Beboermøde Langenæshus 7. maj Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboermøde Langenæshus 7. maj 2015 - Referat"

Transkript

1 Beboermøde Langenæshus 7. maj Referat Side 1 af 8

2 Langenæshus-Bestyrelsens beretning 2014 Indhold Bestyrelsen:... 2 Velkomst... 3 Administration og drift:... 3 Anlægsarbejder i 2014:... 4 Kommende anlægsarbejder:... 5 Gennemgang af regnskab for 2014:... 6 Eventuelt herunder spørgsmål fra beboerne:... 7 Bestyrelsen: Bestyrelsen har i 2014 bestået af: Formand: Kim Ross Nicklassen (Lægekredsforeningen for region Midtjylland) Næstformand: Inge-Lise Westh Hansen beboerrep. fra 23 Bestyrelsesmedlem: Else Bak Sørensen beboerrep. fra 21 Bestyrelsesmedlem: Arne Søndergaard Larsen (Danske Tandlægers Hjælpeforening) Bestyrelsen består i 2015 af: Formand: Kim Ross Nicklassen (Lægekredsforeningen for region Midtjylland) Næstformand: Inge-Lise West Hansen indtil 5. marts 2015 Torben Askholm Pedersen fra 5. marts 2015 Beboerrepræsentant for nummer 23 Bestyrelsesmedlem: Else Bak Sørensen Beboerrepræsentant 21 Bestyrelsesmedlem: Arne Søndergaard Larsen (Danske Tandlægers Hjælpeforening) Side 2 af 8

3 Velkomst Administrator Birte Borg bød velkommen til de 110 beboere, der havde tilmeldt sig det årlige orienterende beboermøde i den selvejende boliginstitution. Birte gennemgik dagsordenen og foreslog på bestyrelsens vegne Claus Lavdal Jakobsen som dirigent. Claus blev valgt uden modkandidater. Claus gennemgik kort betingelserne for det orienterende beboermøde og gav ordet videre til Birte Borg til fremlæggelse af beretning og regnskab. Administration og drift: Der har ikke været udskiftning i det administrative personale. I driften har vi derimod i forlængelse af efterårets driftsomlægning taget afsked med vicevært Jesper Jacobsen, men i øvrigt fastholdt de medarbejdere, som er kendt i boliginstitutionen. 1. Bestyrelsen har i begyndelsen af året konstitueret sig, som vedtægterne foreskriver. Kim Ross Niklassen blev valgt som formand og Inge-Lise Westh Hansen som næstformand, og aftalen blev, at Inge-Lise Westh Hansen skulle overtage formandsposten efter oplæring. Inge-Lise Westh Hansen har desværre valgt at udtræde af bestyrelsen per 5. marts 2015, hvorfor det har været nødvendigt at afholde nyvalg. I den forbindelse er der modtaget en stillerliste med en kandidat for nummer 23. Kandidaten er Torben Askholm Pedersen med Claus Lavdal Jakobsen som suppleant. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således, at Kim Ross Niklassen er formand og Torben Askholm Pedersen er næstformand. Bestyrelsen besluttede fra starten af 2014, at der i forlængelse af hvert bestyrelsesmøde skal udsendes en beboerinformation den som I nu kender som Information fra bestyrelsen dels omdeles den til beboerne endnu og dels er den at finde på hjemmesiden. 2. Administrationen er kommet i mål med udgivelse af en hjemmeside for de selvejende boliginstitutioner Langenæshus og Langenæsbo. Hjemmesiden består af en intern del og en offentlig del. Den interne del er der, hvor du skal logge på og her kan du blandt andet finde priser på leje af gæsteværelser og priser fra restauranten, vedtægter, husorden, information fra bestyrelsen og nu også regnskabet og efter mødet også beboermødereferat. Vi forsøger at holde hjemmesiden så opdateret, som overhovedet muligt hvis der er noget, som I synes, I mangler, så sig endelig til. 3. Bestyrelsen i Langenæshus har løbende, sammen med administrator og køkkenchef foretaget ændringer i forbindelse med restauranten. Ændringerne er løbende meldt ud til alle beboere. Det er bestyrelsen meget magtpåliggende at sikre, at der også i fremtiden er mulighed for at drive en restaurant til fælles hjælp og glæde for beboerne og som en af de helt grundlæggende tanker i Side 3 af 8

4 kollektivbebyggelserne. Økonomien for restauranten er landet fornuftigt i 2014, og hænger nu sammen med de beslutninger, som bestyrelsen løbende har truffet. Bestyrelsens udgangspunkt er, at der skal kunne præsteres aftensmad 365 dage om året, og at restauranten samtidig skal kunne stå til rådighed i forbindelse med afholdelse af beboernes private fester. Hermed skal også lyde en generel opfordring til at bruge restauranten så meget som muligt. 4. Børnebyggerierne der er ikke fremkommet nyt i forbindelse med børnebyggeriet ved Langenæsstien. Seneste udmelding er, at projektgruppen (kommunen) forventer sagen sendt i høring i løbet af sommeren. Bestyrelserne i BO og i HUS arbejder sammen om de høringssvar, der måtte være nødvendige i denne forbindelse. Beboerne opfordres til også at sende høringssvar. Anlægsarbejder i 2014: 1. Renoveringssagen omhandlende strømpeforing af alle faldstammer og udskiftning af alle stigeledninger blev gennemført i 2014 i nummer 23. Alle kloakledninger i terræn omkring nummer 23 blev strømpeforet i samme forbindelse. Samtidig er varmerummet i 21 hovedrenoveret og dele af varmerummet er flyttet til viceværtrummet i nummer Toilettilbygningen ved Orangeriet, som er et fællesskab mellem HUS og BO står klar og vi håber, at alle vil tage godt imod de nye faciliteter. Der mangler kun lidt lister, lidt finish og udskiftning af den rude, tømreren smadrede i blæsten. 3. Der er anlagt terrasse udfor restauranten. Der opstod udfordringer med vandgennemtrængning (kælder og garager), hvorfor området nødvendigvis måtte graves op. Efter reparation af tagpapmembran, ilægning af nye dræn og genopbygning af området, er vi endt med en terrasse i stedet for græsplæne. Der arbejdes videre med den endelige finish, herunder værn mod vinden. 4. Der er etableret en ny gruppetavle i varmekælderen i nummer 21 den gamle installation var ulovlig. 5. Der er etableret automatiske døråbnere på elevatorerne i parterre, og et lystæppe i niveauelevatoren mellem 21 og Der er også etableret automatiske døråbnere ved sidedøren i 23, ved udgangen til bussen i 25 og ikke mindst ind til cykelkælderen. De er så nye, at de stadig er i indkøringsfasen. Side 4 af 8

5 Kommende anlægsarbejder: 1. Som det i hvert fald er kendt for beboerne i nummer 21, så er vi ved at starte op på den store renoveringssag, omhandlende udskiftning af alle vandledninger, samt strømpeforing af faldstammer til køkken, badeværelser og regnvand. Samtidig strømpefores kloakledningerne i terræn, således at vi efterfølgende har et fuldstændig renoveret system. Detaljerne i projektet er beskrevet i det materiale, der foreløbig er omdelt til beboerne i forbindelse med orienteringsmødet i februar. Det videre forløb vil blive fulgt op med informationsskrivelser, så ofte det skønnes nødvendigt. Den samlede information om renoveringen kan også findes på hjemmesiden. 2. Den resterende beton-overfladebehandling vil foregå på den måde, at nummer 23 færdiggøres i 2015 i perioden fra april/maj til november, og nummer 21 færdiggøres i 2016 i samme periode. Det er hovedsageligt overfladebehandling og til dels betonreparationer, der skal foretages. Når arbejdet er færdiggjort forventes overfladebehandlingen at have en levetid på år. De igangværende betonreparationer (den del, der larmer) er afsluttet i løbet af ca. en uge mere. 3. Der er planer om istandsættelse af parterre i nummer 23 forhåbentlig i løbet af sommer/efterår Herunder også opmaling af elevatorstolene. 4. Bestyrelsen har godkendt modernisering af teleslynge- højtaleranlægget i restauranten og de tilstødende lokaler. 5. Det forventes, at garageportene kan males/lakeres i løbet af sommeren Der er indrapporteret skader på bagplader i nogle af badeværelserne i nummer 23. I den forbindelse har Bravida meldt ud, at de laver en rundgang i alle boliger den 22. maj. De låner nøgle til boligen på kontoret, så du behøver ikke at være hjemme. Rundgangen skal klarlægge, hvor mange steder, der skal ske udskiftning. Der udsendes en separat skrivelse i forbindelse med denne rundgang. Side 5 af 8

6 Gennemgang af regnskab for 2014: Regnskabet for Langenæshus for 2014 udviser et underskud på modsvarende et overskud i 2013 på Underskuddet skyldes i al væsentlighed følgende hovedområder. Der er foretaget vedligeholdelse på bygningerne (hovedsagelig den store renoveringssag) på knap 15. mio, hvoraf ca. 14 mio. er regnskabsført som tilgang materielle anlægsaktiver, hvilket er en opskrivning af bygningernes værdi. Resten er bogført som vedligeholdelse. Disse andele er revisors skøn. Derudover er der hjemtaget nye lån og omlagt eksisterende lån, hvilket har betydet ikke budgetterede lånesagsomkostninger. Med hensyn til lånesagsomkostningerne på 1.7 mio., så er en del naturligvis lånesagsomkostninger, dels på omlægningen, dels på hjemtagelse af supplerende lån. Der er bogført i kurstab i forbindelse med indfrielse af eksisterende lån. Det skal sammenholdes med en kursgevinst på hjemtagelsen af det nye lån på og en rentebesparelse årligt på godt , som dels er hentet ved en mindre rente og dels ved en forhandling af bidragsprocenten. Alt andet lige et fornuftigt resultat, som bestyrelsen har godkendt. Jeg vil i forlængelse af beretningen, knytte en enkelt teknisk kommentar til resultatet for restauranten resultatet i 2014 er et ikke budgetteret underskud på knap , hvoraf en del er variable lokaleomkostninger (vedligeholdelse), som bestyrelsen dækker. Samlet set er den selvejende boliginstitution ikke momspligtig. Men enkelte områder er momsbelagt, det drejer sig om restauranten og om gæsteværelserne. De fællesudgifter (variabel lokaleomkostninger), der afholdes i den selvejende institution er konteret samlet, men de fællesudgifter, der vedrører restauranten er konteret i restaurantens regnskab, og indgår altså i det samlede resultat. Det er nødvendigt af hensyn til afløftning af momsen. Bestyrelsen har i år, ligesom tidligere år valgt at følge dels beboerhenvendelse og dels revisors anvisning i forhold til udgivelse af regnskab. Det interne regnskab indeholder derfor udskudt skat. Langenæshus er, som det er tilfældet med andre virksomheder der lejer boliger ud, skattepligtige af et eventuelt skattemæssigt overskud. Der er gennem årene, via skattemæssige afskrivninger, sket en udskydelse af skattebetalingerne. Udskydelsen af de skattemæssige betalinger vedvarer til ejendommen en dag sælges. Vi har som lovgivningen kræver beregnet hvilken skat der skal betales hvis ejendommen sælges til den bogførte værdi. Skatten der benævnes udskudt skat er udgiftsført og hensat i regnskabet. Side 6 af 8

7 Eventuelt herunder spørgsmål fra beboerne: Ida Kjeldsen opfordrer til et beboerudvalg, der kan følge restauranten. Bestyrelsen opfordrer de beboere, der har input til restauranten, eller i øvrigt har forslag til andre områder, til at indlevere forslag til administrator. Alle forslag vil blive vurderet i bestyrelsen. Åse Lambert fremførte spørgsmål til Inge-Lise Westh Hansens udtræden af bestyrelsen. Dels hvordan de ikke beboervalgte medlemmer så på hendes udtræden, dels manglende beboerinformation og dels drøftelsen om bevilling til konsulentbistand. Bestyrelsen (de ikke beboervalgte) svarede, at de ikke forholder sig til, hvilke beboere, der sidder i bestyrelsen, det er alene en beslutning, som beboerne har indflydelse på. Bestyrelsen har grundlæggende den holdning, at det så vidt muligt skal være en beboer, der beklæder formandsposten. Formanden redegjorde for bevilling af konsulentbistand. Der udsendes som aftalt i bestyrelsen et informations-skriv i forlængelse af alle bestyrelsesmøder. Ingrid Rigtrup kom med en opfordring til, at beboerne husker at bestille aftensmad i restauranten. Hun refererede til, at hun flere gange har observeret, at der kommer beboere til aftensmaden uden forudgående bestilling. Det kan betyde, at der ikke er mad nok. Altså HUSK at bestille din aftensmad med nøglebrikken, når du vil spise med i restauranten. Det sikrer, at der er mad nok, og det sikrer et minimum af spild. Torben Rasmussen foreslog, at bestyrelsen ved næste lånesagsbehandling tog højde for det materiale, som han tidligere på året har fremsendt til administrator. Administrator tager materialet med til bestyrelsen. Bestyrelsen svarede i øvrigt, at de i enighed, indtil nu havde arbejdet ud fra en hensigt om at have fastforrentede lån. De spørgsmål, der i øvrigt fremkom i forbindelse med låneomlægning og hjemtagelse af nye lån, er besvaret i regnskabsfremlæggelsen. Torben Rasmussen kom med forslag om beboerinddragelse i forbindelse med ændring af vedtægterne. I den forbindelse svarede administrator, at der i forlængelse af den nye fondslov vil blive arbejdet med de nødvendige ændringer. Hvis der er beboere, der har forslag i den forbindelse, så er man velkommen til at indsende forslag til administrator. Der henvises i øvrigt til den nye fondslov på Der blev stillet spørgsmål til fremtiden for købmandsbutikken, og i den forbindelse oplyser administrator, at der er lavet opstartssamtale med en potentiel ny købmand, og i indeværende uge vil han periodevis være at finde i butikken. Kaj købmand og administrator forventer en overdragelse omkring 1. juni. Der blev stillet spørgsmål til bestyrelsens beslutning om, at der ikke ydes tilskud til en kunstforening, bestyrelsens udsendte svar blev kort uddybet og i den forbindelse var der ønske om at få forretningsordenen lagt på hjemmesiden. Den tidligere efterlyste flaggruppe blev næsten oprettet på mødet. Administrator følger op på tilmeldingerne, og holder et opstartsmøde med gruppen. Side 7 af 8

8 Tak for det store fremmøde Venlig hilsen Bestyrelsen Langenæshus Side 8 af 8

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere