Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde :30 Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske underentreprenører ved byggesager. 3 Kvartalsopfølgning på befolkningsprognose - efter 3. kvartal 8 Økonomisk orientering oktober måned 10 Bilagsoversigt 15 Fraværende Uffe Thorndahl (up) Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 251 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vivi Grandt Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den Viceborgmester Kjeld Holm orienterede om, at P4 Københavns Radio ønsker at lave et 3- timers direkte radioprogram fra Breelteparken mandag den 2. november 2009, fra kl Formålet er at give en situationsrapport fra den kommune i regionen, der har den største andel af ældre. Journalisten vil gerne invitere medarbejdere fra administrationen, ældre medborgere og politikere til at deltage i udsendelsen. Økonomiudvalget besluttede i forhold til den politiske deltagelse, at meddele journalisten, at hun er velkommen til at invitere Social- og Sundhedsudvalget. Økonomichef Henrik Nielsen orienterede om, at økonomiafdelingen har gennemgået kommunens investeringer i lyset af, at der i pressen har været fokus på en række kommuners investeringer. Hørsholm Kommune besluttede i marts 2007, at man ikke ønsker at medvirke til investeringer i våbenindustrien. Kommunens kapitalforvaltere har bekræftet, at der ikke indgår sådanne investeringer i kommunens portefølje. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget drøftede Michael Medoms deltagelse i møde på VKR mandag den 26. oktober Peter Antonsen gjorde opmærksom på, at protokollen fra Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2009 fortsat ikke er korrekt i forhold til punkt 183, hvor det skal fremgå, at Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Administrationen sørger for, at det bliver rettet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 252 Acadre sagsnr.: 09/13925 Journalnr.: K00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Justesen Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske underentreprenører ved byggesager. Resume Indstillingen er udarbejdet med henblik på en drøftelse af sager (kontrakter), hvor hovedentreprenøren lader arbejdet udføre af udenlandske underentreprenører/arbejdskraft, samt at redegøre for administrationens behov for, at der tages stilling til, om der skal indføres generelle klausuler i entreprisekontrakter i forhold til kontraktparters anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske underentreprenører. Forslag Administrationen skal hermed anbefale Økonomiudvalget, at drøfte og beslutte, om der ønskes betingelser indsat i kommunens kontrakter og acceptskrivelser i byggesager ved entreprenørere og underentreprenørers anvendelse af udenlandsk arbejdskraft og om forslaget til formulering kan godkendes. Sagsfremstilling Indledende oplysninger I forbindelse med en kontraktparts udførelse af malerarbejde på en af kommunens ejendomme har Malernes Fagforening i offentligheden og over for kommunen primo juni 2009 rejst en sag, hvor man har påtalt anvendelse af et ulovligt stillads samt kritiseret kommunen for at indgå aftale med malerfirma, der angiveligt lader arbejdet udføre af udenlandsk arbejdskraft, der ikke følger de danske overenskomster. Reaktionen vedrørte en kontrakt, hvor Hørsholm Kommune efter underhåndsbud har indgået kontrakt med et malerfirma om udførelse af malerarbejde på en af kommunens ejendomme for en kontraktsum på kr. ekcl. moms. Arbejdet er afsluttet. Hændelsesforløb Primo juni 2009 mødte Malernes Fagforening på arbejdspladsen, påtalte at det anvendte stillads var ulovligt samt truede firmaet med demonstration og blokade på grund af anvendelse af udenlandsk arbejdskraft uden overenskomst. Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Sagen er angiveligt et led i Malernes Fagforenings ønske om at få udenlandske firmaer og udenlandske arbejdstagere, der arbejder i Danmark, til at udføre arbejdet på overenskomstmæssige vilkår, herunder at formå offentlige myndigheder (Hørsholm Kommune) til at stille krav til sine kontraktparter om, at der skal være overenskomst, hvis firmaerne benytter udenlandske underentreprenører eller direkte har udlændinge ansat. Sagen blev af Malernes Fagforening synliggjort i form af pressemeddelelse, artikler og notitser på hjemmesider og i fagblade, primært inden for byggeriets område, hvor bl.a. Hørsholm Kommune nævnes og beskyldes for at anvende firmaer, der konkurrerer på ulige vilkår. Sagen er drøftet telefonisk med Malernes Fagforening, og den 15.6 blev der afholdt møde med direktøren for malerfirmaet, hvor tillige advokat deltog på kommunens vegne. - Malerfirmaet anvender efter egne oplysninger, 4 polske selvstændige håndværkere til at udføre arbejdet i underentreprise. - Malerfirmaet opfatter de 4 håndværkere, der har polsk NIP registrering (virksomhedsregistrering), som selvstændige håndværkere (firmaer), hvorfor der ikke er tale om et ansættelsesforhold mellem malerfirmaet og den polske håndværksmester. Malerfirmaet og dets advokat afviser over for Malernes Fagforening nogen form for forpligtelse til at indgå overenskomster eller have ansvar for de selvstændige udenlandske håndværksmestres eventuelle forpligtelser over for danske myndigheder ifht. registrering m.v. Kommunens advokat havde til mødet udarbejdet et notat om de juridiske problemstillinger, som de umiddelbart forelå før mødet. Hovedkonklusioner var følgende: - Hørsholm Kommune har i denne sag ikke gjort noget ulovligt, hvilket Malernes Fagforening, så vidt det kan ses, heller ikke direkte har påstået, at Hørsholm Kommune gør. - Der er lovgivningsmæssigt ingen pligt for en kommune til at knytte vilkår til sine kontrakter i forhold til anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske underentreprenører. - Hvis kommunen vil tilføje vilkår i sine kontrakter vedrørende udenlandsk arbejdskraft/firmaer, skal man være opmærksom på ikke at komme i konflikt med de udbudsretlige regler, hvis der i den forbindelse opstilles konkurrenceforvridende betingelser. - Det er som udgangspunkt et politisk spørgsmål kombineret med udbuds- og konkurrenceregler, om kommunen ønsker at knytte vilkår til sine kontrakter. Kommunens advokat opsummerer det juridiske grundlag således: Der er ikke oplysninger nok om de indgåede aftaler mellem malerfirmaet og polakkerne (dem vil malerfirmaet ikke udlevere med henvisning til forretningshemmelighed), til at vurdere om der i henhold til dansk skattelovgivning reelt er tale om et ansættelsesforhold. Det beror bl.a. på graden af instruktionsbeføjelse. Det bør derfor indtil videre lægges til grund, at problemstillingen omhandler selvstændige udenlandske håndværksmestrer (firmaer), der udfører opgaver i Danmark, som underentrepriser. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Østeuropæiske firmaers arbejde i Danmark og benyttelsen af udenlandsk arbejdskraft håndteres efter den mellem folketingets partier politisk indgåede såkaldte Østaftale, der er udløbet d. 1. maj I henhold til denne skulle udenlandske firmaer, der udfører arbejde og tjenesteydelser i Danmark, bl.a. lade sig registrere i det såkaldte RUT-register, der administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. (Det påstås i pressen, at kun mellem 10 og 30% lader sig registrere af de virksomheder, der bør lade sig registrere i RUT-registret - september 2009). Retstilstanden vedrørende RUT-registret svæver således p.t., da der ikke er indgået nye landspolitiske aftaler på området. I følge dagspressen har Beskæftigelsesministeren bebudet at ville undersøge, om RUTregistret fungerer efter hensigten. Registreringen sker bl.a. af hensyn til momsreglerne (momslovens 47), hvor udenlandske firmaer uden fast forretningssted i Danmark, der betaler moms af varer og tjenester i Danmark, skal lade sig registrere. Det vurderes på det foreliggende grundlag d , at de polske underentreprenører som maler- og murerfirmaerne anvender, falder ind under reglerne for pligt til at lade sig RUT-registrere, men det kan ikke afgøres med bestemthed. Eksisterende sag med lignende problemstilling For tiden finder der et arbejde sted, hvor der anvendes danske og udenlandske underentreprenører. Denne sag vedrører en kontrakt med et murerfirma om udskiftning af facade på en ejendom for en kontraktsum på kr ekcl. moms. Administrationen har for ikke at forsinke arbejdet udførelse og for ikke at blive udsat for erstatningskrav for forsinkelse, samt for at imødegå problemstillingen, fået det pågældende murerfirma til at indgå følgende tillæg til kontakten: Med henblik på at imødekomme ønsket om, at de af murerfirmaet anvendte udenlandske underentreprenører opfylder betingelserne for lovlig udøvelse af selvstændig virksomhed i Danmark, drager murerfirmaet omsorg for, at de udenlandske virksomheder, man anvender til udførelse af arbejde, er behørigt registreret, inden de påbegynder arbejdet. Arbejdet forventes afsluttet medio november 2009, og har indtil nu ikke afstedkommet nogen reaktion fra fagforeninger eller andre. Fremtidig anvendelse af vilkår vedr. udenlandsk arbejdskraft/udenlandske virksomheder i forbindelse med kontrakter. Det er indtrykket, at de danske fagforeninger på grund af den pressede situation på arbejdsmarkedet og i byggeriet fører en meget aktiv politik for at forhindre konkurrenceforvridende anvendelse af udenlandsk arbejdskraft. Især er man på vagt over for offentlige myndigheder. Andre kommuner bl.a. Frederiksberg Kommune anvender som fast procedure udlændinge vilkår i sine entreprisekontrakter. Dette er angiveligt gjort af politiske grunde og for at undgå sager, som de ovennævnte, der ofte er tidskrævende at håndtere og ofte griber forstyrrende og forsinkende ind i de aftalte kontraktforløb. Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Frederiksberg Kommune anvender følgende formulering i sine kontrakter: "5.1. Entreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører er forpligtet til at sikre, at medarbejderne har løn og arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejdere af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan xxxxxx tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav Entreprenøren er forpligtet til at sikre sig gyldig arbejds- og opholdstilladelse for sine ansatte. xxxxx forbeholder sig ret til at afvise personale pga. manglende arbejds- og opholdstilladelse. Det er ikke oplyst om vilkårene påvirker prisen. Administrativ indstilling til beslutning Umiddelbart ses en administrativ lettelse og fordel, hvis kommunen fremadrettet indfører vilkår for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft i kontrakterne, da eventuelle problemer med fagforeninger m.fl. herved imødegås. Administrationen skal derfor bede om en afklaring af, om der ønskes betingelser indsat i kommunens kontrakter og acceptskrivelser i byggesager ved entreprenørere og underentreprenørers anvendelse af udenlandske firmaer/arbejdskraft om ovenstående forslag til formulering i bekræftende fald kan godkendes. Økonomi/personale Ingen bemærkninger Kommunikation Ingen bemærkninger Sagens tidligere behandling Ingen bemærkninger Beslutning Økonomiudvalget den Sagen blev behandlet som punkt 1 på dagsordenen. Økonomiudvalget stemte om, hvorvidt der fremadrettet skal indføres betingelser, svarende til det i sagsfremstillingen under anførte, i Hørsholm Kommunes kontrakter og acceptskrivelser i byggesager ved entreprenører og underentreprenørers anvendelse af udenlandske firmaer/arbejdskraft. Forslaget bortfalder med stemmerne 5-2. For stemte T og A. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Imod stemte V og C. B undlod at stemme. Økonomiudvalget besluttede herefter, at Hørsholm Kommune skal redegøre for problemstillingen over for KL, og opfordrer dem til at rette henvendelse til Folketinget. Advokat Kaare Stattau og afdelingschef Erik Justesen deltog under behandlingen af sagen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Økonomiudvalget Punkt: 253 Acadre sagsnr.: 09/18981 Journalnr.: P10 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Kvartalsopfølgning på befolkningsprognose - efter 3. kvartal Resume Administrationen har udarbejdet kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for 2010 og frem. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget tager kvartalsopfølgningen til efterretning. Sagsfremstilling Antallet af fødsler i 3. kvartal af 2009 har ligget i den lave ende af normalen for tredje kvartal de senere år. Til gengæld er forventningen til antallet af fødsler i fjerde kvartal af 2009, at antallet vil være på gennemsnittet for årene før 2008 og ikke på 2008-niveauet som tidligere forventet. Det betyder, at forventningen til antallet af nul-årige 1. januar 2010 er højere end det oprindeligt er prognosticeret. Følgelig har administrationen valgt at genberegne prognosen uden den ti procents nedjustering af fertilitetskvotienten i 2009, der er indarbejdet som forudsætning i den oprindelige prognose. Der er sket enkelte justeringer i boligudbygningsplanen i forhold til sidste prognose. Ændringerne og begrundelserne for dem fremgår af bilag 2. Ændringerne betyder en nedjustering af forventningen til befolkningsvæksten. Det forhold, at pleje- og ældreboligbyggeriet på Kokkedal V først forventes færdigt ultimo 2011, betyder, at den forventede indflytning i boliger, der bliver tomme, når de ældre flytter på plejehjem, er tidsforskudt et år. Den justerede prognose fremgår af tabel 4 i bilag 1. Økonomi/personale Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en ny udgiftspresberegning. Bilag - Bilag 1_kvartalsopgørelsesnotat 3. kvartalsopfølgning - Bilag 2_boligudbygningsplan - Bilag 3_sammenligning med DST s prognose Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Økonomiudvalget Punkt: 254 Acadre sagsnr.: 09/6664 Journalnr.: P07 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Økonomisk orientering oktober måned Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2009 opgjort ultimo september måned Status for forbruget til og med september 2009 viser på de overordnede tal, at forbruget er højere end det periodiserede budget. I forhold til opgørelsen i sidste måned, er det periodiserede merforbrug faldet med 18,1 mio. kr., men metoden med at periodisere budgettet på baggrund af forbrugsmønstret i er fortsat udfordret af et atypisk forbrugsmønster i Til den økonomiske orientering ultimo juli måned blev der foretaget en mere minutiøs gennemgang af den samlede økonomi. Det var administrationens vurdering, at året vil realisere et samlet merforbrug i størrelsesordenen 7 mio. kr., og da kommunen er blevet kompenseret via midler fra midtvejsregulering af bloktilskudet samt via DUT-midler, er det fortsat administrationens vurdering, at de tilførte tillægsbevillinger ved budgetrevisionerne sikrer et driftsbudget i balance. Som det fremgår af tabel 2, er det primært økonomien på Social- og Sundhedsudvalgets område og på Børne- og Skoleudvalgets område, der er udfordret. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Sagsfremstilling Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 888,2 mio. kr. opgjort ultimo september Ud af et vedtaget helårsbudget på 1.140,0 mio. kr. svarer det til en forbrugsprocent på 77,9 (de første 3 kolonner af tabel 1). I de sidste 3 kolonner af tabel 1 er forbruget opgjort i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til det vedtagne budget for 2009 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Per vedtaget budget Mindreforbrug (-) i mio. kr. af per vedtaget budget Mindreforbrug (- ) i pct. af per vedtaget budget TMU - skat 51,9 70,9 73,2% 47,0 4,9 10,4% TMU - bruger -42,0-18, BSU 335,9 406,7 82,6% 307,2 28,7 9,3% SSU 304,5 393,9 77,3% 278,6 25,9 9,3% KFU 42,3 55,6 76,1% 42,0 0,4 0,9% BEU 34,4 45,3 75,9% 33,6 0,8 2,4% ØU 119,2 167,6 71,1% 126,0-6,8-5,4% I alt 846, , I alt ekskl. det brugerfinansierede område 888, ,0 77,9% 834,4 53,8 6,4% I tabel 2 nedenfor er der lavet en lignende opgørelse, med den forskel, at forbruget holdes op mod det korrigerede budget, ekskl. overførsler. Tabel 1 - Nettodriftsudgifter: Forbrug ultimo september 2009 (mio. kr.) ift. vedtaget budget Forbrug Vedtaget budget Forbrugspct. Tabel 2 - Nettodriftsudgifter: Forbrug ultimo september 2009 (mio. kr.) ift. Korrigeret budget Forbrug Korrigeret Forbrugspctgeret (-) i mio. kr. (-) i pct. af Per korri- Mindreforbrug Mindreforbrug budget eksl. budget af per per korrigeret overførsler eksl. korrigeret budget eksl. overførsler budget eksl. overførsler overførsler Estimeret mindreforbrug (-) i mio. kr. af periodiseret korrigeret budget eksl. overførsler ultimo dec 2009* TMU - skat 51,9 75,7 68,6% 50,2 1,7 3,4% -1 TMU - bruger -42,0-17, BSU 335,9 420,5 79,9% 317,7 18,2 5,7% 5 SSU 304,5 413,7 73,6% 292,6 11,9 4,1% 4 KFU 42,3 54,2 78,1% 40,9 1,4 3,5% 0 BEU 34,4 49,7 69,1% 36,8-2,5-6,7% -1 ØU 119,2 155,6 76,6% 117,0 2,2 1,9% 0 I alt 846, , I alt ekskl. det brugerfinansierede område 888, ,4 76,0% 855,3 33,0 3,9% 7 * Estimeret, korrigeret for atypisk forbrugsmønster i Som det fremgår af tabel 2, er der ultimo september måned et merforbrug på 33,0 mio. kr. i forhold til det periodiserede korrigerede budget eksklusiv overførsler. I forhold til det opgjorte merforbrug sidste måned på 51,1 mio. kr., er det en forbedring på 18,1 mio. kr. Men som det er blevet fremlagt ved de sidste to opgørelser til den økonomiske orientering er forbrugsmønstret i 2009 væsentligt anderledes end tidligere år, hvorfor den periodiserede opgørelse fortsat ikke giver mening at anvende, selvom den begynder at nærme sig administrationens estimerede opgørelse vist i kolonnen længst til højre i tabel 2. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et estimeret merforbrug ved årets udgang på ca. 5 mio. kr. Det er særligt på områderne Børn og unge med særlige behov samt på Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 folkeskole-området, at opgørelsen udviser merforbrug ultimo september måned. Administration har iværksat uddybende analyse af de to områder. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et forventet merforbrug ved årets udgang på ca. 4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til kommunens plejehjem. Administrationen følger udviklingen tæt og vil gennemføre en mere minutiøs gennemgang af sundhedsområdets økonomi ultimo oktober måned. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 2,5 mio. kr. ultimo september måned. Administrationen forventer, at området vil realisere et mindreforbrug i størrelsesordenen 1 mio. kr. ved årets udgang. På Økonomiudvalgets område er der ultimo september måned et periodiseret merforbrug på 2,2 mio. kr., men administrationen forventer ikke, at der er merforbrug ved årets udgang. Anlæg Ud af et korrigeret budget i 2009 på 104,3 mio. kr. er der ultimo september måned 2009 bogført anlægsudgifter for 47,2 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 45,2. Tabel 3 - Nettoanlægsudgifter: Forbrug ultimo september 2009 (mio. kr.) ift. Vedtaget budget Forbrug Vedtaget budget Korrigeret budget Forbrugspct./korrigeret budget TMU - skat 11,8 29,1 31,9 37,0% TMU - bruger 10,9 18,0 24,6 44,3% BSU 16,3 34,0 33,5 48,5% SSU 3,8 1,0 5,2 72,5% KFU 2,3 14,0 17,8 13,1% BEU ØU 2,1-51,7-8,7-24,7% I alt 47,2 44,4 104,3 45,2% Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 90,92 mio. kr. opgjort ultimo september Af bilag 1 fremgår udviklingen grafisk. Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Tabel 4 viser tillægsbevillinger i 2009 fordelt på drift og anlæg Tabel 4. Oversigt over tillægsbevillinger 2009 Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Godkendte tillægsbevillinger Harmonisering af budgetterne for klubområdet KB Rungsted badestrand KB Budgetopfølgning 1 KB Jon Little Søgruppe KB Klubhus til Rungsted Kajakklub KB Kokkedal fremrykket betaling af refusion KB Frigivelse Kokkedal Vest KB Overførsler fra 2008 til samlet opgørelse KB Vækstteam - et særligt erhvervsserviceprojekt KB Renovering og modernisering af naturfagslokaler KB Fremrykning af byggeri på Rungsted skole KB Budgetforskydning i forbindelse med skolernes masterplan Ekstraordinær økonomisk støtte til Hørsholm 79ers Undersøgelse af jordforurening i børneinstitutioner KB KB KB Budget 2009: Budgetrevision 2 KB Vaskehal på Materialegården KB Eliteidrætsforeningers vederlagsfri brug af idrætsfaciliteter Etablering af madordning i Hørsholms daginstitution Forslag om etablering af botilbud til yngre handicappede KB KB KB Forsikringspolitik og forsikringsudbud KB Budget 2009: Budgetrevision 3 ØU KB Breelte-trekanten - betaling af forskudsinvesteringer Skimmelsvamp-tillægsbevilling til undersøgelsesindsats KB KB Renovering af rådnetanke KB Foreslåede tillægsbevillinger ØU 8/ Madordning anlægsbudget ØU Tillægsbevillinger i alt (inkl. Foreslåede) Tillægsbevillinger ekskl. Overførsler Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Bilag - Likviditetsudvikling, bilag til Økonomisk Orientering oktober måned Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 253 Åben Bilag 1_kvartalsopgørelsesnotat 3. kvartalsopfølgning Åben Bilag 2_boligudbygningsplan Åben Bilag 3_sammenligning med DST s prognose Likviditetsudvikling, bilag til Økonomisk Orientering oktober 254 Åben måned Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalgets møde Uffe Thorndahl (up) Borgmester Kjeld Holm (V) 1. viceborgmester Isabella Meyer (C) 2. viceborgmester Morten Slotved (C) Medlem Jens Frederiksen (C) Medlem Michael Medom Hansen (V) Medlem Peter Antonsen (T) Medlem Hanne Lommer (A) Medlem Henrik Klitgaard (B) Medlem Økonomiudvalget Side 16

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Arbejdsklausuler. sådan!

Arbejdsklausuler. sådan! Arbejdsklausuler sådan! Arbejdsklausuler sådan! Forfatter: Peter Andersen Projektgruppe: Palle Bisgaard, Gunde Odgaard, Rasmus Gunnarson, Sidse Buch og Lone Grønhøj Frandsen Grafisk tilrettelæggelse: Helle

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere