Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)"

Transkript

1 Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet muligt. Derfor har afdelingen et sæt fælles regler en husorden der fortæller, hvordan man bør omgås hinanden og hvordan man skal passe på boligen samt afdelingens fælles-faciliteter. Afdelingens personale har pligt til at sørge for overholdelse af de pågældende regler og beboerne har ret til at påtale eventuelle overtrædelser. Ved indgåelse af lejekontrakten har man som beboer forpligtet sig til at ville overholde afdelingens husorden. Det betyder i praksis, at overtrædelse af husordenen kan medføre ophævelse af lejeforholdet. Ved ødelæggelse, hærværk el.lign. på ejendommen eller dens fællesfaciliteter, vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. Vedligeholdelse Alle fællesfaciliteter vedligeholdes af afdelingen, men det er nødvendigt, at alle beboere er med til at værne om det fælles. Som beboer er du igennem huslejen med til at betale for alt som skal repareres, også det som eventuelt ødelægges ved misbrug eller hærværk i områderne. Afdelingen vedligeholder ligeledes også de tekniske installationer såsom el-anlæg, varmeinstallationer, vandinstallationer og vinduer m.m. Fejl og skader skal meldes til ejendomskontoret hurtigst muligt. Beboeren har i boperioden ansvaret for lejligheden og har derfor pligt til at sørge for nødvendig vedligeholdelse. Daglig udluftning er nødvendig for at opretholde et godt indeklima, og som forebyggelse mod fugt/skimmelskader. Lejlighedens udluftningsventiler skal rengøres jævnligt. Forsikring Afdelingen og dens fællesfaciliteter samt sanitet er forsikret af boligselskabets/afdelingens forsikring. Derimod må beboeren selv sørge for at forsikre indbo mod brand, vandskade, tyveri, el.lign. Dette gælder også beboerens effekter, der opbevares i det/de tildelte kælderrum. 1/6

2 Husordenen er opbygget alfabetisk. (Tekster med kursiv gælder specielt for Lundebjergs ældreboliger) Affald Altaner Antenner/paraboler Bad/toilet Barnevogne/cykler og rollatorer Bore- og banketider Køkkenaffald deponeres i affalds-øerne i forsvarligt lukkede poser. Affaldsposer omdeles af ejendomskontoret hver 3. måned. Batterier kan deponeres i det lille hul ved siden af indkast-lemmene. Større affald (brændbart storskrald) såsom møbler, gulvtæpper eller andet brændbart skal deponeres i de store containere i området. Alt ikke brændbart såsom jern, IT-udstyr, fjernsyn, køleskabe, andet elektronik, kemikalier, maling el.lign. skal deponeres i storskraldsrummene ved garageanlæggene (nøglebrikken passer). Aviser, reklamer og ugeblade skal lægges i Ballerups Kommunes papircontainere, som står flere steder rundt i afdelingen. Glas og flasker skal anbringes i de af Ballerup kommune opstillede flaskekuber. Ved henvendelse på ejendomskontoret kan man få udleveret en mere præcis oversigt over afdelingens affaldsdeponering. Altaner skal holdes pæne og ryddelige. Det er kun tilladt at opsætte de dertil indrettede blomsterkasser og beslag, som kan købes på ejendomskontoret. Afskærmningsklæde til den franske altan kan købes på ejendomskontoret (anden afskærmning er ikke tilladt). Det er ikke tilladt at ryste/lufte dyner, tæpper el.lign. fra altanen. Det er ikke tilladt at fodre fugle på/fra altaner. Endevæggenes plader og aluminiumsaltanlukningen må ikke beskadiges eller males. Ophængning af blomster og øvrig udsmykning må kun ske på de vandrette bærelister. Ophængning af gardiner, persienner og lignende må kun ske i den malede træliste i toppen af altanlukningen. Loftet skal være hvidt og vinduespartiet sort på udvendig side. Antenner og paraboler el. lign må kun opsættes efter aftale med ejendomskontoret og skal ske efter anvisning fra Almenbo. Opsætningen skal udføres af autoriseret håndværksfirma. Der skal forevises forsikring og betales depositum til Almenbo, svarende til udgiften ved eventuel reetablering. Bleer, hygiejnebind, vat, el.lign. må ikke skylles ud i toilettet. Hvis duftblokke på kanten af toilettet benyttes og disse falder af og sætter sig fast i vandlåsen, vil regningen fra blikkenslageren blive pålignet beboeren. Barnevogne, cykler og indkøbsvogne må ikke henstilles i opgange. Ang. rollatorer skal der rettes henvendelse til ejendomskontoret. Anvendelse af boremaskine eller andet støjende værktøj må kun foregå på hverdage mellem kl I weekender og på helligdage mellem kl /6

3 Dørskilte Fodring Forurening Fremleje Fyrværkeri Fællesfaciliteter Haver Al skiltning på afdelingen foretages af afdelingens personale og det er kun tilladt at ændre/opsætte dørskilt/navneskilt efter forudgående aftale med ejendomskontoret. Det er ikke tilladt at fodre fugle eller dyr på afdelingens områder, altaner eller haver, da det kan tiltrække rotter, ræve og/eller vilde katte. Ting, som ved lugt, støj eller brandfare kan være til gene for de øvrige beboere, må ikke forefindes på ejendommen. Forurening af indendørs eller udendørs arealer medfører pligt for den pågældende beboer til straks at rydde op efter sig. Almenbos udlejningsafdeling skal kontaktes for tilladelse. Fremlejes lejligheden uden særlig tilladelse, betragtes det som kontraktbrud, hvilket kan føre til ophævelse af lejeforholdet. Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri (nytårsaften undtaget) eller bål på ejendommens arealer uden særlig tilladelse. Beplantningen på fællesarealerne er til alles fryd og glæde og derfor må blomster, buske, træer el.lign. ikke afskæres af andre end afdelingens personale. Plantning af blomster, buske el.lign. må kun foregå efter aftale med ejendomskontoret. Fællesarealer skal altid efterlades ryddelige for affald. Sammenkomster i arealet skal foregå afdæmpet og ophøre senest kl Anlægsarbejder i haver skal forhåndsgodkendes af afdelingsbestyrelsen. Haver, udestuer og terrasser skal vedligeholdes og fremstå pæne og ryddelige og der må ikke forefindes faste bygninger på havearealet. Beplantningen må ikke være til gene for de øvrige beboere. Træer eller anden bevoksning må ikke overstige en højde af 2,50 meter. Hækkens højde må ikke overstige 1,20 meter mod arealet og 1,80 meter mod naboen. Ved enighed mellem 2 naboer må hækken i skel erstattes med et plankeværk på op til 1,80 meter. Parasoller, pavilloner el.lign. må ikke være opslået permanent. Eventuelle lyskasser i haver skal holdes rene for blade el.lign. Haveaffald kan kommes i klare sække og stilles uden for hækken/haven, hvorefter det afhentes afdelingens personale en af de første dage i ugen. Afdelingens gartnere forestår klipning af græs og hæk. 3/6

4 Haver i ældreboliger Beboernes ansvarsområde Forhaven fra husfacade til vej og baghaven fra husfacade til hæk. Slyngplanter op ad skur skal beskæres og holdes ca. 30 cm fra taget. Alm. vedligeholdelse og beskæring af haven og bevoksning. Afdelingens gartners ansvarsområde Alle fællesarealer. Træer foran skur i forhaven. Slyngplanter op ad gavle. Klipning af græs og hæk. Grill Husdyr Parkering Hærværk Knallerter- /motorcykler Kælderrum Det er ikke tilladt at grille på altaner eller terrasser og benyttelse af grill i området skal foregå i en sådan afstand fra bygninger, at det ikke er til gene for de omkringboende. Der henvises i øvrigt til de indrettede grillpladser i området. I ældreboligerne er det tilladt at grille på terrasserne. Det er ikke tilladt at holde hund eller kat (førerhund undtaget). Ved forudgående forespørgsel på ejendomskontoret kan der gives tilladelse til at passe/pleje en hund i en kortere periode/begrænset antal gange. Passer/plejer beboeren hund eller kat uden denne tilladelse, tolkes det som en overtrædelse af husordenen, hvilket kan medføre ophævelse af lejeforholdet. Det er ikke tilladt at parkere campingvogne, lastbiler over 3500 kg eller uindregistrerede køretøjer på afdelingens område. P-båse uden numre er til fri afbenyttelse, men må ikke benyttes til langtidsparkering. Reparation af køretøjer på afdelingens områder er kun tilladt, hvis der ikke forekommer oliespild eller anden form for forurening. Ved henvendelse til Almenbo er det muligt at blive noteret på venteliste til henholdsvis P-bås, carport eller garage (max. 2 enheder pr. lejemål) Af hensyn til beboernes og andres sikkerhed anmoder vi i øvrigt om, at der køres fornuftigt/forsigtigt på boligvejene. Hærværk eller anden form for ødelæggelse på ejendommen eller afdelingens tilhørende effekter vil blive politianmeldt og der vil blive rejst erstatningskrav overfor skadevolderen. Knallerter eller andre motoriserede køretøjer må ikke henstilles i kældre, trappeopgange eller i indgangspartier til opgange. Der henvises til cykelstativerne eller afdelingens knallertrum. Motorcykler henvises til de indrettede MC-pladser. Kælderrum/cykelrum skal holdes aflåste, også selvom rummene ikke benyttes. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker i kælderrummet. 4/6

5 Leg/boldspil Markiser Måtter Musik/støj Opgange/indgangspartier Paraboler Rygning Råderet Selskabslokalerne Vandforbrug Vandskader Leg må ikke finde sted på opgange eller kældre. Boldspil er kun tilladt på afdelingens store græsplæner samt på boldmuren ved tennisbanen. Opsætning af markise hører under Udvidet råderet udenfor boligen og da det ikke betragtes som en forbedring af boligen, skal der erlægges et depositum, som dækker en eventuel nedtagning af markisen ved fraflytning. Læs nærmere om dette i materialet Udvidet råderet udenfor boligen. Måtter udenfor hoveddøren skal holdes rene og bør fjernes ved trappevask. Støjende benyttelse af musikinstrumenter, radio el.lign. skal altid ske med hensynstagen til de øvrige beboere og må ikke finde sted i tidsrummet kl og kl Ved afholdelse af fest udover nævnte tidsrum skal de øvrige beboere i opgangen adviseres ved opslag. Det er ikke tilladt at henstille cykler, legetøj, kælke, indkøbsvogne, barnevogne, kælke eller fodtøj på trappen. Ligeledes er udsmykning der øger brandfaren eller indskrænker den frie passage ikke tilladt. Regler og retningslinier for opsætning af parabol hører under Installationsretten og må kun opsættes efter aftale med ejendomskontoret og skal ske efter anvisning fra Almenbo. Opsætningen skal udføres af et autoriseret håndværksfirma. Der skal inden opsætningen forevises en forsikring og betales et depositum til Almenbo, svarende til udgiften ved eventuel reetablering. Det er ikke tilladt at ryge på afdelingens trapper, i kældergange eller i afdelingens vaskerier. I afdelingens særlige råderet kan ses hvilke ting, der må udføres i og udenfor boligen. Beboere, som lejer selskabslokalerne, skal af hensyn til de omkringboende sørge for, at vinduer og døre holdes lukkede under festen. Al henvendelse om udlejning og lejeregler skal ske til afdelingsbestyrelsen i beboerhuset Lundebjerggårdsvej 262. Dryppende haner eller løbende toiletter skal straks meldes til ejendomskontoret. Reparationer eller evt. udskiftninger af disse betales af afdelingen. Det er ikke tilladt at vaske bil med vandslange. Indtrængen af vand, indslag af regn eller sne samt enhver beskadigelse af bygningen eller afdelingens inventar, skal hurtigst muligt meddeles ejendomskontoret. 5/6

6 Vaske- /opvaskemaskine Vaskerier Ventilation Vinduer/døre Udearealer Installering af vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine hører under Installationsretten og må kun installeres efter aftale med ejendomskontoret. Læs nærmere i Installationsretten. Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler må af hensyn til støjsmitte hos de øvrige beboere kun benyttes i tidsrummet kl Benyttelse af afdelingens vaskerier sker på eget ansvar, og vaskeriets ordensreglement skal overholdes. Vaskeri og maskiner skal efterlades ryddelige og rene (læs nærmere i ordensreglementet som sidder i vaskerierne). Det er ikke tilladt at blokere eller ændre på udsugningsventilernes indstilling (ventilerne skal derimod holdes rene, så indeklimaet ikke forringes). Vinduer og døre i lejligheden samt tilhørende kælderrum skal være forsynet med hele ruder og beboeren har pligt til at anmelde ituslåede ruder til ejendomskontoret. Opgangsdøre skal holdes aflåste og må ikke spærres med kiler el.lign. I varmesæsonen skal vinduer og døre i kældergange holdes lukkede. Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt i gårde og arkader. Ophold på fællesarealerne skal ske med hensyntagen til øvrige beboere. Fællesarealerne skal efterlades ryddet for papir eller andet affald. 6/6

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere