ORGANISATIONSFORMER I DANMARK TVÆRFAGLIGE ELEMENTER 01.I.3 forelæsningsnoter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSFORMER I DANMARK TVÆRFAGLIGE ELEMENTER 01.I.3 forelæsningsnoter 2002.02.."

Transkript

1 ORGANISATIONSFORMER I DANMARK TVÆRFAGLIGE ELEMENTER 01.I.3 forelæsningsnoter Politiske systemer som konflikthåndteringssystemer: met logh skal man land bygge - landskabslove og tingene (repræsentationen) som lovgivende. (down-up) Begrebet magt (indflydelse) -> vold. Staten som havende monopol på legitim vold, indadtil og udadtil. Om bureaukratiet og andre former for lederskab: - legitimering: valg (bottom-up), guddom (top-down), ejendom hhv. autoritet ( mesterskab, profession) - informationskanaler: det klassiske bureaukrati og socialrådgiverfaget økonomisk planlægning - udøvelse: ordre - forhandling - retten til det sidste ord Politisk og økonomisk organisation i Danmark: Legitimitet - - magt: - det gamle danske valgkongedømme: kongen vælges til bestemte funktioner (ret, krig) - stænderrepublikken, håndfæstningerne (NB kirken som stand) - enevælden fra Fr. d. store: "Kongen er statens første tjener" - lederrollen. Lokale selvstyreformer: bystævne, magistrat, laugsvæsen, universitet. (Forskel efter reformationen i forhold til katolske lande) Lidt mere om bureaukratiet som organisationsform: Webers idealtype: det preussiske militærvæsen, jern- og tekstil industrien (top-down) = Taylor s scientific management Montesquieu: checks and balances, de tre statsmagter (lovgivende, udøvende, dømmende) => tre konfligerende klasser Organisationsdannelse og -funktion ses i relation til fig. 2.6 i Dansk Socialpolitik , under en aktør-struktur synsvinkel Danmarkshistorien som casestudy for organisationsudvikling - lidt om stat og kommune og meget om foreninger: Perioder (Jfr. Dansk Socialpolitik ): før 1500 Valgkongedømme - stænderrepublik. 2 magter: kirke, konge (jfr. nu katolske lande) Bønders selveje. Chr. II og forsøget på at styrke borgerskabet (gilder, laug) Fra Ledingsordning (organiserede bønder) til adelshær, og senere stående kongelig hær og kongelig flåde (Hans). Erhverv: bystævne (landsby), gilde og laug i byerne. Borgerrepræsentation? Reformation - bønder og kirke hægtes af som magtfaktorer. Konge- og rigsrådsmagt. Undertrykkelse af bønderne efter Grevefejden, i form af "overgang" til fæstesystem enevælde: alliance ml. kongemagt og borgere mod adelen. 1

2 Opvækst af handelsbourgeoisiet især i København. Gilde- og laugsvæsen (med en vis social sikring) i byer og bystævnet i landsbyerne fortsætter som erhvervsorganisation. Grosserer societetet oprettes 1742 Eligerede borgere + borgmestre i byerne. Skoleopbygning - kongeligt initiativ men også bønders initiativ. Sidst i perioden: rationalisme/oplysning. Efter 1780 bondegårdes overgang til selveje og udskiftning /udstykning / udflytning. Bystævnets betydning som dyrkningsorganisation aftager Stadig enevælde, kollegiestyrelse - foreningsdannelse kun med kongelig tilladelse. Landboreformer videreføres (indtil 1813 statsbankerot. Fra 1827 "kornsalgsperiode"). Kommunestyret grundlægges/udbygges: fattiglovgivning (sognekommissioner) skolekommissioner Kommunallovgivning (købstæder /landkom-muner) Foreningsdannelser på erhvervsområdet: sparekasser (på landet), tegneskoler (tekniske skoler) i byerne, polyteknisk læreanstalt (statslig). NB Laugene eksisterer fortsat, med en vis social sikring. På kulturområdet ses Studenterforening (182..) og Studentersangforening (1839). Blichers folkemøder på Himmelbjerget og foreningsejede lejebiblioteker er tidlig folkeoplysning. Foreningsdannelser på socialområdet: døvstummeskole 1807, blindeinstitut 1811, Kjøbenhavns Fængselsselskab 1813, svendesygekasser 'erne, Det kvindelige Velgørenhedsselskab 1828, ".. forsømte børns frelse" 1837, opdragelsesanstalter (private + tildels foreningsbaseret) ) Valgordning til de rådgivende stænderforsamlinger (?) Grundlov: indskrænket monarki, ministerialstyre - foreningsfrihed (1849), næringsfrihed (1857). Erhvervsorganisationer: svendelaug udvikles til første fagforeninger, laugene bliver mere mesterorganisationer. Den Almindelige Danske Lægeforening o Landbohøjskole (statslig) Kultur, undervisning m.v.: høj- og friskolebevægelsen udvikler sig, med forstanderejede hhv. foreningsejede skoler. Skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger oprettes - tildels med nationalistiske, tildels med partipolitiske overtoner. "Arbejderforeninger" og understøttelsesforeninger oprettes (især i København), hovedsagelig på konservativt-kristeligt-filantropisk grundlag fra 1860'erne. Socialt: Sygekasserne udvikler sig kraftigt og får første støtte forhandlingspartner til DaDL. Forenings- og institutionsarbejdet på børneområdet udvikles Politisk system: ministerstyre (buraukratisk organisation), fra 1901 parlamentarisme. Købstæder: byråd m. kgl. borgmester - udvalgsstyre (undt. Kbh.). Erhvervsmæssigt: Fra medio 1870'erne udvikler bøndernes andelsbevægelse sig - først mejeri-, siden slagteribranchen med tilhørende salgsorganisation. Højskolerne fungerer tildels som landbofagskoler. Først i 1870'erne og især fra 1880 grundlægger arbejderne lokale fagforeninger, dels på svendelaugenes rester, dels uden. De overbygges med fagforbund og i 1898 DSF. Arbejdsgiverne danner arbejdsgiverforeninger og i 1896 sammenslutningen Dansk Arbejdsgiverforening. I 1899 tørner de to hovedorganisationer sammen i "den store lockout", som slutter med septemberforliget (arbejdsmarkedets grundlov). Dannelse af brugsforeninger på landet fra 1860'erne og i byerne lidt senere afrundes i 1896 med stiftelsen af FDB. Elforsyningsforeninger ( transformatorforeninger ) 2

3 på landet, Arbejder- Spare- og Låne kasser, Arbejder produktionsforeninger (brød, øl, byggeri, oma.) - sammen med byggeforeninger og boligselskaber benævnt "kooperationen". Kultur, politik, undervisning, idræt: især inden for dele af arbejderbevægelsen igangsættes oplysningsvirksomhed - bl.a. om seksualhygiejne. Studentersamfundet (1882) drev oplysningsvirksomhed og retshjælp for ubemidlede. Forening for social oplysning stiftes (1899). Uniformerede børnekorps (spejderkorps af forskellig religiøs oprindelse grundlægges, og derefter også irreligiøst (DUI leg og virke)). De politiske partier opretter ungdomsforbund. Dansk Kvindesamfund 1871, Danske Kvinders Nationalråd 1891 (?). Der oprettes "Fællesorganisationer" i købstæder - (Århus 1883, Kbh. 1886) som fælles for "arbejderbevægelsens 3 grene": partiet, fagbevægelsen, kooperationen. Medlemsorganisationskredsen varierer lokalt. Socialområdet m.v.: Samfundet og hjemmet for Vanføre (1884). Blå Kors (1895), Arbejder Afholdsforening (...), Dansk Børnehjemsforening (1901) Boserups Minde (1903) Dansk Blindesamfund. Div. fængselsforeninger. (arbejder-) bygge- og haveforeninger oprettedes bl.a. i Århus i 1880'erne og i Horsens i 1890'erne, senere kommer andelsboligforeninger og almennyttige boligselskaber til og forestår ganske omfattende boligbyggerier. Dansk Røde Kors Arbejdersamaritterne oprettes Kvindehjælpen i Århus Foreningsejede døgninstitutioner opbygges ofte via indsamlinger, mens driften finansieres via kommunal betaling for de anbragtes ophold Politisk system: lidt flere ministerier udfases de kgl. borgmestre (undt. Kbh.). Købstæder: byråd m. udvalgstyre, herunder et vist bureaukratisk forvaltningssystem. Landkommuner: sogneråd + udvalg, kæmner. WWI bemærkes særligt: den overordentlige kommission: IM + erhvervsorganisationer. Accellererende foreningsdannelse Kultur, undervisning, idræt Fra 1920'erne og 1930'erne ses vækst i oplysningsforbund (1924: AOF), og med ferie-loven (193,,) stiftes Dansk folkeferie. 1942: Ungdoms- og idrætsforeninger samles i Dansk Ungdomssamvirke, på initiativ af Hal Koch og med demokratisk-nationalistisk sigte. Fra 1948 Dansk Ungdoms Fællesråd. Danske Husmoderforeninger Sikkerhed, krig, fred: Aldrig mere Krig, Modstandsgrupper, IUL. Socialområdet m.v.: Dansk Handicapforbund Arbejds- og Socialministeriet oprettes (udskilt fra IM). Et par foreninger for Mødrehjælp indgår i den halvstatslige institution Mødrehjælpen fra De Samvirkende Invalideorganisationer Forskellige hjælpeorganisationer oprettes: Røde Hjælp. Institutioner godkendes af ministeriet som forudsætning for (delvis) kommunal finansiering Politisk system: flere ministerier kommunal-, forvaltnings- og socialreform. Ekspansion KL og Amtsrådsforeningen dannes. EF Erhverv: middelklassen danner fagforeninger (DJØF, BUPL, DS) og funktionærprægede forbund øger tilslutningen (HK, husligt arbejderforbund,..). En vis koncentration ved sammenslutning af fagforbund. Kultur, undervisning, idræt: 1948 Dansk Tipstjeneste - tilskud til idræt. Folkeoplysningslov. Idrætssamvirker, til fordeling af kommunale tilskud og faciliteter. Fremvækst af beboer- og andre græsrodsorganisationer. Sikkerhed, krig, fred, udvikling: FN forbundet, Dansk Unicef komité, WUS (IBIS), DANIDA, atomkampagne, Vietnam- og Palæstinakomitéer, Internationalt Forum. NGO'er får statslige udviklingeopgaver i større stil. Amnesty International

4 Socialområdet m.v.: 1946: Fredsvennerne Hjælpearbejde (senere: Mellemfolkeligt Samvirke) 1956: Dansk Flygtningehjælp. 1950: Foreningen af Forældre til Blinde og Svagsynede Børn og Unge. 1951: Dansk Forsorgsselskab (sammenslutning af flere ældre organisationer). Boligforsyning: i 1960'erne og 1970'erne ny rolle til boligselskaberne: at være aftagere hhv. medudviklere af byggeelementer og nye bomiljøer (Farum Midtpunkt, Gellerup, Vejlby Vest, Vejlby Vænge m.v.) nedlæggelse af Mødrehjælpen (indlemmet i den primærkommunale socialrådgivning). 197?? Nedlæggelse af Dansk Forsorgsselskab (indlemmet i Kriminalforsorgen som KiF). Vækst i antal og art af særlige handicapgrupper (diagnosegrupper). International Council on Social Welfare. Professionalisering af det sociale arbejde, f.ex. ved at den offentlige sektor (de professionel) tendentielt begynder at fortrænge de glade amatører, hattedamerne i f.ex. børneinstitutionsområdet Politisk system: Moderniserings- og afbureaukratiseringskampagner, budgetbeskæringer og effektiviserings tiltag. SUM-program: socialministeriet yder tilskud til lokale projekter. Erhverv: sammenlægning af mange fagforbund i større enheder (metal, SiD m.fl.) tager fart. Kultur, undervisning, idræt: EASSW Sikkerhed, krig, fred, udvikling: vækst i NGO'ers statsligt finansierede U-landshjælp. Socialområdet m.v. opr. af Mødrehjælpen af Voldsom vækst i diagnosegrupper. Socialreformen færdiggøres ved udlægning af særforsorg, nedlægning af centralinstitutioner og oprettelse af mindre boenheder. SUM programmet igangsættes: socialministeriel styring via puljemidler til lokale organisationers projekter med (oftest) delvis lokal finansiering Politisk system: EU begynder for alvor at øve indflydelse på socialområdet. Med "Satspuljeforliget" 1990 indføres en direkte tilskudsstyring fra Folketing til organisationer på socialområdet Erhverv: fortsat koncentration på fagorganisationsområdet Kultur, undervisning, idræt: Sikkerhed, krig, fred, udvikling: Socialområdet m.v.: Center for... Små Handicap, Torturofre, Menneskerettigheder,... - ofte med statslige puljemidler som finansieringsform ===================================== Dynamik: Dannelser af paraplyorganisationer, fællesråd m.v.: 1890 erne: DSF, LO, Dansk Børnehjemsforening Den overordentlige kommission 1942 Dansk Ungdoms Samvirke - siden Dansk Ungdoms Fællesråd (1948: tipsmidler) 1956 Dansk Flygtningehjælp???? Idrætssamvirke - fordeling af kommunale midler til org.???? boligselskaber - erhvervsudvikling og boligplanudvikling ( erne)(tilskud) Regeringens Byudvalg (reparation efter er byggerier) Fra specialisering til generalisering og tilbage igen ( socialsektoren) Undervejs vises figurer af organisationstyper, bl.a. PV's udgave af det sociale organisationssystem Litteratur: 4

5 100 år i solidaritetens tjeneste - FO i Århus AFO-Århus 1983 Jacob A. Buksti & Lars Nørby Johansen (1977): Danske organisationers hvem-hvad-hvor Politikens forlag Jacob A. Buksti (1980)(red): Organisationer under forandring Politica. Tine Ussing Bømler (1995)(red): Sociale organisationer i en omstillingstid SpB kap. 2 Dansk Handicap Forbund (2000): Et aktivt liv - mod nye mål. 75 års jubilæum Morten Ejrnæs (2000) Organisationssociologi og socialt arbejde i Sociologi for socialarbejdere, Kbh: Danmarks Forvaltningshøjskoles forlag Walter Galenson (1955)Arbejder og arbejdsgiver i Danmark H.C. Hansen (1974): Historien om sygekasserne Holger Horsten (1967): Børne- og Ungdomsforsorgen i Danmark Sven Houmøller (1961): Kjæde-Ordenen og Blindeforsorgen Juni-1961 Viggo Jonasen (1998): Dansk socialpolitik Jysk børneforsorg Søren Kolstrup (1996): Velfærdsstatens rødder SFAH. Øjvind Kyrø (1998): Du herlige land års arbejde for børn og unge KFtBfBU Blandede idéer: DUF + tips - Buksti/nyere tekst? 5

6 = Fagforeninger Socialdemokratiet Bryggeri Byggeselskab Boligselskaber AOF Afholds forening Arbejdernes Fælles Organisation - Folkets Hus m.v. 6

7 Fagforbund = Fag- Forening Fag- Forening 7

8 Fagforeninger 1870-, fagforbund efter 1980, DSF 1898 DSF FORBUND FORBUND = FAG- FOR- ENING FAG- FOR- ENING 8

9 DA 1897 DA DI HORE- STA = Firma Lokal A-giver forening 9

10 Forligsmand Mæglingsmand Arbejdsret Lov om Den permanente REGE- Voldgiftsret 1910 RING = 10

11 Regering Den overordentlige (?) formand foder = kul jern 11

12 Dansk Tipstjeneste 1948 Regering - tipsmidler tilskud DBU DHU DSU Osv. osv. = 12

13 = Byråd Tilskud - faciliteter fodb. håndb svøm idræt boks rid ORGANISATION osv. Idræts Samvirke 13

14 EU Social Fond Regering Byudvalg Amts råd Foreningsprojekt Foreningsprojekt = Byråd Foreningsprojekt 14

15 = 15

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

MELLEM ARBEJDE OG FAMILIE

MELLEM ARBEJDE OG FAMILIE 33 MELLEM ARBEJDE OG FAMILIE - Arbejderbevægelsen syn på forholdet mellem familie- og arbejdsliv ca. 1945-1980 Af Anette Eklund Hansen og Klaus Petersen Hvordan kan man balancere mellem et aktivt arbejdsliv

Læs mere

Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900

Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900 Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900 Gunnar Lind Haase Svendsen Fortid og Nutid marts 2001, s. 23-51. Artiklen er et forsøg på at kaste et nyt

Læs mere

Foreningslivet i Danmark

Foreningslivet i Danmark Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Januar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Metode...

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Social indsigt for pædagoger

Social indsigt for pædagoger Social indsigt for pædagoger Grit Niklasson (red.) Social indsigt for pædagoger Frydenlund Social indsigt for pædagoger Frydenlund og forfatterne, 2002 2. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 987-87-7887-583-9

Læs mere

Tekst og layout: Jan Horn Petersen

Tekst og layout: Jan Horn Petersen Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør 1941-2011 2 Tekst og layout: Jan Horn Petersen Hvor intet andet er nævnt, er de ældste billeder fra Bymuseets arkiv, og øvrige fotos enten private eller fra

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

20 år i solidaritet med andre - for at forandre

20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre for at forandre Udgivet af: FIC, Fagligt Internationalt Center Teglværksgade 27,1. 2100 København Ø T: +45 3325 3854 E: fic@fic.dk

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999 100-året Septemberforliget FOR Finansministeriet September 1999 100-året for Septemberforliget Udsendt af Finansministeriet September 1999 ISBN 87-7856-282-1 (trykt udgave) Forside og tryk: Formula Graphic

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere