Mikael Hansen. Rutebilejer og chauffør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikael Hansen. Rutebilejer og chauffør"

Transkript

1 Mikael Hansen Rutebilejer og chauffør

2 komst med de to rutebilejere. I hovedstadsområdet var der indgået overenskomster med hver enkelt rutebilejer. I Århus- og Aalborg-området dækkede de første overenskomster to, tre eller fire rutebilejere. Virksomhedsoverenskomster ville man kalde det i dag, men det er lidt misvisende. At være rutebilejer var en meget personlig sag, og overenskomsten var indgået med rutebilejeren, som ikke nødvendigvis så sin rutebilforretning som en virksomhed. Begrebet servicevirksomhed hører en langt senere tid til. Der var dog også undtagelser, nemlig Hvidovre Rutebiler, som blev drevet af et konsortium, men rutekoncessionerne var fortsat personlige, så selv Hvidovre Rutebiler var et meget konkret konsortium af individuelle rutebilejere. Rutebildrift er grundlæggende en praktisk aktivitet. Ganske vist havde næsten alle. ruter trykte køreplaner og billetter. Men i den praktiske hverdag og i relationen mellem omnibuschauffør og rutebilejer dominerede den mundtlige kommunikation. Overenskomster og referater af fællesmøder mellem arbejdsgivere og fagforeninger var noget af det første skriftlige materiale, som blev en del af rutebilforretningernes hverdag, men det var i høj grad undtagelsen i de første årtier. En del af busparken i Hvidovre Rutebiler i begyndelse af 1930 erne. Det er ansatte omnibuschauffører, der poserer foran vognene. Omnibuschaufførerne i Hvidovre Rutebiler blev som nogle af de første aflønnet efter en lokal overenskomst. (Arkivfoto Jens Birch) 17

3 Rutebilejerne som organiserede arbejdsgivere Motiverne for rutebilejerne for at ønske sig et medlemskab af Arbejdsgiverforeningen var blandt andet at have den store konfliktfond i ryggen. Rutebilejerne ville også kunne få kvalificeret juridisk bistand og sekretariatshjælp i tilfælde af arbejdskonflikter, og sagerne kunne behandles i Voldgiftsretten med den respekt, det gav på begge sider af bordet. Til gengæld skulle rutebilejerne overholde arbejdsmarkedets spilleregler. Det betød også, at afgørelser i konflikter skulle efterleves, og man skulle levere dokumentation og møde op til indkaldte mæglingsmøder. Det lykkedes for i hvert fald en enkelt rutebilejer at blive enkeltmedlem af Arbejdsgiverforeningen, længe før Rutebilejernes Arbejdsgiverforening blev dannet, nemlig Aalborg Omnibil Selskab (navnet senere ændret til Aalborg Omnibus Selskab), men Arbejdsgiverforeningen forsøgte gennem 1930 erne at begrænse antallet af enkeltmedlemmer og i stedet henvise til medlemskab af lokale arbejdsgiverforeninger eller branchearbejdsgiverforeninger. Da rutebilejerne var modne til medlemskab, var der lukket for enkeltmedlemmer. Rutebilejernes Arbejdsgiverforening var en svag forening i de første år og havde meget tætte bånd til Landsforeningen Danmarks Bilruter nærmest med en karakter af underforening. Folketingsmanden Oluf Steen var f.eks. sekretær for begge foreninger, og LDB s bomærke optrådte i mange år i skrivelser fra Rutebilejernes Arbejdsgiverforening. Den årlige generalforsamling bød i begyndelsen fortrinsvis på rene formaliteter: en kort formandsberetning, valg og regnskabsaflæggelse. Dannelsen af Rutebilejernes Arbejdsgiverforening var en lang proces. Indmeldelsen i Arbejdsgiverforeningen tog øjensynligt ganske mange kræfter. Formentlig har der været mange diskussioner på LDB s kredsgeneralforsamlinger, hvor nævnsformand og initiativtager Johan Strandgaard havde brug for al sin autoritet for at vinde genklang for den nye forening. I medlemsbladet annonceredes flere gange efter nye medlemmer, nemlig de som anvender fremmed arbejdskraft. De fribårne rutebilejere var ikke meget for at betale endnu et organisationskontingent, og de tøvede med at underlægge sig den topstyrede Arbejdsgiverforening og de forpligtelser, der hørte til et medlemskab. I 1947 ti år efter stiftelsen havde RA stadig kun 38 medlemmer. Mange rutebilejere havde kun én enkelt eller få chauffører ansat, og det begrænsede medlemsskaren. En anden forklaring på den ringe tilgang har måske forbindelse med den udbredte skepsis over for fagforeningerne, også blandt de rutebilejere, som beskæftigede chauffører. Ikke alle rutebilejere havde lige let ved at indordne sig under arbejdsmarkedets almindelige aftalevilkår. Den grundlæggende gensidige anerkendelse af organisationsretten skulle der kæmpes for i en iværksætterbranche som rutebilbranchen. Det er i dag nemt at se, at modstanden mod fagforeningerne i 1930 erne allerede var dybt forældet og tabt på forhånd. Netop det gennemorganiserede samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere blev et vigtigt element i opbygningen af det danske velfærdssamfund. Den lille gruppe af rutebilejere, som stiftede Rutebilejernes Arbejdsgiverforening, havde formentlig indset dette, men ikke alle deres kolleger var lige helhjertede fra begyndelsen. 25

4 De første feriemærker. Mærkerne skulle købes på posthuset og indklæbes i lønmodtagerens feriebog. Når ferien skulle holdes, blev feriebogen underskrevet af arbejdsgiveren, og feriepengene kunne hæves på posthuset. (Foto Post & Tele Museum) Ferieløn og ferieregler blev ved næste forhandling skrevet ind i overenskomsterne. Teoretisk set var det vel overflødigt at indskrive lovbaserede regler i overenskomsterne, men fagforeningerne opfattede sådanne love, bl.a. Ferieloven, som et resultat af den faglige kamp, uanset om resultatet var opnået gennem kollektive forhandlinger eller lovgivning. Mange fagligt bevidste arbejdere så uden tvivl arbejdsmarkedslovene som en metode til etablering af et socialistisk samfund lovgivning til fordel for arbejderne var det første skridt, som skulle følges af andre metoder til begrænsning af arbejdsgivernes magtstilling. Dette spørgsmål skulle blive meget omdiskuteret i de følgende årtier, men det kom hurtigt til at stå klart, at det danske socialdemokratiske parti valgte samarbejde og forhandlinger frem for konfrontation og revolution. Der fremkom aldrig nogen anden metode end lovgivning. Der kom til gengæld mange arbejdsmarkedslove gennem årene. Det var ikke lige nemt for alle rutebilejere at forstå de nye love og regler. Vi fremdrager her en sag hos rutebilejer Johannes Enevoldsen i Randers, som viser nogle af vanskelighederne. Rutebilejer Johannes Enevoldsen købte i 1939 Randers Omnibiler, efter at han havde overdraget sin hidtidige rute mellem Aarhus og Viby til Søren Nielsen den 1. marts I forbindelse med overdragelsen opstod der en sag om feriepenge efter den nye ferielov. Enevoldsen havde ikke forstået loven særlig godt, og i en efterfølgende sag måtte Arbejdsgiverforeningen skrue bissen på over for sit ret nye og uerfarne medlem. 29

5 Ri-Bus konflikten Den 23. februar 1994 besluttede bestyrelsen i Ribe amts trafikselskab (Rat) at tilbyde det private busselskab, Ri-Bus A/S, kontrakten på bybuskørslen i Esbjerg for perioden 29. maj 1994 til maj Dagen efter blev daværende tillidsmand i Esbjerg Bybusser, Eigil Juhl, bedt om en kommentar fra dagbladet JyskeVestkysten. Han kom bl.a. med følgende nærmest profetiske udtalelse: - RiBus er slet ikke gearet til de store forhold, som bybuskørslen i Esbjerg indebærer. Hvem af de tre ejere bestemmer? Hvem skal vi forhandle med? Det indebærer risiko for konflikter og vi går ikke fra den ene dag til den anden ned i løn uden kamp. Eigil Juhl fik dog ikke ret i alle sine antagelser. Esbjerg Bybusser var ikke for stort for Ri-Bus A/S, og det blev ikke interne stridigheder i ejerkredsen, der kom til at tegne billedet i Ri-Bus konflikten. Tværtimod. Udadtil overholdt de tre ejere hele vejen igennem deres musketer-ed. Ri-Bus overtagelse af bybuskørslen i Esbjerg indebar ganske rigtigt en risiko for konflikt. Det blev én af de største arbejdskonflikter efter 1970 erne. Ri-Bus-konflikten kan med rimelighed opdeles i to meget forskellige faser. I den første fase fra februar 1994 til januar 1995 handlede striden om virksomhedsoverdragelse. Den anden fase løb fra februar til november Denne periode var præget af blokader og store støttedemonstrationer til fordel for de buschauffører, som blev fritstillet 1. marts Udgangspunktet Ribe amts trafikselskabs beslutning om at udlicitere bybustrafikken i Esbjerg var afslutningen på et langt forhandlingsforløb omkring de fremtidige kørselskontrakter fra Esbjerg Kommune sagde nej til forlængelse af standardentreprenørkontrakten med Ribe amts trafikselskab til nedsat betaling. Forlængelsen ville have forudsat en rationaliseringsrunde, som krævede en markant ledelse og en vilje til at føre de nødvendige besparelser igennem, bl.a. på lønkontoen. Kommunen spurgte i stedet for chaufførerne om deres mening, og de sagde nej. Den kommunale bybusdrift i Esbjerg var i årene forud for 1994 præget af mange skift i driftsledelsen, og det var et klart indtryk, at de mange skift skyldtes en meget selvbevidst chaufførgruppe, som havde uformel opbakning fra den socialdemokratiske borgmester, Flemming Bay Jensen, og det socialdemokratiske byrådsflertal. En stor del af styringen af bybusdriften skete i et meget tæt samarbejde med den stærke lokale afdeling af Chaufførernes Fagforening under SiD. Denne var i perioden CFID s stærkeste afdeling uden for København. Ved kommunalvalget i 1993 skiftede det politiske flertal i Esbjerg Kommune, og venstremanden, Johnny Søttrup, blev borgmester fra 1. januar Også i Ribe Amt skete et politisk skift, da venstremanden, Laurits Tørnæs, blev amtsborgmester efter den konservative Poul Christensen. Rat besluttede at udlicitere bybuskørslen i Esbjerg på baggrund af afslaget på kontraktforlængelsen med Esbjerg Kommune. Dermed fulgte man hovedtrenden på det danske 151

6 Landsoverenskomsten 1995 Ved fornyelsen af Landsoverenskomsten i 1995 var én af de afgørende nyheder, at det 25 år gamle særlige tillæg omsider blev inkluderet i en almindelige uge- og timeløn sammen med fejltællingspengene. Også oprundingen af timetallet på dags- og ugebasis blev afskaffet. Det var en afsmitning fra tillægsoverenskomsten, som var indført i 1989, men som nu blev afskaffet igen. I forbindelse med udfasningen af disse tillæg blev der som en overgangsløsning indført begrebet grundtimeløn, men for de fleste chauffører havde dette begreb ingen betydning. For første gang siden den første Landsoverenskomst fra 1948 blev der ændret på opsigelsesvarslerne. Siden 1948 havde opsigelsesvarslet været otte dage. Der blev aftalt længere opsigelsesvarsler i forhold til ancienniteten. Længste opsigelsesvarsel blev nu fire uger for chauffører med mere end fem års ansættelse. Arbejdstiden var nu nedsat til 37 timer pr. uge. Den normale uge var en femdages uge med mulighed for lokalt at aftale firedagsuge. Muligheden for at overflytte timer var udvidet, så der nu kunne overflyttes op til 5 timer pr. uge til nabouger, uden at der skulle ydes overarbejdsbetaling. Færgeordningen blev ændret, så ventetidsbetalingen blev 50 pct. af lønnen mod tidligere fast betaling. Der blev som et tillæg til overenskomsten aftalt regler for afspadsering, sådan at overarbejde som hovedregel blev afspadseret. 166

7 brancher med skiftende arbejdstider. Først med Arbejdsmiljøloven i 1975 kom reglen til at gælde for hele arbejdsmarkedet. 11-timers reglen blev et nyt element i vagtplanlægningen i rutebilforretningerne. Den kortere arbejdstid på arbejdsmarkedet og landsoverenskomstens arbejdstidsregler gjorde problemet mindre. Men der kunne stadig være situationer, hvor køretider kunne komme i konflikt med 11-timers reglen. Rutebilejer Jørgen Andersen tabte en sag om 11-timers reglen i Hillerød Bybusser på baggrund af en minutiøs sammenholden af nedskrevne og faktiske arbejdsplaner. (Foto Ole Gold) En sag om 11- timers reglen En sag om 11-timers reglen i Hillerød Bybusser begyndte med et tragisk dødsfald og endte i byretten. Det var én af de få sager, hvor arbejdsgiverens objektive ansvar for at overholde Arbejdsmiljøloven blev den afgørende faktor. Rutebilejeren var igen Jørgen Andersen. Som tidligere nævnt var hans forhold til fagforeningerne ikke det mest hjertevarme. En chaufførs død medførte helt konkret, at chaufførens lønsedler og vagtskemaer blev analyseret af fagforeningen. Fagforeningen fandt i materialet overtrædelser af både fridøgnsregel og 11-timers reglen og overgav materialet til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet gav fagforeningen ret og overgav igen materialet til anklagemyndigheden. Det viste sig, at nogle af overtrædelserne bundede i, at chaufførerne kunne bytte vagter indbyrdes, andre i at chaufføren blev spurgt om han ville tage en vagt på sin fridag. Den velskrivende Jørgen Andersen stillede to konkrete spørgsmål til Arbejdstilsynet: I reglen om, at 7. dagen skal være en fridag er der jo også indsat undtagelsesmuligheder. Vi skal derfor tillade os at forespørge, hvorvidt den overfor beskrevne situation: en pludselig og uforudset manglende chauffør, kan danne argumentation for, at en anden chauffør på sin fridag kører bus? Det kan imidlertid meget nemt ske, at chauffør A aftaler med B, at A på sin fridag kører en tur for B, fordi B skal noget privat, han meget gerne vil deltage i. Senere kører A og B så igen for hinanden, så ingen mister løn, og alle har fået de timer de skal have, 189

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte Frontspejlet For en bedre fremtid for buschauffører Forbundet af Offentligt Ansatte Det skal gøres bedre I FOA har vi valgt at kalde dette blad for Frontspejlet. Vi ved godt der ikke er noget i busverdenen

Læs mere

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG Beretning til generalforsamlingen oktober 2007 Til jer der kan huske sidste års generalforsamling var der en del debat om

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

FOA 2009. Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E

FOA 2009. Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E FOA 2009 F O A F A G O G A R B E J D E Statusrapport Teknik- og Servicesektoren Omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Hejdi Lundsgaard Layout og indhold: Tenik- og Servicesektoren Oplag: 200 expl. Tryk: FOAs

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Velfærd, solidaritet og fællesskab

Velfærd, solidaritet og fællesskab Velfærd, solidaritet og fællesskab Landsbrancheklubben 3F kommunale/regionale specialarbejdere 1951-2011 Af Anne Brædder, Arne Hansen og Peter Jonassen Klubbens kontaktoplysninger Landsbrancheklubben for

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999 100-året Septemberforliget FOR Finansministeriet September 1999 100-året for Septemberforliget Udsendt af Finansministeriet September 1999 ISBN 87-7856-282-1 (trykt udgave) Forside og tryk: Formula Graphic

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere