Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni respondenter. 8. juni juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni respondenter 8. juni juni 2015

2 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Hovedkonklusioner Gennemgang af resultater Service Kommunikation Fagligt arbejde Kontrolbesøg Selvbetjening Omdømme Sammenligning med tidligere kundetilfredshedsundersøgelser.40-44

3 Om undersøgelsen Denne undersøgelse er lavet af MEGAFON i samarbejde med Fødevarestyrelsens med henblik på at afdække tilfredsheden blandt Fødevarestyrelsens kunder. Undersøgelsen er udført planmæssigt som web-undersøgelse i perioden fra d. 8. juni 2015 til d. 29. juni 2015 på baggrund af kundelister udleveret af Fødevarestyrelsen i alt har 2653 kunder modtaget undersøgelsen. 518 respondenter har besvaret hele skemaet, mens yderligere 35 respondenter har besvaret dele af det. Antallet af besvarelser falder således løbende igennem spørgeskemaet. Svarprocenten er på 21% ved første spørgsmål og falder herefter til 20% ved spørgeskemaets sidste spørgsmål. Med henblik på, at der er tale om en webundersøgelse af en ganske betydelig længde (ca. 15 minutter), vurderes dette resultat at være tilfredsstillende. Såfremt Fødevarestyrelsen fremover ønsker en højere svarprocent anbefales en reduktion af spørgsmål samt gennemførelse af telefoniske interview. Med en stigning af web baserede kundetilfredshedsundersøgelser i markedet generelt opleves et fald i besvarelser i denne type undersøgelser. Så for at opnå en højere svarprocent og dermed en højere grad af repræsentativitet, anbefaler MEGAFON fokus på kortere undersøgelser og supplerende telefoniske interview. I den efterfølgende kommentering, vil der i de spørgsmål, hvor det er muligt og relevant, blive sammenlignet med undersøgelserne fra 2010 og Forskelle er kommenteret ved et 95%-signifikansniveau. Dette betyder, at en observeret forskel kun er kommenteret, når forskellen ligger uden for det konfidensinterval i normalfordelingen, der med en sikkerhed på 95% indeholder forskellen. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Afvigelser, der ligger inden for dette konfidensinterval, kan ikke beskrives som en egentlig forskel, men kan blot være udtryk for tilfældighed. I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i parentes, hvilket skyldes afrundinger.

4 Om undersøgelsen Størstedelen (63%) af respondenterne i undersøgelsen er engros-fødevarevirksomheder (32%) eller detailfødevarevirksomheder (31%). 8% af respondenterne er landmænd eller akvakulturbrugere, 5% er dyrlæger, 3% er kommuner, mens næsten ingen (ca. 0%) er landbrugskonsulenter. 21% svarer, at der er anden baggrund for deres henvendelse til Fødevarestyrelsen. Langt størstedelen af respondenterne (82%) har haft kontakt med Fødevarestyrelsen ved kontrolbesøg, næsten halvdelen har enten været i telefonisk kontakt (46%), kontakt via (44%) eller har besøgt hjemmesiden (42%). Hver fjerde (24%) har indberettet eller ansøgt via selvbetjeningsløsninger, 16% har haft kontakt via brev, 12% ved andre fysiske møder, mens få har haft kontakt via SMS (4%), har hentet eller indberettet elektronisk information via mobiltelefon (2%) eller haft anden form for kontakt (4%). Hvad er baggrunden for din kontakt med Fødevarestyrelsen? 0% 10% 20% 30% 40% På hvilken måde har du været i kontakt med Fødevarestyrelsen inden for det seneste år? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Fødevarevirksomheder, engros 32% Ved kontrolbesøg 82% Fødevarevirksomheder, detail Landmand eller akvakulturbruger 8% 31% Telefonisk Via Besøgt hjemmeside 46% 44% 42% Dyrlæge 5% Indberettet eller ansøgt via selvbetjeningsløsninger 24% Kommune 3% Via brev 16% Landbrugskonsulent 0% Ved andre fysiske møder Via SMS 4% 12% Andet 21% Hentet eller indberettet elektronisk information via mobiltelefon 2% Anden form for kontakt 4%

5 Om undersøgelsen 16% af virksomhederne i undersøgelsen er enkeltmandsvirksomheder, 39% har 2-9 ansatte og 24% har ansatte. 12% har ansatte, mens 9% har over 250 ansatte. Sammenlignet med undersøgelsen fra 2013, hvor enkeltmandsvirksomhederne var den største gruppe, er respondenterne en smule mere jævnt fordelt over de forskellige virksomhedsstørrelser. 0% af de adspurgte er under 26 år, 15% er mellem 26 og 40 år, 57% er mellem 41 og 55 år, mens 27% er over 55 år. På dette område ligner sammensætningen stikprøven fra 2013, hvilket taler for at de to undersøgelser er sammenlignelige. Hvor mange ansatte er der i din virksomhed? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hvad er din alder? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kun mig selv 16% Under 26 år 0% Færre end 10 39% år 15% % % år 57% Over 250 9% Over 55 år 27%

6 Hovedkonklusioner Opsummering af den overordnede tilfredshed Overordnet set er der ikke sket større forandringer i tilfredsheden sammenlignet med undersøgelsen i 2013 hverken for den generelle tilfredshed, tilfredsheden med service eller tilfredsheden med kontrolbesøg. Det samme gælder for tilfredsheden med kvaliteten af det faglige arbejde samt kommunikationen. Generelt ses det dog, at der i denne undersøgelse har været større succes med at få respondenterne til at give deres mening til kende sammenlignet med undersøgelserne i 2013 og 2010, idet der er væsentligt færre ved ikke - samt hverken/eller -svar. Det har flere steder den konsekvens, at andelen af tilfredse ser ud til at være steget samtidig med, at andelen af utilfredse også er steget dermed kan der ikke siges noget entydigt om udviklingen i positiv eller negativ retning. Gennemgående i undersøgelsen er dyrlægerne i mindre grad tilfredse med Fødevarestyrelsen, mens engrosfødevarevirksomheder og kommunalt ansatte på en række områder er mere tilfredse end de øvrige. Tilfredsheden er særligt højt hvad angår kontrolbesøgene, hvor 75% erklærer sig tilfredse/meget tilfredse. For de øvrige områder (service, kommunikation og faglighed) ligger andelen af tilfredse/meget tilfredse mellem 63% og 61%.

7 Hovedkonklusioner Tilfredshed fordelt på branche Andelen, der alt i alt er tilfredse/meget tilfredse med Fødevarestyrelsen, er højere end gennemsnittet blandt Fødevarevirksomheder, både detail- (72%) og engrosvirksomheder (71%), samt kommunalt ansatte (82%). Omvendt er tilfredsheden lavere blandt landmænd/akvakulturbrugere (40%) og dyrlæger (26%). Landmand eller akvakulturbruger 5% 35% 28% 18% 10% 5% Fødevarevirksomhed, engros 11% 59% 15% 9% 5% Fødevarevirksomhed, detail 13% 59% 15% 6% 4% 1% Dyrlæge 4% 22% 39% 30% 4% Kommune 18% 65% 12% 6% Andet, anfør venligst 15% 39% 33% 5% Totalt gennemsnit 12% 51% 21% 10% 5%1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

8 Hovedkonklusioner Opsummering af resultaterne inden for de seks hovedområder Service Kommunikation Fagligt arbejde Kontrolbesøg Selvbetjening Omdømme 62% er tilfredse med servicen, mens 13% er utilfredse. Særligt muligheden for personlig vejledning er der høj tilfredshed med. Dyrlægerne er generelt mindre tilfredse med servicen end gennemsnittet, mens fødevarevirksomheder omvendt er mere tilfredse. 62% af de adspurgte er tilfredse med kommunikationen, mens 14% er utilfredse. Flertallet af kunderne finder informationen letforståelig og finder den konkret vejledende om regler. Der er størst tilfredshed med kommunikationen ved fysisk fremmøde som ved kontrolbesøg, og det er også denne type kommunikation, der efterspørges fremadrettet. 62% er tilfredse med den faglige kvalitet af arbejdet, mens 11% utilfredse. Særligt medarbejdernes evne til at vejlede om love og regler opnår en høj andel tilfredse Det er dog under halvdelen, der oplever styrelsens afgørelser som velbegrundede og forståelige. Ligeledes er det under halvdelen af respondenterne, der mener, at Fødevarestyrelsen lytter til faglig kritik og forslag. 86% har haft kontrolbesøg inden for det seneste år. Af disse var 75% tilfredse med kontrolbesøgene, mens 11% var utilfredse. Størst var tilfredsheden med fagligheden i kontrollens resultat. Netop fagligheden bliver også nævnt som det vigtigste aspekt af kontrolbesøg samt, at man i forbindelse med besøg får klar information om regler. 55% mener, at den nuværende selvbetjening dækker deres behov, mens 10% mener, det ikke dækker deres behov. Samtidigt efterlyses der mere hjælp til brug af selvbetjeningen. 59% mener, at de ville benytte sig af muligheden for at logge ind med Nem-id på fvst.dk, hvis den var der. 67% opfatter styrelsens omdømme som godt, mens 28% opfatter det som dårligt. Fødevarestyrelsen opfattes især som engageret og ansvarlig. Overordnet er 63% tilfredse/meget tilfredse med styrelsen.

9 Hovedkonklusioner Opsummering af kontakten til Fødevarestyrelsen Der er overordnet høj tilfredshed med kontakten med Fødevarestyrelsen på forskellige områder. Generelt er tilfredsheden dog højest med de personlige og mere direkte former for kontakt i forhold til øvrige kontaktformer. Særligt fremmøde ved kontrolbesøg scorer højt i tilfredshed, og det er især sådanne former for kontakt, der efterspørges fremadrettet som informationskanal, mens de elektroniske kommunikationsveje som webcam, chat, sociale medier, videoer og apps scorer markant lavere. Dog angiver en relativt høj andel, at de ville benytte sig af forskellige elektroniske kommunikationsmuligheder, hvis Fødevarestyrelsen åbnede for muligheden særligt muligheden for at logge ind på fvst.dk med Nem-id. Dette kunne tyde på, at Fødevarestyrelsens kunder foretrækker den personlige og direkte kontakt, men samtidig vil mange gerne have udvidede muligheder for selvbetjening og elektronisk kommunikation med Fødevarestyrelsen

10 Service

11 Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, du modtager fra Fødevarestyrelsen? 62% af de adspurgte er enten meget tilfredse (16%) eller tilfredse (46%) med den service, de modtager fra Fødevarestyrelsen. 23% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 13% er enten utilfredse (8%) eller meget utilfredse (5%). Andelen, der er tilfredse/meget tilfredse, er signifikant mindre end gennemsnittet blandt dyrlæger (36%), mens denne andel er signifikant højere blandt kommunalt ansatte (88%). Desuden er andelen, der er tilfredse/meget tilfredse mindre i store virksomheder med over 250 ansatte (46%) sammenlignet med gennemsnittet (62%). 16% 46% 23% 8% 5% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

12 Hvor tilfreds er du med Fødevarestyrelsens service? Tilfredsheden med Fødevarestyrelsens service er særligt høj, når det gælder muligheden for at få personlig vejledning, som hele 63 % er tilfredse/meget tilfredse med. Tilfredsheden er lavest, når det gælder muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen her er 42% tilfredse/meget tilfredse. Især de kommunalt ansatte er tilfredse med muligheden for at få personlig vejledning 94% er tilfredse/meget tilfredse, mens ingen er utilfredse. Herimod er landmænd/akvakulturbrugere (45%) og dyrlæger (44%) i lavere grad end gennemsnittet tilfredse/meget tilfredse. Generelt ses en tendens til, at dyrelæger på tværs af serviceområder er signifikant mindre tilfredse end de øvrige erhvervsgrupper. Samtidig ses en tendens til, at fødevarevirksomheder er mere tilfredse end gennemsnittet generelt. Muligheden for at få personlig vejledning 21% 42% 20% 8% 7% 3% Muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen 12% 31% 25% 8% 7% 17% Svartid på henvendelser 13% 35% 24% 9% 5% 14% Svartid fx på ansøgninger, indberetninger eller kontrolbesøg 15% 36% 21% 7% 6% 14% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

13 Hvordan kan Fødevarestyrelsen forbedre sin service? 179 af respondenterne har besvaret det åbne spørgsmål og blandt svarene er der både positive og negative udsagn. Mange af de adspurgte angiver ved det åbne spørgsmål, at de mener, at der er for lang ventetid ved telefoniske henvendelser. I forlængelser heraf er der også mange som mener, det er for vanskeligt at få kontakt med den rette medarbejder - dette gælder både telefonisk og på mail. Mange mener, at Fødevarestyrelsen skal arbejde mod at være en samarbejdspartner for virksomhederne frem for en kontrollant og mange efterlyser mere vejledning og klare svar. En del af respondenterne angiver til spørgsmålet, at hjemmesiden (særligt efter den nye opbygning) er uoverskuelig og at det er vanskeligt at finde de rette oplysninger. Nogle af de adspurgte mener, at Fødevarestyrelsen generelt bør tilstræbe mere ensartethed og højere faglighed i kontrollen. Flere angiver desuden, at de ikke har forslag til forbedringer, da de er meget tilfredse med den nuværende service.

14 Kommunikation

15 Hvor tilfreds er du alt i alt med kommunikationen fra Fødevarestyrelsen? Overordnet set svarer 62%, at de er tilfredse (49%) eller meget tilfredse (13%) med kommunikationen fra Fødevarestyrelsen. 23% angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse, mens 14% er utilfredse (10%) eller meget utilfredse (4%). Særligt engros-fødevarevirksomheder (70%) og kommunalansatte (88%) angiver at være tilfredse/meget tilfredse med kommunikationen fra Fødevarestyrelsen. Andelen af dyrlæger (29%) og landmænd/akvakulturbrugere (44%), der er tilfredse/meget tilfredse, er omvendt signifikant lavere end gennemsnittet (62%). Tilfredsheden med kommunikationen er signifikant større end gennemsnittet blandt virksomheder med ansatte, hvor 73% angiver, at de er tilfredse/ meget tilfredse. Omvendt angiver 56% af virksomhederne med under 10 ansatte, at de tilfredse/meget tilfredse, hvilket er mindre end gennemsnittet (62%) 13% 49% 23% 10% 4%1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

16 Hvad synes du om den information, du får fra Fødevarestyrelsen? 65% er tilfredse (55%) eller meget tilfredse (11%) med forståeligheden af den information de modtager fra Fødevarestyrelsen. 20% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 12% er utilfredse (9%) eller meget utilfredse (4%) Andelen af kunder, der er tilfredse/meget tilfredse (59%) med den konkrete vejledning i at opfylde reglerne som informationen giver, er lavere end andelen for forståeligheden af informationen. Der ses en tendens til, at kommunalansatte er mere tilfredse end gennemsnittet, både i forhold til forståeligheden af informationen (88% tilfreds/meget tilfreds), og den vejledning informationen giver (94% tilfreds/meget tilfreds). I forhold til den vejledning informationen giver, ses det desuden, at engros-fødevarevirksomheder i højere grad er tilfredse/meget tilfredse (69%) med vejledningen end gennemsnittet (59%). Omvendt er andelen af landmænd/akvakulturbrugere (37%) og dyrlæger (33%), der er tilfredse/ meget tilfredse mindre end gennemsnittet. Informationen er forståelig 11% 55% 20% 9% 4%2% Informationen giver konkret vejledning til, at jeg kan opfylde reglerne 12% 47% 24% 9% 5% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

17 Hvor tilfreds er du med Fødevarestyrelsens kommunikation? Tilfredsheden med Fødevarestyrelsens kommunikation, er størst hvad angår kontrolbesøg og vejledninger, hvor henholdsvis 69% og 54% er tilfredse/meget tilfredse med kommunikationen. Tilfredsheden er mindst hvad angår Fødevarestyrelsens breve, hvor 33% angiver, at de er tilfredse/meget tilfredse. Det er værd at bemærke, at andelen af respondenter, der har svaret ikke relevant i høj grad variere på tværs af kommunikationsområde, hvilket kan skyldes, at nogle kommunikationsområder når ud til flere kunder end andre. Engros-fødevarevirksomheder er mere tilfredse end gennemsnittet i forhold til Fødevarestyrelsens nyhedsbreve, telefoniske kundevejledning og kontrolbesøg. De kommunalansatte er mere tilfredse end gennemsnittet i forhold til vejledninger og kontrolbesøg, mens dyrlægerne er mere tilfredse med nyhedsbrevene. I modsatte ende er landmænd mindre tilfredse end gennemsnittet med kontrolbesøg og vejledninger, mens detailfødevarevirksomheder er mindre tilfredse end gennemsnittet med nyhedsbrevene. Andelen af respondenter, der er utilfredse/meget utilfredse med den telefoniske vejledning er signifikant større i store virksomheder over 250 personer (28%) end gennemsnittet (11%). Herimod er en mindre andel utilfredse/meget utilfredse i virksomheder med personer (4%) og i virksomheder med kun en person (2%) Hjemmesiden 6% 38% 29% 10% 3% 14% Guides på hjemmesiden 6% 34% 32% 9% 4% 15% Nyhedsbreve 8% 30% 33% 3% 2% 24% Vejledninger 10% 44% 28% 8% 3% 7% Fødevarestyrelsens breve 4% 29% 32% 4% 3% 28% Telefonisk kundevejledning 11% 36% 24% 7% 4% 18% Kontrolbesøg 24% 45% 13% 6% 7% 6% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

18 I hvilken grad ønsker du at kommunikere med Fødevarestyrelsen via disse kanaler i fremtiden? Der er stor forskel på, i hvilken grad respondenterne ønsker at kommunikere gennem de nævnte kanaler i fremtiden. Således svarer langt flest, at de i høj/meget høj grad (68%) ønsker at kommunikere gennem faglig sparring og vejledning i forbindelse med kontrolbesøg. Herefter svarer 24%, at de i høj/meget høj grad ønsker kommunikation via fysiske møder såsom arrangerede stormøder, konferencer eller åbent hus. En overordnet tendens er, at de elektroniske kommunikationsveje generelt scorer lavere end gennemsnittet. Således er andelen, der svarer, at de i høj/meget høj grad ønsker kontakt via sociale medier (4%), webcam (7%), online chat (13%), videoer med fagperson på eksempelvis YouTube (14%) og apps med fagligt indhold (20%), lavere end andelene, der ønsker kontakt ved fysisk fremmøde. Engros-fødevarevirksomheder ønsker i højere grad end gennemsnittet at kommunikere via faglig sparring, mens de i lavere grad end gennemsnittet ønsker at kommunikere via apps. Detail-fødevarevirksomheder er en smule mere positive overfor elektroniske kommunikationsveje, end de øvrige kundetyper, da de i højere grad end gennemsnittet ønsker at kommunikere via sociale medier og apps. Der ses desuden en tendens til, at store virksomheder i højere grad end små virksomheder ønsker at kommunikere via faglig sparring og vejledning i forbindelse med kontrolbesøg. Via fysiske møder 7% 18% 30% 16% 13% 17% Faglig sparring ved kontrolbesøg 33% 36% 19% 2% 3% 8% Via webcam 2% 5% 14% 18% 36% 25% Via online chat 4% 9% 23% 17% 26% 20% Via sociale medier 1% 2% 12% 13% 49% 23% Via videoer 5% 9% 26% 13% 27% 20% Via apps 5% 15% 30% 15% 18% 17% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant

19 Hvordan kan Fødevarestyrelsen forbedre sin kommunikation? 130 af respondenterne har besvaret det åbne spørgsmål og blandt svarene er der både positive og negative udsagn. Rigtig mange af de adspurgte ønsker, at Fødevarestyrelsens kommunikation skal foregå i et mere enkelt og let forståeligt sprog frem for, at det bliver for formelt og juridisk. Også ved dette spørgsmål efterlyser mange mere vejledning og flere foreslår, at man afholder informationsmøder, hvor nye regler og direktiver bliver formidlet. Desuden efterlyser en del af respondenterne en mere ensartet kommunikation (især ved kontrol). Igen nævnes hjemmesiden af mange, som mener den er uoverskuelig og bør forbedres. Flere skriver samtidig, at de er tilfredse med kommunikationen.

20 Fagligt arbejde

21 Hvor tilfreds er du med det faglige arbejde i Fødevarestyrelsen? Tilfredsheden med den faglige kvalitet af arbejdet er relativt høj. 62% af de adspurgte er tilfredse (47%) eller meget tilfredse (14%). Tilfredsheden med den faglige kvalitet er højest hos ansatte i kommunerne, hvor hele 88% er meget tilfredse/tilfredse, og herefter engrosfødevarevirksomheder, hvor 72% er tilfredse/meget tilfredse. Denne andel er signifikant lavere blandt landmænd/akvakulturbrugere (46%). Flertallet (59%) er også tilfredse (40%) eller meget tilfredse (20%) med medarbejderne i Fødevarestyrelsens evne til at sætte sig ind i virksomhedens situation. Igen er andelen størst blandt de kommunalt ansatte (82%) og engros-fødevarevirksomheder (67%), mens den er mindst blandt dyrlægerne (39%) og blandt landmænd/akvakulturbrugere (41%). Lidt flere end i ovenstående (66%) er tilfredse (47%) eller meget tilfredse (19%) med medarbejdernes evne til at vejlede, så man ved, hvordan man skal leve op til love og regler. Også her adskiller dyrlæger sig fra de øvrige ved at andelen af disse, der er tilfredse/meget tilfredse kun er 35%. Den faglige kvalitet af arbejdet 14% 47% 25% 8% 3% 2% Medarbejdernes evne til at sætte sig ind i virksomhedens situation 20% 40% 19% 11% 7% 3% Medarbejdernes evne til at vejlede, så du ved, hvordan du skal leve op til love og regler 19% 47% 21% 6% 6% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

22 Hvordan oplever du afgørelser fra Fødevarestyrelsen? Oplevelsen af Fødevarestyrelsens afgørelser er generelt lidt mindre positiv end opfattelsen af det faglige arbejde i Fødevarestyrelsen. 43% mener i høj grad (34%) eller i meget høj grad (9%), at afgørelserne er fagligt velbegrundede, mens 42% i høj grad (34%) eller i meget høj grad (9%) mener, de er forståelige. Andelen som mener, de slet ikke er forståelige og fagligt velbegrundede er dog meget lav (4% i begge). Andelen af de kommunalt ansatte, som i høj eller meget høj grad oplever afgørelserne som fagligt velbegrundede er 71%, mens kun 15% af landmændene/akvakulturbrugerne og 13% dyrlægerne mener dette. Derudover mener hele 40% af landmændene/akvakulturbrugerne i ringe grad eller slet ikke dette. Omtrent samme billede tegner sig af oplevelsen af afgørelserne som forståelige, idet landmænd/ akvakulturbrugere samt dyrlæger i lavere grad end de øvrige har denne oplevelse. Kun 17% af dyrlægerne og 28% af landmændene oplever i høj eller meget høj grad at afgørelserne er forståelige. Fagligt velbegrundede 9% 34% 32% 14% 4% 7% Forståelige 9% 34% 35% 12% 4% 7% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant

23 Hvor enig er du i, at Fødevarestyrelsen lytter til faglig kritik og forslag? 38% af de adspurgte er enten enige (31%) eller meget enige (7%) i, at Fødevarestyrelsen lytter til faglig kritik og forslag. 32% er hverken enige eller uenige, mens 21% er enten uenige (12%) eller meget uenige (9%). Også her skiller landmænd/akvakulturbrugere samt dyrlæger sig ud fra de øvrige grupper ved at være mindre enige i udsagnet, idet kun henholdsvis 23% og 17% er enige eller meget enige i udsagnet. 7% 31% 32% 12% 9% 8% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant

24 Hvordan kan Fødevarestyrelsen forbedre sit faglige arbejde? 98 af respondenterne har besvaret det åbne spørgsmål og blandt svarene er der både positive og negative udsagn. En stor del af respondenterne efterlyser større forståelse for virksomhedernes konkrete virkelighed. Mange ønsker mere praktisk forståelse og færre akademikere som mangler denne. Flere mener, at Fødevarestyrelsen bør være mere lydhør over for erhvervslivet. Desuden er der nogle, som angiver, at man i den faglige rådgivning skal indtage rollen som konsulent frem for kontrollant og være mere vejledende. Der er også en del, der angiver, at de er tilfredse med Fødevarestyrelsens faglige arbejde.

25 Kontrolbesøg

26 Har du haft kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen inden for det seneste år? Langt størstedelen af de adspurgte (86%) angiver, at de har haft besøg af Fødevarestyrelsen inden for det seneste år. Andelen er størst blandt engros-fødevarevirksomhederne, hvor 98% angiver at have haft besøg, hvilket er signifikant højere end gennemsnittet. Blandt enkeltmandsvirksomhederne er andelen, der har haft besøg (82%) lavere end gennemsnittet. Samtidig har en signifikant større andel af virksomheder med ansatte (94%) haft besøg af Fødevarestyrelsen i forhold til gennemsnittet (87%) 86% 8% 6% Ja Nej Ikke relevant

27 Hvad er dit samlede indtryk af kontrolbesøgene fra Fødevarestyrelsen i det seneste år? 450 respondenter (kun respondenter, der har haft kontrolbesøg har fået stillet dette og de følgende spørgsmål) 75% af de adspurgte er tilfredse (51%) eller meget tilfredse (24%) med kontrolbesøgene fra Fødevarestyrelsen. 14% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 11% er enten utilfredse (6%) eller meget utilfredse (5%). Tilfredsheden er klart lavest hos landmænd/akvakulturbrugere, hvor kun 52% er tilfredse/meget tilfredse, mens tilfredsheden er signifikant større end gennemsnittet blandt kommunalt ansatte, hvor hele 94% er tilfredse/meget tilfredse og ingen er utilfredse. Tilfredsheden er desuden lavest i de store virksomheder med over 250 ansatte, hvor 50% er tilfredse/meget tilfredse, mens den er større i de mellemstore virksomheder med ansatte, hvor denne andel er 83%. 24% 51% 14% 6% 5%0% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

28 Inden for hvilket område foregik kontrolbesøget? 453 respondenter (505 besvarelser muligt at afgive flere svar) Flest har haft kontrolbesøg inden for områderne fødevarer engros (38%) eller fødevarer detail (38%), mens 12% har haft kontrolbesøg inden for primærproduktion dyr. Kun 1% har haft kontrolbesøg inden for primærproduktion plante og primærproduktion miljø. 21% har haft kontrolbesøg inden for andet område. 0% 10% 20% 30% 40% Fødevarer detail 38% Fødevarer engros 38% Primærproduktion dyr 12% Primærproduktion plante 1% Primærproduktion miljø 1% Andet 21%

29 Hvordan vurderer du den tilsynsførendes arbejde? 451 respondenter 74% mener i høj grad (51%) eller meget høj grad (23%), at resultatet af kontrollen var klart og velbegrundet, mens 70% i høj grad (48%) eller meget høj grad (23%) mener, at den tilsynsførende havde den nødvendige faglige viden om området, der skulle kontrolleres. Denne andel var 67%, når det gælder den tilsynsførendes evne til at vejlede om reglerne og 63%, når det gælder dennes evne til at sætte sig ind i forholdene på virksomheden. En noget lavere andel (43%) mener i høj eller meget høj grad at kontrolbesøget bidrager til, at man kan gøre tingene på en mere hensigtsmæssig måde. Mest kritiske er landmændene og akvakulturbrugerne, hvor andelen, der svarer i høj grad/meget høj grad er signifikant mindre end for de øvrige grupper i alle fem spørgsmål. Kommunalarbejdere er mener i højere grad end gennemsnittet, at den tilsynsførende havde den nødvendige faglige viden om området. Også i de store virksomheder over 250 medarbejdere var andelen, der svarede i høj grad/meget høj grad lavere end gennemsnittet på samtlige spørgsmål undtagen spørgsmålet om tilsynsførendes faglige viden. Resultatet af kontrollen var klart og velbegrundet 23% 51% 16% 7% 2% 1% Den tilsynsførende havde den nødvendige faglige viden 23% 48% 20% 6% 3% 1% Den tilsynsførende var god til at vejlede om reglerne 21% 45% 22% 6% 3% 2% Den tilsynsførende var i stand til at sætte sig ind i froholdene på min virksomhed 22% 42% 22% 8% 6% 2% Kontrolbesøget bidrager til, at jeg kan gøre tingene på en mere hensigtsmæssig måde 16% 27% 32% 12% 10% 3% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant

30 Hvilke forhold er vigtigst for dig/din virksomhed i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg? 450 respondenter (1145 besvarelser muligt at afgive flere svar) Flest mener, at det er vigtigst, at man får klar besked om reglerne (69%) samt at kontrollen bærer præg af faglige kvalitet (66%). 35% mener, at det er vigtigst, at den tilsynsførende forklarer kontrollens formål på en god måde, ligesom 35% mener, det er vigtigst, at kontrollen opfylder sit formål. 26% mener, at lave omkostninger er vigtigst, 23% mener, det er hurtigt svar på resultatet, mens kun 1% mener, det er muligheden for at rekvirere kontrol døgnet rundt, der er det vigtigste. Andelen af landmænd, der mener at klar besked om reglerne er vigtigst er lavere end gennemsnittet, mens detail-fødevarevirksomheder i højere grad end gennemsnittet angiver dette. I forhold til den faglige kvalitet lægger engros-fødevarevirksomheder særlig vægt på dette. Detailfødevarevirksomheder og kommunalansatte mener i højere grad end gennemsnittet, at det er vigtigst, at den tilsynsførende kan forklare kontrollens formål, mens engros-fødevarevirksomheder og dyrlæger i lavere grad end gennemsnittet mener dette. Dyrlæger lægger desuden mindre vægt end gennemsnittet på, at kontrollen opfylder sit formål. Særligt engros-fødevarevirksomheder angiver, at lave omkostninger ved kontrolbesøg er vigtigt, mens detail-fødevarevirksomheder i lavere grad end gennemsnittet angiver dette. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Du får klar besked om reglerne 69% Den faglige kvalitet af kontrollen 66% Den tilsynsførende forklarer kontrollens formål på en god måde Kontrollen opfylder sit formål 35% 35% Lave omkostninger ved kontrolbesøg 26% Hurtigt svar på resultatet af kontrollen 23% Muligheden for at rekvirere kontrol døgnet rundt 1%

31 Hvordan kan Fødevarestyrelsen forbedre sine kontrolbesøg? 73 af respondenterne har besvaret det åbne spørgsmål og blandt svarene er der både positive og negative udsagn. Flere af respondenterne mener, at de tilsynsførende mangler faglig viden og forståelse for virksomhedens branche og mange angiver desuden, at de oplever manglende ensartethed kontrollanterne imellem. Mange foreslår, at man begynder at lave anmeldte kontrolbesøg. Desuden er der flere, der mener, at besøgene er for omkostningsfulde, da de er for dyre og tager for lang tid. Nogle savner bedre forståelse for de små virksomheder. Der er også en del, der angiver, at de er tilfredse med kontrolbesøgene, og flere påpeger, at der er sket en positiv udvikling, hvor de tilsynsførende er blevet mere løsningsorienterede og vejledende.

32 Selvbetjening

33 Fødevarestyrelsen udvikler løbende muligheden for, at du kan ansøge og indberette digitalt via hjemmeside mm. Hvor enig er du i følgende udsagn om selvbetjeningen på nettet? 393 respondenter (kun respondenter, der har indberettet eller ansøgt elektronisk har fået stillet dette spørgsmål) 55% af de adspurgte er meget enige eller enige i, at de nuværende selvbetjeningsmuligheder dækker deres behov, 38% er meget enige/enige i, at det er let at bruge, mens 35% er meget enige/enige i, at hjælpen til selvbetjening er tilfredsstillende. Disse tal kan virke lave, men det skal bemærkes at andelen, der hverken er enige eller uenige i udsagnene er relativt høj særligt i sidstnævnte. Det skal bemærkes, at andelen, der er uenige eller meget uenige i, at det er let at bruge selvbetjening, er signifikant højere (31%) i den gruppe, der har været i kontakt med Fødevarestyrelsen via selvbetjeningsløsninger sammenlignet med gennemsnittet (19%). Desuden er detailfødevarevirksomheder i højere grad end gennemsnittet enige i, at hjælpen til selvbetjening er tilfredsstillende. De nuværende selvbetjeningsmuligheder dækker mit behov 9% 46% 26% 6% 4% 9% Det er let at bruge selvbetjening 6% 31% 35% 12% 6% 9% Hjælp til selvbetjening er tilfredsstillende 6% 29% 42% 10% 3% 10% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant

34 Elektronisk kommunikation kan blandt andet ske via SMS og via mobiltelefoner, der kan gå på nettet. Hvilke muligheder ville du benytte dig af, hvis Fødevarestyrelsen åbner for muligheden? 26% angiver, at de i høj grad (18%) eller meget høj (8%) grad ville benytte sig af muligheden for at modtage information om fx tidsfrister og møder fra Fødevarestyrelsen via SMS. 22% angiver at de i høj/meget høj grad ville besøge Fødevarestyrelsens hjemmeside via mobiltelefon, mens kun 18% svarer det samme, når det gælder muligheden for at indberette til Fødevarestyrelsen via mobiltelefon. Særligt detail-fødevarevirksomhederne angiver, at de ville benytte sig af disse muligheder sammenlignet med de øvrige grupper. Desuden er der en klar tendens til, at tilbøjeligheden til at ville anvende disse services stiger, jo mindre virksomheden er. Modtage information fra Fødevarestyrelsen via SMS 8% 18% 30% 11% 14% 19% Indberette til Fødevarestyrelsen via mobiltelefon 5% 13% 23% 14% 21% 25% Besøge Fødevarestyrelsens hjemmeside via mobiltelefon 6% 16% 26% 16% 17% 19% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant

35 Hvis din virksomhed fik mulighed for at logge sig på via Nem-id på fvst.dk med målrettet information og overblik over dine fakturaer, godkendelser etc., er det så sandsynligt eller usandsynligt, at du ville benytte dig af muligheden? 59% angiver, at det enten er sandsynligt (39%) eller meget sandsynligt (19%), at det ville benytte sig af muligheden for at logge ind med Nem-id på fvst.dk. 14% svarer hverken/eller, mens 15% mener, at det enten er usandsynligt (7%) eller meget usandsynligt (8%). 12% svarer ved ikke. Flest (76%) i gruppen engros-fødevarevirksomhed mener, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, mens kommunalarbejdere i mindst grad mener, at det er sandsynligt/meget sandsynligt (35%). 19% 39% 14% 7% 8% 12% Meget sandsynligt Sandsynligt Hverken/eller Usandsynligt Meget usandsynligt Ved ikke

36 Omdømme

37 Hvad er din opfattelse af Fødevarestyrelsens omdømme? De adspurgte vurderer generelt Fødevarestyrelsen til at have et godt omdømme. 67% mener omdømmet er godt (58%) eller meget godt (9%), mens 28% mener, det er dårligt (21%) eller meget dårligt (7%). Dyrlægerne vurderer Fødevarestyrelsens omdømme klart dårligst sammenlignet med de øvrige faggrupper her mener hele 52%, at Fødevarestyrelsen har et dårligt/meget dårligt omdømme. Omvendt mener 100% af de adspurgte kommunalt ansatte, at Fødevarestyrelsens omdømme er godt/meget godt. 9% 58% 21% 7% 4% Meget godt Godt Dårligt Meget dårligt Ikke relevant

38 Hvordan opfatter du Fødevarestyrelsen som offentlig myndighed? Overordnet har de adspurgte et overvejende positivt indtryk af Fødevarestyrelsen på tværs af de syv spørgsmål. Flest er meget enige/enige i, at Fødevarestyrelsen er ansvarlige (78%) og engagerede (77%), mens færrest er meget enige/enige i, at Fødevarestyrelsen er moderne (52%) og kundeorienterede (52%). På tværs af de syv underspørgsmål er dyrlægerne klart mest negativt indstillede, mens de kommunalt ansatte er mest positive. Fagligt dygtig 13% 62% 16% 5% 4% Åben 9% 52% 24% 8% 7% Ansvarlig 16% 62% 14% 4% 4% Engageret 14% 63% 13% 4% 6% Moderne 5% 47% 29% 8% 10% Kundeorienteret 8% 45% 27% 15% 6% Præger udviklingen på sit område 8% 54% 19% 5% 14% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ikke relevant

39 Hvor tilfreds er du alt i alt med Fødevarestyrelsen? 63% af de adspurgte er alt i alt enten tilfredse (51%) eller meget tilfredse (12%) med Fødevarestyrelsen. 20% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 15% alt i alt er enten utilfredse (10%) eller meget utilfredse (5%) med Fødevarestyrelsen. Grupperne der i højest grad er tilfredse/meget tilfredse er kommuner (82%), detail-fødevarevirksomheder (72%) og engrosfødevarevirksomheder (71%), mens færrest er tilfredse/meget tilfredse blandt dyrlæger (26%) samt landmænd/akvakulturbrugere (40%). I forhold til virksomhedsstørrelse er virksomheder med ansatte i højere grad tilfredse/meget tilfredse (77%) i forhold til gennemsnittet (63%), mens kun 46% svarer det samme blandt virksomheder med over 250 ansatte. 12% 51% 20% 10% 5%1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

40 Sammenligning med tidligere kundetilfredshedsundersøgelser

41 Udviklingen i tilfredsheden med Fødevarestyrelsen Overordnet tilfredshed Den overordnede tilfredsheden med Fødevarestyrelsen er ikke signifikant forskellig fra 2013 til Generelt er tilfredshedsniveauet relativt højt. Således er andelen af respondenter i 2015, der er overordnet er tilfredse/meget tilfredse 63% % 51% 20% 10% 5%1% % 48% 27% 7% 5% 3% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant/ ved ikke

42 Udviklingen i tilfredsheden med Fødevarestyrelsen Tilfredshed med kontrolbesøg og service Heller ikke når det gælder tilfredsheden med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg og service er der sket signifikante ændringer fra undersøgelsen i Også her er der tilfredsheden høj i begge undersøgelser andelen af respondenter i 2015, der er tilfredse/meget tilfredse er 75% for tilfredsheden med kontrolbesøgene og 62% for tilfredsheden med servicen, mens andelen i 2013 var henholdsvis 79% og 63%. Tilfredshed med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg Tilfredshed med Fødevarestyrelsens service % 51% 14% 6% 5% 0% % 46% 23% 8% 5% 2% % 52% 11% 6% 2% 1% % 51% 22% 5% 4% 6% % 55% 10% 6% 2% 1% % 52% 20% 6% 2% 4% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant / ved ikke Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant/ ved ikke

43 Udviklingen i tilfredsheden med Fødevarestyrelsen Tilfredshed med kommunikation Der er sket en lille negativ ændring i tilfredsheden med Fødevarestyrelsens kommunikation, da en signifikant større andel af respondenterne i 2015 (14%) i forhold til 2013 (8%) angiver, at de er utilfredse/meget utilfredse med kommunikationen fra Fødevarestyrelsen. Denne ændring er primært forårsaget af, at færre respondenter placerer sig i hverken/eller kategorien i 2015 i forhold til Andelen af respondenter, der er tilfredse/meget tilfredse med Fødevarestyrelsens kommunikation ikke er ikke signifikant forskellig i de to år. En ganske stor andel svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med kommunikationen fra Fødevarestyrelsen i både 2015 (62%) og 2013 (60%) % 49% 23% 10% 4% 1% % 51% 28% 6% 2% 4% % 56% 25% 6% 1% 3% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant/ ved ikke

44 Udviklingen i tilfredsheden med Fødevarestyrelsen Tilfredshed med det faglige arbejde Når det gælder tilfredsheden med den faglige kvalitet af arbejdet i Fødevarestyrelsen er der sket en vis negativ udvikling fra 2013 til 2015, idet signifikant flere respondenter er utilfredse/meget utilfredse i 2015 (11%) i forhold til 2013 (5%). Der er dog samtidig flere i 2015, der er meget tilfredse eller tilfreds med kvaliteten af det faglige arbejde sammenlignet med 2013 dog er det ikke en signifikant ændring. Den negative udvikling kan delvist forklares ved, at langt flere respondenter i 2013 end i 2015 svarede ikke relevant på spørgsmålet % 47% 25% 8% 3% 2% % 45% 28% 3% 2% 10% % 46% 23% 5% 1% 10% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE METODISKE BEMÆRKNINGER 3 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fødevarestyrelsen KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 11 4. Metode... 18 4.1. Hovedparten af respondenterne er virksomheder... 18

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fiskeridirektoratet KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 17 4.1. Hovedparten af respondenterne er erhvervsfiskere...

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE FødevareErhverv KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 16 4.1. Hovedparten af respondenterne er landmænd... 16 4.2.

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Januar 2013 ISBN: 978-87-92689-75-7 Januar 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Baggrund NaturErhvervstyrelsen gennemførte den 15. til 29. maj en spørgeskemaundersøgelse omhandlende ansøgningsrunden

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Plantedirektoratet KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 11 4. Metode... 18 4.1. Hovedparten af respondenterne er landmænd... 18 4.2.

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

ASE ANALYSE Marts 2013

ASE ANALYSE Marts 2013 I en ASE analyse fra 2012 blev det slået fast, at mange konkursramte ikke har mulighed for at starte ny virksomhed, selvom ønsket er til stede. Undersøgelsen viste, at kreditorerne i høj grad blev oplevet

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Om brugertilfredsundersøgelse 2017 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 21. februar 2017 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 547 skoler.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A INDHOLDSFORTEGNELSE 02 09 13 16 18 21 24 26 BAGGRUND OPSUMMERING AF HOVEDRESULTATER REGISTRATORERNES BAGGRUND OG UDVIKLING I TILFREDSHED SAMMENLIGNING

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Oktober 2017 24-10-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Borgerserviceopgaver på henholdsvis biblioteker og Fælleden... 2 Resume...

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 REGISTRATORUNDERSØGELSEN Hvad Undersøgelse DK Hostmasters. 89 komplette besvarelser Hvordan Elektronisk skema sendt på e-mail i 2011 Indsamlet over 3 uger fra

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere