Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)"

Transkript

1 Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2011 (9.udgave)

2 Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke. Det eneste nye, der ligger i Gældende Bestemmelser er, at alle de uskrevne regler, som er i enhver forening, nu er blevet skrevet ned. Med Gældende Bestemmelser i hånden ved ethvert medlem, hvad der forventes af, og hvad der kan forvente af Kredsen. Gældende Bestemmelser har siden indførelsen vist sig at være et godt værktøj for medlemmerne, og langt den overvejende del af Kredsens medlemmer har taget godt imod dette nye tiltag, mens kun et ubetydeligt mindretal har ytret, at de føler at systemet er for stift. Vores 1994-udgave af Gældende Bestemmelser blev sendt til en række andre sjællandske kredse, og en del har udtrykt deres begejstring for idéen og har eller vil indføre et lignende system i deres kreds. Selvfølgelig ikke en kopi af vores regler, men et regelsæt tilpasset deres behov. Igennem 1994 kom en del rettelser og justeringer til Gældende Bestemmelser. 2. udgave af GB kom i begyndelsen af 1995 og 3. udgave i har givet ophav til tilføjelser, rettelser og justeringer. En del af disse har været bragt i Kredsnyt og andre har kunnet læses i de ophængte bestyrelsesreferater. Disse rettelser blev udgivet i 4. udgave af GB pr. 26/2-98. Øvrige rettelser og tilføjelser, som er kommet til i 1998 blev inkluderet i 5. udgave af Gældende Bestemmelser, som vil blive uddelt til nye medlemmer og ophængt i Klubhuset. 6. udgave af vores regelsæt kom i 2004 under navnet Regler og retningslinier. I starten af 2006 er vi klar med 7. udgave af Gældende Bestemmelser for Kreds 56. I 2007 er der sket ganske få tilpasninger af Gældende Bestemmelser Igen i 2010 vil der kun være få ændringer. Vi finder det vigtigt, at alle medlemmer sætter sig ind i vores regelsæt og altid har Gældende Bestemmelser for Kreds 56 ved hånden. Lad Gældende Bestemmelser for Kreds 56 ligge sammen med dit prøveprogram - de to vigtigste hæfter for dit virke i Kreds 56! Bestyrelsen 30 oktober 2011 Index: 1. Organisation 2. Træning 3. Avl 4. Klubhuset/Kantinen 5. Pladsen 6. Kurser 7. Kommunikation 8. Konkurrencer 9. Ture og arrangementer 10. Æresmedlem 11. Fester

3 1. Organisation 1.1 Forretningsorden 1 Bestyrelsesmøde afholdes 1. gang pr. måned fortrinsvis på søndage. Undtaget er møderne op til sommerferien og juleferien. Der afholdes ikke møde i juli. Stk. 1 Såfremt BRK'er og/eller ARK'er ikke er medlem af bestyrelsen, gives en stående indbydelse til deltagelse i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Skønner formanden, at der er enkeltsager den/de ikke-generalforsamlingsvalgte BRK'er og/eller ARK'er ikke skal deltage i, anbringes disse sidst på dagsordenen, og BRK'er og/eller ARK'er adviseres herom. Stk. 2 De af generalforsamlingen valgte suppleanter gives en stående indbydelse til deltagelse i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Skønner formanden, at der er enkeltsager den/de valgte suppleanter ikke skal deltage i, anbringes disse sidst på dagsordenen, og suppleanterne adviseres herom. Stk. 3 De eksakte datoer og steder for møderne for det kommende halvår besluttes på det første ordinære møde efter generalforsamlingen og på juni mødet. Stk. 4 Såfremt der ikke er nogen presserende punkter til dagsordenen, kan formanden aflyse et møde indtil 2 dage før mødet planmæssigt skulle have været afholdt. Stk. 5 Hvis der fremkommer sager, der ikke kan vente til førstkommende ordinære møde, kan formanden indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med så langt indkaldelsesvarsel som muligt. 2 Forslag til dagsorden kan fremsættes af ethvert af kredsens medlemmer og skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før mødet. Stk. 2 Et punkt kan forlanges optaget på dagsordenen af: - det enkelte bestyrelsesmedlem - udvalgsformændene - 1/4 af kredsens medlemmer Stk. 3 Dagsordenen fremsendes/mailes/afleveres til bestyrelsesmedlemmerne, ARK'er, BRK'er og suppleanter senest 5 dage før mødet. Formanden kan, hvis denne skønner det nødvendigt forlange bilag til de enkelte punkter. 3 Formanden udfærdiger - evt. med bistand af sekretæren - mødernes dagsorden, herunder rækkefølgen af dagsordenens punkter. Han åbner og leder møderne. 4 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Stk. 2 Skriftlig afstemning kan forlanges. Stk. 3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 5 Alle beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol, som føres af sekretæren i samråd med formanden. Stk. 2 Mindretal kan forlange, at afvigende meninger i korthed tilføjes beslutningsprotokollen. Stk. 3 Udskrift af protokollen fremsendes/mailes/afleveres til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, ARK er, BRK er og suppleanter senest sammen med det næstkommende mødes dagsorden. Aflyses det næstkommende møde, skal udskriften sendes/mailes/afleveres sammen med aflysningen. Stk. 4 Dette udskrift verificeres på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor det optages på dagsordenen som pkt. 1. Stk. 5 Efter verifikationen ophænges referatet i klubhuset og lægges ud på kredsens hjemmeside.. Stk. 6 Protokollen, som beror hos sekretæren, er på anmodning tilgængelig for de enkelte medlemmer. 6 Bestyrelsen kan nedsætte og opløse stående og særlige udvalg. Stk. 2 Bestyrelsen udpeger udvalgenes formænd.

4 Stk. 3 Formanden modtager besked om udvalgenes møder. Formanden eller et af ham udpeget bestyrelsesmedlem kan deltage i møderne. 7 Formanden aflægger ved hvert ordinært møde en kort rapport over afholdte møder, arrangementer, skrivelser fra Hovedklubben, henvendelser fra andre kredse mv., som er foregået/fremkommet siden sidste møde. 8 Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde vedtage at indbyde andre end bestyrelsens medlemmer, ARK'eren BRK'eren og suppleanterne til at deltage i drøftelsen omkring et specifikt punkt. Kun bestyrelsen træffer beslutningen. 9 Denne forretningsorden træder i kraft den 13 December 2010, og kan kun ændres på et ordinært bestyrelsesmøde. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 13 december 2010 Formand Michael Larsen 1.2 Økonomi Udgifter Møder Betaling af mødeudgifter ved privat mødeafholdelse er pt. sat til 25 kr./deltager. Mødediæt kan kun udbetales, såfremt der tilgår bestyrelsen et referat fra mødet. Mødelederen afregner på specielt bilag med kassereren Ved møder afholdt i klubhuset afregnes de faktiske udgifter. Mødelederen afregner på specielt bilag med kassereren Fortæring til nedenstående eksterne møder betales af Kredsen: - Repræsentantskabsmøder - Formøder til repræsentantskabsmøder - Formandsmøder - BRK-møder - ARK-møder - PRK-møder - Avlsvejledermøder - Landsdelsmøder Transport Betalt transport aftales altid med kassereren på forhånd. Ikke aftalt transport kan ikke forventes refunderet Transport til kurser betales af Kredsen. Taksten er pt. sat til Statens laveste takst Transport til nedenstående møder betales af Kredsen: - Repræsentantskabsmøde - Formøde til repræsentantskabsmøde - Formandsmøde - BRK-møder - ARK-møder - PRK-møder - Avlsvejledermøder

5 - Landsdelsmøder Kurser Kredsen betaler kursusafgift for deltagere indstillet af BHU eller AVU Storkurser: Kredsen betaler fuld kursusafgift for trænere indstillet af BHU. Til øvrige trænere, der ønsker at deltage, ydes et tilskud på l00 kr. Øvrige menige medlemmer betaler selv den fulde kursusafgift Til deltagere indstillet af BHU eller AVU betaler Kredsen kr. 75 til fortæring, såfremt fortæring ikke er indregnet i kursusafgiften Konkurrencer Ved officielle konkurrencer, hvor Kredsen har udpeget/foreslået deltagere samt ved deltagelse i DM BHP III, DM IPO III, DM SPH 1og DM IPO SPH, betaler Kredsen: Dette er kun gældende for træningsmedlemmer. - tilmeldingsgebyr/prøvegebyr Der ydes ikke kørselsgodtgørelse Præmier Kreds 56 giver præmier til nedenstående arrangementer. Præmiestørrelsen ligger pt. på ca. 300 kr. Præmietilsagn gives så hurtigt som muligt, så vi kan blive nævnt som præmiegivere i Hovedbladet/hjemmesider. Præmieliste: - HAS - DM BHP III - DM IPO III - DM SPH DM IPO SPH Ungdomslejer - Brugshundearrangementer, hvor vi selv deltager Præmier til øvrige arrangementer gives ikke automatisk, men behandles af bestyrelsen fra sag til sag Støtte til VM-holdet gives ikke Præmier til Kredsens hund (se 8.1) Telefon Der kan gives et tilskud til brugen af telefon til: - Formand - BRK'er - ARK'er I særlige tilfælde kan bestyrelsen bevilge tilskud til brugen af telefon til medlemmer, der udfører en opgave for klubben, der kræver megen snak i telefon. Bestyrelsen kan endvidere bevilge tilskud til medlemmer, der stiller deres mobiltelefon til rådighed ved arrangementer Fest for trænerne m.m Som en lille gestus for det store arbejde, de frivillige trænere lægger i deres arbejde året igennem, kan bestyrelsen én gang pr. kalenderåret indbyde de trænere, der har trænet hold i mere end tre måneder i årets løb, gratis med til en julefrokost, Sct. Hansfest, Kredsfest eller lignende Ligeledes inviteres Kredsens webmaster og en evt. redaktør Forplejning ved arrangementer Ved prøver tildeles hjælper om morgenen

6 vederlagsfrit kaffe/te og morgenmad Ved kombiarrangementer, skuer, hvalpeshows, kåringer og konkurrencer udleveres spisebilletter til medhjælperne Dommere Som tak for hjælpen ved prøver modtager dommeren en flaske vin/spiritus Som tak for hjælpen ved prøver modtager evt. dommeraspirant(er) og/eller evt. hjælpere udefra en flaske vin Indtægter Træningsgebyr Træningsgebyret fastsættes af bestyrelsen i november måned Pr. 1/1-09 er træningsgebyret sat til 450 kr./halvår.der betales ved indskrivningen Dette indebærer, at HF eren kan træne flere hunde for samme gebyr Bestyrelsesmedlemmer kan træne, for halvt træningsgebyr BRK'er og ARK'er kan træne. For halvt træningsgebyr Såfremt bestyrelsen skønner, at Kredsens økonomi kan bære det, kan trænerne træne for, halvt træningsgebyr Hvalpe fra kenneler tilknyttet kreds 56 kan træne en hel sæson for halvt træningsgebyr, dette er gældende til hvalpen er 1 år Depositum for nøgler Depositum for nøgle til pladsen og klubhuset pr. 7/3-05 sat til 250 kr Boksleje Lejemålet for Kredsens bokse er halvårligt og koster pt. 50 kr./halvår. For at kunne leje en boks skal der betales træningsgebyr Der kan i første omgang kun lejes én boks pr. medlem Når alle bokse er udlejede, fører kassereren en venteliste Honorarer Enhver form for indtægter hold eller enkeltmedlemmer oppebærer i forbindelse med Kredsens virke tilfalder helt og fuldt ud Kredsen. 1.3 Vejledende Årsplan Efter generalforsamlingen udformer bestyrelsen en vejledende årsplan Årsplanen offentliggøres på Kredsens hjemmeside og i et evt. Kredsnyt. Endvidere ophænges den i Klubhuset Planen justeres fortløbende. 1.4 Udvalg Efter generalforsamlingen nedsætter bestyrelsen en række udvalg til at varetage kredsens daglige drift Traditionelt nedsættes følgende stående udvalg: - Avlsudvalget (AVU) - Brugshundeudvalget (BHU) - Pladsudvalget (PU) - Kantineudvalget (KU) - Festudvalget (FU) - Tur- og aktivitetsudvalget (TOA)

7 - PR-Udvalget (PRU) - Årets Hunde Udvalg (KHU) - Hjemmesideudvalget (ITU) - Redaktionsudvalget (RED), hvis der udgives et kredsblad Antallet og arten af udvalg er ikke fastlagt Efter generalforsamlingen udnævnes en BRK'er, som er Brugshunderådets kontaktperson, en ARK'er, som er Avlsrådets kontaktperson, og en PRK'er, som er PR-udvalgets kontaktperson. Traditionelt er disse tre personer også formænd for de tilsvarende udvalg. Specielt for ARK'eren gælder overordnede regler fra Hovedklubben Efter behov kan bestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af specifikke opgaver Udvalgene står for den daglige drift af Kredsen. Alle udvalgsbeslutninger forelægges bestyrelsen til godkendelse/vedtagelse. 1.5 Gældende Bestemmelser for Kreds Regler for kredsens virke optages i Gældende Bestemmelser for Kreds Gældende Bestemmelser for Kreds 56 revideres hvert år efter generalforsamlingen Løbende revideres Gældende Bestemmelser for Kreds 56 året igennem. Rettelser bringes på hjemmesiden og i et evt. Kredsnyt Bestyrelsesmedlemmer, ARK'er, BRK'er og PRK'er skal altid have et opdateret eksemplar af Gældende Bestemmelser for Kreds Ligeledes skal der altid stå et opdateret eksemplar af Gældende Bestemmelser for Kreds 56 i Klubhuset. 2. Træning 2.1 Alment Indskrivning Der er indskrivning til de enkelte hold i januar og august Ved indskrivningen medbringes: - vaccinationsattest - kvittering for betalt udvidet forsikring - kvittering for betalt Hovedklubmedlemskab Ved indskrivningen betales træningsgebyr og evt. boksleje Ved evt. ophør af træning midt i en træningsperiode vil træningsgebyret ikke blive refunderet Hunde på hvalpehold, B-hold og/eller Klikkerhold behøver ikke at være Hovedklubmedlemmer Gæstetræning For gæsters træning i Kreds 56 gælder de samme regler som for ordinære træningsmedlemmer Ønske om gæstetræning rettes til bestyrelsen, ARK'eren, eller BRK'eren, som til enhver tid kan afslå en anmodning om gæstetræning Gæster, der ønsker at deltage i træningen en enkelt gang eller to, kan deltage i holdtræningen Gæster, der ønsker at benytte træningspladsen en enkelt gang eller to uden for træningstiden, kan træne sammen med et eller flere af Kredsens

8 træningsmedlemmer, såfremt bestyrelsen, ARK'er eller BRK'er er blevet adviseret på forhånd Gæster, der inviteres til træning på Kredsens træningsplads, skal ved invitation/tilladelse have oplyst navnet på en kontaktperson til hvem, de skal henvende sig ved ankomsten til pladsen. Denne kontaktperson fungerer som vært og har ansvaret for, at gæsten vises tilrette og gøres bekendt med Gældende Bestemmelser for Kreds 56. Det er kontaktpersonens ansvar, at kontrollere hovedklubmedlemskab og udvidet forsikring Hovedklubmedlemskab Hovedklubmedlemskab koster pt. 600 kr. kr./år (heraf tilfalder de 30 % Kredsen). Familiemedlemmer, ungdomsmedlemmer & pensionister: pt. 300 kr./år Hovedklubbens adresse er: Schæferhundeklubben for Danmark, Trunderupvej 12 A 5683 Haarby, tlf (Tirsdag Torsdag kl ). Fax Giro: Indmeldelseskort fås hos kassereren Schæferhundeklubbens hjemmeside: Prøveprogram Prøveprogrammet sælges af kassereren for 50 kr Prøveprogrammet uddeles til låns til alle trænere Trænernes egne hunde For at sikre, at trænerne også får trænet deres egne hunde, kommer de i første række Holdfordeling Oprykning til nyt hold sker normalt ved bestået prøve. Trænermødet har kompetence til i specielle tilfælde at placere hundeførere på andre hold, end deres prøve berettiger til Forsikring For at træne i Kreds 56 kræves fremvisning af kvittering for betalt udvidet forsikring BRK'eren forestår kontrollen med betalt udvidet forsikring. 2.2 Hvalpe Oprykning til lydighedshold Oprykning fra hvalpehold til lydighedshold sker i ca. 7- månedersalderen. 2.3 Spor Adgangskrav Se Arealerne Kredsen har pt. skiftende sporarealer Arealerne må ikke benyttes uden for træningstiden Sporflag af metal må ikke benyttes på Kredsens sporarealer. 2.4 Lydighed Adgangskrav Se

9 2.5 Forsvarsarbejde Adgangskrav For at deltage i forsvarsarbejdet skal følgende krav opfyldes: 1) HF'eren skal være Hovedklubmedlem. 2) Der skal gås lydighed på hold. 3) Der skal gås spor på hold, eller hund/hf'er skal tidligere have bestået en prøve, hvori spor indgår (dvs. min. en AB-prøve). Punkt 3) gælder selvfølgelig kun i de perioder, vi har sporhold. 4) Hunden skal have bestået mindst en B-prøve eller en Færdselsprøve, eller HF'eren skal tidligere have bestået en prøve, hvori gruppe C indgår (ABC, BHP, IPO,). I ganske særlige tilfælde kan BHU/Bestyrelsen dispensere fra ovenstående regelsæt C-trænerne kan kræve stabilitet i træningen, og HF'ere, der ikke møder regelmæssigt frem, kan ikke tilbydes forsvarsarbejde. 2.6 Materialer Klubbens materiel må gerne benyttes uden for træningstiden. Det bestræbes, at der altid skal være ét par bukser og ét ærme i klubhuset Fejl på materiel og ødelagt materiel rapporteres til BHU s materialemand straks, når dette konstateres Kredsens apportbukke er ikke beregnet til træning - kun til prøver Det er figuranternes ansvar, at skabene på verandaen er låst, når klubhuset forlades Pistoler og patroner må af sikkerhedsmæssige grunde kun benyttes af personer, der har underskrevet en af politiet udformet bruger- og bærertilladelse Pistoler og patroner må kun benyttes på Kreds 56's træningsplads eller prøvearealer/ udstillingsarealer. Når pistoler og patroner benyttes under træningen informeres øvrige trænere på pladsen om dette. 2.7 Aflysning af træning Forudsigelige aflysninger Forudsigelige aflysninger (fx pga. arrangementer m.m.) annonceres på hjemmesiden og i et evt. Kredsnyt. Endvidere skrives på opslagstavlen i klubhuset i så god tid som muligt. Der sendes en informativ til medlemmer med registreret adresse Uforudsigelige aflysninger Ved uforudsigelige aflysning af træning (fx pga. vejrliget eller pladsens beskaffenhed), kontaktes trænerne af BHU Det er BRK'erens kompetence at aflyse holdtræningen pga. vejrliget, mens Pladsudvalgsformanden har kompetence til at aflyse al træning (også selvtræning!), hvis han skønner, at pladsen kan tage skade (fx ved for meget vand på banen) Af praktiske grunde er det ikke muligt for de enkelte trænere at ringe til de enkelte HF'ere og meddele en evt. aflysning. Der sendes en informativ mail til de medlemmer, der har en registreret adresse. De enkelte HF'ere, der ikke har , er velkomne til at ringe til trænerne, hvis de er i tvivl om, om træningen evt. er aflyst.

10 3. Avl 3.1 Ringtræning Adgangskrav For at kunne følge ringtræningen kræves: - Hovedklubmedlemskab - Betalt udvidet forsikring - Vaccination Oprettelse af hold Hold vil normalt kun være etableret i sommertidsperioden. 3.2 Annoncering Avlsannoncer på Kredsens hjemmeside optages gratis ved at fremsende dem til webmasteren Avlsannoncer (max 1/2 side) i et evt. Kredsnyt er gratis for Kredsens medlemmer ved levering af færdigmonteret materiale Avlsannoncer må gerne ophænges i klubhuset. 4. Klubhuset/Kantinen 4.1 Adgang Medlemmer og gæster har adgang til klubhuset, når der er træning, eller når et medlem med nøgle er til stede. Det sidste medlem med nøgle, der forlader klubhuset, har ansvar for, at hus og plads er forsvarligt aflåst Hunde har ingen adgang til klubhuset Hvalpe under 4 mdr. må dog gerne medtages i klubhuset. 4.2 Åbningstider Tiderne vil være ophængt i klubhuset 4.3 Oprydning i Klubhus Oprydning og orden i klubhuset påhviler alle brugere Hver især rydder op efter sig selv og fjerner brugt service. 4.4 Regler for selvbetjening Uden for normal træningstid vil der oftest være øl og vand m.m. i klubhuset. Dette kan købes til normale klubpriser Ved handel i kantinen uden for åbningstiderne noteres i en kalender, hvem der har taget hvad. (Husk både for- og efternavn samt dato) Grundet risikoen for tyveri, må der under ingen omstændigheder lægges kontanter. 4.5 Udlejning Kredsens medlemmer kan, hvis Klubhuset ikke er i brug i forbindelse med kredsarbejde, leje Klubhuset som selskabslokale for en pris, der pt. er fastsat til kr. 300 pr. dag/aften. Aftales i hvert enkelt tilfælde med bestyrelsen.

11 5. Pladsen 5.1 Nøgler Mod depositum kan medlemmer, der har været både Hovedklubmedlem og træningsmedlem af Kreds 56 i mindst ét år mod depositum få udleveret nøgle til plads og terrasse Kassereren står for registreringen og uddelingen af nøgler. 5.2 Bokse Bokse udlejes af kassereren. Boksene er personlig ejendom i den tid lejemålet varer, og ingen andre må uden tilladelse benytte de udlejede bokse Vedligeholdelsen af boksene påhviler lejerne I situationer, hvor der er venteliste til bokse, kan Bestyrelsen/BHU mod refusion af lejen, inddrage bokse, der ikke bliver brugt af lejerne Den enkelte lejer kan ikke videreudleje sin boks. 5.3 Parkering Parkering foregår på parkeringspladsen Parkering ved klubhuset er kun tilladt for kantinepersonalet og for pladsudvalgsmedlemmer med ærinde på pladsen I vådt føre køres der under ingen omstændigheder på græsset. 5.4 Brug af pladsen uden for træningstiden Medlemmer, der betaler træningsgebyr til Kreds 56, må gerne benytte træningspladsen uden for træningstiderne.tilladelsen udleveres af kasseren Af hensyn til Dyrlevs beboere (og dermed vores eget renommé) må der ikke trænes efter kl. 21. På hverdage og kl. 16 i weekenderne Ved træning uden for træningstiden gælder de samme regler som i træningstiden Såfremt der uden for træningstiden foregår former for træning, der ikke ville blive accepteret på holdene, er bestyrelsen bemyndiget til at bortvise det/de pågældende medlem(mer) fra træningspladsen i længere eller kortere tid. I grove tilfælde kan der ske en eksklusion af Kredsen Ved træning uden for træningstiden gælder de samme parkeringsregler som i træningstiden. 5.5 Hunde på pladsen Hunde må under ingen omstændigheder komme ind på nabomarkerne Sætter hunden et visitkort, skal det straks fjernes. Evt. vha. de dertil beregnede skovle Ved arrangementer må ikke-deltagende hunde kun komme på pladsen efter aftale med prøve-/skueleder. 5.6 Afbinding af hunde Ved afbinding af hunde må kun benyttes de dertil beregnede afbindingspæle Hundene skal afbindes med så kort line, at de ikke kan nå nabohundene. 5.7 Børn på pladsen Børn må på ingen måde være til gene for træningen Børn må ikke komme i nærheden af de afbundne hunde.

12 Børn må ikke lege på agilityrekvisitterne Forældre er velkomne til at nedsætte et legepladsudvalg. 6. Kurser 6.1 Kursusdeltageres forpligtigelser Kursusdeltagere, som Kredsen har betalt kursusafgift for, er forpligtede til at viderebringe deres indtryk og udbytte til Kredsens øvrige trænere og medlemmer. 6.2 Tilskuere ved kurser, vi arrangerer Tilskuere til kurser i Kreds 56, der er inviteret til at medvirke med hund, må overvære kurset, men har ingen taleret. 7. Kommunikation 7.1 Hjemmesiden Kreds 56 har oprettet en hjemmeside (www.kreds56.dk), som bestyres af en af bestyrelsens udpeget webmaster Målet er, at hjemmesiden hele tiden er updated med de seneste nyheder. Hjemmesiden skal være kredsens vigtigste kommunikationsværktøj. 7.2 Kredsnyt Kredsnyt Hvis Kredsnyt skal udsendes i en trykt form i fremtiden, hvilket bestyrelsen tager stilling til, gælder følgende regler: Udsendelse til medlemmer Kredsnyt uddeles i størst muligt omfang til medlemmerne på træningsdagene. Medlemmer, der ikke kommer til træning kan tidligst påregne at få tilsendt bladet 14 dage efter udgivelsen Udsendelsen af Kredsnyt betales af Kreds 56. (Dækkes bl.a. af de 30 % vi får pr. Hovedklubmedlem) Udsendelse til øvrige kredse Vi sender vores Kredsnyt til de sjællandske kredse, hvorfra vi selv modtager blad, samt Landsformand, BHR, AVR PR-udvalget og LD-1 s styrelse. 7.3 PR-virksomhed Scrapbog Kredsen fører en scrapbog Originalen opbevares af bibliotekaren. Den kan ikke udlånes, men gerne besigtiges. Ligger også på kredsens hjemmeside Annoncering Annoncering efter nye medlemmer foretages efter bestyrelsens skøn. 7.4 Bibliotek Kredsens bibliotek opbevares i Klubhuset Indholdet i biblioteket er afhængig af Kredsens økonomi og efterspørgslen på enkelte bøger eller videoer.

13 Bøger og videoer udlånes til Kredsens medlemmer for én måned ad gangen ved henvendelse til bibliotekaren Bortkommet materiale erstattes af låneren. 7.5 Nye medlemmer Der er udarbejdet informationsmateriale til nye medlemmer. Dette materiale skal hele tiden være under revision Informationsmaterialet indeholder pt. følgende: - Velkomst til Kreds 56 - Hovedklubbens introduktionsfolder - Gældende Bestemmelser for Kreds 56 - Indmeldelsesblanket til Hovedklubben 8. Konkurrencer 8.1 Årets Hund Præmier til Kredsens Hunde uddeles efter den ordinære generalforsamling Regelsæt for Årets Hunde kan ses på Kreds 56 s hjemmeside. 8.2 Danmarks Hunde Regelsæt for Danmarks Hunde kan ses på Schæferhundeklubbens hjemmeside. 8.3 Kredsmesterskab (KM) Deltagere For at deltage i KM skal HF være medlem af Hovedklubben (dette gælder ikke KM i B) For at deltage i KM skal HF have betalt træningsgebyr for 2. halvår. Træningsgebyret skal være betalt inden tilmeldingen Kun schæferhunde kan deltage Afholdelse KM er underlagt de almindelige bestemmelser i Specialklubbernes prøveprogram KM afholdes hvert år i november-december måned KM kan afholdes over flere dage. Ikke nødvendigvis i samme weekend KM behøver ikke nødvendigvis at blive dømt af samme dommer Kategorier Der kan være KM i følgende prøvekategorier: B - AB - ABC - SL I - SL II - SL III - BHP A - BHP I - BHP II - BHP III IPO I IPO II IPO III - SPH I IPO SPH Der konkurreres endvidere på tværs af kategorierne i bedste gruppe A- hund, bedste gruppe B-hund og bedste gruppe C-hund Prøven kan aflægges på dagen Vedr. SL-prøverne er der kun KM i samlede prøver Der er ingen begrænsninger for deltagelse med samme hund i samme kategori ved flere KM Tilmeldingsprocedure

14 Tilmeldingerne til KM nummereres i den rækkefølge, de modtages af prøvelederen Såfremt, der er flere tilmeldte til KM, end der tidsmæssigt er plads til, udtages deltagerne efter denne nummerering. Nummereringen er ikke udtryk for startrækkefølgen, men kun til brug ved udtagelsen Tilmeldingsfristen til KM er 8 dage Prøvelederen kontrollerer, at de tilmeldte hunde og HF opfylder kravene for deltagelse Først efter tilmeldingsfristens udløb kan medtages eventuelle hunde fra andre kredse. Disse kan ikke deltage i KM Bedømmelse Ved flere sporhundeprøver trækkes der lod om sporene Der dømmes i prædikater Pointene oplyses først ved præmieoverrækkelsen Ved pointlighed går yngre hund frem for ældre Præmier Der er præmie til vinderen i hver prøvekategori Der er vandrepokal samt en mindre erindringspræmie til bedste gruppe A-hund, bedste gruppe B-hund og bedste gruppe C-hund. Kan vindes selv om hele prøven ikke er bestået Der uddeles kun præmie, hvis hele prøven er bestået Vandrepokalerne til bedste gruppe A, bedste gruppe B og bedste gruppe C hund kan vindes til ejendom, hvis de vindes 3 gange i træk af den samme HF (altså ikke nødvendigvis samme hund) Vandrepokalerne afleveres til Kredsen det efterfølgende år i oktober måned Præmieuddelingen er uafhængig af deltagerantallet Præmierne uddeles på dagen. 9. Ture og arrangementer 9.1 Foredrag/medlemsmøder I vinterhalvåret kan afholdes foredrag og medlemsmøder. 9.2 Terræntur/ Terrænturskonkurrence TOA's opgave er bl.a. at arrangere terrænture og/eller terrænturskonkurrecer Ved konkurrencerne skal alle opgaver være reelle og have til formål at vise hund og/eller førers kunden og egenskaber. Ved turene åbnes der op for mere underholdende opgaver Det bør tilstræbes, at der er en terræntur/ terrænturskonkurrence både forår og efterår Der er indstiftet en vandrepokal til terrænturskonkurrencerne. Vinderen af vandrepokalen får samtidig en præmie til ejendom. Vandrepokalen vindes til ejendom, hvis den vindes 3 gang i træk af den samme HF (altså ikke nødvendigvis samme hund). 9.3 Vagt med hunde Ingen medlemmer af kreds 56 må i kredsregi gå vagt med deres hund(e)

15 . 10. Æresmedlem Æresmedlemsskab kan tildeles et medlem, der har ydet en ekstra indsats for schæferhunden eller kreds 56 igennem en årrække 10.2 Det er bestyrelsen der udnævner et. æresmedlem Æresmedlemmet får et diplom pokal gratis træning i kreds Tildeles på generalforsamlingen. 11 Fester Der er tradition for, at der afholdes en a) Skt. Hansfest lørdag før Skt. Hans b) Julefrokost/kredsfest Præmiering af årets medlem(er) finder sted ved julefrokosten/kredsfesten/ Generalforsamlingen. Bestyrelsen står for udvælgelsen og overrækkelsen.

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant)

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant) Referat bestyrelsesmøde d. 21/08-12 i klubhuset. Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant) 1) Godkendelse af diverse referater. Sidste referat godkendt. 2) Orientering

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

3. Fisken på disken Forventninger blev sammenstillet og der blev ryddet op i faglige og klubmæssige udeståender. SR ledte derefter processen.

3. Fisken på disken Forventninger blev sammenstillet og der blev ryddet op i faglige og klubmæssige udeståender. SR ledte derefter processen. Referat fra Bestyrelsesmøde i Kreds 47-Suså lørdag den 1. marts 2014 kl. 13.00 Deltagere: Tommy Jensen(TJ), Svend Erik Christensen(SC), Sofie Rasborg(SR), Benny Stoico(BS), Svend Jensen(SJ), Morten Christensen(MC)

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere