Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel."

Transkript

1 HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere på, at de omkostninger, der er forbundet med ejendommens drift, herunder også de skader, der opstår ved ødelæggelser, skal betales af fællesskabet, hvilket betyder, at den enkelte beboer skal være med til at dække disse omkostninger. Det er i alle beboeres interesse at efterleve nedenstående husorden. Det vil skabe ro, tryghed og tilfredshed, dersom alle erkender nødvendigheden af hensyntagen til fælles interesser. Beboerdemokrati for den enkelte beboer er ikke blot et spørgsmål om at kræve sin ret men i lige så høj grad at opfylde sin pligt til at efterleve de fælles»spilleregler«. Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. Varmemesteren og bestyrelsen har pligt til at påtale overtrædelser af gældende bestemmelser, som er et led i de bestræbelser, der udfoldes for at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealer i god og pæn stand, og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. 1 Affald Affaldscontaineren for enden afhver blok må kun benyttes til køkkenaffald. Pap, papir og lignende fra husholdning henvises til de opsatte containere ved Syvstjernehusene. Køkkenaffald må ikke henkastes i containeren ved garagerne, denne container er kun til brandbart og haveaffald. Hvis der undtagelsesvis er problemer med at få afsat køkkenaffald, bedes varmemesteren underrettet. Når du lægger haveaffald i containeren (ved garagerne), så sørg for at affaldet fylder mindst muligt. Større grene og lignende bedes klippet i stykker. Når der lægges papkasser og lignende i papcontaineren (ved Syvstjernehusene), så skal de trykkes helt sammen inden de lægges i containeren. 2 Ved fejl og mangler Kontakt varmemester eller inspektøren for afdelingen. 3 Ansvar Beboerne er selv ansvarlige for overtrædelse af sundheds-, politi- og bygningsvedtægter og skal i den henseende holde boligforeningen skadesløs. Beboerne er forpligtiget til at Revideret den Side 1 af 5

2 erstatte al skade, som ved vanrøgt eller forsømmelse forvoldes af hans husstand eller andre personer, som af ham har adgang til ejendommen. Jfr. lejelovens Antenner I afdelingen er der etableret fællesantenneanlæg, derfor vil der ikke kunne opnås tilladelse til opsætning af antenner og parabol. 5 Bad, toilet samt vand- og kloaksystemer For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask, badekar og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende bør aldrig kastes i toiletkummen. Rensning af afløbsrør og kloakker er både besværligt og bekosteligt. Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort - fordyrende - merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til varmemesteren. 6 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v. Barnevogne, cykler, og legeredskaber skal henstilles således, at de ikke er til gene for andre. Der henvises til cykelkælderen. Al cykel- og knallertkørsel på gangstier og friarealer er, da det kan være forbundet med fare for andres førlighed, strengt forbudt. 7 Forsikringer Før du tegner glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du forespørge på boligforeningens kontor, om der er tegnet kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind. Hvis du eller dine børn slår en rude i stykker, er ansvaret dit, men under normale forhold vil en sådan skade blive dækket af din familieansvarsforsikring. Vandskader på indbo, herunder tæpper og gulvbelægninger, som følge af rør- eller radiatorsprængninger er ikke dækket af afdelingens forsikringer. 8 Fravær i længere tid Ved fravær i en periode på 3 til 5 måneder, bedes beboeren kontakte boligkontoret eller inspektøren for afdelingen. 9 Fremleje Beboeren må ikke uden boligforeningens samtykke overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand, hvad enten det sker mod eller uden vederlag til beboeren. Fremleje vil kun under ganske særlige omstændigheder kunne forventes godkendt af boligforeningen. 10 Frostvejr For at undgå frostsprængninger bør radiatorerne i vinterperioden aldrig være helt tillukkede. Revideret den Side 2 af 5

3 11 Garager Garager kan udlejes til de af afdelingens beboere, der har bil, ved at fremsende ansøgning til Boligkontoret Udlejningen af garager fordeles efter den rækkefølge som boligkontoret modtager ansøgningen. Ved udlejning oprettes mellem beboeren og boligforeningen en lejekontrakt, som er en tillægskontrakt, til den lejekontrakt, som beboeren i øvrigt har med boligforeningen. Følgende betingelser vil være gældende for leje af garage: må kun benyttes til lejerens bil må ikke benyttes til erhvervsmæssige formål må ikke fremlejes eller udlånes lejemålet skal bringes til ophør, hvis beboeren afhænder sin bil. Beboeren er i denne forbindelse pligtig til at give boligforeningen meddelelse herom. Beboere, der har garage, er pligtige til at anvende denne, for derved at skaffe flest mulige parkeringspladser til afdelingens øvrige beboere. 12 Haver, fællesarealer samt grønne områder Haver må kun have levende hegn. Beboeren er pligtig til at vedligeholde de haveanlæg, der hører til den enkelte bolig, således at det fremtræder i pæn og ordentlig stand. Hækkene skal holdes klippede i en højde, der ikke overstiger 180 cm. Skal hække udskiftes, skal der vælges bøg eller liguster. Afdelingen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, hvis beboerne til daglig vil gøre deres til at værne om beplantninger og de fælles anlæg, kan vi fortsat have en pæn bebyggelse. 13 Husdyr 1 pr. lejemål Det er tilladt at holde én hund eller én kat, dette dog kun med boligkontorets skriftlige tilladelse. Boligforeningen forbeholder sig ret til at tilbagekalde en tilladelse, hvis der fremkommer berettigede klager. Hunde SKAL holdes i snor når de luftes i bebyggelsens område. Følgende hunderacer er ikke tilladt at holde: Amstaff, Bullmastif, Bullterrier, Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Dongo Canarian, Dogo Bordeaux, American Bull Terrier samt blandinger af samme racer. Endvidere der det forbudt at holde andre lignende muskel- eller kamphunde eller racer, der ifølge politivedtægten er ulovlig. Boligforeningen kan til enhver tid tilbagekalde en tidligere given tilladelse, hvis regler ikke overholdes. Fremkommer en berettiget klage over et husdyr, skal dette, uanset at tilladelse er meddelt, omgående fjernes fra afdelingen. 14 Komfurer Revideret den Side 3 af 5

4 For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningerne for disse. I tvivlstilfælde kan du rådføre dig med varmemesteren. Normal drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer betales af beboerne. Det samme gælder for skader, som måtte skyldes forkert betjening eller misbrug. Alle uregelmæssigheder ved de tekniske installationer skal hurtigst muligt anmeldes til varmemesteren. 15 Leg og boldspil Leg og ophold i vaskeri og kældre er forbudt. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk, eller på anden måde at beskadige ejendommen eller dens fællesanlæg. Hvor egnede boldbaner ikke forefindes, tillades lettere boldspil. Børns leg med farligt legetøj som f. eks. bue og pil og lignende og må ikke finde sted på boligforeningens områder. Varmemesteren er pålagt, at dette skal overholdes for at undgå meningsløse uheld. Støjende udendørs leg skal ophøre ved mørkets frembrud, senest kl Musik Benyttelse af radio, fjernsyn, musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer, bør der vises særligt hensyn til naboer ved at dæmpe ned, således at natteroen ikke forstyrres. l særlige tilfælde og med orientering af naboerne kan der støjes efter kl Parkering og motorkørsel Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet uden for de etablerede parkeringspladser, med mindre der er givet særlig tilladelse. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet eller på afdelingens parkeringspladser. Af hensyn til alles sikkerhed, anmoder vi beboerne og deres gæster om at køre med forsigtighed ind på området. 18 Redskaber Ved lån af afdelingens trillebør m.m. skal denne efter endt brug straks bringes tilbage på de dertil anviste pladser. Ved beskadigelse skal der ske henvendelse til varmemesteren. 19 I tilfælde af skader Beboeren er pligtig til straks at anmelde til varmemesteren, hvis der sker skade i boligen, f. eks. utætheder, indslag af regn og sne samt skader af denne type. Forsømmelser kan føre til ansvar for de opståede skader. 20 Skiltning Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra boligforeningen. 21 Vask, tøj - tørring, tæppebankning m.m. Revideret den Side 4 af 5

5 Enhver beboer har adgang til vaske-, tørre- og rulle rum i henhold til de herfor gældende regler. Beboeren er efter benyttelsen af vaskerianlæggene pligtig til at foretage den fornødne oprydning og rengøring. Husk endvidere at slukke lyset samt lukke dørene, når vaskeriet forlades. Samtlige beboer er med til at betale såvel strøm som den varme, der bruges i disse lokaler. Tørring af tøj må kun finde sted i tørrerum eller tørregårde. Afdelingens tørrerum er forsynet med et varmeanlæg. Beboerne bedes derfor sørge for at holde såvel døre som vinduer lukkede for at opnå korrekt funktion. Ved fejl i vaskeriet på maskiner, skal dette anmeldes dette til varmemesteren. 22 Vinduer og døre Punkterede døre og vinduer skal anmeldes til varmemesteren. 23 Ændringer i boligen, Kontakt boligkontoret vedr. råderets regler. Revideret den Side 5 af 5

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE Indhold 1. Forord... 4 2. Et godt klima er meget værd... 5 3. Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper... 7 4. Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor...

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere