IDA år Medlemsspontaniteten. Opdraget. Opdraget. Medlemmer som. Medlemskabet i et ingeniørliv er som en sinuskurve.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDA år 2001. Medlemsspontaniteten. Opdraget. Opdraget. Medlemmer som. Medlemskabet i et ingeniørliv er som en sinuskurve."

Transkript

1 EN VISION Tryghed & Sikring Netwærk & Social Rel. Information & Orientering Medlemmet Lokalt Service Faglighed & Viden IDA Virksomhed hvor Medlemmet er i Centrum Udarbejdet for Ingeniørforbundet Region Nordsjælland til Præsentation på Forbundsbestyrelsesmødet den 14. december 1999 Peter Grum-Schwensen Anthony Svane Jørn Bundgaard-Nielsen

2 IDA, en organisation med et globalt view og en vision? Forord og Efterskrift Formål 4 Opdraget 5 Organisationen IDA 7 IDÉ - ID - IDA 7 Mig & IDA 8 Hvad kan IDA tilbyde mig? 8 Mine forventninger 8 Mine Krav 10 Vision 2001 en definition og et bud 12 Sandhedens øjeblik 12 Det handler om at have et budskab. 14 Livsyn/værdier/vision giver samspil og gensidighed. 15 IDAVISION

3 Søren Kierkegaard "Brudstykke af en ligefrem Meddelelse" ( 1849) At m an, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestem t Sted, først og frem m est m aa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hem m eligheden i al H jælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han m ener at kunne hjæ lpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjæ lpe en Anden, m aa jeg forstaae m ere end han - m en dog vel først og frem m est forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjæ lper m in Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre m in Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er saa forfæ rdelig stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Efterskrift Indbildning Er IDA så stolt, at de vil beundres for deres tropiske ædeltræ, i en atmosfære der oser af traditioner, lidt reserverthed, konform stivhed grænsende til kedsommelighed, markant manglende et budskab,, der fortæller, hvad vi staar for og har at give fremtiden? Hjælpekunsten Naar det i sandhed skal lykkes en at føre et Medlem hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at lægge stedet s der hvor der er rummelighed, hvor der kan bygges broer, hvor den enkelte kan udfolde sig og skabe netværk, et sted hvor der er handlekraft og frem for alt, et sted hvor drømme om det teknisk mulige trives. Ingeniørkunst: Fra idé til virkelighed Peter Grum-Schwensen Anthony Svane Jørn Bundgaard-Nielsen

4 Formål Den 3. dec stod der bl.a. at læse på IDAs Hjemmeside: Det bliver lettere at være medlem af Ingeniørforeningen, i hvert fald hvis det står til den politiske arbejdsgruppe. I lørdags fremlagde IDA s formand Per Ole Front arbejdsgruppens foreløbige skitse til ny struktur for IDA. Fem elementer. Mere skal der såmænd ikke til for at få IDA til at fungere fremover, fremgår det af skitsen fra den politiske arbejdsgruppe. Gruppen består af en repræsentant fra hver af de politiske lister i foreningen med Ole Marqweis som formand. Re præ s e n t an t s k abe t 6 1 m e dl e m m e r HOVEDBESTYRELSE Formand + 14 medlemmer Politikformulerende udvalg ARBEJDSVILKÅRS Udvalg 1 formand + 10 medlemmer REGIONAL ORGANISATION FAGTEKNISK ORGANISATION Medarbejdergrupper Er denne struktur optimal for fremtidens organisation, og er IDAs valgsystem tidssvarende? Formålet med dette skrift er ikke at begrave os selv i en argumentation om, hvordan den nye politiske struktur i IDA skal se ud, det har en masse mennesker været i gang med længe. Formålet er derimod at finde frem til hvilken overordnet vision og mål IDA skal præstere for at være attraktiv for mig som ingeniør og medlem, eksempelvis: Er IDA en væsentlig del af mit netværk, hvor faglighed og viden er i højsædet? Er IDA stedet hvor jeg hele tiden kan komme tilbage til mine rødder, vurdere og måle mig selv i forhold til mine omgivelser? Er IDA en del af mit sociale rum, både som aktiv og som ledig ingeniør? Er IDA en Ingeniørforening, hvor medlemmet er i centrum? Det er nogle af de spørgsmål, vi ønsker at få besvaret. Ovenstående organisationsdiagram viser det i hvert fald ikke. IDA har i dag ca erhvervsaktive ingeniører som medlemmer. Ifølge Danmarks statistiks angivelser var der i 1995 ca erhvervsaktive ingeniører en organisations % på ca. 60! En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec rev

5 Opdraget Opdraget Gruppen I forbindelse med Forbundsbestyrelsens møde den 4. okt fik Anthony Svane i opdrag i samarbejde med ING-Hillerød at belyse emnet: Hvilke overordnede mål/visioner skal IDA præstere for at være attraktiv? En visionsgruppe blev formeret i IngHuset i Hillerød for at debattere og formulere et visionsoplæg til et nyt IDA. Udover visionsgruppens medlemmer har der været involveret ca. 15 andre ingeniører, som tilfældigvis kom forbi, blev inviteret eller blot var interesseret i at høre med. Blandt bidragyderne har kun en siddet i én IDA bestyrelse. Alle andre har været almindelige medlemmer: ung/ senior, mand/kvinde, bekymrede/ubekymrede. Medlemsspontanitet En af de første ting gruppen gjorde var at stille alle involverede 5 spørgsmål - hvor det kun var tilladt at svare på et af dem. Resultatet blev som følger: Medlemsspontaniteten Medlemmer som 7% 20% 13% 33% 33% Har været inde & ude af IDA 27% Overvejet udmelding af IDA 20% Per tradition - ikke overvejet 7% Ægte / stolt medlem af IDA 27% 13% Tidligere medlem af IDA Selv om det måske ikke var en professionel måling, overraskede den og viste en tendens, som vi senere fik en slags bekræftelse på hos foreningen 1 ; nemlig at kun ca. 60 % af de erhvervsaktive ingeniører er medlem af foreningen. De unge i alderen syntes mest overbeviste om værdien af medlemskab, hvorimod det politiske var uinteressant for dem for megen snak. I foreningen fik vi bekræftet, at det er de helt unge under 30 der melder sig ud. Begrundelsen ligger nok i, at IDA ikke har nok at tilbyde! Den største usikkerhed for medlemskab syntes at herske i alders- gruppen 35 50, heriblandt ingeniører bosiddende i udlandet. Medlemskabet i et ingeniørliv er som en sinuskurve. 1 Jf. Notat til Repræsentantskabet pkt. 3.1 En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

6 Opdraget Brainstorming En brainstormingssession gennemført over 2 dage, hvori der deltog 15 ingeniører, viser medlemmernes forventninger/krav til IDA: Forventning til fremtidens IDA 3 5 % 3 0 % 2 5 % 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 % 0 % Andre emner Op iniond annende Inf ormat ion/ net værk Jo bservice Juridisk service Synlig gø relse Sammenlignet med fase-2 gruppens rapport 2 over prioriterede medlemsønsker, var der rimelig overensstemmelse, undtaget dog punktet synliggørelse af ingeniøren, som her var meget markant nemlig 33 % interesse. En sådan analyse viser nok ikke et reelt billede, men man kunne fristes til at spørge: - Er der et overset problem? Fokus på hvad Anne E. Jensen tidligere direktør i Dansk Industri og nu medlem af Europa Parlamentet - var inde på samme emne på et IDA- inspireret parlamentarikermøde d. 13. november på Bryggen. Her sagde hun bl.a. noget i retning af: IDA lever i sig selv, og af at administrere sig selv! IDA skal stå frem og markere hjertesager! IDA skal yde et positivt bidrag, have sexappeal være synlig/engageret! Det er vigtigt, at man har evnen til at få andre til at føle sig værdifulde! Hvis foreningen skal have sexappeal og være attraktiv for ingeniører generelt og medlemmer i særdeleshed, vil det være naturligt at spørge: Hvad skal fremtidens IDA fokusere på for at: Du melder dig ind i foreningen? Fastholder og vedligeholder dit medlemskab? Som Kierkegaard engang skrev for i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Det må være den opgave vi skal løse sammen. Er synliggørelse af Ingeniøren - et overset problem? 2 Baseret på en analyse foretaget af Vilstrup Research, august 1998 jf. fase-2 gruppens rapport af 7 april 1999 En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

7 Opdraget Organisationen IDA IDÉ - ID - IDA Om idégrundlaget for foreningen står der at læse i Kort om IDA : Ingeniørforeningen Danmark, IDA, er de danske ingeniørers interesseorganisation. IDA varetager såvel ingeniørprofessionens interesser som det enkelte medlems interesser, En interesseorganisation for ingeniører, og bredere fortolket, et samlingssted for meninger vedrørende ingeniørmæssig virksomhed, er med informationsteknologiens stormskridt blevet et begreb i hastig forandring og udvikling. Nøgleordene er: ingeniører, interesse og organisation. Sagt med andre ord - befinder vi os i minefeltet mellem Forbund, Forening, Ledelse, Uddannelse / Udvikling, Rådgivning, Sikring og Samkvem i almindelighed. Hvor ligger medlemmernes interesser? Det fristende svar fra en organisationsledelse kunne være: - som vi har det i dag, lidt af det hele. Ikke desto mindre er der, set med det enkelte menneskes øjne forhold, som har stor indflydelse på, hvorvidt et medlemskab er attraktivt eller ej. Organisationen IDA er limen, der skal føje ingeniører og interesser sammen med henblik på både udvikling og vækst. Det betyder, at set med medlemmets øjne er det IDA s fornemste opgave, at skabe de funktionsmæssige rammer og muligheder for ingeniørernes interesser: det enkelte medlem serviceydelser, information professionen viden/faglige/sociale netværk, image, profilering løn & arbejdsvilkår, tryghed, støtte ledige, sikring Organisationen IDA skal binde det hele sammen i en: Politisk organisation, der sikrer medlemmets interesser og stiller krav. Administrativ organisation, der gennemfører visionen og den valgte politik samt skaber rammer, der retter sig mod medlemmernes forventninger. Hvis medlemsopbakningen skal øges, må IDA tage både sit idégrundlag og sin overordnede strategi op til seriøs revision, hvad angår både indhold og form. Det vil sandsynligvis betyde et opgør med den indre selvforståelse i IDA og en ny lydhørhed over for omverdenens opfattelse af foreningen / forbundet. Vi befinder os i et minefelt mellem Forbund, Forening og Ledelse. En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

8 Opdraget Mig & IDA Forventningerne Hvad kan IDA tilbyde mig? Det skorter ikke på tilbud, når man i dag stikker næsen indenfor hos IDA på Bryggen; det faglige, ja, næsten 40 faggrupper har man, foredrag, seminarer, pensionskasse, uddannelsestilbud (flotte, men fa`me dyre for den private pengepung), jobservice (hvis du har tid og mod til at vente), restaurant for de rige og frokoststue for de udvalgte, alt sammen fint og uden parkeringsmuligheder. Som en næsten betinget refleks vil man tage til genmæle og forsvare sig, når man bliver kritiseret; - du har misforstået dette og hint, og hvis bare du sætter dig ordentligt ind i tingene - ja, så vil du se, at IDA bare er sagen... e.t.c...stop! - Vi påstår ikke, at det ovenfor skrevne er faktuelt, men det er altså sådan det opleves! Jeg kommer forventningsfuld til IDA, som nydimitteret eller måske allerede som studerende og modtages af tropisk ædeltræ (tidligere marmor), i en atmosfære der oser af traditioner, lidt reserverthed, men frem for alt af konform stivhed, grænsende til kedsommelighed, og jeg må spørge; Hvorfor optræder IDA ikke med lidt mere spræl, fest og farve? Hvorfor deltager IDA ikke mere engageret i den offentlige debat? Hvorfor er IDA ikke mere synlig både nationalt og internationalt? Mine forventninger Se, jeg forventer, at IDA rækker mig en hjælpende hånd og samtidig - på inviterende vis - lokker mig ud i den vide verdens myriader af muligheder. Nogle kalder det at markedsføre, andre at forføre lige meget, det er dejligt at vide, at man er interessant for foreningen. Set med mine medlemsbriller har jeg en forventning om, at foreningen varetager mine interesseområder og behov: Service - indadtil (eks.: juridisk bistand, vejledning om arbejds- og ansættelsesforhold samt generel rådgivning), udadtil - orienterende og informative aktiviteter (eks.: imagepleje, markedsføring, PR-virksomhed, nyhedspleje både fagligt og generelt samt bladudgivelse). Tryghed og sikring - indadtil (eks.: pension, arbejdsmiljø, men ikke nødvendigvis lønpleje, som det foregår i dag), udadtil - IDA-virksomhed (eks.: projektarbejde, konferencer og uddannelse, uddannelse dog anderledes end i dag). Sociale relationer og netværk - indadtil og udadtil faglighed og viden (eks.: teknik både fagspecifik og tværgående samt værktøjsmæssige områder som IT-anvendelse). Varetager IDA i dag mine interesser og behov? En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

9 Opdraget Jamen dog; - det har vi jo i store træk alt sammen, vil mange nok umiddelbart tænke, og det er også en nærliggende konklusion at komme til. Men ovenstående interesseområder skal ses med medlemmets øjne og i en helhed: - en form for 6-armet servicenøgle, der lukker dig ind i organisationen IDA, som varetager dine interesser, synliggør dine evner og profilerer standen generelt, således at jeg føler, jeg får værd som dansk ingeniør. IDA skal være en del af mit netværk, hvor faglighed og viden er i højsædet både lokalt, nationalt og internationalt. Mine forventninger som medlem af IDA ligger i servicenøglen, som vist grafisk nedenfor. Jeg placerer mig selv i centrum, ikke fordi jeg ser mig selv som noget unikum i ingeniørverdenen, men fordi du spurgte mig om, hvad der skal til, for at jeg melder mig ind og forbliver medlem. Tryghed & Sikring Netwærk & IDA Social Rel. Medlemmet Lokalt Information & Orientering Service Faglighed & Viden Virksomhed Servicenøglen Ingeniørens forventning til fremtidens IDA Internationalt Nationalt Lokalt IDA som organisation binder forventninger sammen. En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

10 Opdraget Kollektive goder Service/Inform. Internet Mine Krav Man må forvente, at jeg som medlem i stadig stigende grad vil stille spørgsmålstegn ved det rationelle i at organisere sig i IDA. Min villighed til at deltage vil afhænge af de goder, jeg som medlem kan drage fordel af, nemlig IDAs evne til at profilere mig - ingeniøren. som løn- og arbejdsvilkår, profilering m.v. nyder alle godt af, uanset om man betaler eller ej (dog undtaget VG erne). Isoleret set er det kollektive i løn- og arbejdsvilkår af mange opfattet mere som en ulempe end en fordel i jobsituationen. Det er de mere snævre individuelle goder og fordele, der fastholder mig som medlem i fremtiden - fordele, som jeg kun kan få, hvis jeg er medlem og ikke free-rider, væsentlige individuelle goder som jeg har behov for eller sætter pris på - eksempelvis: Retten til udvidet juridisk hjælp i en aftrædelsessituation. Råd og vejledning i private sager med henvisninger til tryg anbefalelsesværdig juridisk hjælp, evt. med en rabatordning En bedre og mere fokuserende jobservice. Et regionskontor hvor jeg kan få råd og vejledning om arbejds- og ansættelsesforhold, få information, blive orienteret samt medvirke i lokale møde- og kursusaktiviteter i øvrigt. Et medlems-identifikationskort som er anerkendt i ind- og udland. Lokal nyhedspleje, imageskabende aktiviteter, PR-virksomhed En udvidet servicenøgle lokalt som nationalt. Råd og vejledning om arbejds- og ansættelsesforhold kan jeg få mange steder. Oplevelsen af forventningsbrud vil altid medføre risiko for at jeg foretager en økonomisk beregning og søger den bedste og billigste ansættelsesretslige service. Min adgang til Intertrans, min IDA BBS, er unik alle tiders. Mit lille videncenter, stedet hvor jeg går hen, når jeg mangler faglig teknisk orientering/information, der hvor jeg kan få råd, hvor jeg kan finde ting, komme ind på alverdens databaser, min InternetStåbi, mit nyhedscenter, min kontaktflade, det er her jeg har min mig.ida.dk, det er der, jeg chatter med faggruppen, får inspiration og faglig viden! Undskyld! her løb min fantasi vist af med mig det kan jeg nok ikke forlange så foreløbig går jeg andre veje for at dække mine behov. IDAs hjemmeside er ok informativ, men statisk. Tænk hvis IDA var billigste internetudbyder og havde et viden- og informations center Wov!!!! En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

11 Opdraget Tryghed/Sikring Mit netværk Det er trygheden ved at være i en organisation, der varetager ens interesser, synliggør ens evner og profilerer standen generelt, der er vigtig for at få mig til at blive i foreningen. Trygheden kan også ligge i at opleve IDA som en slags livsledsager - eksempelvis: Min pensionsordning Arbejdsmiljø generelt Profilering og markedsføring Synlighed i den offentlige debat Støtte til min karriereprofilering At jeg i en ledighedssituation har trygge forhold, hvor jeg har mulighed til at vurdere og justere mig selv til et nyt arbejdsliv. IDA skal være en væsentlig del af mit netværk, hvor faglighed og viden er i højsædet, både lokalt, nationalt som internationalt. Det skal være stedet, hvor jeg hele tiden kan komme tilbage til mine rødder, vurdere og måle mig selv i forhold til mine omgivelser. Det skal være en del af mit sociale rum både som aktiv og som ledig ingeniør. Udviklingen på det faglige/teknologiske område sker i et stigende tempo. Det stiller krav til mig, min nu-viden, min kompetence og min personlige udvikling. Det vil stille krav til udvikling af: Faglighed, min faggruppe, viden summering og tilgængelighed. Min kompetence og identitet med fokus på rammer og vilkår, bl.a. de bløde værdier i lederroller. Min internationale kompetenceprofil den globale ingeniør. Mine muligheder for få en relevant Internetadgang og IT-viden. IDA - en del af mit sociale rum både som aktiv, som ledig ingeniør. En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

12 Vision 2001 en definition og et bud Vision 2001 en definition og et bud Sandhedens øjeblik Sandhedens øjeblik for en organisation opstår, når den møder omverdenen, medarbejderen vs. kunden - frontlinien, der hvor kontakten i sekunder kan blive afgørende for sejr eller tab. Lad os se på en serviceorganisation, vi alle kender, SAS, og hvad der sker, når de møder sandhedens øjeblik - kundekontakten: I gennemsnit har 5 SAS-medarbejdere direkte kundekontakt i 15 sekunder i forbindelse med en flyrejse et salg. Vi prøvede at spørge IDA, om de havde et kvalitetssystem, der kunne fortælle os noget tilsvarende det har vi ikke. Med 21 mil. kunder/år eksisterer SAS 102 mil. gange overfor sine kunder. Hvor mange gange eksisterer IDA for sine kunder/medlemmer? For sandheden er jo, at hver gang man skal opad i en organisation for at søge råd/løsning til at træffe en beslutning, er de 15 sek. for længst gået og medlemmet måske også, det var i hvert fald det, som SAS fandt ud af sandhedens øjeblik. IDAs frontlinie er hvor medarbejderne dagligt møder medlemmet /kunden og omverdenen. Frontlinien er bl.a. de regionale centre og ikke i et beskyttet prestigebyggeri med en overdimensioneret organisation mellem en havnekaj og et lysreguleret killingfield. I SAS sagde man vælt pyramiderne vi siger vend pyramiden, for i sandhed, der er bunden bredest og kontaktfladen størst. Sandhedens øjeblik er det tidsrum hvor IDA eksisterer for mig En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

13 Vision 2001 en definition og et bud Til foreningspolitikerne vil vi sige vedtag nu det I kalder enhedsorganisation så vi kan komme i gang med virkeligheden visionen og omorganiseringen, det er der, de reelle problemer er, og de tager tid lang tid. Medlemmer Kunder - Mig F r o n t l i n i e n Brugerflade - Service Administration Ledelse Bestyrelse Hoved Bestyrelsen Og når I nu laver om på tingene, så husk: Budskabet! Service, service og service! Glem ikke Netværket og min IT-vision! Trygheden! Udvid frontlinien regionalt! Informere og orientere! Gør ledelsen synlig på alle niveauer! Synliggør IDA! Få medlemsaccept! Få harpiksen af stolene! Få en kvalitets- og videnredegørelse! Uden information kan du ikke tage ansvar, med information - kan du ikke undgå det. En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

14 Vision 2001 en definition og et bud Det handler om at have et budskab. Mennesker vil have fortællinger, som de kan forstå og knytte forventninger til. IDA skal koncentrere sig om at tegne billeder af fremtidens ingeniører, der matcher tidens uomgængelige krav til bredde og fleksibilitet. Værdier Vi vil tilsyneladende den susende hurtige udvikling, eller også formår vi ikke at hoppe af karrusellen, samtidig med, at vi sætter krav om forankring i tryghed. Det kan være svært at se sammenhængen i sådanne modgående behov, men løsenet tror vi ligger i begrebet værdier. Hvilke værdisæt står IDA for? Er de defineret, fortalt og forstået? Fra forretningslivet kender vi alle den hierarkiske opbygning for en virksomheds forretningsgrundlag, begyndende med visionen - missionen via overordnede strategier, taktiske overvejelser, procedurer og instruktioner. Men samkvem mellem mennesker fordrer også kultur, og kultur forudsætter opfattede og accepterede værdier, ikke mindst, når det drejer sig om foreninger, som kun har mennesker som "produkt". Derfor mener vi, at vi skal begynde at lede efter, hvilke værdier IDA fremover ønsker skal være kilden til både foreningens selvforståelse og medlemmernes accept. Det kan måske være nyttigt at tage et dyk ned i foreningens publikationer og seneste, interne korrespondance. Her findes et væld af direkte og indirekte fortællinger, om hvor "toget" er på vej hen! - Her går det jo faktisk ganske godt, så hvorfor bekymre sig? - Næe, vil mange nok mene, og alligevel have en oplevelse af, at der er noget galt; og med rette - tror vi. Rester fra imperiets hundredårige opvækst hænger ved endnu, IDA forekommer noget formel, "militærisk tilknappet" og elitær. Ingeniørgerningen har oprindeligt sit udgangspunkt i hær og forsvar, så historien fornægter sig heller ikke denne gang. Selv IDA s flotte, nye domicil signalerer på én gang grandiositet og sammenklemthed; - hvad vil man på en smal kajfront, når der ikke en gang gives plads til mig og en pølse med brød? Erfaring? Ikke kun en billet til et tog der er kørt! En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

15 Vision 2001 en definition og et bud Budskabet Det der springer i øjnene som markant manglende, er "budskabet". Et budskab, der fortæller, hvad IDA står for og har at give i fremtiden. Mennesker er nu en gang sådan indrettet, at de reagerer på værdier, der taler til dem og bidrager til oplevelse af identitet! Værdier bæres frem af visioner. Livssyn/værdier/vision giver samspil og gensidighed. Livssyn Værdier Ordet livssyn bruges her som en sammenfatning af de værdier et menneske eller en organisation ønsker at fungere ud fra. Vi mennesker springer ofte sådanne filosofiske problemstillinger over, da de er svære at håndtere. Det er de nok, fordi de er komplekse, men samtidig er de ofte altafgørende vigtige for at komme videre. Værdier, det man inderst inde mener at stå for, er fundamentet for resten af bygningen og vil sammen med visionerne give dig mulighederne for forandring og udvikling, vel at mærke hvis du holder dem for øje og gør dem til fælleseje. Visionen er ledestjernen, de mere fjerne mål, vi hele tiden skal have for øje. Det er den ultimative prøve på vores evner som teknikere og mennesker. Hvis IDA kan formulere de værdier, der så at sige skal være foreningens drivkraft og knytte en vision til dem, er grundstenen lagt til en forening, som kan fastholde og tiltrække medlemmer gennem samspil og gensidighed. Vi vil gerne give et bud på nogle værdier og en tilhørende vision, der efter vores mening kan udfylde savnet. Man må blot huske, at det ikke er gjort med det. Vision og strategier skal målsættes og følges op uafladeligt. IDAs 4 værdier kunne være: Rummelighed. Handlekraft. Brobygning. Drømmen om det teknisk mulige. Efter vores mening rummer dette værdisæt et grundlag for fornyelse og opblomstring af IDA. Den dybere betydning af disse nøgleord skal selvfølgelig gøres til fælleseje. Vi mener, at kun ved at fortælle nuværende og fremtidige medlemmer, hvilket "livssyn" - udtrykt gennem en vision og erklærede værdier - IDA ønsker at nære og udvikle, først da kan den enkelte tage stilling til foreningen som en livsledsager. En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

16 Vision 2001 en definition og et bud IDAVISION 2001 Formål Vision & Mål Formålet med en vision bør være, at den skal skabe klarhed og enighed, være enkel, fremadrettet og opnåelig. En vision kan defineres med følgende udsagn: Evnen til at skabe en anden virkelighed ved systematisk at analysere muligheder samt organisere og udvikle en målbevidst strategi mod et forudbestemt udfald. En vision skal derfor udover sine værdier indeholde opnåelige og målbare mål som har fået accept og som kan visualiseres. IDA har faktisk allerede i dag til dels formuleret indholdet af de fire værdier, nemlig dem IDA kalder sine 4 visioner 3. Forudsætter man, at de er blevet accepteret eller kan accepteres af baglandet medlemmerne, så har vi jo allerede skabt et grundlag for IDAVISIONEN Vi vover pelsen og giver vores bud på en IDAVISION 2001, som samtidig er en opsummering af vore tanker og idéer. Vi vover også pelsen ved at spørge IDAs formænd, om de tør møde os, så vi sammen kan lave en fælles vision. Vi tror, at mange gerne vil medvirke til et nyt IDA, hvor medlemmet er i centrum. Ønsker IDA virkelig forandringen? Tør ledelsen røre ved deres nuværende fundament? Vi håber det. Vi stiller gerne bilen et stykke fra Kalvebod Brygge 31-33, hvis bare vi kan finde åndelig parkeringsplads på adressen. 3 IDAs 4 visioner fase-2 rapporten side 11 (ekskl. de medfølgende målsætninger, som anses mere som et udtryk for nogle politiske intentioner end nogle egentlige forpligtelser i målbare mål.) En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

17 Vision 2001 en definition og et bud Rummelighed Brobyggere Handlekraft Drømmen om det tekniske mulige IDAVISION 2001 En organisation med erhvervsaktive medlemmer i år 2001 IDA skal som interesseorganisation uafhængig af bevægelser og politiske partier være det attraktive samlingspunkt for alle ingeniører. Med dette udgangspunkt vil IDA skabe en effektiv og tidssvarende forening, som arbejder ud fra medlemmernes interesser og ønsker, herunder: IDAs medlemsskare skal inden år 2003 omfatte erhvervsaktive ingeniører Inden år 2001 skal IDA omfatte mindst 8 regionale centre, hver med sin egen regionsbestyrelse, mindst en fastansat sekretær og en IDA kyndig administrator for hver 3000 medlemmer. IDA skal gennem de regionale centre aktivt jobstøtte ledige ingeniører. IDA skal have en høj grad af service- og informationstilbud og gøre Ingeniørhuset i København medlemsvenligt og imødekommende såvel fagligt som socialt. IDA skal tilbyde medlemmerne og hjemmeside. IDA vil gennem aktiviteter i hele landet og gennem en målrettet informations- og kommunikationsindsats bidrage til videnspredning og kompetenceopbygning, herunder: IDA skal muliggøre og støtte dannelsen af såvel faglige som sociale netværk. IDA skal øge deltagelsen i foreningens aktiviteter. IDA skal opgradere sin BBS til et professionelt videncenter for ingeniører med adgang til diverse større offentlige databaser. IDA skal være en synlig og troværdig samarbejdspartner, der skaber resultater gennem holdninger og viden. IDA skal have en klar og meningsdannende holdning til samfundsproblemer, der vedrører ingeniørverdenen generelt og miljøet i særdeleshed. IDA vil arbejde for at udvikle et dynamisk arbejdsmarked med mulighed for udvikling og udfoldelse. IDA vil arbejde for at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesforhold og et udfordrende, harmonisk arbejdsliv, herunder: IDA skal bevare en betydelig indflydelse over for relevante samarbejdspartnere - og i større udstrækning støtte Virksomhedsgrupperne. IDA skal have en samlet og synlig politisk ledelse med et klart mandat og entydig profilering. IDA skal have en effektiv aktivitets- og økonomistyring, som placerer IDA blandt de mest omkostningsbevidste organisationer i Danmark, herunder at kunne fremlægge en årlig miljø- og videnredegørelse (regnskab.) IDA vil gennem dialog med og påvirkning af samfundets beslutningstagere understøtte foreningens interessevaretagelse samt medvirke til en bæredygtig og samfundsgavnlig teknologisk udvikling, herunder: IDA skal oparbejde og sikre sig international kompetence, bl.a. ved at formidle tekniske fremskridt på et højt niveau. IDA skal stå som Danmarks ypperste forum for anvendt teknik En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

18 Vision 2001 en definition og et bud IDA struktur år 2001 den politiske organisation HOVEDBESTYRELSE Formand + 14 medlemmer Politikformulerende udvalg ARBEJDSVILKÅRS Udvalg 1 formand + 10 medlemmer REGIONAL ORGANISATION FAGTEKNISK ORGANISATION Medarbejdergrupper Region Region Region Region Region Region Region Region Fremtidens IDA En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

Ulighedens topmøde Tanker fra Cevea

Ulighedens topmøde Tanker fra Cevea Ulighedens topmøde Tanker fra Cevea Cevea analyser 24. Marts 2015 Du bliver, hvad du spiser & Du bliver, det samfund, du er en del af SMS afstemning Spørgsmål 1: Bor vi i dag i ét Danmark: lever vi nogenlunde

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO Om vejlederrollen

Ledelse & Organisation/KLEO Om vejlederrollen Om vejlederrollen Hørsholm 8. april 2014 Hvad er opgaven? Opgaveforståelse Den gode kollegiale vejleder et samspil mellem tre forhold! Hvordan skal opgaven løses? Metoder Hvor og i hvilken sammenhæng?

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN 12 REFLEKSIONER Egotrip eller fællesskab? Autoritet eller integritet? Feed forward! Led efter løsninger Kend din forretning Aktivér

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS Værdigrundlag og målsætninger for CS Mission at varetage det enkelte medlems/medlemmernes fagretslige interesser i ind- og udland, herunder: at sikre og udvikle det

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Fremtidens medlemshvervning

Fremtidens medlemshvervning Fremtidens medlemshvervning De Samvirkende Menighedsplejer Nyborg Strand den 14. april 2012 Stig Fog Fundraising & Kommunikation Præsentation Stig Fog Cand. Scient. Soc. PR Indsamlingsleder Folkekirkens

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere