Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1

2 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning Tilvalgsdækning Fællesbestemmelser 1. Hvem er omfattet... 4 Figurantdækning 14. Ændringer i risikoen Hvor dækker forsikringen Hvad omfatter forsikringen Forsikring i andet selskab Hvad dækker forsikringen Forhold i skadetilfælde Forsikringens betaling Forhold i skadetilfælde Ændring af pris og betingelser...13 Hundesyge 7. Hvilke hunde kan forsikres Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges Hvad omfatter forsikringen Love og vedtægter Forhold i skadetilfælde Fortydelsesret...14 Hundeforsikringen består af en lovpligtig grunddækning og nogle frivillige tilvalgsdækninger, som du kan se herunder. Det fremgår af din police, hvilke dækninger din forsikring omfatter. GRUNDDÆKKNING Lovpligtig ansvarsforsikring som hundeejer ifølge Hundeloven. Hundeansvarsdækning 21. Ankenævn...15 Livsforsikring 10. Hvilke hunde kan forsikres Hvornår kommer forsikringen til udbetaling...10 TILVALGSDÆKKNINGER Der findes nedenstående tilvalgsdækninger til hundeforsikringen. 12. Hvad dækker livsforsikringen ikke...11 Figurantdækning 13. Hvis hunden dør...11 Hundesygeforsikring Livsforsikring Figurantdækning dækker ansvar for personer og ting, som hunden under deltagelse i et klub- eller foreningsarrangement forvolder skade på - også selvom skadelidte ved sin deltagelse i arrangementet har udsat sig for fare. F.eks. hvis din hund bider dommeren på en udstilling. Disse skader er nemlig ikke dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring. 2 3 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

3 Hundeansvarsforsikring 1. Hvilke personer er omfattet Forsikringen dækker hvis din hund forårsager skade på andre personer eller deres ting. 3. Hvad omfatter forsikringen Som hundeejer er du ansvarlig for enhver skade, som din hund måtte forårsage. Forsikrede personer : Begrænsninger: Forsikringen dækker: Forsikringen dækker ikke: 1. Forsikringen dækker dig, din husstand samt personer, der på dine vegne midlertidigt passer den eller de hund(e), der er nævnt i policen. 1. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som ifølge Hundeloven påhviler dig. 2. Ved husstand forstås: a) Familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos dig, b) En person, der er gift med/lever i fast parforhold med dig, og c) Hjemmeboende børn. 2. Personskade Skade på personer der ikke tilhører din husstand. Personskade: Dækkes op til kr. 3. Tingskade Skade på ting, som ikke tilhører dig eller din husstand. Tingskade: Dækkes op til kr. Skader, der tilføjes hunden(e)s besidder eller de til dennes husstand hørende personer. Forsikringen dækker ikke ansvar for skader på dyr eller ting, som du eller hunden(e)s besidder (incl. husstand): a) Ejer eller bruger. b) Har brugt. c) Låner eller lejer. d) Opbevarer. e) Transporterer. f) Bearbejder. 2. Hvor dækker forsikringen g) Har sat dig i besiddelse af eller af anden grund har i din varetægt. Forsikringen dækker: 1. I Danmark og Grønland (eksklusiv Færøerne). Begrænsninger: 4. Hvalpe yngre end 4 måneder Skader forvoldt af hvalpe, der er yngre end 4 måneder gamle, er dækket på moderens forsikring. Hvalpe ældre end 4 måneder Skader, forvoldt af hvalpe, der er mere end 4 måneder gamle, er ikke dækket på moderens forsikring. Selvstændig forsikring skal tegnes. 2. Din hund er omfattet af forsikringen ved rejser og midlertidigt ophold uden for Danmark i indtil 3 måneder. Ved udlandsophold af længere varighed end 3 måneder kræves særskilt forsikring. 5. Slædehunde Forsikringen dækker ikke skader forvoldt af slædehunde i Grønland. 3. I udlandet dækkes det erstatningsansvar, som du kan pådrage dig efter det gældende retsområdes bestemmelser. Dog dækkes erstatningskravet højst med op til de anførte forsikringssummer i afsnit Skade, såvel personskade som tingskade, som den/de forsikrede hund(e), under deltagelse i klub- eller foreningsarrangementer, påfører en af de medvirkende personer (figuranter). Særskilt dækning kan tilkøbes. 4. Forhold i skadetilfælde Dækket Ikke dækket 1. Anmeld skaden snarest I tilfælde af skade skal du snarest indsende anmeldelse til os og give så fyldige oplysninger som muligt om skaden. I det omfang vi har betalt erstatning, indtræder vi i enhver henseende i eventuelle krav mod tredjemand. 2. Anerkendelse af dit erstatningsansvar Vi træffer bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Din anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun dig selv ikke os. Du kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke dækkes af forsikringen. 45 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

4 Figurantdækning Hundesyge Gælder kun hvis det fremgår af din police, at denne risiko er meddækket. Gælder kun hvis det fremgår af din police, at denne risiko er meddækket 5. Hvad omfatter forsikringen Forsikringen dækker: Figurantdækningen dækker, hvis din hund f. eks. bider hundetræneren under træning. Forsikringen dækker ikke: 1. Forsikringen er udvidet til at dække den skade, såvel personskade som tingskade, som den/de forsikrede hund(e), under deltagelse i klub- eller foreningsarrangementer, påfører en af de medvir- kende personer (figuranter), også selv om disse ikke er sagesløse efter Hundeloven. 7. Hvilke hunde kan sygeforsikres 1. Sunde og raske hunde, som er fyldt 2 måneder, men endnu ikke er 5 år. Er hunden fyldt 3 år, men endnu ikke fyldt 5 år, skal der foreligge en sundhedsattest fra dyrlægen. Sundhedsattesten må ikke være over 14 dage gammel. 2. Hunden skal være vaccineret mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus og revaccineres efter gælden- de vaccinationsanbefalinger og med de af Lægemiddelstyrelsen godkendte og korrekte tidsintervaller for den pågæl- dende vaccine, som skal være godkendt i Danmark. 3. Hunden skal være ID-mærket i form af microchipning, øre- eller lysketatovering. Hunden skal tillige være opført i Dansk Hunderegister. 6. Forhold i skadetilfælde 1. Anmeld skaden snarest I tilfælde af skade skal du snarest indsende anmeldelse til os og give så fyldige oplysninger som muligt om skaden. I det omfang vi har betalt erstatning, indtræder vi i enhver henseende i eventuelle krav mod tredjemand Anerkendelse af dit erstatningsansvar Vi træffer bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Din anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun dig selv ikke os. Du kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstat- ning, som ikke dækkes af forsikringen. Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

5 8. Hvad omfatter forsikringen 9. Forhold i skadetilfælde 1. Forsikringen omfatter de(n) hund(e), der er nævnt i policen. Forsikringen dækker: Forsikringen dækker ikke: 2. Forsikringen dækker nødvendige dyrlægeudgifter til at undersøge og behandle ved: a) Sygdom, når de første symptomer viser sig tidligst 30 dage efter, at hunden er omfattet af forsikringen. Karensperioden gælder dog ikke for hvalpe, der indtegnes, når de er mellem 2 og 3 måneder gamle. b) Tilskadekomst 3. Følgende udgifter er omfattet af forsikringen: a) Selve behandlingen b) Ophold på dyrehospital eller -klinik c) Nødvendige røntgenfotograferinger og elektro- kardiografi d) Laboratorieprøver (vævsprøver m.v.) e) Den medicin og de forbindingsmaterialer, som dyrlægen, dyrehospitalet eller klinikken direkte giver eller anvender på hunden under konsul tation eller indlæggelse f) Tandbehandling som følge af tilskadekomst. Det vil sige på grund af en pludselig, uventet og ude- frakommende hændelse Forsikringen dækker indenfor et forsikringsår højst med den i policen angivne sum. Laboratorieprøver erstattes med højst 10 % af for- sikringssummen. Erstatningen udgør 90 % af de dækningsberettigede udgifter, hvorefter selvrisikoen fratrækkes. Selvrisikoen udgør det beløb, der er nævnt i policen, og fratrækkes udgifterne i hver behandlingsperiode. En behandlingsperiode er et sygdomsforløb af højst 60 dages varighed. c) d) e) 1. Anmeld skaden snarest I tilfælde af skade skal du snarest kontakte os. Du kan anmelde skaden på vores hjemmeside, via Selvbetjening eller ved at ringe til os. Hvis skaden anmeldes for sent, eller anmeldelsen ikke opfylder kravene, kan det få betydning for din ret til erstatning efter Forsikringsaftaleloven. 2. Oplysninger på regningen Ved sygdom eller ulykkestilfælde skal dyrlægens, dyrehospitalets eller dyreklinikkens regning sendes til os. Dyrlægen skal specificere regningen og angive diagnosen. Endvidere skal hundens race, eventuelle stambogsnavn, -nummer og chip-/tatoveringsnummer påføres regningen af dyrlægen. Hvis det ikke kan dokumenteres, at hunden regel- mæssigt er vaccineret mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus efter gældende vaccinationsanbefalinger. Hvis hunden var under 2 måneder eller fyldt 5 år, da forsikringen trådte i kraft Sygdommen var opstået før forsikringen trådte i kraft Udgifter til: a) Medfødte sygdomme eller arveligt betingede syg- domme eller lidelser b) Skade eller sygdom, der er forårsaget af eller forvær- ret af manglende forebyggelse af sygdom eller und- ladelse af at opsøge dyrlæge i tide c) Skade eller sygdom som følge af uforsvarlig behand- ling af hunden, herunder mishandling, vanrøgt, underernæring, fejlagtig eller manglende fodring, pasning eller pleje, hvis dette er i strid med dyre- værnsloven og ifølge veterinærfaglig vurdering dokumenteres at have forværret sygdommen eller skaden d) Forebyggende undersøgelser eller behandling e) Kastration eller sterilisation, som ikke er medicinsk begrundet (aggressivitet anses ikke for medicinsk begrundet) f) Røntgenfotografering og evt. behandling for dysplasi g) Behandling af tænder, som ikke er nødvendiggjort af tilskadekomst h) Behandling af tandkødsbetændelse, selv om denne skyldes tilskadekomst i) Behandling af tyggeskader j) Fødselshjælp, herunder kejsersnit k) Dyrlægeattester, som ikke er forlangt af os l) Medicin, der udleveres eller ordineres m) Halekupering og kosmetiske indgreb n) Medicinske bade, herunder behandling mod lopper, lus og andet utøj o) Transport p) Skader, som hunden har fået under deltagelse i konkurrenceløb, væddeløb eller under træning til det. Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

6 Livsforsikring Gælder kun hvis det fremgår af din police, at denne risiko er meddækket 10. Hvilke hunde kan forsikres 1. Sunde og raske hunde, som på tegningstidspunktet er fyldt 2 måneder, men endnu ikke er 5 år. 2. For hunde, der er fyldt 1 år, kræves en sundhedsattest fra dyrlægen. Sundhedsattesten må ikke være over 14 dage gammel. 3. Forsikringer med forsikringssum over kr. kan kun tegnes for hunde, der ER fyldt 1 år, men endnu ikke er fyldt 3 år. Der kræves en sundhedsattest fra dyrlægen. Sundhedsattesten må ikke være over 14 dage gammel. 4. Forsikringssummerne nedskrives med 20 % fra det fyldte 7. år, uden at præmien derved ændres. Når hunden fylder 11 år, bortfalder forsikringen. 5. Forsikringen kan KUN tegnes som tilvalgsdækning til hundesygeforsikringen. 11. Hvornår kommer forsikringen til udbetaling 12. Hvad dækker livsforsikringen ikke 1. Aflivning som følge af adfærdsproblemer. 2. Dødsfald/aflivning som følge af arvelige eller medfødte lidelser og sygdomme eller deraf afledte lidelser. 3. Dødsfald, der skyldes ejerens/besidderens forsætlige eller groft uagtsomme handlinger. 4. Dødsfald/aflivning som følge af lidelser, som hunden havde inden forsikringens ikrafttrædelse. 5. Aflivning som følge af hofteleds- eller albueledsdysplasi, OCD eller deraf afledte lidelser, med mindre røntgenbilleder kan dokumentere, at hunden ikke har lidt af hofteleds- eller albueledsdysplasi. 6. Dødsfald under udførelse af opgaver som tjenestehund. 7. Aflivning som følge af påkørsel af bil, hvis hunden færdedes ved befærdet vej uden at være i snor. 8. Dødsfald som følge af deltagelse i konkurrenceløb, væddeløb eller træning hertil. 9. Aflivning som følge af diskusprolaps. 10. Dødsfald som følge af, at hunden er blevet efterladt i en bil i solen eller ved kuldegrader, efterladt bundet uden opsyn med kvælning til følge, bundet ved siden af motorkøretøj eller i det hele taget transporteret uforsvarligt eller uhensigtsmæssigt. 11. Såfremt en hund stjæles eller bortkommer, ydes ingen erstatning. 1. Livsforsikringen kommer til udbetaling, hvis de(n) i policen angivne hund(e) dør som følge af sygdom eller ulykke. 2. Hvis en dyrlæge vurderer, at hunden grundet sygdom eller ulykke skal aflives, vil udbetaling finde sted. Dokumentation for aflivning, foretaget af en dyrlæge, skal indsendes til selskabet, før en udbetaling kan finde sted. 3. Erstatningsbeløbet kan maksimalt udgøre genanskaffelsesprisen på en tilsvarende hvalp på skadestidspunktet. Erstatningen kan dog aldrig overstige den på policen anførte forsikringssum med eventuel nedskrivning på grund af alder, jf. punkt Hvis hunden dør 1. Anmeld dødsfaldet snarest Ved hundens død som følge af sygdom eller ulykke, skal du kontakte os. Vi vil i den forbindelse rådgive dig om, hvilken form for dokumentation, vi forlanger før en forsikringsudbetaling. 2. Dokumentation Eventuelle udgifter til dokumentation og attester påhviler dig. Dog vil vi betale en obduktion, hvis vi forlanger, at en sådan foretages Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

7 Fællesbestemmelser 14. Ændringer i risikoen 1. Hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er angivet i policen, skal du oplyse os om dette, så vi kan tage stilling til, om forsikringen kan fortsætte, og i givet fald på hvilke betingelser og til hvilken pris. Det gælder f.eks. i følgende situationer: 15. Forsikring i andet selskab Forsikringens betaling a) Antallet af hunde. Forsikringen omfatter kun de(n) hund(e), der er nævnt i policen. Hvis du får en ny hund, er denne først omfattet af forsikringen, når vi har accepteret dette. b) Aflivning/død. c) Ophør. Hvis en hund skifter ejer, ophører hundesyge- og livsforsikringen ved ejerskifte. Vi skal straks underrettes herom. Ansvarsforsikringen dækker dog ny ejer i 14 dage efter ejerskiftet, såfremt den nye ejer ikke er dækket af anden forsikring. Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærvæ- rende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssigt af selskaberne. 1. Præmien fastsættes efter vores gældende tarif. Sammen med præmien opkræves eventuel skadesforsikringsafgift og andre afgifter til det offentlige. 2. Du betaler alle udgifter ved opkrævningen. 3. Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. 4. Betales præmien ikke rettidigt, opkræves gebyr for hver rykkerskrivelse, vi må udsende. Gebyret fremgår af gebyr oversigten på Herudover er vi berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. 5. Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen. 6. Selskabet kan kræve gebyr for: - Udsendelse af opkrævninger. - Rykkere, som er fremsendt ved manglende betaling. - Udsendelse af forsikringspolice, - Opsigelse af forsikringen, før forsikringens udløb (forsikringens hovedforfald). - At sende beløb. Gebyr fremgår af gebyroversigten på 17. Ændring af pris og forsikringsbetingelser 1. Forsikringssummerne, præmier, selvrisikobeløb, forkortet opsigelsesgebyr og andre beløb, der er anført på policen eller i betingelserne, indeksreguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte løntal. 2. Selvrisici og summer reguleres hvert år pr. 1. januar, medmindre der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeks- reguleres. 3. Præmien reguleres 1. januar eller pr. første hovedforfald herefter. 4. Hvis udgivelsen af det anvendte løntal fra Danmarks Statistik ophører, kan selskabet fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 5. Er indeksreguleringen ikke tilstrækkelig til at imødegå udviklingen af udgifterne, kan vi med mindst 1 måneds varsel foretage ekstraordinære prisforhøjelser med virkning fra enhver forfaldsdag. Du har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. 6. Hvis vi ændrer forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring, kan denne ændring gennemføres med 1 måneds skriftligt varsel. Du har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra den dato, ændringen træder i kraft Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

8 18. Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges 1. Forsikringen gælder for 1 år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke du eller vi opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (hovedforfald). Hovedforfaldsdagen er anført på din police. 2. Du har herudover en særlig mulighed for at opsige forsikringen med kortere varsel mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af Beløbet kan også oplyses ved henvendelse til selskabet. 3. Fra den dag selskabet har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned, efter at selskabet har betalt erstatning eller afvist skaden, kan både du og vi opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 4. Din adgang til at lade forsikringen udgå i tilfælde af ekstraordinære prisforhøjelser eller ændringer af forsikringsvilkårene er omtalt i pkt og Ejerskifte skal straks meddeles os. Hundeansvarsforsikringen dækker den nye ejer i 14 dage efter ejerskiftet, såfremt den nye ejer ikke er dækket af en anden forsikring. 21. Ankenævn 1. Hvis der opstår uenighed mellem dig og os om forsikringen, og hvis problemet ikke kan løses efter forhandling med os, kan du klage til: Ankenævn for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon er åben mellem kl. 10 og kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Du kan få klageskemaet og et girokort til gebyret hos selskabet, i Ankenævnets sekretariat eller hos: Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Telefon er åben mellem kl. 10 og kl Love og vedtægter For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning, herunder eksisterende Lov om Forsikringsaftaler samt Lov om Finansiel virksomhed. 20. Fortrydelsesret 1. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene. Hvis du f.eks. får vilkårene mandag d. 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag d. 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. 2. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked f.eks. pr. brev eller skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan evt. sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. 3. Du skal give besked til I Care A/S Rådhuspladsen København K eller Såfremt du ønsker at benytte fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse evt. policenummer samt gerne returnere evt. police og girokort Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 8 E Agria Brugshunde 9 F Agria

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere