EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel"

Transkript

1 Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Resumé Generaladvokat Mengozzi har afgivet en udtalelse i den såkaldte Laval-sag ved EF-Domstolen. Udtalelsen lægger op til, at blokader, som iværksættes af fagforeninger for at tvinge virksomheder fra andre EU-lande til at acceptere kollektive overenskomster, ikke er i strid med udstationeringsdirektivet eller EFtraktatens regler om fri bevægelighed for tjenesteydelser. Det forudsætter dog, at disse blokader har til formål og er egnede til at sikre almene hensyn så som at forhindre social dumping og sikre arbejdstagerrettigheder. Generaladvokaten præciserer desuden, at sådanne kampskridt skal stå i et rimeligt forhold til det forfulgte formål, hvilket det tilkommer den nationale ret at tage stilling til. Generaladvokatens udtalelse er ikke bindende for Domstolen, men giver et kvalificeret praj om udfaldet af Domstolens dom i sagen. I 3 ud af 4 sager tilslutter Domstolens sig generaladvokatens forslag til afgørelse. Der ventes dom til efteråret. Sagens baggrund I 2004 skulle det lettiske firma Laval un Partneri Ltd. (Laval) udføre et byggeri på en skole i den svenske by Vaxholm. Laval udstationerede i den forbindelse lettiske bygningsarbejdere i Sverige uden at disse blev omfattet af en kollektiv svensk overenskomst. På den baggrund indledte Svenska Byggnadsarbetare-

2 förbundet og Svenska Elektrikerförbundet en blokade mod arbejdspladsen. Som følge af blokaden gik det lettiske firma konkurs. Firmaet Laval anlagde herefter sag ved den svenske arbejdsret med det formål at få blokaden erklæret ulovlig og krævede samtidigt erstatning fra de to involverede svenske fagforeninger. Den svenske arbejdsret har anmodet EF- Domstolen om en præjudiciel afgørelse i sagen. EF-Domstolen skal således bl.a. tage stilling til, hvorvidt faglige organisationer gennem blokader kan få en serviceudbyder fra et andet medlemsland til at følge regler, som kun eksisterer i kollektive overenskomster og ikke er fastsat ved national lovgivning i værtslandet 1. Hovedpunkterne i generaladvokatens udtalelse Den 23. maj 2007 fremsatte generaladvokaten sit forslag til afgørelse i Lavalsagen, hvori han foreslår, at blokader, som iværksættes af fagforeninger for at tvinge udenlandske virksomheder til at indgå kollektive overenskomster, på visse betingelser skal anses for at være i overensstemmelse med EU-rettens regler om fri bevægelighed. Udstationeringsdirektivet Generaladvokaten indleder med at undersøge, om den blokade, som de svenske fagforeninger iværksatte overfor det udenlandske selskab, er i overensstemmelse med den eksisterende EU-lovgivning på området, nærmere bestemt udstationeringsdirektivet 2. Udstationeringsdirektivet pålægger bl.a. medlemsstaterne at fastsætte arbejdsog ansættelsesvilkår, herunder lønvilkår, for udenlandske virksomheder, som i forbindelse med levering af tjenesteydelser udstationerer arbejdstagere til andre EU-lande. Direktivet indfører således en delvis harmonisering af medlemslandenes regler på området. 1 Se EU-note E-30 for en nærmere beskrivelse af sagen. 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af , s. 1) - 2 -

3 Generaladvokaten lægger vægt på EF-Domstolens praksis, hvorefter EUdirektiver kan gennemføres i national ret via kollektive overenskomster 3. Det er netop i kraft af kollektive kampskridt, herunder blokader overfor såvel indenlandske som udenlandske arbejdsgivere, at Sverige sikrer gennemførelse af de kollektive overenskomster, som bl.a. implementerer udstationeringsdirektivet. Generaladvokaten anfører derefter, at såfremt der ikke findes en anden ordning til at sikre, at kollektive overenskomster finder generel anvendelse, er det ikke i strid med udstationeringsdirektivet, at faglige foreninger iværksætter blokader for at tvinge arbejdsgivere til at indgå en kollektiv overenskomst. På den baggrund finder generaladvokaten, at lovligheden af de svenske fagforeningers blokade skal vurderes efter de almindelige regler i EF-traktaten, særligt EF-traktatens artikel 49 om den fri udveksling af tjenesteydelser inden for Fællesskabet. EF-traktatens artikel 49 om fri udveksling af tjenesteydelser Generaladvokaten slår fast, at blokaden udgør en restriktion for tjenesteydelsers fri bevægelighed (punkt 240). Sådanne restriktioner kan dog efter Domstolens faste praksis tillades, hvis de: - er ikke-diskriminerende, - er begrundet i formål af almen interesse, - er proportionale i forhold til deres formål. - Ad betingelsen om ikke-diskrimination Generaladvokaten kommer ikke direkte ind på betingelsen om ikke - diskrimination men synes at lægge til grund, at en sådan ikke foreligger, da blokaden netop har til formål at skabe ligestilling mellem de udenlandske virksomheder og de svenske virksomheder, som overholder overenskomsten (punkt 241). 3 Se punkt 181 i Generaladvokatens udtalelse. Her henvises til en række tidligere sager ved EF- Domstolen, som har fastslået dette princip

4 - Ad betingelsen om formål af almen interesse Generaladvokaten henviser til, at EF-Domstolen tidligere har anerkendt beskyttelse af arbejdstagerne og kampen mod social dumping som formål af almen interesse (punkt 249). - Ad betingelsen om proportionalitet Ifølge generaladvokaten er betingelsen om proportionalitet opfyldt såfremt det kollektive kampskridt udgør et egnet middel til at opnå de formål, der forfølges, uden at gå videre end nødvendigt (punkt 250). I den forbindelse anfører generaladvokaten, at retten til at iværksætte kollektive kampskridt ikke er absolut, hvorfor udøvelsen af den skal være forenelig med hensynet til den frie udveksling af tjenesteydelser i Fællesskabet, som er af almen fællesskabsinteresse (punkt 252). På den baggrund foreslår generaladvokaten, at den forelæggende ret (Arbejdsretten i Sverige) skal undersøge, om de kollektive kampskridt i den pågældende sag var forholdsmæssige; det vil sige, om de vilkår, der er fastsat i den svenske kollektive overenskomst for byggearbejdere, indebærer en reel fordel, som bidrager væsentligt til den sociale beskyttelse af de udstationerede arbejdstagere (punkt 284). Generelt betyder dette, at kollektive kampskridt kun kan betragtes som proportionale, hvis overenskomsten i den stat, hvor tjenesteydelsen udbydes (her Sverige), forøger beskyttelsen væsentligt for de udstationerede arbejdstagere, og dette skal ses i forhold til den beskyttelse, som de udstationere arbejdstagere allerede nyder i henhold til den lovgivning og/eller kollektive overenskomst, der finder anvendelse på leverandøren af tjenesteydelser i etableringsmedlemsstaten (her Letland). Generaladvokatens udtalelse kan dermed ikke siges at give fagforeninger ubegrænset ret til at anvende kollektive kampskridt for at gennemtvinge brugen af overenskomster. Udtalelsen lægger på den ene side op til, at retten til kollektive kampskridt ikke i sig selv er i strid med fællesskabsretten men introducerer på den anden side visse begrænsninger i anvendelsen af kollektive kampskridt. Den danske regerings indlæg i sagen Den danske regering har afgivet et indlæg i sagen og argumenteret for, at spørgsmålet slet ikke bør betragtes som omfattet af fællesskabsretten, idet EU - 4 -

5 ikke har kompetence til at regulere kollektive kampskridt. Dette synspunkt tilbagevises imidlertid af generaladvokaten, som konkluderer, at spørgsmålet falder indenfor fællesskabsretten, og at sagen bør afgøres herefter (punkt 47-61). Sagens videre forløb Hvis EF-Domstolens dom følger generaladvokatens udtalelse skal den Svenske arbejdsret undersøge, hvorvidt den svenske fagforenings blokade mod Laval faktisk var proportional med dens formål. Det vil sige, om den svenske overenskomst ville have forbedret de udstationerede lettiske arbejderes rettigheder væsentligt. EF-Domstolen forventes at afsige dom i sagen i efteråret Generaladvokatens forslag er ikke bindende for Domstolen, men bliver fulgt af Domstolen i et flertal af sagerne. Med venlig hilsen Signe Riis Andersen & Thomas Fich (3611 & 3696) - 5 -

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 15. april 2011 Grønbog om onlinespil

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 10. november 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 10. november 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 10. november 2011 (*)»Offentlige kontrakter direktiv 2004/17/EF artikel 1, stk. 3, litra b) direktiv 92/13/EØF artikel 2d, stk. 1, litra b) begrebet»koncessionskontrakt

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudv., Socialudv. Skatteudv., Udv. for Forskning, Innovation og Videregående Uddan., Erhvervsudv. og Udv. for Udlænd.

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938996c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938996c19... Page 1 of 8 RG1 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 3. oktober 2006(*)»Fri

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere