Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)"

Transkript

1 Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2011 (9.udgave)

2 Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke. Det eneste nye, der ligger i Gældende Bestemmelser er, at alle de uskrevne regler, som er i enhver forening, nu er blevet skrevet ned. Med Gældende Bestemmelser i hånden ved ethvert medlem, hvad der forventes af, og hvad der kan forvente af Kredsen. Gældende Bestemmelser har siden indførelsen vist sig at være et godt værktøj for medlemmerne, og langt den overvejende del af Kredsens medlemmer har taget godt imod dette nye tiltag, mens kun et ubetydeligt mindretal har ytret, at de føler at systemet er for stift. Vores 1994-udgave af Gældende Bestemmelser blev sendt til en række andre sjællandske kredse, og en del har udtrykt deres begejstring for idéen og har eller vil indføre et lignende system i deres kreds. Selvfølgelig ikke en kopi af vores regler, men et regelsæt tilpasset deres behov. Igennem 1994 kom en del rettelser og justeringer til Gældende Bestemmelser. 2. udgave af GB kom i begyndelsen af 1995 og 3. udgave i har givet ophav til tilføjelser, rettelser og justeringer. En del af disse har været bragt i Kredsnyt og andre har kunnet læses i de ophængte bestyrelsesreferater. Disse rettelser blev udgivet i 4. udgave af GB pr. 26/2-98. Øvrige rettelser og tilføjelser, som er kommet til i 1998 blev inkluderet i 5. udgave af Gældende Bestemmelser, som vil blive uddelt til nye medlemmer og ophængt i Klubhuset. 6. udgave af vores regelsæt kom i 2004 under navnet Regler og retningslinier. I starten af 2006 er vi klar med 7. udgave af Gældende Bestemmelser for Kreds 56. I 2007 er der sket ganske få tilpasninger af Gældende Bestemmelser Igen i 2010 vil der kun være få ændringer. Vi finder det vigtigt, at alle medlemmer sætter sig ind i vores regelsæt og altid har Gældende Bestemmelser for Kreds 56 ved hånden. Lad Gældende Bestemmelser for Kreds 56 ligge sammen med dit prøveprogram - de to vigtigste hæfter for dit virke i Kreds 56! Bestyrelsen 30 oktober 2011 Index: 1. Organisation 2. Træning 3. Avl 4. Klubhuset/Kantinen 5. Pladsen 6. Kurser 7. Kommunikation 8. Konkurrencer 9. Ture og arrangementer 10. Æresmedlem 11. Fester

3 1. Organisation 1.1 Forretningsorden 1 Bestyrelsesmøde afholdes 1. gang pr. måned fortrinsvis på søndage. Undtaget er møderne op til sommerferien og juleferien. Der afholdes ikke møde i juli. Stk. 1 Såfremt BRK'er og/eller ARK'er ikke er medlem af bestyrelsen, gives en stående indbydelse til deltagelse i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Skønner formanden, at der er enkeltsager den/de ikke-generalforsamlingsvalgte BRK'er og/eller ARK'er ikke skal deltage i, anbringes disse sidst på dagsordenen, og BRK'er og/eller ARK'er adviseres herom. Stk. 2 De af generalforsamlingen valgte suppleanter gives en stående indbydelse til deltagelse i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Skønner formanden, at der er enkeltsager den/de valgte suppleanter ikke skal deltage i, anbringes disse sidst på dagsordenen, og suppleanterne adviseres herom. Stk. 3 De eksakte datoer og steder for møderne for det kommende halvår besluttes på det første ordinære møde efter generalforsamlingen og på juni mødet. Stk. 4 Såfremt der ikke er nogen presserende punkter til dagsordenen, kan formanden aflyse et møde indtil 2 dage før mødet planmæssigt skulle have været afholdt. Stk. 5 Hvis der fremkommer sager, der ikke kan vente til førstkommende ordinære møde, kan formanden indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med så langt indkaldelsesvarsel som muligt. 2 Forslag til dagsorden kan fremsættes af ethvert af kredsens medlemmer og skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før mødet. Stk. 2 Et punkt kan forlanges optaget på dagsordenen af: - det enkelte bestyrelsesmedlem - udvalgsformændene - 1/4 af kredsens medlemmer Stk. 3 Dagsordenen fremsendes/mailes/afleveres til bestyrelsesmedlemmerne, ARK'er, BRK'er og suppleanter senest 5 dage før mødet. Formanden kan, hvis denne skønner det nødvendigt forlange bilag til de enkelte punkter. 3 Formanden udfærdiger - evt. med bistand af sekretæren - mødernes dagsorden, herunder rækkefølgen af dagsordenens punkter. Han åbner og leder møderne. 4 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Stk. 2 Skriftlig afstemning kan forlanges. Stk. 3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 5 Alle beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol, som føres af sekretæren i samråd med formanden. Stk. 2 Mindretal kan forlange, at afvigende meninger i korthed tilføjes beslutningsprotokollen. Stk. 3 Udskrift af protokollen fremsendes/mailes/afleveres til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, ARK er, BRK er og suppleanter senest sammen med det næstkommende mødes dagsorden. Aflyses det næstkommende møde, skal udskriften sendes/mailes/afleveres sammen med aflysningen. Stk. 4 Dette udskrift verificeres på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor det optages på dagsordenen som pkt. 1. Stk. 5 Efter verifikationen ophænges referatet i klubhuset og lægges ud på kredsens hjemmeside.. Stk. 6 Protokollen, som beror hos sekretæren, er på anmodning tilgængelig for de enkelte medlemmer. 6 Bestyrelsen kan nedsætte og opløse stående og særlige udvalg. Stk. 2 Bestyrelsen udpeger udvalgenes formænd.

4 Stk. 3 Formanden modtager besked om udvalgenes møder. Formanden eller et af ham udpeget bestyrelsesmedlem kan deltage i møderne. 7 Formanden aflægger ved hvert ordinært møde en kort rapport over afholdte møder, arrangementer, skrivelser fra Hovedklubben, henvendelser fra andre kredse mv., som er foregået/fremkommet siden sidste møde. 8 Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde vedtage at indbyde andre end bestyrelsens medlemmer, ARK'eren BRK'eren og suppleanterne til at deltage i drøftelsen omkring et specifikt punkt. Kun bestyrelsen træffer beslutningen. 9 Denne forretningsorden træder i kraft den 13 December 2010, og kan kun ændres på et ordinært bestyrelsesmøde. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 13 december 2010 Formand Michael Larsen 1.2 Økonomi Udgifter Møder Betaling af mødeudgifter ved privat mødeafholdelse er pt. sat til 25 kr./deltager. Mødediæt kan kun udbetales, såfremt der tilgår bestyrelsen et referat fra mødet. Mødelederen afregner på specielt bilag med kassereren Ved møder afholdt i klubhuset afregnes de faktiske udgifter. Mødelederen afregner på specielt bilag med kassereren Fortæring til nedenstående eksterne møder betales af Kredsen: - Repræsentantskabsmøder - Formøder til repræsentantskabsmøder - Formandsmøder - BRK-møder - ARK-møder - PRK-møder - Avlsvejledermøder - Landsdelsmøder Transport Betalt transport aftales altid med kassereren på forhånd. Ikke aftalt transport kan ikke forventes refunderet Transport til kurser betales af Kredsen. Taksten er pt. sat til Statens laveste takst Transport til nedenstående møder betales af Kredsen: - Repræsentantskabsmøde - Formøde til repræsentantskabsmøde - Formandsmøde - BRK-møder - ARK-møder - PRK-møder - Avlsvejledermøder

5 - Landsdelsmøder Kurser Kredsen betaler kursusafgift for deltagere indstillet af BHU eller AVU Storkurser: Kredsen betaler fuld kursusafgift for trænere indstillet af BHU. Til øvrige trænere, der ønsker at deltage, ydes et tilskud på l00 kr. Øvrige menige medlemmer betaler selv den fulde kursusafgift Til deltagere indstillet af BHU eller AVU betaler Kredsen kr. 75 til fortæring, såfremt fortæring ikke er indregnet i kursusafgiften Konkurrencer Ved officielle konkurrencer, hvor Kredsen har udpeget/foreslået deltagere samt ved deltagelse i DM BHP III, DM IPO III, DM SPH 1og DM IPO SPH, betaler Kredsen: Dette er kun gældende for træningsmedlemmer. - tilmeldingsgebyr/prøvegebyr Der ydes ikke kørselsgodtgørelse Præmier Kreds 56 giver præmier til nedenstående arrangementer. Præmiestørrelsen ligger pt. på ca. 300 kr. Præmietilsagn gives så hurtigt som muligt, så vi kan blive nævnt som præmiegivere i Hovedbladet/hjemmesider. Præmieliste: - HAS - DM BHP III - DM IPO III - DM SPH DM IPO SPH Ungdomslejer - Brugshundearrangementer, hvor vi selv deltager Præmier til øvrige arrangementer gives ikke automatisk, men behandles af bestyrelsen fra sag til sag Støtte til VM-holdet gives ikke Præmier til Kredsens hund (se 8.1) Telefon Der kan gives et tilskud til brugen af telefon til: - Formand - BRK'er - ARK'er I særlige tilfælde kan bestyrelsen bevilge tilskud til brugen af telefon til medlemmer, der udfører en opgave for klubben, der kræver megen snak i telefon. Bestyrelsen kan endvidere bevilge tilskud til medlemmer, der stiller deres mobiltelefon til rådighed ved arrangementer Fest for trænerne m.m Som en lille gestus for det store arbejde, de frivillige trænere lægger i deres arbejde året igennem, kan bestyrelsen én gang pr. kalenderåret indbyde de trænere, der har trænet hold i mere end tre måneder i årets løb, gratis med til en julefrokost, Sct. Hansfest, Kredsfest eller lignende Ligeledes inviteres Kredsens webmaster og en evt. redaktør Forplejning ved arrangementer Ved prøver tildeles hjælper om morgenen

6 vederlagsfrit kaffe/te og morgenmad Ved kombiarrangementer, skuer, hvalpeshows, kåringer og konkurrencer udleveres spisebilletter til medhjælperne Dommere Som tak for hjælpen ved prøver modtager dommeren en flaske vin/spiritus Som tak for hjælpen ved prøver modtager evt. dommeraspirant(er) og/eller evt. hjælpere udefra en flaske vin Indtægter Træningsgebyr Træningsgebyret fastsættes af bestyrelsen i november måned Pr. 1/1-09 er træningsgebyret sat til 450 kr./halvår.der betales ved indskrivningen Dette indebærer, at HF eren kan træne flere hunde for samme gebyr Bestyrelsesmedlemmer kan træne, for halvt træningsgebyr BRK'er og ARK'er kan træne. For halvt træningsgebyr Såfremt bestyrelsen skønner, at Kredsens økonomi kan bære det, kan trænerne træne for, halvt træningsgebyr Hvalpe fra kenneler tilknyttet kreds 56 kan træne en hel sæson for halvt træningsgebyr, dette er gældende til hvalpen er 1 år Depositum for nøgler Depositum for nøgle til pladsen og klubhuset pr. 7/3-05 sat til 250 kr Boksleje Lejemålet for Kredsens bokse er halvårligt og koster pt. 50 kr./halvår. For at kunne leje en boks skal der betales træningsgebyr Der kan i første omgang kun lejes én boks pr. medlem Når alle bokse er udlejede, fører kassereren en venteliste Honorarer Enhver form for indtægter hold eller enkeltmedlemmer oppebærer i forbindelse med Kredsens virke tilfalder helt og fuldt ud Kredsen. 1.3 Vejledende Årsplan Efter generalforsamlingen udformer bestyrelsen en vejledende årsplan Årsplanen offentliggøres på Kredsens hjemmeside og i et evt. Kredsnyt. Endvidere ophænges den i Klubhuset Planen justeres fortløbende. 1.4 Udvalg Efter generalforsamlingen nedsætter bestyrelsen en række udvalg til at varetage kredsens daglige drift Traditionelt nedsættes følgende stående udvalg: - Avlsudvalget (AVU) - Brugshundeudvalget (BHU) - Pladsudvalget (PU) - Kantineudvalget (KU) - Festudvalget (FU) - Tur- og aktivitetsudvalget (TOA)

7 - PR-Udvalget (PRU) - Årets Hunde Udvalg (KHU) - Hjemmesideudvalget (ITU) - Redaktionsudvalget (RED), hvis der udgives et kredsblad Antallet og arten af udvalg er ikke fastlagt Efter generalforsamlingen udnævnes en BRK'er, som er Brugshunderådets kontaktperson, en ARK'er, som er Avlsrådets kontaktperson, og en PRK'er, som er PR-udvalgets kontaktperson. Traditionelt er disse tre personer også formænd for de tilsvarende udvalg. Specielt for ARK'eren gælder overordnede regler fra Hovedklubben Efter behov kan bestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af specifikke opgaver Udvalgene står for den daglige drift af Kredsen. Alle udvalgsbeslutninger forelægges bestyrelsen til godkendelse/vedtagelse. 1.5 Gældende Bestemmelser for Kreds Regler for kredsens virke optages i Gældende Bestemmelser for Kreds Gældende Bestemmelser for Kreds 56 revideres hvert år efter generalforsamlingen Løbende revideres Gældende Bestemmelser for Kreds 56 året igennem. Rettelser bringes på hjemmesiden og i et evt. Kredsnyt Bestyrelsesmedlemmer, ARK'er, BRK'er og PRK'er skal altid have et opdateret eksemplar af Gældende Bestemmelser for Kreds Ligeledes skal der altid stå et opdateret eksemplar af Gældende Bestemmelser for Kreds 56 i Klubhuset. 2. Træning 2.1 Alment Indskrivning Der er indskrivning til de enkelte hold i januar og august Ved indskrivningen medbringes: - vaccinationsattest - kvittering for betalt udvidet forsikring - kvittering for betalt Hovedklubmedlemskab Ved indskrivningen betales træningsgebyr og evt. boksleje Ved evt. ophør af træning midt i en træningsperiode vil træningsgebyret ikke blive refunderet Hunde på hvalpehold, B-hold og/eller Klikkerhold behøver ikke at være Hovedklubmedlemmer Gæstetræning For gæsters træning i Kreds 56 gælder de samme regler som for ordinære træningsmedlemmer Ønske om gæstetræning rettes til bestyrelsen, ARK'eren, eller BRK'eren, som til enhver tid kan afslå en anmodning om gæstetræning Gæster, der ønsker at deltage i træningen en enkelt gang eller to, kan deltage i holdtræningen Gæster, der ønsker at benytte træningspladsen en enkelt gang eller to uden for træningstiden, kan træne sammen med et eller flere af Kredsens

8 træningsmedlemmer, såfremt bestyrelsen, ARK'er eller BRK'er er blevet adviseret på forhånd Gæster, der inviteres til træning på Kredsens træningsplads, skal ved invitation/tilladelse have oplyst navnet på en kontaktperson til hvem, de skal henvende sig ved ankomsten til pladsen. Denne kontaktperson fungerer som vært og har ansvaret for, at gæsten vises tilrette og gøres bekendt med Gældende Bestemmelser for Kreds 56. Det er kontaktpersonens ansvar, at kontrollere hovedklubmedlemskab og udvidet forsikring Hovedklubmedlemskab Hovedklubmedlemskab koster pt. 600 kr. kr./år (heraf tilfalder de 30 % Kredsen). Familiemedlemmer, ungdomsmedlemmer & pensionister: pt. 300 kr./år Hovedklubbens adresse er: Schæferhundeklubben for Danmark, Trunderupvej 12 A 5683 Haarby, tlf (Tirsdag Torsdag kl ). Fax Giro: Indmeldelseskort fås hos kassereren Schæferhundeklubbens hjemmeside: Prøveprogram Prøveprogrammet sælges af kassereren for 50 kr Prøveprogrammet uddeles til låns til alle trænere Trænernes egne hunde For at sikre, at trænerne også får trænet deres egne hunde, kommer de i første række Holdfordeling Oprykning til nyt hold sker normalt ved bestået prøve. Trænermødet har kompetence til i specielle tilfælde at placere hundeførere på andre hold, end deres prøve berettiger til Forsikring For at træne i Kreds 56 kræves fremvisning af kvittering for betalt udvidet forsikring BRK'eren forestår kontrollen med betalt udvidet forsikring. 2.2 Hvalpe Oprykning til lydighedshold Oprykning fra hvalpehold til lydighedshold sker i ca. 7- månedersalderen. 2.3 Spor Adgangskrav Se Arealerne Kredsen har pt. skiftende sporarealer Arealerne må ikke benyttes uden for træningstiden Sporflag af metal må ikke benyttes på Kredsens sporarealer. 2.4 Lydighed Adgangskrav Se

9 2.5 Forsvarsarbejde Adgangskrav For at deltage i forsvarsarbejdet skal følgende krav opfyldes: 1) HF'eren skal være Hovedklubmedlem. 2) Der skal gås lydighed på hold. 3) Der skal gås spor på hold, eller hund/hf'er skal tidligere have bestået en prøve, hvori spor indgår (dvs. min. en AB-prøve). Punkt 3) gælder selvfølgelig kun i de perioder, vi har sporhold. 4) Hunden skal have bestået mindst en B-prøve eller en Færdselsprøve, eller HF'eren skal tidligere have bestået en prøve, hvori gruppe C indgår (ABC, BHP, IPO,). I ganske særlige tilfælde kan BHU/Bestyrelsen dispensere fra ovenstående regelsæt C-trænerne kan kræve stabilitet i træningen, og HF'ere, der ikke møder regelmæssigt frem, kan ikke tilbydes forsvarsarbejde. 2.6 Materialer Klubbens materiel må gerne benyttes uden for træningstiden. Det bestræbes, at der altid skal være ét par bukser og ét ærme i klubhuset Fejl på materiel og ødelagt materiel rapporteres til BHU s materialemand straks, når dette konstateres Kredsens apportbukke er ikke beregnet til træning - kun til prøver Det er figuranternes ansvar, at skabene på verandaen er låst, når klubhuset forlades Pistoler og patroner må af sikkerhedsmæssige grunde kun benyttes af personer, der har underskrevet en af politiet udformet bruger- og bærertilladelse Pistoler og patroner må kun benyttes på Kreds 56's træningsplads eller prøvearealer/ udstillingsarealer. Når pistoler og patroner benyttes under træningen informeres øvrige trænere på pladsen om dette. 2.7 Aflysning af træning Forudsigelige aflysninger Forudsigelige aflysninger (fx pga. arrangementer m.m.) annonceres på hjemmesiden og i et evt. Kredsnyt. Endvidere skrives på opslagstavlen i klubhuset i så god tid som muligt. Der sendes en informativ til medlemmer med registreret adresse Uforudsigelige aflysninger Ved uforudsigelige aflysning af træning (fx pga. vejrliget eller pladsens beskaffenhed), kontaktes trænerne af BHU Det er BRK'erens kompetence at aflyse holdtræningen pga. vejrliget, mens Pladsudvalgsformanden har kompetence til at aflyse al træning (også selvtræning!), hvis han skønner, at pladsen kan tage skade (fx ved for meget vand på banen) Af praktiske grunde er det ikke muligt for de enkelte trænere at ringe til de enkelte HF'ere og meddele en evt. aflysning. Der sendes en informativ mail til de medlemmer, der har en registreret adresse. De enkelte HF'ere, der ikke har , er velkomne til at ringe til trænerne, hvis de er i tvivl om, om træningen evt. er aflyst.

10 3. Avl 3.1 Ringtræning Adgangskrav For at kunne følge ringtræningen kræves: - Hovedklubmedlemskab - Betalt udvidet forsikring - Vaccination Oprettelse af hold Hold vil normalt kun være etableret i sommertidsperioden. 3.2 Annoncering Avlsannoncer på Kredsens hjemmeside optages gratis ved at fremsende dem til webmasteren Avlsannoncer (max 1/2 side) i et evt. Kredsnyt er gratis for Kredsens medlemmer ved levering af færdigmonteret materiale Avlsannoncer må gerne ophænges i klubhuset. 4. Klubhuset/Kantinen 4.1 Adgang Medlemmer og gæster har adgang til klubhuset, når der er træning, eller når et medlem med nøgle er til stede. Det sidste medlem med nøgle, der forlader klubhuset, har ansvar for, at hus og plads er forsvarligt aflåst Hunde har ingen adgang til klubhuset Hvalpe under 4 mdr. må dog gerne medtages i klubhuset. 4.2 Åbningstider Tiderne vil være ophængt i klubhuset 4.3 Oprydning i Klubhus Oprydning og orden i klubhuset påhviler alle brugere Hver især rydder op efter sig selv og fjerner brugt service. 4.4 Regler for selvbetjening Uden for normal træningstid vil der oftest være øl og vand m.m. i klubhuset. Dette kan købes til normale klubpriser Ved handel i kantinen uden for åbningstiderne noteres i en kalender, hvem der har taget hvad. (Husk både for- og efternavn samt dato) Grundet risikoen for tyveri, må der under ingen omstændigheder lægges kontanter. 4.5 Udlejning Kredsens medlemmer kan, hvis Klubhuset ikke er i brug i forbindelse med kredsarbejde, leje Klubhuset som selskabslokale for en pris, der pt. er fastsat til kr. 300 pr. dag/aften. Aftales i hvert enkelt tilfælde med bestyrelsen.

11 5. Pladsen 5.1 Nøgler Mod depositum kan medlemmer, der har været både Hovedklubmedlem og træningsmedlem af Kreds 56 i mindst ét år mod depositum få udleveret nøgle til plads og terrasse Kassereren står for registreringen og uddelingen af nøgler. 5.2 Bokse Bokse udlejes af kassereren. Boksene er personlig ejendom i den tid lejemålet varer, og ingen andre må uden tilladelse benytte de udlejede bokse Vedligeholdelsen af boksene påhviler lejerne I situationer, hvor der er venteliste til bokse, kan Bestyrelsen/BHU mod refusion af lejen, inddrage bokse, der ikke bliver brugt af lejerne Den enkelte lejer kan ikke videreudleje sin boks. 5.3 Parkering Parkering foregår på parkeringspladsen Parkering ved klubhuset er kun tilladt for kantinepersonalet og for pladsudvalgsmedlemmer med ærinde på pladsen I vådt føre køres der under ingen omstændigheder på græsset. 5.4 Brug af pladsen uden for træningstiden Medlemmer, der betaler træningsgebyr til Kreds 56, må gerne benytte træningspladsen uden for træningstiderne.tilladelsen udleveres af kasseren Af hensyn til Dyrlevs beboere (og dermed vores eget renommé) må der ikke trænes efter kl. 21. På hverdage og kl. 16 i weekenderne Ved træning uden for træningstiden gælder de samme regler som i træningstiden Såfremt der uden for træningstiden foregår former for træning, der ikke ville blive accepteret på holdene, er bestyrelsen bemyndiget til at bortvise det/de pågældende medlem(mer) fra træningspladsen i længere eller kortere tid. I grove tilfælde kan der ske en eksklusion af Kredsen Ved træning uden for træningstiden gælder de samme parkeringsregler som i træningstiden. 5.5 Hunde på pladsen Hunde må under ingen omstændigheder komme ind på nabomarkerne Sætter hunden et visitkort, skal det straks fjernes. Evt. vha. de dertil beregnede skovle Ved arrangementer må ikke-deltagende hunde kun komme på pladsen efter aftale med prøve-/skueleder. 5.6 Afbinding af hunde Ved afbinding af hunde må kun benyttes de dertil beregnede afbindingspæle Hundene skal afbindes med så kort line, at de ikke kan nå nabohundene. 5.7 Børn på pladsen Børn må på ingen måde være til gene for træningen Børn må ikke komme i nærheden af de afbundne hunde.

12 Børn må ikke lege på agilityrekvisitterne Forældre er velkomne til at nedsætte et legepladsudvalg. 6. Kurser 6.1 Kursusdeltageres forpligtigelser Kursusdeltagere, som Kredsen har betalt kursusafgift for, er forpligtede til at viderebringe deres indtryk og udbytte til Kredsens øvrige trænere og medlemmer. 6.2 Tilskuere ved kurser, vi arrangerer Tilskuere til kurser i Kreds 56, der er inviteret til at medvirke med hund, må overvære kurset, men har ingen taleret. 7. Kommunikation 7.1 Hjemmesiden Kreds 56 har oprettet en hjemmeside (www.kreds56.dk), som bestyres af en af bestyrelsens udpeget webmaster Målet er, at hjemmesiden hele tiden er updated med de seneste nyheder. Hjemmesiden skal være kredsens vigtigste kommunikationsværktøj. 7.2 Kredsnyt Kredsnyt Hvis Kredsnyt skal udsendes i en trykt form i fremtiden, hvilket bestyrelsen tager stilling til, gælder følgende regler: Udsendelse til medlemmer Kredsnyt uddeles i størst muligt omfang til medlemmerne på træningsdagene. Medlemmer, der ikke kommer til træning kan tidligst påregne at få tilsendt bladet 14 dage efter udgivelsen Udsendelsen af Kredsnyt betales af Kreds 56. (Dækkes bl.a. af de 30 % vi får pr. Hovedklubmedlem) Udsendelse til øvrige kredse Vi sender vores Kredsnyt til de sjællandske kredse, hvorfra vi selv modtager blad, samt Landsformand, BHR, AVR PR-udvalget og LD-1 s styrelse. 7.3 PR-virksomhed Scrapbog Kredsen fører en scrapbog Originalen opbevares af bibliotekaren. Den kan ikke udlånes, men gerne besigtiges. Ligger også på kredsens hjemmeside Annoncering Annoncering efter nye medlemmer foretages efter bestyrelsens skøn. 7.4 Bibliotek Kredsens bibliotek opbevares i Klubhuset Indholdet i biblioteket er afhængig af Kredsens økonomi og efterspørgslen på enkelte bøger eller videoer.

13 Bøger og videoer udlånes til Kredsens medlemmer for én måned ad gangen ved henvendelse til bibliotekaren Bortkommet materiale erstattes af låneren. 7.5 Nye medlemmer Der er udarbejdet informationsmateriale til nye medlemmer. Dette materiale skal hele tiden være under revision Informationsmaterialet indeholder pt. følgende: - Velkomst til Kreds 56 - Hovedklubbens introduktionsfolder - Gældende Bestemmelser for Kreds 56 - Indmeldelsesblanket til Hovedklubben 8. Konkurrencer 8.1 Årets Hund Præmier til Kredsens Hunde uddeles efter den ordinære generalforsamling Regelsæt for Årets Hunde kan ses på Kreds 56 s hjemmeside. 8.2 Danmarks Hunde Regelsæt for Danmarks Hunde kan ses på Schæferhundeklubbens hjemmeside. 8.3 Kredsmesterskab (KM) Deltagere For at deltage i KM skal HF være medlem af Hovedklubben (dette gælder ikke KM i B) For at deltage i KM skal HF have betalt træningsgebyr for 2. halvår. Træningsgebyret skal være betalt inden tilmeldingen Kun schæferhunde kan deltage Afholdelse KM er underlagt de almindelige bestemmelser i Specialklubbernes prøveprogram KM afholdes hvert år i november-december måned KM kan afholdes over flere dage. Ikke nødvendigvis i samme weekend KM behøver ikke nødvendigvis at blive dømt af samme dommer Kategorier Der kan være KM i følgende prøvekategorier: B - AB - ABC - SL I - SL II - SL III - BHP A - BHP I - BHP II - BHP III IPO I IPO II IPO III - SPH I IPO SPH Der konkurreres endvidere på tværs af kategorierne i bedste gruppe A- hund, bedste gruppe B-hund og bedste gruppe C-hund Prøven kan aflægges på dagen Vedr. SL-prøverne er der kun KM i samlede prøver Der er ingen begrænsninger for deltagelse med samme hund i samme kategori ved flere KM Tilmeldingsprocedure

14 Tilmeldingerne til KM nummereres i den rækkefølge, de modtages af prøvelederen Såfremt, der er flere tilmeldte til KM, end der tidsmæssigt er plads til, udtages deltagerne efter denne nummerering. Nummereringen er ikke udtryk for startrækkefølgen, men kun til brug ved udtagelsen Tilmeldingsfristen til KM er 8 dage Prøvelederen kontrollerer, at de tilmeldte hunde og HF opfylder kravene for deltagelse Først efter tilmeldingsfristens udløb kan medtages eventuelle hunde fra andre kredse. Disse kan ikke deltage i KM Bedømmelse Ved flere sporhundeprøver trækkes der lod om sporene Der dømmes i prædikater Pointene oplyses først ved præmieoverrækkelsen Ved pointlighed går yngre hund frem for ældre Præmier Der er præmie til vinderen i hver prøvekategori Der er vandrepokal samt en mindre erindringspræmie til bedste gruppe A-hund, bedste gruppe B-hund og bedste gruppe C-hund. Kan vindes selv om hele prøven ikke er bestået Der uddeles kun præmie, hvis hele prøven er bestået Vandrepokalerne til bedste gruppe A, bedste gruppe B og bedste gruppe C hund kan vindes til ejendom, hvis de vindes 3 gange i træk af den samme HF (altså ikke nødvendigvis samme hund) Vandrepokalerne afleveres til Kredsen det efterfølgende år i oktober måned Præmieuddelingen er uafhængig af deltagerantallet Præmierne uddeles på dagen. 9. Ture og arrangementer 9.1 Foredrag/medlemsmøder I vinterhalvåret kan afholdes foredrag og medlemsmøder. 9.2 Terræntur/ Terrænturskonkurrence TOA's opgave er bl.a. at arrangere terrænture og/eller terrænturskonkurrecer Ved konkurrencerne skal alle opgaver være reelle og have til formål at vise hund og/eller førers kunden og egenskaber. Ved turene åbnes der op for mere underholdende opgaver Det bør tilstræbes, at der er en terræntur/ terrænturskonkurrence både forår og efterår Der er indstiftet en vandrepokal til terrænturskonkurrencerne. Vinderen af vandrepokalen får samtidig en præmie til ejendom. Vandrepokalen vindes til ejendom, hvis den vindes 3 gang i træk af den samme HF (altså ikke nødvendigvis samme hund). 9.3 Vagt med hunde Ingen medlemmer af kreds 56 må i kredsregi gå vagt med deres hund(e)

15 . 10. Æresmedlem Æresmedlemsskab kan tildeles et medlem, der har ydet en ekstra indsats for schæferhunden eller kreds 56 igennem en årrække 10.2 Det er bestyrelsen der udnævner et. æresmedlem Æresmedlemmet får et diplom pokal gratis træning i kreds Tildeles på generalforsamlingen. 11 Fester Der er tradition for, at der afholdes en a) Skt. Hansfest lørdag før Skt. Hans b) Julefrokost/kredsfest Præmiering af årets medlem(er) finder sted ved julefrokosten/kredsfesten/ Generalforsamlingen. Bestyrelsen står for udvælgelsen og overrækkelsen.

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub (10.udgave)

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub (10.udgave) Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2016 (10.udgave) Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke.

Læs mere

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende Oktober 2013 Træningsplads og arealer... 2 Indskrivning... 2 Betaling... 2 PRØVER... 3 Kredsens præmieregler/tilskud...

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Opdateret og godkendt i forbindelse med NFKs bestyrelsesmøde den 7.3.2010. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Snarest efter

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub.

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. I år har BHR valgt temaet Træningsweekend for alle, hvilket betyder at

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Købehavns Firma Sport

Vedtægter for Købehavns Firma Sport Vedtægter for Købehavns Firma Sport 1 Navn Foreningens navn er Københavns Firma Sport (KFS). Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stiftet 25. maj 1987. 2 Formål Foreningens formål er gennem

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg. Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede Ulfborg Borger & Håndværkerforening. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

LOVE FOR SLETTEN BÅDEKLUB

LOVE FOR SLETTEN BÅDEKLUB LOVE FOR SLETTEN BÅDEKLUB 1. KLUBBENS NAVN, HJEMSTED OG STANDER: Klubbens navn er SLETTEN BÅDEKLUB forkortet SB. Klubben er stiftet den 16. juni 1964. Klubbens hjemsted er Sletten Havn, Fredensborg Kommune.

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Brydeklubben THOR Vejgaard

Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen 29 januar 2014. Side 2/9 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Brydeklubben Thor Vejgaard. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011 Referent: Deltagere: Pernille Dohlmann Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis Aagaard Petersen,

Læs mere

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Døves Bowling Club Odense Tenpins 94. 1.2 Klubben er stiftet den 3. juni 1994. 1.3 Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant)

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant) Referat bestyrelsesmøde d. 21/08-12 i klubhuset. Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant) 1) Godkendelse af diverse referater. Sidste referat godkendt. 2) Orientering

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere