hundeforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk"

Transkript

1 hundeforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr Gælder fra marts 2009

2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven. fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har modtaget meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (fx på papir eller mail) har modtaget disse oplysninger om fortrydelsesretten. Hvis du fx modtager underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og samtidig har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette IF om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt - fx per brev eller mail - skal underretningen blot være afsendt inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet, og gemme postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: If Stamholmen o Hvidovre Mail: Telefon: 7o hvis du fortryder Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig eventuelt oplyse dit policenummer. 2

3 Almindelige forsikringsvilkår indholdsfortegnelse 1 Fællesbestemmelser Henvisning til lov Lovpligtig hundeansvars forsikring Udvidet hundeansvarsdækning Hund-Xtra...6 3

4 Familieforsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. police tillæg. forsikringsvilkår for hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 hvor dækker forsikringen I Norden, hvor forsikringen dækker i henhold til hundelovens regler. I Grønland hvor forsikringen dækker i henhold til stedlige/lokale vedtægter og sædvaner, idet hundeloven ikke er gældende i Grønland. Forsikringen dækker i øvrigt korte ophold i Europa i forbindelse med afholdelse af ferier. 1.2 ikrafttræden Ved accept fra If, træder forsikringen ikraft straks ved dækningens præmiebetaling. 1.3 præmiebetaling, gebyr m.v. Præmien betales forud. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er If berettiget til at opkræve sædvanlig porto og tilsvarende gebyr. Betales præmien ikke i henhold til 1. påkrav, sender selskabet et skriftlig varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist. Hvis præmien ikke betales rettidigt opkræves et rykkergebyr. Hvis præmien først betales efter at dækningen er ophørt, og forsikringen kan genantages af selskabet, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto. 1.4 indeksregulering Præmien indeksreguleres pr. hovedforfald på baggrund af Lønindeks for den private sektor der udgives af Danmarks Statistik. Der reguleres hvert år på den baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 1.6 forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikringen, der er tegnet for 1-årige perioder, er fortløbende, men kan opsiges skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forfaldsdag. Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som If berettiget til i perioden fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. Ophører den lovpligtige hundeansvarsforsikring gælder tilsvarende ophør af dækningen for Hund Xtra forudsat, at policen er udvidet med denne risiko. Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren som selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 1.7 vilkårs- og præmieændringer Hvis Ifs forsikringsvilkår eller præmietarif for hunde forsikring ændres, kan selskabet gennemføre tilsvarende ændringer for denne forsikring med 1 måneds varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Indeksregulering regnes ikke som ændring af præmietarif. I tilfælde af væsentlige indskrænkninger i dækningen vil forsikringstageren blive fritstillet således, at en fortsættelse af forsikringen kræver forsikringstagers accept. Ved mindre væsentlige indskrænkninger samt ved præmieændringer udover indeksreguleringer fortsætter forsikringen med ændrede vilkår/præmie, når forsikringstageren betaler præmien for ny betalingsperiode. Hvis præmie ikke betales, ophører forsikringen. 1.8 afslag If forbeholder sig ret til at afslå en forsikringsbegæring eller at antage eller forny en forsikring på særlige vilkår. 1.9 forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt. 1.5 ejerskifte I tilfælde af ejerskifte ophører forsikringen. Den nye ejer kan undgå en karenstid på 2o dage, såfremt han/hun umiddelbart i forlængelse af overdragelsen begærer forsikringen fortsat. 4 Hundeforsikring, forsikringsvilkår nr

5 2.0 Henvisning til lov For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler i det omfang denne ikke er fraveget i disse vilkår. 2.1 Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag. 2.2 kundeombudet hos if Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside klik på kontakt os. Du er også meget velkommen til at ringe til Kundeombudet på telefon 7o 22 o kundepanel hos if Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse, kan du i de fleste tilfælde bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet skal dog ikke behandle sager om person skader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager der kan forelægges Stormrådet og sager, som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen o Hvidovre Att. Kundepanelets Sekretariat. 2.4 ankenævnet for forsikring Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon oo, kl. 1o-13 En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. 3. Lovpligtig hundeansvarsforsikring 3.1 hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som forsikringstageren pådrager sig som besidder af hund(e). Personer, der midlertidig har hunden(e) i besiddelse er dækket af samme regler, som gælder for forsikringstageren og dennes husstand. 3.2 forsikringen dækker ikke 1. Personskade, der tilføjes forsikringstageren eller dennes husstand. 2. Skade på ting a. som ejes af forsikringstageren eller dennes husstand b. som forsikringstageren eller dennes husstand har til brug, leje eller opbevaring c. som forsikringstageren eller dennes husstand har sat sig i besiddelse af. 3. Ansvaret for slædehunde. 3.3 forsikringssummer Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil: 5 million kr. for personskade og 2 million kr. for skade på dyr og ting. 3.4 underforsikring Besidder forsikringstageren flere hunde, og er der ikke tegnet forsikring for dem alle, ydes der på denne police kun erstatning i forholdet mellem den præmie, der er betalt, og den præmie der skulle have været betalt for forsikring for samtlige hunde. For det til skadelidte for meget erlagte beløb forbeholdes regres overfor forsikringstageren. 3.5 forhold i skadetilfælde Såfremt der rejses eller kan forventes rejst krav, som If må formodes at være pligtig at dække, skal If straks underrettes herom. 4. Udvidet hundeansvarsdækning (Tillægsforsikring-gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Forsikringen er udvidet til at dække den skade, de(n) forsikrede hund(e) kan påføre de medvirkende personer under deltagelse i træning, konkurrencer, udstillinger og lignende arrangementer i klub eller foreningsregi. Denne udvidelse gælder uanset bestemmelserne i lov om hunde 8 stk. 1. Hundeforsikring, forsikringsvilkår nr

6 Forsikringen gælder endvidere under midlertidige ophold i Europa. Det er dog en betingelse, at If forinden rejsen får meddelelse om bestemmelsessted og varighed. 5. Hund-Xtra (Tillægsforsikring-gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) 5.1 livsforsikring Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ved hundens sygdom samt ved hundens tilskadekomst, hvor hunden enten dør eller bliver så syg eller så svært tilskadekommen, at en autoriseret dyrlæge anbefaler, at hunden aflives. I tilfælde af, at hunden løber bort Dækning ved medfødt eller arvelig betinget sygdom Ved medfødt eller arvelig betinget sygdom dækker forsikringen alene, hvis den er tegnet inden hunden er fyldt 4 måneder, og såfremt dyrlægeerklæring uden forbehold er udarbejdet inden for dette tidsrum. Sikrede skal i tilfælde af en skade kunne fremvise denne erklæring, såfremt If måtte ønske det. Er der som følge af sygdommen udarbejdet et lægeligt behandlingsforløb, skal dette være overholdt. Det påhviler sikrede at dokumentere, at dette er overholdt. For hunde, som tilhører, bestemte racer med hofteleds eller albueledsdysplasi, skal røntgenbilleder kunne fremvises på, at forældrene ikke lider af disse medfødte sygdomme, ligesom hundens røntgenbilleder skal være godkendt af den af Dansk Kennelklub udpegede dyrlæge, som fastsætter graden af hofteleds- og albueledsdysplasi. Disse røntgenbilleder skal sikrede kunne fremvise, hvis If måtte ønske det i forbindelse med en skadesituation. Manglende dokumentation i en skadesituation af disse forhold medfører bortfald af erstatningen Forsikringen dækker ikke: skade som skyldes hundens temperament/psyke skade som følge af, at hunden a. har været bundet fast på en sådan måde, at den er blevet kvalt b. har være bundet fast, er blevet transporteret ubeskyttet eller er blevet forladt c. er blevet efterladt i et køretøj ved skade/sygdom som er opstået før forsikringens ikrafttrædelse eller inden for de første 2o dage herefter, uanset at skaden/sygdommen har været skjult udgifter til behandling af sygdomme, der kan vaccineres imod, f.eks. hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirusdiarre. Revaccination skal have fundet sted med 1 års interval Erstatningsregler/skadeopgørelse Erstatningens maksimale dækning fremgår af policen. Erstatningen kan dog aldrig overstige hundens virkelige værdi, svarende til en hvalp af samme race. Fører- og handicaphunde erstattes dog med værdien af en tilsvarende hund. Hvis If ønsker, at hunden skal obduceres betales obduktionsomkostningerne af If. Hvis hunden forsvinder skal du anmelde det til politiet og gennem annoncering efterlyse den. Erstatning udbetales, såfremt hunden ikke findes inden 3 måneder efter politianmeldelsen Hvordan foretages anmeldelse ved livsforsikrets hunds død? Bevis på aflivning eller bortskaffelse skal indsendes sammen med en udfyldt skadeanmeldelse Ophør af livsforsikringen Dækningen ophører automatisk uden opsigelse fra den første hovedforfaldsdato efter, at hunden er fyldt 7 år 5.2 sygeforsikring Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker, når hunden rammes af sygdom eller tilskadekomst Dækning ved medfødt eller arvelig betinget sygdom Ved medfødt eller arvelig betinget sygdom dækker forsikringen alene, hvis den er tegnet inden hunden er fyldt 4 måneder, og såfremt dyrlægeerklæring uden forbehold er udarbejdet inden for dette tidsrum. Sikrede skal i tilfælde af en skade kunne fremvise denne erklæring, såfremt If måtte ønske det. Er der som følge af sygdommen udarbejdet et lægeligt behandlingsforløb, skal dette være overholdt. Det påhviler sikrede at dokumentere, at dette er overholdt. For hunde, som tilhører bestemte racer med albueledsdysplasi, skal røntgenbilleder kunne fremvises på, at forældrene ikke lider af denne medfødte sygdom, ligesom hundens røntgenbilleder skal være godkendt af den af Dansk Kennelklub udpegede dyrlæge, som fastsætter graden af albueledsbysplasi. Disse røntgenbilleder skal sikrede kunne fremvise, såfremt If måtte ønske det i forbindelse med en skadesituation. Manglende dokumentation i en skadesituation af disse forhold medfører bortfald af erstatningen. 6 Hundeforsikring, forsikringsvilkår nr

7 5.2.3 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Erstatning udbetales for udgifter til undersøgelse, behandling og pleje som udføres af en i Norden autoriseret dyrlæge. Udgifter til aflivning erstattes ikke. medicin og forbindingsmateriale, som anvendes i direkte tilknytning til selve behandlingsforløbet hos dyrlægen, -hospitalet eller -klinikken. udgifter til nødvendige røntgenfotograferinger, elektrokardiografi, ultralydscanning og laboratorieprøver. Udgifter til anden medicin, lægemiddel eller specialfoder erstattes ikke, selvom dette er foreskrevet af dyrlægen Forsikringen dækker ikke: skade som skyldes hundens temperament/psyke tandpleje, som ikke er en direkte følge af et ulykkestilfælde hofteledsdysplasi navlebrok dyrlægeattester og recepter fødselshjælp, herunder kejsersnit transportudgifter i forbindelse med behandling og/eller indlæggelse udgifter til udleveret eller ordineret medicin, medmindre Hyposesensibilering for proteseoperation skade som følge af, at hunden a. har været bundet fast på en sådan måde, at den er blevet kvalt b. har være bundet fast, er blevet transporteret uden beskyttelse eller er blevet efterladt c. er blevet efterladt i et køretøj ved skade/sygdom som er opstået før forsikringens ikrafttrædelse eller inden for de første 2o dage herefter, uanset at skaden/sygdommen har været skjult udgifter til behandling af sygdomme, der kan vaccineres imod, f.eks. hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirusdiarre. Revaccination skal have fundet sted med 1 års interval Selvrisiko For hver behandlingsperiode betales en selvrisiko på 25% af dyrlægeregningen, dog minimum 5oo kr Hvad skal forsikringstager gøre i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst? Der skal ved sygdom eller tilskadekomst indsendes en skadeanmeldelse sammen med dyrlægeregningen. På regningen skal der gives oplysninger om behandlingens art samt diagnose, ligesom dyrlægen skal kontrollere hundens id-mærkning og påføre race, navn og id-nummer på regningen. Regninger som indsendes 2 år eller mere efter behandlingsdatoen kan ikke refunderes Ophør af sygeforsikringen Dækningen ophører automatisk uden opsigelse fra den første hovedforfaldsdato, efter at hunden er fyldt 1o år Erstatningsregler/skadeopgørelse Den højeste erstatning per forsikringsår udgør 15.ooo kr. Det beløb reduceres fra det forsikringsår, hvor hunden fylder 7 år med 1.5oo kr. pr. år. For undersøgelse og behandling for medfødt eller arveligt betinget sygdom betales sammenlagt maksimalt 6.ooo kr. En behandlingsperiode er på maks. 100 dage regnet fra første dyrlægebesøg. Hundeforsikring, forsikringsvilkår nr

8 vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om dine forsikringer, har du mulighed for at hente hjælp fra følgende steder: Juno Forsikring Stamholmen Hvidovre Telefon: Telefax: IF SKADEFORSIKRING, FILIAL AF IF SKADEFORSIKRING AB (PUBL), Sverige CVR nr:

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Postnummer: 2650 Hvidovre CVR-nr: 24 20 32 12 Telefon: 70 12 12 12 Svensk reg. nr (Finansinspektionen): Telefax:

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Betingelsesnummer: HOG 1.1

Betingelsesnummer: HOG 1.1 HARLEY DAVIDSON FORSIKRING Betingelsesnummer: HOG 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere