Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v."

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S CVR-nr Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hundeansvar inkl. figurant 2.9 Anmeldelse af skade 1.1 Hvem dækker forsikringen 3 Fællesbestemmelser 1..2 Hvad dækker forsikringen 3.1 Forsikring i andet selskab 1.3 Hvad dækker forsikringen ikke 3.2 Præmiens betaling 1.4 Hvor dækker forsikringen 3.3 Indeksregulering 2 Syge- og ulykkesforsikring 3.4 Forsikringens ophør 2.1 Hvem dækker forsikringen 3.5 Ændring af forsikringsbetingelser m.v. 2.2 Hvad dækker forsikringen 4 Klageinstans - Ankenævn 2.3 Hvor dækker forsikringen 5 Fortrydelsesret 2.4 Forsikringssum og selvrisiko 6 Tilsyn og garantifond 2.5 Hvilke udgifter er dækket 7 Provision 2.6 Krav om vaccination 8 NemKonto 2.7 Hvad dækker forsikringen ikke 2.8 Karenstid Betingelsesnr. HUN

2 1 HUNDEANSVARSFORSIKRING INKL. FIGURANTDÆKNING 1.1 Hvem dækker forsikringen Forsikringstageren med husstand samt personer og disse husstand, der på forsikringstagerens vegne midlertidigt passer hunden(e). Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren og delebørn, når de opholder sig hos forsikringstageren. Personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren samt hjemmeboende børn er også en del af husstanden. For at være omfattet af forsikringen skal de nævnte personer være tilmeldt Folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. 1.2 Hvad dækker forsikringen Det fremgår af policen, hvor mange hunde, der er omfattet af dækningen Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som ifølge hundeloven påhviler den sikrede, mens forsikringen er i kraft Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, ting og dyr, forvoldt af hunden, og som de forsikrede efter gældende lovgivning og retspraksis er blevet erstatningsansvarlig for under deltagelse i hundeklub- eller hundeforeningsarrangementer. Dette gælder også, selvom skadelidte ved sin deltagelse selv har medvirket til skaden Forsikringssummer Personskade Tingskade max. 10 millioner kr. max. 2 millioner kr. 1.3 Hvad dækker forsikringen ikke Skader, der tilføjes forsikringstageren/besidderen eller de til dennes husstand hørende personer, dog betaler forsikringen også erstatning for 1. personskade som hunden forvolder på personer i husstanden, når disse er under 14 år 2. personskade på personer, der på forsikringstagerens vegne passer hunden samt dennes husstand uden aldersbegrænsning Skade på figuranters beskyttelsespåklædning Skader forvoldt af hvalpe, der er mere end 4 måneder gamle, er ikke dækket på moderens forsikring. Selvstændig forsikring skal tegnes Skade på dyr og ting, som forsikringstageren/besidderen eller dennes husstande ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, behandling, befordring, har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i deres varetægt. Betingelsesnr. HUN Side 2 af 9

3 1.3.5 Skader, der er forårsaget med vilje, hvis personen, der har ansvaret for hunden, er fyldt 14 år. 1.4 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Danmark (dog ikke på Grønland og Færøerne) Forsikringen dækker under ophold i Europa (inkl. Grønland og Færøerne) i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Det er en betingelse, at forsikringstager har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt folkeregistret. 1.5 Anerkendelse af erstatningskrav Selskabet er kun forpligtiget til at betale for omkostninger, der er afholdt med selskabets godkendelse. Sker der en ansvarsskade, skal forsikrede altid overlade det til selskabet at tage stilling til, om denne er erstatningsansvarlig for den skete skade. Anerkender forsikrede selv erstatningspligten eller kravet, risikerer forsikrede selv at måtte betale erstatning og eventuelle omkostninger er ikke bindende for selskabet. 2 SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen. 2.1 Hvem dækker forsikringen Dækningen omfatter kun den/de hund(e), der er nævnt i policen. Selskabet forsikrer sunde og raske almindelige hunde, som er fyldt 8 uger, men endnu ikke 4 år. Er hunden fyldt 4 år, men endnu ikke 6 år og overtages forsikringen fra andet selskab kan hunden sygeforsikres. Det er dog en betingelse, at der foreligger en sundhedsattest fra dyrlægen. Sundhedsattesten må ikke være over 14 dage gammel. Eventuelle omkostninger til sundhedsattesten betales ikke af selskabet. Hunden skal være ID mærket i form af microchipning, øre- eller lysketatoveret. Hunden skal også være registreret i Dansk Hunderegister. 2.2 Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til undersøgelse og behandling i forbindelse med sygdom, tilskadekomst samt tandskade. Ved tilskadekomst forstås en pludselig hændelse, der forårsager skade på hundens legeme. Sygdom, sygdomsanlæg eller lidelser betragtes ikke som tilskadekomst. Det er et krav, at undersøgelser og behandlinger bliver foretaget af en veterinæruddannet dyrlæge eller sygeplejerske. Behandlingen skal desuden være medicinsk begrundet og i overensstemmelse med dokumenteret videnskab og Betingelsesnr. HUN Side 3 af 9

4 erfaringer i Danmark og følge gældende retningslinjer i henhold til dyreværnsloven. 2.3 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker kun i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) 2.4 Forsikringssum og selvrisiko Forsikringen dækker med indtil kr. pr. forsikringsår (indeksreguleret, basisår 2012) Der bliver beregnet en selvrisiko pr. diagnose i hver behandlingsperiode. Behandling af flere sygdomme samt ordineret medicin i samme konsultation eller behandlingsforløb udløser derfor en selvrisiko for hver sygdom. For hver behandlingsperiode/sygdomsforløb, der er omfattet af forsikringen beregnes en selvrisiko på kr. (indeksreguleret, basisår 2012) Selskabet lægger ikke selvrisikobeløb ud En behandlingsperiode kan højst vare 120 dage fra første dyrlægekonsultation, herefter vil der blive beregnet ny selvrisiko. 2.5 Hvilke udgifter er dækket Selve undersøgelsen og behandlingen Operation inkl. narkose og relevante materialer Medicin, som dyrlægen, dyrehospitaler eller -klinikken direkte giver hunden under konsultation eller indlæggelse Forbindingsmateriale, der bliver anvendt i direkte i behandlingen på klinik eller dyrehospital Hundens nødvendige ophold på klinik eller dyrehospital, hvor der er natteovervågning Udgifter til røntgenfotografering og elektrokardiografi, som er nødvendig i forbindelse med sygdom eller tilskadekomsten Udgifter til diagnostiske laboratorieundersøgelser samt udtagelse af materiale til undersøgelsen Ekstraomkostninger ved aften- og helligdagskonsultation, hvis der er tale om akut tilskadekomst, der kræver øjeblikkelig dyrlægebehandling Diagnostiske undersøgelser herunder røntgenfotografering, kontrastundersøgelse, elektrokardiografi, endoskopi, artroskopi. CT og MR scanning er kun dækket, hvis det på forhånd er aftalt med selskabet Traumatisk fraktur og fissur, som fremkommer i benets knoglevæv, og som er frie for tegn på artroseforandringer Tandbehandling på blivende tænder som følge af ulykkestilfælde. Tyggeskader dækker ikke. Betingelsesnr. HUN Side 4 af 9

5 Sårskader Undersøgelse og behandling af øjenskader Aflivning samt standard kremering (almindelig bortskaffelse) med indtil kr. (indeksreguleret, basisår 2012), hvis aflivning sker i umiddelbar tilslutning til behandling af syg eller tilskadekommen hund, hvor dyrlægen direkte tilråder og anbefaler aflivning på grund af sygdom eller skade omfattet af forsikringen. Udgifter til obduktion dækkes ikke. 2.6 Krav om vaccination Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at det kan dokumenteres, at hunden er vaccineret mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirusdiarré samt mod andre sygdomme, hvis det er krav fra de veterinære myndigheder Vaccination mod nævnte sygdomme skal gentages efter gældende anbefaling af lægemiddelstyrelsen, og korrekte intervaller for den pågældende vaccine. 2.7 Hvad dækker forsikringen ikke Undersøgelse, behandling og efterbehandling af sygdomme og lidelser, der ikke er en direkte følge af hundens sygdom eller tilskadekomst Behandling som følge af uforsvarlig behandling af hunden herunder mishandling, vanrøgt, underernæring, fejlagtig eller manglende fodring, pasning og pleje Manglende eller forkert omsorg, pasning, pleje, der ifølge en dyrlægeerklæring dokumenter at have forværret eller fremkaldt en skade Forebyggende undersøgelser eller behandlinger Neutralisering (kastration eller sterilisation) samt abortindgreb, der ikke er medicinsk begrundet (aggressivitet anses ikke som medicinsk begrundet) eller hvis det er dokumenteret ved epilepsi, diabetes eller akromegali. Hos tæver definerer vi medicinsk begrundet som: Livmodersygdomme med klinisk symptomer, fødselsdefekter, vaginalprolaps, tumor i vagina eller æggestokke. Hos hanner definerer vi medicinsk begrundet som: Prostatasygdomme, perinealbrok, analadenom, tekstikelinflammation, tekstikelomvridning, tumor i tekstikler eller ved anlægning af uretrafistel hos hanhunde med urinsten. Forsikringen dækker operation, efterbehandling og eventuelle komplikationer som følge af operation Røntgenfotografering og eventuel behandling for dysplasi og heraf afledte lidelser Fødselshjælp, herunder kejsersnit. Betingelsesnr. HUN Side 5 af 9

6 2.7.8 Halekupering og kosmetisk indgreb Behandling af tænder, medmindre tandskaden står i forbindelse med et ulykkestilfælde jf Behandling af tandkødsbetændelse, caries, tandrensning, fjernelse af mælketænder eller skader herpå, komplikationer som følge af tandsten samt forlænget blød gane og bidefejl dækkes ikke Udgifter til dyrlægeattester, der ikke er forlangt af selskabet Udgifter til ordineret eller udleveret medicin, medmindre det er givet direkte til hunden under behandling jf Medicinske bade, herunder behandling mod lus, lopper og andet utøj Udgifter til transport i forbindelse med konsultation og/eller indlæggelse Skader sket under udførelse af erhverv, herunder politihunde, vægterhunde og vagthunde Skader hunden har fået under deltagelse i konkurrenceløb, væddeløb eller under træning hertil Behandling af psykiske lidelser og adfærdsproblemer Behandling af arvelige og medfødte lidelser samt afledte lidelser, herunder navlebrok, kryptorchisme og udviklingsforstyrrelser herunder osteochondrose Organtransplantationer af enhver art Skader, som er opstået før forsikringens ikrafttræden. Ej heller forværring af disse skader eller følger heraf. 2.8 Karenstid Der er en karenstid på 30 dage fra forsikringen er trådt i kraft. Udgifter til behandling og efterbehandling af sygdomme eller skader, der er opstået før forsikringen er trådt i kraft eller som opstår og er symptomgivende de første 30 dage efter forsikringens ikraftdato, er ikke dækket. Dette gælder også skjulte lidelser. Hvis en hundesygeforsikring bliver overtaget fra andet selskab og selskabet kan acceptere forsikringen med samme dækningsomfang og begrænsninger som det tidligere selskabs forsikring, falder karenstiden bort. Tilskadekomst og tandskade er dækket fra den dag, forsikringen træder i kraft Hvis hunden skifter ejer, og den nye ejer ønsker at videreføre forsikringen og selskabet kan acceptere forsikringen på samme betingelser og begrænsninger som den tidligere forsikringer gælder der ingen karenstid. 2.9 Anmeldelse af skade Betingelsesnr. HUN Side 6 af 9

7 2.9.1 Hvis hunden bliver syg eller kommer til skade, skal den originale og kvitterede dyrlægeregning sendes til selskabet. Dyrlægen skal tydeligt notere hundens identitet (chipnummer/tatoveringsnummer, race, navn, køn, alder), behandlingsdato, behandlingens/undersøgelsen specificerede diagnose og indhold. Afregning overfor dyrlægen skal forsikringstager skal forestå. 3 Fællesbestemmelser 3.1 Forsikring i andet selskab Er der købt forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatning i fællesskab. 3.2 Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse af angivelse af sidste rettidige betalingsdag, og senere præmier til de anførte forfaldsdage Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til staten samt gebyrer og andre omkostninger samt eventuelle morarenter og andre omkostninger Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, sender selskabet en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter, at påmindelsen er afsendt Selskabet er berettiget til at forhøje enhver påmindelse med et rykkergebyr/ekspeditionsgebyr, morarenter og eventuelt andre omkostninger. 3.3 Indeksregulering Præmie, selvrisiko og forsikringssummer er indeksregulerede med mindre at andet fremgår af betingelserne. Regulering sker fra årets første forfald. 3.4 Forsikringens ophør Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og løber, indtil den af en af partnerne opsiges skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udløbet af et forsikringsår. Forsikringen i sin helhed udgår hvis hunden dør eller skifter ejer Mod et gebyr på 50 kr. kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår opkræves et supplerende gebyr. Betingelsesnr. HUN Side 7 af 9

8 3.4.3 Efter anmeldelse af skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller skadens afvisning, kan både forsikringstageren og selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel. 3.5 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Udover den årlige indeksregulering kan selskabet foretage ekstraordinære præmieeller betingelsesændringer med virkninger fra ethvert forfald Ekstra ordinære ændringer kræver mindst en måneds varsel, og forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere, men kan vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdagen. Selskabet skal i så fald have skriftlig besked forinden. 4 Klageinstans - Ankenævn Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegårdsgade 2, 1572 København V Telefon mellem Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som kan rekvireres i selskabet samt hos Ankenævnet. Der er også mulighed for at klage direkte til selskabets klageansvarlige. Nærmere oplysninger herom kan ses på selskabets hjemmeside. 5 Fortrydelsesret Ved nytegning af en forsikring kan du fortryde den indgåede aftale i medfør af Forsikringsaftalelovens 34 i. Er forbrugeraftalen indgået ved fjernsalg, gælder ligeledes følgende; Ud over oplysning om fortrydelsesret har du, i forbindelse med indgåelse af aftalen, krav på en række yderligere oplysninger blandt andet om forsikringsydelsen jf. forsikringsaftaleloven 34 e. Får du ikke disse oplysninger, kan du have ret til at ophæve forsikringen. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfirsten er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten. Du har efter Forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift f.eks. via eller på papir. Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Betingelsesnr. HUN Side 8 af 9

9 Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder man? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller e- mail - skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at man har fortrudt aftalen, skal sendes til selskabet: Lokal Forsikring G/S Holsted Park Næstved Hvis du fortryder Udnytter du din fortrydelsesret, vil aftalen blive ophævet fra start, og partnerne har ikke noget krav på hinanden. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg - det vil sige, hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev, eller over internettet - har du efter Forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. 6 Tilsyn og garantifond Selskabet er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for Skadeforsikringsselskabet. 7 Provision Vi kan oplyse om, at nogle af selskabets medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. 8 NemKonto Selskabet benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig. Betingelsesnr. HUN Side 9 af 9

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 8 E Agria Brugshunde 9 F Agria

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring Forsikringsbetingelser for Autoforsikring 29.03.2012 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Friskadedækning 4. Afsavnsdækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte

Læs mere