Handlingsplan for landbruget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for landbruget"

Transkript

1 NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget selv optaget, og alle - også i landbruget - forventer, at landbruget kan leve op til de forpligtelser, som man har påtaget sig. Anderledes med de forpligtelser, som er påført udefra. Det vil sige fra resten af samfundet og fra Folketinget. Altså det, der kaldes landbrugets rammebetingelser, og som har betydning for erhvervets evne til indtjening og værdiskabelse. Her har den tidligere landbrugsminister sat gang i et gennemsyn af landbrugets omkostninger, hvor der skal ses på omkostninger for dansk landbrug, som ikke kendes fra konkurrenterne i de øvrige EU-lande. Det må forventes, at også den nye minister fastholder dette fokus. Dertil har der fra økonomiske eksperter på det seneste været talt om et behov for en egentlig handlingsplan for landbruget. Regeringen har i sin Grøn Vækst plan pålagt landbruget investeringer for op til 6 mia. kr i de næste 10 år til bl. a. ny miljøvenlig teknologi, og herunder omstilling til produktion af biogas af gyllen fra svinefarmene i stedet for, som nu, at sprede den på markerne. Den krævede investeringsramme er i sig selv ikke alarmerende, set på baggrund af den samlede gæld på 350 milliarder kr. - heraf ca. 270 milliarder kr. til realkreditten - i landbruget her og nu. Problemet består i, at de nye krav fremsættes på et tidspunkt, hvor der ikke er noget reelt investeringspotentiale i landbruget. På grund af de faldende jordpriser er der samlet set stort set ikke tilbageværende "realkreditfriværdi", og dermed belåningsgrundlag i landbruget, og derfor svinder også adgangen til at lånefinansiere de krævede miljøinvesteringer. Dertil kommer, at de krævede investeringer ikke vil kaste merindtjening af sig. Der er således ikke tale om forretningsindikerede investeringer. I realkreditten må man tværtimod fra sidelinjen se på, at landmændenes likviditet - bl. a. til at servicere de løbende forpligtelser i henhold til indgåede låneaftaler - nu midt i både en

2 2 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 finanskrise og en indtjeningskrise forringes yderligere i takt med, at landbruget pålægges økonomiske forpligtelser i form af skærpede miljøkrav fra samfundet. Der er mange problemer og løsningsmodeller i spil, men man skal hele tiden holde sig for øje, at alle initiativer kræver en form for finansiering, og den kan blive både svær at fremskaffe og vanskelig at servicere for landbruget. Som det ses nedenfor har landbrugets gæld udviklet sig sådan, at der fra 2000 ses en stigning i realkreditgælden, og en reduktion af pengeinstitutgælden. Landbrugets gæld mia. kr Realkreditinstitutter Pengeinstitutter (større) Anden gæld Langsigtet ligevægt på boligmarkedet Huspriserne er i mange år steget mere end andre priser, men det er ikke unormalt. Det samme gælder nemlig mange andre priser, herunder byggeomkostningerne. Når de stiger, presses priserne på eksisterende boliger op. At dømme efter en statistisk analyse ligger huspriserne fortsat på et ret højt niveau, men stadig så tæt på ligevægtsniveauet, at der ikke kan forventes noget nedadgående pres fra den kant.

3 3 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Siden 1966 er priserne på enfamiliehuse steget med gennemsnitligt 6,7 pct. om året. Forbrugerpriserne er i samme periode steget med gennemsnitligt 5,1 pct. om året. Der er altså i vidt omfang tale om, at huspriserne er fulgt med den almindelige prisudvikling. Men en årlig stigning på 1,6 pct. ud over den almindelige prisudvikling kan altså ikke umiddelbart forklares. Siden 1966 har den hurtigere prisudvikling på boligmarkedet betydet, at prisen på enfamiliehuse den reale huspris - i dag er 85 pct. højere målt i forhold til det almindelige prisniveau end i 1966, jf. figur 1. Figur 1 Real pris for enfamiliehuse siden Real boligpris Kilde: Danmarks Statistik, ADAM-databasen og egne beregninger. Anm.: Trendlinien er eksponentiel og estimeret ved log-lineær OLS-estimation. Inflationen er en sammensat størrelse Trendlinie, årlig vækstrate 1,16 pct. Spørgsmålet er dog, om dette er udtryk for en form for ubalance eller en skævvridning. Vil der være økonomiske kræfter, der trækker i retning af at udjævne prisudviklingen på forskellige goder i økonomien? Er de senere års prisfald udtryk for, at disse kræfter er begyndt at virke, og at den reale huspris vil blive presset yderligere ned? Prisfald på boligmarkedet kan aldrig udelukkes, men den reale huspris er næppe den mest relevante indikator for ubalancer, der kan blive udløst med prisfald til følge. Det skyldes,

4 4 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 at forbrugerprisindekset er meget bredt og indeholder priserne på en række markeder, der har meget perifær eller slet ingen påvirkning på boligmarkedet. Mens prisen på mursten og vinduer, olieprisen og arbejdslønnen inden for byggeriet kan påvirke boligmarkedet direkte, er det vanskeligt at se, hvordan prisen på kød eller advokaters salærer har andet end helt perifær betydning for huspriserne. Der er behov for at være ret selektiv med hensyn til, hvilke indeks, man sammenligner huspriserne med, for ikke alle dele af indekset vokser lige hurtigt, jf. tabel 1. Tabel 1. Ikke alt vokser lige hurtigt Årlige stigningstakter pct. Indkomster 1 3,74 Byggeomkostninger 2,82 Byggegrunde 2 3,38 Forbrugerpriser 2,07 heraf f.eks. frisørydelser 3,98 automobiler 1,44 mælk og mejeriprodukter mv. 1,30 kød 0,24 fotografisk og optisk udstyr 3-8,54 databehandlingsudstyr 3-12,36 1. BNI i løbende priser 2. under 2000 m Kilde: Danmarks Statistik At noget vokser hurtigere end andet behøver ikke i sig selv være et problem. Fx anses det sjældent for at være udtryk for nogen ubalance, at priserne hos danske frisører vedvarende stiger kraftigere end andre priser. Faktisk er den "reale pris" hos frisøren vokset med hen ved 2 pct. om året siden 1992, jf. tabel 1. Til sammenligning steg den reale huspris fra 1966 til 2009 med 1,5 pct. pr. år. Årsagen er naturligvis, at produktivitetsfremskridt er sjældne inden for frisørfaget, og at det er ganske løntungt, i modsætning til produktionen af computere og kameraer, der er kapitalintensiv og præget af en høj grad af innovation.

5 5 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Sammenlign med byggeomkostninger En vurdering af, om prisniveauet på boliger er passende i forhold til andre priser kan foretages inden for rammen af en såkaldt Tobin's q-analyse, der er almindelig inden for investeringsteori. Der ses kun på priser, der er relevante for boligmarkedet i den forstand, at der kan peges på en økonomisk sammenhæng mellem priserne. Hvis huspriserne vedvarende vokser hurtigere end prisen for at bygge nyt, bliver sidstnævnte mere attraktivt. Dette så man bl.a. andet for et par år siden, hvor byggeaktiviteten var meget stor. For at danne sig et billede af, hvad det koster at bygge et nyt hus, kan man betragte udviklingen i byggeomkostningerne og grundpriserne, som begge er steget mere end forbrugerpriserne i almindelighed. For byggeomkostningernes vedkommende kan udviklingen forklares med, at lønomkostningerne vejer relativt tungt. For grunde kan udviklingen forklares med, at der er tale om en knap faktor. Man kan ikke bare producere nogle flere grunde, når man gerne vil bygge. Der kan udstykkes nye grunde, men typisk ikke med lige så fordelagtig beliggenhed. Der tages udgangspunkt i et indeks for nybygningsomkostninger, der er en sammenvejning af byggeomkostningerne (75 pct.) og prisen på grunde (25 pct.). Dette indeks sættes i forhold til forbrugerprisindekset, og man opnår dermed en "real nybygningspris", vist i figur 2. Siden 1987 er nybygningsprisen steget knap 20 pct. mere end forbrugerpriserne. Den gennemsnitlige, årlige trendvækst er estimeret til 0,87 pct., dvs. den statistisk forventede, årlige mervækst i nybygningspriserne sammenlignet med forbrugerpriserne er 0,87 pct. Dette skal sammenholdes med de reale huspriser, hvor en tilsvarende estimation giver en vækst på 1,16 pct. pr. år, jf. figur 1. Væksten i de reale huspriser kan således i vidt omfang forklares med, at de reale nybygningspriser er steget.

6 6 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Figur 2 Reale nybygningsomkostninger Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Anm.: Trendlinien er eksponentiel og estimeret ved log-lineær OLS-estimation. Ingen stor ubalance Den faktiske reale huspris i 2009 lå et stykke over den estimerede, langsigtede trend. En trend, der skyldes tilsvarende stigninger i nybygningspriserne, og som derfor kan betragtes som en slags ligevægt, naturligvis med forbehold for statistiske og metodiske usikkerheder Nybygningspris deflateret med forbrugerprisindeks Trendlinie, årlig vækstrate: 0,87 pct. Den statistiske analyse peger således isoleret set på, at huspriserne stadig er relativt høje, men at der ikke er tale om nogen alvorlig ubalance, der kan udløse et nedadgående pres på markedet fra udbudssiden. Den for tiden relativt svage byggeaktivitet peger i samme retning, idet et sådant pres virker gennem opførelse af nye boliger. Et par andre forhold bevirker, at analysen formentlig undervurderer det strukturelle ligevægtsniveau for priserne. Huspriserne er opgjort pr. kvadratmeter, og tager således ikke højde for kvalitetsforbedringer på den eksisterende boligmasse, ud over almindelig vedligeholdelse. Det er formentlig en rimelig antagelse, at der løbende er sket sådanne forbedringer af boligmassen.

7 7 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Ydermere kan beliggenhedsværdierne være blevet forøget i perioden, fx fordi fordelen ved at bo i en større by er steget både af jobmæssige og af andre årsager. Serviceerhvervene har fået stigende betydning for dansk økonomi i perioden, hvilket har styrket de større byer. Ligeledes kan det tænkes, at en del af den stigende velstand er blevet investeret i "attraktiv beliggenhed", hvilket har været med til at presse prisen på dette knappe gode i vejret. Prisstigninger som følge af disse effekter kommer oven i de stigninger, der forårsages af højere nybygningsomkostninger. Den samlede effekt er vanskelig at vurdere, men eksistensen af effekterne bestyrker konklusionen om, at der ikke er alvorlige ubalancer på boligmarkedet. Konklusion Analysen behandler langsigtede sammenhænge på udbudssiden og er derfor ikke en prognose. Ændringer på efterspørgselssiden vil formentlig være væsentligere på kort sigt. Krisens varighed kender ingen ej heller styrken af et efterfølgende opsving. Det er ligeledes muligt, at vi endnu ikke har set hele effekten af det øgede udbud af boliger i de senere år. Analysen peger derimod på, at priserne er så tæt på en langsigtet ligevægt, at der ikke kan forventes noget væsentligt pres fra udbudssiden. Boligejere som købte på toppen kan få svært ved at forlænge afdragsfriheden Når boligejerne har haft en 10-årig afdragsfri periode, har de to muligheder: Enten skal de begynde at afdrage på gælden, hvilket vil ske automatisk efter den 10-årige afdragsfrie periode, hvis man ikke foretager sig noget. Ellers skal de til at kigge på værdierne af det bagvedliggende pant eller have alternative finansieringsmuligheder. Realkreditforeningen har foretaget analyser af boligpriserne for parcelhuse i Region Hovedstaden for at undersøge, hvor stort et økonomisk problem det eventuelt kan være, hvis boligejerne vil forlænge den afdragsfrie periode med en ny afdragsfri periode.

8 8 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Region Hovedstaden har oplevet de største udsving i ejendomspriserne, og det potentielle problem vil derfor være størst her. Hvis du har købt parcelhuset i 2003, vil du stadigvæk være polstret til, at huspriserne kan falde betydeligt indtil Figuren nedenfor viser det teoretiske værditab og gevinster ved køb af et parcelhus i hovedstaden efter indførelse af de afdragsfrie lån i De husejere, som købte et hus på 140 kvm mellem 2003 og 2. kvartal 2005, er velpolstrede husejere set i forhold til nutidens salgspriser. Alt efter tidspunktet kan der være tale om op til kr., som man vil tjene på et salg, selvom man har et afdragsfrit lån i boligen. Til gengæld mangler der luft i værdierne ved et boligsalg, hvor man har købt i perioden 3. kvartal 2005 til 1. kvartal 2009, hvor boligpriserne var højere end man kan sælge boligen til i dag. Da priserne toppede, kostede et parcelhus på 140 kvm i hovedstaden ca. 3,5 mio. kr. Værdien er i dag en lille million lavere. Værditab og gevinster ved uændrede ejendomspriser, når det afdragsfrie lån evt. skal forlænges Polstring ved forlængelse af afdragsfri periode Manglende værdi for at kunne forlænge afdragsfri periode ved nuværende ejendomspriser 3. kvt mangler ca. 1 mio. kr. i kr Værditabet opgjort pr. 1. januar 2010 Købspris for parcelhuset Perioden 2003 til 2. kvt Perioden 3. kvt til 1. kvt De seneste offentliggjorte tal fra ejendomsprisstatistikken danner grundlag for, hvad et parcelhus i hovedstaden er værd i handel og vandel. Statistikken viser, at hvis man køber et 140 kvm parcelhus, skal man forvente, at det koster ca. 2,5 mio. kr.

9 9 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Den afdragsfrie belåning udgør dog højest 80 pct. af købesummen, og de sidste 20 pct. har boligejerne altid skullet finde i en restfinansiering, hvilket kan ske som banklån eller ved egen opsparing, eventuelt fra overskud ved salg af en tidligere bolig. Hvor meget skal priserne stige, før der ikke er noget problem? Problemet kan virke stort for de boligejere, der har valgt afdragsfrie lån i 2005 og Først fra 2015 og et par år frem vil der i realiteten være tale om et problem med de nuværende ejendomspriser. Det vil sige, at man skal "gætte", hvad boligpriserne er i 2015 og 2016, for at vide om boligens gæld overstiger værdien. Frem for at gætte på ejendomspriserne i 2015 og 2016 viser nedenstående figur, hvor meget boligpriserne skal stige i de kommende år, for at boligens værdi på købstidspunktet vil være det samme 10 år senere, og dermed hvor meget priserne skal stige, hvis boligejeren ønsker en ny afdragsfri periode efter den oprindelige 10-årige afdragsfrie periode. Så meget skal huspriserne årligt stige, hvis et parcelhus i Region Hovedstad skal have uændret ejendomspris 10 år efter købet 6,0% 4,0% Nødvendig årlig prisstigning 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Købsår -6,0% -8,0% Figuren viser, at parcelhuse købt i 2003 og 2004 i snit kan tåle at falde op til 6-7 pct. årligt i årene 2010 til 2013 hhv. 2014, hvor den 10-årige afdragsfrie periode slutter. Boligmarkedet steg med tigerspring i årene , og det vil kunne mærkes, hvis man skal sælge huset i dag eller skal have en ny afdragsfri periode i , når den første 10-årige afdragsfrie periode slutter.

10 10 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Boligejere med afdragsfrie lån fra 2005 og 2006 skal have en årlig stigning på små 5 pct., før de er sikre på, at de vil kunne få en ny afdragsfri periode, når den første 10-årige periode slutter. Hvis værdien ikke er til stede, skal boligejeren enten begynde at afdrage på lånet eller nedbringe lånet til 80 pct. af ejendomsværdien, hvorefter der kan fortsættes med en ny afdragsfri periode. Der er selvfølgelig en del år til 2015, men boligejere som har købt i årene bør i god tid indrette deres økonomi på, at der formentlig skal afdrages på lånet efter den afdragsfrie periode. Der kan ske meget frem til 2015, men som det ser ud i øjeblikket, virker det ikke sandsynligt med en årlig stigning på 5 pct. i ejendomspriserne. Mange har formentlig planlagt ud fra, at lånet efter den 10-årige periode skal til at afvikles, og andre har en belåning under 80 pct., men nogle boligejere skal givetvis til at indrette deres økonomi på en ny måde i Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Trineke Borch Jacobsen Martin Kjeldsen-Kragh Flemming Dengsø Nielsen Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Halv pris på tvangsauktion?

Halv pris på tvangsauktion? NR. 5 JUNI 2014 Halv pris på tvangsauktion? Man kan købe hus meget billigt på tvangsauktion, især i landområderne. Det skyldes særlige problemer på boligmarkedet, som ikke fanges i prisstatistikken og

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Analyse 2. august 201 Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Temperaturen stiger på boligmarkedet. Priserne er over deres strukturelle niveau,

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Det talte ord gælder!

Det talte ord gælder! Direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft Indlæg om ejerboligmarkedet Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 24. marts 2010 Det talte ord gælder! 1 Velkommen tilbage til anden del af årsmødet.

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Lad os få ro om dansk boligfinansiering NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere