KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om grænseoverskridende fusioner af kapitalselskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om grænseoverskridende fusioner af kapitalselskaber"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) 703 endelig 2003/0277 (COD) C Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende fusioner af kapitalselskaber (forelagt af Kommissionen) DA

2 BEGRUNDELSE 1. FORMÅL MED FORSLAGET OG BEGRUNDELSE Formålet med direktivet, som indgår som led i handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser og Kommissionens meddelelse af 21. maj 2003 til Rådet og Europa-Parlamentet om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union, er at lukke et hul af betydelig størrelse på det selskabsretlige område, at lette forholdene for grænseoverskridende fusioner af handelsvirksomheder, uden at de nationale lovgivninger, som de henhører under, generelt i det land, hvor de har deres hovedsæde, kan sætte hindringer i vejen herfor. I dag er disse fusioner med den gældende EU-ret kun mulige, når virksomheder, der ønsker at fusionere, er etableret i visse medlemsstater. I andre medlemsstater er forskellene mellem de gældende love for hver af de virksomheder, der ønsker at fusionere af en sådan karakter, at virksomhederne er nødt til at foretage komplicerede og dyre juridiske konstruktioner. Disse konstruktioner betyder ofte, at en fusion bliver en vanskelig affære, og de er ikke altid præget af den ønskede gennemsigtighed og retlige sikkerhed. Desuden medfører disse konstruktioner generelt en opløsning af de overtagne virksomheder, hvilket gør det til en meget dyr affære. Imidlertid er der større og større behov for et samarbejde mellem virksomheder i de forskellige medlemsstater, i dag i det Europa, der består af 15 lande, og i morgen i det udvidede EU, for ikke at glemme EFTA-landene. I årevis har virksomhederne i EU og især Sammenslutningen af Industri- og Arbejdsgiverorganisationer i Europa (UNICE) gentaget deres ønske om, at der vedtages et juridisk instrument i EU, som kan opfylde behovet for samarbejde og sammenlægninger mellem virksomheder fra forskellige medlemsstater, så det bliver muligt for dem at gå med i grænseoverskridende fusioner. Det er mere end nogensinde nødvendigt, at alle virksomheder, uanset om de er organiseret som aktieselskaber eller andre former for kapitalselskaber, får et egnet retligt instrument, som gør det muligt for dem at gå med i grænseoverskridende fusioner på de bedst tænkelige vilkår. Det drejer sig således om at mindske omkostningerne ved en sådan operation, samtidig med at man sikrer, at der er den nødvendige retlige sikkerhed, og at det størst mulige antal virksomheder kan drage fordel heraf. Derfor er direktivets anvendelsesområde sådant, at det i højere grad er til fordel for små og mellemstore virksomheder, som er interesserede på grund af deres størrelse og deres mindre kapitalgrundlag, end for store virksomheder, og for hvilke statutten for det europæiske selskab af samme grunde ikke forekommer at opfylde deres behov på tilfredsstillende vis. 2. DEN HISTORISKE SAMMENHÆNG Allerede den 14. december 1984 vedtog Kommissionen allerede et forslag til Rådets 10. direktiv om aktieselskabers grænseoverskridende fusioner 1. Europa-Parlamentet har gennemgået dette forslag i flere af sine udvalg, herunder Udvalget om Retlige Anliggender, som vedtog sin betænkning den 21. oktober Parlamentet afgav imidlertid ikke nogen 1 2 EFT C 23 af , s. 11. PE/113303/JUR/FIN, A2/1987/186. 2

3 udtalelse på grund af de vanskeligheder, der opstod som følge af problemerne med hensyn til arbejdstagernes deltagelse i virksomhedens besluttende organer. Denne blokering, som var knyttet til den skæbne, der er blevet statutten for det europæiske selskab til del, har varet i mere end femten år. I 2001 trak Kommissionen i forbindelse med en generel tilbagetrækning af forslag, der havde været under behandling i flere år eller ikke længere havde noget formål, dette første forslag til 10. direktiv tilbage med det formål at fremlægge et nyt forslag, der bygger på de seneste udviklingstendenser i EU-lovgivningen. Da der blev fundet en løsning for det europæiske selskab (SE) den 8. oktober 2001, kunne man genoptage arbejdet på et nyt forslag til direktiv om grænseoverskridende fusioner af selskaber. På baggrund af denne særlige situation og det forhold, at parterne har kunnet udtale sig om principperne i dette forslag, både som led i den konsultation, der har været foretaget af den højtstående gruppe af eksperter på højt niveau inden for selskabsret, og som led i en konsultation om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet af 21. maj 2003 om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union, har det ikke været nødvendigt med en yderligere konsultation om eller en konsekvensanalyse af dette forslag, som de interesserede parter ønsker vedtaget hurtigst muligt. 3. NÆRMERE BESKRIVELSE AF FORSLAGET Dette forslag adskiller sig i alt væsentligt fra det oprindelige forslag fra 1984 for så vidt angår dels anvendelsesområdet, dels ved at der tages hensyn til principperne og løsningerne i Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) 3 og Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse 4, når det drejer sig om arbejdstagernes deltagelse i de besluttende organer i den overtagende virksomhed eller den nye virksomhed, der er et resultat af den grænseoverskridende fusion Anvendelsesområde Det oprindelige forslag omhandlede ene og alene aktieselskaber. Dette forslag udvider anvendelsesområdet til at omfatte alle kapitalselskaber i EU, der i overensstemmelse med en fælles definition i samtlige medlemsstater har status af juridiske personer og ejer en separat formue, som alene hæfter for virksomhedens forpligtelser. Det henvender sig især til virksomheder, som ikke er interesserede i at oprette et SE, særlig små og mellemstore virksomheder Principperne for gennemførelse af grænseoverskridende fusioner Grundprincippet for gennemførelse af grænseoverskridende fusioner er, at disse - medmindre andet er bestemt i direktivet på baggrund af operationens grænseoverskridende karakter - skal gennemføres i hver medlemsstat efter de principper og regler, der gælder for fusioner mellem virksomheder, der udelukkende henhører under denne medlemsstats lovgivning (interne fusioner). Dette skyldes, at man ønsker at tilnærme proceduren for grænseoverskridende fusioner til procedurerne for interne fusioner, som allerede kendes og praktiseres af virksomhederne. 3 4 EFT L 294 af , s. 1. EFT L 294 af , s

4 For at tage hensyn til de grænseoverskridende aspekter er princippet om anvendelse af den nationale lovgivning i strengt nødvendigt omfang indarbejdet ved hjælp af bestemmelser, der er inspireret af de relevante principper og regler, der allerede er forudset for oprettelse af et SE. Den nationale lovgivning beskytter også kreditorernes, obligationsejernes, andre andelsindehaveres end aktionærers samt mindretalsaktionærernes og arbejdstagernes interesser, for så vidt angår andre rettigheder end dem, der er knyttet til finansiel deltagelse i virksomheden, i forhold til hver af de selskaber, der fusionerer. Det kan være hensigtsmæssigt i denne forbindelse at minde om Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder 5, Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab 6 samt Rådet direktiv 94/45/EF af 22. september og Rådets direktiv 97/74/EF af 15 december , som begge vedrører indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne. Disse direktiver vedrører også virksomheder, der er et resultat af en grænseoverskridende fusion. Dette direktiv griber ligesom andre tilsvarende juridiske instrumenter 9 ikke ind i anvendelsen af lovgivningen om kontrol med koncentrationer mellem virksomheder, hverken på EU-plan 10 eller på medlemsstatsplan Arbejdstagernes deltagelse med henblik på koordinering af selskabsretten Arbejdstagernes medbestemmelse i den virksomhed, som er et resultat af den grænseoverskridende fusion, hvilket har været baggrunden for den blokering, som det oprindelige forslag fra 1984 har været udsat for, koordineres af dette forslag til direktiv med henblik på gennemførelse af den frie etableringsret. Den største frygt hvad angår grænseoverskridende fusioner var, at denne proces ikke ville opfylde sin målsætning, fordi virksomheder i medlemsstater, hvor der findes ordninger for arbejdstagernes medbestemmelse, ville søge at komme uden om disse ordninger ved hjælp af grænseoverskridende fusioner. Forordning (EF) nr. 2157/2001 og direktiv 2001/86/EF har bidraget med en løsning, som med fordel kan anvendes med de fornødne ændringer, selv med henblik på koordinering af selskabsretten i henhold til EF-traktatens artikel 44, stk. 2, litra g), hvilket er formålet med dette direktiv. Den sammenhæng, hvori forordningen og direktivet om SE finder anvendelse, er imidlertid forskellig fra den, der gælder for anvendelsen af dette direktiv. På grund af sin karakter af EU-virksomhed er det europæiske selskab ikke underlagt de nationale regler om pålæggelse af medbestemmelse, som evt. findes i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hovedsæde. Til EFT L 82 af , s. 16. EFT L 80 af , s. 29. EFT L 254 af , s. 1. EFT L 10 af , s. 22. Rådets tredje direktiv (78/855/EØF) om fusioner af aktieselskaber (EFT L 295 af , s. 36). Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med virksomhedssammenslutninger (EFT L 395 af , s 1); berigtiget version EFT L 257 af , s. 13, forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1310/97 (EFT L 180 af , s. 1); berigtiget i EFT L 40 af , s

5 gengæld vil de selskaber, der er et resultat af grænseoverskridende fusioner, som er genstand for dette direktiv, være selskaber, der henhører under en medlemsstats lovgivning. Disse selskaber vil derfor fortsat være underkastet reglerne om pålæggelse af medbestemmelse i den pågældende medlemsstat. Der foreligger imidlertid den mulighed efter en grænseoverskridende fusion, at hovedsædet for et selskab, der er resultatet af en fusion, kommer til at ligge i en medlemsstat, der ikke kender til regler af denne type, mens et eller flere af de i fusionen deltagende selskaber var underlagt medbestemmelse før fusionen. I så tilfælde er det forudset at udvide beskyttelsen af velerhvervede rettigheder med hensyn til medbestemmelse, sådan som denne er fastsat i henhold til forordningen og direktivet om SE, til at omfatte de selskaber, der er omfattet af dette direktiv. Der er absolut gode grunde til at sikre beskyttelsen af de velerhvervede rettigheder med hensyn til medbestemmelse i sidstnævnte tilfælde. I de andre tilfælde, dvs. de tilfælde, hvor den nationale lovgivning i medlemsstaten, som det fusionerede selskab henhører under, indeholder regler, som pålægger arbejdstagerne medbestemmelse, er en sådan specifik beskyttelse ikke nødvendig, eftersom det pågældende selskab vil være omfattet af disse regler. 4. GENNEMGANG AF DE ENKELTE ARTIKLER I artikel 1, fastlægges de definitioner, der er af praktisk betydning for direktivets anvendelsesområde. Definitionen på en overtagelsesfusion og en fusion, der gennemføres ved at stifte et nyt selskab, er taget fra direktiv 90/434/EØF, som også dækker fusioner mellem selskaber fra forskellige medlemsstater og andre selskabsformer end aktieselskaber. Denne definition svarer til den, der findes i direktiv 78/855/EØF om interne fusioner af aktieselskaber 11. Anvendelsesområdet for dette forslag gælder alle kapitalselskaber i EU, der i overensstemmelse med en fælles definition i samtlige medlemsstater har status af juridiske personer og ejer en separat formue, som alene hæfter for virksomhedens forpligtelser. Den er bredere end definitionen i direktiv 78/855/EØF, eftersom den ikke er begrænset til aktieselskaber, men dækker alle kapitalselskaber. Artikel 2 fastlægger, hvilken lovgivning der gælder i forbindelse med grænseoverskridende fusioner for hvert af de fusionerende selskaber. Medmindre andet er bestemt i dette direktiv på baggrund af den grænseoverskridende karakter af fusionen, forbliver hvert af selskaberne omfattet af sin nationale lovgivning hvad angår interne fusioner. Med hensyn til beskyttelse af arbejdstagerne er den grænseoverskridende fusion, hvad angår andre rettigheder end medbestemmelse i det overtagende selskab eller i det nye selskab, der er et resultat af den grænseoverskridende fusion, fortsat omfattet af de relevante gældende bestemmelser i medlemsstaterne, sådan som de er blevet harmoniseret bl.a. ved Rådets direktiv 2001/23/EF af 12 marts 2001 varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab og direktiverne 94/45/EF og 97/74/EF, som begge vedrører indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne. I henhold til disse bestemmelser må det forhold, at der kommer en ny arbejdsgiver til som følge af en fusion, ikke få indflydelse på de forpligtelser, der følger af den arbejdskontrakt eller det arbejdsforhold, der bestod på tidspunktet for fusionens gennemførelse. Forpligtelserne overføres til den nye ejer. Efter en fusion skal den nye arbejdsgiver også beskytte de 11 EFT L 295 af , s

6 rettigheder, som arbejdstagerne har opnået gennem en kollektiv overenskomst, ligesom fusionen heller ikke må berøre arbejdstagernes ret til ydelser i forbindelse med alderdom og invaliditet eller til efterladte i henhold til medlemsstaternes lovbestemte sociale sikringsordninger. Artikel 3 nævner alle de oplysninger, som planen for den grænseoverskridende fusion skal indeholde. Den indeholder de elementer, der allerede er harmoniseret ved direktiv 78/855/EØF for interne fusioner af aktieselskaber, som det er tilfældet for SE, suppleret med elementer, der er begrundet i fusionens grænseoverskridende karakter, herunder det nye selskabs påtænkte navn og hjemsted. Hjemstedet er afgørende for, hvilken lovgivning der kommer til at finde anvendelse på det nye selskab, og det er en vigtig oplysning for alle interesserede parter, inkl. kreditorerne. Projektet skal ligeledes indeholde oplysninger om de nærmere regler om arbejdstagernes inddragelse i de beslutninger, der træffes af det selskab, der er et resultat af den grænseoverskridende fusion. Artikel 4 omhandler offentliggørelse af planen for den grænseoverskridende fusion og de oplysninger, der obligatorisk skal offentliggøres. Artikel 5 åbner mulighed for, som det allerede er tilfældet i direktiv 78/855/EØF for intern fusion af aktieselskaber og i forordning (EF) nr. 2157/2001 for det europæiske selskab, at udarbejde en fælles ekspertrapport til alle selskabsdeltagerne. I henhold til artikel 6 skal generalforsamlingen godkende planen for den grænseoverskridende fusion. Denne forpligtelse findes allerede for intern fusion af aktieselskaber og for oprettelse af et SE ved fusion. Artikel 7 og 8 regulerer kontrollen af fusionens lovlighed. De tager udgangspunkt i de tilsvarende principper og teknikker i forordning (EF) nr. 2157/2001 for SE. Artikel 9 indeholder en forpligtelse for medlemsstaterne til at fastsætte datoen for, hvornår den grænseoverskridende fusion finder sted. Det er forudset, at den dato, der skal gælde, er den, der er fastsat i lovgivningen i den medlemsstat, som det overtagende selskab eller det nye selskab i forbindelse med en grænseoverskridende fusion henhører under. Denne ikrafttrædelsesdato skal dog ligge efter afslutningen af samtlige kontrolforanstaltninger hos alle de selskaber, der deltager i operationen. Artikel 10 behandler offentliggørelse af oplysninger, som skal ske ved gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion og tager sit udgangspunkt i de tilsvarende bestemmelser i artikel 3 i direktiv 68/151/EØF om de garantier, som kræves til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser 12 ; i denne artikel fastsættes de nærmere regler for offentliggørelse af alle væsentlige akter vedrørende kapitalselskaber. Artikel 11 tager sit udgangspunkt i artikel 19 og 23 i direktiv 78/855/EØF, som allerede koordinerer virkningerne af den interne fusion for aktieselskaber. Artikel 12 tager sit udgangspunkt i artikel 29 i forordning (EF) nr. 2157/2001, hvorefter det ikke længere er muligt at erklære en fusion ugyldig efter ikrafttrædelsesdatoen, så der skabes komplet sikkerhed for tredjeparter, der berøres af en grænseoverskridende fusion i de forskellige medlemsstater. Det ville nemlig være meget farligt for tredjeparter, der henhører under forskellige medlemsstaters lovgivning, at blive konfronteret med en annullering af en 12 EFT L 65 af , s. 8. 6

7 operation, efter at kontrolforanstaltningerne i hver af de berørte medlemsstater er endeligt afsluttet. Artikel 13 tager sigte på at forenkle proceduren for den grænseoverskridende fusion, når det drejer sig om en fusion af to selskaber, hvor det overtagende selskab allerede besidder alle eller de fleste kapitalandele i det overtagne selskab, der giver det stemmeret på generalforsamlingen i sidstnævnte selskab. I sådanne tilfælde kan man effektivt undgå en række operationer. Artikel 14 omhandler arbejdstagernes medbestemmelse i det selskab, der er et resultat af den grænseoverskridende fusion, når denne indebærer en risiko med hensyn til beskyttelsen af rettigheder i tilknytning til medbestemmelse. Artikel 14 gælder kun, når et af de fusionerende selskaber har regler om medbestemmelse, obligatoriske eller frivillige, og for så vidt reglerne i den medlemsstat, hvor det fusionerede selskab har sit hovedsæde, ikke har sådanne regler om medbestemmelse. I alle andre tilfælde anvendes den nationale lovgivning om arbejdstagernes medbestemmelse på det fusionerede selskab. Artikel 14 afspejler den ligevægt, der allerede finder anvendelse på det europæiske selskab, især den forhandlingsprocedure der tillader parterne at forhandle en passende aftale om arbejdstagernes medbestemmelse. Med henblik herpå indeholder Artikel 14 en særlig henvisning til reglerne i direktiv 2001/86/EF og til bilagets artikel 3, som særligt angår fusioner. Derfor er det kun i det tilfælde, hvor de fusionerende selskaber ikke kan komme til en forhandet løsning, at de regler der bedst beskytter arbejdstagernes velerhvervede rettigheder, og som allerede finder anvendelse i et af de fusionerende selskaber; bliver udstrakt til det fusionerede selskab. Artikel 15 og 16 indeholder de sædvanlige afsluttende bestemmelser om direktivets gennemførelse og ikrafttrædelse, samt hvem det er rettet til. 7

8 2003/0277 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende fusioner af kapitalselskaber (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44, stk. 1, under henvisning til forslag fra Kommissionen 13, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 14, og under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 15, i henhold til proceduren i traktatens artikel 251, og ud fra følgende betragtninger: (1) Behovet for samarbejde og sammenlægninger mellem virksomheder fra forskellige medlemsstater og de vanskeligheder, som gennemførelse af grænseoverskridende fusioner i EF medfører på juridisk og administrativt plan, gør det nødvendigt med henblik på at sikre det indre markeds gennemførelse og funktion at fastsætte EFbestemmelser til at lette gennemførelsen af grænseoverskridende fusioner mellem forskellige typer kapitalselskaber, der henhører under forskellige medlemsstaters lovgivninger. (2) Da ovennævnte målsætninger ikke kan realiseres på tilfredsstillende måde af medlemsstaterne, for så vidt som det drejer sig om at skabe et regelsæt, der omfatter fælles elementer, der finder anvendelse på transnationalt niveau, og som derfor på grund af den foreslåede aktions omfang og indvirkning bedre kan realiseres på EFplan, kan EF træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. (3) For at lette grænseoverskridende fusioner er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at medmindre andet er bestemt i dette direktiv forbliver hvert selskab, der deltager i fusionen, samt enhver berørt tredjemand, underlagt bestemmelserne i den nationale EFT C [ ] af [ ], s. [ ]. EFT C [ ] af [ ], s. [ ]. EFT C [ ] af [ ], s. [ ]. 8

9 lovgivning, hvorunder selskabet henhører, og som finder anvendelse i tilfælde af fusion med andre selskaber, der henhører under den samme lovgivning. (4) Den fælles plan for den grænseoverskridende fusion skal udarbejdes med den samme ordlyd som for hvert af de berørte selskaber i de forskellige medlemsstater. Det er derfor nødvendigt at præcisere, hvad denne fælles fusionsplan som minimum skal indeholde, dog således, at de pågældende selskaber bør have mulighed for at inddrage andre elementer i planen efter fælles aftale. (5) For at beskytte både aktionærernes og tredjemands interesser er det hensigtsmæssigt, at både fusionsplanen og gennemførelsen af fusionen for hvert af de fusionerende selskaber bliver genstand for offentlig registrering i et egnet offentligt register. (6) Lovgivningen i alle medlemsstaterne indeholder bestemmelser om en rapport om fusionsplanen, som skal udarbejdes af en eller flere eksperter for hvert af de selskaber, som fusionerer på nationalt plan. For at begrænse ekspertomkostningerne i forbindelse med en grænseoverskridende fusion bør der åbnes mulighed for en fælles rapport, der er beregnet på samtlige aktionærer i de aktieselskaber, der deltager i en grænseoverskridende fusion. Den fælles plan for grænseoverskridende fusion skal godkendes af generalforsamlingen i hvert af selskaberne. (7) For at lette grænseoverskridende fusioner bør det fastsættes, at kontrollen med gennemførelsen og lovligheden af beslutningsprocessen i hvert af de fusionerende selskaber foretages af den nationale myndighed for hvert af disse selskaber, mens kontrollen med gennemførelsen og lovligheden af gennemførelsen af fusionen foretages af den nationale myndighed for det selskab, der er et resultat af fusionen. Denne nationale myndighed kan være en domstol, en notar eller enhver anden kompetent myndighed, der er udpeget af den pågældende medlemsstat. Det er desuden nødvendigt at fastsætte, i henhold til hvilken national lovgivning datoen for fusionens ikrafttræden fastlægges, og det er hensigtsmæssigt, at det er den lovgivning, hvorunder det nye fusionerede selskab henhører. (8) For at beskytte aktionærernes og tredjeparters interessere, bør det angives, hvilke retlige virkninger den grænseoverskridende fusion vil få, idet der skelnes mellem situationer, hvor det fusionerede selskab er et overtagende selskab eller et nyt selskab. Ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt bør det forbydes at erklære en grænseoverskridende fusion ugyldig efter den dato, hvor fusionen er trådt i kraft. (9) Dette direktiv griber ikke ind i anvendelsen af lovgivningen om kontrol med koncentrationer mellem virksomheder, hverken på EU-plan 16 eller på medlemsstatsplan. (10) Arbejdstagernes rettigheder ud over rettighederne i tilknytning til medbestemmelse er fortsat fastlagt i henhold til medlemsstaternes bestemmelser som omhandlet i Rådets direktiv 98/59/EF af 20 juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser 17, Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med virksomhedssammenslutninger (EFT L 395 af , s 1); berigtiget version EFT L 257 af , s. 13, forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1310/97 (EFT L 180 af , s. 1); berigtiget i EFT L 40 af , s. 17. EFT L 225 af , s

10 virksomheder 18, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab 19 samt Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne 20. (11) Hvis mindst et af de selskaber, der deltager i den grænseoverskridende fusion, er omfattet af regler om medbestemmelse, og hvis lovgivningen i den medlemsstat, hvor det fusionerede selskab har sit hjemsted ikke pålægger dette selskab sådanne regler, skal arbejdstagernes medbestemmelse i det selskab, der er et resultat af den grænseoverskridende fusion, samt deres inddragelse i fastlæggelsen af disse rettigheder, reguleres. Til dette formål skal der tages udgangspunkt i de principper og regler, der er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab 21 og i Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab 22 - UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: I dette direktiv forstås ved: - "fusion", den operation, hvorved: Artikel 1 a) et eller flere selskaber som følge af og samtidig med deres opløsning uden likvidation overfører deres samlede aktiver og passiver til et andet, eksisterende selskab (det overtagende selskab), ved at de tildeler deres selskabsdeltagere kapitalandele i det andet selskab og eventuelt et kontant udligningsbeløb på højst 10 % af disse kapitalandeles pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi, eller b) to eller flere selskaber som følge af og samtidig med deres opløsning uden likvidation overfører deres samlede aktiver og passiver til et nyoprettet selskab (det nye selskab) ved at de tildeler deres selskabsdeltagere kapitalandele i det nye selskab og eventuelt et kontant udligningsbeløb på højst 10% af disse kapitalandeles pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi, eller c) et selskab som følge af og samtidig med sin opløsning uden likvidation overfører sine samlede aktiver og passiver til det selskab, der besidder samtlige kapitalandele af aktiekapitalen i selskabet, - "grænseoverskridende fusion", en fusion i den i første led anførte betydning, som vedrører kapitalselskaber, der er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats EFT L 61 af , s. 26. EFT L 80 af , s. 29. EFT L 254 af , s. 64. Som ændret ved direktiv 97/74/EF (EFT L 10 af , s. 22). EFT L 294 af , s. 1. EFT C 294 af , s

11 lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige hjemsted, deres centraladministration eller deres hovedafdeling i EF, hvis mindst to af dem henhører under forskellige medlemsstaters lovgivning, - "kapitalselskab", et selskab, der har status af juridisk person og ejer en separat formue, som alene hæfter for virksomhedens forpligtelser, og som er omfattet af sin nationale lovgivning på de garantivilkår, der er fastsat i Rådets direktiv 68/151/EØF 23 til beskyttelse af både aktionærers og tredjemands interesser. Artikel 2 Medmindre andet er bestemt i dette direktiv er ethvert selskab, der deltager i en grænseoverskridende fusion, omfattet af de bestemmelser, der i den nationale lovgivning, selskabet henhører under, regulerer fusion af denne type selskaber med andre kapitalselskaber, der henhører under den samme nationale lovgivning. Disse bestemmelser vedrører især beslutningsprocessen i forbindelse med fusionen og beskyttelsen af kreditorer, indehavere af obligationer og indehavere af andre kapitalandele end aktier, hvortil der er knyttet særlige rettigheder, samt arbejdstagere, for så vidt angår andre rettigheder end dem, der er reguleret i artikel 14. Artikel 3 1. Medlemsstaterne fastsætter, at hvert af de fusionerende selskabers ledelses- eller administrationsorganer udarbejder en fusionsplan for den grænseoverskridende fusion. Denne plan skal indeholde følgende oplysninger: (a) (b) (c) (d) de fusionerende selskabers selskabsform, navn og hjemsted samt det nye fusionerede selskabs form, navn og hjemsted, kapitalandelenes ombytningsforhold og eventuelle udligningsbeløbs størrelse, de nærmere regler for udlevering af kapitalandelene i det overtagende selskab eller det nye fusionerede selskab, tidspunktet, fra hvilket disse kapitalandele giver ret til andel i udbyttet, med angivelse af eventuelle særlige forhold, der er knyttet til denne ret, (e) tidspunktet, fra hvilket de fusionerende selskabers dispositioner regnskabsmæssigt anses for foretaget for det nye fusionerede selskabs regning, (f) (g) de rettigheder, som det nye fusionerede selskab sikrer selskabsdeltagere med særlige rettigheder og andre indehavere af kapitalandele, eller de foranstaltninger, der foreslås til fordel for disse personer, eventuelle særlige fordele, der indrømmes de eksperter, som undersøger fusionsplanen, samt medlemmerne af de fusionerende selskabers administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer, 23 EFT L 65 af , s

12 (h) (i) statutterne for det nye fusionerede selskab, oplysninger om de procedurer, hvorefter der i henhold til artikel 14 er fastsat nærmere regler for arbejdstagernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til medbestemmelse i det nye fusionerede selskab. 2. Ud over de elementer, der er forudset i stk. 1 kan de fusionerende selskaber efter fælles aftale inddrage andre elementer i den fælles fusionsplan. Artikel 4 Medlemsstaterne fastsætter, at mindst følgende oplysninger for hvert af de fusionerende selskaber skal gøres til genstand for offentliggørelse mindst en måned før datoen for den i artikel 6 nævnte generalforsamling; denne offentliggørelse finder sted i overensstemmelse med de nærmere regler herfor i hver medlemsstats lovgivning i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EØF: (a) (b) (c) de fusionerende selskabers selskabsform, navn og hjemsted samt det nye fusionerede selskabs form, navn og hjemsted, det offentlige register, hvor hvert af de fusionerende selskabers akter deponeres, samt deres registreringsnummer i registeret, oplysninger for hvert af de fusionerende selskaber om de nærmere regler for udøvelse af de rettigheder, kreditorerne og evt. mindretalsaktionærerne har over for de fusionerende selskaber samt om, hvor der vederlagsfrit kan indhentes udtømmende oplysninger om disse nærmere regler. Artikel 5 1. Der udarbejdes en ekspertrapport for hvert af de fusionerende selskaber, der er beregnet på aktionærerne og står til deres disposition mindst en måned før datoen for den i artikel 6 nævnte generalforsamling. 2. I stedet for, at hvert af de fusionerende selskaber benytter eksperter, kan undersøgelsen af planen for den grænseoverskridende fusion og udarbejdelsen af en fælles rapport til alle selskabsdeltagerne overdrages til en eller flere uafhængige eksperter, der efter fælles anmodning fra disse selskaber er udpeget hertil af en retslig eller administrativ myndighed i den stat, hvor et af de fusionerende selskaber eller det fremtidige selskab har sit hjemsted. Disse eksperter kan efter lovgivningen i hver medlemsstat være fysiske eller juridiske personer eller selskaber. Eksperterne skal have ret til fra hvert af de fusionerende selskaber at anmode om de oplysninger, de finder nødvendige for at kunne udøve deres funktion. Artikel 6 1. Efter at have gjort sig bekendt med den i artikel 5 nævnte ekspertrapport godkender hvert af de fusionerende selskabers generalforsamling den fælles plan for den grænseoverskridende fusion. 12

13 2. Generalforsamlingen i hvert af de fusionerende selskaber kan forbeholde sig ret til at gøre den grænseoverskridende fusions gennemførelse betinget af generalforsamlingens udtrykkelige godkendelse af de fastlagte retningslinjer for arbejdstagernes involvering i det nye fusionerede selskab. Artikel 7 1. Hver medlemsstat udpeger de kompetente myndigheder, der skal kontrollere fusionens lovlighed for den del af proceduren, der vedrører hvert af de fusionerende selskaber, som henhører under dens nationale lovgivning. 2. I hver berørt medlemsstat udsteder de kompetente myndigheder til hvert af de fusionerende selskaber, som henhører under dens nationale lovgivning, en attest, der er det endelige bevis på, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for fusionen, er afsluttet. Artikel 8 Hver medlemsstat udpeger de kompetente myndigheder, der skal kontrollere fusionens lovlighed for den del af proceduren, der vedrører fusionens gennemførelse og evt. oprettelsen af et nyt selskab som resultat af fusionen, når det nye fusionerede selskab henhører under dens nationale lovgivning. Disse myndigheder kontrollerer især, om de fusionerende selskaber har godkendt den fælles plan for den grænseoverskridende fusion i enslydende form, og om de nærmere regler for arbejdstagernes medbestemmelse er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 14. Hvert af de fusionerende selskaber indsender til dette formål den i artikel 7, stk. 2, nævnte attest til disse myndigheder senest seks måneder efter dens udstedelse samt en kopi af fusionsplanen, som er godkendt af generalforsamlingen, jf. artikel 6. Artikel 9 Det fastsættes i lovgivningen i den medlemsstat, som det nye fusionerede selskab henhører under, på hvilket tidspunkt den grænseoverskridende fusion får virkning. Denne dato skal ligge senere end gennemførelsen af den i artikel 8 nævnte kontrol. Artikel 10 Lovgivningen i hver af de medlemsstater, som de fusionerende selskaber henhørte under, fastlægger for sit territoriums vedkommende de nærmere regler for offentliggørelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion i det offentlige register, hvori hvert af disse selskaber er forpligtet til at deponere deres akter. Artikel En fusion gennemført i overensstemmelse med artikel 1, første led, litra a), har med virkning fra den i artikel 9 nævnte dato, følgende virkninger: 13

14 a) hvert enkelt overtaget selskabs aktiver og passiver overgår til det overtagende selskab som en samlet juridisk overtagelse, b) selskabsdeltagerne i det overtagne selskab bliver selskabsdeltagere i det overtagende selskab; c) det overtagne selskab ophører. 2. En fusion gennemført i overensstemmelse med artikel 1, første led, litra b), har med virkning fra den i artikel 9 nævnte dato, følgende virkninger: a) hvert enkelt overtaget selskabs aktiver og passiver overgår til det nye selskab som en samlet juridisk overtagelse, b) selskabsdeltagerne i de fusionerende selskaber bliver selskabsdeltagere i det nye selskab, c) de fusionerende selskaber ophører. 3. Kræver en medlemsstats lovgivning ved fusion mellem selskaber som omhandlet i dette direktiv særlige formaliteter opfyldt, for at overdragelsen af visse af de fusionerende selskabers formuegenstande, rettigheder og forpligtelser kan have retsvirkning over for tredjemand, skal disse formaliteter opfyldes af det selskab, der er et resultat af fusionen. Artikel 12 En grænseoverskridende fusion, der har fået virkning i overensstemmelse med artikel 9, kan ikke erklæres ugyldig. Artikel Gennemføres en grænseoverskridende overtagelsesfusion af et selskab, der besidder alle de kapitalandele, der giver stemmeret på generalforsamlingen i et andet overtaget selskab, finder artikel 3, stk. 1, litra b) og c), artikel 5 og artikel 11, stk. 1, litra b), ikke anvendelse. 2. Gennemføres en overtagelsesfusion af et selskab, der besidder 90 % eller flere, men ikke samtlige de kapitalandele, der giver stemmeret på generalforsamlingen i et andet selskab, stilles der kun krav om beretninger fra ledelses- eller administrationsorganet, om beretninger fra en eller flere uafhængige eksperter samt om de dokumenter, der er nødvendige for den påkrævede kontrol, i det omfang dette forlanges af lovgivningen i den stat, som det overtagende selskab henhører under, eller i den stat, som det overtagne selskab henhører under. Artikel 14 Hvis mindst et af de selskaber, der deltager i fusionen, er omfattet af regler om medbestemmelse, og hvis den nationale lovgivning, der gælder for det ny fusionerede selskab, ikke har fastsat sådanne regler, fastsætter medlemsstaterne regler for arbejdstagernes 14

15 medbestemmelse samt deres inddragelse i fastsættelsen af disse rettigheder i overensstemmelse med de principper og retningslinjer, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, 3 og 4 i forordning (EF) nr. 2157/2001 og følgende bestemmelser i direktiv 2001/86/EF: a) artikel 3, stk. 1, 2 og 3, stk. 4, første afsnit, første led og andet afsnit, stk. 5 og stk. 6, første og andet afsnit samt stk. 7, b) artikel 4, stk. 1, stk. 2, litra g) og stk. 3, c) artikel 5, c) rtikel 6, b) artikel 7, stk. 1, stk. 2, første afsnit, litra b), og andet afsnit samt stk. 3, f) artikel 8-12, g) artikel 3 i bilaget. Artikel 15 Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 18 måneder fra direktivets offentliggørelse. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse retsforskrifter samt en sammenligningstabel over disse retsforskrifter og bestemmelserne i dette direktiv. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den.[ ] Artikel 16 På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand 15

16 FORSLAGETS KONSEKVENSER FOR VIRKSOMHEDERNE, HERUNDER ISÆR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) FORSLAGETS TITEL Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets tiende direktiv om grænseoverskridende fusioner af kapitalselskaber DOKUMENTETS REFERENCENUMMER KOM(2003) 703 FORSLAGET 1. Hvorfor er der i betragtning af nærhedsprincippet behov for en EF-lovgivning på området, og hvad er hovedformålet? I overensstemmelse med subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet som omhandlet i traktatens artikel 3 B kan målene for den påtænkte foranstaltning, nemlig at muliggøre fusioner mellem selskaber, der er etableret i forskellige medlemsstater, ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne hver for sig. De kan nemlig ikke gennemføre den pågældende foranstaltning i sin helhed, da den antager en dimension, der overskrider de nationale grænser. Direktivets målsætninger kan således kun opfyldes på fællesskabsplan. Direktivet begrænser sig til det minimum, der er nødvendigt for at opfylde disse mål, og går ikke videre, end hvad der er nødvendigt herfor. KONSEKVENSER FOR VIRKSOMHEDERNE 2. Hvem berøres af forslaget? Direktivets anvendelsesområde dækker alle kapitalselskaber. Ud over aktieselskaber (AS) og kommanditaktieselskaber drejer det sig om selskaber med begrænset ansvar og eventuelle andre former for nationale kapitalselskaber, som er underlagt garantivilkår som fastsat i direktiv 68/151/EØF. Forslaget er derfor først og fremmest til fordel for små og mellemstore virksomheder (SMV) i overensstemmelse med den definition, der er indeholdt i Kommissionens henstilling af 3. april På grund af deres størrelse og ringere kapitalgrundlag i forhold til store virksomheder stiftes små og mellemstore virksomheder sjældent som aktieselskaber, men snarere som selskaber med begrænset ansvar. Små og mellemstore virksomheder udgør omkring ni ud af ti virksomheder, næsten tre arbejdspladser ud af tre og lidt mere end en femtedel af den samlede værditilvækst i EU. Ved at fjerne de lovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende fusioner vil der kunne ydes et bidrag til internationaliseringen af disse virksomheders aktiviteter i overensstemmelse med Kommissionens tredje flerårige program for små og mellemstore virksomheder i EU 24 Kommissionens henstilling (KOM (1996) 261 endelig) af 3. april 1996 vedrørende definitionen af små og mellemstore virksomheder, EFT L 107 af , s

17 ( ) 25. Der foretages ikke nogen skelnen med hensyn til aktivitetssektor, virksomhedens størrelse eller den geografiske zone. 3. Hvilke foranstaltninger skal virksomhederne træffe i henhold til forslaget? De virksomheder, der ønsker at fusionere, skal først og fremmest opstille en plan for den grænseoverskridende fusion og sørge for, at den bekendtgøres i hver af de pågældende medlemsstater. I hvert af de fusionerende selskaber skal fusionsplanen godkendes af generalforsamlingen. Lovligheden af proceduren skal attesteres af de kompetente myndigheder. Der er forudset foranstaltninger til beskyttelse af kreditorers og andelsindehaveres rettigheder. Gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion skal ligeledes offentliggøres på passende vis. Som for det europæiske selskab er det tilladt at udarbejde en fælles beretning, hvilket vil kunne mindske omkostningerne. De fleste af de foreslåede foranstaltninger findes allerede i medlemsstaternes lovgivning om nationale fusioner af kapitalselskaber og i gennemførelsesforanstaltningerne til direktiv 78/855/EØF om nationale fusioner af kapitalselskaber. Ansvaret for forslagets anvendelse påhviler hovedsagelig medlemsstaterne. 4. Hvilke økonomiske virkninger forventes forslaget at få: De væsentligste bestemmelser i forslaget skulle gøre det muligt for selskaber, der ønsker at foretage en grænseoverskridende fusion, at begrænse omfanget af de retlige og økonomiske betingelser, som i dag er meget komplekse og omkostningskrævende. Disse fordele vil gøre sig gældende for alle kapitalselskaber i hele EU og skulle således få positive virkninger på beskæftigelsen og konkurrencen mellem virksomheder. 5. Indeholder forslaget foranstaltninger, der tager højde for SMV'ernes særlige situation (lempeligere eller særlige krav)? Forslaget er hovedsageligt afpasset efter SMV'erne, som udgør omkring ni ud af ti virksomheder, men andre virksomheder vil ligeledes kunne drage fordel på samme vilkår. HØRING 6. Dette forslag udgør et svar på de ønsker, som virksomhederne gennem flere år har givet udtryk for, især siden blokeringen af det oprindelige forslag, der blev fremsat i Der mindes hyppigt om disse ønsker, især fra UNICE's side. Den højtstående gruppe af eksperter på højt niveau inden for selskabsret i medlemsstaterne har ligeledes foretaget en vidtfavnende høring, som er mundet ud i en lang række svar og meningstilkendegivelser, især til fordel for dette forslag. Desuden har Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet af 21. maj 2003 om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union ligeledes været genstand for en omfattende høring. På denne baggrund er det ikke nødvendigt at foretage en ny specifik høring om det endelige forslag, så meget mere som en sådan høring i betydelig grad ville forsinke proceduren for vedtagelse af dette forslag. 25 Maksimal udnyttelse af de europæiske små og mellemstore virksomheders potentiale for beskæftigelse, vækst og konkurrenceevne - Forslag til Rådets afgørelse vedtaget af Kommissionen den 20. marts KOM(1996) 98 endelig, EFT C 156 af , s

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET Bruxelles, den 27. juli 2005 (OR. en) RÅDET 2003/0277 (COD) PE-CONS 3632/05 DRS 15 SOC 243 CODEC 438 OC 353 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

2001R2157 DA

2001R2157 DA 2001R2157 DA 01.01.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I

P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. juni 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2008 KOM(2008)194 endelig 2008/0083 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til 2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0012190 Vedtaget af Folketinget ved

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere