Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark"

Transkript

1 Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark GÆLDENDE FRA 27. MAJ

2 INDHOLD AFSNIT 1. ORGANISATIONSFORHOLD NAVN FORMÅL... 3 AFSNIT 2. MEDLEMSFORHOLD MEDLEMSKAB IND- OG UDMELDELSE M.V PENSIONISTAFDELINGEN... 4 AFSNIT 3. FORBUNDETS OPBYGNING FORBUNDETS OPBYGNING KONGRESSEN FORBUNDSLEDELSEN HOVEDBESTYRELSEN FORRETNINGSUDVALGET AFDELINGERNE... 8 AFSNIT 4. TILLIDSREPRÆSENTANTER OG FORHANDLINGER VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER FORHANDLINGERNE AFSNIT 5. ØKONOMIFORVALTNING ØKONOMI AFSNIT 6. MEDLEMSBLAD MEDLEMSBLADET AFSNIT 7. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER AFSNIT 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER, TVISTER OG OPLØSNING VEDTAGELSE AF VEDTÆGTSÆNDRINGER AFGØRELSE AF TVISTER FORBUNDETS OPLØSNING AFSNIT 9. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDELSE IKRAFTTRÆDELSE

3 AFSNIT 1. ORGANISATIONSFORHOLD 1. NAVN Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark. 2. FORMÅL Formålet er: At samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet til samarbejde om fælles interesser. At søge medlemmernes løn-, arbejds- og pensionsforhold forbedret og sikre dem i deres stillinger. Eventuelt at stifte forbindelse og samarbejde med lignende organisationer i ind- og udland. AFSNIT 2. MEDLEMSFORHOLD 3. MEDLEMSKAB Forbundet kan optage alle ansatte i Kriminalforsorgen og andre, hvis forhandlingsområde ifølge hovedaftalen er tillagt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), eller som ifølge allerede eller kommende aftaler bliver tillagt OAO eller Fængselsforbundet i Danmark. 4. IND- OG UDMELDELSE M.V. Stk. 1. Indmeldelse Optagelse sker skriftligt. Der kan ikke optages medlemmer i Fængselsforbundet i Danmark, der er ekskluderet eller på anden måde er kommet i konflikt med en anden organisation, før forholdet er bragt i orden. En ansat indenfor Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde, som ved sin tiltrædelse ikke har indmeldt sig i forbundet, kan som hovedregel kun optages som medlem i forbundet mod at betale kontingent for den periode, den pågældende ikke har været medlem, dog maksimalt et års kontingent. Stk. 2. Udmeldelse Intet medlem kan udtræde af forbundet med mindre end 6 måneders varsel og kun efter en fremsat skriftlig begæring. I tilfælde af afsked eller overgang til en stilling uden for forbundets område kan udtræden dog ske til den 1. i en måned. Stk. 3. Genindmeldelse Et medlem, der har udmeldt sig, og som fortsat er ansat indenfor Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde, kan ikke genoptages som medlem i forbundet, før kontingent 3

4 er betalt for den periode, hvor vedkommende har været udmeldt, dog maksimalt et års kontingent. Stk. 4. Kontingentfrit medlemskab Såfremt medlemmer i en periode ikke er i løn hos arbejdsgiveren, på grund af uddannelse eller barsel, opkræves der ikke kontingent. Elever, der er kontingentfri på grund af skoleophold, er omfattet af forbundets gruppelivsordning i den kontingentfri periode. Udgiften hertil dækkes af Fængselsforbundet. Stk. 5. Eksklusion Handler et medlem i strid med forbundets vedtægter eller nægter at efterkomme en i et forbundsanliggende lovlig vedtaget beslutning eller forsætlig modarbejder forbundets formål, kan den pågældende af hovedbestyrelsen ekskluderes af forbundet. Eksklusionen kan af medlemmet indbringes for kongressen, uden at dette dog har opsættende virkning. Ekskluderede medlemmer kan genoptages i forbundet efter hovedbestyrelsens særlige beslutning. 5. PENSIONISTAFDELINGEN Stk. 1. Medlemskab af pensionistafdelingen Forbundet kan desuden optage tidligere medlemmer af Fængselsforbundet i Danmark, der er fyldt 60 år eller mere og overgået til pension samt tidligere medlemmer af Fængselsforbundet i Danmark, der er afskediget fra Kriminalforsorgen af helbredsbetingede årsager og som er overgået til pension. Stk. 2. Rettigheder Pensionisterne optages som passive medlemmer i Pensionistafdelingen under Fængselsforbundet i Danmark. Afdelingen har ikke tale- og stemmeret, er ikke repræsenteret i forbundets besluttende organer og er uafhængig af forbundets øvrige afdelinger. Stk. 3. Pensionistafdelingens vedtægter Pensionistafdelingen har særskilte vedtægter, der optages som bilag 1 under Fængselsforbundet i Danmarks vedtægter. AFSNIT 3. FORBUNDETS OPBYGNING 6 FORBUNDETS OPBYGNING Forbundets virksomhed udøves gennem følgende organer: 1. Kongressen 2. Forbundsledelsen 3. Hovedbestyrelsen 4. Forretningsudvalg 5. Afdelinger 4

5 7. KONGRESSEN Stk. 1. Øverste myndighed Den øverste myndighed i Fængselsforbundet i Danmark er kongressen. Stk. 2. Kongressens sammensætning Kongressen sammensættes på følgende måde: 1. Alle medlemmer af hovedbestyrelsen, herunder alle medlemmer af forbundsledelsen, samt formanden for Afdeling Grønland, er fødte delegerede på kongressen. 2. Afdelingerne vælger derudover blandt sine medlemmer én delegeret på kongressen for hvert fulde 50 medlemmer i afdelingen. 3. Antallet af delegerede for den enkelte afdeling fastsættes på grundlag af medlemstallet pr. 1. januar i det år, hvor kongressen finder sted. Stk. 3. Ordinær kongres Kongressen afholder ordinært møde hvert 4. år i maj/juni måned. Kongressen indkaldes med mindst 1 måneds varsel. På den ordinære kongres aflægges beretning om virksomheden i kongresperioden, ligesom lønninger, diæter og kontingenter fastsættes. De af hovedbestyrelsen godkendte regnskaber fremlægges til orientering. Kongressen fastsætter selv sin forretningsorden. Enhver afdeling kan stille forslag til kongressen, som denne da er forpligtet til at behandle. Forslag til kongressen skal indsendes til forbundet senest 1. april i det år, hvor der afholdes kongres. Stk. 4. Ekstraordinær kongres Ekstraordinær kongres indkaldes af hovedbestyrelsen så ofte, det findes fornødent, eller når det forlanges af afdelinger, der tilsammen tæller en tredjedel af forbundets medlemmer. Man kan ikke begære en ekstraordinær kongres uden samtidig at fremsætte forslag til en dagsorden. Stk. 5. Valg på kongressen Kongressen vælger blandt sine delegerede følgende medlemmer til forbundsledelsen: Forbundsformand Fem forbundssekretærer Valgene gælder i en ordinær kongresperiode. Der vælges ikke suppleanter. Derudover vælges to kritiske revisorer og to suppleanter. 5

6 Samtlige delegerede kan indstille kandidater til forbundsledelsen og er ligeledes valgbare til forbundsledelsen. Undtaget herfra er én ud af de fem forbundssekretærer, hvor det udelukkende er delegerede fra Lederafdelingen, der kan indstille kandidater og er valgbare til denne post. Alle delegerede er stemmeberettigede til alle valg. Stk Valg af forbundsformand Hvis der er mere end én kandidat til posten som forbundsformand og ingen af kandidaterne opnår over 50 pct. af stemmerne ved første afstemning, finder omvalg sted blandt de to kandidater, der har opnået højeste stemmetal. De øvrige kandidater udgår. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Stk Valg af forbundssekretærer Der vælges i alt fem forbundssekretærer. Fire forbundssekretærer vælges blandt de delegerede i løngruppe 1-4. Den femte Forbundssekretær vælges blandt delegerede medlemmer af Lederafdelingen i løngruppe i 5 eller derover. De fem forbundssekretærer vælges enkeltvis. Hvis der er mere end én kandidat til den enkelte post som forbundssekretær og ingen af kandidaterne opnår over 50 pct. af stemmerne ved første afstemning, finder omvalg sted blandt de to kandidater, der har opnået højeste stemmetal. De øvrige kandidater udgår. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Stk Valg af kritiske revisorer Kongressen vælger blandt hovedbestyrelsens medlemmer to kritiske revisorer og to suppleanter. Valgperioden er fire år. Stk. 6. Stemmefordeling Den enkelte kongresdelegeredes stemmer tæller i forhold til det antal medlemmer, vedkommende repræsenterer, opgjort efter medlemstallet pr. 1. januar i det år, hvor kongressen finder sted. Eventuelle overskydende stemmer tildeles de øverste på mandatlisten for vedkommende afdeling. Forbundsformanden og de fem forbundssekretærer stemmer hver med én stemme. Ved andre valg og afstemninger, end valg til forbundsledelsen, gælder almindeligt stemmeflertal. 8. FORBUNDSLEDELSEN Stk. 1. Opgaver Forbundsformanden leder forbundets daglige forretninger i samarbejde med den øvrige forbundsledelse. Forbundsformanden ansætter det fornødne personale til forbundskontoret i samarbejde med den øvrige forbundsledelse. 6

7 Stk. 2. Medlemmer af forbundsledelsen Forbundsledelsen består af forbundsformanden og fem forbundssekretærer. Stk. 3. Dobbelt tillidshverv Forbundsformanden og de fem forbundssekretærer kan ikke tillige være formand for eller bestyrelsesmedlem i Fængselsforbundets områdeafdelinger. Stk. 4. Konstitution Forbundsledelsen konstituerer sig selv og vælger iblandt sig en stedfortræder for forbundsformanden. Stedfortræderen handler på formandens vegne ved dennes fravær. Sker der i valgperioden fratræden fra disse tillidsposter, skal hovedbestyrelsen indkaldes for at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal foretages nyvalg for den resterende del af valgperioden. Stk. 5. Nedsættelse af ad hoc-udvalg under forbundsledelsen Forbundsledelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg. Hovedbestyrelsen orienteres på førstkommende møde om kommissorium og orienteres løbende om arbejdet. Formandskabet for ad hoc-udvalg varetages af et medlem af forbundsledelsen. Stk. 6. Etisk råd Forbundet har et etisk råd, der udgøres af forbundsledelsen. 9. HOVEDBESTYRELSEN Stk. 1. Opgaver Hovedbestyrelsen har til opgave at sætte den strategiske retning for forbundets virksomhed, herunder at træffe bestemmelse om fordeling af kontingent mellem centralt og decentralt niveau. Derudover godkender hovedbestyrelsen årsregnskaber samt budgetter. Hovedbestyrelsen kan vælge at hæve kontingentet midlertidigt, hvis den finder det nødvendigt af hensyn til forbundets administration og forsvarlige ledelse. Stk. 2. Medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af forbundsledelsen, alle bestyrelsesmedlemmer i de fire områdeafdelinger, samt formanden for henholdsvis Lederafdelingen og Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening. Stk. 3. Forretningsorden og konstitution Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 4. Ordinære hovedbestyrelsesmøder Hovedbestyrelsen afholder ordinært møde mindst to gange om året. Møder indkaldes med mindst 14 dages varsel. Der tages referat af hovedbestyrelsens møder. Efter hvert møde får afdelingerne kopi af referatet. 7

8 Stk. 5. Ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder Hovedbestyrelsen kan afholde ekstraordinært møde så ofte forbundsformanden finder det påkrævet, eller såfremt en tredjedel af hovedbestyrelsen fremsætter anmodning herom. Mødet skal i så fald afholdes snarest og senest inden 14 dage. Stk. 6. Sager til behandling Ethvert hovedbestyrelsesmedlem eller enhver afdelingsbestyrelse kan forelægge sager for hovedbestyrelsen. Stk. 7. Beslutningsdygtighed Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når forbundsformanden, eller ved dennes fravær fire ud af fem forbundssekretærer, og mindst halvdelen af stemmerne er repræsenteret. Stk. 8. Afstemninger Alle beslutninger i hovedbestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. Medlemmer af hovedbestyrelsen stemmer med én stemme hver. 10. FORRETNINGSUDVALGET Stk. 1. Opgaver Forretningsudvalget koordinerer løbende det organisatoriske arbejde mellem områderne og forbundskontoret. Formålet er at sikre en optimal varetagelse af medlemmernes interesser. Stk. 2. Medlemmer af forretningsudvalget Forretningsudvalget består af forbundsledelsen og de fire område-fællestillidsrepræsentanter. Formanden for Lederafdelingen deltager i Forretningsudvalgets møder som observatør. 11. AFDELINGERNE Stk. 1. Antal afdelinger Der er følgende områdeafdelinger under Fængselsforbundet i Danmark: Områdeafdeling Hovedstaden Områdeafdeling Midt- og Nordjylland Områdeafdeling Sjælland Områdeafdeling Syddanmark Der optages endvidere én afdeling af ansatte fra hvert af følgende tjenesteområder: Lederafdelingen Afdeling Grønland Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening Stk. 2. Organisering af medlemmer Områdeafdelingerne organiserer alle medlemmer i løngrupperne 1 4 ansat i det pågældende område i Kriminalforsorgen. Områdeafdelingerne følger Kriminalforsorgens områdestruktur. Lederafdelingen organiserer alle ledere og konstituerede ledere i løngruppe 5 og derover. 8

9 Afdelingen i Grønland organiserer medlemmer ansat under Kriminalforsorgen i Grønland. Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening organiserer fiskerikontrolpersonale, der udfører fiskerikontrol på land og i det kystnære område. Stk. 3. Medlemskab ved midlertidige forflyttelser/udstationeringer Ved midlertidige forflyttelser/udstationeringer mellem områder bliver medlemmet i den afdeling, hvor vedkommende har sin faste stilling. Stk. 4. Afdelingsbestyrelsen Områdeafdelingerne ledes af en bestyrelse, der består af en tillidsrepræsentant fra hvert fængsel i området samt to repræsentanter for mindre institutioner, herunder arresthuse, pensioner, KIF og områdekontoret. Den valgte fællestillidsrepræsentant for området er født formand for områdeafdelingen. Bestyrelsen konstituerer derudover sig selv. Lederafdelingen, Afdeling Grønland samt Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening sammensætter deres egne bestyrelser, jf. afdelingernes egne vedtægter. Afdelingerne meddeler forbundet, når der sker ændringer i afdelingsbestyrelsens sammensætning. Afdelingerne indsender løbende referat af bestyrelsesmøder og øvrige møder til forbundskontoret. Stk. 5. Vedtægter Afdelingernes vedtægter må ikke stride imod forbundets vedtægter. AFSNIT 4. TILLIDSREPRÆSENTANTER OG FORHANDLINGER 12. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER Stk. 1. Forberedelsen og gennemførelse af valg Afdelingerne (bortset fra Lederafdelingen) forestår valg af tillidsrepræsentant(er) på de enkelte tjenestesteder henhørende under afdelingen samt valg af fællestillidsrepræsentanter. Stk. 2. Anmeldelse af valg Valgene meddeles snarest til Fængselsforbundet i Danmark, der anmelder disse overfor tjenestestedets ledelse. I forhold til de konkrete regler henvises til cirkulære for tillidsrepræsentanter i staten mv. Stk. 3. Valgperiode Valgperioden er to år. 9

10 13. FORHANDLINGERNE Stk. 1. Forbundsformandens forhandlingskompetence Forbundsformanden varetager sammen med den øvrige forbundsledelse alle overordnede forhandlinger, herunder alle forhandlinger med Direktoratet for Kriminalforsorgen. Tillidsrepræsentanterne og afdelingerne har ikke kompetence til at forhandle med Direktoratet for Kriminalforsorgen, uden forudgående aftale med forbundsledelsen. Alle forhandlinger, der vedrørende Lederafdelingen og enkelte medlemmer af Lederafdelingen varetages ligeledes af forbundsformanden sammen i samarbejde med forbundssekretæren for Lederafdelingen. Stk. 2. Områdefællestillidsrepræsentanternes forhandlingskompetencer Fællestillidsrepræsentanterne i områderne fører, på vegne af Fængselsforbundet i Danmark, forhandlinger med områdekontoret. Fællestillidsrepræsentanten for Afdeling Grønland fører på vegne af Fængselsforbundet i Danmark alle lokale forhandlinger på afdelingens område. Fællestillidsrepræsentanten for Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening fører på vegne af Fængselsforbundet i Danmark alle lokale forhandlinger på afdelingens område. Stk. 3. Tillidsrepræsentanternes forhandlingskompetence Tillidsrepræsentanten på det enkelte tjenestested har kompetence til at føre lokale forhandlinger i overensstemmelse med ledelsesretten på det givne tjenestested. AFSNIT 5. ØKONOMIFORVALTNING 14. ØKONOMI Stk. 1. Medlemsregistrering og kontingent Afdelingerne har ansvaret for løbende at indberette til forbundskontoret, når der sker afgang og tilgang på tjenestestederne. Kontingentet bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem (SLS). Stk. 2. Økonomiansvar Forbundsformanden er overordnet ansvarlig for forbundets regnskab. Tegningsberettigede for forbundet er forbundsformanden og sekretariatschefen i forening. Stk. 3. Regnskabsår Regnskabsåret er løbende fra 1. januar til 31. december. 10

11 Stk. 4. Regnskabsførelsen Regnskaberne føres efter gældende lovgivning og de af forbundets revisionsfirma fastlagte retningslinjer. Alle regnskabsbilag på mere end kr samt regnskabsbilag, der vedrører dækning af forbundsledelsens udgifter, skal have forbundsformandens påtegning. Enhver regning skal angive anledning til, at udgiften er afholdt. Stk. 5. Anbringelse af forbundets midler Beløb udover, hvad der er fornødent til den daglige drift af forbundet, skal anbringes efter regler, der gælder for anbringelse af umyndiges midler. Stk. 6. Revision og godkendelse Revision af regnskabet foretages af et statsautoriseret revisionsfirma, der også foretager uanmeldte kasseeftersyn. Desuden revideres regnskabet af de af kongressen valgte kritiske revisorer. Efter regnskabsårets afslutning revideres regnskaberne efter de gældende regler for foreningsregnskaber og forsynes med revisorernes underskrift og eventuelle bemærkninger, hvorefter de forelægges for Hovedbestyrelsen til godkendelse. AFSNIT 6. MEDLEMSBLAD 15. MEDLEMSBLADET Forbundet udgiver medlemsbladet Fængselsfunktionæren. Forbundsformanden er ansvarshavende redaktør for fagbladet. AFSNIT 7. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER 16. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER Stk. 1. Medlemskaber Fængselsforbundet i Danmark er tilsluttet OAO i medfør af hovedaftalen, jf. tjenestemandslovens 49. Fængselsforbundet er medlem af Landsorganisationen i Danmark (LO) samt Nordisk Fængselsfunktionærers Union (NFU). Stk. 2. Repræsentation Forbundsformanden er født medlem af forbundets repræsentation i OAO, LO og NFU. Stk. 3. Udmeldelse af OAO Udmeldelse af OAO kan kun foretages efter forudgående behandling på ordinær eller ekstraordinær kongres, hvor 2/3 af forbundets medlemmer har stemt herfor. 11

12 Stk. 4. Ind- og udmeldelse af andre organisationer Indmeldelse i landsdækkende faglige hovedorganisationer kan kun foretages efter forudgående behandling på ordinær eller ekstraordinær kongres. Ud- og indmeldelse i andre organisationer kan kun ske efter vedtagelse på kongressen. Kongressen kan dog beslutte, at der skal afholdes urafstemning. AFSNIT 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER, TVISTER OG OPLØSNING 17. VEDTAGELSE AF VEDTÆGTSÆNDRINGER Kun kongressen kan forandre eller ophæve forbundets vedtægter. Ved ændringer af vedtægter gælder almindeligt stemmeflertal. 18. AFGØRELSE AF TVISTER Kongressen afgør endeligt ethvert stridsspørgsmål i forbundet, for så vidt der i vedtægterne ikke er truffet bestemmelse om anden afgørelsesmåde. 19. FORBUNDETS OPLØSNING Forbundet kan kun opløses, når mindst 3/4 af forbundets medlemmer ved urafstemning har stemt herfor. I så fald skal forbundets midler anvendes til et for medlemmerne almennyttigt formål. AFSNIT 9. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDELSE 20. IKRAFTTRÆDELSE Nærværende vedtægter træder i kraft straks ved vedtagelsen. 12

13 Bilag 1 Vedtægter for Pensionistafdelingen under Fængselsforbundet i Danmark 1 Afdelingen Afdelingens navn er Pensionistafdelingen, og er en passiv afdeling under Fængselsforbundet i Danmark. Afdelingen er en selvstændig afdeling for pensionister og er uafhængig af forbundets øvrige afdelinger og de eksisterende senior- og pensionistforeninger. Pensionistafdelingen er ikke repræsenteret i forbundets besluttende organer og administreres fra forbundskontoret. Afdelingen og afdelingens medlemmer skal følge Fængselsforbundet i Danmarks vedtægter. 2 Formål Afdelingens formål er at give tidligere medlemmer af Fængselsforbundet i Danmark mulighed for at bevare en tilknytning til forbundet og fortsat være omfattet af nogle af de fordele, som aktive medlemmer af Fængselsforbundet i Danmark har. Et medlemskab af Pensionistafdelingen indeholder følgende services: Abonnement på Fængselsforbundet i Danmarks fagblad (10 blade årligt + forbundets kalender/lommebog) Mulighed for at tegne forsikring i Tjenestemændenes Forsikring Mulighed for at være medlem af Forbrugsforeningen Mulighed for at leje forbundets sommerhuse på lige fod med forbundets øvrige medlemmer Medlemmer af Fængselsforbundet i Danmarks pensionistafdeling vil desuden indtil det fyldte 70. år: være omfattet af forbundets gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv. Forsikringen har en dødsfaldsdækning på kr ,- have mulighed for at optage lån i Tjenestemændenes Låneforening Fængselsforbundet i Danmark fører ikke faglige sager for medlemmer af Pensionistafdelingen ligesom et medlemskab af Pensionistafdelingen ikke medfører nogen ret til sagsbehandling af andre typer personsager. 13

14 3 Medlemskab Pensionistafdelingen kan optage tidligere medlemmer af Fængselsforbundet i Danmark, der er fyldt 60 år eller mere og overgået til pension. Pensionistafdelingen kan derudover optage tidligere medlemmer af Fængselsforbundet i Danmark, der er afskediget fra Kriminalforsorgen af helbredsbetingede årsager og som er overgået til pension. Indmeldelse skal ske senest en måned efter man er overgået til pension. Kontingentet fastsættes af kongressen og betales en gang årligt i januar måned. Medlemmer, der er fyldt 70 år betaler halvdelen af det ordinære kontingent. Vedtaget på Fængselsforbundet i Danmarks kongres den 30. og 31. maj

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2017 1 INDHOLD AFSNIT 1. ORGANISATIONSFORHOLD... 3 1. NAVN... 3 2. FORMÅL... 3 AFSNIT 2. MEDLEMSFORHOLD... 3 3. MEDLEMSKAB... 3 4. IND- OG

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

LOV FOR POLITIFORBUNDET

LOV FOR POLITIFORBUNDET LOV FOR POLITIFORBUNDET AFSNIT 1 ORGANISATIONSFORHOLD Organisationen 1 Navn og hjemsted 1. Forbundets navn er Politiforbundet. 2. Forbundets hjemsted er, hvor forbundskontoret er beliggende. 3. Forbundet

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2017

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2017 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Akvakultur

Vedtægter for Dansk Akvakultur Vedtægter for Dansk Akvakultur Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Akvakultur. Internationalt anvendes navnet The Danish Aquaculture Organisation. Dansk Akvakultur har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for EDR

Forslag til nye vedtægter for EDR Forslag til nye vedtægter for EDR 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Stilling Idrætsforening.

Vedtægter for Stilling Idrætsforening. Vedtægter for Stilling Idrætsforening. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er STILLING IDRÆTSFORENING. Aktiviteter i foreningen drives tillige under navnet SIF. Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere