DGKs Almene Brugsprøveregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGKs Almene Brugsprøveregler"

Transkript

1 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK Gældende fra

2 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene bestemmelser... 4 Angående vildtsporprøver gælder særligt... 4 For brugsprøvedisciplinerne gælder derudover... 4 Løbske tæver kan deltage efter følgende regler... 5 Gebyrer og tilbagebetaling... 5 Prøveafvikling... 6 Deltagerantal... 6 Deltager- publikum adfærd... 6 Klagemuligheder... 7 Anvisning for prøveleder... 7 Championatsregler... 8 Dansk brugschampionat... 8 DKBRCH(G)... 8 DKBRCH(S)... 8 DKBRCH(D)... 8 Dansk jagtchampionat DKJCH... 8 Gravprøver... 8 Vildtsporprøver Drevprøver Anvisninger for vildtsporlægning Vildtsporoversigt Sporet Drev Anvisninger for prøveledere SPOR Anvisninger for prøveledere GRAV Anvisninger for prøveledere DREV Gældende fra

3 Brugsprøvernes formål og anvendelse Dansk Gravhundeklubs formålsparagraf lyder som følger: at værne og udbygge gravhundens status som jagthund at fremme interessen for opdræt af racerene gravhunde i forhold til standarden at arbejde for gravhundens udbredelse og anvendelse, blandt andet ved at fremme avl af mentalt, jagt- og eksteriørmæssigt gode og sunde hunde at arrangere jagtprøver og udstillinger. Som det fremgår, er de enkelte delmål med til at understøtte hinanden i bestræbelserne med at opnå det samlede mål. DGKs brugsprøveregler er således en direkte forlængelse af klubbens formål. Brugsprøvernes formål er at fastslå kvaliteten af den deltagende gravhunds evner og egnethed til jagt. Gravprøvernes formål er at fastslå hundens evner og egnethed til jagt under jorden. Vildtsporprøvernes formål er at fastslå hundens evner og egnethed til eftersøgning af anskudt, eller på anden måde skadet, klovbærende vildt. Drevprøvernes formål er at fastslå hundens evner og egnethed til at opsøge, rejse og drive vildt over jorden. Hensigten med at arrangere brugsprøver og DGKs brugsprøveregler er først og fremmest at have et redskab til vurdering af kvaliteten af de jagtlige egenskaber hos hunden. Dette kvalitetskendskab er afgørende i forhold til fremme af avlsarbejdet for at kunne værne og udbygge gravhundens status som jagthund, og fremme avlen af gode sunde gravhunde. Dernæst er det afgørende for DGK, at brugsprøvereglerne er udformet, så de kan danne rammen for en ansvarlig og etisk forsvarlig kvalitetsafprøvning af den enkelte hund. Endelig tjener DGKs brugsprøveregler sidst, men ikke mindst, som vejledning og anvisning for medlemmerne og de personer, der er autoriseret til at forestå prøverne, deres afholdelse og afvikling. DGKs brugsprøveregler er godkendt af Dansk Gravhundeklubs bestyrelse, den 12. september 2010 og Dansk Kennel Klub, december 2010 Reglerne træder i kraft den 1. januar 2011 Gældende fra

4 Almene bestemmelser Autoriserede officielle brugsprøver skal godkendes af DGKs bestyrelse samt DKK, og skal derefter, forud for prøven, annonceres i medlemsbladet "Gravhunden". Prøverne afholdes under ledelse af en prøveleder. Arbejdsudvalgene, under hvilke prøverne afvikles, indstiller forud for hver prøvesæson, prøveledere til godkendelse hos DGKs bestyrelse. Prøveleder skal anføres i kataloget ved hver prøve. Adgangskrav og begrænsninger for prøvedeltagelse Brugsprøverne er åbne for gravhunde, der er stambogsførte i DKK eller anden FCI godkendt klub. Ejeren, der tilmelder en gravhund til brugsprøve, skal være medlem af Dansk Gravhundeklub eller én af de tre andre nordiske gravhundeklubber, dette gælder også den person der fører hunden til prøven. Angående gravprøver gælder særligt For at deltage på gravprøver skal hunden være fyldt 12 måneder på prøvetidspunktet. Inden første gangs deltagelse på gravprøve skal en hund være oplært i en af DGK godkendt oplæringsgrav. Efter endt oplæring noteres dette af oplæringslederen i hundens resultatbog. En hund, der to gange har opnået brugschampionatsgivende præmiering ved gravprøve afholdt af DGK, skal for fortsat deltagelse mindst have opnået præmieringen Very good på FCI-anerkendt udstilling. En hund der 3 gange har opnået brugschampionatsgivende 1. pr. ved gravprøve, eller er blevet DKBRCHG eller er blevet UDL må ikke mere deltage i gravoplæring, eller gravprøver i Dansk Gravhundeklubs regi. Angående vildtsporprøver gælder særligt Prøverne er inddelt i tre kategorier: 600 meter/3 timer, 600 meter/20 timer og 1000 meter/40 timer. 600 m/3 t: Alle hunde der opfylder de almindelige adgangskrav kan deltage, dog ikke hunde der tidligere har opnået 1. præmie ved en vildtsporprøve afholdt af DGK. 600 m/20 t: Hunden skal have opnået 1. præmie på 600 m/3 t ved vildtsporprøve afholdt af DGK, eller anden ligestillet prøve. Hunde der har opnået 1. præmie i 600 m/20 t ved vildtsporprøve afholdt af DGK, kan ikke starte yderligere i kategorien m/40 t: Hunden skal have opnået 1. præmie på 600 m/20 t ved vildtsporprøve afholdt af DGK, eller anden ligestillet prøve. En hund der 2 gange har opnået 1. præmie i denne disciplin skal, for fortsat deltagelse, mindst have opnået præmieringen Very Good på FCI-anerkendt udstilling. En hund, der i kategorien 600 m/3 t, tre gange i træk opnår præmiegraden 0 (nul), udelukkes fra deltagelse i den pågældende disciplin i 12 måneder fra den dato det tredje 0 (nul) i træk er opnået. En hund, der i kategorien 600 m/3 t, seks gange i træk opnår præmiegraden 0 (nul), udelukkes fra al videre deltagelse i den pågældende disciplin Angående drevprøver gælder særligt En hund, der 2 gange har opnået 1. præmie i denne disciplin afholdt af DGK, skal for fortsat deltagelse, mindst have opnået præmieringen Very Good på FCI-anerkendt udstilling. For brugsprøvedisciplinerne gælder derudover Kun sygdomsfrie hunde, der er vaccineret i henhold til de for DKK til enhver tid gældende reglement for udstillinger og skuer, kan deltage. En hund, der formodes at være syg, kan af prøvelederen, eller dommeren nægtes start. DKKs dopingregler er til enhver tid gældende. Hunde, der møder for sent til en prøve, kan afvises af prøvelederen Gældende fra

5 Kryptorkide hunde kan ikke deltage på DGK brugsprøver (for gravprøver kan henvises til jagt-duelighedsprøve). Kastrerede hanhunde kan kun deltage på brugsprøver, såfremt der foreligger dyrlægeattest på at hundens testikler er fjernet operativt i voksenalderen, dvs. at der kræves dokumentation i form af DKKs dyrlægeattest for, at hunden har haft to normale testikler efter, at hunden er fyldt 8 måneder. Tæver med hvalpe under 8 uger, samt synligt drægtige tæver, kan ikke deltage på prøve. Løbske tæver kan deltage efter følgende regler: Tidligst muligt inden prøven, og under alle omstændigheder inden hunden føres ind på prøvearealet med tilhørende omgivelser, meddeler hundens ejer prøvelederen, hvis en anmeldt hund er kommet i løbetid. Løbske tæver skal holdes så langt væk fra prøvearealet, at de ikke generer andre hundes afprøvning. Prøvelederen skal anvise opholdssted for ejer og hund under brugsprøven.. Løbske tæver må først afprøves og bringes ind på prøvearealet, når samtlige andre hunde i kategorien er afprøvet. Tilmelding Tilmelding sker på den af DGK godkendte anmeldelsesformular. Tilmelding og prøvegebyr skal være modtaget på anmeldelsesstedet inden anmeldelsesfristens udløb for at være gyldig. Ved deltagelse på DGKs brugsprøver skal resultatbog for danskejede hunde medbringes. Gebyrer og tilbagebetaling Prøvegebyr for deltagelse fastsættes af DGKs bestyrelse for ét år ad gangen, og offentliggøres i medlemsbladet "Gravhunden" nr. 6. Muligheder for tilbagebetaling Der ydes ingen erstatning udover prøvegebyret. Hvis der til en prøve er maksimumsbegrænsning, betales prøvegebyret tilbage for de hunde, der ikke opnår deltagelse. Ved en ikke offentliggjort dommerændring til en dommer der tidligere har tildelt hunden to brugschampionatsgivende præmieringer kan prøvegebyret (for så vidt angår grav-, 1000 m/40 t vildtspor- og drevprøver) tilbagebetales. Hvis en hund på grund af sygdom ikke kan deltage, kan tilbagebetaling af prøvegebyret kun finde sted, hvis det dokumenteres ved tilsendelse af dyrlægeattest til prøvelederen, senest 3 dage efter prøven er afholdt. Prøvegebyret for hunde, som ikke har kunnet afprøves forsvarligt, tilbagebetales. I sådanne tilfælde skrives der intet i resultatbogen. I kataloget og på præmielisten skrives Afprøvningen annulleret. Almindeligvis kan det opstå i flg. tilfælde: Hvis en gravprøve ikke lader sig gennemføre på grund af ikke brugbare ræve eller lignende, skal prøven afbrydes. De resterende hunde, der ikke bliver afprøvet, tilbagetales prøvegebyret. Hunde som efter dommerens skøn er afprøvet forsvarligt præmieres - dog udpeges ikke en "Prøvens bedste hund". Hvis, der på en vildtsporprøve bliver brug for mere end ét reservespor, og dette ikke forefindes, betales prøvegebyret tilbage for de hunde, som ikke har haft mulighed for at blive omprøvet. Hvis der på vildtspor- og drevprøver ikke afprøves reservehunde, betales prøvegebyret tilbage til disse. Ingen tilbagebetaling Hunde, der er mødt for sent til en prøve og er afvist af prøvelederen, kan ikke få tilbagebetalt prøvegebyret. I tilfælde af at en anmeldt hund konstateres at være kryptorkid, kan det indbetalte prøvegebyr ikke tilbagebetales. At en tæve kommer i løbetid i tidsrummet mellem anmeldelsen og prøven giver ikke ret til tilbagebetaling af prøvegebyret. Gældende fra

6 Fremmødte hunde, der af prøvelederen eller dommeren, formodes at være syge og er nægtet start, kan ikke få det indbetalte prøvegebyr tilbage. Hvis fører får forfald tilbagebetales prøvegebyret normalt ikke. DGK er generelt ikke forpligtet til at tilbagebetale indbetalt prøvegebyr heller ikke på grund af Force majeure. Forsikring og ansvar Enhver hund afprøves for ejerens regning og risiko. Uheld og ulykker af enhver art er DGK uvedkommende. Anmeldte hunde, der befinder sig på prøvearealet med tilhørende omgivelser, skal være omfattet af en dækkende lovpligtig hundeansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver skade, som hunden eventuelt måtte forvolde. Prøveafvikling Deltagerantal Gravprøver: minimum 15 hunde, maksimum 35 hunde. Vildtsporprøver: minimum 7 hunde. Herover 7 hunde pr. dommer - ekskl. reservehunde. Drevprøver: minimum 4 hunde. Herover 4 hunde pr. dommer - ekskl. reservehunde. Hvis forholdene taler herfor, er der er dog mulighed for dispensation. Denne dispensation gives af en af DGK autoriseret person. Lodtrækning Inden en prøves start forestår prøvelederen lodtrækning om startrækkefølge eller gruppeinddeling blandt de tilmeldte hunde, der tages tilbørligt hensyn til dobbeltføring. Sammen med kvitteringen modtager ejeren skriftlig meddelelse om mødested og eventuel mødetid. Ved vildtsporprøver kan prøvelederen inddele de tilmeldte hunde i grupper. Hver gruppe får tildelt en mødetid, hvor der foretages lodtrækning om sporene blandt gruppens hunde. Ved drevprøver bestemmer lodtrækningen i hvilken skovpart, den enkelte hund skal starte. Dommere kan forud for lodtrækningen eller på prøvedagen indplaceres på de enkelte skovparter. Deltager- publikum adfærd Kun hundens fører, prøveleder, terrænleder, drevobservatør, sporlægger, dommer og evt. elev eller aspirant samt den ræveholder, hvis ræv anvendes, har adgang til prøveområdet under en prøve. Dommeren kan med hundeførerens accept, såfremt det anses for nødvendigt, give andre end de nævnte adgang til prøveområdet. Under en prøves afholdelse skal publikum vise hensyn til den hund, der afprøves. Støjende og anden distraherende adfærd kan medføre bortvisning fra prøveområdet efter prøvelederens skøn, jf. nedenfor. Publikum skal opholde sig på de anviste områder i passende afstand fra prøveområdet.. På prøveområdet har enhver pligt til at efterkomme de henstillinger, som prøvelederen fremkommer med. Personer, som overtræder prøvereglementet og/eller ikke efterkommer prøvelederens henstillinger, kan bortvises fra prøveområdet. Afgørelse herom træffes af prøvelederen. Prøvelederen skal indberette hændelsen til DGKs bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal behandles yderligere. Afstraffelse og uværdig behandling af en hund er ikke tilladt og kan medføre fortabelse af præmiering samt bortvisning, jf. nedenfor. Al utilbørlig kritik af en dom, nedsættende ytringer om en fungerende dommer, fjernelse af en afprøvet hund uden aftale med prøvelederen, mens prøven stadig pågår, usømmelig omgangstone eller anden overtrædelse af dette reglement kan medføre bortvisning fra prøven og eventuel fortabelse af retten til tildelt præmie. Afgørelse herom træffes af prøvelederen. Prøvelederen skal indberette hændelsen til DGKs bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal behandles yderligere. Resultater Hundens opnåede resultater indføres i resultatbogen og på præmielisten. Der indføres såvel point som præmiering. Gældende fra

7 Klagemuligheder Klage over en prøves afvikling kan enten ske mundtligt på prøvedagen til prøvelederen, eller skriftligt inden 14 dage efter prøvens afholdelse til DGKs bestyrelse. For sent fremsatte klager vil ikke blive behandlet. Prøvelederen skal forsøge at udrede klagen på dagen. Lykkes dette ikke, skal klagen skriftligt indsendes til DGKs bestyrelse inden 14 dage af klageren. Klagen behandles af DGKs bestyrelse, som ved klagens behandling indhenter udtalelser fra relevante personer. Indklagede vil blive gjort bekendt med alle udtalelser, der belyser sagen, og vil få mulighed for en afsluttende kommentar. Efter endt klagebehandling træffer DGKs bestyrelse endelig afgørelse i sagen. Ved klager over bedømmelsen, er dommerens bedømmelse inappellabel. Ved dommerens overtrædelse af DGKs brugsprøveregler kan DKK ændre dommerens afgørelse, dette vil normalt være i form af, at prøveresultatet annulleres. Klager kan ikke indbringes for DGKs generalforsamling. Anvisning for prøveleder Prøvelederen er ansvarlig for at prøven afvikles forsvarligt og efter nærværende regelsæt og afgør de tvivlspørgsmål, der opstår. Prøvelederen er højeste myndighed på prøven og har den endelige afgørelse i alle spørgsmål, bortset fra bedømmelse af hunden og i klagesager. Prøvelederen kan ikke fremføre hund. Skal hjælpere ved vildtsporprøver have afprøvet hund på dagen, er det prøveleders ansvar at denne afprøves på ukendt spor. Umiddelbart før hunden føres til prøveområdet: at kontrollere, at hunden ID-mærkning svarer til det i stambogen anførte at hundens vaccination er i henhold til de en hver tid gældende regler (DKK) at der ikke i hundens resultatbog er anført resultater eller bedømmelser, som medfører, at hunden ikke er berettiget til at starte Inden prøvens afslutning: at kontrollere sammentællingen af point. Ved senere konstaterede sammentællingsfejl er det pointgivningen i de enkelte discipliner, der er gældende frem for summen. Se endvidere de særskilte bilag med Anvisninger for prøveledere under brugsprøveformerne Grav, Vildtspor og Drev. Anvisning for dommer Dommeren er ansvarlig for, at den enkelte hund afprøves forsvarligt og præmieres efter gældende regler. Så længe hundene er til bedømmelse, er disse og deres førere underlagt dommeren og dennes afgørelser. Ingen ved prøven fungerende dommer kan anmelde, fremføre eller lade fremføre hund til afprøvning, som vedkommende eller dennes husstand ejer eller har ejet indenfor de sidste 6 måneder. Dommeren kan heller ikke fremføre andres hunde. Elever og aspiranter kan ikke føre hunde på prøver, hvor de selv fungerer. Prøvelederen har endvidere ansvar for: (Kan uddelegeres) Ved ankomst: at undersøge samtlige tæver for løbskhed uden for prøvearealet (se beskrivelse side 5) at undersøge hanhunde for kryptorkisme. Gældende fra

8 Championatsregler Dansk brugschampionat DKBRCH(G) tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 67 points eller derover i samlet pointsum på anerkendt gravprøve i Danmark. Hunden skal tillige mindst have opnået excellent på FCI-anerkendt udstilling i brugshunde-, mellem- åben- eller championklassen. DKBRCH(S) tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere har opnået 1. præmie på 1000 m/40 t anerkendt vildtsporprøve i Danmark. Hunden skal tillige mindst have opnået excellent på FCI-anerkendt udstilling i brugshunde-, mellem-, åben- eller championklassen. DKBRCH(D) tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 1. præmie på anerkendt drevprøve i Danmark. De tre 1. præmier skal være opnået på mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal være enten ræv eller hare. Hunden skal tillige mindst have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling i brugshundemellem-, åben- eller championklassen. Se endvidere de til enhver tid gældende regler for ligestillede prøver Fælles Nordiske regler for Brugschampionater. Dansk jagtchampionat DKJCH Hunden skal have opnået følgende resultater på prøver afholdt i Danmark: 1. præmie på gravprøve, 1. præmie på vildtsporprøve 600 m/3 t 1. præmie på drevprøve. Hunden skal tillige mindst have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling i brugshundemellem-, åben- eller championklassen. Gravprøver Prøveareal DGK's oplæringsarrangementer og gravprøver afholdes i godkendte anlæg som angivet i bilag. Såfremt prøveforholdene betinger, at kun et maksimalt antal hunde kan starte, skal dette være meddelt ved prøvens annoncering og prøvelederen forestår lodtrækning om ret til at starte, blandt de hunde for hvilke anmeldelsesblanket og prøvegebyr er rettidig modtaget. Særlige anvisninger Alle hunde skal, inden første gangs deltagelse på gravprøve, være oplært på fri ræv i en af DGK godkendt oplæringsgrav. Tid og sted for oplæringen skal kunne oplyses til prøvelederen på forlangende. Inden en prøves start skal prøveleder og dommer ved inspektion forvisse sig om, at prøvegraven er indrettet, som et godkendt anlæg, jf. bilag, og at der ikke er hindringer for fri passage gennem gravsystemet. Prøvegraven må ikke have været anvendt senere end 6 dage før prøven afholdes. Inden en prøves start foretager prøvelederen i samråd med dommeren lodtrækning blandt rævene, og rævenes transportkasser mærkes i overensstemmelse med lodtrækningen. Der skal altid være mindst 3 brugbare ræve ved starten af en gravprøve, se i øvrigt bilag. Rævene placeres i graven i samråd med ræveholderen. Føreren skal enten bære katalognummer synligt eller umiddelbart før afprøvningen meddele dommeren sit katalognummer. Efter føreren har sluppet hunden, skal han opholde sig ved indgangen til graven og må ikke gå op langs med graven. Bedømmelsesregler Afprøvning af en hund kan maksimalt være af 15 minutters varighed. Har en hund ikke haft kontakt med ræven inden for prøvens første 5 minutter, skal afprøvningen afbrydes, og hunden kan ikke præmieres. Gældende fra

9 Animering er kun tilladt i samråd med dommeren. En ikke brugbar ræv skal udskiftes. Dommeren kan til hver en tid afbryde en afprøvning. Voldsomme og ubeherskede hunde kan tildeles en henstilling og kan ikke opnå prædikatet Prøvens bedste hund. To henstillinger regnes lig med en advarsel. Alt for voldsomme og ubeherskede hunde kan ikke præmieres. Sådanne hunde skal samtidig tildeles en advarsel. En hund, som tildeles første advarsel, udelukkes fra deltagelse i gravprøver i resten af det pågældende kalenderår. Ved tildeling af anden advarsel udelukkes hunden fra al videre deltagelse på gravprøve arrangeret af DGK. Ved tildeling af Henstilling, Advarsel eller Udelukkelse noterer prøvelederen under prøveresultater i resultatbogen henholdsvis "HST", "ADV" eller "UDL". Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages skriftlig indberetning, underskrevet af dommeren, til DGK s bestyrelse. Enkeltdiscipliner Jagtlyst og mod - i denne disciplin gives 0 25 point. Der skal lægges vægt på hundens jagtduelighed, samt lyst og mod til at opsøge ræven. Desuden er det af stor vigtighed, at hunden formår at arbejde tæt på ræven uden at miste selvkontrollen. En hund skal være udholdende og vise passende styrke, for at kunne opnå 15 point eller derover i denne disciplin. Taktik og bevægelighed - i denne disciplin gives 0 25 point. Der skal lægges vægt på hundens udnyttelse af prøvegraven, samt hundens evner. Det er således vigtigt, at hunden bevæger sig energisk rundt i prøvegraven, og at hunden ved sin stemmeføring markerer rævens position. Såfremt en hund ikke opnår mindst 10 point i Jagtlyst og mod, kan der ikke gives point i Taktik og bevægelighed. Opsøger en hund ræven fra mindst to forskellige sider, og skifter position flere gange, gives mindst 15 point. Bedømmelsesregler for hunde, som udelukkende opsøger ræven fra samme side: a. Hunden skal gå fra ræven (give ræven mulighed for at skifte position) mindst tre gange, for at der kan gives 15 point eller derover. b. Hunde der ikke opfylder betingelserne under pkt. a kan kun gives op til 14 point i alt efter de viste taktiske evner. c. Hunde, der ikke viger fra ræven, kan ikke gives point i Taktik og bevægelighed. Helhedsindtryk - i denne disciplin gives 0 25 point. Helhedsindtrykket skal være et udtryk for hundens anvendelighed og brugbarhed til jagt under jorden, og skal være et udtryk for hundens evner i denne specielle prøveform. Såfremt en hund ikke opnår mindst 10 point i Jagtlyst og mod kan der ikke gives point i Helhedsindtryk. Bliver en hund under prøven liggende på samme position og arbejder med monoton hals, således at hunden kan betragtes som forligger, kan ikke gives point i denne disciplin. I hver enkeltdisciplin udtrykker pointgivningen følgende: 0 9 point udtrykker: Utilstrækkelighed point udtrykker: Godt point udtrykker: Meget godt point udtrykker: Fortrinligt Omprøvning Er ræven ikke brugbar, så hunden ikke kan opnå kontakt, skal afprøvning af hunden afbrydes. Dommeren kan, efter aftale med føreren, lade hunden afprøve for anden ræv. Ved omprøvning er det omprøvningen, der er gældende prøve. Derimod kan hunden ikke omprøves, hvis den presser en i øvrigt udmærket ræv løs, men skal bedømmes ud fra sit arbejde på denne. Gældende fra

10 Præmiering og point Hundens præmiering sker på grundlag af dens præstationer på prøven, og præmiegraden udtrykkes i en samlet pointsum, der fremkommer ved sammenlægning af point opnået i de tre enkeltdiscipliner. 1. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 45 point. 2. præmie gives, såfremt hunden har opnået point. 3. præmie gives, såfremt hunden har opnået point. Såfremt en hund ikke opnår mindst 15 point i Jagtlyst og mod, kan der maksimalt gives 44 point i samlet pointsum. Såfremt en hund er tildelt ADV, kan den ikke præmieres. Sammen med præmiering og point gives en kortfattet skriftlig kritik af hundens præstation. Prøvens bedste hund Den hund med 1. præmie, der opnår flest point, er prøvens bedste hund, dog ikke hvis den er tildelt HST. I tilfælde af pointlighed blandt flere hunde, indplaceres prøvens bedste hund efter følgende retningslinjer: Flest point i Jagtlyst og mod sættes over flest point i Helhedsindtryk. Ved fortsat pointlighed udvælger dommeren prøvens bedste hund. Vildtsporprøver Prøveareal Vildtsporprøver skal arrangeres i skovterræn eller plantager med normal vildtbestand. (henvises til bilag sporlægning). Såfremt prøvearealet betinger, at kun et maksimalt antal hunde kan starte, skal dette være meddelt ved prøvens annoncering. Prøvelederen forestår lodtrækning om retten til at starte blandt de hunde, for hvilke anmeldelsesblanket og prøvegebyr er rettidig modtaget. Der bør så vidt muligt, på 600 m/3 t vildtspor, altid forefindes en reservehund (opføres i kataloget), som indkaldes i de tilfælde, hvor en hund får forfald. Der skal altid forefindes mindst ét 600 m/3 t reservespor. Særlige anvisninger Alle hunde skal føres i snor, også når de ikke prøves. Hunden skal under prøven anvende bredt typisksporhalsbånd eller sele og en mindst 6 m og højst 10 m lang rem/line, der under afprøvningen skal være udrullet i fuld længde. I svært fremkommeligt terræn må linen slippes over kortere afstande. Hunden bør hovedsageligt arbejde med slap line og i et roligt tempo, der giver et stille og smygende sporarbejde. Ved tab bør hunden selvstændigt kunne genfinde sporet. Føreren må med lavmælt tiltale og anvisninger støtte og hjælpe hunden i dens arbejde og i særlige situationer løfte hunden over vanskeligt terræn. Bedømmelsesregler 1. Sporlæggeren skal vise dommeren og føreren anskudsstedet og sporretningen. 2. Sporlægger skal følge dommerens anvisninger og må ikke blande sig i prøvens afvikling. 3. Dommeren skal herefter undgå unødig samtale med føreren. 4. Dommeren kan under afprøvningen af en hund på 600 m/3 t efter eget skøn kort henstille eller anvise føreren om sporsøgning, hvis der laves åbenlyse nybegynderfejl, der groft generer hunden i dens sporarbejde, uden at dette nødvendigvis trækker i præmiegrad. 5. Samtale mellem dommer og sporlægger indskrænkes til det nødvendige og skal foregå lavmælt. 6. Dommeren og andre må påse, at de ikke ved deres opførsel giver føreren oplysninger om sporet. De bør under sporarbejdet holde sig et stykke fra føreren, dog uden derved at miste overblikket. Går hunden af sporet, bør de følge med, for ikke ved deres forbliven på stedet at markere fejlen for føreren. Gældende fra

11 7. Følger hunden sporet i dettes læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. 8. Såfremt hunden går af sporet griber dommeren først ind, når hunden har fjernet sig m fra sporet, eller hunden over en længere strækning eller tid ikke har haft direkte kontakt med sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises sporet (så vidt muligt påvises blod). Sporretning anvises ikke. Dommerindgriben må kun ske to gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen. 9. Søger hunden flere gange på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, er dette tegn på usikkerhed hos hunden. 10. Hvis føreren på hundens opførsel mener at kunne konstatere, at den er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, kan han/hun føre hunden tilbage på sporet. Overdrevet førerindgreb regnes dog som et tegn på usikkerhed hos hunden. 11. Såfremt hunden under sporarbejde med stor sandsynlighed går på frisk vildtfært og begynder at halse, trækker dette ikke fra, hvis føreren formår, at få hunden hurtigt til at ophøre med halsgivningen, og den derefter genoptager sporarbejdet. Formår hunden ikke indenfor en rimelig tid at genoptage sporarbejdet anvises sporet jf. punkt Hvis hunden på rimelig afstand passerer og ej markerer vildtdelen skal dette ikke indvirkevæsentligt på bedømmelsen. 13. Ved bedømmelsen skal dommeren først og fremmest lægge vægt på hundens anlæg, sikkerhed og tempo, herunder om den har sporvilje og sporlyst, samt evne til at koncentrere sig og udvise selvstændighed og ro. Helhedsindtrykket vurderes og tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at skulle løbe. Hunden skal koncentrere sig om sporet og komme fremad. 14. Over for hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. 15. Umiddelbart efter afprøvningen bør dommeren give en mundtlig kritik af hund og førers præstation, i det præmiegrad først gives under afslutning og præmieuddeling. Ved prøvens afslutning gives kun kritik af almen interesse. 16. Når føreren har forladt prøveområdet bør dommeren for sporlæggeren give en vurdering af det lagte spor. Enkeltdiscipliner Anlæg - i denne disciplin gives maksimalt 15 point. 0 Ingen eller kun ganske ringe anlæg. 1-4 Gode anlæg. Anlæg kan være svære at se i perioder. Har svært ved at udrede tab. 5-9 Meget gode anlæg. Kommer fremad. Kan tabe noget af gejsten. Har flere tab, som den fortrinsvis klarer selv Fortrinlige anlæg. Arbejder målbevidst og spornøje. Søger ihærdigt sporet ved tab, og kommer hurtigt videre. Sikkerhed - i denne disciplin gives maksimalt 25 point. 0-4 Ingen eller kun ganske ringe sikkerhed. 5-9 God sikkerhed. Sporet krydses ofte uden det bemærkes. Vildtdelen nås med max 2 indgreb fra dommeren Meget eget god sikkerhed. Tab registreres og klares hurtigt. Der ydes max 1 dommerindgreb Fortrinlig sikkerhed. Kun mindre tab som den klarer selv; (evt. tilbageføring fra frisk vildtfært). Tempo - i denne disciplin gives maksimalt 10 point. 0 Ikke anvendeligt tempo. 1-3 Godt tempo. Meget langsomt, eller hårdt trækkende. 4-6 Meget godt tempo til eftersøgning. Kunne ønskes lidt hurtigere eller lidt langsommere Fortrinligt tempo til eftersøgning. Korrekt afpasset efter forholdene. Gældende fra

12 Helhedsindtryk - i denne disciplin gives maksimalt 25 point 0-4 Utilstrækkelig præstation. Intet eller kun ganske lidt samarbejde med fører. Ville ikke kunne anvendes til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt. 5-9 God præstation. Føreren trækker af og til hunden af sporet, men hunden søger for det meste tilbage på sporet. Vil ikke være tilstrækkelig for anvendelse til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt En meget god præstation. Hund og fører er meget opmærksomme på signaler fra hinanden. Ville kunne anvendes til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt, har været uheldig under prøven Fortrinlig præstation. Hund og fører arbejder som en sammensvejset enhed. Velegnet til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt. Omprøvning Finder en dommer under afprøvningen af en hund det lagte spor for uacceptabelt, er det hans ret at afbryde afprøvningen. Dommeren kan, efter aftale med føreren, lade hunden afprøve på et reservespor. Ved omprøvning er det omprøvningen der er gældende prøve. Præmiering og point Hundens præmiering sker på grundlag af dens præstationer på prøven, og præmiegraden udtrykkes i en samlet pointsum, der fremkommer ved sammenlægning af point opnået i de opstillede fire enkeltdiscipliner. 1. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 45 point, dog min. 15 point i sikkerhed. 2. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 30 point, dog min. 10 point i sikkerhed. 3. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 15 point, dog min. 5 point i sikkerhed. Ved 0 i én af disciplinerne, kan der ikke præmieres. Sammen med præmiering og point gives en kortfattet skriftlig kritik af hund og førers præstation. Prøvens bedste hund Den hund med 1. præmie, der opnår flest point henholdsvis ved 600 m/3 t, 600 m/20 t og 1000 m/40 t er prøvens bedste hund indenfor kategorien. I tilfælde af pointlighed blandt flere hunde, indenfor den enkelte kategori, indplaceres prøvens bedste hund efter følgende retningslinjer: Flest point i Sikkerhed sættes over flest point i Helhedsindtryk. Ved fortsat pointlighed udvælger dommeren/dommerne prøvens bedste hund indenfor hver af de enkelte kategorier. Drevprøver Prøveareal Såfremt prøvearealet betinger, at kun et maksimalt antal hunde kan starte, skal dette være meddelt ved prøvens annoncering, og prøvelederen forestår lodtrækning om ret til at starte blandt de hunde, for hvilke anmeldelsesblanket og prøvegebyr er rettidig modtaget. Der skal så vidt muligt, altid forefindes en reservehund (opføres i kataloget), som indkaldes i de tilfælde, hvor en hund får forfald. Særlige anvisninger Startende hunde på drevprøve skal bære halsbånd med klokke og navneskilt. En hund må aldrig slippes på rejst vildt. Der må under afprøvningen gøres brug af tekniske hjælpemidler, når formålet alene tjener til retningsbestemmelse af drevet/hunden. Under vanskelige vejr- og terrænforhold kan tekniske hjælpemidler undertiden bidrage til, at dommeren kan fastholde kontakten med drevet. De tekniske hjælpemidler må på ingen måde have indvirkning på bedømmelse af hundens evne/vilje til kontakt med fører i almindelighed. Benyttes et teknisk hjælpemiddel til kobling, skal dommeren forinden have bedømt hundens evne/vilje til kontakt ellers vil det indvirke på bedømmelsen i disciplinen kontakt og lydighed. Gældende fra

13 Tekniske hjælpemidler er pejl, walkie-talkie, mobiltelefoner, bil og GPS. Ved anvendelse af pejl og GPS er det hundeføreren der tolker informationerne og retningsbestemmer hunden. Hals indikator på pejleudstyr må ikke bruges i bedømmelsen. Bedømmelsesregler Hunden skal selv opsøge og rejse vildtet, og hertil har den maksimalt 1 time. Dommeren kan, såfremt hunden ikke viser lyst eller energi til at søge og rejse vildt, beordre hunden koblet inden prøvetidens udløb. Enkeltdiscipliner Søg og rejsning - i denne disciplin gives maksimalt 15 point. Der skal i denne disciplin lægges vægt på søgets størrelse og hundens effektivitet under søget. Går hunden og nusser omkring føreren, og ikke fjerner sig mere end meter fra denne, kan gives 1 5 point. Har hunden et jævnt stort søg, fjerner sig meter fra føreren, gives 6 10 point, mens hunden med det helt store søg, dog i stadig kontakt med føreren, gives point. Sikkerhed og udholdenhed - i denne disciplin gives maksimalt 15 point. Der skal i denne disciplin særligt lægges vægt på hundens evne til at udrede og fastholde en fod. Skifter hunden drev, ved at andet rejst vildt krydser første drev, er dette et minus, men fastholdes drevet på det først rejste vildt, er dette et plus. Klarer hunden et indviklet haredrev med sløjfer og afspring er det ligeledes et plus. Holdes et drev kun minutter gives højst 5 point. Holdes et drev minutter gives indtil 8 point. Holdes et drev minutter gives indtil 10 point. Holdes et drev udover 45. minutter gives indtil 15 point. Tab som ikke overstiger 5 minutter fratrækkes ikke drevtiden. Kontakt og lydighed - i denne disciplin gives maksimalt 10 point. Denne disciplin skal ses i sammenhæng med disciplinen Søg og rejsning, der skal lægges vægt på, at hunden arbejder i kontakt med føreren, samt søger føreren efter drevets afbrydelse. En hund, der synes at jage på egen hånd uden kontakt med føreren og som meget uvilligt lader sig koble, kan højst gives 3 point. Kan hunden fløjtes eller kaldes af drev og derefter straks søger føreren, kan tillægges 1 2 point. Hals og stemmeføring - i denne disciplin gives maksimalt 10 point. Der skal lægges vægt på, at stemmen er hørbar og vedvarende, desuden ønskes gerne, At halsen er nuanceret efter afstand fra vildtet samt smuk og klangfuld. Væsentligst betydning skal tillægges hørbarheden. En pause i halsen under udredning af foden under f.eks. et haredrev må ikke regnes for tab. Ved for løs eller for hård hals gives højst 3 point. For den hørbare og vedvarende hals gives indtil 8 point. Er halsen dertil særdeles smuk og klangfuld kan gives 9 10 point. Helhedsindtryk - i denne disciplin gives maksimalt 20 point. Helhedsindtrykket skal være et udtryk for hundens evner i denne specielle prøveform, og må ikke være et gennemsnit af de foranstående enkeltdiscipliner. Følgende bedømmelsesgrundlag skal anvendes: En mindre velegnet hund kan højst gives 5 point. En nogenlunde god hund kan gives indtil 10 point. En god hund kan gives indtil 15 point. En fortrinlig hund kan gives indtil 20 point. Gældende fra

14 Omprøvning Dommeren kan efter aftale med føreren omprøve en hund, såfremt hunden trods energiske forsøg ikke har rejst vildt og når de øvrige anmeldte hunde er færdigprøvede. Ved omprøvning er det omprøvningen, der er gældende prøve. Præmiering og point Hundens præmiering sker på grundlag af dens præstation på prøven, og præmiegraden udtrykkes i en samlet pointsum, der fremkommer ved sammenlægning af point opnået i de 5 discipliner. 1. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 50 point, samt har drevet mindst 45 minutter på samme stykke vildt. 2. præmie gives, såfremt hunden har opnået point, samt har drevet mindst 30 minutter på samme stykke vildt. 3. præmie gives, såfremt hunden har opnået point, samt har drevet mindst 15 minutter på samme stykke vildt. Dommeren skal fastslå vildtarten, hvilket er en forudsætning for præmiering af et drev. Dommeren kan gøre brug af observatør eller terrænleder til hjælp ved afprøvningen. Dommeren har undertiden mulighed for at afgøre vildt arten på løst underlag fx på sne. Sammen med præmiering og point gives en kortfattet skriftlig kritik af hund og førers præstation. Prøvens bedste hund Den hund med 1.præmie, der opnår flest point er prøvens bedste hund. I tilfælde af pointlighed blandt flere hunde, indplaceres prøvens bedste hund efter følgende retningslinier: Drev med hare sættes over drev med ræv eller klovbærende vildt. Ved fortsat pointlighed sættes drev med ræv over drev med klovbærende vildt. Ved fortsat pointlighed sættes flest point i Sikkerhed og udholdenhed over flest point i Helhedsindtryk. Ved fortsat pointlighed udvælges efter hals og stemmeføring. Ved fortsat pointlighed udvælger dommeren/dommerne prøvens bedste hund. Anvisninger for vildtsporlægning 1. Rekognoscering og afmærkning af de forskellige spor bør ske i god tid før prøven. Herunder tages hensyn til, at der bør være mindst 100 m mellem 600m/3 t spor og mindst 200 m for øvrige klasser, eller at anden tydelig afgrænsning af sporene kan opnås såsom ved asfalteret vej. Intet spor bør krydse trafikeret vej, eller fast ca. 2,5 m bred grusbelagt skovvej. Sporet skal om muligt starte på en åben plads, ikke opad et træ eller stub og føre ind i afvekslende skovterræn. Ved anskudsstedet placeres en seddel med oplysninger om sporets nummer og kategori. Sporretningen afmærkes ca. 15 m ude ad sporet med en tydelig markering. 2. Sporet lægges for 600 m/3 t med ca. 1/3 liter blod og for øvrige klasser med ca. 1/4 liter blod. Kogsalt (NaCl; 1 spiseskefuld pr. liter blod) eller et calciumbindende stof (EDTA; 1 liter blod tilsættes ca. 4 gram EDTA opløst i ca. 5 milliliter vand) er tilladt som tilsætning for stabilisering. 3. Det er tilladt at bruge blod, der er dybfrosset senest 12 timer efter opsamling. Der anvendes blod fra klovbærende vildt, dog kan der for 600m/3 t anvendes okseblod. Ved samme prøvekategori anvendes blod fra samme dyreart og med samme tilsætning. 4. For 600m/3 t kan sporene afmærkes således, at afmærkningen ikke er synlig på større afstande. For øvrige klasser markeres kun sporets begyndelse tydeligt. Øvrige markeringer foretages lavt anbragt på træer, stød m.v. således, at kun dommeren og sporlæggeren kan lokalisere disse bl.a. ud fra en sporbeskrivelse. Markeringer må ikke være så tydelige, at de kan være vejledende for hundeføreren. 5. I alle klasser skal sporet være lagt således, at det danner 4 rette vinkler (kaldet knæk). Afstanden mellem knækkene og frem til første knæk skal være mindst 50 m. Gældende fra

15 6. Ved udlægningen anvendes sprøjteflaske. Blodmærkerne afsættes med ca. 1 m indbyrdes afstand. De første 10 m af sporet dog med mindre afstand. På en lige strækning af sporet gøres et ophold i blodudlægningen på ca. 15 m (kaldet afhop). For 600m/20 t og 1000m/40 t skal der desuden i forbindelse med to af knækkene ske et afbrud i sporlægningen på ca. 10 m (kaldet afhop). Afhoppet i forbindelse med de to knæk skal altid komme efter retningsændringen. 7. Vanskeligheder i terrænet såsom bakker, grøfter og veksler bør udnyttes, dog således at dommeren hele tiden skal have overblik. Brombærkrat og brændenælder over længere strækninger bør undgås. Hele sporets opbygning skal i videst muligt omfang nærme sig praktisk eftersøgning. 8. Ved afslutningen af sporet placeres en skjult seddel med spornummer, og der lægges en vildtdel af passende størrelse fra klovbærende vildt, der ikke må være indtørret eller rådden. Vildtdelen skal ligge direkte i sporets afslutning. Den må ikke være dækket af blade, skjult bag et træ eller næsten gravet ned. Sporlæggeren skal ved sporets afslutning fjerne sig enten vinkelret fra sporets retning eller fortsætte lige ud. Det udlagte spor må under ingen omstændigheder krydses. 9. Sporlæggeren udfærdiger en lille skitse over sporet, som tydeligt viser knæk og afhop. Skitsen vises/gives til dommeren ved starten af bedømmelsen. Vildtsporoversigt 600 m/3 t 600 m/20 t 1000 m/40 t Alder Mindst 3 timer Natgammelt (ca. 20 timer) To nætter (ca. 40 timer) Længde Ca. 600 m Ca. 600 m Ca m Indbyrdes afstand 100 m 200 m 200 m Blodmængde Ca. 1/3 liter Ca. 1/4 liter Ca. 1/4 liter Blodtype Klovbærende vildt el. okse Klovbærende vildt Klovbærende vildt Vinkelrette knæk Afhop lige stykke (ca. 15 m) Afhop efter knæk (ca. 10 m) Gældende fra

16 Sporet mål Spor 7 10 m afbrud (20t/600m, 40t/1000m) 15 m ophold 90º 10 m afbrud (20t/600m, 40t/1000m) min 50 m ~15 m anskudssted Spor 7 3 tim Gældende fra

17 Drev Udtagelsesregelsæt for deltagere på Nordisk Mesterskab DREV Alle danskejede hunde som, i tidsrummet gældende fra hver vintersæsons afslutning og 24 mdr. bagud, har deltaget på minimum tre drevprøver i DGK regi, tæller med i opgørelsen over de hunde der kan opnå deltagelse på Nordisk Mesterskab DREV. Der stilles med 3 deltagere og 1 reserve fra hvert land. Alle præmieringer som en hund har haft i den pågældende 24-mdr s periode, tæller med i den samlede opgørelse over den enkelte hund. Udregningen er som flg.: En 1. pr. = 3. point, en 2. pr. = 2 point, en 3. pr. = 1 point og et 0 = 0. point. Hundens samlede point sum i den pågældende 24-mdr s periode divideres, med det antal starter hunden har haft. Summen som udledes af dette, kaldes middelpoint (MDP/middeldrevpoint. MDP kan max. være 3,0 og min. 0,0. I tilfælde af lighed i MDP, udvælges deltagerne efter flg. model. 1. Højeste pointgennemsnit i sikkerhed og udholdenhed, på den enkelte hunds starter i den pågældende 24-mdr s periode. Totalsum sikkerhed og udholdenhed, divideret med antal starter. 2. Ved fortsat lighed tages højeste pointgennemsnit i Helhedsindtryk, på den enkelte hunds starter i den pågældende 24-mdr s periode. Totalsum helhedsindtryk, divideret med antal starter. 3. Ved fortsat lighed tages højeste pointgennemsnit i hals og stemmeføring, på den enkelte hunds starter i den pågældende 24-mdr s periode. Totalsum hals og stemmeføring, divideret med antal starter. 4. Ved fortsat lighed tages højeste pointgennemsnit i kontakt og lydighed, på den enkelte hunds starter i den pågældende 24-mdr s periode. Totalsum kontakt og lydighed, divideret med antal starter. 5. Ved fortsat lighed tages højeste pointgennemsnit i søg og rejsning, på den enkelte hunds starter i den pågældende 24-mdr s periode. Totalsum søg og rejsning, divideret med antal starter. Eventuelle point givet ved 0.præmiering, tælles ikke med i udregningen. Gældende fra

18 Anvisninger for prøveledere SPOR Fremsendes til prøvelederen sammen med dommerkritik og resultatlister mv. Prøveledere skal godkendes af bestyrelsen forud for hver enkelt prøve. 1. Prøvelederen er klubbens ansvarlige administrative repræsentant og har ansvaret for, at prøven afvikles efter gældende regler. 2. Prøvelederen skal gøre sig bekendt med gældende regler forud for prøven. 3. Prøveleder skal kontrollere, at ejer og fører er medlem af en gravhundeklub i henhold til de almene brugsprøveregler. 4. Prøvelederen har ansvar for at: (Kan uddelegeres). a) Der er foretaget lodtrækning om deltagere, såfremt der er overtegning. Der for hver hund er foretaget lodtrækning om startrækkefølge og evt. skovpart. b) Undersøge hanhundene for kryptorkisme. c) Undersøge tæver for løbskhed uden for prøvearealet. d) Kontrollere hundenes ID nr., vaccinationer og almene tilstand. e) Kontrollere at hundene er berettiget til at deltage i den tilmeldte klasse ifølge resultatbogen. f) Alle sporlæggere er bekendt med kravene til det vildtspor, de skal lægge og har foretaget omhyggelig rekognoscering inden sporet skal lægges, samt sende dommer(e) sporlæggere og deltagere til prøveområderne. g) Kontrollere pointsammentælling, indføre resultatet i resultatbogen og dommerlister samt indsende dommerlister og dommerkritikker til rette vedkommende. h) De til prøven hørende pokaler og ærespræmier er til stede. i) Oplyse deltagerne om klagereglerne. 5. Afstraffelse og anden uværdig behandling af hundene skal påtales og i grelle tilfælde medføre bortvisning og indberetning. Under afprøvningen af hunden skal dette ske i samråd med dommeren. 6. En vildtsporprøve skal afvikles med den ro og værdighed som den pågældende jagt disciplin kræver og må således ikke forstyrres af støjende og anden distraherende adfærd fra publikum. Publikumstilkendegivelser må alene finde sted i forbindelse med oplæsning af kritikker og ved præmieoverrækkelser. Gældende fra

19 Anvisninger for prøveledere GRAV Fremsendes til prøvelederen sammen med dommerkritik og resultatlister mv. Prøveledere skal godkendes af bestyrelsen forud for hver enkelt prøve. 1. Prøvelederen er klubbens ansvarlige administrative repræsentant og har ansvaret for, at prøven afvikles efter gældende regler. 2. Prøvelederen skal gøre sig bekendt med gældende regler forud for prøven. 3. Prøveleder skal kontrollere, at ejer og fører er medlem af en gravhundeklub i henhold til de almene brugsprøveregler. 4. Prøvelederen har ansvar for at: (Kan uddelegeres). a) Der for hver hund og ræv, er foretaget lodtrækning om startrækkefølge. Lodtrækning om rævenes startrækkefølge sker sammen med dommeren. b) Undersøge hanhundene for kryptorkisme. c) Undersøge tæver for løbskhed uden for prøvearealet. d) Kontrollere hundenes ID nr., vaccinationer og almene tilstand. e) Kontrollere at hundene er berettiget til at deltage ifølge resultatbogen, herunder færdigoplæring på fri ræv, og oplæringsinstruksen. f) Inden en prøves start skal prøveleder og dommer ved inspektion forvisse sig om, at prøvegraven er indrettet som et godkendt anlæg, og der ikke er hindringer for fri passage gennem gangsystemet. g) Kontrollere pointsammentælling, indføre resultatet i resultatbogen og dommerlister samt indsende dommerlister og dommerkritikker til rette vedkommende. h) De til prøven hørende pokaler og ærespræmier er til stede. i) Oplyse deltagerne om klagereglerne. 5. Afstraffelse og anden uværdig behandling af hundene skal påtales og i grelle tilfælde medføre bortvisning og indberetning. Under afprøvningen af hunden skal dette ske i samråd med dommeren. 6. En gravprøve skal afvikles med den ro og værdighed som den pågældende jagt disciplin kræver og må således ikke forstyrres af støjende og anden distraherende adfærd fra publikum. Publikumstilkendegivelser må alene finde sted i forbindelse med oplæsning af kritikker og ved præmieoverrækkelser. Gældende fra

20 Anvisninger for prøveledere DREV Fremsendes til prøvelederen sammen med dommerkritik og resultatlister mv. Prøveledere skal godkendes af bestyrelsen forud for hver enkelt prøve. 1. Prøvelederen er klubbens ansvarlige administrative repræsentant og har ansvaret for, at prøven afvikles efter gældende regler. 2. Prøvelederen skal gøre sig bekendt med gældende regler forud for prøven. 3. Prøveleder skal kontrollere, at ejer og fører er medlem af en gravhundeklub i henhold til de almene brugsprøveregler. 4. Prøvelederen har ansvar for at: (Kan uddelegeres). a) Der er foretaget lodtrækning om deltagere, såfremt der er overtegning. Der for hver hund, er foretaget lodtrækning om startrækkefølge og eventuel skovpart. b) Undersøge hanhundene for kryptorkisme. c) Undersøge tæverne for løbskhed uden for prøvearealet. d) Kontrollere hundenes ID nr., vaccinationer og almene tilstand. e) Kontrollere at hundene er berettiget til at deltage ifølge resultatbogen. f) Sende dommer/e, observatører og prøvedeltagere til prøveområderne. g) Kontrollere pointsammentælling, indføre resultatet i resultatbogen og dommerlister samt indsende dommerlister og dommerkritikker til rette vedkommende. h) De til prøven hørende pokaler og ærespræmier er til stede. i) Oplyse deltagerne om klagereglerne. 5. Afstraffelse og anden uværdig behandling af hundene skal påtales og i grelle tilfælde medføre bortvisning og indberetning. Under afprøvningen af hunden skal dette ske i samråd med dommeren. 6. En drevprøve skal afvikles med den ro og værdighed som den pågældende jagt disciplin kræver og må således ikke forstyrres af støjende og anden distraherende adfærd fra publikum. Publikumstilkendegivelser må alene finde sted i forbindelse med oplæsning af kritikker og ved præmieoverrækkelser. Gældende fra

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab 2017 Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK Gældende fra 20.01.2017 Indhold Formål... 3 Almene bestemmelser... 3 Adgangskrav

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

DGK s almene brugsprøveregler

DGK s almene brugsprøveregler 2017 DGK s almene brugsprøveregler Gældende fra 17.01.2017 KK Indholdsfortegnelse Almene brugsprøveregler... 1 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Godkendelse og annoncering... 4 Prøveleder... 4 Adgangskrav

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

DGK s almene brugsprøveregler

DGK s almene brugsprøveregler 2018 DGK s almene brugsprøveregler Gældende fra.01.201 KK Indhold Almene brugsprøveregler... 1 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Godkendelse og annoncering... 4 Prøveleder... 4 Adgangskrav og begrænsninger

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Jagtgebrauchshundverband. e. V.

Jagtgebrauchshundverband. e. V. Jagtgebrauchshundverband. e. V. Ordnung für Verbandszuchtprüfungen Stand 2006 Prøveregler for Verbands-Jugendprüfung VJP Gennemførelsen af prøven Bedømmelse 13 Skal- og bør- bestemmelser (1) Prøvereglerne

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde Bilag 05 Avlskommissorium med forlag til rettelser Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde Avlskommissorium vedtaget på generalforsamlingen 7. april 2018-28. april 2019 1 Formål og formalia

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB 1. FORORD Denne manual er udarbejdet til brug for prøveledere, der arrangerer kaninslæb efter DTKs kaninslæbsreglement eller schweissprøver efter Dansk Kennel Klubs

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 16 ØVELSE Beskrivelse Fri ved fod Afdækning i gruppe Fremadsendelse med afdækning. Hund og fører skal vise almindelig gang/løb med højre/- venstre/omkringvendinger.

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Flemming Konnerup. Korthåret Hønsehund. Atelier

Dansk Kennel Klub. Flemming Konnerup. Korthåret Hønsehund. Atelier Dansk Kennel Klub Flemming Konnerup Korthåret Hønsehund Atelier 2006 For la get Ate li er, www@atelier.dk ISBN 87-7857-754-2 2006 Bogen er forfattet af Flemming Konnerup Billeder er udlånt af Korthaarklubbens

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 1. Kvalifikationskonkurrencer 1.1 Konkurrencerne afholdes efter gældende ISDS-regler. 1.2 Reglerne gælder for kvalifikationskonkurrencer, der

Læs mere

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver - 1 - Marts 2009 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere