Prøveledermappe B- prøver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøveledermappe B- prøver"

Transkript

1 B- prøver maj

2 Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Økonomi Praktiske forhold Brugsprøve Hvad du som prøveleder skal huske Præmielisten Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter prøven Vejledninger Begynderklasse Åben klasse Vinderklasse Terræn valg og udnyttelse Fært- og vejrforhold Prøvefejl Generelle prøvefejl De almindeligste fejl ved dirigering De almindeligste fejl ved frit søg De almindeligste fejl ved markeringer Trampejagt Nogle ideer Parole Lister, skemaer m. m. Checkliste Huskeliste Vedrørende udfyldelse af præmielister Vedrørende forsikring - 2

3 Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Prøvelederen har ansvaret for ALT vedrørende prøvens afvikling undtagen bedømmelsen af hundene. Det er prøvelederen, der får øretæverne, hvis noget går galt. Læs i øvrigt Markprøvereglementet kapitel 9 24 stk. 1, 2 og 3. Prøvelederen har ansvaret for at: Terrænværtens/jagtherrens bestemmelser vedrørende brug af terrænet meget nøje overholdes. Det være sig: kørsel i terrænet, rygeforbud, hvor må der parkeres, hunde i snor, lufteplads, forbudt område, effektiv oprydning efter prøven. At prøvens indhold er i overensstemmelse med DRK s MARKPRØVEREGLEMENT og VEJLEDNING. Flytning af klasse: Markprøveudvalget kan i B-prøvesæsonen tillade at der flyttes klasse fra begynderklasse til åben klasse på allerede tilmeldt prøve. Udvalget administrerer reglerne, som offentliggøres overfor klubbens medlemmer. Disse regler står på forsiden af programmet og kan administreres af klubbens prøveledere: "Det er muligt at flytte fra begynderklasse til åben klasse, hvis hunden er kvalificeret efter anmeldelsesfristens udløb. Prøvelederen skal altid informeres om flytningen senest 5 hverdage før prøven afholdes". Øvrige flytninger f.eks. fra åben klasse til vinderklasse eller omvendt er der ikke belæg for i henhold til markprøvereglementet. At alle i god tid er informeret. Sørge for kørselsvejledning. Prøven har et glidende forløb uden ventetid. Præmielister udfyldes korrekt, og dommerne/prøveleder underskriver disse før præmieuddeling. Ved forberedelse/tilrettelægning af prøven skal prøvelederen og hjælpere sikre sig, at prøven giver mulighed for at: 1. Hundene afprøves i: - markeringsevne - næsens effektivitet - vildtfindende egenskaber - temperament - fart og stil - kontakt til fører - samarbejde med anden hund (åben og vinderklasse) - vildtbehandling (kan terrænet overskues) 2. Dommeren let kan bedømme ovenstående egenskaber. 3. Sværhedsgraden er passende for klassen. - 3

4 4. Terrænet er udnyttet på bedst mulig måde. 5. Markeringer skud kommer på rette tid. 6. Vildtkvaliteten er i orden mængden passer. 7. Antallet af skud er passende. 8. Hundens arbejde kan ses i det frie søg. (særdeles i beg. og åbenklasse) 9. Prøvedeltagerne får en ordentlig information. 10. Prøven er tilskuervenlig. - 4

5 Kompetence Prøvelederen er ansvarlig for, at der hersker god ro og orden inden for prøvens geografiske område, samt at de givne direktiver på parolen overholdes. Prøvelederen er berettiget til ved overtrædelse, at give den fornødne påtale, eventuelt bortvisning ved grove overtrædelser. (groft uansvarlig opførsel disciplinering af hund fra deltagers side) Sker dette, skal der altid indsendes en indberetning til markprøveudvalget, der orienterer DRK s bestyrelse, som så eventuelt videresender sagen til DKK s disciplinærnævn. Læs i øvrigt DRK s Markprøvereglement kapitel 7 20 til og med 22. Såfremt nogen ikke vil rette sig efter prøvelederens anvisninger, kan vedkommende bortvises fra området. Pas på, at dette ikke bliver et mål i sig selv, en venlig og afdæmpet fremtoning kan ofte forhindre, at bagateller bliver til problemer. Både hjælpere, dommere, prøvedeltagere og tilskuere har en forventning om, at prøvelederen kan optræde med sikkerhed og autoritet. Hvis der opstår en alvorlig konflikt, har prøvelederen ret til at forvente opbakning fra markprøveudvalget. I de (heldigvis) få tilfælde, hvor indberetning er uundgåelig, er det vigtig at begge parter fremkommer med en nøjagtig beskrivelse af forløbet (skriftlig) til markprøveudvalget. DRK s bestyrelse har tidligere skitseret en indstillingsprocedure som følge: Såfremt en deltager på markprøve mener sig uretmæssig afprøvet/bedømt, skal der hermed opfordres til, at problemet bliver løst på stedet, ved at der rettes henvendelse til prøveleder og dommer. Kan der ikke herved opnås forståelse og enighed, kan der indsendes skriftlig klage til DRK s bestyrelse. Bestyrelsen kan involvere markprøveudvalget som sagsbehandler, men i henhold til vedtægterne træffer bestyrelsen den endelige afgørelse. Kun skriftlige henvendelser/klager kan behandles. Markprøveudvalget kan i fornødent omfang indhente yderligere information om en aktuel sag. Indkomne sager behandles åbent. Den anklagede tilsendes klageskriftet. Såfremt en klager udtrykker ønske om det, kan vedkommende få kopi af den anklagedes svar. Dette vil dog først være aktuelt efter sagens afgørelse. Økonomi Det er i alles interesse, at klubbens markprøver afvikles på en økonomisk forsvarlig måde. Dvs. at omkostningerne på prøven er relevante. Der kan selvfølgelig være forhold på den enkelte prøve, som betyder, at der vil være en dårligere økonomi, ligesom vejrforhold kan få negativ indflydelse på f.eks. vildtforbrug. - 5

6 Kørselsrefusion: Vedr. kørselsrefusion ifbm. B-prøver og WT, så er reglerne aftalt således med RKU, at: - prøveleder får dækket kørsel til terræn to gange og relevante assistent(er) en gang til terræn til laveste takst. Har prøveleder eller andre særlige kørselsbehov til f.eks. indkøb, afhentning af vildt etc. ifbm. med prøven dækkes det ligeledes. Kørselsrefusion sker efter statens laveste takst som for 2014 er 2.10 kr./ km Acontobeløb: Ved henvendelse til sekretariatet udbetales standard acontobeløb kr Det er aftalt, at prøvelederne kan anmode om et højere relevant acontobeløb hvis det af prøvelederen skønnes nødvendigt. Brugsprøver: Alle udgifter og indtægter ifbm. brugsprøve afregnes særskilt overfor arrangerende race/ region. Brugsprøvegebyr pr. 1. januar 2014 udgør kr. 150,00 som tilfalder den arrangerende region/ race. Indkøb af materiel: Der sker ikke refusion af udgifter ifbm. indkøb af materiel som er prøven uvedkommende. Indkøb af special materiel refunderes kun, hvis det på forhånd er aftalt med formand MU. Affaldssække, plastkopper, engangsbestik osv. betragtes som materiel vedrørende prøven. Praktiske forhold. Inden prøven er det prøvelederens opgave at: - Skaffe hjælpere (evt. prøvelederassistenter til de enkelte klasser) skytter, kastere, udlæggere, folk til informationen, indskrivning osv. - Lave udkast til katalogforside med oplysninger om prøveleder (husk tlf.nr. evt. bil nr. og adr.) evt. prøvelederassistenter, tid og sted, kørselsvejledning, brugsprøvedommer, tidspunkt for afholdelse af brugsprøve. Alle informationer sendes til sekretariatet senest 6 uger før prøvens afholdelse. - Have tidlig kontakt til terrænejer og give denne god information, således at han/hun ved, hvad der skal foregå. - Forberede selve prøvens tilrettelægning. - Der skal på prøvearealet være tilgængelige toiletfaciliteter. Hvis behov for toiletvogn rekvireres denne gennem DRK sekretariat - Bestille mad og drikke til dommere, hjælpere, støttens folk og evt. aspiranter. - Sikre, at præmier og eventuelle vandrepræmier er til stede på prøvedagen. - Anskaffe telt, borde og stole. - Anskaffe vildt og patroner. - 6

7 - Skaffe en brugsprøvedommer hvis dette ikke gøres af regionen. Som en hjælp til at overholde/huske alt dette, kan man med fordel anvende huskeseddelen bagest i mappen. Inden prøven modtager prøvelederen en pakke fra DRK s sekretariat som indeholder: - Kritiksedler til begynder og åbenklasse - Kataloger til dommere og hjælpere. - Præmielister. - Tro og love erklæringer - Afregningsbilag præmier til beg. og åbenklasse. - Præmier til vinder samt til UDM i vinderklassen. - Administrationspapirer fra Sekretariatet - DRK s Markprøvereglement og vejledning. - Ved mangel, eller ønske om yderligere kontakt venligst sekretariatet. Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Ledemotivet ved tilrettelægning af en prøve skal altid være at give hund/fører lejlighed til gennem afvekslende discipliner at vise sine fortrin, men lige så vigtig er det at sørge for, at dommeren får mulighed for at se det. Fald ikke for fristelsen for at indbygge fælder i prøven med det formål at reducere antallet af deltagere i en fart. Når en prøveleder er godkendt, betyder det, at han/hun på prøvedagen har ret til at træffe afgørelser på markprøveudvalgets vegne. Heri ligger at han/hun skal træffe afgørelse i alle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå på prøvedagen, med undtagelse af forløbet omkring selve afprøvningen af hunden. Det er dommerens ansvar. Det er ikke dommerens opgave at tilrettelægge prøven om morgenen på prøvedagen, men derfor skal man alligevel være imødekommende over for ønsker om mindre ændringer. Husk at det er dommeren, der dagen igennem skal stå og dømme hundenes præstationer, og det tjener intet formål at insistere på en bestemt placering af et stykke vildt, hvis dommeren ikke kan bruge det til noget konstruktiv. Det har gennem erfaring vist sig, at det er vigtigt der på posten dagen igennem er en person som kan optræde som prøvelederens substitut. Det behøver ikke nødvendigvis, at være en person som selv har lavet posten, men det er vigtigt personen er inde i posten og kan træffe afgørelse om evt. mindre ændringer. - 7

8 Vildt Man regner med ca. 2-3 stk. duer eller vildt pr. hund, lidt mere i fugtigt terræn/vejr. Snak med din regions vildtansvarlige, da pgl. er den som erfaringsmæssigt ved, hvor meget vildt der tidligere er brugt på regionens prøver. Tilrettelæggerne har pligt til at sørge for, at der er tilstrækkelig antal duer/vildt til rådighed. Man kan udmærket bruge en due flere gange under gunstig vejrforhold, men det betinger, at den forsat er af tilnærmelsesvis samme kvalitet som de ubrugte. Til vandmarkeringer skal bruges fuglevildt af høj kvalitet. Om fuglevildtet kan bruges flere gange betinger også her som på land, at fuglevildtet er af tilnærmelsesvis samme kvalitet som de ubrugte fugle. Markprøvedeltagerne har simpelthen krav på, at det vildt, deres hunde skal apportere, er i orden. De bruger en hel dag for at kunne deltage og investerer måske flere hundrede kroner i anmeldelsesgebyr og transport. Den eneste undskyldning for, at det ikke er i orden, er planløshed og ligegyldighed fra tilrettelæggeren. Information fra MU, af d , vedrørende anvendelse af vildt på DRK s B-prøver. Ifølge vejledningen i DRK s markprøvereglement kan følgende anvendes på B-prøver: Begynderklasse B: duer, hønsefugle, andefugle samt hare og kanin. Åben klasse B: duer, hønsefugle, blishøns, andefugle samt hare og kanin. Vinderklasse B: duer og alt jagtbart fuglevildt. Kanin eller hare skal indgå. - ovenstående kan i visse tilfælde kollidere med nedenstående bekendtgørelse: Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt. Artsfredningsbekendtgørelsen Kapitel 2, 15. Vildt, der er nedlagt eller på anden måde ombragt, og dele heraf må ikke handles, forsendes eller transporteres. Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for handel med og forsendelse af dyr af følgende arter, under forudsætning af at dyret er lovligt nedlagt eller ombragt: Pattedyr: Kronhjort, dådyr, sikahjort, rådyr, muflon, vildsvin, mink, ræv, husmår, ilder, mårhund, vaskebjørn, bisamrotte, bæverrotte, hare og vildkanin. Fugle: Grågås, canadagås, nilgås, amerikansk skarveand, gråand, krikand, agerhøne, fasan, ringdue og skovsneppe. MU har i forbindelse med tolkning af denne bekendtgørelse spurgt Naturstyrelsen under Miljøministeriet om det kunne være rigtigt, at f.eks. en lovlig nedlagt krage ikke må transporteres efterfølgende. Svaret er, at vi (Naturstyrelsen) i praksis tolker 15, stk. 1, på den måde, at så længe transporten af en lovlig nedlagt krage ikke sker med henblik på handel, er det lovligt. - 8

9 Denne tolkning er således i overensstemmelse med den bagvedliggende direktivtekst, som bekendtgørelsen implementerer. Det betyder i praksis at DRK kun må handle vildt jvf. listen i artfredningsbekendtgørelsen. Ved anvendelse af andet lovligt nedlagt fuglevildt må dette kun finde sted såfremt der ikke er foregået en handel mellem DRK og den jæger som har nedlagt fuglen. På selve dagen er det prøvelederens opgave at: Sørge for evt. morgenkaffe og brød. Sørge for skiltning og afspærring. Sørge for, at der er nogen til at modtage stambøger og tjekke vaccinationsattester stikprøvekontroller. Sikre god information til deltagerne, således at hundene er fremme til bedømmelse til tiden. Sørge for brugsprøvebane og lufteplads. Forberede dommerkritik og præmieoverrækkelse. Sikre effektiv oprydning i området, således at klubben ikke kommer i miskredit. (et enkelt farvet bånd i en busk, en tom flaske, eller et tømt bil askebæger kan være årsag til, at senere tilladelse til brug af terrænet ikke kan opnås) Efter prøven skal prøvelederen huske at: Sende udfyldt katalog, afmeldingsliste, og overskydende præmier til sekretariatet. Præmielister samt udfyldt katalog sendes eller scannes til Connie Svane, Kaldehøjs-åsen 9, Smidstrup 3250 Gilleleje Afregn prøven til sekretariatet. Inden 8 dage, og at kun originale bilag kan godkendes. Sørge for opmærksomhed til terrænværten. - 9

10 Terræn valg og udnyttelse Man har i tidens løb næsten fået den opfattelse, at man ikke kan afholde markprøver uden skov. Skov afprøver hundens vilje til at forcere krat, kvasbunker og lignende, hvorfor en hvis portion skov er ønskelig. Men at henlægge prøverne ensidigt til skov er der ingen grund til. Man kan med fordel tage andre former for terræn i brug, f.eks. græsmarker, eng, høj stub, roemarker og åbne lyngarealer. Sammenlignet med skov er færtforholdene på disse områder gennemgående vanskeligere. Endvidere har disse terræner den store fordel, at de er overskuelige, og dommeren kan hele tiden følge med i, hvad hunden foretager sig. De terræner, vi tidligere har brugt, har alt for ofte ikke kunne bære det anmeldte antal hunde. Det har bevirket, at inden man er nået halvvejs gennem en klasse, er prøveområdet blevet ødelagt på grund af overbelastning. Terrænet er blevet mere eller mindre trampet ned, og hundene har lavet kraftige færtstier, som de efterfølgende hunde følger ud til vildtet. Det værste, man har set, er for små sivområder med lavt eller ingen vand, hvor der i løbet af kort tid er blevet trådt brede alleer ud til vildtet. Det er derfor vigtigt, at man fremover omlægger sit syn på de krav, der stilles til markprøveterrænet. Fært- og vejrforhold Vi har i tidens løb været ude for markprøver, hvor begynderklassen har været vanskeligere end åbenklasse, og at åbenklasse har været vanskeligere end vinderklassen, til gru for desorienterede tilrettelæggere og til forargelse for markprøvedeltagerne. Når noget sådan sker, er det fordi, fært, vind, og terrænforhold spiller et alvorligt puds. Start altid hunden ned i vinden med vinden i ryggen det giver den største sikkerhedsmargin, hvis det er mulig, dersom vinden drejer om i en anden retning. Og sørg for ved tilrettelæggelsen, at de enkelte poster er lagt på en sådan måde, at der er mulighed for at dreje dem i forhold til vinden, hvis det skulle blive nødvendigt. Lader man bare stå til, er der chance for, at det går galt med sværhedsgraden. Færtforhold kan der siges meget om, trods det, at man ved alt for lidt derom. Men kort sagt er færten noget, der tilnærmelsesvis har samme vægt som luft. Kropsvarmen af et nedskudt stykke vildt vil afgive varme, som holder gang i en opadgående luftstrøm, der vil løfte færten. Når vildtet bliver koldt, vil færten lægge sig omkring det, medmindre jorden er varmere end luften, i dette tilfælde vil færten forsat stige op og vedblive med det, til den bliver afkølet og falder ned igen. På denne måde vil færten stå og boble over nedfaldsstedet betinget af, om det er vindstille, eller om der er vegetation, der giver læ i området. Er det varmt, vil færten forsætte op i luften hvis ikke vinden bøjer den mod jorden igen. Vegetation kan have en gunstig betydning for færtforholdene, når den yder læ for en frisk vind. Modsat vil tæt vegetation have en ugunstig indflydelse på færten, idet den måske forhindrer solen i at opvarme jorden og derfor måske kvæler færten. På åbne arealer med ringe vegetation og med kraftig vind vil færten på det nærmeste blive blæst i stykker. Derfor iagttages det ofte, at færtforholdene på pløjejord, åbne marker, er yderst vanskelige. I skov er der specielt i sommerhalvåret særdeles gode færtforhold, muligvis fordi skoven giver læ for jordvarmen, modsat i vintermånederne hvor solen ofte ikke kan opvarme jorden tilstrækkeligt. Kolde jorde giver altid vanskelige færtforhold f.eks. engarealer og lignende. Har vejret været varm dagen før prøven, men er kold på selve prøvedagen, kan man regne med gode færtforhold, der dog vil aftage i løbet af dagen. Den eneste sikre måde man som tilrettelægger, har for at bevare/sikre sværhedsgraden er ved at afprøve det tilrettelagte grundig med hunde, som har et rimelig niveau i den pågældende klasse, også af hensyn til planlægning af tiden. - 10

11 Parole Ved enhver markprøve er der en indledende og en afsluttende parole. Nedenstående er et forslag til, hvad den kan indeholde. Det er naturligvis kun et forslag, idet specielle lokale forhold kan fordre et andet indhold. Har man mulighed for det, er det en god ide at indlede og afslutte med jagthornsblæsning. Velkomst Til alle hundeførere Særlig til dommere. (og hjælpere eventuelt under den afsluttende parole) Er terrænværten tilstede, takker man for lån af terræn. Præsentation af dommere (med navns nævnelse) Brugsprøve Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Om afvikling af prøven Hundene skal være fremme ved ventelinien i aftalt nummerorden, (så vi undgår at gøre brug af det der står på katalogets forside) ellers kan ekvipagen ikke forvente at blive bedømt. Ændringer i katalogrækkefølgen kan kun ske efter aftale med prøvelederen. Eventuelle ændringer offentliggøres på parolen. I vinderklassen er der 1-2 eller 3 hunde til afprøvning ad gangen. Hvis der er pokaler til dagens bedste nævnes dette også. Lidt om terrænet Hvem der er terrænvært. Om færdsel i terrænet flasker, rygning m.v. Affaldssække. Oplys hvor de enkelte klasser er. Lufteplads. Hunde der ikke er til afprøvning føres i snor. Løbske tæver må ikke være på prøveområdet. Pauser frokosttid. Forventet afslutning klokken Hvis støtten er til stede, lidt om hvad der sælges. Spørgsmål? Der blæses. Alle ønskes knæk og bræk. - 11

12 Brugsprøve Hvad prøvelederen skal huske Brugsprøvedommeren inviteres i god tid af arrangør, region eller raceledelse og afregner for vedkommendes kilometer, fortæring og evt. gave. Det. Er det muligt sendes der et brev på aftalen, ca. en uge før prøvedatoen tjekkes aftalen, eventuelt sendes kørselsvejledning. Tjek at der i traileren (eller andet sted) er en kuffert mrk. BRUGSPRØVE, som skal indeholde: 1 stk. præmieliste. 1 bundt dommersedler (grøn seddel med hvid front) 1 bundt diplomer (hvis man anvender disse), (kan rekvireres via kontoret) 1 stk. startpistol og ammunition (6mm) Tro og love erklæring. 5 stk. markeringsstokke (eller andet) til brugsprøvebanen. Forsøg altid at få brugsprøvebanen lagt lidt afsides, så hundene ikke forstyrres unødig, og gør opmærksom på, den ikke må bruges som lufteplads. VIGTIG! Til indskrivning skal hundens stambog fremvises. Har man glemt denne, skal der underskrives en TRO og LOVE ERKLÆRING. (er i brugsprøvekassen) Tjek at hunden er 8. mdr. + 1 dag og at den er stambogført i DKK eller anden klub/organisation, godkendt af FCI. Ejer eller fører skal være medlem af DRK, eller DKK eller en udenlandsk klub der er anerkendt af DKK. En hund kan kun gå op til prøve en gang samme dag. Anmeldelse kan ske til indskrivning eller dommer umiddelbart før prøveaflæggelse. Udenlandsk ejede hunde skal være registreret/stambogført i hjemlandets klub/organisation anerkendt af FCI. For udenlandske hunde skal der afleveres en kopi af stamtavlen, som medsendes til DRK s sekretariat. - 12

13 Præmielister Brugsprøver: Brugsprøve på præmielisten skrives: Hundens race, DKK registreringsnummer og stambogsnavn. Her skrives BESTÅET eller IKKE BESTÅET. Dommeren har ansvaret for, at præmielisten er korrekt udfyldt, og at præmielisten og den grønne dommerseddel sendes til DRK s sekretariat senest en uge efter prøvens afholdelse. Er der dommeraspirant med, skal aspiranten selv sende sine dommersedler til DRK s sekretariat. Inden 8 dage efter prøvens afholdelse. Præmielisten underskrives af dommeren. Tomme linier krydses over, så der ikke kan føres flere hunde på efter underskrift Brugsprøvegebyr tilfalder den arrangerende region. B. prøver: Præmielisten udfyldes korrekt: Begynder og åben klasse ud for hver enkelt hund skrives f.eks. Afmeldt ej mødt 1. pr. 2.pr. 3.pr 0 eller D. (der skal være tydelig forskel på 0 og D) Vinderklasse ud for de præmierede hunde skrives f.eks. 1. V. m. CK, 2. V. m. CK, 3. V. osv. Der kan også være tale om en udmærkelse skrives UDM. Det er vigtigt, at der skrives CK ud for alle vinderplaceringer som tildeles CK. Den hund som også får certifikatet skal dette skrives på listen eksempelvis 1. V. m. CK og CERTIFIKAT. - 13

14 Vejledninger Begynderklasse Begynderklassen skal ifølge vejledningen som et minimum indeholde to enkeltmarkeringer hvoraf den ene skal være på vand, fri ved fod samt et frit søg. Husk, at denne klasse SKAL begynde med en markeringspost. Markeringer Ved udtrykket markering forstås, at hunden ser og husker hvor vildtet falder, og derefter kan gå tilnærmelsesvis direkte ud og samle vildtet op. Sværhedsgraden i begynderklassen bør ikke være af særlig vanskelig karakter og er afhængig af følgende: 1. Afstanden mellem hund og nedfaldssted, max afstand i denne klasse er ca. 30 meter. 2. Terrænet er også meget afgørende, idet fladt ensartet terræn er vanskeligere at afstandsmakere på, end når der er terrænholdepunkter. Endnu vanskeligere bliver det, hvis hunden skal passere gennem bælter af forskellig vegetation, diger, kanaler etc. 3. Baggrunden har også stor betydning for kontrastvirkningen af det kastede vildt (f.eks. er mørke fugle på mørk baggrund vanskelige at se). 4. Længden af tidsintervallet fra fuglen er faldet, til hunden får lov til at apportere, har også stor betydning. Før prøvens begyndelse skal man udvælge sig de duer, som skal anvendes til markeringerne, således at betingelserne for de deltagende hunde er så ens som muligt. Man skal være sikker på, at de personer, der skal kaste duerne, virkelig kan kaste. Det er ikke et spørgsmål om at kaste langt men om at kaste højt. Ved nedfaldsstedet skal man sikre sig, at vildtet ikke bliver hængende i træer eller buske. Der skal være frit udsyn for hunden, der hvor den er placeret. Der skal skydes til hver kastet fugl og således, at der skydes i retning af disse. Skytten skal placeres i hundes synsfelt og ikke bag denne. Fri ved fod I begynderklassen skal hunden prøves i at gå fri ved fod ca. 20 meter. Det kan være indlagt mellem to poster. - 14

15 Frit søg Frit søg vil sige, at hunden ikke ved, hvor vildtet er udlagt, og det eneste føreren får at vide, er områdets grænser, og at der inden for dette er udlagt et antal stykker vildt, som hunden så selvstændigt som muligt skal finde og apportere. Da mange hunde vil udnytte udlæggerens fod og derved lade sig lede til vildtet udlægges dette således, at der er størst mulig afstand mellem udlægningsstederne og udlæggerfoden. Vildtet udlægges ved, at man altid placerer vildtet de samme steder, og ved at vildtet udlægges bagfra, og eventuelt kastes et stykke frem i terrænet. Mærk eventuelt stederne af med pløkker, bånd eller andet, men pas på ikke at lave for tydelige afmærkninger. Terrænet i begynderklassen skal være overskuelig for dommer og i denne klasse også for føreren og have en størrelse på ca. 40 x 50 meter. Et rimeligt antal stykker vildt bør udlægges, således at hundene får lejlighed til at apportere 4 til 6 stykker vildt. Mindst et stykke skal være kanin. Se i øvrigt vejledning i markprøveformerne. Åben klasse Denne klasse skal som minimum indeholde fri ved fod, vand og landmarkering. Der skal være en enkeltmarkering og en dobbeltmarkering hvoraf mindst den ene skal være på vand. Ligeledes skal der forekomme en dirigering enten på land eller i vand. Under markerings- og dirigeringsarbejdet SKAL hundene afprøves enkeltvis. Klassen skal ligeledes indeholde et frit søg, hvor to hunde momentvis skal arbejde sammen. Fri ved fod Hundene skal prøves i at gå fri ved fod minimum 30 meter. To hunde kan afprøves samtidigt under denne disciplin. Markeringer I åben klasse bør sværhedsgraden øges i forhold til begynderklassen. Dette gøres ikke alene ved at øge længden men nok så meget ved at øge sværhedsgraden af det benyttede terræn og ved at lade vand, siv, krat og terrænskifte som et naturligt led i prøven. Skytten skal også i denne klasse placeres i hundens synsfelt, og størst afstand til det kastede vildt er 50 meter. Da det i denne klasse ofte er mere rutinerede hunde, vil kasteren fungere som terrænholdepunkt, og det kan derfor være en fordel, at denne fjerner sig. Ved dobbeltmarkering skal der være god indbyrdes afstand - 15

16 mellem nedfaldsstederne, således at hunden kan demonstrere sin evne til at markere. Derfor kan det være nødvendigt med to kastere, eller at kasteren bevæger sig fra et punkt til et andet, hvorfra den næste kastes. Husk også at variere afstanden til hunden, idet også nære markeringer ofte kan være svære. Dirigering Dirigeringen bør nok placeres således, at man sender hunden ud til et punkt og derfra videre til det udlagte vildt, så man undgår slæb. Terrænet kan også være afgørende for, hvordan man udlægger dirigeringen, idet hvis det er et åbent terræn, og man anvender en mindre kanin eller fugl, vil det være minimalt, hvad der bliver af slæb. Dirigeringen kan også foregå over vand (lille sø eller en å). Ved tilrettelægning af dirigering skal man være opmærksom på, at føreren skal kunne holde kontakt med sin hund hele vejen ud til dirigeringspunktet. Største afstand ca. 60 meter. Vandarbejde vis hensyn i det tidlige forår. Frit søg Ved det frie søg i åben klasse gælder de samme ting med hensyn til udlæggerfod som i begynderklassen. Her er området bare noget større, ca. 60 x 60 meter. Igen øges sværhedsgraden ved at vælge et terræn, hvor der forefindes naturlige forhindringer og en vegetation, der er vanskelig at forcere. Terrænet skal dog så vidt muligt være overskueligt for dommeren. Er terrænet helt eller delvist uoverskueligt, kan det være vanskeligt at afgøre, hvilke apporter hunden har taget, og det er derfor nødvendigt at mærke vildtet. Hvis hunden ikke samler rent, er det en god støtte for dommeren og udlæggeren gennem mærkning af vildtet at kunne vurdere, hvor hunden har hentet de forskellige stykker vildt. Mærkningen kan foregå ved at brække et venstre eller højre ben af duerne eller gennem anvendelse af forskellige vildtarter i de enkelte områder af terrænet. Husk at udlægge kanin således at der er størst mulig chance for at begge hunde får lejlighed til at apportere hårvildt. Trampejagt Trampejagt/fri ved fod kan tilføjes eller indgå i ovennævnte discipliner. To hunde kan afprøves samtidig, hvis forholdene gør det muligt. - 16

17 Vinderklasse Sværhedsgraden øges betydeligt i denne klasse. Men frem for lange og urealistiske afstande bør man udnytte terrænet og variere disciplinerne, således at hundene får lejlighed til at konkurrere indbyrdes inden for jagtrealistiske rammer. Markeringer I vinderklassen er der langt mere frit spil end i de øvrige klasser. Dog må den enkelte hund ikke udsættes for mere end trippel markeringer. En mulighed er, at have to hunde fremme af gangen og derefter give hver hund en dobbelt markering, således at den ene af dobbelt markeringer virker som distraktion for den anden og omvendt. Mulighederne er mange. Men lav det aldrig vanskeligere, end at man med rimelighed kan forlange, at hundene kan løse opgaven som markering, således at dommeren kan bedømme det som markering. HUSK! Markeringer skal kastes højt. Dirigering Dirigering kan i vindeklassen kombineres med markeringer eventuelt med to hunde fremme, men pas på ventetiden for den markerende hund. I vinderklassen er der også mulighed for at indlægge forskellige former for distraktion enten som markering eller udlagte fugle, men husk dette bør gøres i rimelig afstand af dirigeringsretningen. Mulighederne er mangfoldige, men husk det er jagthunde ikke cirkushunde. Frit søg Frit søg i denne klasse laves for en eller flere hunde, men antallet bør nok ikke overstige fire hunde af gangen. Området skal have en passende størrelse afpasset efter terrænet. Den største afstand i denne klasse er ca. 80 x 80 meter. Men frem for et stort og delvis fladt og åbent område, som favoriserer den hund med størst kondition, er det lang sjovere for både hund, fører og dommer, hvis man kan tilrettelægge posten i et område med terrænskift af forskellig art, som stiller krav til hunde for at kunne løse sin opgave. Trampejagt Trampejagt kan tilføjes eller indgå i ovennævnte discipliner. Under disciplinen kan forekomme såvel markering, dirigering, søg som ro på post. Point efter 20- skalaen Pointene offentliggøres til prøvedeltageren iflg. Markprøvereglementet 16 stk. 5. Det er vigtigt, at posterne gøres så rene som muligt sagt på en anden måde, det er meget uhensigtsmæssigt, når der blandes for mange discipliner sammen på en post. - 17

18 Prøvefejl Generelle prøvefejl 1) For kort afstand mellem klasserne/posterne. Hundene kan trække fært fra naboen ved frit søg, markeringer eller dirigeringer. 2) Vildtet er ikke tøet ordentligt op, hvis det har været frosset. Dette gælder især kaniner. Det er set på flere prøver, at disse stadig var halvfrosne. 3) Der er flere gange set nogle uheldige eksempler på kastere ved markeringer. Nogle bruger halvstore børn, og andre kan kun kaste så alle markeringer bliver jordstrygere. Dette skal undgås. Når der skal kastes til markeringer, drejer det sig ikke om at kaste langt. Derimod skal der kastes højt, så vildtet virkelig kan ses af hundene. Desuden kan skytten så få tid til at få geværet op, sigte og skyde, som det vil foregå på en rigtig jagt. En rimelig god kaster kan nemt kaste en due over et 10 til 12 meter højt træ. 4) Sværhedsgraden i klasserne. Vi har i tidens løb set og været udsat for nogle uheldige tilfælde, hvor begynderklassen var vanskeligere end åben klasse, og åben klasse var vanskeligere end vinderklassen. Det fører til desorienterede tilrettelæggere med gru i sindet, og stor forargelse blandt deltagere og tilskuere. Årsagerne er: 4a) Prøven er aldrig blevet afprøvet med en hund med rimelig standard. 4b) Fært, vind og terrænforhold spiller lige pludselig alle et alvorligt puds. Regnvejr er noget af det værste, der findes til at holde fært nede. Hunden som afprøvede prøven, havde ingen problemer den dag, afprøvningen fandt sted, så det er de ovenstående forhold, der gør sig gældende. Eventuelt har det regnet i nattens løb, så der står en smule sjapvand ovenpå jorden. Det er nok. Tag derfor altid med i overvejelserne under tilrettelæggelsen af de forskellige klasser og især de forskellige poster, at der er mulighed for at vende dem i forhold til vinden. De almindeligste fejl ved dirigeringer 1) Udlæggeren går i sit eget fodspor, i en lige linie, frem og tilbage, til hundens startsted. På den måde vil der blive en udlæggerfod, det let og elegant trækker hunden ud til vildtet. Det samme gør sig gældende, hvis der bruges en kanin, og udlæggeren ikke løfter kaninen op men næsten lader den slæbe hen af jorden/bevoksningen. 2) Er der kraftig bevoksning/højt græs, vil alt større vildt så som kaniner, havmåger, ænder og lignende give et slæb for de efterfølgende hunde, udelukkende fordi de første hunde ikke kan undgå at trække/slæbe vildtet gennem græsset og derfor laver spor/fært. Derfor: Brug altid småvildt til dirigeringer i kraftig/høj bevoksning. - 18

19 3) Noget, som gør dirigering vanskelig, er modvind. Ligger vildtet i læ, og er modvinden kraftig, tror hundene ikke på, at de skal lige ud, fordi deres næse siger, at der ingen fært er. De vil i mange tilfælde begynde at krydssøge og virker ulydige. I særdeleshed, hvis der er kraftig bevoksning. 4) En anden stor fejl mange laver er: Vildt udlagt på en skråning faldende væk fra hunden, og i modvind. Hundene vil aldrig få fært af dette stykke vildt, ikke engang hvis de står helt ude ved siden af det, fordi vinden kommer direkte ind, slår op ad skråningen og løfter færten højt op i luften. De almindeligste fejl ved frit søg 1) Udlæggerfod som ved dirigeringer. Hundene snyder på denne måde. Vildtet skal altid lægges ud bagfra, og udlæggeren skal kaste det 10 til 15 meter frem. På den måde bliver der den størst mulige afstand imellem udlægningsstederne og udlæggerens fod. Således undgås også slæb. 2) Mange frie søg er lagt i et totalt uoverskueligt terræn. Dommeren har så ikke en chance for at se, hvordan hunden arbejder i terrænet, og om den kommer over hele området. Har man ikke mulighed for at lægge det frie søg mere åbent, skal vildtet markeres. Dette gøres bedst ved at klippe benene af, henholdsvis det halve/hele venstre eller højre ben. Man kan også rykke slagfjerene af venstre eller højre vinge. De almindeligste fejl ved markeringer 1) Kaster og skytte går, mens hunden arbejder. 2) Kasterens vildt ligger løst på jorden eller i papkasser. Det vildt, hunden ikke arbejder på, skal ligge i tæt lukkede plastposer, så der ikke slipper fært ud, der vil kunne ødelægge hundens arbejde. 3) Kasteren går i en lige linie frem og tilbage til prøvehundens startsted for at hente vildt. Der vil således blive en udlæggerfod, som vil trække hunden ud til vildtet. Kasteren skal altid gå udenom eller i kanten af terrænet, når der skal hentes vildt, og altid transportere det i en plastpose. 4) Prøvehunden får solen i øjnene. Dette kan skyldes, at prøven er tilrettelagt om aftenen, eller at der har været gråvejr den dag. Dette er en stor fejl. Husk: Solen står op i øst og går ned i vest. Forår og efterår stå solen lavt, også midt på dagen. 5) Vandmarkeringer driver væk. Kast markeringerne, så de bliver hængende i siv eller lignende. 6) På mange prøver ser man desværre, at markeringer bære præg af, at tilrettelæggeren ikke har været nede på hug/knæ. Her kan man jo tydeligt se, at hunden intet kan se, når markeringerne kastes. Pas især på siv i kraftig vækst, pil ved vandkant og lignende. Siv vokser utroligt hurtigt, og meget på en uge. Pilen springer også ud. Pas på med markeringer i underskov. På en uge er der blade over det hele. 7) Tilskuere, som prøvehunden fokuserer på, når den skal markere. Sørg altid for, at afspærring er lavet på en sådan måde, at tilskuerne er bagved prøvehunden. 8) Markeringsfugle i vandet brug kun duer og brug dem kun en gang. Herefter kan de bruges på land. - 19

20 9) Markeringsfugle på mørk baggrund skal altid være lyse/hvide fugle, og til alle pøvehunde. Når hundens markeringsevne skal afprøves, må det aldrig være en tilfældighed, om hunden ser markeringen eller ej. Er baggrunden åben himmel, er det en fordel at bruge mørke fugle. 10) Skyttens placering i forhold til hunden. På jagt (som apportør og på A-prøver) står hund og fører altid bag ved skytten, og ikke som man tit og ofte ser på prøver, foran eller ved siden af skytten. Dette er nogle meget uheldige placeringer af hund og fører, da det vil være et meget distraherende moment for skytten. Ved lange markeringer kan skytten placeres ude omkring kasteren. Trampejagt 1) Trampejagt i vinderklassen kan tilrettelægges således, at den indeholder alle de discipliner, en vinderklassehund skal udsættes for: Markering, dirigering, frit søg og ro på post. Generelt bør man tilrettelægge en vinderklase således, at alle hundene kommer igennem første post. Fald ikke for fristelsen og tilrettelæg prøven med det ene formål at reducere antallet af deltagere i en fart. Nogle ideer 1) Ved trampejagt: Brug en lille strimmel markeringsbånd sat om en busk/en stok/et træ for at markere positionen på hundene, når markeringerne skal kastets. Så bliver det ens for alle hunde. 2) Brug små strimler markeringsbånd til det frie søg, som udlæggeren sætter på, så han/hun ved, hvor vildtet er. Det skal kun være ham/hende, der kan se båndene, når der lægges vildt ud igen. Samtidig er der noget at sigte efter, når han/hun kaster. Vildtet ligger også ens for alle hunde, og der bliver ikke alle disse forstyrrende/forkerte færter. 3) Tilrettelæg altid posterne sådan, at hundene startes ned i vinden, har vinden i ryggen. Det giver også den største sikkerhedsmargen, hvis vinden drejer om i en anden retning. Se i øvrigt Vejledning i markprøveformer. - 20

21 Checkliste. Begynderklasse NAVN. BEMÆRKNING. Skytte: Hjælper: Hjælper: Udl.: Åbenklasse Skytte: Hjælper: Hjælper: Hjælper: Udl.: Udl.: Vinderklassen Skytte: Hjælper: Hjælper: Hjælper: Hjælper: Udl.: Udl.: Indskrivning: Indskrivning: Støtten: Støtten: Øl og vand: Kaniner Harer Gråænder Pibeænder Krikænder Edderfugle Blishøns Måger Krager Skader Duer Vildt Antal Trailer Sæt X Stk. Border Stk. Stole Stk. Afmærkningsbånd Stk. Hammer Stk. Markeringsstokke Stk. Skilte Stk. Poser til vildt Stk. Affaldssække Stk. Evt. telte Stk. Gas Stk. Vand Stk. Gevær Stk. Patroner Stk. Indsats

22 Huskeliste Sæt x Kontakt terrænejer/jagtherre. Skaf hjælper (skytter, kaster, udlægger, folk til information osv.) Kontrol af tilmeldinger. Præmielister. (kommer fra sekretariatet) Præmier til begynder, åben og vinderklasse (kommer fra sekretariatet) Kontakt dommerne i god tid. (husk også brugsprøvedommeren) Anskaf vildt. (3-4 stk. pr. hund) Anskaf geværer, adaptor og patroner. Anskaf telte, border og stole Anskaf engangsservice, bestik og affaldssække Skilte til området. Skilte til begynder, åben og vinderklasse. Skilte til brugsprøve. Skilte til information. Ventelinieskilte til de respektive klasser. Afspærringsbånd/stokke. 5. stokke til brugsprøven. Brugsprøveblanketter (diplomer hvis man bruger dette i regionen) Morgenkaffe og rundstykker til dommer og hjælper. Bestil frokost/forplejning til dommer og hjælper. Kontrol af vaccineattester. (fortæl informationsfolkene - hvad de skal se efter) Instruer dommerne. Morgenparole. (velkommen til alle, præsenter dommerne, husk brugsprøvedommeren) Instruer alle deltagerne (forklar hvor de respektive klasser er i området) Frokost kl. ca. Opfordrer til at hundene er fremme til tiden, og i nummerorden. For og eftermiddagsforplejning skal bringes ud i terrænet. Afslutningsparole. (dommer giver kritik, præmieoverrækkelse) Tak til dommer, hjælper, terrænvært og deltager. TAK FOR I DAG - KOM GODT HJEM. Har dommerne underskrevet præmielisterne. Oprydning efter prøven. (vi skulle gerne have lov til at komme igen) Send præmielisterne til sekretariatet. Send udfyldte kataloger til personer, som står på medsendt liste fra sekretariatet. Send færdiggjort regnskab til sekretariatet. Senest 8 dage efter prøvens afholdelse. (kun originale bilag kan godkendes) Ved raceprøver sendes regnskab til racens kasser. Senest 8 dage efter prøvens afholdelse. At flytning af hunde - fra en klasse til en anden (f.eks. fra åben til vinderkl.), må ikke forekomme medmindre, der foreligger en aftale med formanden for MU

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver - 1 - Marts 2009 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2009 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Spørgsmål. Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (Bekendtgørelse nr. 982 af 10. september 2014)

Spørgsmål. Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (Bekendtgørelse nr. 982 af 10. september 2014) Spørgsmål Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (Bekendtgørelse nr. 982 af 10. september 2014) Udskriv præsentationen og klip kortene ud til quiz og byt øvelser for jagttegnseleverne.

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog Medlemsmøde lørdag d.9.2.2019 DRK s Markprøver: Information & dialog Dagsorden 1. DRK s prøvetilbud 2. DRK s fagudvalg Frokost 3. MU indlæg 4. DU indlæg 5. Debat og dialog Fakta - tilmeldinger 1. DRK s

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Begyndende vinderklasse

Begyndende vinderklasse Første træning Indledende bemærkninger Krogenberg Hegn Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne med en enkelt hund. I dag arbejder

Læs mere

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger 1. træning Daverød Dam Indledende bemærkninger Fælles info om træningen Vandapportering A D B Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne

Læs mere

Dansk Retriever Klub Region Østjylland Prøveleder-mappe

Dansk Retriever Klub Region Østjylland Prøveleder-mappe Prøveleder-mappe 2006, Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordeling af mappen...1 1.3 Ajourføring...1 2. MARKPRØVEUDVALG...1 2.1 Sammensætning...1 2.2 Ansvar og kompetence...1 3.

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Prøveledermappe for regionens uofficielle prøver

Prøveledermappe for regionens uofficielle prøver Side 1 / 39 Prøveledermappe for regionens uofficielle prøver WWW.DRK-Nordsjaelland Side 2 / 39 INDLEDNING... 3 1. GENERELT... 4 2. TILMELDINGER OG KATALOG... 5 2.1 Tilmeldinger... 5 2.2 Katalog... 7 3.

Læs mere

Jagtkonsortiet Gammel Dyrehave. - A-pladser(Råvildtsjagt + 9 fællesjagter med fast gæsteplads på hver anden fællesjagt + frijagt på vilde fugle),

Jagtkonsortiet Gammel Dyrehave. - A-pladser(Råvildtsjagt + 9 fællesjagter med fast gæsteplads på hver anden fællesjagt + frijagt på vilde fugle), Jagtkonsortiet Gammel Dyrehave. Formålet med konsortiet er at drive en jagt af høj kvalitet, hvilket betyder en varieret jagt, hvor der er fokus på selektiv afskydning af råvildt og hvor efterårsjagterne

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Regler for UNGHUNDETEST

Regler for UNGHUNDETEST Regler for UNGHUNDETEST Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundetest afløser de pr. 01.08.2009 gældende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundeprøve og træder i kraft den 01.03.2010 REGLER FOR

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver.

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til brug for specialklub- og kredsbestyrelser, lydighedsudvalg, sekretærer og lignende, der beskæftiger sig med lydighed og dommere. Det er ikke en fuldstændig checkliste,

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2016 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2018 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2018 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver Vejledningen skal hjælpe personer, der beskæftiger sig med rallyprøver, til at få planlagt og gennemført de bedst mulige arrangementer. Vejledningen er forsøgt gjort så komplet som muligt, men kan selvfølgelig

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2015 Dato: 8. april 2015 Sted: HJ Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben Arenfeldt PA Susanne Wærling SW

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk TILLYKKE MED DIN/JERES NYE FLATCOAT! Raceledelsen for Flatcoated retriever, vil hermed ønske tillykke med den nye hvalp. I daglig tale kaldet: en "Flat". Vi håber ikke det kommer som en overraskelse, men

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 Søren Thygesen, Østjyllands Fie 01365/2009 Østjyllands RB Fie slippes på stub og græs i modvind, anlægger et stort og

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse.

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse. Søndag d. 21.03.2010. Søndagen stod i funktionens tegn. Torben Poulsen (TP) var inviteret til at give deltagerne et indblik i det danske prøve system og hvilke egenskaber hos hundene, der er ønskeværdige

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Dansk Jagthundederby ved Tylstrup den 15. og 16. marts 2013.

Dansk Jagthundederby ved Tylstrup den 15. og 16. marts 2013. Dansk Jagthundederby ved Tylstrup den 15. og 16. marts 2013. Hold 2: Lodtrækning nr. 12, katalog nr. 45: Pointer: Fugledes Siff, DK 10702/2011, fører Tage Jessen. Fugledes Siff slippes på stub i modvind

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Marbæk - Retrieveren 2017

Marbæk - Retrieveren 2017 Marbæk - Retrieveren 2017 Dansk Retriever Klub - Region Sydjylland. Lørdag d. 04/02-2017 afholdt Region Sydjylland årets første C-prøve i Marbæk plantage. Det var startskuddet til endnu et godt år med

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde:

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde: Referat Dato: 15.05.13, kl 18.00 Sted: Jens Andersen Forssavej 54 7600 Struer Tilstede: Claus Christensen, Jens Andersen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Anne Marie Henriksen og Mette Stubkjær (Barsel)

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

Reglerne for forbundsmesterskabet

Reglerne for forbundsmesterskabet Reglerne for forbundsmesterskabet 1. Formål Danmarks Jægerforbunds Forbundsmesterskab (FM) i jagthornsblæsning har til formål: At øge interessen og udbredelsen af jagthornssignaler og jagthornsmusik, der

Læs mere