Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr."

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. Tilsyn og Garantifond Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Side 1

2 1. Hundeansvarsforsikring 1.1. Hvem er dækket 1.2. Hvad dækker forsikringen 1.3. Hvor dækker forsikringen 1.4. Forsikringen dækker ikke 2. Figurantdækning 2.1. Udvidet dækning 3. Hundesygeforsikringen 3.1. Hvem er dækket 3.2. Hvad dækker forsikringen 3.3. Hvor dækker forsikringen 3.4. Forsikringssum og selvrisiko 3.5. Hvilke udgifter er omfattet 3.6. Forsikringen dækker ikke 4. Hundeliv 4.1. Hvem er dækket 4.2. Hvad dækker forsikringen 4.3. Hvor dækker forsikringen 4.4. Forsikringssum og selvrisiko 4.5. Forsikringen dækker ikke 4.6. Ved skade 4.7. Forsikringens ophør 5. Erhvervs-/brugshund 5.1. Hvem er dækket 5.2. Hvad dækker forsikringen 5.3. Hvor dækker forsikringen 5.4. Forsikringssum og selvrisiko 5.5. Forsikringen dækker ikke 5.6. Ved skade 5.7. Forsikringens ophør 6. Fællesbestemmelser 6.1. Forsikringen dækker ikke (fællesbetingelser for hundesyge, hundeliv og erhvervs-/brugshund og førerhund) 6.2. Forhold i skadetilfælde 6.3. Forsikringens ophør 6.4. Betaling af præmie 6.5. Indeksregulering 6.6. Ændring af betingelser og præmietarif 6.7. Klagemulighed Side 2

3 I henhold til forsikringsaftalelovens kapital 1 a regler om oplysningspligt og fortrydelsesret mv. skal vi oplyse følgende: FORTRYDELSRET Du kan fortryde den indgående aftale efter forskringsaftalelovens 34 i. Er forbrugeraftalen indgået ved fjernsalg, gælder endvidere følgende: Ud over oplysning om fortrydelsesretten har du i forbindelse med indgåelse af aftalen krav på en række yderligere oplysninger bland andet om forsikringsydelsen jf. forsikringsaftaleloven 34e. For du ikke disse oplysninger kan du have ret til at ophæve forsikringen. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller e- mail). Hvis du fx afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du trist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3,. Har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytå4rsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Tryg om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt fx pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du fik sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare kvitteringen. Underretningen om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Hvis du fortryder Udnytter du din fortrydelsesret, vil aftalen blive ophævet fra start, og partnerne har ikke noget krav på hinanden. Er aftalen indgået ved fjernsalg* og ønsker du at ophæve aftalen, fordi du ikke har fået de oplysninger, der omtales i forsikringsaftalelovens 34 e, vil ophævelse dog først ske fra det tidspunkt, du kommer med anmodningen. Tryg vil fastholde kravet på præmie for hele perioden bortset fra de første 14 dage. Præmien beregnes på grundlag af den oprindeligt indgåede aftale og beregnes forholdsmæssigt. *Der er tale om fjernsalg, når aftalen indgås, uden at parterne mødes fysisk. Side 3

4 1. Hundeansvar 1.1. Hvem er dækket Forsikringstageren med husstand samt personer, der på forsikringstagerens vegne midlertidigt passer hunden(e). Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, og personer der henholdsvis er gift med/lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn Hvad er dækket Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som ifølge Hundeloven påhviler den sikrede. Forsikringssum: Personskade max kr. Tingsskade max kr Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Danmark og Grønland. (ekskl. Færøerne) Ved rejser og midlertidig ophold udenfor Danmark dækkes i indtil 3 måneder I udlandet dækkes det erstatningsansvar, som sikrede kan pådrage sig efter det pågældende retsområdes bestemmelser, dog højst med de anførte forsikringssummer Forsikringen dækker ikke Skader, der tilføjes hunden(e)s besidder eller de til dennes husstand hørende personer Skader forvoldt af hvalpe, der er mere end 4 måneder gamle, er ikke dækket på moderens forsikring. Selvstændig forsikring skal tegnes Forsikringen dækker ikke skader på dyr eller ting, som de sikrede: ejer eller bruger har brugt låner eller lejer opbevarer transporterer bearbejder har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i varetægt. 2. Figurantdækning (Det fremgår af policen/certifikatet, hvis dækningen er valgt.) 2.1. Udvidet dækning Forsikringen er udvidet til at dække den skade, såvel personskade som tingskade, den/de forsikrede hund(e), under deltagelse i klub- eller foreningsarrangementer, påfører en af de medvirkende personer (figuranter), også selv om disse ikke er sagesløse efter Hundeloven. 3. Hundesygeforsikring (Det fremgår af policen/certifikatet, hvis dækningen er valgt) For hundesygeforsikring gælder nedenstående betingelser og fællesbetingelser for hundeforsikring Hvem er dækket Forsikringen dækker den tilmeldte hund, der ejes af enten en organisation/forening eller en person, der er medlem af en hundeklub/-forening. Kun medlemmer af Dansk Kennelklub, Danmarks Jægerforbund, Udvalget for schweisshunde i Danmark eller samarbejdende specialklubber under disse organisationer kan tegne denne tilvalgsdækning Skader forvoldt af slædehunde i Grønland. Side 4

5 3.2. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker nødvendige dyrlægeudgifter til undersøgelse og behandling i forbindelse med sygdom, der er symptomgivende tidligst 30 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft, samt tilskadekomst Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Danmark. (ekskl. Færøerne og Grønland) 3.4. Forsikringssum og selvrisiko Forsikringen dækker med indtil kr. pr. forsikringsår. (indeksreguleret 2009) For hver behandlingsperiode/ sygdomsforløb, der er omfattet af Hundesygeforsikringen, beregnes en selvrisiko på 850 kr. (indeksreguleret, basisår 2009) En behandlingsperiode/et sygdomsforløb er op til 60 dage Hvilke udgifter er omfattet Det er en forudsætning, at den behandlende dyrlæge er medlem af Den Danske Dyrlægeforening Udgifter til behandling Udgifter til ophold på dyrehospital eller -klinik Medicin, som dyrlæge/dyrehospital/- klinik direkte giver hunden under konsultation eller indlæggelse For dyrlægeregninger der overstiger selvrisikoen, ydes der tilskud til medicin på recept i behandlingsperioden dog højest med kr. pr. forsikringsår.(indekseres ikke) Tandbehandling som følge af tilskadekomst. Tyggeskader dækkes ikke Udgifter til røntgenfotografering og elektrokardiografi, som er nødvendig i forbindelse med sygdommen/ulykken Udgifter til laboratorieprøver (vævsprøver m.m.), dog højst med kr. pr. forsikringsår. (indeksreguleret 2009) Udgifter til aflivning, hvis det sker i umiddelbar tilslutning til behandling af syg eller tilskadekommen hund Udgifter til undersøgelse og behandling som følge af sygdom eller tilskadekomst, der er en direkte følge af vanrøgt og/eller dyremishandling. Det er dog en forudsætning, at hunden permanent bliver fjernet fra sin ejer, og at ejeren permanent bliver blacklistet i hundeklubben. Behandling for adfærdsproblemer af en vanrøgtet/dyremishandlet hund er ikke omfattet. Det er en betingelse, at behandlingen bliver aftalt og godkendt med Tryg, førend den påbegyndes Forsikringen dækker ikke Forebyggende undersøgelser eller behandlinger Kastration eller sterilisation samt abortindgreb, der ikke er medicinsk begrundet. (aggressivitet anses ikke som medicinsk begrundet) Røntgenfotografering og eventuel behandling for dysplasi og heraf afledte lidelser Fødselshjælp, herunder kejsersnit Halekupering og kosmetiske indgreb Behandling af tænder, medmindre tandskaden står i forbindelse med tilskadekomst jfr Behandling af tandkødsbetændelse Udgifter til dyrlægeattester, der ikke er forlangt af Tryg Medicinske bade, herunder behandling mod lus, lopper og andet utøj. Side 5

6 4. Hundelivsforsikring (Det vil fremgå af policen/certifikatet, hvis dækningen er valgt) Dækningen kan kun tegnes i kombination med hundeansvar og hundesyge. For hundelivsforsikringen gælder nedenstående betingelser og fællesbetingelser for hundeforsikring Hvem er dækket Forsikringen dækker den tilmeldte hund, der ejes af enten en organisation/forening eller en person, der er medlem af en hundeklub/-forening. Kun medlemmer af Dansk Kennelklub, Danmarks Jægerforbund, Udvalget for schweisshunde i Danmark eller samarbejdende specialklubber under disse organisationer kan tegne denne tilvalgsdækning. Der kan tegnes hundelivsforsikring frem til hunden er 4 år Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker prisen på en hvalp af samme race og samme eller tilsvarende stamtavle, dog maksimalt den valgte forsikringssum, ved: Død som følge af et ulykkestilfælde eller sygdom Aflivning når det er dyrlægens anbefaling. (dyrlægeerklæring) 4.3. Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Danmark. (ekskl. Grønland og Færøerne) 4.4. Forsikringssum og selvrisiko Når forsikringen tegnes skal værdien af hunden svare til prisen på en ny hvalp af samme race og samme eller tilsvarende stamtavle. Når hunden er fyldt 7 år, nedsættes erstatningen med 15% pr. år Forsikringen dækker ikke Hvis hunden er fyldt 4 år, da forsikringen trådte i kraft Hvis hunden aflives som følge af aggressivitet, dysplasi eller erkendte arvelige sygdomme Hvis hunden aflives pga. en livsstilssygdom, såsom fedme og sukkersyge Hvis hunden er stjålet eller løber væk. (bortkommen) Hvis hunden uden kommandoafgivelse stikker af og pådrager sig skader, der medfører døden eller dyrlægeanbefalet aflivning Hvis hunden dør eller må aflives: a. som følge af deltagelse i konkurrenceløb, væddeløb eller under træning til samme. b. fordi, hunden er blevet efterladt i et køretøj. c. fordi, hunden er blevet forladt. d. fordi, dyrlægen diagnosticerer skaderne som direkte følge af vanrøgt eller dyremishandling af ejeren eller nogen i dennes familie, uanset skadevolders mentale tilstand Hvis aflivning af hunden sker som følge af tilskadekomst eller sygdom hos forsikringstageren/hundeføreren eller nogen i dennes familie og det medfører, at hunden ikke længere kan forblive hos hundeføreren Hvis hunden dør eller skal aflives som direkte resultat af hundekamp eller under træning til samme. Hundekamp defineres ved, at 2 hunde lukkes ind i en ring/arena og sættes til at kæmpe med hinanden Undtagelse til dette er tilfældig opstået hundeslagsmål Forsikringen dækker ikke tab af forventet indkomst. Side 6

7 4.6. Ved skade Den maksimale erstatning svarer til den valgte forsikringssum, der står på policen, jvf. punkt Bevis på aflivning/bortskaffelse sendes til Tryg sammen med udfyldt skadeanmeldelse Forsikringens ophør Forsikringen ophører automatisk den første hovedforfaldsdato efter, hunden er fyldt 10 år Forsikringen ophører automatisk, hvis hunden overdrages til anden ejer Forsikringen ophører automatisk, hvis forsikringstageren/politihundeføreren skifter erhverv og har valgt at beholde hunden/købe hunden fri eller melder sig ud af hundeklubben/-foreningen. 5. Erhvervs-/brugshund eller førerhund (Det vil fremgå af policen/certifikatet, hvis dækningen er valgt) Dækningen kan kun tegnes i kombination med hundeansvar og hundesyge. For erhvervs-/brugshundeforsikring gælder nedenstående betingelser og fællesbetingelser for hundeforsikring Hvem er dækket Forsikringen dækker den godkendte erhvervs-/brugshund eller førerhund, der ejes af enten en organisation/forening eller en person, der er medlem af en hundeklub/-forening. Modtager ejeren af hunden tilskud eller andet til hundens drift, tilfalder erstatningen tilskudsgiveren. Der kan tidligst tegnes forsikring for hunden, når den har gennemgået og bestået den (de) nødvendige egnethedsprøve(r), der ligger til grund for udførelse af hundens fremtidige virke som erhvervs-/brugshund, og hunden er optaget i de for erhvervet kvalificerende registre. Der kan tegnes forsikring for erhvervs- /brugshund eller førerhund frem til, hunden er 3 ½ år. Kun medlemmer af Dansk Kennelklub, Danmarks Jægerforbund, Udvalget for schweisshunde i Danmark eller samarbejdende specialklubber under disse organisationer kan tegne denne tilvalgsdækning Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker med den valgte sum svarende til omkostningerne/prisen ved uddannelse af en erhvervs-/brugshund eller førerhund Forsikringen dækker ved død som følge af: Ulykke eller sygdom. Aflivning i henhold til dyrlægeerklæring Erstatningen kan aldrig blive større end den valgte forsikringssum Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Danmark. (ekskl. Grønland og Færøerne) 5.4. Forsikringssum og selvrisiko Den valgte forsikringssum fremgår af policen Når hunden har været aktiv som erhvervs-/brugshund i 5 år, nedskrives forsikringssummen med 15% om året Forsikringen dækker ikke Hunde som endnu ikke har gennemgået og bestået de(n) nødvendige egnethedsprøve(r), der kræves for, at de er uddannet erhvervs-/brugshunde og hunden er optaget i de for erhvervet kvalificerende registre. Side 7

8 Alle brugshunde (patruljehunde undtaget) skal holdes i snor på offentlig vej, når hunden er i tjeneste/udfører sit hverv. Pådrager hunden sig skader som medfører døden eller dyrlægeanbefalet aflivning, fordi hunden ikke har været holdt i snor, bortfalder krav om erstatningen Hvis hunden uden kommandoafgivelse stikker af og pådrager sig skader, der medfører døden eller dyrlægeanbefalet aflivning Hvis hunden pådrager sig skader, og disse medfører døden eller dyrlægeanbefalet aflivning, når skaden er som følge af, at hunden er under medicinsk behandling herunder doping Hvis aflivning af hunden sker som følge af aggressivitet, dysplasi, arvelige sygdomme eller gigt Hunden aflives eller dør som følge af livsstilssygdomme såsom fedme og sukkersyge Hvis hunden dør eller skal aflives som følge af træning til eller deltagelse i hundekampe Hvis hunden dør eller skal aflives, fordi den har været efterladt i et køretøj Hvis hunden er blevet forladt. Forladt defineres ved mangel på omsorg og menneskelig kontakt i 24 timer og derover Hvis hunden er stjålet eller løber væk. (bortkommen) Hvis hunden dør/aflives som direkte følge af dyremishandling eller vanrøgt af ejeren eller nogen i dennes familie uanset skadevolders mentale tilstand Hvis aflivning af hunden sker som følge af tilskadekomst eller sygdom hos hundeføreren eller nogen i dennes familie, og det medfører, at hunden ikke længere kan forblive hos hundeføreren Forsikringen dækker ikke tab af indkomst Ved skade Sammen med skadeanmeldelsen skal dokumentation (certifikat/diplom) for hundens evner som erhvervs-/brugshund og kopi af stamtavle sendes til Tryg Forsikringens ophør Hvor det er nødvendigt for brugshunden at bestå en årlig prøve for fortsat at være godkendt og aktiv som brugshund, ophører forsikringen automatisk, hvis denne prøve ikke bestås Forsikringen ophører automatisk fra den dato, hvor hunden ikke længere er aktiv som erhvervs-/brugshund Forsikringen ophører automatisk, hvis politihundeføreren skifter erhverv og har valgt at beholde hunden/købe hunden fri eller forsikrede melder sig ud af hundeklubben/-foreningen Forsikringen ophører automatisk, hvis hunden overdrages til anden ejer Forsikringen ophører automatisk, når hunden fylder 10 år. 6. Fællesbestemmelser 6.1. Forsikringen dækker ikke (fællesbetingelser for hundesyge, hundeliv og erhvervs-/brugshund eller førerhund) Hvis det ikke kan dokumenteres, at hunden er blevet vaccineret mod hundesyge, smitsom leverbetændelse, parvovirusdiaré og andre sygdomme, hvor vaccination er et krav fra de veterinære myndigheder eller dyrlægen. Side 8

9 Revaccination: Vaccination mod nævnte sygdomme skal gentages efter gældende anbefaling af Lægemiddelstyrelsen og med korrekte intervaller for den pågældende vaccine. (ellers bortfalder ethvert krav om erstatning) Udgifter til transport i forbindelse med konsultationer og/eller indlæggelser Tilskadekomst opstået, fordi hunden ikke er blevet holdt i snor, når det er påkrævet i henhold til Hundeloven Forhold i skadetilfælde Ved sygdom eller ulykkestilfælde skal anmeldelsen indsendes sammen med dyrlægens, dyrehospitalets eller -klinikkens specificerede og kvitterede regning påført diagnose. Hundens race, stambogsnavn og -nummer eller tatoveringsnummer skal stå på regningen Anbefales det af dyrlægen, at hunden skal aflives, kan Tryg forlange, at der bliver taget en blodprøve for screening af blodet eller en obducering. Regningen for disse omkostninger betales af Tryg Er en erstatningsansvarlig skadevolder skyld i, at en hund dør eller skal aflives, træder forsikringsselskabet i sikredes sted for så vidt angår beløb, som selskabet har udbetalt i medfør af skaden. Forsikringstager er forpligtet til at kontakte Tryg på samme tidspunkt som forberedelserne til erstatningssagen indledes Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i et andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil Trygs erstatningspligt er betinget af, at der ikke i andet selskab er tegnet forsikring for samme skade Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, er Tryg og andet forsikringsselskab dog forpligtet til at yde forholdsmæssig erstatning Tryg yder ikke erstatning for skader, for hvilke der ydes fuld dækning i andet forsikringsselskab Forsikringens ophør Opsigelse Forsikringen, der er fortløbende, kan opsiges med 1 måneds skriftlig varsel til et forsikringsårs udløb Efter enhver anmeldt skade, er såvel forsikringstager som Tryg berettiget til, indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning, at ophæve forsikringen med 14 dages varsel Ophør, hundesyge Hundesygeforsikringen er tegnet for etårige perioder og fortsætter, indtil hunden(e) er fyldt 12 år. Herefter ophører den uden yderligere varsel ved forsikringens første forfaldsdato, efter at hunden er fyldt 12 år Ejerskifte Ejerskifte skal straks meddeles Tryg. Hundeansvarsforsikringen dækker den nye ejer i 14 dage efter ejerskiftet, såfremt den nye ejer ikke er dækket af anden forsikring. Hundesygeforsikringen ophører, hvis hunden skifter ejer Undtagelse hertil er, hvis hunden skifter ejer som følge af vanrøgt og/eller dyremishandling, se punkt Den instans, der påtager sig ansvaret for hundens pleje, kan gøre brug af hundesygeforsikringens dækninger i op til 20 dage efter ejerskifte, hvorefter forsikringen automatisk ophører. Det er en betingelse, at behandlingen bliver aftalt og godkendt med Tryg, førend den påbegyndes. Side 9

10 6.4. Betaling af præmie Medlemmet, navn på hunden(e) samt identifikationsnummer (tatovering/microchip) skal fremgå af liste, som indsendes til Tryg i forbindelse med præmiebetaling. Hunden(e) skal være registeret i Dansk Hunderegister. Præmien betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Ud over præmien opkræves eventuelle afgifter, fx. stempelafgift, statsafgift samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves via Betalingsservice, Giro eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, Tryg har fået oplyst. Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender Tryg en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. Hvis der sendes en påmindelse, har Tryg ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og eventuelt andre omkostninger. Tryg har endvidere ret til at beregne sig ekspeditionsgebyr, gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til Trygs omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med udviklingen i "lønindeks for den private sektor" beregnet af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er Tryg berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik. Forsikringssummer, selvrisici samt andre beløbsangivelser indeksreguleres med mindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne eller policen. Indeksregulering sker hvert år pr. 1. januar. Beregningsgrundlaget er indekset for januar kvartal året før. Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdato i kalenderåret Ændring af betingelser og præmietarif Tryg kan med 1 måneds varsel til en forfaldsdato ændre betingelserne og/eller præmien. Forsikringen fortsætter med den ændrede dækningen og/eller præmie, når forsikringstageren betaler præmien for en ny forsikringsperiode Klagemulighed Er du ikke enig i Trygs afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling. Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Telefon: Fører henvendelsen til kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem Side 10

11 En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr til Ankenævnet. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Side 11

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere