økonomisk Orientering oktober måned Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 253 Åben Bilag 1_kvartalsopgørelsesnotat 3. kvartalsopfølgning Åben Bilag 2_boligudbygningsplan Åben Bilag 3_sammenligning med DST s prognose Likviditetsudvikling, bilag til Økonomisk Orientering oktober 254 Åben måned Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalgets møde Uffe Thorndahl (up) Borgmester Kjeld Holm (V) 1. viceborgmester Isabella Meyer (C) 2. viceborgmester Morten Slotved (C) Medlem Jens Frederiksen (C) Medlem Michael Medom Hansen (V) Medlem Peter Antonsen (T) Medlem Hanne Lommer (A) Medlem Henrik Klitgaard (B) Medlem Økonomiudvalget Side 16

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 11. juni 2009 Torsdag 11.06.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Klage af 14/9-2008 fra Erling Vind Larsen over HAB/Marieparken.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Mandag 27.10.2008 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 105 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål R 8.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 17.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Principper for evt. salg af baneareal 3 Rungsted Havn

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 05.10.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra Fællesmøde med TMU og BSU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 05.10.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra Fællesmøde med TMU og BSU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra Fællesmøde med TMU og BSU Mandag 05.10.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Klimavenlig børneinstitution - godkendelse af projekt 2 Bilagsoversigt

Læs mere