DGKs Almene Brugsprøveregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGKs Almene Brugsprøveregler"

Transkript

1 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK Gældende fra

2 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene bestemmelser... 4 Angående vildtsporprøver gælder særligt... 4 For brugsprøvedisciplinerne gælder derudover... 4 Løbske tæver kan deltage efter følgende regler... 5 Gebyrer og tilbagebetaling... 5 Prøveafvikling... 6 Deltagerantal... 6 Deltager- publikum adfærd... 6 Klagemuligheder... 7 Anvisning for prøveleder... 7 Championatsregler... 8 Dansk brugschampionat... 8 DKBRCH(G)... 8 DKBRCH(S)... 8 DKBRCH(D)... 8 Dansk jagtchampionat DKJCH... 8 Gravprøver... 8 Vildtsporprøver Drevprøver Anvisninger for vildtsporlægning Vildtsporoversigt Sporet Drev Anvisninger for prøveledere SPOR Anvisninger for prøveledere GRAV Anvisninger for prøveledere DREV Gældende fra

3 Brugsprøvernes formål og anvendelse Dansk Gravhundeklubs formålsparagraf lyder som følger: at værne og udbygge gravhundens status som jagthund at fremme interessen for opdræt af racerene gravhunde i forhold til standarden at arbejde for gravhundens udbredelse og anvendelse, blandt andet ved at fremme avl af mentalt, jagt- og eksteriørmæssigt gode og sunde hunde at arrangere jagtprøver og udstillinger. Som det fremgår, er de enkelte delmål med til at understøtte hinanden i bestræbelserne med at opnå det samlede mål. DGKs brugsprøveregler er således en direkte forlængelse af klubbens formål. Brugsprøvernes formål er at fastslå kvaliteten af den deltagende gravhunds evner og egnethed til jagt. Gravprøvernes formål er at fastslå hundens evner og egnethed til jagt under jorden. Vildtsporprøvernes formål er at fastslå hundens evner og egnethed til eftersøgning af anskudt, eller på anden måde skadet, klovbærende vildt. Drevprøvernes formål er at fastslå hundens evner og egnethed til at opsøge, rejse og drive vildt over jorden. Hensigten med at arrangere brugsprøver og DGKs brugsprøveregler er først og fremmest at have et redskab til vurdering af kvaliteten af de jagtlige egenskaber hos hunden. Dette kvalitetskendskab er afgørende i forhold til fremme af avlsarbejdet for at kunne værne og udbygge gravhundens status som jagthund, og fremme avlen af gode sunde gravhunde. Dernæst er det afgørende for DGK, at brugsprøvereglerne er udformet, så de kan danne rammen for en ansvarlig og etisk forsvarlig kvalitetsafprøvning af den enkelte hund. Endelig tjener DGKs brugsprøveregler sidst, men ikke mindst, som vejledning og anvisning for medlemmerne og de personer, der er autoriseret til at forestå prøverne, deres afholdelse og afvikling. DGKs brugsprøveregler er godkendt af Dansk Gravhundeklubs bestyrelse, den 12. september 2010 og Dansk Kennel Klub, december 2010 Reglerne træder i kraft den 1. januar 2011 Gældende fra

4 Almene bestemmelser Autoriserede officielle brugsprøver skal godkendes af DGKs bestyrelse samt DKK, og skal derefter, forud for prøven, annonceres i medlemsbladet "Gravhunden". Prøverne afholdes under ledelse af en prøveleder. Arbejdsudvalgene, under hvilke prøverne afvikles, indstiller forud for hver prøvesæson, prøveledere til godkendelse hos DGKs bestyrelse. Prøveleder skal anføres i kataloget ved hver prøve. Adgangskrav og begrænsninger for prøvedeltagelse Brugsprøverne er åbne for gravhunde, der er stambogsførte i DKK eller anden FCI godkendt klub. Ejeren, der tilmelder en gravhund til brugsprøve, skal være medlem af Dansk Gravhundeklub eller én af de tre andre nordiske gravhundeklubber, dette gælder også den person der fører hunden til prøven. Angående gravprøver gælder særligt For at deltage på gravprøver skal hunden være fyldt 12 måneder på prøvetidspunktet. Inden første gangs deltagelse på gravprøve skal en hund være oplært i en af DGK godkendt oplæringsgrav. Efter endt oplæring noteres dette af oplæringslederen i hundens resultatbog. En hund, der to gange har opnået brugschampionatsgivende præmiering ved gravprøve afholdt af DGK, skal for fortsat deltagelse mindst have opnået præmieringen Very good på FCI-anerkendt udstilling. En hund der 3 gange har opnået brugschampionatsgivende 1. pr. ved gravprøve, eller er blevet DKBRCHG eller er blevet UDL må ikke mere deltage i gravoplæring, eller gravprøver i Dansk Gravhundeklubs regi. Angående vildtsporprøver gælder særligt Prøverne er inddelt i tre kategorier: 600 meter/3 timer, 600 meter/20 timer og 1000 meter/40 timer. 600 m/3 t: Alle hunde der opfylder de almindelige adgangskrav kan deltage, dog ikke hunde der tidligere har opnået 1. præmie ved en vildtsporprøve afholdt af DGK. 600 m/20 t: Hunden skal have opnået 1. præmie på 600 m/3 t ved vildtsporprøve afholdt af DGK, eller anden ligestillet prøve. Hunde der har opnået 1. præmie i 600 m/20 t ved vildtsporprøve afholdt af DGK, kan ikke starte yderligere i kategorien m/40 t: Hunden skal have opnået 1. præmie på 600 m/20 t ved vildtsporprøve afholdt af DGK, eller anden ligestillet prøve. En hund der 2 gange har opnået 1. præmie i denne disciplin skal, for fortsat deltagelse, mindst have opnået præmieringen Very Good på FCI-anerkendt udstilling. En hund, der i kategorien 600 m/3 t, tre gange i træk opnår præmiegraden 0 (nul), udelukkes fra deltagelse i den pågældende disciplin i 12 måneder fra den dato det tredje 0 (nul) i træk er opnået. En hund, der i kategorien 600 m/3 t, seks gange i træk opnår præmiegraden 0 (nul), udelukkes fra al videre deltagelse i den pågældende disciplin Angående drevprøver gælder særligt En hund, der 2 gange har opnået 1. præmie i denne disciplin afholdt af DGK, skal for fortsat deltagelse, mindst have opnået præmieringen Very Good på FCI-anerkendt udstilling. For brugsprøvedisciplinerne gælder derudover Kun sygdomsfrie hunde, der er vaccineret i henhold til de for DKK til enhver tid gældende reglement for udstillinger og skuer, kan deltage. En hund, der formodes at være syg, kan af prøvelederen, eller dommeren nægtes start. DKKs dopingregler er til enhver tid gældende. Hunde, der møder for sent til en prøve, kan afvises af prøvelederen Gældende fra

5 Kryptorkide hunde kan ikke deltage på DGK brugsprøver (for gravprøver kan henvises til jagt-duelighedsprøve). Kastrerede hanhunde kan kun deltage på brugsprøver, såfremt der foreligger dyrlægeattest på at hundens testikler er fjernet operativt i voksenalderen, dvs. at der kræves dokumentation i form af DKKs dyrlægeattest for, at hunden har haft to normale testikler efter, at hunden er fyldt 8 måneder. Tæver med hvalpe under 8 uger, samt synligt drægtige tæver, kan ikke deltage på prøve. Løbske tæver kan deltage efter følgende regler: Tidligst muligt inden prøven, og under alle omstændigheder inden hunden føres ind på prøvearealet med tilhørende omgivelser, meddeler hundens ejer prøvelederen, hvis en anmeldt hund er kommet i løbetid. Løbske tæver skal holdes så langt væk fra prøvearealet, at de ikke generer andre hundes afprøvning. Prøvelederen skal anvise opholdssted for ejer og hund under brugsprøven.. Løbske tæver må først afprøves og bringes ind på prøvearealet, når samtlige andre hunde i kategorien er afprøvet. Tilmelding Tilmelding sker på den af DGK godkendte anmeldelsesformular. Tilmelding og prøvegebyr skal være modtaget på anmeldelsesstedet inden anmeldelsesfristens udløb for at være gyldig. Ved deltagelse på DGKs brugsprøver skal resultatbog for danskejede hunde medbringes. Gebyrer og tilbagebetaling Prøvegebyr for deltagelse fastsættes af DGKs bestyrelse for ét år ad gangen, og offentliggøres i medlemsbladet "Gravhunden" nr. 6. Muligheder for tilbagebetaling Der ydes ingen erstatning udover prøvegebyret. Hvis der til en prøve er maksimumsbegrænsning, betales prøvegebyret tilbage for de hunde, der ikke opnår deltagelse. Ved en ikke offentliggjort dommerændring til en dommer der tidligere har tildelt hunden to brugschampionatsgivende præmieringer kan prøvegebyret (for så vidt angår grav-, 1000 m/40 t vildtspor- og drevprøver) tilbagebetales. Hvis en hund på grund af sygdom ikke kan deltage, kan tilbagebetaling af prøvegebyret kun finde sted, hvis det dokumenteres ved tilsendelse af dyrlægeattest til prøvelederen, senest 3 dage efter prøven er afholdt. Prøvegebyret for hunde, som ikke har kunnet afprøves forsvarligt, tilbagebetales. I sådanne tilfælde skrives der intet i resultatbogen. I kataloget og på præmielisten skrives Afprøvningen annulleret. Almindeligvis kan det opstå i flg. tilfælde: Hvis en gravprøve ikke lader sig gennemføre på grund af ikke brugbare ræve eller lignende, skal prøven afbrydes. De resterende hunde, der ikke bliver afprøvet, tilbagetales prøvegebyret. Hunde som efter dommerens skøn er afprøvet forsvarligt præmieres - dog udpeges ikke en "Prøvens bedste hund". Hvis, der på en vildtsporprøve bliver brug for mere end ét reservespor, og dette ikke forefindes, betales prøvegebyret tilbage for de hunde, som ikke har haft mulighed for at blive omprøvet. Hvis der på vildtspor- og drevprøver ikke afprøves reservehunde, betales prøvegebyret tilbage til disse. Ingen tilbagebetaling Hunde, der er mødt for sent til en prøve og er afvist af prøvelederen, kan ikke få tilbagebetalt prøvegebyret. I tilfælde af at en anmeldt hund konstateres at være kryptorkid, kan det indbetalte prøvegebyr ikke tilbagebetales. At en tæve kommer i løbetid i tidsrummet mellem anmeldelsen og prøven giver ikke ret til tilbagebetaling af prøvegebyret. Gældende fra

6 Fremmødte hunde, der af prøvelederen eller dommeren, formodes at være syge og er nægtet start, kan ikke få det indbetalte prøvegebyr tilbage. Hvis fører får forfald tilbagebetales prøvegebyret normalt ikke. DGK er generelt ikke forpligtet til at tilbagebetale indbetalt prøvegebyr heller ikke på grund af Force majeure. Forsikring og ansvar Enhver hund afprøves for ejerens regning og risiko. Uheld og ulykker af enhver art er DGK uvedkommende. Anmeldte hunde, der befinder sig på prøvearealet med tilhørende omgivelser, skal være omfattet af en dækkende lovpligtig hundeansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver skade, som hunden eventuelt måtte forvolde. Prøveafvikling Deltagerantal Gravprøver: minimum 15 hunde, maksimum 35 hunde. Vildtsporprøver: minimum 7 hunde. Herover 7 hunde pr. dommer - ekskl. reservehunde. Drevprøver: minimum 4 hunde. Herover 4 hunde pr. dommer - ekskl. reservehunde. Hvis forholdene taler herfor, er der er dog mulighed for dispensation. Denne dispensation gives af en af DGK autoriseret person. Lodtrækning Inden en prøves start forestår prøvelederen lodtrækning om startrækkefølge eller gruppeinddeling blandt de tilmeldte hunde, der tages tilbørligt hensyn til dobbeltføring. Sammen med kvitteringen modtager ejeren skriftlig meddelelse om mødested og eventuel mødetid. Ved vildtsporprøver kan prøvelederen inddele de tilmeldte hunde i grupper. Hver gruppe får tildelt en mødetid, hvor der foretages lodtrækning om sporene blandt gruppens hunde. Ved drevprøver bestemmer lodtrækningen i hvilken skovpart, den enkelte hund skal starte. Dommere kan forud for lodtrækningen eller på prøvedagen indplaceres på de enkelte skovparter. Deltager- publikum adfærd Kun hundens fører, prøveleder, terrænleder, drevobservatør, sporlægger, dommer og evt. elev eller aspirant samt den ræveholder, hvis ræv anvendes, har adgang til prøveområdet under en prøve. Dommeren kan med hundeførerens accept, såfremt det anses for nødvendigt, give andre end de nævnte adgang til prøveområdet. Under en prøves afholdelse skal publikum vise hensyn til den hund, der afprøves. Støjende og anden distraherende adfærd kan medføre bortvisning fra prøveområdet efter prøvelederens skøn, jf. nedenfor. Publikum skal opholde sig på de anviste områder i passende afstand fra prøveområdet.. På prøveområdet har enhver pligt til at efterkomme de henstillinger, som prøvelederen fremkommer med. Personer, som overtræder prøvereglementet og/eller ikke efterkommer prøvelederens henstillinger, kan bortvises fra prøveområdet. Afgørelse herom træffes af prøvelederen. Prøvelederen skal indberette hændelsen til DGKs bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal behandles yderligere. Afstraffelse og uværdig behandling af en hund er ikke tilladt og kan medføre fortabelse af præmiering samt bortvisning, jf. nedenfor. Al utilbørlig kritik af en dom, nedsættende ytringer om en fungerende dommer, fjernelse af en afprøvet hund uden aftale med prøvelederen, mens prøven stadig pågår, usømmelig omgangstone eller anden overtrædelse af dette reglement kan medføre bortvisning fra prøven og eventuel fortabelse af retten til tildelt præmie. Afgørelse herom træffes af prøvelederen. Prøvelederen skal indberette hændelsen til DGKs bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal behandles yderligere. Resultater Hundens opnåede resultater indføres i resultatbogen og på præmielisten. Der indføres såvel point som præmiering. Gældende fra

7 Klagemuligheder Klage over en prøves afvikling kan enten ske mundtligt på prøvedagen til prøvelederen, eller skriftligt inden 14 dage efter prøvens afholdelse til DGKs bestyrelse. For sent fremsatte klager vil ikke blive behandlet. Prøvelederen skal forsøge at udrede klagen på dagen. Lykkes dette ikke, skal klagen skriftligt indsendes til DGKs bestyrelse inden 14 dage af klageren. Klagen behandles af DGKs bestyrelse, som ved klagens behandling indhenter udtalelser fra relevante personer. Indklagede vil blive gjort bekendt med alle udtalelser, der belyser sagen, og vil få mulighed for en afsluttende kommentar. Efter endt klagebehandling træffer DGKs bestyrelse endelig afgørelse i sagen. Ved klager over bedømmelsen, er dommerens bedømmelse inappellabel. Ved dommerens overtrædelse af DGKs brugsprøveregler kan DKK ændre dommerens afgørelse, dette vil normalt være i form af, at prøveresultatet annulleres. Klager kan ikke indbringes for DGKs generalforsamling. Anvisning for prøveleder Prøvelederen er ansvarlig for at prøven afvikles forsvarligt og efter nærværende regelsæt og afgør de tvivlspørgsmål, der opstår. Prøvelederen er højeste myndighed på prøven og har den endelige afgørelse i alle spørgsmål, bortset fra bedømmelse af hunden og i klagesager. Prøvelederen kan ikke fremføre hund. Skal hjælpere ved vildtsporprøver have afprøvet hund på dagen, er det prøveleders ansvar at denne afprøves på ukendt spor. Umiddelbart før hunden føres til prøveområdet: at kontrollere, at hunden ID-mærkning svarer til det i stambogen anførte at hundens vaccination er i henhold til de en hver tid gældende regler (DKK) at der ikke i hundens resultatbog er anført resultater eller bedømmelser, som medfører, at hunden ikke er berettiget til at starte Inden prøvens afslutning: at kontrollere sammentællingen af point. Ved senere konstaterede sammentællingsfejl er det pointgivningen i de enkelte discipliner, der er gældende frem for summen. Se endvidere de særskilte bilag med Anvisninger for prøveledere under brugsprøveformerne Grav, Vildtspor og Drev. Anvisning for dommer Dommeren er ansvarlig for, at den enkelte hund afprøves forsvarligt og præmieres efter gældende regler. Så længe hundene er til bedømmelse, er disse og deres førere underlagt dommeren og dennes afgørelser. Ingen ved prøven fungerende dommer kan anmelde, fremføre eller lade fremføre hund til afprøvning, som vedkommende eller dennes husstand ejer eller har ejet indenfor de sidste 6 måneder. Dommeren kan heller ikke fremføre andres hunde. Elever og aspiranter kan ikke føre hunde på prøver, hvor de selv fungerer. Prøvelederen har endvidere ansvar for: (Kan uddelegeres) Ved ankomst: at undersøge samtlige tæver for løbskhed uden for prøvearealet (se beskrivelse side 5) at undersøge hanhunde for kryptorkisme. Gældende fra

8 Championatsregler Dansk brugschampionat DKBRCH(G) tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 67 points eller derover i samlet pointsum på anerkendt gravprøve i Danmark. Hunden skal tillige mindst have opnået excellent på FCI-anerkendt udstilling i brugshunde-, mellem- åben- eller championklassen. DKBRCH(S) tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere har opnået 1. præmie på 1000 m/40 t anerkendt vildtsporprøve i Danmark. Hunden skal tillige mindst have opnået excellent på FCI-anerkendt udstilling i brugshunde-, mellem-, åben- eller championklassen. DKBRCH(D) tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 1. præmie på anerkendt drevprøve i Danmark. De tre 1. præmier skal være opnået på mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal være enten ræv eller hare. Hunden skal tillige mindst have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling i brugshundemellem-, åben- eller championklassen. Se endvidere de til enhver tid gældende regler for ligestillede prøver Fælles Nordiske regler for Brugschampionater. Dansk jagtchampionat DKJCH Hunden skal have opnået følgende resultater på prøver afholdt i Danmark: 1. præmie på gravprøve, 1. præmie på vildtsporprøve 600 m/3 t 1. præmie på drevprøve. Hunden skal tillige mindst have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling i brugshundemellem-, åben- eller championklassen. Gravprøver Prøveareal DGK's oplæringsarrangementer og gravprøver afholdes i godkendte anlæg som angivet i bilag. Såfremt prøveforholdene betinger, at kun et maksimalt antal hunde kan starte, skal dette være meddelt ved prøvens annoncering og prøvelederen forestår lodtrækning om ret til at starte, blandt de hunde for hvilke anmeldelsesblanket og prøvegebyr er rettidig modtaget. Særlige anvisninger Alle hunde skal, inden første gangs deltagelse på gravprøve, være oplært på fri ræv i en af DGK godkendt oplæringsgrav. Tid og sted for oplæringen skal kunne oplyses til prøvelederen på forlangende. Inden en prøves start skal prøveleder og dommer ved inspektion forvisse sig om, at prøvegraven er indrettet, som et godkendt anlæg, jf. bilag, og at der ikke er hindringer for fri passage gennem gravsystemet. Prøvegraven må ikke have været anvendt senere end 6 dage før prøven afholdes. Inden en prøves start foretager prøvelederen i samråd med dommeren lodtrækning blandt rævene, og rævenes transportkasser mærkes i overensstemmelse med lodtrækningen. Der skal altid være mindst 3 brugbare ræve ved starten af en gravprøve, se i øvrigt bilag. Rævene placeres i graven i samråd med ræveholderen. Føreren skal enten bære katalognummer synligt eller umiddelbart før afprøvningen meddele dommeren sit katalognummer. Efter føreren har sluppet hunden, skal han opholde sig ved indgangen til graven og må ikke gå op langs med graven. Bedømmelsesregler Afprøvning af en hund kan maksimalt være af 15 minutters varighed. Har en hund ikke haft kontakt med ræven inden for prøvens første 5 minutter, skal afprøvningen afbrydes, og hunden kan ikke præmieres. Gældende fra

9 Animering er kun tilladt i samråd med dommeren. En ikke brugbar ræv skal udskiftes. Dommeren kan til hver en tid afbryde en afprøvning. Voldsomme og ubeherskede hunde kan tildeles en henstilling og kan ikke opnå prædikatet Prøvens bedste hund. To henstillinger regnes lig med en advarsel. Alt for voldsomme og ubeherskede hunde kan ikke præmieres. Sådanne hunde skal samtidig tildeles en advarsel. En hund, som tildeles første advarsel, udelukkes fra deltagelse i gravprøver i resten af det pågældende kalenderår. Ved tildeling af anden advarsel udelukkes hunden fra al videre deltagelse på gravprøve arrangeret af DGK. Ved tildeling af Henstilling, Advarsel eller Udelukkelse noterer prøvelederen under prøveresultater i resultatbogen henholdsvis "HST", "ADV" eller "UDL". Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages skriftlig indberetning, underskrevet af dommeren, til DGK s bestyrelse. Enkeltdiscipliner Jagtlyst og mod - i denne disciplin gives 0 25 point. Der skal lægges vægt på hundens jagtduelighed, samt lyst og mod til at opsøge ræven. Desuden er det af stor vigtighed, at hunden formår at arbejde tæt på ræven uden at miste selvkontrollen. En hund skal være udholdende og vise passende styrke, for at kunne opnå 15 point eller derover i denne disciplin. Taktik og bevægelighed - i denne disciplin gives 0 25 point. Der skal lægges vægt på hundens udnyttelse af prøvegraven, samt hundens evner. Det er således vigtigt, at hunden bevæger sig energisk rundt i prøvegraven, og at hunden ved sin stemmeføring markerer rævens position. Såfremt en hund ikke opnår mindst 10 point i Jagtlyst og mod, kan der ikke gives point i Taktik og bevægelighed. Opsøger en hund ræven fra mindst to forskellige sider, og skifter position flere gange, gives mindst 15 point. Bedømmelsesregler for hunde, som udelukkende opsøger ræven fra samme side: a. Hunden skal gå fra ræven (give ræven mulighed for at skifte position) mindst tre gange, for at der kan gives 15 point eller derover. b. Hunde der ikke opfylder betingelserne under pkt. a kan kun gives op til 14 point i alt efter de viste taktiske evner. c. Hunde, der ikke viger fra ræven, kan ikke gives point i Taktik og bevægelighed. Helhedsindtryk - i denne disciplin gives 0 25 point. Helhedsindtrykket skal være et udtryk for hundens anvendelighed og brugbarhed til jagt under jorden, og skal være et udtryk for hundens evner i denne specielle prøveform. Såfremt en hund ikke opnår mindst 10 point i Jagtlyst og mod kan der ikke gives point i Helhedsindtryk. Bliver en hund under prøven liggende på samme position og arbejder med monoton hals, således at hunden kan betragtes som forligger, kan ikke gives point i denne disciplin. I hver enkeltdisciplin udtrykker pointgivningen følgende: 0 9 point udtrykker: Utilstrækkelighed point udtrykker: Godt point udtrykker: Meget godt point udtrykker: Fortrinligt Omprøvning Er ræven ikke brugbar, så hunden ikke kan opnå kontakt, skal afprøvning af hunden afbrydes. Dommeren kan, efter aftale med føreren, lade hunden afprøve for anden ræv. Ved omprøvning er det omprøvningen, der er gældende prøve. Derimod kan hunden ikke omprøves, hvis den presser en i øvrigt udmærket ræv løs, men skal bedømmes ud fra sit arbejde på denne. Gældende fra

10 Præmiering og point Hundens præmiering sker på grundlag af dens præstationer på prøven, og præmiegraden udtrykkes i en samlet pointsum, der fremkommer ved sammenlægning af point opnået i de tre enkeltdiscipliner. 1. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 45 point. 2. præmie gives, såfremt hunden har opnået point. 3. præmie gives, såfremt hunden har opnået point. Såfremt en hund ikke opnår mindst 15 point i Jagtlyst og mod, kan der maksimalt gives 44 point i samlet pointsum. Såfremt en hund er tildelt ADV, kan den ikke præmieres. Sammen med præmiering og point gives en kortfattet skriftlig kritik af hundens præstation. Prøvens bedste hund Den hund med 1. præmie, der opnår flest point, er prøvens bedste hund, dog ikke hvis den er tildelt HST. I tilfælde af pointlighed blandt flere hunde, indplaceres prøvens bedste hund efter følgende retningslinjer: Flest point i Jagtlyst og mod sættes over flest point i Helhedsindtryk. Ved fortsat pointlighed udvælger dommeren prøvens bedste hund. Vildtsporprøver Prøveareal Vildtsporprøver skal arrangeres i skovterræn eller plantager med normal vildtbestand. (henvises til bilag sporlægning). Såfremt prøvearealet betinger, at kun et maksimalt antal hunde kan starte, skal dette være meddelt ved prøvens annoncering. Prøvelederen forestår lodtrækning om retten til at starte blandt de hunde, for hvilke anmeldelsesblanket og prøvegebyr er rettidig modtaget. Der bør så vidt muligt, på 600 m/3 t vildtspor, altid forefindes en reservehund (opføres i kataloget), som indkaldes i de tilfælde, hvor en hund får forfald. Der skal altid forefindes mindst ét 600 m/3 t reservespor. Særlige anvisninger Alle hunde skal føres i snor, også når de ikke prøves. Hunden skal under prøven anvende bredt typisksporhalsbånd eller sele og en mindst 6 m og højst 10 m lang rem/line, der under afprøvningen skal være udrullet i fuld længde. I svært fremkommeligt terræn må linen slippes over kortere afstande. Hunden bør hovedsageligt arbejde med slap line og i et roligt tempo, der giver et stille og smygende sporarbejde. Ved tab bør hunden selvstændigt kunne genfinde sporet. Føreren må med lavmælt tiltale og anvisninger støtte og hjælpe hunden i dens arbejde og i særlige situationer løfte hunden over vanskeligt terræn. Bedømmelsesregler 1. Sporlæggeren skal vise dommeren og føreren anskudsstedet og sporretningen. 2. Sporlægger skal følge dommerens anvisninger og må ikke blande sig i prøvens afvikling. 3. Dommeren skal herefter undgå unødig samtale med føreren. 4. Dommeren kan under afprøvningen af en hund på 600 m/3 t efter eget skøn kort henstille eller anvise føreren om sporsøgning, hvis der laves åbenlyse nybegynderfejl, der groft generer hunden i dens sporarbejde, uden at dette nødvendigvis trækker i præmiegrad. 5. Samtale mellem dommer og sporlægger indskrænkes til det nødvendige og skal foregå lavmælt. 6. Dommeren og andre må påse, at de ikke ved deres opførsel giver føreren oplysninger om sporet. De bør under sporarbejdet holde sig et stykke fra føreren, dog uden derved at miste overblikket. Går hunden af sporet, bør de følge med, for ikke ved deres forbliven på stedet at markere fejlen for føreren. Gældende fra

11 7. Følger hunden sporet i dettes læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. 8. Såfremt hunden går af sporet griber dommeren først ind, når hunden har fjernet sig m fra sporet, eller hunden over en længere strækning eller tid ikke har haft direkte kontakt med sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises sporet (så vidt muligt påvises blod). Sporretning anvises ikke. Dommerindgriben må kun ske to gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen. 9. Søger hunden flere gange på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, er dette tegn på usikkerhed hos hunden. 10. Hvis føreren på hundens opførsel mener at kunne konstatere, at den er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, kan han/hun føre hunden tilbage på sporet. Overdrevet førerindgreb regnes dog som et tegn på usikkerhed hos hunden. 11. Såfremt hunden under sporarbejde med stor sandsynlighed går på frisk vildtfært og begynder at halse, trækker dette ikke fra, hvis føreren formår, at få hunden hurtigt til at ophøre med halsgivningen, og den derefter genoptager sporarbejdet. Formår hunden ikke indenfor en rimelig tid at genoptage sporarbejdet anvises sporet jf. punkt Hvis hunden på rimelig afstand passerer og ej markerer vildtdelen skal dette ikke indvirkevæsentligt på bedømmelsen. 13. Ved bedømmelsen skal dommeren først og fremmest lægge vægt på hundens anlæg, sikkerhed og tempo, herunder om den har sporvilje og sporlyst, samt evne til at koncentrere sig og udvise selvstændighed og ro. Helhedsindtrykket vurderes og tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at skulle løbe. Hunden skal koncentrere sig om sporet og komme fremad. 14. Over for hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. 15. Umiddelbart efter afprøvningen bør dommeren give en mundtlig kritik af hund og førers præstation, i det præmiegrad først gives under afslutning og præmieuddeling. Ved prøvens afslutning gives kun kritik af almen interesse. 16. Når føreren har forladt prøveområdet bør dommeren for sporlæggeren give en vurdering af det lagte spor. Enkeltdiscipliner Anlæg - i denne disciplin gives maksimalt 15 point. 0 Ingen eller kun ganske ringe anlæg. 1-4 Gode anlæg. Anlæg kan være svære at se i perioder. Har svært ved at udrede tab. 5-9 Meget gode anlæg. Kommer fremad. Kan tabe noget af gejsten. Har flere tab, som den fortrinsvis klarer selv Fortrinlige anlæg. Arbejder målbevidst og spornøje. Søger ihærdigt sporet ved tab, og kommer hurtigt videre. Sikkerhed - i denne disciplin gives maksimalt 25 point. 0-4 Ingen eller kun ganske ringe sikkerhed. 5-9 God sikkerhed. Sporet krydses ofte uden det bemærkes. Vildtdelen nås med max 2 indgreb fra dommeren Meget eget god sikkerhed. Tab registreres og klares hurtigt. Der ydes max 1 dommerindgreb Fortrinlig sikkerhed. Kun mindre tab som den klarer selv; (evt. tilbageføring fra frisk vildtfært). Tempo - i denne disciplin gives maksimalt 10 point. 0 Ikke anvendeligt tempo. 1-3 Godt tempo. Meget langsomt, eller hårdt trækkende. 4-6 Meget godt tempo til eftersøgning. Kunne ønskes lidt hurtigere eller lidt langsommere Fortrinligt tempo til eftersøgning. Korrekt afpasset efter forholdene. Gældende fra

12 Helhedsindtryk - i denne disciplin gives maksimalt 25 point 0-4 Utilstrækkelig præstation. Intet eller kun ganske lidt samarbejde med fører. Ville ikke kunne anvendes til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt. 5-9 God præstation. Føreren trækker af og til hunden af sporet, men hunden søger for det meste tilbage på sporet. Vil ikke være tilstrækkelig for anvendelse til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt En meget god præstation. Hund og fører er meget opmærksomme på signaler fra hinanden. Ville kunne anvendes til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt, har været uheldig under prøven Fortrinlig præstation. Hund og fører arbejder som en sammensvejset enhed. Velegnet til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt. Omprøvning Finder en dommer under afprøvningen af en hund det lagte spor for uacceptabelt, er det hans ret at afbryde afprøvningen. Dommeren kan, efter aftale med føreren, lade hunden afprøve på et reservespor. Ved omprøvning er det omprøvningen der er gældende prøve. Præmiering og point Hundens præmiering sker på grundlag af dens præstationer på prøven, og præmiegraden udtrykkes i en samlet pointsum, der fremkommer ved sammenlægning af point opnået i de opstillede fire enkeltdiscipliner. 1. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 45 point, dog min. 15 point i sikkerhed. 2. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 30 point, dog min. 10 point i sikkerhed. 3. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 15 point, dog min. 5 point i sikkerhed. Ved 0 i én af disciplinerne, kan der ikke præmieres. Sammen med præmiering og point gives en kortfattet skriftlig kritik af hund og førers præstation. Prøvens bedste hund Den hund med 1. præmie, der opnår flest point henholdsvis ved 600 m/3 t, 600 m/20 t og 1000 m/40 t er prøvens bedste hund indenfor kategorien. I tilfælde af pointlighed blandt flere hunde, indenfor den enkelte kategori, indplaceres prøvens bedste hund efter følgende retningslinjer: Flest point i Sikkerhed sættes over flest point i Helhedsindtryk. Ved fortsat pointlighed udvælger dommeren/dommerne prøvens bedste hund indenfor hver af de enkelte kategorier. Drevprøver Prøveareal Såfremt prøvearealet betinger, at kun et maksimalt antal hunde kan starte, skal dette være meddelt ved prøvens annoncering, og prøvelederen forestår lodtrækning om ret til at starte blandt de hunde, for hvilke anmeldelsesblanket og prøvegebyr er rettidig modtaget. Der skal så vidt muligt, altid forefindes en reservehund (opføres i kataloget), som indkaldes i de tilfælde, hvor en hund får forfald. Særlige anvisninger Startende hunde på drevprøve skal bære halsbånd med klokke og navneskilt. En hund må aldrig slippes på rejst vildt. Der må under afprøvningen gøres brug af tekniske hjælpemidler, når formålet alene tjener til retningsbestemmelse af drevet/hunden. Under vanskelige vejr- og terrænforhold kan tekniske hjælpemidler undertiden bidrage til, at dommeren kan fastholde kontakten med drevet. De tekniske hjælpemidler må på ingen måde have indvirkning på bedømmelse af hundens evne/vilje til kontakt med fører i almindelighed. Benyttes et teknisk hjælpemiddel til kobling, skal dommeren forinden have bedømt hundens evne/vilje til kontakt ellers vil det indvirke på bedømmelsen i disciplinen kontakt og lydighed. Gældende fra

13 Tekniske hjælpemidler er pejl, walkie-talkie, mobiltelefoner, bil og GPS. Ved anvendelse af pejl og GPS er det hundeføreren der tolker informationerne og retningsbestemmer hunden. Hals indikator på pejleudstyr må ikke bruges i bedømmelsen. Bedømmelsesregler Hunden skal selv opsøge og rejse vildtet, og hertil har den maksimalt 1 time. Dommeren kan, såfremt hunden ikke viser lyst eller energi til at søge og rejse vildt, beordre hunden koblet inden prøvetidens udløb. Enkeltdiscipliner Søg og rejsning - i denne disciplin gives maksimalt 15 point. Der skal i denne disciplin lægges vægt på søgets størrelse og hundens effektivitet under søget. Går hunden og nusser omkring føreren, og ikke fjerner sig mere end meter fra denne, kan gives 1 5 point. Har hunden et jævnt stort søg, fjerner sig meter fra føreren, gives 6 10 point, mens hunden med det helt store søg, dog i stadig kontakt med føreren, gives point. Sikkerhed og udholdenhed - i denne disciplin gives maksimalt 15 point. Der skal i denne disciplin særligt lægges vægt på hundens evne til at udrede og fastholde en fod. Skifter hunden drev, ved at andet rejst vildt krydser første drev, er dette et minus, men fastholdes drevet på det først rejste vildt, er dette et plus. Klarer hunden et indviklet haredrev med sløjfer og afspring er det ligeledes et plus. Holdes et drev kun minutter gives højst 5 point. Holdes et drev minutter gives indtil 8 point. Holdes et drev minutter gives indtil 10 point. Holdes et drev udover 45. minutter gives indtil 15 point. Tab som ikke overstiger 5 minutter fratrækkes ikke drevtiden. Kontakt og lydighed - i denne disciplin gives maksimalt 10 point. Denne disciplin skal ses i sammenhæng med disciplinen Søg og rejsning, der skal lægges vægt på, at hunden arbejder i kontakt med føreren, samt søger føreren efter drevets afbrydelse. En hund, der synes at jage på egen hånd uden kontakt med føreren og som meget uvilligt lader sig koble, kan højst gives 3 point. Kan hunden fløjtes eller kaldes af drev og derefter straks søger føreren, kan tillægges 1 2 point. Hals og stemmeføring - i denne disciplin gives maksimalt 10 point. Der skal lægges vægt på, at stemmen er hørbar og vedvarende, desuden ønskes gerne, At halsen er nuanceret efter afstand fra vildtet samt smuk og klangfuld. Væsentligst betydning skal tillægges hørbarheden. En pause i halsen under udredning af foden under f.eks. et haredrev må ikke regnes for tab. Ved for løs eller for hård hals gives højst 3 point. For den hørbare og vedvarende hals gives indtil 8 point. Er halsen dertil særdeles smuk og klangfuld kan gives 9 10 point. Helhedsindtryk - i denne disciplin gives maksimalt 20 point. Helhedsindtrykket skal være et udtryk for hundens evner i denne specielle prøveform, og må ikke være et gennemsnit af de foranstående enkeltdiscipliner. Følgende bedømmelsesgrundlag skal anvendes: En mindre velegnet hund kan højst gives 5 point. En nogenlunde god hund kan gives indtil 10 point. En god hund kan gives indtil 15 point. En fortrinlig hund kan gives indtil 20 point. Gældende fra

14 Omprøvning Dommeren kan efter aftale med føreren omprøve en hund, såfremt hunden trods energiske forsøg ikke har rejst vildt og når de øvrige anmeldte hunde er færdigprøvede. Ved omprøvning er det omprøvningen, der er gældende prøve. Præmiering og point Hundens præmiering sker på grundlag af dens præstation på prøven, og præmiegraden udtrykkes i en samlet pointsum, der fremkommer ved sammenlægning af point opnået i de 5 discipliner. 1. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 50 point, samt har drevet mindst 45 minutter på samme stykke vildt. 2. præmie gives, såfremt hunden har opnået point, samt har drevet mindst 30 minutter på samme stykke vildt. 3. præmie gives, såfremt hunden har opnået point, samt har drevet mindst 15 minutter på samme stykke vildt. Dommeren skal fastslå vildtarten, hvilket er en forudsætning for præmiering af et drev. Dommeren kan gøre brug af observatør eller terrænleder til hjælp ved afprøvningen. Dommeren har undertiden mulighed for at afgøre vildt arten på løst underlag fx på sne. Sammen med præmiering og point gives en kortfattet skriftlig kritik af hund og førers præstation. Prøvens bedste hund Den hund med 1.præmie, der opnår flest point er prøvens bedste hund. I tilfælde af pointlighed blandt flere hunde, indplaceres prøvens bedste hund efter følgende retningslinier: Drev med hare sættes over drev med ræv eller klovbærende vildt. Ved fortsat pointlighed sættes drev med ræv over drev med klovbærende vildt. Ved fortsat pointlighed sættes flest point i Sikkerhed og udholdenhed over flest point i Helhedsindtryk. Ved fortsat pointlighed udvælges efter hals og stemmeføring. Ved fortsat pointlighed udvælger dommeren/dommerne prøvens bedste hund. Anvisninger for vildtsporlægning 1. Rekognoscering og afmærkning af de forskellige spor bør ske i god tid før prøven. Herunder tages hensyn til, at der bør være mindst 100 m mellem 600m/3 t spor og mindst 200 m for øvrige klasser, eller at anden tydelig afgrænsning af sporene kan opnås såsom ved asfalteret vej. Intet spor bør krydse trafikeret vej, eller fast ca. 2,5 m bred grusbelagt skovvej. Sporet skal om muligt starte på en åben plads, ikke opad et træ eller stub og føre ind i afvekslende skovterræn. Ved anskudsstedet placeres en seddel med oplysninger om sporets nummer og kategori. Sporretningen afmærkes ca. 15 m ude ad sporet med en tydelig markering. 2. Sporet lægges for 600 m/3 t med ca. 1/3 liter blod og for øvrige klasser med ca. 1/4 liter blod. Kogsalt (NaCl; 1 spiseskefuld pr. liter blod) eller et calciumbindende stof (EDTA; 1 liter blod tilsættes ca. 4 gram EDTA opløst i ca. 5 milliliter vand) er tilladt som tilsætning for stabilisering. 3. Det er tilladt at bruge blod, der er dybfrosset senest 12 timer efter opsamling. Der anvendes blod fra klovbærende vildt, dog kan der for 600m/3 t anvendes okseblod. Ved samme prøvekategori anvendes blod fra samme dyreart og med samme tilsætning. 4. For 600m/3 t kan sporene afmærkes således, at afmærkningen ikke er synlig på større afstande. For øvrige klasser markeres kun sporets begyndelse tydeligt. Øvrige markeringer foretages lavt anbragt på træer, stød m.v. således, at kun dommeren og sporlæggeren kan lokalisere disse bl.a. ud fra en sporbeskrivelse. Markeringer må ikke være så tydelige, at de kan være vejledende for hundeføreren. 5. I alle klasser skal sporet være lagt således, at det danner 4 rette vinkler (kaldet knæk). Afstanden mellem knækkene og frem til første knæk skal være mindst 50 m. Gældende fra

15 6. Ved udlægningen anvendes sprøjteflaske. Blodmærkerne afsættes med ca. 1 m indbyrdes afstand. De første 10 m af sporet dog med mindre afstand. På en lige strækning af sporet gøres et ophold i blodudlægningen på ca. 15 m (kaldet afhop). For 600m/20 t og 1000m/40 t skal der desuden i forbindelse med to af knækkene ske et afbrud i sporlægningen på ca. 10 m (kaldet afhop). Afhoppet i forbindelse med de to knæk skal altid komme efter retningsændringen. 7. Vanskeligheder i terrænet såsom bakker, grøfter og veksler bør udnyttes, dog således at dommeren hele tiden skal have overblik. Brombærkrat og brændenælder over længere strækninger bør undgås. Hele sporets opbygning skal i videst muligt omfang nærme sig praktisk eftersøgning. 8. Ved afslutningen af sporet placeres en skjult seddel med spornummer, og der lægges en vildtdel af passende størrelse fra klovbærende vildt, der ikke må være indtørret eller rådden. Vildtdelen skal ligge direkte i sporets afslutning. Den må ikke være dækket af blade, skjult bag et træ eller næsten gravet ned. Sporlæggeren skal ved sporets afslutning fjerne sig enten vinkelret fra sporets retning eller fortsætte lige ud. Det udlagte spor må under ingen omstændigheder krydses. 9. Sporlæggeren udfærdiger en lille skitse over sporet, som tydeligt viser knæk og afhop. Skitsen vises/gives til dommeren ved starten af bedømmelsen. Vildtsporoversigt 600 m/3 t 600 m/20 t 1000 m/40 t Alder Mindst 3 timer Natgammelt (ca. 20 timer) To nætter (ca. 40 timer) Længde Ca. 600 m Ca. 600 m Ca m Indbyrdes afstand 100 m 200 m 200 m Blodmængde Ca. 1/3 liter Ca. 1/4 liter Ca. 1/4 liter Blodtype Klovbærende vildt el. okse Klovbærende vildt Klovbærende vildt Vinkelrette knæk Afhop lige stykke (ca. 15 m) Afhop efter knæk (ca. 10 m) Gældende fra

16 Sporet mål Spor 7 10 m afbrud (20t/600m, 40t/1000m) 15 m ophold 90º 10 m afbrud (20t/600m, 40t/1000m) min 50 m ~15 m anskudssted Spor 7 3 tim Gældende fra

17 Drev Udtagelsesregelsæt for deltagere på Nordisk Mesterskab DREV Alle danskejede hunde som, i tidsrummet gældende fra hver vintersæsons afslutning og 24 mdr. bagud, har deltaget på minimum tre drevprøver i DGK regi, tæller med i opgørelsen over de hunde der kan opnå deltagelse på Nordisk Mesterskab DREV. Der stilles med 3 deltagere og 1 reserve fra hvert land. Alle præmieringer som en hund har haft i den pågældende 24-mdr s periode, tæller med i den samlede opgørelse over den enkelte hund. Udregningen er som flg.: En 1. pr. = 3. point, en 2. pr. = 2 point, en 3. pr. = 1 point og et 0 = 0. point. Hundens samlede point sum i den pågældende 24-mdr s periode divideres, med det antal starter hunden har haft. Summen som udledes af dette, kaldes middelpoint (MDP/middeldrevpoint. MDP kan max. være 3,0 og min. 0,0. I tilfælde af lighed i MDP, udvælges deltagerne efter flg. model. 1. Højeste pointgennemsnit i sikkerhed og udholdenhed, på den enkelte hunds starter i den pågældende 24-mdr s periode. Totalsum sikkerhed og udholdenhed, divideret med antal starter. 2. Ved fortsat lighed tages højeste pointgennemsnit i Helhedsindtryk, på den enkelte hunds starter i den pågældende 24-mdr s periode. Totalsum helhedsindtryk, divideret med antal starter. 3. Ved fortsat lighed tages højeste pointgennemsnit i hals og stemmeføring, på den enkelte hunds starter i den pågældende 24-mdr s periode. Totalsum hals og stemmeføring, divideret med antal starter. 4. Ved fortsat lighed tages højeste pointgennemsnit i kontakt og lydighed, på den enkelte hunds starter i den pågældende 24-mdr s periode. Totalsum kontakt og lydighed, divideret med antal starter. 5. Ved fortsat lighed tages højeste pointgennemsnit i søg og rejsning, på den enkelte hunds starter i den pågældende 24-mdr s periode. Totalsum søg og rejsning, divideret med antal starter. Eventuelle point givet ved 0.præmiering, tælles ikke med i udregningen. Gældende fra

18 Anvisninger for prøveledere SPOR Fremsendes til prøvelederen sammen med dommerkritik og resultatlister mv. Prøveledere skal godkendes af bestyrelsen forud for hver enkelt prøve. 1. Prøvelederen er klubbens ansvarlige administrative repræsentant og har ansvaret for, at prøven afvikles efter gældende regler. 2. Prøvelederen skal gøre sig bekendt med gældende regler forud for prøven. 3. Prøveleder skal kontrollere, at ejer og fører er medlem af en gravhundeklub i henhold til de almene brugsprøveregler. 4. Prøvelederen har ansvar for at: (Kan uddelegeres). a) Der er foretaget lodtrækning om deltagere, såfremt der er overtegning. Der for hver hund er foretaget lodtrækning om startrækkefølge og evt. skovpart. b) Undersøge hanhundene for kryptorkisme. c) Undersøge tæver for løbskhed uden for prøvearealet. d) Kontrollere hundenes ID nr., vaccinationer og almene tilstand. e) Kontrollere at hundene er berettiget til at deltage i den tilmeldte klasse ifølge resultatbogen. f) Alle sporlæggere er bekendt med kravene til det vildtspor, de skal lægge og har foretaget omhyggelig rekognoscering inden sporet skal lægges, samt sende dommer(e) sporlæggere og deltagere til prøveområderne. g) Kontrollere pointsammentælling, indføre resultatet i resultatbogen og dommerlister samt indsende dommerlister og dommerkritikker til rette vedkommende. h) De til prøven hørende pokaler og ærespræmier er til stede. i) Oplyse deltagerne om klagereglerne. 5. Afstraffelse og anden uværdig behandling af hundene skal påtales og i grelle tilfælde medføre bortvisning og indberetning. Under afprøvningen af hunden skal dette ske i samråd med dommeren. 6. En vildtsporprøve skal afvikles med den ro og værdighed som den pågældende jagt disciplin kræver og må således ikke forstyrres af støjende og anden distraherende adfærd fra publikum. Publikumstilkendegivelser må alene finde sted i forbindelse med oplæsning af kritikker og ved præmieoverrækkelser. Gældende fra

19 Anvisninger for prøveledere GRAV Fremsendes til prøvelederen sammen med dommerkritik og resultatlister mv. Prøveledere skal godkendes af bestyrelsen forud for hver enkelt prøve. 1. Prøvelederen er klubbens ansvarlige administrative repræsentant og har ansvaret for, at prøven afvikles efter gældende regler. 2. Prøvelederen skal gøre sig bekendt med gældende regler forud for prøven. 3. Prøveleder skal kontrollere, at ejer og fører er medlem af en gravhundeklub i henhold til de almene brugsprøveregler. 4. Prøvelederen har ansvar for at: (Kan uddelegeres). a) Der for hver hund og ræv, er foretaget lodtrækning om startrækkefølge. Lodtrækning om rævenes startrækkefølge sker sammen med dommeren. b) Undersøge hanhundene for kryptorkisme. c) Undersøge tæver for løbskhed uden for prøvearealet. d) Kontrollere hundenes ID nr., vaccinationer og almene tilstand. e) Kontrollere at hundene er berettiget til at deltage ifølge resultatbogen, herunder færdigoplæring på fri ræv, og oplæringsinstruksen. f) Inden en prøves start skal prøveleder og dommer ved inspektion forvisse sig om, at prøvegraven er indrettet som et godkendt anlæg, og der ikke er hindringer for fri passage gennem gangsystemet. g) Kontrollere pointsammentælling, indføre resultatet i resultatbogen og dommerlister samt indsende dommerlister og dommerkritikker til rette vedkommende. h) De til prøven hørende pokaler og ærespræmier er til stede. i) Oplyse deltagerne om klagereglerne. 5. Afstraffelse og anden uværdig behandling af hundene skal påtales og i grelle tilfælde medføre bortvisning og indberetning. Under afprøvningen af hunden skal dette ske i samråd med dommeren. 6. En gravprøve skal afvikles med den ro og værdighed som den pågældende jagt disciplin kræver og må således ikke forstyrres af støjende og anden distraherende adfærd fra publikum. Publikumstilkendegivelser må alene finde sted i forbindelse med oplæsning af kritikker og ved præmieoverrækkelser. Gældende fra

20 Anvisninger for prøveledere DREV Fremsendes til prøvelederen sammen med dommerkritik og resultatlister mv. Prøveledere skal godkendes af bestyrelsen forud for hver enkelt prøve. 1. Prøvelederen er klubbens ansvarlige administrative repræsentant og har ansvaret for, at prøven afvikles efter gældende regler. 2. Prøvelederen skal gøre sig bekendt med gældende regler forud for prøven. 3. Prøveleder skal kontrollere, at ejer og fører er medlem af en gravhundeklub i henhold til de almene brugsprøveregler. 4. Prøvelederen har ansvar for at: (Kan uddelegeres). a) Der er foretaget lodtrækning om deltagere, såfremt der er overtegning. Der for hver hund, er foretaget lodtrækning om startrækkefølge og eventuel skovpart. b) Undersøge hanhundene for kryptorkisme. c) Undersøge tæverne for løbskhed uden for prøvearealet. d) Kontrollere hundenes ID nr., vaccinationer og almene tilstand. e) Kontrollere at hundene er berettiget til at deltage ifølge resultatbogen. f) Sende dommer/e, observatører og prøvedeltagere til prøveområderne. g) Kontrollere pointsammentælling, indføre resultatet i resultatbogen og dommerlister samt indsende dommerlister og dommerkritikker til rette vedkommende. h) De til prøven hørende pokaler og ærespræmier er til stede. i) Oplyse deltagerne om klagereglerne. 5. Afstraffelse og anden uværdig behandling af hundene skal påtales og i grelle tilfælde medføre bortvisning og indberetning. Under afprøvningen af hunden skal dette ske i samråd med dommeren. 6. En drevprøve skal afvikles med den ro og værdighed som den pågældende jagt disciplin kræver og må således ikke forstyrres af støjende og anden distraherende adfærd fra publikum. Publikumstilkendegivelser må alene finde sted i forbindelse med oplæsning af kritikker og ved præmieoverrækkelser. Gældende fra

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2009 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt.

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt. Årgang 2, Nummer 1 Nyheds- og infobrev! 1. Kvartal 2008 Så er det igen blevet tid for nyheder og generel information fra Brugshunderådet. Oplagt når vi ligeledes er startet på et nyt år Nyhedsbrevet er,

Læs mere

Dansk Schweisshundeforening

Dansk Schweisshundeforening Dansk Schweisshundeforening Danske Bank kontonummer 4426 6841104. CVR. 30638530 Randers, d. 02.01.2015 Naturstyrelsen har bedt Dansk Schweisshundeforening komme med et bud på en revision af optagelsesproceduren

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

International PrøveOrdning for Redningshunde IPO-R

International PrøveOrdning for Redningshunde IPO-R International PrøveOrdning for Redningshunde Gyldig fra 2012 IPO-R 1 Forord Dette hæfte indeholder dele af de internationale redningshundeprøver (IPO-R), som er udarbejdet af Federation af Cynologique

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund

Grunduddannelse Redningshund i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil.

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Målgrupper: - Biler med Historisk vognbog - DASU klasser Tillægsregler er offentliggjort

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Program, tider og ændringer Spørgsmål vedr. program, tidsplan for dyrlægetjek, start, rettes til Kirsten Hahn Atzen, på telefon 29 28 44 56 fredag d. 9. okt. mellem kl. 19-20 eller

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011 Gældende fra 5. marts 2011 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Klubbens navn er DANSK CHOW CHOW KLUB (forkortet DCCK) stiftet d. 4. marts 1972. Stk. 2 Klubbens hjemsted og værneting er hos den til enhver tid siddende

Læs mere

Stambogsreglement 2012

Stambogsreglement 2012 Stambogsreglement 2012 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Stambogsklasser 4. Kåringer

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere