IDA år Medlemsspontaniteten. Opdraget. Opdraget. Medlemmer som. Medlemskabet i et ingeniørliv er som en sinuskurve.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDA år 2001. Medlemsspontaniteten. Opdraget. Opdraget. Medlemmer som. Medlemskabet i et ingeniørliv er som en sinuskurve."

Transkript

1 EN VISION Tryghed & Sikring Netwærk & Social Rel. Information & Orientering Medlemmet Lokalt Service Faglighed & Viden IDA Virksomhed hvor Medlemmet er i Centrum Udarbejdet for Ingeniørforbundet Region Nordsjælland til Præsentation på Forbundsbestyrelsesmødet den 14. december 1999 Peter Grum-Schwensen Anthony Svane Jørn Bundgaard-Nielsen

2 IDA, en organisation med et globalt view og en vision? Forord og Efterskrift Formål 4 Opdraget 5 Organisationen IDA 7 IDÉ - ID - IDA 7 Mig & IDA 8 Hvad kan IDA tilbyde mig? 8 Mine forventninger 8 Mine Krav 10 Vision 2001 en definition og et bud 12 Sandhedens øjeblik 12 Det handler om at have et budskab. 14 Livsyn/værdier/vision giver samspil og gensidighed. 15 IDAVISION

3 Søren Kierkegaard "Brudstykke af en ligefrem Meddelelse" ( 1849) At m an, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestem t Sted, først og frem m est m aa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hem m eligheden i al H jælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han m ener at kunne hjæ lpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjæ lpe en Anden, m aa jeg forstaae m ere end han - m en dog vel først og frem m est forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjæ lper m in Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre m in Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er saa forfæ rdelig stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Efterskrift Indbildning Er IDA så stolt, at de vil beundres for deres tropiske ædeltræ, i en atmosfære der oser af traditioner, lidt reserverthed, konform stivhed grænsende til kedsommelighed, markant manglende et budskab,, der fortæller, hvad vi staar for og har at give fremtiden? Hjælpekunsten Naar det i sandhed skal lykkes en at føre et Medlem hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at lægge stedet s der hvor der er rummelighed, hvor der kan bygges broer, hvor den enkelte kan udfolde sig og skabe netværk, et sted hvor der er handlekraft og frem for alt, et sted hvor drømme om det teknisk mulige trives. Ingeniørkunst: Fra idé til virkelighed Peter Grum-Schwensen Anthony Svane Jørn Bundgaard-Nielsen

4 Formål Den 3. dec stod der bl.a. at læse på IDAs Hjemmeside: Det bliver lettere at være medlem af Ingeniørforeningen, i hvert fald hvis det står til den politiske arbejdsgruppe. I lørdags fremlagde IDA s formand Per Ole Front arbejdsgruppens foreløbige skitse til ny struktur for IDA. Fem elementer. Mere skal der såmænd ikke til for at få IDA til at fungere fremover, fremgår det af skitsen fra den politiske arbejdsgruppe. Gruppen består af en repræsentant fra hver af de politiske lister i foreningen med Ole Marqweis som formand. Re præ s e n t an t s k abe t 6 1 m e dl e m m e r HOVEDBESTYRELSE Formand + 14 medlemmer Politikformulerende udvalg ARBEJDSVILKÅRS Udvalg 1 formand + 10 medlemmer REGIONAL ORGANISATION FAGTEKNISK ORGANISATION Medarbejdergrupper Er denne struktur optimal for fremtidens organisation, og er IDAs valgsystem tidssvarende? Formålet med dette skrift er ikke at begrave os selv i en argumentation om, hvordan den nye politiske struktur i IDA skal se ud, det har en masse mennesker været i gang med længe. Formålet er derimod at finde frem til hvilken overordnet vision og mål IDA skal præstere for at være attraktiv for mig som ingeniør og medlem, eksempelvis: Er IDA en væsentlig del af mit netværk, hvor faglighed og viden er i højsædet? Er IDA stedet hvor jeg hele tiden kan komme tilbage til mine rødder, vurdere og måle mig selv i forhold til mine omgivelser? Er IDA en del af mit sociale rum, både som aktiv og som ledig ingeniør? Er IDA en Ingeniørforening, hvor medlemmet er i centrum? Det er nogle af de spørgsmål, vi ønsker at få besvaret. Ovenstående organisationsdiagram viser det i hvert fald ikke. IDA har i dag ca erhvervsaktive ingeniører som medlemmer. Ifølge Danmarks statistiks angivelser var der i 1995 ca erhvervsaktive ingeniører en organisations % på ca. 60! En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec rev

5 Opdraget Opdraget Gruppen I forbindelse med Forbundsbestyrelsens møde den 4. okt fik Anthony Svane i opdrag i samarbejde med ING-Hillerød at belyse emnet: Hvilke overordnede mål/visioner skal IDA præstere for at være attraktiv? En visionsgruppe blev formeret i IngHuset i Hillerød for at debattere og formulere et visionsoplæg til et nyt IDA. Udover visionsgruppens medlemmer har der været involveret ca. 15 andre ingeniører, som tilfældigvis kom forbi, blev inviteret eller blot var interesseret i at høre med. Blandt bidragyderne har kun en siddet i én IDA bestyrelse. Alle andre har været almindelige medlemmer: ung/ senior, mand/kvinde, bekymrede/ubekymrede. Medlemsspontanitet En af de første ting gruppen gjorde var at stille alle involverede 5 spørgsmål - hvor det kun var tilladt at svare på et af dem. Resultatet blev som følger: Medlemsspontaniteten Medlemmer som 7% 20% 13% 33% 33% Har været inde & ude af IDA 27% Overvejet udmelding af IDA 20% Per tradition - ikke overvejet 7% Ægte / stolt medlem af IDA 27% 13% Tidligere medlem af IDA Selv om det måske ikke var en professionel måling, overraskede den og viste en tendens, som vi senere fik en slags bekræftelse på hos foreningen 1 ; nemlig at kun ca. 60 % af de erhvervsaktive ingeniører er medlem af foreningen. De unge i alderen syntes mest overbeviste om værdien af medlemskab, hvorimod det politiske var uinteressant for dem for megen snak. I foreningen fik vi bekræftet, at det er de helt unge under 30 der melder sig ud. Begrundelsen ligger nok i, at IDA ikke har nok at tilbyde! Den største usikkerhed for medlemskab syntes at herske i alders- gruppen 35 50, heriblandt ingeniører bosiddende i udlandet. Medlemskabet i et ingeniørliv er som en sinuskurve. 1 Jf. Notat til Repræsentantskabet pkt. 3.1 En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

6 Opdraget Brainstorming En brainstormingssession gennemført over 2 dage, hvori der deltog 15 ingeniører, viser medlemmernes forventninger/krav til IDA: Forventning til fremtidens IDA 3 5 % 3 0 % 2 5 % 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 % 0 % Andre emner Op iniond annende Inf ormat ion/ net værk Jo bservice Juridisk service Synlig gø relse Sammenlignet med fase-2 gruppens rapport 2 over prioriterede medlemsønsker, var der rimelig overensstemmelse, undtaget dog punktet synliggørelse af ingeniøren, som her var meget markant nemlig 33 % interesse. En sådan analyse viser nok ikke et reelt billede, men man kunne fristes til at spørge: - Er der et overset problem? Fokus på hvad Anne E. Jensen tidligere direktør i Dansk Industri og nu medlem af Europa Parlamentet - var inde på samme emne på et IDA- inspireret parlamentarikermøde d. 13. november på Bryggen. Her sagde hun bl.a. noget i retning af: IDA lever i sig selv, og af at administrere sig selv! IDA skal stå frem og markere hjertesager! IDA skal yde et positivt bidrag, have sexappeal være synlig/engageret! Det er vigtigt, at man har evnen til at få andre til at føle sig værdifulde! Hvis foreningen skal have sexappeal og være attraktiv for ingeniører generelt og medlemmer i særdeleshed, vil det være naturligt at spørge: Hvad skal fremtidens IDA fokusere på for at: Du melder dig ind i foreningen? Fastholder og vedligeholder dit medlemskab? Som Kierkegaard engang skrev for i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Det må være den opgave vi skal løse sammen. Er synliggørelse af Ingeniøren - et overset problem? 2 Baseret på en analyse foretaget af Vilstrup Research, august 1998 jf. fase-2 gruppens rapport af 7 april 1999 En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

7 Opdraget Organisationen IDA IDÉ - ID - IDA Om idégrundlaget for foreningen står der at læse i Kort om IDA : Ingeniørforeningen Danmark, IDA, er de danske ingeniørers interesseorganisation. IDA varetager såvel ingeniørprofessionens interesser som det enkelte medlems interesser, En interesseorganisation for ingeniører, og bredere fortolket, et samlingssted for meninger vedrørende ingeniørmæssig virksomhed, er med informationsteknologiens stormskridt blevet et begreb i hastig forandring og udvikling. Nøgleordene er: ingeniører, interesse og organisation. Sagt med andre ord - befinder vi os i minefeltet mellem Forbund, Forening, Ledelse, Uddannelse / Udvikling, Rådgivning, Sikring og Samkvem i almindelighed. Hvor ligger medlemmernes interesser? Det fristende svar fra en organisationsledelse kunne være: - som vi har det i dag, lidt af det hele. Ikke desto mindre er der, set med det enkelte menneskes øjne forhold, som har stor indflydelse på, hvorvidt et medlemskab er attraktivt eller ej. Organisationen IDA er limen, der skal føje ingeniører og interesser sammen med henblik på både udvikling og vækst. Det betyder, at set med medlemmets øjne er det IDA s fornemste opgave, at skabe de funktionsmæssige rammer og muligheder for ingeniørernes interesser: det enkelte medlem serviceydelser, information professionen viden/faglige/sociale netværk, image, profilering løn & arbejdsvilkår, tryghed, støtte ledige, sikring Organisationen IDA skal binde det hele sammen i en: Politisk organisation, der sikrer medlemmets interesser og stiller krav. Administrativ organisation, der gennemfører visionen og den valgte politik samt skaber rammer, der retter sig mod medlemmernes forventninger. Hvis medlemsopbakningen skal øges, må IDA tage både sit idégrundlag og sin overordnede strategi op til seriøs revision, hvad angår både indhold og form. Det vil sandsynligvis betyde et opgør med den indre selvforståelse i IDA og en ny lydhørhed over for omverdenens opfattelse af foreningen / forbundet. Vi befinder os i et minefelt mellem Forbund, Forening og Ledelse. En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

8 Opdraget Mig & IDA Forventningerne Hvad kan IDA tilbyde mig? Det skorter ikke på tilbud, når man i dag stikker næsen indenfor hos IDA på Bryggen; det faglige, ja, næsten 40 faggrupper har man, foredrag, seminarer, pensionskasse, uddannelsestilbud (flotte, men fa`me dyre for den private pengepung), jobservice (hvis du har tid og mod til at vente), restaurant for de rige og frokoststue for de udvalgte, alt sammen fint og uden parkeringsmuligheder. Som en næsten betinget refleks vil man tage til genmæle og forsvare sig, når man bliver kritiseret; - du har misforstået dette og hint, og hvis bare du sætter dig ordentligt ind i tingene - ja, så vil du se, at IDA bare er sagen... e.t.c...stop! - Vi påstår ikke, at det ovenfor skrevne er faktuelt, men det er altså sådan det opleves! Jeg kommer forventningsfuld til IDA, som nydimitteret eller måske allerede som studerende og modtages af tropisk ædeltræ (tidligere marmor), i en atmosfære der oser af traditioner, lidt reserverthed, men frem for alt af konform stivhed, grænsende til kedsommelighed, og jeg må spørge; Hvorfor optræder IDA ikke med lidt mere spræl, fest og farve? Hvorfor deltager IDA ikke mere engageret i den offentlige debat? Hvorfor er IDA ikke mere synlig både nationalt og internationalt? Mine forventninger Se, jeg forventer, at IDA rækker mig en hjælpende hånd og samtidig - på inviterende vis - lokker mig ud i den vide verdens myriader af muligheder. Nogle kalder det at markedsføre, andre at forføre lige meget, det er dejligt at vide, at man er interessant for foreningen. Set med mine medlemsbriller har jeg en forventning om, at foreningen varetager mine interesseområder og behov: Service - indadtil (eks.: juridisk bistand, vejledning om arbejds- og ansættelsesforhold samt generel rådgivning), udadtil - orienterende og informative aktiviteter (eks.: imagepleje, markedsføring, PR-virksomhed, nyhedspleje både fagligt og generelt samt bladudgivelse). Tryghed og sikring - indadtil (eks.: pension, arbejdsmiljø, men ikke nødvendigvis lønpleje, som det foregår i dag), udadtil - IDA-virksomhed (eks.: projektarbejde, konferencer og uddannelse, uddannelse dog anderledes end i dag). Sociale relationer og netværk - indadtil og udadtil faglighed og viden (eks.: teknik både fagspecifik og tværgående samt værktøjsmæssige områder som IT-anvendelse). Varetager IDA i dag mine interesser og behov? En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

9 Opdraget Jamen dog; - det har vi jo i store træk alt sammen, vil mange nok umiddelbart tænke, og det er også en nærliggende konklusion at komme til. Men ovenstående interesseområder skal ses med medlemmets øjne og i en helhed: - en form for 6-armet servicenøgle, der lukker dig ind i organisationen IDA, som varetager dine interesser, synliggør dine evner og profilerer standen generelt, således at jeg føler, jeg får værd som dansk ingeniør. IDA skal være en del af mit netværk, hvor faglighed og viden er i højsædet både lokalt, nationalt og internationalt. Mine forventninger som medlem af IDA ligger i servicenøglen, som vist grafisk nedenfor. Jeg placerer mig selv i centrum, ikke fordi jeg ser mig selv som noget unikum i ingeniørverdenen, men fordi du spurgte mig om, hvad der skal til, for at jeg melder mig ind og forbliver medlem. Tryghed & Sikring Netwærk & IDA Social Rel. Medlemmet Lokalt Information & Orientering Service Faglighed & Viden Virksomhed Servicenøglen Ingeniørens forventning til fremtidens IDA Internationalt Nationalt Lokalt IDA som organisation binder forventninger sammen. En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

10 Opdraget Kollektive goder Service/Inform. Internet Mine Krav Man må forvente, at jeg som medlem i stadig stigende grad vil stille spørgsmålstegn ved det rationelle i at organisere sig i IDA. Min villighed til at deltage vil afhænge af de goder, jeg som medlem kan drage fordel af, nemlig IDAs evne til at profilere mig - ingeniøren. som løn- og arbejdsvilkår, profilering m.v. nyder alle godt af, uanset om man betaler eller ej (dog undtaget VG erne). Isoleret set er det kollektive i løn- og arbejdsvilkår af mange opfattet mere som en ulempe end en fordel i jobsituationen. Det er de mere snævre individuelle goder og fordele, der fastholder mig som medlem i fremtiden - fordele, som jeg kun kan få, hvis jeg er medlem og ikke free-rider, væsentlige individuelle goder som jeg har behov for eller sætter pris på - eksempelvis: Retten til udvidet juridisk hjælp i en aftrædelsessituation. Råd og vejledning i private sager med henvisninger til tryg anbefalelsesværdig juridisk hjælp, evt. med en rabatordning En bedre og mere fokuserende jobservice. Et regionskontor hvor jeg kan få råd og vejledning om arbejds- og ansættelsesforhold, få information, blive orienteret samt medvirke i lokale møde- og kursusaktiviteter i øvrigt. Et medlems-identifikationskort som er anerkendt i ind- og udland. Lokal nyhedspleje, imageskabende aktiviteter, PR-virksomhed En udvidet servicenøgle lokalt som nationalt. Råd og vejledning om arbejds- og ansættelsesforhold kan jeg få mange steder. Oplevelsen af forventningsbrud vil altid medføre risiko for at jeg foretager en økonomisk beregning og søger den bedste og billigste ansættelsesretslige service. Min adgang til Intertrans, min IDA BBS, er unik alle tiders. Mit lille videncenter, stedet hvor jeg går hen, når jeg mangler faglig teknisk orientering/information, der hvor jeg kan få råd, hvor jeg kan finde ting, komme ind på alverdens databaser, min InternetStåbi, mit nyhedscenter, min kontaktflade, det er her jeg har min mig.ida.dk, det er der, jeg chatter med faggruppen, får inspiration og faglig viden! Undskyld! her løb min fantasi vist af med mig det kan jeg nok ikke forlange så foreløbig går jeg andre veje for at dække mine behov. IDAs hjemmeside er ok informativ, men statisk. Tænk hvis IDA var billigste internetudbyder og havde et viden- og informations center Wov!!!! En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

11 Opdraget Tryghed/Sikring Mit netværk Det er trygheden ved at være i en organisation, der varetager ens interesser, synliggør ens evner og profilerer standen generelt, der er vigtig for at få mig til at blive i foreningen. Trygheden kan også ligge i at opleve IDA som en slags livsledsager - eksempelvis: Min pensionsordning Arbejdsmiljø generelt Profilering og markedsføring Synlighed i den offentlige debat Støtte til min karriereprofilering At jeg i en ledighedssituation har trygge forhold, hvor jeg har mulighed til at vurdere og justere mig selv til et nyt arbejdsliv. IDA skal være en væsentlig del af mit netværk, hvor faglighed og viden er i højsædet, både lokalt, nationalt som internationalt. Det skal være stedet, hvor jeg hele tiden kan komme tilbage til mine rødder, vurdere og måle mig selv i forhold til mine omgivelser. Det skal være en del af mit sociale rum både som aktiv og som ledig ingeniør. Udviklingen på det faglige/teknologiske område sker i et stigende tempo. Det stiller krav til mig, min nu-viden, min kompetence og min personlige udvikling. Det vil stille krav til udvikling af: Faglighed, min faggruppe, viden summering og tilgængelighed. Min kompetence og identitet med fokus på rammer og vilkår, bl.a. de bløde værdier i lederroller. Min internationale kompetenceprofil den globale ingeniør. Mine muligheder for få en relevant Internetadgang og IT-viden. IDA - en del af mit sociale rum både som aktiv, som ledig ingeniør. En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

12 Vision 2001 en definition og et bud Vision 2001 en definition og et bud Sandhedens øjeblik Sandhedens øjeblik for en organisation opstår, når den møder omverdenen, medarbejderen vs. kunden - frontlinien, der hvor kontakten i sekunder kan blive afgørende for sejr eller tab. Lad os se på en serviceorganisation, vi alle kender, SAS, og hvad der sker, når de møder sandhedens øjeblik - kundekontakten: I gennemsnit har 5 SAS-medarbejdere direkte kundekontakt i 15 sekunder i forbindelse med en flyrejse et salg. Vi prøvede at spørge IDA, om de havde et kvalitetssystem, der kunne fortælle os noget tilsvarende det har vi ikke. Med 21 mil. kunder/år eksisterer SAS 102 mil. gange overfor sine kunder. Hvor mange gange eksisterer IDA for sine kunder/medlemmer? For sandheden er jo, at hver gang man skal opad i en organisation for at søge råd/løsning til at træffe en beslutning, er de 15 sek. for længst gået og medlemmet måske også, det var i hvert fald det, som SAS fandt ud af sandhedens øjeblik. IDAs frontlinie er hvor medarbejderne dagligt møder medlemmet /kunden og omverdenen. Frontlinien er bl.a. de regionale centre og ikke i et beskyttet prestigebyggeri med en overdimensioneret organisation mellem en havnekaj og et lysreguleret killingfield. I SAS sagde man vælt pyramiderne vi siger vend pyramiden, for i sandhed, der er bunden bredest og kontaktfladen størst. Sandhedens øjeblik er det tidsrum hvor IDA eksisterer for mig En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

13 Vision 2001 en definition og et bud Til foreningspolitikerne vil vi sige vedtag nu det I kalder enhedsorganisation så vi kan komme i gang med virkeligheden visionen og omorganiseringen, det er der, de reelle problemer er, og de tager tid lang tid. Medlemmer Kunder - Mig F r o n t l i n i e n Brugerflade - Service Administration Ledelse Bestyrelse Hoved Bestyrelsen Og når I nu laver om på tingene, så husk: Budskabet! Service, service og service! Glem ikke Netværket og min IT-vision! Trygheden! Udvid frontlinien regionalt! Informere og orientere! Gør ledelsen synlig på alle niveauer! Synliggør IDA! Få medlemsaccept! Få harpiksen af stolene! Få en kvalitets- og videnredegørelse! Uden information kan du ikke tage ansvar, med information - kan du ikke undgå det. En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

14 Vision 2001 en definition og et bud Det handler om at have et budskab. Mennesker vil have fortællinger, som de kan forstå og knytte forventninger til. IDA skal koncentrere sig om at tegne billeder af fremtidens ingeniører, der matcher tidens uomgængelige krav til bredde og fleksibilitet. Værdier Vi vil tilsyneladende den susende hurtige udvikling, eller også formår vi ikke at hoppe af karrusellen, samtidig med, at vi sætter krav om forankring i tryghed. Det kan være svært at se sammenhængen i sådanne modgående behov, men løsenet tror vi ligger i begrebet værdier. Hvilke værdisæt står IDA for? Er de defineret, fortalt og forstået? Fra forretningslivet kender vi alle den hierarkiske opbygning for en virksomheds forretningsgrundlag, begyndende med visionen - missionen via overordnede strategier, taktiske overvejelser, procedurer og instruktioner. Men samkvem mellem mennesker fordrer også kultur, og kultur forudsætter opfattede og accepterede værdier, ikke mindst, når det drejer sig om foreninger, som kun har mennesker som "produkt". Derfor mener vi, at vi skal begynde at lede efter, hvilke værdier IDA fremover ønsker skal være kilden til både foreningens selvforståelse og medlemmernes accept. Det kan måske være nyttigt at tage et dyk ned i foreningens publikationer og seneste, interne korrespondance. Her findes et væld af direkte og indirekte fortællinger, om hvor "toget" er på vej hen! - Her går det jo faktisk ganske godt, så hvorfor bekymre sig? - Næe, vil mange nok mene, og alligevel have en oplevelse af, at der er noget galt; og med rette - tror vi. Rester fra imperiets hundredårige opvækst hænger ved endnu, IDA forekommer noget formel, "militærisk tilknappet" og elitær. Ingeniørgerningen har oprindeligt sit udgangspunkt i hær og forsvar, så historien fornægter sig heller ikke denne gang. Selv IDA s flotte, nye domicil signalerer på én gang grandiositet og sammenklemthed; - hvad vil man på en smal kajfront, når der ikke en gang gives plads til mig og en pølse med brød? Erfaring? Ikke kun en billet til et tog der er kørt! En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

15 Vision 2001 en definition og et bud Budskabet Det der springer i øjnene som markant manglende, er "budskabet". Et budskab, der fortæller, hvad IDA står for og har at give i fremtiden. Mennesker er nu en gang sådan indrettet, at de reagerer på værdier, der taler til dem og bidrager til oplevelse af identitet! Værdier bæres frem af visioner. Livssyn/værdier/vision giver samspil og gensidighed. Livssyn Værdier Ordet livssyn bruges her som en sammenfatning af de værdier et menneske eller en organisation ønsker at fungere ud fra. Vi mennesker springer ofte sådanne filosofiske problemstillinger over, da de er svære at håndtere. Det er de nok, fordi de er komplekse, men samtidig er de ofte altafgørende vigtige for at komme videre. Værdier, det man inderst inde mener at stå for, er fundamentet for resten af bygningen og vil sammen med visionerne give dig mulighederne for forandring og udvikling, vel at mærke hvis du holder dem for øje og gør dem til fælleseje. Visionen er ledestjernen, de mere fjerne mål, vi hele tiden skal have for øje. Det er den ultimative prøve på vores evner som teknikere og mennesker. Hvis IDA kan formulere de værdier, der så at sige skal være foreningens drivkraft og knytte en vision til dem, er grundstenen lagt til en forening, som kan fastholde og tiltrække medlemmer gennem samspil og gensidighed. Vi vil gerne give et bud på nogle værdier og en tilhørende vision, der efter vores mening kan udfylde savnet. Man må blot huske, at det ikke er gjort med det. Vision og strategier skal målsættes og følges op uafladeligt. IDAs 4 værdier kunne være: Rummelighed. Handlekraft. Brobygning. Drømmen om det teknisk mulige. Efter vores mening rummer dette værdisæt et grundlag for fornyelse og opblomstring af IDA. Den dybere betydning af disse nøgleord skal selvfølgelig gøres til fælleseje. Vi mener, at kun ved at fortælle nuværende og fremtidige medlemmer, hvilket "livssyn" - udtrykt gennem en vision og erklærede værdier - IDA ønsker at nære og udvikle, først da kan den enkelte tage stilling til foreningen som en livsledsager. En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

16 Vision 2001 en definition og et bud IDAVISION 2001 Formål Vision & Mål Formålet med en vision bør være, at den skal skabe klarhed og enighed, være enkel, fremadrettet og opnåelig. En vision kan defineres med følgende udsagn: Evnen til at skabe en anden virkelighed ved systematisk at analysere muligheder samt organisere og udvikle en målbevidst strategi mod et forudbestemt udfald. En vision skal derfor udover sine værdier indeholde opnåelige og målbare mål som har fået accept og som kan visualiseres. IDA har faktisk allerede i dag til dels formuleret indholdet af de fire værdier, nemlig dem IDA kalder sine 4 visioner 3. Forudsætter man, at de er blevet accepteret eller kan accepteres af baglandet medlemmerne, så har vi jo allerede skabt et grundlag for IDAVISIONEN Vi vover pelsen og giver vores bud på en IDAVISION 2001, som samtidig er en opsummering af vore tanker og idéer. Vi vover også pelsen ved at spørge IDAs formænd, om de tør møde os, så vi sammen kan lave en fælles vision. Vi tror, at mange gerne vil medvirke til et nyt IDA, hvor medlemmet er i centrum. Ønsker IDA virkelig forandringen? Tør ledelsen røre ved deres nuværende fundament? Vi håber det. Vi stiller gerne bilen et stykke fra Kalvebod Brygge 31-33, hvis bare vi kan finde åndelig parkeringsplads på adressen. 3 IDAs 4 visioner fase-2 rapporten side 11 (ekskl. de medfølgende målsætninger, som anses mere som et udtryk for nogle politiske intentioner end nogle egentlige forpligtelser i målbare mål.) En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

17 Vision 2001 en definition og et bud Rummelighed Brobyggere Handlekraft Drømmen om det tekniske mulige IDAVISION 2001 En organisation med erhvervsaktive medlemmer i år 2001 IDA skal som interesseorganisation uafhængig af bevægelser og politiske partier være det attraktive samlingspunkt for alle ingeniører. Med dette udgangspunkt vil IDA skabe en effektiv og tidssvarende forening, som arbejder ud fra medlemmernes interesser og ønsker, herunder: IDAs medlemsskare skal inden år 2003 omfatte erhvervsaktive ingeniører Inden år 2001 skal IDA omfatte mindst 8 regionale centre, hver med sin egen regionsbestyrelse, mindst en fastansat sekretær og en IDA kyndig administrator for hver 3000 medlemmer. IDA skal gennem de regionale centre aktivt jobstøtte ledige ingeniører. IDA skal have en høj grad af service- og informationstilbud og gøre Ingeniørhuset i København medlemsvenligt og imødekommende såvel fagligt som socialt. IDA skal tilbyde medlemmerne og hjemmeside. IDA vil gennem aktiviteter i hele landet og gennem en målrettet informations- og kommunikationsindsats bidrage til videnspredning og kompetenceopbygning, herunder: IDA skal muliggøre og støtte dannelsen af såvel faglige som sociale netværk. IDA skal øge deltagelsen i foreningens aktiviteter. IDA skal opgradere sin BBS til et professionelt videncenter for ingeniører med adgang til diverse større offentlige databaser. IDA skal være en synlig og troværdig samarbejdspartner, der skaber resultater gennem holdninger og viden. IDA skal have en klar og meningsdannende holdning til samfundsproblemer, der vedrører ingeniørverdenen generelt og miljøet i særdeleshed. IDA vil arbejde for at udvikle et dynamisk arbejdsmarked med mulighed for udvikling og udfoldelse. IDA vil arbejde for at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesforhold og et udfordrende, harmonisk arbejdsliv, herunder: IDA skal bevare en betydelig indflydelse over for relevante samarbejdspartnere - og i større udstrækning støtte Virksomhedsgrupperne. IDA skal have en samlet og synlig politisk ledelse med et klart mandat og entydig profilering. IDA skal have en effektiv aktivitets- og økonomistyring, som placerer IDA blandt de mest omkostningsbevidste organisationer i Danmark, herunder at kunne fremlægge en årlig miljø- og videnredegørelse (regnskab.) IDA vil gennem dialog med og påvirkning af samfundets beslutningstagere understøtte foreningens interessevaretagelse samt medvirke til en bæredygtig og samfundsgavnlig teknologisk udvikling, herunder: IDA skal oparbejde og sikre sig international kompetence, bl.a. ved at formidle tekniske fremskridt på et højt niveau. IDA skal stå som Danmarks ypperste forum for anvendt teknik En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

18 Vision 2001 en definition og et bud IDA struktur år 2001 den politiske organisation HOVEDBESTYRELSE Formand + 14 medlemmer Politikformulerende udvalg ARBEJDSVILKÅRS Udvalg 1 formand + 10 medlemmer REGIONAL ORGANISATION FAGTEKNISK ORGANISATION Medarbejdergrupper Region Region Region Region Region Region Region Region Fremtidens IDA En Vision hvor medlemet er i centrum Udarb. Af: Peter Grum-Schwensen, Anthony Svane, Jørn Bundgaard-Nielsen dec

Ulighedens topmøde Tanker fra Cevea

Ulighedens topmøde Tanker fra Cevea Ulighedens topmøde Tanker fra Cevea Cevea analyser 24. Marts 2015 Du bliver, hvad du spiser & Du bliver, det samfund, du er en del af SMS afstemning Spørgsmål 1: Bor vi i dag i ét Danmark: lever vi nogenlunde

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Medarbejderens værdisæt

Medarbejderens værdisæt 1. Hvad er værdier? EFQM: Værdier værdigrundlag Fælles forståelse og forventninger til medarbejdernes adfærd hvad de interne og eksterne relationer er baseret på (fx. tillid, støtte og ærlighed) Værdierne

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere