Handlingsplan for landbruget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for landbruget"

Transkript

1 NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget selv optaget, og alle - også i landbruget - forventer, at landbruget kan leve op til de forpligtelser, som man har påtaget sig. Anderledes med de forpligtelser, som er påført udefra. Det vil sige fra resten af samfundet og fra Folketinget. Altså det, der kaldes landbrugets rammebetingelser, og som har betydning for erhvervets evne til indtjening og værdiskabelse. Her har den tidligere landbrugsminister sat gang i et gennemsyn af landbrugets omkostninger, hvor der skal ses på omkostninger for dansk landbrug, som ikke kendes fra konkurrenterne i de øvrige EU-lande. Det må forventes, at også den nye minister fastholder dette fokus. Dertil har der fra økonomiske eksperter på det seneste været talt om et behov for en egentlig handlingsplan for landbruget. Regeringen har i sin Grøn Vækst plan pålagt landbruget investeringer for op til 6 mia. kr i de næste 10 år til bl. a. ny miljøvenlig teknologi, og herunder omstilling til produktion af biogas af gyllen fra svinefarmene i stedet for, som nu, at sprede den på markerne. Den krævede investeringsramme er i sig selv ikke alarmerende, set på baggrund af den samlede gæld på 350 milliarder kr. - heraf ca. 270 milliarder kr. til realkreditten - i landbruget her og nu. Problemet består i, at de nye krav fremsættes på et tidspunkt, hvor der ikke er noget reelt investeringspotentiale i landbruget. På grund af de faldende jordpriser er der samlet set stort set ikke tilbageværende "realkreditfriværdi", og dermed belåningsgrundlag i landbruget, og derfor svinder også adgangen til at lånefinansiere de krævede miljøinvesteringer. Dertil kommer, at de krævede investeringer ikke vil kaste merindtjening af sig. Der er således ikke tale om forretningsindikerede investeringer. I realkreditten må man tværtimod fra sidelinjen se på, at landmændenes likviditet - bl. a. til at servicere de løbende forpligtelser i henhold til indgåede låneaftaler - nu midt i både en

2 2 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 finanskrise og en indtjeningskrise forringes yderligere i takt med, at landbruget pålægges økonomiske forpligtelser i form af skærpede miljøkrav fra samfundet. Der er mange problemer og løsningsmodeller i spil, men man skal hele tiden holde sig for øje, at alle initiativer kræver en form for finansiering, og den kan blive både svær at fremskaffe og vanskelig at servicere for landbruget. Som det ses nedenfor har landbrugets gæld udviklet sig sådan, at der fra 2000 ses en stigning i realkreditgælden, og en reduktion af pengeinstitutgælden. Landbrugets gæld mia. kr Realkreditinstitutter Pengeinstitutter (større) Anden gæld Langsigtet ligevægt på boligmarkedet Huspriserne er i mange år steget mere end andre priser, men det er ikke unormalt. Det samme gælder nemlig mange andre priser, herunder byggeomkostningerne. Når de stiger, presses priserne på eksisterende boliger op. At dømme efter en statistisk analyse ligger huspriserne fortsat på et ret højt niveau, men stadig så tæt på ligevægtsniveauet, at der ikke kan forventes noget nedadgående pres fra den kant.

3 3 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Siden 1966 er priserne på enfamiliehuse steget med gennemsnitligt 6,7 pct. om året. Forbrugerpriserne er i samme periode steget med gennemsnitligt 5,1 pct. om året. Der er altså i vidt omfang tale om, at huspriserne er fulgt med den almindelige prisudvikling. Men en årlig stigning på 1,6 pct. ud over den almindelige prisudvikling kan altså ikke umiddelbart forklares. Siden 1966 har den hurtigere prisudvikling på boligmarkedet betydet, at prisen på enfamiliehuse den reale huspris - i dag er 85 pct. højere målt i forhold til det almindelige prisniveau end i 1966, jf. figur 1. Figur 1 Real pris for enfamiliehuse siden Real boligpris Kilde: Danmarks Statistik, ADAM-databasen og egne beregninger. Anm.: Trendlinien er eksponentiel og estimeret ved log-lineær OLS-estimation. Inflationen er en sammensat størrelse Trendlinie, årlig vækstrate 1,16 pct. Spørgsmålet er dog, om dette er udtryk for en form for ubalance eller en skævvridning. Vil der være økonomiske kræfter, der trækker i retning af at udjævne prisudviklingen på forskellige goder i økonomien? Er de senere års prisfald udtryk for, at disse kræfter er begyndt at virke, og at den reale huspris vil blive presset yderligere ned? Prisfald på boligmarkedet kan aldrig udelukkes, men den reale huspris er næppe den mest relevante indikator for ubalancer, der kan blive udløst med prisfald til følge. Det skyldes,

4 4 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 at forbrugerprisindekset er meget bredt og indeholder priserne på en række markeder, der har meget perifær eller slet ingen påvirkning på boligmarkedet. Mens prisen på mursten og vinduer, olieprisen og arbejdslønnen inden for byggeriet kan påvirke boligmarkedet direkte, er det vanskeligt at se, hvordan prisen på kød eller advokaters salærer har andet end helt perifær betydning for huspriserne. Der er behov for at være ret selektiv med hensyn til, hvilke indeks, man sammenligner huspriserne med, for ikke alle dele af indekset vokser lige hurtigt, jf. tabel 1. Tabel 1. Ikke alt vokser lige hurtigt Årlige stigningstakter pct. Indkomster 1 3,74 Byggeomkostninger 2,82 Byggegrunde 2 3,38 Forbrugerpriser 2,07 heraf f.eks. frisørydelser 3,98 automobiler 1,44 mælk og mejeriprodukter mv. 1,30 kød 0,24 fotografisk og optisk udstyr 3-8,54 databehandlingsudstyr 3-12,36 1. BNI i løbende priser 2. under 2000 m Kilde: Danmarks Statistik At noget vokser hurtigere end andet behøver ikke i sig selv være et problem. Fx anses det sjældent for at være udtryk for nogen ubalance, at priserne hos danske frisører vedvarende stiger kraftigere end andre priser. Faktisk er den "reale pris" hos frisøren vokset med hen ved 2 pct. om året siden 1992, jf. tabel 1. Til sammenligning steg den reale huspris fra 1966 til 2009 med 1,5 pct. pr. år. Årsagen er naturligvis, at produktivitetsfremskridt er sjældne inden for frisørfaget, og at det er ganske løntungt, i modsætning til produktionen af computere og kameraer, der er kapitalintensiv og præget af en høj grad af innovation.

5 5 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Sammenlign med byggeomkostninger En vurdering af, om prisniveauet på boliger er passende i forhold til andre priser kan foretages inden for rammen af en såkaldt Tobin's q-analyse, der er almindelig inden for investeringsteori. Der ses kun på priser, der er relevante for boligmarkedet i den forstand, at der kan peges på en økonomisk sammenhæng mellem priserne. Hvis huspriserne vedvarende vokser hurtigere end prisen for at bygge nyt, bliver sidstnævnte mere attraktivt. Dette så man bl.a. andet for et par år siden, hvor byggeaktiviteten var meget stor. For at danne sig et billede af, hvad det koster at bygge et nyt hus, kan man betragte udviklingen i byggeomkostningerne og grundpriserne, som begge er steget mere end forbrugerpriserne i almindelighed. For byggeomkostningernes vedkommende kan udviklingen forklares med, at lønomkostningerne vejer relativt tungt. For grunde kan udviklingen forklares med, at der er tale om en knap faktor. Man kan ikke bare producere nogle flere grunde, når man gerne vil bygge. Der kan udstykkes nye grunde, men typisk ikke med lige så fordelagtig beliggenhed. Der tages udgangspunkt i et indeks for nybygningsomkostninger, der er en sammenvejning af byggeomkostningerne (75 pct.) og prisen på grunde (25 pct.). Dette indeks sættes i forhold til forbrugerprisindekset, og man opnår dermed en "real nybygningspris", vist i figur 2. Siden 1987 er nybygningsprisen steget knap 20 pct. mere end forbrugerpriserne. Den gennemsnitlige, årlige trendvækst er estimeret til 0,87 pct., dvs. den statistisk forventede, årlige mervækst i nybygningspriserne sammenlignet med forbrugerpriserne er 0,87 pct. Dette skal sammenholdes med de reale huspriser, hvor en tilsvarende estimation giver en vækst på 1,16 pct. pr. år, jf. figur 1. Væksten i de reale huspriser kan således i vidt omfang forklares med, at de reale nybygningspriser er steget.

6 6 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Figur 2 Reale nybygningsomkostninger Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Anm.: Trendlinien er eksponentiel og estimeret ved log-lineær OLS-estimation. Ingen stor ubalance Den faktiske reale huspris i 2009 lå et stykke over den estimerede, langsigtede trend. En trend, der skyldes tilsvarende stigninger i nybygningspriserne, og som derfor kan betragtes som en slags ligevægt, naturligvis med forbehold for statistiske og metodiske usikkerheder Nybygningspris deflateret med forbrugerprisindeks Trendlinie, årlig vækstrate: 0,87 pct. Den statistiske analyse peger således isoleret set på, at huspriserne stadig er relativt høje, men at der ikke er tale om nogen alvorlig ubalance, der kan udløse et nedadgående pres på markedet fra udbudssiden. Den for tiden relativt svage byggeaktivitet peger i samme retning, idet et sådant pres virker gennem opførelse af nye boliger. Et par andre forhold bevirker, at analysen formentlig undervurderer det strukturelle ligevægtsniveau for priserne. Huspriserne er opgjort pr. kvadratmeter, og tager således ikke højde for kvalitetsforbedringer på den eksisterende boligmasse, ud over almindelig vedligeholdelse. Det er formentlig en rimelig antagelse, at der løbende er sket sådanne forbedringer af boligmassen.

7 7 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Ydermere kan beliggenhedsværdierne være blevet forøget i perioden, fx fordi fordelen ved at bo i en større by er steget både af jobmæssige og af andre årsager. Serviceerhvervene har fået stigende betydning for dansk økonomi i perioden, hvilket har styrket de større byer. Ligeledes kan det tænkes, at en del af den stigende velstand er blevet investeret i "attraktiv beliggenhed", hvilket har været med til at presse prisen på dette knappe gode i vejret. Prisstigninger som følge af disse effekter kommer oven i de stigninger, der forårsages af højere nybygningsomkostninger. Den samlede effekt er vanskelig at vurdere, men eksistensen af effekterne bestyrker konklusionen om, at der ikke er alvorlige ubalancer på boligmarkedet. Konklusion Analysen behandler langsigtede sammenhænge på udbudssiden og er derfor ikke en prognose. Ændringer på efterspørgselssiden vil formentlig være væsentligere på kort sigt. Krisens varighed kender ingen ej heller styrken af et efterfølgende opsving. Det er ligeledes muligt, at vi endnu ikke har set hele effekten af det øgede udbud af boliger i de senere år. Analysen peger derimod på, at priserne er så tæt på en langsigtet ligevægt, at der ikke kan forventes noget væsentligt pres fra udbudssiden. Boligejere som købte på toppen kan få svært ved at forlænge afdragsfriheden Når boligejerne har haft en 10-årig afdragsfri periode, har de to muligheder: Enten skal de begynde at afdrage på gælden, hvilket vil ske automatisk efter den 10-årige afdragsfrie periode, hvis man ikke foretager sig noget. Ellers skal de til at kigge på værdierne af det bagvedliggende pant eller have alternative finansieringsmuligheder. Realkreditforeningen har foretaget analyser af boligpriserne for parcelhuse i Region Hovedstaden for at undersøge, hvor stort et økonomisk problem det eventuelt kan være, hvis boligejerne vil forlænge den afdragsfrie periode med en ny afdragsfri periode.

8 8 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Region Hovedstaden har oplevet de største udsving i ejendomspriserne, og det potentielle problem vil derfor være størst her. Hvis du har købt parcelhuset i 2003, vil du stadigvæk være polstret til, at huspriserne kan falde betydeligt indtil Figuren nedenfor viser det teoretiske værditab og gevinster ved køb af et parcelhus i hovedstaden efter indførelse af de afdragsfrie lån i De husejere, som købte et hus på 140 kvm mellem 2003 og 2. kvartal 2005, er velpolstrede husejere set i forhold til nutidens salgspriser. Alt efter tidspunktet kan der være tale om op til kr., som man vil tjene på et salg, selvom man har et afdragsfrit lån i boligen. Til gengæld mangler der luft i værdierne ved et boligsalg, hvor man har købt i perioden 3. kvartal 2005 til 1. kvartal 2009, hvor boligpriserne var højere end man kan sælge boligen til i dag. Da priserne toppede, kostede et parcelhus på 140 kvm i hovedstaden ca. 3,5 mio. kr. Værdien er i dag en lille million lavere. Værditab og gevinster ved uændrede ejendomspriser, når det afdragsfrie lån evt. skal forlænges Polstring ved forlængelse af afdragsfri periode Manglende værdi for at kunne forlænge afdragsfri periode ved nuværende ejendomspriser 3. kvt mangler ca. 1 mio. kr. i kr Værditabet opgjort pr. 1. januar 2010 Købspris for parcelhuset Perioden 2003 til 2. kvt Perioden 3. kvt til 1. kvt De seneste offentliggjorte tal fra ejendomsprisstatistikken danner grundlag for, hvad et parcelhus i hovedstaden er værd i handel og vandel. Statistikken viser, at hvis man køber et 140 kvm parcelhus, skal man forvente, at det koster ca. 2,5 mio. kr.

9 9 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Den afdragsfrie belåning udgør dog højest 80 pct. af købesummen, og de sidste 20 pct. har boligejerne altid skullet finde i en restfinansiering, hvilket kan ske som banklån eller ved egen opsparing, eventuelt fra overskud ved salg af en tidligere bolig. Hvor meget skal priserne stige, før der ikke er noget problem? Problemet kan virke stort for de boligejere, der har valgt afdragsfrie lån i 2005 og Først fra 2015 og et par år frem vil der i realiteten være tale om et problem med de nuværende ejendomspriser. Det vil sige, at man skal "gætte", hvad boligpriserne er i 2015 og 2016, for at vide om boligens gæld overstiger værdien. Frem for at gætte på ejendomspriserne i 2015 og 2016 viser nedenstående figur, hvor meget boligpriserne skal stige i de kommende år, for at boligens værdi på købstidspunktet vil være det samme 10 år senere, og dermed hvor meget priserne skal stige, hvis boligejeren ønsker en ny afdragsfri periode efter den oprindelige 10-årige afdragsfrie periode. Så meget skal huspriserne årligt stige, hvis et parcelhus i Region Hovedstad skal have uændret ejendomspris 10 år efter købet 6,0% 4,0% Nødvendig årlig prisstigning 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Købsår -6,0% -8,0% Figuren viser, at parcelhuse købt i 2003 og 2004 i snit kan tåle at falde op til 6-7 pct. årligt i årene 2010 til 2013 hhv. 2014, hvor den 10-årige afdragsfrie periode slutter. Boligmarkedet steg med tigerspring i årene , og det vil kunne mærkes, hvis man skal sælge huset i dag eller skal have en ny afdragsfri periode i , når den første 10-årige afdragsfrie periode slutter.

10 10 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2010 Boligejere med afdragsfrie lån fra 2005 og 2006 skal have en årlig stigning på små 5 pct., før de er sikre på, at de vil kunne få en ny afdragsfri periode, når den første 10-årige periode slutter. Hvis værdien ikke er til stede, skal boligejeren enten begynde at afdrage på lånet eller nedbringe lånet til 80 pct. af ejendomsværdien, hvorefter der kan fortsættes med en ny afdragsfri periode. Der er selvfølgelig en del år til 2015, men boligejere som har købt i årene bør i god tid indrette deres økonomi på, at der formentlig skal afdrages på lånet efter den afdragsfrie periode. Der kan ske meget frem til 2015, men som det ser ud i øjeblikket, virker det ikke sandsynligt med en årlig stigning på 5 pct. i ejendomspriserne. Mange har formentlig planlagt ud fra, at lånet efter den 10-årige periode skal til at afvikles, og andre har en belåning under 80 pct., men nogle boligejere skal givetvis til at indrette deres økonomi på en ny måde i Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Trineke Borch Jacobsen Martin Kjeldsen-Kragh Flemming Dengsø Nielsen Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet De lave renter har løftet boligpriserne, men der er ikke tegn på en dansk boligboble. En stigning i renterne må dog ventes at medføre

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Halv pris på tvangsauktion?

Halv pris på tvangsauktion? NR. 5 JUNI 2014 Halv pris på tvangsauktion? Man kan købe hus meget billigt på tvangsauktion, især i landområderne. Det skyldes særlige problemer på boligmarkedet, som ikke fanges i prisstatistikken og

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Store forskelle i salgstider

Store forskelle i salgstider NR. 1 JANUAR 2014 Store forskelle i salgstider I de større danske byer tager det under et år at sælge en bolig. I yderområder tager det over fire år. Realkreditforeningen har udarbejdet en analyse af,

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Spar millioner på huskøbet

Spar millioner på huskøbet NR. 6 JUNI 2015 Spar millioner på huskøbet Analyse: Priserne i hovedstaden er steget så markant de seneste kvartaler, at der kan spares millioner ved at flytte lidt uden for centrum. Realkreditforeningen

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse NR. 1 SEPTEMBER 2009 Realkredit med i toppen af ny undersøgelse Forbrugerstyrelsen har udsendt den nye Forbrugerredegørelse for 2009. Undersøgelsen vurderer, at forholdene for forbrugerne i FFI (ForbrugerForholdsIndekset)

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs ØKONOMISK SEKRETARIAT 15. september 2016 Det er nu otte år siden Lehman Brothers konkursbegæring den 15. september 2008. Finanskrisen har løbende sat sine spor

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER

BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER KONTAKT: Rasmus Hougaard Nielsen (Formand) M.: rasmus@godepenge.dk T.: 51903741. 27. September 2017 BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER Prisen på boliger

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Travlhed venter ejendomsmæglerne

Travlhed venter ejendomsmæglerne NR. 2 APRIL 2016 Travlhed venter ejendomsmæglerne Flere danskere end længe er klar til at købe hus. De næste seks måneder tegner dermed til at blive en travl periode for ejendomsmæglere, flyttefolk og

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Forbrugerne kommer til at mangle målrettet information om realkreditlån

Forbrugerne kommer til at mangle målrettet information om realkreditlån NR. 1 JANUAR 2010 Forbrugerne kommer til at mangle målrettet information om realkreditlån Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag om ændring af kreditaftaleloven. Som en del af forslaget skal

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere