DPCG Årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DPCG Årsberetning 2014"

Transkript

1 DPCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive summary (statusbeskrivelse)... 5 Beskrivelse af aktiviteter iht. Kræftplan II beskrevne 11 opgaver...7 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter Oversigt over 2014 økonomien Tabel 1: Oversigt over databasen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Tabel 2: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Kommentarer til den økonomiske drift

3 Rapportudarbejdelse og medlemmer 1. a) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) er en national multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i: Dansk Kirurgisk Selskab (DKS) Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Dansk Radiologisk Selskab (DRS) Dansk Patologiselskab (DPAS) DPCG hører organisatorisk under gruppen for Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC). DPCG har som mål: at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med pancreascancer, periampullær cancer og duodenal cancer at sikre en ensartet og optimal kvalitet i diagnostik og behandling af patienter med pancreascancer, periampullær cancer og duodenal cancer DPCG vil opnå dette ved: at udarbejde og opdatere et referenceprogram som dækker alle aspekter omkring pancreascancer, periampullær cancer og duodenal cancer at nedsætte arbejdsgrupper som skal overvåge, evaluere og implementere nye metoder vedrørende diagnostik og behandling at udvikle og drive en landsdækkende database til forskningsformål og til kvalitetskontrol 1. b) Rapporten er udarbejdet af formanden for DPCG: Michael Bau Mortensen, professor, overlæge, dr.med., ph.d., Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital. 1 c. Andre instanser: Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD): Projektleder og Databasens klinisk registeransvarlige kontaktperson: Overlæge, ph.d. Claus Fristrup, Kirurgisk afd. A, OUH Odense Universitetshospital, på vegne af Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG). Udnævnt af Danske Regioner: Afdelingschef Sundhedsstaben, Afdelingen for Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark, Mads Haugaard. Databasens RKKP kontaktperson i KCEB Syd: Henriette Engberg, Epidemiolog, ph.d. Center for Klinisk Epidemiologi Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik - Syd (KCEB-Syd) Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV OUH - Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, Indgang 101, 4. sal, 5000 Odense C. 3

4 1 d) DPCG s styregruppe: Kirurgi: Udpeget af Dansk Kirurgisk Selskab Carsten Palnæs Hansen Overlæge, dr.med. Michael Bau Mortensen Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Frank Viborg Mortensen Professor, overlæge, dr.med. Mogens Sall Overlæge H:S Rigshospitalet - Kirurgisk klinik C Odense Universitetshospital - Kirurgisk afd. A Aarhus Sygehus - Kirurgisk afd. L Aalborg Sygehus Syd - Kirurgisk afd. A Onkologi: Udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi Wojciech Pawlak Overlæge Morten Ladekarl Overlæge, dr.med. Per Pfeiffer Forskningsprofessor, overlæge, ph.d. Benny Vittrup Overlæge Tor Ekman Overlæge Næstved Sygehus - Onkologisk afd. Aarhus Universitetshospital - Onkologisk afd. D Odense Universitetshospital - Onkologisk afd. R Herlev Hospital - Onkologisk afd. R Aalborg Sygehus Syd - Onkologisk afd. Radiologi: Udpeget af Dansk Radiologisk Selskab Eva Fallentin Overlæge Lars Peter Larsen Overlæge Rigshospitalet, Radiologisk afdeling Aarhus Universitetshospital - Radiologisk Afd. Patologi: Udpeget af Dansk Patologiselskab Sönke Detlefsen Overlæge, ph.d. Jane Preuss Hasselby Overlæge Mogens Vyberg Klinisk professor, overlæge Odense Universitetshospital - Patologisk Institut Rigshospitalet - Patologiafdelingen Aalborg sygehus patolog. institut 4

5 Executive summary (statusbeskrivelse) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) er en national multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab (DKS), Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), Dansk Radiologisk Selskab (DRS) og Dansk Patologiselskab (DPAS). DPCG hører organisatorisk under gruppen for Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC). I 2014 har der været bl.a. været fokus på opdatering af de nationale kliniske retningslinjer, således at disse også omfatter periampullære kancere og cancer udgået fra duodenum. En ny og mere detaljeret udskæring og analyse af pancreas præparaterne har sammen med en tiltrængt opdatering af de øvrige afsnit om udredning og behandling krævet en stor arbejdsindsats. Den endelige opdatering forventes tilgængelig på i løbet af foråret Samtidig vil et nyt system til hurtigere opdatering af de nationale kliniske retningslinjer blive introduceret. Denne optimering skal sikre en mere jævn og tidstro opdatering. Det andet store fokusområde i 2014 har været indberetningen til den nationale kliniske kvalitetsdatabase (Dansk Pancreas Cancer Database, DPCD) samt analyse af de indberettede data. Det er opløftende, at indberetningen forbedres fra år til år, selvom det stadig kniber for enkelte afdelinger at nå helt i mål. Opgaven er ikke blevet mindre med tiden; - eksempelvis er antallet af resektioner steget med 25 % i forhold til forrige periode. Ligeledes er det positivt, at den fastsatte standard er opfyldt for 5 ud af 7 kvalitetsindikatorer, hvilket har medført en yderligere stramning af de fastsatte kvalitetskrav fra og med den igangværende indrapportering. Den ene af de to indikatorer, hvor standard ikke er opfyldt (patienter udredt inden for 14 dage) udgår i næste periode, idet den afløses af en central registrering og monitorering (SSI). Der arbejdes ihærdigt i det kliniske miljø for at opfylde standarden for den sidste indikator (operation inden for 14 dage), men det bør anføres, at patienter, som har givet accept til at vente 2-3 dage mere end de tilladte 14 dage, også tæller med i statistikken. DPCD har i 2014 meldt sig i køen blandt de DMCG er, som ønsker at indgå i et samarbejde med den Danske Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK). Dette med henblik på at høste de mulige gevinster der ligger i brug af allerede centralt tilgængelige patientdata. 5

6 Der har været afholdt indledende møder med RKKP og DNKK Task Force, og der er lagt en strategi for det videre forløb. DPCD er klar over den ekstra arbejdsopgave, der venter i relation til DNKK modellen (eksempelvis tilretning af kodningspolitikken), men såvel de involverede nøglepersoner som DPCD s styregruppe er overbeviste om gevinsten på den lange bane. I relation til DPCG s støttefunktion i forbindelse med oprettelsen af en national klinisk kvalitetsdatabase for levertumorgruppen (DLGCG) synes koblingen til DNKK ligeledes at være yderst relevant. Det er derfor med en vis forventning, at DPCG og DPCD glæder sig til et fortsat tæt og kompetent samarbejde med RKKP, repræsentanter fra KCEB Syd og med DNKK Task Force. Som bekendt er der ikke sat midler af til en lang række af de opgaver, som er beskrevet iht. Kræftplan II (se herunder). DPCG anser vidensspredning til alle faggrupper som absolut essentiel i bestræbelserne på at forbedre udredning og behandling af cancerpatienter. Derfor har DPCG på trods af manglende ressourcer igen i 2014 brugt energi på at afholde et stort og velbesøgt Årsmøde i samarbejde med DECV og DLGCG. Mødet er kun blevet en realitet takket være støtte fra forskellige sponsorer. Disse sponsorer har ikke haft indflydelse på mødets indhold eller form, men det er DPCG s holdning, at sådanne nødvendige aktiviteter bør være støttet gennem offentlige tilskud. DPCG/DPCD har også udfordringer af mere negativ karakter i Antallet af patienter med pancreas cancer er fortsat stigende, og i takt med at DPCG skal varetage udredning, behandling og opfølgning af patienter med periampullær og duodenal cancer samt udvidede patologiske, kirurgiske og onkologiske registreringsopgaver er arbejdspresset vokset for alle DPCG s medlemmer. Denne indsats bør ses i lyset af stadigt stigende krav om dokumentation, information, overholdelse af behandlingsgarantier, patientforløbsplaner, individualiseret opfølgning m.m. Man må derfor i lighed med tidligere år konstatere, at DPCG/DPCD ikke kan fungere uden en stor frivillig og ulønnet arbejdsindsats, og at hovedparten af denne indsats modsat intentionen - ligger i disse personers fritid. DPCG/DPCD håber og forventer, at DMCG.dk fortsætter den ihærdige indsats for at forbedre vilkårene for de enkelte DMCG er. 6

7 Beskrivelse af aktiviteter iht. Kræftplan II beskrevne 11 opgaver 1. Gennemførelse og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller Der er ikke afsat midler til dette punkt. DPCG har nedsat et Videnskabeligt Udvalg (VU) Udvalgets kommissorium er at initiere og drive forskning vedrørende pancreascancer, periampullær cancer og duodenal cancer. Udvalget har 9 ordinære medlemmer: 3 kirurger 3 onkologer 1 billeddiagnostiker 1 patolog 1 ekstra person Disse personer udpeges af bestyrelsen blandt forskningsaktive læger med interesse for disse kræftsygdomme såvel internt i DPCG som eksternt. VU kan på eget initiativ nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til varetagelse af særlige emner og udvalget udpeger selv ad hoc udvalgsmedlemmer fra relevante specialer. VU konstituerer sig med en formand, som skal være medlem af bestyrelsen, samt en sekretær. Sekretæren sender via mail mødereferater til bestyrelsen, og referaterne offentliggøres på - Videnskabelige projekter, som ønskes udført i DPCG regi, fremsendes til og drøftes i VU, og ved afslag kan afgørelsen appelleres til bestyrelsen. Til udvalget er udpeget: Kirurgi: Claus Fristrup, Carsten Palnæs, Frank Mortensen Onkologi: Per Pfeiffer, Jon Kroll Bjerregaard, Morten Ladekarl, + onkolog fra Sjælland (vakant) Patologi: Sönke Detlefsen Radiologi: Eva Fallentin og Lars Peter Larsen alternerer som radiologisk repræsentant. Udvalget vil i den kommende tid revidere kommissorium og anmodningsskema til dataudtræk fra DPCD til nationale forskningsprotokoller, således at disse svarer til retningslinjer fra RKKP. Der foregår en løbende og tværfaglig udveksling af nationale og internationale protokoller og protokoloplæg i DPCG. 2. Koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den laboratoriebaserede forskning og arbejdet med biobanker (se VU herover) 3. Støtte til klinisk kræftforskning inden for metode, statistik, IT- anvendelse, sikring af finansiering m.m. Der er ikke afsat specifikke midler til dette område, men den etablerede infrastruktur i DPCG benyttes aktivt i relation til punkterne

8 4. Kliniske databaser egnet til forskning Dansk Pancreas Cancer Database - DPCD Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) gik i drift som landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase per 1. maj 2011, og nærværende rapport udgør den tredje årsrapport, som er publiceret fra databasen. Første årsrapport inkluderede en 14 måneders opgørelse (1. maj juni 2012), mens anden og tredje årsrapport omfatter data svarende til skæve, men årlige opgørelser, for perioderne 1. juli juni 2012 (2011/2012), 1. juli juni 2013 (2012/2013) og senest 1. juli juni 2014 (2013/2014). Årsrapporten for DPCD baseres altid på det senest opdaterede datamateriale i databasen. Dette betyder, at data, der hører til tidligere opgørelsesperioder, men som ikke blev indberettet i tide eller på en mangelfuld måde, indgår i den seneste årsrapport som efterindberetninger. Således kan resultater fra successive årsrapporter ikke umiddelbart sammenlignes. Formålet med DPCD er at fremme og sikre en ensartet og evidensbaseret udredning og behandling af patienter med pancreas, periampullær og duodenal cancer i Danmark. Resultaterne fra databasen skal sikre at behandlingsresultater i Danmark ligger på højde med internationale resultater. DPCD er fagligt forankret i Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG), som er en af tre Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) samlet under et i gruppen for Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC). På DPCG s hjemmeside findes yderligere information, herunder Nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af cancer pancreatis. For mere information om DMCG se Databasen modtager økonomisk støtte fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Databasens klinisk registeransvarlige kontaktperson: Overlæge, ph.d. Claus Wilki Fristrup, Kirurgisk afd. A, OUH Odense Universitetshospital, på vegne af Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG). E-post: Databasens RKKP kontaktperson i KCEB Syd: Henriette Engberg, Epidemiolog, ph.d., Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB-Syd) ved OUH Odense Universitetshospital. E-post: Per 1. januar 2015 overgår RKKP kontaktpersonfunktionen til Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik - Vest (KCKS - Vest) ved Regionshuset i Aarhus, og databasens nye kontaktperson vil her være kvalitetskonsulent, ph.d. Annette Ingeman. E-post: KCEB-Syd er ansvarlig for dataoprensning, databearbejdning og analyser i forhold til kvalitetsindikatorerne for DPCD, samt for Kapitel III vedrørende Datagrundlag og metode. Endvidere er KCEB-Syd ansvarlig for de klinisk epidemiologiske kommentarer, som ledsager resultaterne af hver af de afrapporterede 8

9 kvalitetsindikatorer. Dansk Pancreas Cancer Gruppe er ansvarlig for de faglige kliniske kommentarer og anbefalinger til hver af de afrapporterede kvalitetsindikatorer. KCEB- Syd og Dansk Pancreas Cancer Gruppe har begge bidraget til de supplerende analyser, der ses i Appendiks. På nuværende tidspunkt er der inkluderet patienter i datagrundlaget for opgørelsen af indikatorerne for DPCD. Det er glædeligt, at de fastsatte standarder er opfyldt for 5 ud af 7 kvalitetsindikatorer, og dette har medført en yderligere stramning af de fastsatte kvalitetskrav fra og med den igangværende indrapportering ( ). Den ene af de to indikatorer, hvor standard ikke er opfyldt udgår i næste periode, idet den afløses af en central registrering (SSI). Der arbejdes ihærdigt i det kliniske miljø for at opfylde standard for den sidste indikator (ventetid på operation). 5. Bidrage til udarbejdelse af kliniske retningslinjer for patientforløbet, diagnostik og behandling samt den tilhørende forskning inden for såvel primær som sekundær sektor DPCG udgav i 2008 Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis. Rapporten blev opdateret i 2011 og ændret til Nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af cancer pancreatis. I 2014 startede man udarbejdelsen af nye nationale kliniske retningslinjer, som forventes publiceret forsommeren Denne udgave vil indeholde kliniske retningslinjer for pancreascancer, periampullære kancere og duodenal cancer. En anden vigtig ændring i de nye kliniske retningslinjer er udskæringen af de udtagne præparater. På baggrund af nyere evidens og en studietur til Karolinska har Patologigruppen under DPCG taget initiativ til en mere detaljeret og ensartet udskæring og evaluering af pancreasresektater. Resultaterne af den forbedrede evaluering er samtidig integreret i den nationale database (DPCD). De opdaterede nationale kliniske retningslinjer er løbende tilgængelige på hjemmesiden for DPCG/DPCD ( og DPCG Sekretariatet har desuden lavet en fælles hjemmeside for paraplyorganisationen ØGC ( 6. Gennemførelse og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter (se pkt.9) 7. Internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde. (se pkt.9) 8. Bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling Den under pkt.3 skitserede infrastruktur, de halvårlige styregruppemøder samt Årsmødet (se pkt. 9) sikrer en konstant overvågning af området samt mulighed for tidlig varsling af ændringer i behandlings- eller opfølgningstilgangen. 9

10 9. Bidrage til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden Der er ikke bevilliget midler til dette område fra RKKP. DPCG anser imidlertid området for afgørende for at sikre konsistens og udvikling inden for udredning, behandling og opfølgning. Derfor tog DPCG i 2008 initiativ til et årligt tilbagevendende seminar for sundhedspersonale og andre personalegrupper i hospitalssystemet, som i det daglige arbejde er involveret i udredning og behandling af patienter med øvre GI-cancer samt kvalitetssikring eller forskning inden for området (ØGC Årsmødet). Mødets formål er: - at forbedre prognosen for patienter med cancer i øvre gastrointestinalkanal - at opdatere personalet - at ajourføre viden om nyeste udvikling i faget - at sikre patienterne et hurtigere forløb - at harmonisere behandlingen nationalt Deltagerantallet har ligget omkring medarbejdere repræsenterende læger, sygeplejersker og radiografer fra kirurgiske, onkologiske og radiologiske specialafdelinger. DPCG s driftsbudget afholder sekretariatsudgiften. Det har krævet stor aktivitet i forhold til at skaffe sponsorer fra samarbejdsparter i medicinalindustrien til selve afviklingen. Programmet, som bl.a. frembyder internationale speakere, tilrettelægges af ØGC i et samarbejde mellem DMCG erne DPCG, DECV og DLGCG. ØGC-seminarudvalget består af: DECV Lene Bæksgaard RH, onkologisk afd. Lars Bo RH, Svendsen kirurgisk afd. Alan Ainsworth OUH, kirurgisk afd. DLGCG Frank V. AUH, Mortensen kirurgisk afd. Henning Grønbech AUH, medicinsk afd. Torsten Pless OUH, kirurgisk afd. Alternativ t Henning Overgaard OUH, kirurgisk afd. DPCG Michael Bau Mortensen OUH, kirurgisk afd. Per Pfeiffer OUH, onkologisk afd. Sekretær Darley Petersen OUH, kirurgisk afd. 10

11 10. Uddannelses- og efteruddannelsestiltag inden for området Der er ikke bevilliget midler til dette område fra RKKP. 11. Sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundær sektoren Der er ikke bevilliget midler til dette område fra RKKP. Såvel pkt.10 som 11 søges opfyldt gennem Årsmødet (se pkt. 9) 11

12 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter På baggrund af bedre kemoterapiregimer er der initieret en række nationale/internationale studier, som skal søge at klarlægge den mest optimale perioperative behandling af patienter med såvel primært resektabel som lokalavanceret cancer. Det vurderes, at dette på sigt vil medføre en ændret behandlingstilgang til disse patienter, men stadig med den kirurgiske resektion i en central rolle. DPCD ønsker at blive en del af den Danske Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) mhp at høste de mulige gevinster, der ligger i brug af allerede centralt indtastede patientdata. Der har været afholdt indledende møder med RKKP og DNKK-Task Force, og man er blevet enige om en foreløbig forløbsplan. Der forestår et større arbejde vedrørende bl.a. finansiering, tilpasning af database/formularer, sikring af korrekt kodning m.m. I tilfælde af et positivt forløb og et brugbart slutresultat vil tilgangen med tiden kunne overføres til Levertumorgruppen (DLGCG), idet den er opbygget på en DPCD model. 12

13 Oversigt over 2014 økonomien Tabel 1: Oversigt over databasen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Database navn: Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Bevilliget Forbrug Budget ,00 Personaleudgifter 1. Frikøb sundhedsfaglig ekspertise ,51 2. Frikøb administrativ medarbejder ,62 3. Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) 5. Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) inkl. pkt. 4 2) It-udgifter 6. IT-udgifter, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen) konsulent/serverdrift/licenser/udtræk 7. IT-udgifter, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Epidemiologiske/biostatistiske ydelser 8. Epidemiologiske/biostatististiske ydelser, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen) 9. Epidemiologiske/biostatistiske ydelser, internt (ydelser fra kompetencecentrene) inkl. pkt. 8 Administrations-/sekretariatsudgifter 10. Sekretariatsugifter i regi af kompetencecentrene 11. Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse Udgifter til rapportudgivelse Hjemmeside Husleje 0 Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til databasen (kongresser/kurser) , , , Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i ovenstående) 0 Overførte midler 0 0 Midler evt. overført fra tidl. år 0 0 I alt , ,77 Netto Manglende forbrug: ,23 13

14 Tabel 2: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) DMCG: Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Personaleudgifter Bevilliget 2014 Forbrug Frikøb sundhedsfaglig ekspertise Frikøb administrativ medarbejder Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) 0 0 Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) ) It-udgifter 11. Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse Udgifter til rapportudgivelse Hjemmeside 0 0 Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til DMCG'en (kongresser/kurser) Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i andre kategorier) Kvalitetsarbejde og vidensspredning Arbejde relateret til udarbejdelse af kliniske retningslinjer (der ikke kan fordeles i ovenstående kategorier) Overførsler/efterbevilling 0 0 Samlet Resultat - Merforbrug

15 Kommentarer til den økonomiske drift Redegørelse for flytning af midler i forhold til bevilget budget. Regnskabsopgaven for DPCG-drift er varetaget i et samarbejde mellem RKKP og OUH. Det har været nødvendigt at bede om flytning af midler for at kunne opretholde løn til administrativ medarbejders løn. Fordelingen er sket på bekostning af frikøb til sundhedsfaglig ekspertise, som er ydet delvist con amore. Man må i lighed med tidligere år konstatere, at DPCG/DPCD ikke kan fungere uden en stort frivillig og ulønnet arbejdsindsats. I 2015 vil der i den pressede økonomi således ikke være midler til at afholde en overdragelsesforretning i forbindelse med, at DPCG sekretæren ønsker at gå på pension. Vi har derfor for første gang måttet søge om en merbevilling. Vedr. pkt. 17 i Tabel 2: Kvalitetsarbejde og vidensspredning. Der har ikke været afsat bevilling til denne post. Som det fremgår af pkt. 9, gennemføres der et årligt tilbagevendende årsmøde/seminar, hvis økonomiske fundament er sponsorater, salg af stande samt deltagerafgifter. Det er lykkedes at gennemføre med et budget, som gennem de sidste år har kunnet selvfinansiere en underskudsgaranti på kr. 15

Årsberetning 2013. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe

Årsberetning 2013. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe Årsberetning 213 Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indhold 1. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)... 3 1 a. Årsberetningen

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

DPCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

DPCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) DPCG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DPCG Årsberetning 2015

DPCG Årsberetning 2015 DPCG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

DLGCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa)

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) DaBlaCa Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Gruppe (DaBlaCa)

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Gruppe (DaBlaCa) DaBlaCa Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Gruppe (DaBlaCa) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. maj 2011-30. juni 2012 Dansk Pancreas Cancer

Læs mere

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa)

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) DaPeCa Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk)

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 - KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Klaringsrapport vedrørende rende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Et

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2012-30. juni 2013 Rapportens analyser og epidemiologiske

Læs mere

DLCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)

DLCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DLCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) DCCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DaPeCa Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Peniscancer Cancer Gruppe (DaPeCa)

DaPeCa Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Peniscancer Cancer Gruppe (DaPeCa) DaPeCa Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Peniscancer Cancer Gruppe (DaPeCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) DMCG.dk Årsberetning 2014 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa)

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) DaBlaCa Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Kommissorium Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD)

Kommissorium Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) Kommissorium Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) Kapitel 1 Navn og hjemsted 1 Stk.1. Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) er en del af den Kardiologiske Fællesdatabase under Dansk Cardiologisk

Læs mere

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DLCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)

DLCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DLCG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Dansk Selskab for Palliativ medicin DSPaM Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Uddannelse, organisation og kvalitetsudvikling Den nordiske specialistuddannelse

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

DCCG NYHEDSBREV No

DCCG NYHEDSBREV No Danish Colorectal Cancer Group har hidtil været et stående udvalg under Dansk Kirurgisk Selskab, men er nu omstruktureret med henblik på at kunne opfylde de krav, som stilles til en dansk multidisciplinær

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

DUCG Styregruppemøde D. 5. oktober 2016 kl ?? - Rigshospitalet. DUCG Styregruppemøde Rigshospitalet. Onkologisk afdeling.

DUCG Styregruppemøde D. 5. oktober 2016 kl ?? - Rigshospitalet. DUCG Styregruppemøde Rigshospitalet. Onkologisk afdeling. DUCG Styregruppemøde 5.10.16 12-15. Rigshospitalet. Onkologisk afdeling. Referat: Deltagere: Astrid Petersen (AP), Bjarne Kromann, Gedske Daugaard, Jørgen Bjerregaard (JB), Lars Dyrskjøt (LD), Lisa Sengeløv,

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Plan for intensiveret indsats omkring kliniske retningslinjer for kræft i regi af RKKP og DMCG.dk

Plan for intensiveret indsats omkring kliniske retningslinjer for kræft i regi af RKKP og DMCG.dk Plan for intensiveret indsats omkring kliniske retningslinjer for kræft i regi af RKKP og.dk 2017-2020 Version 2 godkendt af RKKP-bestyrelsen Baggrund I indeværende beskrives, hvordan Danske Multidisciplinære

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Deltagere: Kirurgi: Peter Nørgaard Larsen (RH), Hans Raskov, Peer A. Wille Jørgensen (BBH), Lene Hjerrild Iversen (Aarhus), Steffen J. Rosenstock

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Brug af kliniske kvalitetsdata Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Kvalitetsbegrebet Kvalitet Kvalitet: Egenskab ved en ydelse eller et produkt, der betinger

Læs mere

Statutter for DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP

Statutter for DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP Statutter for DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) er en multidiciplinær gruppe, der omfatter de lægelige fagområder, der tager del i udredning og behandling

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Darenca s medlemmer som deltog: Frede Donskov, overlæge, dr. med., Onkologisk afdeling, Aarhus (formand) Bjarne Kromann, overlæge, Urologisk

Læs mere

DMCG-PAL Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL)

DMCG-PAL Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) DMCG-PAL Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

Hvem er registerudvalget hvilke skal opgaver er der (Lisbet, 10 min)

Hvem er registerudvalget hvilke skal opgaver er der (Lisbet, 10 min) DAGSORDEN Hvem er registerudvalget hvilke skal opgaver er der (Lisbet, 10 min) Hvad er min (James) særlige opgave og hvad er mine visioner for udvalget fremadrettet (James, 15 min) Hvilken særlig PROMs

Læs mere

DLGCG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

SEMINAR PANCREAS CANCER

SEMINAR PANCREAS CANCER SKA-07/tp SEMINAR PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 Baggrunden for DMCG 6. november 2008 København PAKKEFORLØB kxjxjnxhdjh Baggrunden for DMCG Det faglige politiske og administrative grundlag

Læs mere

Netværksmøde for indtastere. DHRD Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase 14. juni 2017

Netværksmøde for indtastere. DHRD Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase 14. juni 2017 Netværksmøde for indtastere DHRD Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase 14. juni 2017 Kvalitetssikring af rehabiliteringsindsatsen Model Styregruppen for DHRD REPÆRSENTANTER FRA FEM REGIONER Overlæge Ida

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Pilotprojektet. Formål. Hvorfor DNKK? National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013

Pilotprojektet. Formål. Hvorfor DNKK? National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Muligheder og barrierer i genbrug af data Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013 Hvorfor DNKK? Dobbeltregistrering

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Organisering kompetencecentrene og den regionale organisering Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Indikatorer Overvåger centrale aspekter af sundhedsfaglige

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

National Indsats for Patientsikkerhed i Kræftforløb Temagruppemøde kirurgisk patientsikkerhed referat

National Indsats for Patientsikkerhed i Kræftforløb Temagruppemøde kirurgisk patientsikkerhed referat National Indsats for Patientsikkerhed i Kræftforløb Temagruppemøde kirurgisk patientsikkerhed referat Tid og sted Mødet afholdt: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 11.30-15.30 Mødested: Kræftens Bekæmpelse,

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

IT-udbud: forudsætninger og projektplan

IT-udbud: forudsætninger og projektplan IT-udbud: forudsætninger og projektplan Per Hostrup Nielsen Overlæge, Afd. T, AUH Skejby National Databasedag 2.april 2014 Problemet 40 50 Kliniske Kvalitets Databaser Teknisk diversitet Semantisk

Læs mere