BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf 58571800"

Transkript

1 Husorden afd. 26 Skovparken Husdyr. I afdelingen er det tilladt at holde husdyr (1 hund eller 1 kat). I hvert enkelt tilfælde gives tilladelsen efter ansøgning til selskabets administration. Husdyr der luftes på afdelingens område, SKAL FØRES I KORT SNOR. Det er tilladt at have husdyr på besøg i en kortere periode. DET PÅHVILER DEN ENKELTE HUSDYREJER, AT MEDTAGE EN POSE TIL DYRETS EFTERLADENSKABER OG HJEMTAGE DET TIL EGEN RENOVATION ELLER PLACERING PÅ DE ETABLEREDE HUNDETOILETTER!! Opmærksomheden henledes på, at husdyrhold ofte medfører væsentlige udgifter i forbindelse med fraflytning. Kat: Katte skal være neutraliseret ved sterilisation eller kastration, samt øremærket chip. Forhåndsgodkendelse fra forsikring samt billeddokumentation fremlægges for bestyrelsen til foreløbig godkendelse. Hund: Kopi af forsikring, vaccinationsattest, billede, samt dokumentation for øremærkning chip fremlægges for bestyrelsen, som herefter tager stilling til om der må holdes hund i lejligheden. Overtrædelse af ovenstående samt vedvarende gøen kan medføre opsigelse af lejemålet. Følgende muskel/kamphunde forbydes i Skovparken. Alle der ved lovgivning er forbud mod her i landet. Akita Inu Alano Spanol American Staffordshire Bull Terrier Amerikansk Bulldog Americano Bull Terrier Amstaff Anatolsk Hyrdehund BoerBoel Boston Terrier Bull Mastiff Bull Terrier Ca De Bestiar Cao Fila De Sao Miguel Cane Corso Italiano Centralasiatisk Ovtcharka Engelsk Staffordshire Bull Terrier Fina Braziliero Kaukasisk Ovtcharka Dogo Argantino Dogo Canario Douge De Bordeaux Engelsk Bulldog Fila Brasilleiro Great Japanese Dog Manchester Terrier Mastiff Mastin Espanol Mastino Miniature Bull Terrier Napolitano Pittbull Terrier (forbudt ved lov) Shar Pei Tibetansk Mastiff Tosa (forbudt ved lov). Samt blandinger af disse. Muskel / kamphunde der allerede er i afdelingen kan blive, men der må ikke anskaffes ny. Afdelingsbestyrelsens godkendelse er betinget af at ansøgningen kan godkendes af boligselskabet, og at ansøgningsskema underskrives.

2 Affald. Affald skal indpakkes inden anbringelse i affaldsposer af hensyn til renovationsfolkene. Aviser og flasker skal anbringes i avis- og flaskecontainerne, der står på containerpladserne. Større genstande, såsom møbler m.v., anbringes ved containerne. Papkasser skal trædes flade. Der må kun komme brændbart materiale i containerne. Det er ikke tilladt at anbringe køkken- og haveaffald i containerne. Haveaffald anbringes på pladsen bag børneskoven - sække tages med hjem. Batterier anbringes i de dertil indrettede beholdere i vaskerierne. Gamle malingrester afleveres i materialgården. Er De i tvivl, spørg varmemesteren. Andet affald til sortering afleveres i containergården, - se. Antenner. Opsætning af synlige antenner er ikke tilladt. Opsætning af antenner til walkie talkie og lign. på bebyggelsens loft må kun ske efter skriftlig tilladelse fra administrationen. Beplantning i boligområdet. Da alle beboere må være interesseret i at bevare Skovparken som "Et grønt område" må alle værne om buske, træer og den øvrige beplantning i boligområdet. Carporte. Betingelsen for at kunne få tildelt en carport er, at man på det tidspunkt, hvor man får en sådan tilbudt, skal være ejer/bruger af en bil, og bo i afdelingen, sekundært i selskabets øvrige afdelinger. Ejer/brugerforholdet skal kunne dokumenteres. Selskabet kræver ved udlejningen dokumentation i form af registreringsattest samt kvittering for betalt vægtafgift. Selskabet kan fortløbende kræve dokumentation for, at lejeren er ejer/bruger af bilen. Afhændes bilen, uden at anden anskaffes, har selskabet ret til at opsige lejemålet med 1 måneds varsel jfr. lejelovens 82 litra D og jfr. 86. Selskabet forbeholder sig iøvrigt altid ret til at kunne opsige lejemålet med 1 måneds varsel jfr. lejelovens 82 litra D. Skulle De være interesseret, kontakt da selskabets administration personligt eller telefonisk. Elektrisk værktøj. Brug af elboremaskiner og andet elværktøj samt motorplæneklippere må kun ske fra kl. 07:00 til kl. 19:00. Frugt og bær. Frugt og bær på fællesarealerne er til beboernes frie afbenyttelse. Haver og gårdspladser.

3 Haverne skal være renholdte, græsset slået og det påhviler lejerne på begge sider, at vedligeholde hækkene. Højden på hækkene må ikke overstige 180 cm. Gårdspladserne skal ligeledes fremstå renholdte og må ikke bruges til opbevaring af affald og andre effekter. Plæneklipper og hækkesaks kan lånes hos varmemesteren. Husk at aflevere dem igen, da der er andre, der skal bruge dem. Havevanding må kun ske i henhold til kommunens regler!. I forbindelse med tilplantning med træer og buske skal der tages hensyn til naboerne. Der er forbud mod at plante poppel og pil på bebyggelsens arealer. Parkering/bilvask/trafik. Det indskærpes på det kraftigste, at parkering på brandveje, vendepladser, haver og gårde er forbudt. Køretøjer over kg samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på Skovparkens område, med mindre der er indhentet en særlig tilladelse dertil! Campingvogne henvises til anviste pladser! Kørsel med knallert og motorcykel på de flisebelagte stier og gange samt på græsplæner er ikke tilladt. Plankeværker, læhegn m.v.. Der må etableres blivende plankeværk i skel mod nabo under forudsætning af at: - Bolig Korsør s administration og Skovparkens afdelingsbestyrelse ansøges, og at ansøgningen imødekommes. Ansøgningen skal vedlægges en forståelig skitse, samt oplyse om eventuelle større planter eller hæk skal fjernes. - Alle udgifter afholdes af beboeren, som ligeledes forestår etablering og vedligeholdelse. - Hegnet må max. være 180 cm. højt, og etableres med solide stolper (min. 70 x 70 eller 50 x 100 mm) med brædder (min. 25 x 150 mm) forskudt på hver side. - Træværket skal være trykimprægneret og skal males*) senest 6 måneder efter etablering. - Naboen giver skriftlig tilsagn. Tilsagnet arkiveres i Administrationen. Der må etableres blivende plankeværk i skel mod stier/brandveje og fællesareal under forudsætning af at: - Bolig Korsør s administration og Skovparkens afdelingsbestyrelse ansøges, og at ansøgningen imødekommes. Ansøgningen skal vedlægges en forståelig skitse, samt oplyse om eventuelle større planter eller hæk skal fjernes. - Alle udgifter afholdes af beboeren, som ligeledes forstår etablering og vedligeholdelse.

4 - Hegnet må max. være 180 cm. højt, og etableres med solide stolper (min. 70 x 70 eller 50 x 100 mm) med brædder (min. 25 x 150 mm) forskudt på hver side. - Træværket skal være trykimprægneret og skal males*) senest 6 måneder efter etablering. Der må etableres blivende småskure til cykler o. lign. I egen for- eller baghave under forudsætning af at: - Bolig Korsør s administration og Skovparkens afdelingsbestyrelse ansøges, og at ansøgningen imødekommes. Ansøgningen skal vedlægges en forståelig skitse, samt oplyse om eventuelle større planter eller hæk skal fjernes. - Alle udgifter afholdes af beboeren, som ligeledes forstår etablering og vedligeholdelse. - Max højde er 180 cm, og skuret etableres så det falder naturligt ind i miljøet, uden at genere naboer eller overboer m.fl., og skal være tilstrækkelig solidt til en forventet levetid på 10 år. - Træværket skal være trykimprægneret og skal males*) senest 6 måneder efter etablering. - Skure af stål, blik, plast m.v. må ikke etableres. På altaner må der opsættes plexiglas på sider og PVC trapez tag. Anvisning om dette kan fås hos varmemesteren. *) Ved maling af altaner, plankeværk og redskabsskure, må kun benyttes den grønne farve, der bliver udleveret ved henvendelse til varmemesteren Afdelingsbestyrelsen.

5 Affald til sortering. Det meste af det affald du har kan genbruges. Du skal blot huske at komme affaldet i de rigtige containere. Det er vigtigt, at det miljøfarlige affald ikke bliver blandet med det øvrige affald. Kan affaldet genbruges skal det ikke i containeren til brændbart affald. Det kræver en lille indsats af dig, men det er til stor hjælp for miljøet. Det er nemmest, hvis du sorterer affaldet hjemmefra - så er det lige til at komme i containerne. Du skal sortere efter nedenstående: Tegnforklaring til oversigtskort. AC = Affaldscontainer AV = Aviscontainer B = Bålplads Gryden HAP = Handicapparkering LP = Legeplads S = Sandkasse VP = Vendeplads (Parkering forbudt) KB = Kanyleboks GL = Gildesal og vaskeri. Ved vaskeriet i nr. 201 findes afdelingsbestyrelsens mødelokale. Mødetid: Den første tirsdag i hver måned kl. 18:30-19:00, dog ikke i juli måned. Ved nr. 1 findes postkassen, der bliver tømt af postvæsenet hver dag, se tidspunktet på postkassen. Vedr. trådbur til pap, bedes papkasser revet op og trådt flade, så de fylder mindre! Der forefindes flere bærbuske i området end der er indtegnet på kortet, disse er til fri afbenyttelse for afdelingens beboere Afdelingsbestyrelsen

6 Oversigtskort for afd Skovparken.

7 Selskabslokale. Afdelingens selskabslokale, beliggende Skovparken 201, kan lejes af beboere såvel som af andre interesserede. Det er dog kun beboere i Skovparken, der kan leje selskabslokalet mere end et ½ år ud i fremtiden. Selskabslokalet udlejes ikke nytårsaften, og ikke til ungdomsfester og lignende. Selskabslokalet må ikke videreudlejes eller anvendes til kommerciel handel uden forudgående aftale med administrationen og afdelingsbestyrelsen. Regulativ og priser for leje af lokalet udleveres i administrationen, Caspar Brands Plads 3 A. "Skovparkens kaffestue". Afdelingens kaffestue til max 21 personer, beliggende Skovparken 6 8 kld., kan kun lejes af beboerne. Kaffestuen: - udlejes ikke nytårsaften, og ikke til ungdomsfester og lignende. - Må ikke videreudlejes eller anvendes til kommerciel handel uden forudgående aftale med administrationen og afdelingsbestyrelsen. - Må kun anvendes i tidsrummet fra kl. 10:00 til 19:00, og der må ikke spilles musik. - Rengøres af lejer. - Lejes igennem administrationen. - Kan være udlejet samtidig med overnatningsrummene. - Der må ikke medtages husdyr i lokalet. - Regulativ og priser for leje af lokaletudleveres i administrationen, Caspar Brands Plads 3 A Afdelingsbestyrelsen

8 Affald til sortering. Det meste af det affald du har kan genbruges. Du skal blot huske at komme affaldet i de rigtige containere. Det er vigtigt, at det miljøfarlige affald ikke bliver blandet med det øvrige affald. Kan affaldet genbruges skal det ikke i containeren til brændbart affald. Det kræver en lille indsats af dig, men det er til stor hjælp for miljøet. Det er nemmest, hvis du sorterer affaldet hjemmefra - så er det lige til at komme i containerne. Du skal sortere efter nedenstående:

9 Afdelingsbestyrelsen Vaskeri. Vaskerierne er åbne i tidsrummet kl. 07:00-19:00. Maskinerne må ikke betjenes eller benyttes af personer under 15 år. Børn må ikke færdes alene i vaskerierne, og det er forbudt at medtage husdyr i vaskeriet. Døren til vaskerierne skal holdes aflåste af hensyn til uvedkommende. Ødelagt tøj erstattes ikke. Følg vejledningerne i vaskeriet. Fejl og mangler ved maskinerne meddeles omgående til varmemesteren. Vær i øvrigt opmærksom på at rygning er forbudt i vaskerierne! VASKERI, SKOVPARKEN 6 KLD & SKOVPARKEN 201 KLD. 1: Vaskemaskiner reserveres enkeltvis. Retten til reserveringen bortfalder automatisk, såfremt man ikke har påbegyndt sin vask/tørring inden 10 minutter efter det reserverede starttidspunkt. 2: Den store vaskemaskine kan ikke reserveres. Den er anskaffet til vask af sengetøj. 3: Er du i tvivl om hvordan du reserverer, læs vejledningen i vaskeriet. OBS: Klorin må ikke anvendes i maskinerne, ej heller benzin og sundhedsfarlige stoffer Afdelingsbestyrelsen

10 Husorden for overnatningsrum i Skovparken. Der forefindes to overnatningsrum. Begge er dobbelt værelser. Rummene er indrettet med senge, rulle madras, men IKKE MED SENGETØJ ELLER LINNED: Dette skal lejer selv medbringe. Rummene kan KUN lejes af beboer der har et lejemål i Skovparken, eller personer der har lejet selskabslokalerne i nr. 201 ( herefter kaldet lejer) Der er ingen begrænsning i antallet af overnatningsrum den enkelte lejer kan leje. Det er lejer der har det fulde ansvar for lejemålet af overnatningsrum. Overnatningsrummene kan maximalt lejes for en periode af 7 døgn. Lejeperioden kan tidligst genoptages efter 7 døgn. Der er adgang til toilet på gangen. Det er tilladt at lave kaffe og the i køkkenet. Vi henstiller kraftigt at rygning KUN foregår uden for overnatningsrummene. Overnatningsrummet lejes for perioden kl. 12,00 kl. 10,00. På afrejsedagen skal rummet være rengjort og i samme stand som ved lejemålets begyndelse og forlades senest kl Lejer hæfter for evt. mangler og evt. manglende rengøring. Der må ikke spilles musik, eller være anden form for larmende adfærd. Tab eller bortkomst af nøgle erstattes med kr. 300,- og er pligtig betaling for lejer Afdelingsbestyrelsen

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere