almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1"

Transkript

1 almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1

2 FAMILIEDYRSFORSIKRING - HUND FORSIKRINGSBETINGELSER NR. Hund for Livet Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som fremgår af din abonnementsoversigt for Hund for Livet. Hund for Livet indtegner som agenturvirksomhed abonnementets forsikringsdel hos Dyrekassen Danmark. Dyrekassen Danmark er et binavn under forsikringsselskabet Concordia Forsikring as., CVR-nr Concordia Forsikring er et datterselskab til Himmerland Forsikring gs. og dermed en del af Himmerland Forsikring-koncernen. Concordia Forsikring as. er underlagt Finanstilsynets tilsyn. Concordia Forsikring as. er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Hund for Livet forestår opkrævning af præmien for den tegnede forsikring. Dette sker ved en samlet opkrævning for hele dit Hund for Livet abonnement. Al skadebehandling varetages direkte af Dyrekassen Danmark. Kontaktinformation Dyrekassen Danmark: Kontaktinformation Hund for Livet: Dyrekassen Danmark Hund for Livet ApS Statene 12 Tietgens Allé Ærøskøbing 5230 Odense M Tlf Tlf Telefax INDHOLDSFORTEGNELSE Fællesbetingelser 1. Præmiens betaling og skadeforsikringsafgift Regulering af præmie og forsikringssummer Forsikringens varighed, præmieregulering og opsigelse Moms Forsikring i andet selskab Krigs-, jordskælvs- og atomskader Klageadgang Anmeldelse af skade Fortrydelsesret Særlige fællesbetingelser gældende for hundesygeog hundelivsforsikring Hvor dækker forsikringen? Ulykkesdefinition Indhentning af oplysninger Forhold i skadestilfælde Skadebehandling og erstatningsudbetaling...5 HUNDTOTAL BASIS...6 Forsikringsbetingelser for lovpligtig hundeansvarsforsikring 1. Hvad dækker hundeansvarsforsikringen? Forsikringssummer Medforsikrede hundehvalpe Hvad dækker hundeansvarsforsikringen ikke? Anmeldelse af skade...6 Forsikringsbetingelser for udvidet hundeansvarsforsikring 1. Udvidet hundeansvarsforsikring Hvad dækker den udvidede hundeansvarsforsikring? Hvad dækker den udvidede hundeansvarsforsikring ikke?...7 Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring 1. Hvilke hunde kan sygeforsikres? Hvornår ophører sygeforsikringen? Hvordan dækker sygeforsikringen ved behandling foretaget i Europa? Hvad dækker sygeforsikringen? Karenstid Erstatningsmaksimum Selvrisiko og behandlingsperiode Hvad dækker sygeforsikringen ikke? Anmeldelse af skade...9 Forsikringsbetingelser for hundelivsforsikring 1. Hvilke hunde kan livsforsikres? Livsforsikringssum Ophør af livsforsikring/nedskrivning af livsforsikringssum Karenstid Hvad dækker livsforsikringen? Erstatningsmaksimum Hvad dækker livsforsikringen ikke? Anmeldelse af skade...11 Forsikringsbetingelser for SOS i Europa ophold i hundepension/hjemtransport 1. Hvilke hunde er dækket? Dækningsperiode/opfattede rejser Hvilke skadestilfælde dækker SOS-forsikringen? Hvilke udgifter dækker SOS-forsikringen? Erstatningsmaksimum Hvad dækker SOS-forsikringen ikke? Anmeldelse af skade og dokumentation...12 HUNDTOTAL PLUS Forsikringsbetingelser for HUNDTOTAL PLUS 1. Hvilke hunde er dækket? Hvad dækker HundTotal Plus?

3 FÆLLESBETINGELSER Det kan oplyses, at forsikringsaftalen, herunder også fremtidig kommunikation vedrørende din forsikring, alene gøres tilgængelig på dansk. 1. PRÆMIENS BETALING OG SKADEFORSIKRINGSAFGIFT Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de i abonnementsoversigten anførte forfaldsdage. Det er en betingelse for forsikringen, at betalingen er tilmeldt betalingsservice. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er Hund for Livet berettiget til at opkræve porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Ændres betalingsadressen, skal Hund for Livet straks underrettes. Betales præmien ikke efter påkrav, fremsender Hund for Livet en rykkerskrivelse. Denne rykkerskri velse indeholder oplysning om Hund for Livets ret til at opsige forsikringen. For hver rykkerskrivelse, der må udsendes, op kræves gebyr. Gebyret indeksreguleres. Herudover er Hund for Livet berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. Hund for Livet er tilsluttet BS, hvorigennem betaling af præmie m.v. skal foretages. Nærmere oplysninger kan fås i dit pengeinstitut. Skadeforsikringsafgift opkræves for alle typer forsikringer med undtagelse af forsikringer, der allerede er pålagt statsafgift. Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af forsikringens pris, og hele beløbet sender vi videre til staten. Skadeforsikringsafgiften opkræves ved første betaling, efter forsikringen er tegnet, ved ændring af eksisterende forsikring og ellers hvert år ved betaling af forsikringen. 2. REGULERING AF PRÆMIE OG FORSIKRINGSSUMMER Præmien fastsættes efter den til enhver tid gæl - d ende tarif. Præmie, selvrisiko og maksimale dækningssummer for hundesygeforsikring og hundelivsforsikring indeksreguleres hvert år i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen, medmindre andet fremgår af de enkelte afsnit i forsikringsbetingelserne. 3. FORSIKRINGENS VARIGHED, PRÆMIEREGULERING OG OPSIGELSE Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 3 måneders varsel til en hovedforfaldsdag, dog tidligst et år efter forsikringens ikrafttræden. Der henvises i øvrigt til forsikringsbetingelserne for hundelivsforsikring pkt. 3. Såfremt du opsiger dit Hund for Livet abonnement på dyrlægeydelser, bortfalder din forsikring senest ved førstkommende hovedforfald efter ophøret af dit abonnement på dyrlægeydelsen. I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 57 har du ret til mod betaling af gebyr at opsige forsikringen med et forkortet varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned. Gebyret ved forkortet opsigelse udgør 50 kr., såfremt forsikringen har været i kraft i over 1 år, mens det udgør 500 kr., hvis forsikringen har været i kraft i under 1 år. Præmieforhøjelser ud over reguleringer i henhold til prisudviklingen og/eller ændringer af forsikringsbetingelserne kan ske med en måneds varsel til et forsikringsårs udløb. Efter enhver anmeldt skade for hvilken der er tegnet forsikring er såvel du som Dyrekassen Danmark indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 4. MOMS Erstatningen udbetales eksklusiv moms, såfremt du er momsregistreret på skadestidspunktet. 5. FORSIKRING I ANDET SELSKAB Er der tegnet anden forsikring mod samme risiko i andet forsikringsselskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 6. KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADER Undtaget fra forsikringen er skader eller ansvar for skader, der indtræder som direkte eller indirekte følge af krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer. 3

4 7. KLAGEADGANG Føler du behov for at klage over en afgørelse eller Dyrekassen Danmarks måde at håndtere en sag på, bedes du henvende dig skriftligt til Dyrekassen Danmark. Vi har i Dyrekassen Danmark udpeget adm. direktør Ole Færch som klageansvarlig. Såfremt du, efter vi har behandlet sagen, stadig ikke er tilfreds, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnet for Forsikring: Ankenævnet for Forsikring er oprettet af Forsikring & Pension og Forbrugerrådet med det formål at behandle klager fra kunder vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet behandler alene klager, der vedrører private forsikringer og motorkøretøjsforsikringer, og man kan kun klage over sit eget forsikringsselskab og ikke modpartens forsikringsselskab. For at klage til Ankenævnet skal du udfylde et klageskema og indsende det til Ankenævnet. Skemaet kan du rekvirere hos Dyrekassen Danmark, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen. Du skal betale et klagegebyr på 150 kr., som indbetales, når klagen indsendes til Ankenævnet. Klagen skal sendes til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Forsikringsoplysningen: Såfremt din klage ikke kan behandles i Ankenævnet for Forsikring, kan du klage til Forsikringsoplysningen. Dette gælder for klager, der vedrører erhvervsforsikringer, og klager, der vedrører utilfredshed med en afgørelse truffet af en modparts forsikringsselskab. Forsikringsoplysningen træffer ikke egentlige afgørelser, som det er tilfældet for Ankenævnet for Forsikring. Men Forsikringsoplysningen kan henvende sig til direktionen i det selskab, som der klages over, hvis Forsikringsoplysningen er af den opfattelse, at der er berettiget tvivl om selskabets afgørelse. Du klager til Forsikringsoplysningen ved at skrive et brev med oplysning om grunden til, at du er utilfreds med selskabets afgørelse eller ved at ringe til dem. Henvendelse kan ske til: Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Tlf Selvom du klager til Ankenævnet for Forsikring eller til Forsikringsoplysningen, kan du fortsat efterfølgende gå til domstolene, hvis du ikke er enig i sagens afgørelse. 8. ANMELDELSE AF SKADE SKAL SKE: Via til Se mere på Dyrekassen Danmarks hjemmeside: Anmeldelse af skade kan også ske via post eller telefon til: Dyrekassen Danmark v/concordia Forsikring as. Postboks 42 Statene Ærøskøbing Telefon FORTRYDELSESRET Ifølge Forsikringsaftalelovens 34i kan du fortryde din tegning af en forsikring, også selvom du har modtaget abonnementsoversigt og betingelser. Fortrydelsesfristen løber i 14 dage efter din modtagelse af abonnementsoversigt og vilkår. Hvis du f.eks. får abonnementsoversigt og vilkår mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsdag, kan du vente med at fortryde til førstkommende hverdag. Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver Hund for Livet besked, inden fristen udløber. Giver du skriftlig besked - f.eks. pr. brev eller via skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan evt. sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du ønsker bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked pr. til Eller pr. brev til: Hund for Livet Tietgens Allé Odense M 4

5 10. SÆRLIGE FÆLLESBETINGELSER GÆLDENDE FOR HUNDESYGE- OG HUNDELIVSFORSIKRING 10.1 IKRAFTTRÆDEN Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af abonnementsoversigten. Forsikringen træder tidligst i kraft, når anmodning om tegning af forsikring er modtaget af Hund for Livet, og denne er antaget af Hund for Livet. Hund for Livet forbeholder sig ret til at afslå tegning af forsikringen og/eller at antage eller forny forsikringen på særlige vilkår SALG OG EJERSKIFTE AF HUNDEN Ved salg af en forsikret hund skal der fremsendes en skriftlig opsigelse til Hund for Livet inden 14 dage fra ejerskifte. Hund for Livet vil herefter beregne for meget indbetalt præmie og tilbagebetale den for meget indbetalte præmie opgjort pro rata i forhold til opsigelsestidspunktet. Ønsker hundens nye ejer at fortsætte forsikringen på samme vilkår, skal Hund for Livet modtage skriftlig meddelelse herom fra fremtidig ejer inden 14 dage fra ejerskifte. Hund for Livet er uden ansvar for fristens overholdelse. Hund for Livet er ikke forpligtet til ved ejerskifte at fortsætte forsikringen på uændrede vilkår. Hund for Livet kan i særlige forhold vælge at tilbyde forsikringen på skærpede vilkår eller helt afslå at fortsætte forsikringen. Såfremt ny ejer ønsker at videreføre forsikringen ved ejerskifte, og dette meddeles Hund for Livet inden 14 dage fra ejerskifte, vil evt. karenstid ikke være gældende. Bortfald af karenstiden kræver, at Hund for Livet har accepteret en videreførelse af forsikringen. 11. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker uden geografiske begrænsninger i Europa, så længe den person, der besidder/ejer hunden, har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt Folkeregisteret. 12. ULYKKESDEFINITION Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig, uforudsigelig, pludselig udefrakommende indvirkning på legemet med påviselig beskadigelse af dette til følge. 13. INDHENTNING AF OPLYSNINGER Det er din pligt at forsyne Dyrekassen Danmark med fyldestgørende oplysninger og dokumentation, som kan have betydning for bedømmelsen af en anmeldt sygdom eller skade. 14. FORHOLD I SKADESTILFÆLDE, HERUNDER DINE FORPLIGTELSER SOM FORSIKRINGSTAGER Det er din pligt at holde en syg eller tilskadekommen hund under dyrlægebehandling og søge dyrlæge i tide. Du skal nøje følge dyrlægens forskrifter for behandling, herunder indlæggelse på klinik eller hospital. Det er din pligt, for egen regning, løbende at sørge for vaccination og øvrig smitteforebyggelse af hunden, hvis en smitsom sygdom truer ifølge veterinærmedicinske og/eller Den Danske Dyrlægeforenings anbefalinger. Dette gælder også, såfremt nye sygdomme måtte opstå. Dyrekassen Danmark er berettiget til - når som helst - at indhente oplysninger om hunden hos dyrlæge eller anden sagkyndig. Forhindres Dyrekassen Danmark i dette, kan forsikringen opsiges af Dyrekassen Danmark med 14 dages varsel. 15. SKADEBEHANDLING OG ERSTATNINGSUDBETALING Skadeanmeldelse rekvireres i forbindelse med an svarsskade og returneres med relevante oplysninger, herunder oplysninger om hundens ID-nr. I forbindelse med sygeforsikringsskade fremsendes dyr lægeregning hurtigst muligt til Dyrekassen Danmark påført abonnementsnr. Ved anmeldelse af skade til livsforsikringen rettes der henvendelse til Dyrekassen Danmark. Forsikringen dækker dog kun indtil 3 måneder fra udrejsedagen. 5

6 HUNDTOTAL BASIS Forsikringen omfatter følgende dækninger: Hundeansvarsforsikring, udvidet hundeansvarsforsikring, hundesygeforsikring, hundelivsforsikring samt SOS i Europa. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LOVPLIGTIG HUNDEANSVARSFORSIKRING 1. HVAD DÆKKER HUNDEANSVARSFORSIKRINGEN? Forsikringen dækker skader på ting, herunder skade på dyr, og skade på sagesløse personer, forvoldt af den forsikrede hund indenfor forsikringens løbetid. Dette gælder skader, som ejeren eller besidderen af hunden er erstatningsansvarlig for. Forsikringen dækker tillige skader opstået under aktiviteter såsom hvalpemotivation, lydighed og agili ty samt under udstillinger og stævner i foreningsregi. a) besidderen eller dennes husstand b) dig eller din husstand Husstanden omfatter de personer, der bor hos dig som forsikringstager/besidderen og er tilmeldt Folkeregisteret på adressen. Logerende og personer, der er ansat hos besidderen eller dig, bliver ikke betragtet som en del af husstanden. Forsikringen dækker endvidere ikke ansvar for skade på ting og dyr, som personerne nævnt oven for har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller som af anden grund befinder sig i disses varetægt. 5. ANMELDELSE AF SKADE Såfremt der rejses eller kan forventes rejst krav, der må antages at være dækket under forsikringen, skal der straks rekvireres skadeanmeldelse hos Dyrekassen Danmark. Skadeanmeldelsen returneres med relevante oplysninger om skaden. Punktet er ligeledes gældende for udvidet hundeansvarsforsikring. 2. FORSIKRINGSSUMMER Forsikringen dækker med indtil: Kr for personskader Kr for skade på ting, herunder dyr Forsikringssummerne er gældende for hver for sikringsbegivenhed. Forsikringssummerne indeksreguleres ikke. Punktet er ligeledes gældende for udvidet hundeansvarsforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSEr for udvidet HUNDEANSVARSFORSIKRING Pkt. 2., 3. og 6. under Forsikringsbetingelser for lovpligtig hundeansvarsforsikring er ligeledes gældende for den udvidede hundeansvarsforsikring. 1. UDVIDET HUNDEANSVARSFORSIKRING Udvidet hundeansvarsforsikring kan kun tegnes som en tillægsforsikring til lovpligtig hundeansvarsforsikring. 3. MEDFORSIKREDE HUNDEHVALPE Hundehvalpe, som endnu ikke er fyldt 4 måneder, og som opholder sig hos moderdyret, er medforsikret. 4. HVAD DÆKKER HUNDEANSVARS- FORSIKRINGEN IKKE? Forsikringen dækker ikke skader, der tilføjes dig som forsik ringstager, hundens besidder eller de til disses husstande hørende personer samt ansvar for skade på ting og dyr tilhørende: 2. HVAD DÆKKER DEN UDVIDEDE HUNDEANSVARSFORSIKRING? Forsikringen dækker skader på ting, herunder skade på dyr, og skade på sagesløse personer, forvoldt af den forsikrede hund indenfor forsikringens løbetid. Dette gælder skader, som ejeren eller besidderen af hunden er erstatningsansvarlig for. Forsikringen dækker tillige skade på både perso ner og ting, som den forsikrede hund måtte påføre medvirkende, ikke sagesløse personer 6

7 under deltagelse i et egentligt figurantarbejde, af en hundeforening eller af en underafdeling af denne afholdt arrangement. 3. HVAD DÆKKER DEN UDVIDEDE HUNDEANSVARSFORSIKRING IKKE? Forsikringen dækker ikke skade på figurantens beklædning og udstyr. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDESYGEFORSIKRING 1. HVILKE HUNDE KAN SYGEFORSIKRES? Alle sunde og raske hunde, som er fyldt 8 uger, men endnu ikke 6 år. Er hunden fyldt 4 år, men endnu ikke 6 år, skal der foreligge en sundheds - attest fra dyrlægen. Sundhedsattesten må ikke være over 14 dage gammel. For hunde importeret fra lande ud over Sverige og Norge skal der foreligge en sundhedsattest fra dansk dyrlæge uanset hundens alder. Sundhedsattesten må ikke være over 14 dage gammel. Der er en karenstid på 20 dage. For hvalpe indtegnet mellem alderen 8 og 12 uger er der ingen karenstid. Der er ingen karenstid ved ulykkestilfælde samt ved overflytning af sygeforsikringen fra andet selskab. Hunden skal være vaccineret mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirusdiarré og revaccineres efter gældende vaccinationsanbefaling og med de af Lægemiddelstyrelsen godkendte og korrekte tidsintervaller for den pågældende vaccine, som skal være godkendt i Danmark. Hunden skal være ID-mærket i form af microchipning, øre- eller lysketatovering. Hunden skal tillige være registreret i Dansk Hunderegister. Forsikringen tegnes individuelt og omfatter den hund, som er nævnt på abonnementsoversigten. 2. HVORNÅR OPHØRER SYGEFORSIKRINGEN? Sygeforsikringen er livsvarig (se dog pkt. 3. i Fællesbetingelserne). 3. HVORDAN DÆKKER SYGEFORSIKRINGEN VED BEHANDLING FORETAGET I EUROPA? Forsikringen dækker behandlinger foretaget i Europa af autoriseret dyrlæge. Ved evt. skade ydes der erstatning i DKK ud fra den på skadestidspunktet gældende valutakurs. 4. HVAD DÆKKER SYGEFORSIKRINGEN? 4.1 Behandling og undersøgelse som følge af sygdom og ulykke i dækningsperioden. 4.2 Nødvendige ophold på dyreklinik eller dyrehos pital. 4.3 Materialer og medicin, som dyrlægen forbruger under selve behandlingen på dyreklinikken eller dyrehospitalet. 4.4 Laboratorieundersøgelser og røntgenfotografering til diagnostisk formål, kontrastundersøgelser, endoskopi, termografi, elektrokardiografi o.lign. er dækket op til forsikringens totale erstatningsmaksimum. 4.5 Udgifter til operation, herunder narkose og øvrige nødvendige materialer. 4.6 Ekstraudgifter ved aften- eller helligdagskonsultationer, såfremt der er tale om akut skade eller sygdom, der kræver øjeblikkelig behandling. 4.7 Tandbehandling som følge af ulykkestilfælde (jf. ulykkesdefinition i Fællesbetingelsernes pkt. 12.) erstattes med maks. kr ,- (indeks 2014) af sygeforsikringens erstatningsmaksimum. Behandling af tumores i mundhulen dækkes op til to gange i hundens liv. 4.8 Akupunkturbehandling erstattes i alt op til to gange i hundens levetid. Dog dækkes maks. kr ,- (indeks 2014) af sygeforsikringens totale erstatningssum pr. år. Udgifter til guldimplantat dækkes en gang i hundens liv med maks. kr ,- (indeks 2014) af sygeforsikringens totale erstatningssum pr. år. Akupunktur og guldimplantat er kun dækket, såfremt der i øvrigt er tale om en dækningsberettiget diagnose. Behandling i forbindelse med bl.a. HD er således ikke dækningsberettiget. 4.9 Kiropraktik i forbindelse med dækningsberettiget skade, dog kun efter godkendelse af Dyrekassen Danmarks dyrlæge. Behandlingen skal udføres af autoriseret dyrlæge Allergibehandling, herunder udleveret eller an - vendt medicin til hyposensibilisering. 7

8 4.11 Kejsersnit dækkes for hunde af racer, som normalt føder ved egen hjælp. Kejsersnit dækkes en gang i tævens liv og kun, såfremt den fødende tæves liv har været i fare. Kejsersnit dækkes ikke for tæver af racer, som almindeligvis skal forløses ved kejsersnit, herunder f.eks. Fransk og Engelsk Bulldog samt Chihuahua Øjenlidelser i og omkring øjet er dækket som følge af ulykkestilfælde (jf. ulykkesdefinition i Fælle s- betingelser pkt. 12.), hornhindesår, glaukom, be tændelsestilstande og pannus. Entropion samt ektropion relaterede lidelser dækkes kun for hunde, som er fyldt to år. Indgreb i og omkring øjet dækkes kun for hunde, som er over to år gamle. Forsikringsdækningen for øjenlidelser udgør maks. kr ,- (indeks 2014) af den samlede erstatningssum pr. år Sterilisation og kastration dækkes kun i forbindelse med sygdomme som tumorsygdomme i testis, tumorsygdomme samt pyometra i vagina, livmoder eller æggestokke. Du skal, såfremt Dyrekassen Danmark kræver det, dokumentere årsagen til indgrebet via analyser eller laboratorieprøver Operation af diskusprolaps dækkes en gang i hundens liv Ledbåndsoperationer, ledoperationer og knæoperationer dækkes to gange i hundens liv I forbindelse med en dækningsberettiget skade dækkes udgifter til dyrlægeordineret genoptræning som f.eks. massage, svømmetræning, waterwalking, fysioterapi og løbebåndstræning. Er statningen ydes to gange i hundens liv og med et maks. beløb på kr ,- (indeks 2014) af den samlede erstatningssum pr. år Aflivning samt kremering (alm. bortskaffelse), hvis aflivning sker i umiddelbar tilslutning til behandling af syg eller tilskadekommen hund, hvor dyrlægen direkte tilråder og anbefaler aflivning på grund af en sygdom eller skade omfattet af forsikringen. Udgifter til obduktion dækkes ikke. 5. KARENSTID Sygeforsikringen dækker ikke skader sket inden for de første 20 dage efter forsikringens ikrafttræden, medmindre der er tale om et ulykkestilfælde som anført under pkt. 12. i Fællesbetingelserne. For hvalpe indtegnet i alderen 8 til 12 uger gælder der ingen karenstid. Er sygeforsikringen overflyttet fra andet selskab, gælder der ligeledes ingen karenstid. 6. ERSTATNINGSMAksIMUM Den maksimale erstatningssum pr. forsikringsår eller pr. skade kan højst udgøre kr ,- (indeks 2014). 7. SELVRISIKO OG BEHANDLINGSPERIODE Der beregnes en selvrisiko pr. diagnose i hver behandlingsperiode. En behandlingsperiode kan have en varighed af maks. 120 dage. Erstatningen beregnes til 80 % af de dækningsbe rettigede udgifter, hvorefter selvrisikoen fratrækkes. Selvrisiko udgør kr. 651,- (indeks 2014). 8. HVAD DÆKKER SYGEFORSIKRINGEN IKKE? 8.1 Indsættelse af proteser samt amputation af lemmer. Amputation dækkes dog i særlige tilfælde mod forhåndsgodkendelse fra Dyrekassen Danmark. 8.2 Skader sket under udførelse af erhverv, herunder politihunde, vægterhunde og vagthunde. 8.3 Behandling af psykiske lidelser og adfærdsproblemer. 8.4 Behandling af arvelige eller medfødte lidelser samt afledte lidelser, herunder navlebrok og kryptochisme. 8.5 Transport i forbindelse med ulykke eller sygdom, medmindre der er tegnet et Falck Kæle dyrs abonnement. 8.6 Anvendt, ordineret eller udleveret medicin eller medicinsk foder (se dog pkt. 4.3). Udgifter til kemoterapi, stråling og insulin. 8.7 Alternativ behandling herunder homøopati, agreaterapi samt lignende ydelser. 8.8 Medicinske bade mod bl.a. lopper og lus samt udgifter til behandling mod orm, vitamin- og mineralbehandling samt vaccination. 8

9 8.9 Kosmetiske og plastiske indgreb, herunder indgreb, der søger at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere tilstande, uanset om disse er racetypiske og indgrebet evt. vil afhjælpe sygdomsdisposition. Udgifter til hudfoldsoperationer, læbefoldsoperationer og fjernelse af overflødig hud. Alle øjen- og hudsygdomme samt sekundære hudsygdomme affødt af anden lidelse f.eks. allergiske lidelser hos racerne Shar Pei, Mastino Napolitano, Fransk Bulldog, Engelsk Bulldog, Amerikansk Bull-dog, Chow Chow, West Highland White Terrier og Mops samt krydsningsracer heraf Røntgenfotografering til brug for statusbedømmelse af lidelserne hofteledsdysplasi, albueledsdysplasi og osteochondrose (OCD). Udgifter til behandling af hofteledsdysplasi, albueledsdysplasi, osteochondrose, ledmus, patella luxation, fejludvikling af knogler, led eller sener samt heraf afledte lidelser Fertilitetsundersøgelser/behandling, undersøgelser og behandling i forbindelse med drægtighed, fødsel og diegivning, nervøs graviditet og hormonbehandling i relation til dette Forebyggende undersøgelser, behandling eller sundhedseftersyn, undersøgelser med henblik på attestudstedelse, attester, massage, svømmetræning, fysioterapi o.lign Indlæggelse eller behandling som følge af komplikationer opstået i tilslutning til en behandling, som ikke er omfattet af forsikringen Ledoperationer på hunde under 15 måneder. Gælder dog ikke ved ulykkestilfælde (jf. ulykkesdefinitionen i Fællesbetingelsernes pkt. 12.) Organtransplantationer af enhver art Skader, som er opstået før forsikringens ikrafttræden. Ej heller forværring af disse skader eller følger heraf Tandsygdomme, caries, tandrensning, fjernelse af mælketænder eller skader herpå, komplikationer som følge af tandsten samt forlænget blød gane og bidefejl dækkes ikke. 9. ANMELDELSE AF SKADE Anmeldelse af skade omfattet af sygeforsikringen sker ved fremsendelse af kopi af dyrlægeregning påført abonnementsnr. til Dyrekassen Danmark hurtigst muligt. Afregning overfor dyrlægen skal du selv forestå. Se i øvrigt Fællesbetingelserne pkt. 8. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDELIVSFORSIKRING 1. HVILKE HUNDE KAN LIVSFORSIKRES? Livsforsikringen kan tegnes for alle sunde og raske hunde, som er fyldt 8 uger, men ikke 3 år. Hundelivsforsikringen kan kun tegnes som tillæg til hundesygeforsikringen. Hunde i alderen 8 uger til 1 år kan maks. forsikres for anskaffelsessummen. Dokumentation for anskaffelsessummen skal foreligge. De gældende tegningsbetingelser for hundesygeforsikringen skal være opfyldt for at kunne tegne livsforsikring for hunden. Sundhedsattest fra dyrlæge kræves alene for hunde, hvor dette er et krav for tegning af sygeforsikringen. Sundhedsattesten må maks. være 14 dage gammel. Forsikringen tegnes individuelt og omfatter den hund, som er nævnt på abonnementsoversigten. 2. LIVSFORSIKRINGSSUM Fra hundens fyldte 5., 7. eller 9. år (afhængig af race) og efterfølgende hovedforfald nedskrives livsforsikringssummen med 20 % af det pågældende års begyndelsessum, dog til min. kr ,-. Der sker i den forbindelse ikke nedskrivning af præmien. For hunde forsikret til mindre end kr ,- på tegningstidspunktet sker der ikke nedskrivning af forsikringssummen. 3. OPHØR AF LIVSFORSIKRING/NED- SKRIVNING AF LIVSFORSIKRINGSSUM 3.1 Forsikringens ophør afhænger af hvilken hunderace, der er tale om. Racerne er opdelt i 3 grupper. 3.2 Livsforsikring for hunde omfattet af gruppe 1 ophører ved hundens fyldte 12. år. Nedskrivning af livsforsikringssummen sker fra hundens fyldte 9. år med 20 % af det pågældende års begyndelsessum i de følgende år, dog til min. kr ,-. Der sker i den forbindelse ikke nedskrivning af forsikringspræmien. For hunde forsikret til mindre end kr ,- på 9

10 tegningstidspunktet sker der ikke nedskrivning af forsikringssummen. Hunderacer omfattet af gruppe 1: Belgisk Griffon, Bichon Havanais, Border Terrier, Cairn Terrier, Chihuahua, Chinese Crested, Coton de Tuléar, Dansk/svensk Gårdhund, Dværg Schnauzer, Foxterrier, Islandsk Fårehund, Jack Russel Terrier, Cavalier King Charles Spaniel, Lhasa Apso, Mops, Norsk Buhund, Norwich Terrier, Papillon, Pomeranien, Puddel (dværg og mellem), Shihtzu, Skotsk Terrier, Tibetansk Terrier, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier. 3.3 Livsforsikring for hunde omfattet af gruppe 2 ophører ved hundens fyldte 8. år. Nedskrivning af livsforsikringssummen sker fra hundens fyldte 5. år med 20 % af det pågældende års begyndelsessum i de følgende år, dog til min. kr ,-. Der sker i den forbindelse ikke nedskrivning af præmien. For hunde forsikret til mindre end kr ,- på tegningstidspunktet sker der ikke nedskrivning af forsikringssummen. Hunderacer omfattet af gruppe 2: Airedale Terrier, Berner Sennen, Broholmer, Dogue de Bordeaux, Engelsk Bulldog, Grand Danois, Irsk Ulvehund, Landseer, Leonberger, Mastiffer, Newfoundland, Pyrenéer, Sankt Bernhard. 3.4 Livsforsikring for hunde omfattet af gruppe 3 ophører ved hundens fyldte 10. år. Nedskrivning af livsforsikringssummen sker fra hundens fyldte 7. år med 20 % af det pågældende års begyndelsessum i de følgende år, dog til min. kr ,-. Der sker i den forbindelse ikke nedskrivning af præmien. For hunde forsikret til mindre end kr ,- på tegningstidspunktet sker der ikke nedskrivning af forsikringssummen. Hunderacer omfattet af gruppe 3: Alle øvrige racer end nævnt i gruppe 1 og Hunde af blandet race indtegnes i den gruppe, som moderhunden tilhører. Der henvises ligeledes til pkt. 3. i Fællesbetingelserne. 4. KARENSTID Dødsfald eller aflivning på grund af sygdom inden for forsikringens første 20 dage er ikke dækket af forsikringen. Ved dødsfald som følge af ulykkestilfælde (jf. ulykkesdefinitionen i pkt. 12. i Fællesbetingelserne) samt ved overflytning af forsikringen fra andet selskab gælder der ingen karensperiode. 5. HVAD DÆKKER LIVSFORSIKRINGEN? Livsforsikringen kommer til udbetaling, hvis hunden dør som følge af sygdom eller ulykke, der er dækningsberettiget i henhold til betingelserne for sygeforsikring pkt. 4. Ved aflivning som følge af sygdom eller ulykke kan udbetalingen kun finde sted, såfremt en dyrlæge vurderer, at hunden skal aflives. Dokumentation for aflivning, foretaget af en dyrlæge, skal indsendes til Dyrekassen Danmark, før en udbetaling kan finde sted. 6. ERSTATNINGSMAKSIMUM 6.1 Erstatningsbeløbet kan maks. udgøre den på abonnementsoversigten anførte forsikringssum inkl. indeksregulering, dog med fradrag for eventuel aldersnedskrivning som anført i pkt Såfremt hunden er dækket af livsforsikring under HundTotal BASIS, kan erstatningen maks. udgøre den på abonnementsoversigten anførte forsikringssum, dog maks. kr ,- og med eventuel fradrag for aldersnedskrivning som anført i afsnit 3, pkt HVAD DÆKKER LIVSFORSIKRINGEN IKKE? 7.1 Dødsfald/aflivning som følge af lidelser, som ikke er dækningsberettiget i henhold til betingelserne for sygeforsikring pkt Aflivning som følge af adfærdsproblemer. 7.3 Dødsfald/aflivning som følge af arvelige eller medfødte lidelser og sygdomme eller deraf afledte lidelser. 7.4 Dødsfald, der skyldes ejerens forsætlige eller groft uagtsomme handlinger. 7.5 Dødsfald/aflivning som følge af lidelser, som hunden havde inden forsikringens ikrafttrædelse. 7.6 Aflivning som følge af hofteleds- eller albueledsdysplasi, OCD eller deraf afledte lidelser, medmindre røntgenbilleder, jf. Dansk Kennel Klubs standard herfor, kan dokumentere, at hunden ikke har lidt af hofteleds- eller albueledsdysplasi. 10

11 7.7 Dødsfald under udførelse af opgaver som tjenestehund. 7.8 Aflivning/dødsfald som følge af påkørsel af bil, hvis hunden færdedes ved befærdet vej uden at være ført i snor. 7.9 Dødsfald som følge af deltagelse i konkurrenceløb, væddeløb eller træning hertil Dødsfald som følge af, at hunden er blevet efterladt i en bil i solen eller ved kuldegrader, efterladt bundet uden opsyn med kvælning til følge, bundet ved siden af motorkøretøj eller i det hele taget transporteret uforsvarligt eller uhensigtsmæssigt Såfremt en hund stjæles eller bortkommer, ydes ingen erstatning. 8. ANMELDELSE AF SKADE Ved hundens død som følge af sygdom eller ulykke skal du rette henvendelse til Dyrekassen Danmark. Dyrekassen Danmark vil i den forbindelse rådgive dig om hvilken form for dokumentation, der kræves før en forsikringsudbetaling. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SOS I EUROPA - OPHOLD I HUNDEPENSION/HJEMTRANSPORT 1. HVILKE HUNDE ER DÆKKET? Hunde omfattet af HundTotal BASIS /Hund-Total Plus. Hunden er kun omfattet af HundTotal BASIS /Hund- Total Plus, såfremt det fremgår af abonnementsoversigten. 2. DÆKNINGSPERIODE/OMFATTEDE REJSER Forsikringen dækker de samme rejser som den offentlige rejsesygeforsikring. Det betyder, at forsikringen dækker: 2.1 Private ferierejser i EU/EØS-lande af op til 30 dages varighed. For rejser, der varer mere end 30 dage, bortfalder dækningen for hele rejseperioden. Studierejser i EU/EØS-lande af op til 30 dages varighed, når du ikke er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. 3. HVILKE SKADESTILFÆLDE DÆKKER SOS-FORSIKRINGEN? 3.1 Forsikringen dækker, hvis du som følge af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af den offentlige rejsesygeforsikring og opstået på rejse i et EU/EØS-land bliver indlagt på hospital eller hjemtransporteres. Forsikringen dækker, hvis du på rejse i et EU/ EØS-land som følge af akut sygdom eller tilskadekomst afgår ved døden. 4. HVILKE UDGIFTER DÆKKER SOS-FORSIKRINGEN? 4.1 Den forsikrede hunds ophold på hundepension i et EU/EØS-land. 4.2 Den forsikrede hunds hjemtransport til Danmark fra et EU/EØS-land. 5. ERSTATNINGSMAKSIMUM Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: 5.1 Den forsikrede hunds ophold i hundepension i et EU/EØS-land i maks. 21 dage. 5.2 Den forsikrede hunds hjemtransport til Danmark fra et EU/EØS-land. 6. HVAD DÆKKER SOS-FORSIKRINGEN IKKE? 6.1 Skadestilfælde opstået i Danmark. 6.2 Skadestilfælde opstået udenfor EU/EØS-landene. 6.3 Udgifter til ophold i hundepension eller hjemtransport af hunden, såfremt du rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, der ikke er omfattet af den offentlige rejsesygeforsikring. 6.4 Skadestilfælde opstået under rejse til områder/ lande, som de danske myndigheder fraråder. 6.5 Ophold i hundepension efter hjemkomst til Danmark. 6.6 Skadestilfælde, der er en direkte eller indirekte følge af dit forsæt. Dette gælder uanset sindstilstand og tilregnelighed. 6.7 Skadestilfælde, der er en direkte eller indirekte følge af din grove uagtsomhed. 6.8 Skadestilfælde, der er en direkte eller indirekte følge 11

12 af din selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller lignende giftstoffer, herunder medicinmisbrug. 7. ANMELDELSE AF SKADE OG DOKUMENTATION 7.1 Ved skadestilfælde bedes der straks rettes henvendelse til SOS for anmeldelse af skaden med henvisning til dit abonnementsnr. SOS International A/S Alarmcentral Nitivej 6 DK 2000 Frederiksberg Telefon Der skal indsendes dokumentation for alle de udgifter, der ønskes refunderet. Samtidig skal SOS have adgang til alle informationer, der kan belyse sagen. HUNDTOTAL PLUS HundTotal Plus kan kun tegnes som et tillæg til Hund- Total BASIS. 1. HVILKE HUNDE ER DÆKKET? Hunde omfattet af HundTotal Plus -dækningen. Hunden er kun omfattet af HundTotal Plus -dækningen, såfremt det fremgår af abonnementsoversigten. 2. HVAD DÆKKER HUNDTOTAL Plus? Udover det i betingelserne for HundTotal nævnte dækkes: 2.1 Udgifter til behandling af hofteledsdysplasi, albueledsdysplasi, osteochondrose, ledmus, patella lu xation, fejludvikling af knogler, led eller sener samt heraf afledte lidelser. Erstatningen ydes to gange i hundens liv og med et maks. beløb på kr ,- (indeks 2014) af den samlede sygeforsikringssum pr. år. Der ydes kun erstatning, såfremt forsikringen er tegnet, før hunden er fyldt 6 mdr. 2.2 Udgifter til udleveret eller ordineret medicin i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Dog dækkes maks. kr ,- (indeks 2014) pr. år. 12

13 13

14 14

15 15

16 april 2014 Dyrekassen Danmark Statene 12 Postboks Ærøskøbing Telefon: Fax:

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P50 Betingelser 110210 Side Fællesbetingelser... 2 1 Præmiens betaling

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser 1.1 Sikrede 2 1.2 Geografisk område 2 1.3 Forsikringens betaling og gebyrer 2 1.4 Regulering af præmie og forsikringssummer

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Forsikringsbetingelser P52-01 Hundeforsikringens hvem hvad hvor? 1 1. Hvem omfatter forsikringen? 2 2. Hvor dækker forsikringen? 2 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen? 2 Skade 11 10. Skadebehandling

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Kæledyrsforsikring til hund

Kæledyrsforsikring til hund Kæledyrsforsikring til hund Betingelser nr. 32-4 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 12 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE A. SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1.0 Hvilke hunde dækkes 1 2.0 Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 10 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning.

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning. Betingelser Hundeforsikring Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar Syge- og ulykkesdækning Begrænset livdækning Fuldstændig livdækning Hundeforsikring Nr 6727 Indholdsfortegnelse Side 2 Afsnit 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1. Hvilke hunde dækkes 1 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 01.05.2016 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 HUNDEANSVARSFORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 Sikrede personer... 4 1.1 Forsikret hund... 4 1.2 Dækningsområde...

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

KATTEFORSIKRING VERSION

KATTEFORSIKRING VERSION KATTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Katteforsikring afsnit 15 18 Side 5 Dækningskema afsnit 19 Side 6 GuldKat

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Katteforsikring afsnit 15 18 Side 6 3. Dækningskema afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 6570-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere