N Y B O R G S K Y T T E F O R E N I N G ===============================:=========

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N Y B O R G S K Y T T E F O R E N I N G ===============================:========="

Transkript

1 N Y B O R G S K Y T T E F O R E N I N G ===============================:========= " S K Y T T E R N E S H U S " Denne bog beretter om en af Nyborg Skytteforenings store dage, nemlig indvielse af "Skytternes Hus" lørdag den 19 oktober I 1963 begyndte man at lægge de første planer for etablering af eget skydehus, men først i 1966 kom der skred i planerne, idet man købte en grund på Halvej. Der blev nu udarbejdet tegninger indhentet tilbud m.m. Den 15 august 1967 tog man det første spadestik til vort eget hus, frivillig arbejdskraft opførte huset i løbet af ca. l år, ialt ca frivillige arbejdstimer er lagt på Halvej nr. 8. Lørdag den 19 oktober 1968 stod "Sky t- ternes Hus" færdigt til indvielse, en god og dejlig dag for Nyborg Skytteforening, hvilket også referaterne~idner om. Bestyrelsen for Nyborg Skytteforening.under opførelsen af "Sky t- ternes Hus" : Formand Jan Christensen Næstform. Helge Kjær Knudsen Kasserer Verner Andersen Helmer Sørensen S.A.Sørensen. Vagn Kjær Knuasen Villy Nielsen Simon Jørgensen Kaj Sørensen Forretningsudvalg: Jan Christensen,Jens Grundsted,H.Kjær Knudsen,Verner Andersen,Jacob Christen sen Byggeudvalg: Helmer Sørensen,V.Kjær Knudsen,Bent Hansen.

2 SKYTTERNES HUS I NYBORG borg med en 1 S meter Huset udføres arbejdskraft. a i ga~beton Foreningen kr. til private er kommet i god drift. borg~ havn i marts '* skvdebene Her ses en skitse over N j:o=tg,"vltefcrenings, hvor 22 skyner og med eternitta;;, kan sky r,ij r:å en sang, 09. a; be;det u d~::r:3 n;;as~" å:, nå: vil den kommende tid søge at sk -:f:e yje.iige;e 09 firmaer cg beløbene Desuden i byen, foretages ;adsedde:sa~g kommende samt vil senere cg l' ~;nln:a måned. bygn!ng mcdelokeie, by9serillodeis2 midler til byggeriet blive tilbagebetalt, ~å kirkepledsan på,halvvej køkken i Ny. og toiletrum fo~e~igser, ved fri,villig ved s~i9 af lånebevisel hvis de! Øllo!<~-, "år bygninge" afsluttende Mere me:l e~ ":y~:';øb«nybor9-s~d i Ny. side 47 og 6~ Penge skydes bogstaveligt ind til skytte hus i Nyborg»Skytternes hus«bliver en' realitet Fem Nyborg-foreninger samarbejder herom, Grund erhvervet til formålet på halvvej Ny,booDgs ajkjtiive s1kyi;te'r maogler liolkajl,er tiil VliJnJterslkydllllill1Jg.eIll. For tre åir siden biliev der nedsat et udvælg, bestående ad' repa-æisieillibaullljer for Ny1;Kwg Slk!y<btedbrendJnig, DSB IdJræ1Jsfur~, Elsoo-SpoI'to g De dainsk.e forsvæsbm<tre med dieit iilormåll. alt rorberede 0ipIf~ ad' l>skytjtern~ Huse d NyIbomg 0Ig sikajbe en by'ggefond ttm detjbe :flornnåji. l Slirll fll er dier ved eajjg ad' hånebevdser tiil medfemmeme, tiilllsilwd fra forell1jitru~e~ olg sarr,g alf amwilkajilsiiæ ljoitrtlelri,er kioonmett godt 8000 Im-. i l:>yj~cijen, 0Ig nu af kommunen købt em grund på 750 levrn, på HaIWej bag fj li1illvajl'ffi cen treilea1.!li1jgemtiø1l' MadB Hansen, VIissenl:>jemg, hal!' udajl'lbejdelt tjegjllli.nrgell' over ejt; ~ådrajnit blus, og dier.el!' ioohemltet tifibud på majterj:aiijer. SkyttJexIl1IeS Hus 'sikjail oplilø.re6 ved.f.rivful!lfug ærlhejdslkil'adit, og malteril!lileomjkjosltnlill1jgiernreaii1idl!"ajgei!' ca kor. UdyalJlgl!!;dlor»SlkyltteTlllJeS Hus«be-~).' ad' rormlajilde!n fur NY'boo'<g Stkyt.~, A'l1I1fe.A1l1rdJeI1Se!n.(!formarnd), Jens. Gpt.urIJds;red, SIF (klas.oore.r), V <!'ner Andersen, D&B, ~e Kjær KlI1Judsen, Esso, og JakJob Andersen, FOI1SIV'amsi1?redrell1Je..Delt sæll'!lfuge l:>y,gg1eujdjvalljg',,dex har 1ioIl'eltaget' beregndmi~ over byjgjgleji'1iieit, består alf Arne Andersen, Slkytrbeforel!1J!mJ~e:n (formand), Hewrruerr Sørensen, SIF, BenJt Hansen, Forsvarsbrødrene, Sv. Age Petersen; SIF, og Chanles Larsen, SIkyrtrtei!jorellllillllgelll. Ved eit' udvalgsmøde i aftes på MiiJssil,Olll'Soholbellllelt drrø!lltedje man mulligihedjei1i1je'fair alt ~e de tr'eslberendie mdrer 11i1lbyJ~gerti,eIt. Ef1terr 'l1yjtålr V1iJlmen bl. a. :fioll'eltage liodl'l/ejddjeiljsa,l,g og en iomlboilja på KJilI1læpillaJds ll1:flor alt snrortljie :Il!Je,re penge, Nu har man editeil' jl!jerj! åji1s» d1ilern0gnilinrg«fundet en egnet grumd, lwrorriilor der nu for ajii1/1oii',giåjstiiil sagen dbr alt ilå sdæblt en romme!iiilg og aawe;nd'elllijg by'~1jn,g furr NyJborrt~ aikjtjilvesky1jtje:r i de enkje;]jbejiooremjijrugler og målske ffi[ udl1edniialjg tiijl arooli'lefyrnsllæ skytjbe-oi'lgajnåsrartiijomer, dier ~ SIIJåJr' og maj1'ljgjer ~---~.:...3 j~~~~---- ~P~.:s.~t_ Medlemmerne af Nyborg Skytteforening bidrager selv betydeligt til byggefonden for det nye skyttehus, som foreningen sammen med fire andre foreninger i Nyborg vil opføre på Halvej i Nyborg. Skytterne konkurrerer om,. en pokal, som vil blive overrakt den bedste i pokalskydningen ved skyttehusets indvielse engang, og 'for hver serie må Skytterne betale 1 kr. Indtil nu har denne skydning indbragt ca. 900 kr. til byggefonden.,. - Nyborg Skyttefor aing vil opføre skyttehuset sammen med DSB's Idrætsforening, Statsfængslets Idrætsforening, Esso Sport og Forsvarsbrødrene i Nyborg. Nyborg Kommune har købt en grund ved Halvej til formålet. En givtig pokal Nyborg Skytteforening indleder nu som meddelt et salg af lånebeviser' i byen for at skaffe midler til opførelsen af et skyttehus på Halvej. Gennem årene har man bl.a. holdt til på Industrien, på det gamle Royal, i en remise og i øjeblikket i gymnasiets kælder, hvor kun tre skytter. ad gangen kan skyde. Foreningen glæder sig over byrådets velvilje ved salget af grunden på Halvej. Foreningen har en voksende tilgang af unge skytter, helt fra 8 års alderen, og bl.a. derfor er et skyttehus en nødvendighed. Skytterne har selv bidraget væsentligt til byggefonden gennem årene. Således har man en sølvposkænket af ingeniør Kjær, som 1 kal, skytterne kan skyde om for en pris a 1 kr. pr. serie. Den, der gennem årene har opnået flest point, får pokalen overrakt ved skyttehusets indvielse. Indtil dato har denne pokalskydning indbragt 904 kr. til byg- gefonden. ~ ~ ~ ~==========~~

3 SKYTTERNES HUS I NYBORG';:' Her ses en skitse over N j:o:rg skvttefcrenings kammande bygnin<) på,halvvej i Ny. borg med en 1S meter skydebane, hvor 22 skyuer kan sky dj r:å en gong, samt mødelokale, køkken og toiletrum Huset udføres i gasbeton og med eterniaae, og a, bejdet u d~~:r::lnæste å7, nå~ bygserilladels3 fore:isser, ved frivilli9, arbejdskraft. Foreningen- vil den kcmmende tid søge at sit ~~;ey~eriige;e midler til by!:ger,et ved S::9 af lånebevise, a kr. til private cg firmaer i byen, cg beløbene vi l senere blive tilbagebetalt, hvis dc~ øl\d,~',"år bygningen er kommet i god drift. Desuden foretages lodsedde:sa!g cg ~ ~ml>~:o ~å k;rkep~adsen afsluttende med e~ ":yst:øb«i N,,- borg havn i marts måned. Mere Nyborg's~d side 47 og 6\J

4 Penge skydes bogstaveligt ind til skyuehus i Nyborg Medlemmerne af Nyborg Skytteforening bidrager selv betydeligt til byggefonden for det nye skyttehus, som foreningen sammen med fire andre foreninger i Nyborg vil opføre på Halvej i Nyborg. Skytterne konkurrerer om en pokal, som vil blive overrakt den bedste i pokalskydningen ved skyttehusets indvielse engang, og for hver serie må skytterne betale l kr. Indtil nu har denne skydning indbragt ca, 900 kr. til byggefonden. Nyborg Skyttefor ing vil opføre skyttehuset sammeq med DSB's Idrætsforening, Statsfængslets Idrætsforening, Esso Sport og Forsvarsbrødrene i Nyborg. Nyborg Kommune har købt en grund ved Halvej til formålet.

5 »Skytternes hus«bliver en' realitet Fem Nyborg-foreninger samarbejder herom, Grund erhvervet til formålet på halvvej Ny.DtliI'lgs ajkjtiiv'e sikytte'r mangler I S>i:dem er dier ved salig ad' lånebeviliookawer 1lill Vliinitetr'skydll1lllllJg,et!'L For tre ser ttijl medåemmeæne, aikud fra åjr men bl!jev der nedsat et udvalg, forffillill1l~erme og soolg alf amertkanbestående alf!"e!p«"æseaubail1rtler fur Ny- ~g ~dii1ig, DSB Ldiræt1slflo!l'- epåjnjg, Esoo-SpoI"!io g De djainsk.e ForwalI'61l>mdre med djeit d'iormåit. alt rorberetdie ~,af»s>ky1ltemes Huse ~ Nyiboa1g og sjka,be en byggefund tiiil dietjbe :Iloo'måIl. S!Iæ lioltlbelri'er kornmæt!?jodt 8000 M. i 1b)'lgJgJed'<mdlan, og udjv>a1ligjet har nu af kommunen købt en grund på 750 lovm, på ljjailivoe1 I:l'ajg fjemtlivali'ffieceil1- treilien. llllj~eil1iiiøll" MaJ& H<IIll5JeIl1, VIiLSsenJbjeng, hall" udarbejdet tjegll1li.njger over ej!; ~åjdiaim blus, og dier er indhentet tilljbud på majterj:aider. SkY'bter- Il1IeS Hius sikiaft opdløres ved :f.rijvdjffifug aælbejdslkioolfit, Og majterialleomlrostt-,niiil1gieir1l1je 'ail1ooajger ca kir. Ud'Valjiget dlor»sikytt:tjernjes Hus«be- -s~r alf IDrImaInde!lJ. fur N)"1xJ,rog Sikyt- ~g, Arnre All1ld1ernell1,(lfo=all1d) Jens. GptlII1IdsrtJed, SIF ('kiasoorer), Verner AlllJdr~en, DSB, HledJge Kjær KII1Iudse!lJ., Esso, og J akob Andersen, FO'l'SIV'amsJ!)rod,renJe; 'Det særllliige lry,ggleudjv'aulg, ',der hai!' :!ioretajgiejt' beregnlll1i~ over hyl~~ll1ijet, består alf Arne Andersen, Sk:yTtte.fo,remIiII1I~e.n(d'oc- 1IlJaIIlId), He!lmelI' Sørensen, SIF, Berit HaJI1lS'en, Forsvarsbeødrene, Sv, Age Petersen, SIF, og Chaæles Larsen, S>kyTtit'ed'oI1ffillilllJgen. Ved et' udvahgsmø die i adi!jes på Mliissd!OIll's,holbetliJJelt dli'ølflteldje man mulji~ederme,folr art; sikatfif\e die T'esbere!l1- die mijdile:r 1illl b)'lgjger1i,et. ElIl!Jer n)'itår vdll man bq, a. :fiou'ejtaj~ lio<chge>ddelll$a1g og en toilillboilja på K;ii!1kJ lpiljadsen :Il6lI' art; siklaiffie :flljere p! I11IgIe. Nu har man editer :tllie* års»ed:1!jernø,gnlll1ig«ftunde:t en egnet.g1i"ujlld, hvorfor der nu foil" ail!vtor gås Vil! SaJgJOOror at l1å skjajbt en 'l"uililiillie~lg og allllvell1d'elllilg b )"gil1ill1g fur N Y1b'OO1glSaJkrtJiJVle slky'f;lber ii de enlætljtre :fio'i1eil1tijruglerog måske Vill udllejnjillljg tiijl aa'iidlre fylnslkle skyt!lt!e-()if'g~- SIaJtiiJolllJer, dietr QgJSft SltJåJr - olg mangler llq'kiailie!r. P. S.

6 En givtig pokal ~ Nyborg Skytteforening indleder nu som meddelt et salg af lånebevi- r.'~ ser i byen for at skaffe midler til ~~ opførelsen af et skyttehus på Halvej. Gennem årene har man bl.a. i> holdt til på Industrien, på det gamle Royal, i en remise og i øjeblikket i gymnasiets kælder, hvor kun tre skytter. ad gangen kan skyde. Foreningen glæder sig over byrådets velvilje ved salget af grunden på Halvej. Foreningen har en voksende tilgang af unge skytter, helt fra 8 års alderen. og bl.a, derfor er et skytte hus en nødvendighed. Skytterne har selv bidraget væsentligt til byggefonden gennem årene. Således har man en sølvpokal, skænket af ingeniør Kjær, som I skytterne kan skyde om for en pris a 1 kr. pr. serie. Den, der gennem årene har opnået flest point, får pokalen overrakt ved skytte husets indvielse. Indtil dato har denne pokalskydning indbragt 904 kr. til byggefonden.

7 Skytterne søger kommunalt tilskud Ved Nyborg byråds ordinære møde mandag foreligger en ansøgning om i tils~ud fra Nyborg Skytteforening. Tilskuddet askal dække det beløb, som foreningen mangler til finansiering af et klubhus med 21 skydebaner, som foreningen er i færd med at opføre udelukkende med frivilli$ arbejdskraft. De samlede udgifter er anslået til kr. hvoraf foreningen selv er i besiddelse af kr., samt et lån i Nyborg Sparekasse på kr. Det resterende beløb på kr. har klubben senere fået dækket ved et nyt lån på kr. i Nyborg Sparekasse. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller,at der bevilgesskytteforeningen et årligt tilskud i 10 år på kr. 110m kommunen indbetaler som afdrag, der er optaget til dækning af den ikke finansierede del af byggeomkostningerne ved»skytternes hus«.

8 Spilfægteri om skyttebevilling Det kom i går til en del spilfægteri i Nyborg Byråd i forbindelse med en bevilling på kr. til Nyborg Sky ttefor errings nye klubhus. Borgmester Børge' Jensen mindede om, at kommunen tidligere har bevilget et beløb til klubhuset i Idrætsparken og fremhævede skytternes idealistiske indstilling ved selv at opføre huset som frivilligt arbejde. Dykker Carl Clement heftede sig ved, at skytteforeningen har 159 aktive, men da yderligere fire foreninger har taget skydningen på deres program, ville han gerne høre, hvilke foreninger der var tale om og hvor mange af deres skytter, som kunne ventes at benytte skyttehuset. Gået nærmere på klingen af bl. a. konsul Ove Nielsen, der stærkt anbefalede sagen, indrømmede han arten af sine betænkeligheder. Han var bange for, at hjemmeværnet skulle benytte huset, ligesom han fandt skytte-, gymnastik- og idrætsforeningernes formålsparagraf om at skabe en vågen og sund dansk ungdom til "styrkelse af fædrelandskærlighed og jorsvarsvilje" for bombastisk. Ingeniør Mogens Pedersen, der ligesom Ove Nielsen anbefalede sagen varmt, beroligede Carl Clement og sagde, at når man ikke kan blive enige i SF, skulle man måske opfordre også SF'erne til at tage ud i skyttehuset og afreagere. Clement: - Vi har andre muligheder!' Borgmesteren oplyste Clement om, at de fire omtalte foreninger var DSBs Idrætsforening, Forsvarsbrødrene, Esso Sport og Fængselets Idrætsforening, hvilket Clement burde ha ve erindret fra sagens tidligere akter. Clement præciserede derefter i en længere tale sit ønske om at bruge byrådsmøderne som et instrument for orientering af byens borgere, hvorfor han ønskede flest mulige efterlysninger frem i møderne. Selv efter at han er blevet ældre og mere afbalanceret... Borgmesteren: - Det var en hel valgtale. Clement: Det er for tidligt! Borgmesteren: Det mente jeg da også. Det er rigtigt, at du er blevet ældre Clement, men du er ikke blevet mere afbalanceret!

9 Nyt skyttehus i Nyborg Nyborg Skytteforening er 11IU ved at have fundamentet klar til det nye skyttehus ved halvej, og her ses en del af sokkelen med det nuværende skyttehus i baggrunden. Arbejdet udføres ved frivillig indsats,og torsdag holder skytterne andespil til fordel for byggeriet:.

10 Kommunalt tilskud på kr. til Nyborg Skyttehus Nyborg Byråd skal på sit møde mandag tage stilling til en ansøgning fra ~Yborg Skytteforening om at I yde et tilskud på ca kr., som foreningen mangler til finansiering af sit nye klubhus med 21 skydebaner. Huset er i øjeblikket under opførelse udelukkende med frivillig arbejdskraft. De samlede udgifter er anslået til kr., hvoraf foreningen selv råder over kr. Hertil kommer et lån i Nyborg Sparekasse på 30.0ØO kr. Der mangler herefter kr., men foreningen oplyser i forbindelse med sit drtftsoverslag, at Nyborg Sparekasse har givet tilsagn om et yderligere lån på 27.0pO kr. til dækning af restudgiften. Byrådets kasse- og regnskabsudvalg indstiller, at der bevilges foreningen et årligt tilskud i 10 år på 2700 kr. i form af afdrag på det planlagte lån.

11 Fart over byggeriet,på skytternes' hus Opførelsen af Nyborg-skytterues hus foreninger fået bevilget et tilskud på ved Halvej skrider hastigt fremad, kr. fremgik det på Nyborg Skyttefor- 4 mand stod på valg. Helge Kjær Nyborg Skytteforening har af de danske skytte.gymnastik- og idræts- enings generalforsamling. Huset vil Knudsen og Villy Nielsen blev gens~ 'fænligt til foråret. 'Byggefon'den 'v:l:1gt, 'mens Vagn Kjær KnudSe~ 'og 1;';1'" ~n k~ssebeholdrlln'g på 8630 'kr; 'Helmer" Sørensen nyvalgtes. Ve'd et, og i>ygg~fonden 'balancet:er med ' konstituerende møde har bestyrelkroner, sen besat tillidsposterne. Jan Christensen blev formand, Helge Kjær Knudsen næstformand og sekretær og Verner Andersen kasserer. Kassereren forelagde regnskabet, I der balancerede med kro kassebeholdningen er 4800 kro I Foreningens næste store arrange-i ment bliver den traditionsrige store-, bælnsskydning, som i år finder sted for 12. gang. Skydningen, der foregår I 3. søndag i januar, får indbudte gæster fra hele Fyn, ligesom skytter fra aalle Storebælsbyer på Sjælland også indbydes.

12 ~ ~ ~S~D~DE~ : ::::::: ARIB EJDET,MEDETABLERINGa f el.skyllernes Hus',på Halvej i Nyborg skrider langscm~, men s~øl fremad, og de nyborqensiske skytler ser med forve nlning frem 'Iii den dog, do de kan lage de indendørs baner i brug., Her er e,1 glimt fra byggearbejde!

13

14 SKYTTEHUS I NYBORG - OpføreLsen af det nye skyttehus ved Halvej i Nyborg skrider rask frem, og som billedet viser, er blokmurene ved at tage form, Ligesom tømmeret ligger klar til rejsning. Huset opføres af Nyb01'g Skytteforening ved hjæ~p af frivillig arbfljdskraft.

15

16

17

18

19 IDRÆTSBYGGERI * Det nyeste byggeri i Nyborg til ldræasforrnål er.skytternes hus«på Hulvej, der opføres ved frlvilng arbejdskraft. Nybyggeriet til kr. er nu så langt fremme, som bitledet viser.

20

21

22

23 7$""s,kXtter,by,ggeT hus"til ' Nyborg Skytteforeping kunne i går holde rejsegilde på Skytternes Hus ved Halvej På billedet ses foran Skytternes hu,s den fungerende formand, Jan Christensen, kassereren, Jens Grundsted, og sekretæren, HeLge Kjær Knudsen. Nyborg Skytteforening har gennem længere tid savnet et foreningslokale, hvor skydetræningen kunne foregå. I går kunne foreningen holde rejsegilde på»skytternes Huse ved Hal- vej. Planerne om eget hus blev fostret for tre år siden, da man mente at kunne skaffe den tilstrækkelige kapital. Huset er på 300 kvadratrneter. Det Indrettes med en 15 meter

24 salon-skydebane med 21 standpladser, ligesom der bliver et stort klublokale på 45kvadratmeter samt køkken. Den nødvendige kapital har skytteforeningen sikret sig på mange uortodokse måder. Dels har man holdt tombola, lotterier og andespil, dels har man udstedt lånebeviser med 100 kroners pålydende til medlemmerne. Lånene vil blive tilbagebetalt, når foreningen atter er velfunderet økonomisk. Endelig har skytterne modtaget tilskud fra overbestyrelsen for De danske Skytte- og Gymnastikforeninger. Grunden ved Halve], dtr er på 1200kvm, har foreningen købt af kommunen for kr. Selve opførelsen af huset startede med udgravning af grunden 15. august, og siden er dtt gået Slag i slag med frivillig arbejdskraft, så man i går kunne holde rejsegilde. Huset kommer under tag næste weekend, og først i det nye år regner man med at kunne holde indvielse. Omkring 35 mennesker har arbejdet med byggtriet med byggeudvalgets for~ mand, værkmester Helmer Sørensen, Nyborg, som primus motor. Nyborg skytteforening har 75 aktive voksne medlemmer, samt en ungdomsafdeling, der tæller henved 50unge.

25 -- -" --" "'" DE KAN SELY * Medens Nyborg Firma Sport grunde.t manglende medlem~irter~ e' har måttet : henlægge sine helplener, her Nyborg Skytteforening vist vejen. Ved frivillig arbejds'lndsats er Skytternes hus«på Imponerende kort tid skudt I vejren bag Nyborg-hallen, og so m det ses her, er huset s nart klar til brug, når det Indvendige er klargjort.

26 Nyborgskytterne gik til tops MedLemmer af Nyborg Skytteforening gik i weekenden til ~tops for at Lægge tafl på foreningens nyopf~rte skyttehus ved Ha~vej i Nyborg. )iuset'. er bygget ved frivillig arbejdskraft, og dækk.er' et areal på 300 kommer til at koste ca kj'.

27 »HUSFLIDSARBEJDE«TIL KR frivillige- arbejdstimer er lagt i opførelsen af Skl'tternes Hus i Nyborg De ca. 50 medlemmer af Nyborg Skytteforening, der aktivt har medvirket ved opførelsen af Skytternes Hus bag Nyborghallen, kan ved husets indvielse på lørdag, med stolthed præsentere deres fælles»husflidsarbejde e, Der er lagt 3.600frivil- Der lægges sidste hånd på skyttehusets / færdiggørelse. øverst er det elektriske skivetr",k under installering Ol nederst et kig ind I mpdelokulef, lige arbejdstimer i bygningens opførelse og indretning, og resultatet er blevet en smuk hvid idrætsbygning med alle nødvendige faciliteter - og lokaler til denne ddrætsgren, Således er der etableret elektrisk skivetræk til de 21 skydebaner, der er indrettet i to etager, og der er indrettet mødelokale, køkken; garderobe og fyrrum i den nye bygy ning på 302kvm.. Skytterne har hidtil haft bane på gymnasiet, men kun med tre skydebaner og ingen udenomsplads - nu kan 21 ad gangen komme til på den nye 15 meter bane i skyttehuset. Byggeriet har kostet ca kr., hvoraf foreningen selv har skaffet ca kr. gennem forskellige arrangementer, lånebeviser m.v. Nyborg kommune har ydet et afdragsfrit lån på kr. og solgt grunden på favorable vilkår. De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger har givet kr. i tilskud samt ydet et rentefrit lån på kr. og endelig har man i tilskud fra tispmidlerne fået kr. Allerede i 1963 nedsattes et udvalg til at arbejde med planerne om eget hus, men føtst i 1966 nåede man frem til en tegning af projektet og i løbet af tørste halvdel af 1967 nåede foreningens egenkapital op på de ca kr., så der kunne komme gang i byggeriet. Det første spadestik blev taget 15. august 1967, og nu er man så, nået frem til indvdelsen. Foreningens ledelse f.emhæver byrådsmedlem E. B. Trondal, overbestyrelsmedlem i D.D.S.G. og l's skydeudvalg, overlærer Møller. Odense, og fabr ikamt Peter Hansen, Boltinge, der er medlem af amtets skydeudvalg, som de tre, der for alvor hjalp foreningen over vanskelighederne, så, byggeriet kunne indledes På lørdag er der reception kl for alle interesserede i det nye skyttehus, og borgmester Børge Jensen vil skyde æat første skud på, den nye bane. Om aftenen er der fest for medlemmer og gæster på hotel Hesselet, og der er god grund til at feste over dette smukke resultat af en frivillig arbejdsindsats. Skytteforaningen har i øjeblikket ca. 180 aktive og vil nu ved propagandaskydning m.v. søge dette antal forøget. Det bliver sikkert Ikke svært med de ideelle rammer, der nu er skabt for. denne idrætsgren i Nyborg. p.s,

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2005 TID: Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 14.00 16.30 STED: Mødet afholdtes ved Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2012 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 1. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Klovborg Jagtforening

Klovborg Jagtforening Klovborg Jagtforening 2016 www.klovborg-jagtforening.dk email: jagt@klovborg-jagtforening.dk Klovborg Jagtforening er også på facebook Året er ved at rinde ud, så det er tid at kigge lidt tilbage. Året

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Program 2015 Ordinær Generalforsamling d. 15-1 2015 kl. 1930 I Mundelstrup jagtforenings klubhus Stillingvej 2, 8471 Sabro Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Den nye skydebane. Vamdrup Jagtforening. Projektmappe

Den nye skydebane. Vamdrup Jagtforening. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Perspektivtegning fra arkitektfirmaet over etape 1 af det planlagte byggeri Nederst: Etape 1 som byggeriet ser ud nu, hvor det er taget i brug.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 8/2005

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 8/2005 TIL SKYDEBANEUDVALGET Vingsted, den 27. oktober 2005 REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 8/2005 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted TIDSPUNKT: Den 25. oktober 2005 kl. 17.30 DELTAGERE: Leif N. Bay

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 3. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT Pistol, 25m Den 5. 6. juni 2010 i Odense DM-stævnet i pistol er en del af Firmaidrætsfestival 2010 Velkommen til DM og Firmaidrætsfestival 2010 i Odense! Jeg er utroligt glad for

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Proces i 5 faser: Fase 1: Præsentation af huset Interesserede foreninger og borgere indbydes til et åbent hus arrangement, hvor huset vises frem.

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Horne Skytteforening. Horne Skytteforening års jubilæum. Festligholdt 28. maj 2016 Jubilæumsskrift

Horne Skytteforening. Horne Skytteforening års jubilæum. Festligholdt 28. maj 2016 Jubilæumsskrift Horne Skytteforening Horne Skytteforening 1866-2016 150 års jubilæum Festligholdt 28. maj 2016 Jubilæumsskrift Horne Skytteforening blev stiftet i 1866 med 50 aktive og 102 bidragydende medlemmer, men

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke Så var dagen kommet hvor DDS Østjyllands, Dobbelte Geværterrænskydning skulle løbe

Læs mere

INDBYDELSE. til 61. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg. 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal.

INDBYDELSE. til 61. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg. 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal. INDBYDELSE til 61. Storebæltsskydning 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal. 22 og luft i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg RIFFEL - REGLEMENT FOR STOREBÆLTSSKYDNINGEN. HOVEDSKYDNING: Prøveskud:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning Referat Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. 1. Formanden åbnede generalforsamlingen med at foreslå

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011 TIL SKYDEBANEUDVALGET Vingsted, den 15. november 2011 mlc REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011 STED: Mødet blev afholdt på Hotel Ærø i Svendborg og i Arena Assens. TIDSPUNKT: Den 11. og 12. november 2011 DELTAGERE:

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Vedr. projekt Måbjerg Idrætshus

Vedr. projekt Måbjerg Idrætshus Side 1/1 Dato: 26-10-2015 Sagsnr.: 04.08.09-P21-1-13 Henv. til: Henrik Schou Zacko Bibliotek og Fritid Direkte tlf.: 9611 6801 Afdeling tlf.:9611 7585 Kultur.Sundhed@Holstebro.dk www.holstebro.dk Vedr.

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2/2015 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 2/2015 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 2/2015 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 19. maj 2015 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere: Bestyrelsen:

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-08-2012 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Birgit Sørensen, Frank

Læs mere

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER Vedtægter for Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Vedtægter for Den selvejende institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Navn. Institutionens navn er "RISHØJ IDRÆTSCENTER" med hjemsted i Køge Kommune.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat af Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. september 2004 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening. d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard

Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening. d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard 1 Aftens indhold Velkommen Valg af ordstyrer Valg af referent Orientering

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Haderslev Familie og Firma Sport Medlem af DFIF-HIR-SI Odinsvej 3 Postboks 132 6100 Haderslev Tlf.74 52 95 04

Haderslev Familie og Firma Sport Medlem af DFIF-HIR-SI Odinsvej 3 Postboks 132 6100 Haderslev Tlf.74 52 95 04 Haderslev Familie og Firma Sport Medlem af DFIF-HIR-SI Odinsvej 3 Postboks 132 6100 Haderslev Tlf.74 52 95 04 Haderslev Familie og Firma Sport er en forening med mange spændende aktiviteter. Se de følgende

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Herlev Tennisklub - HIT

Herlev Tennisklub - HIT Herlev Tennisklub - HIT Årsregnskab 2010 Forelagt på klubbens generalforsamling Torsdag, den 10. februar 2011 ] Indholdsfortegnelse: Side Bestyrelsens underskrifter 2 Revisors påtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.06.2014 til 01.09.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012 Skydebaneforeningens køb af bygningerne på skyttecentret 1. Tilbud Skydebaneforeningen (herefter

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. 117 Lokalplan nr Skydebaneanlæg ved Halvej

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. 117 Lokalplan nr Skydebaneanlæg ved Halvej Lokalplan nr. 117 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Nyborg Jern centeret Aktivhuset Hyrdegyden 25 m pistolbane 50 m riffelbane Skytternes hus Halvej Nyborghallerne Skydebaneanlæg ved Halvej

Læs mere

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 5/2005

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 5/2005 TIL SKYDEBANEUDVALGET Vingsted, den 14. juni 2005 JN REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 5/2005 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted TIDSPUNKT: Den 13. juni 2005 kl. 17.30 DELTAGERE: Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager Vedtægter for den selvejende institution MARIAGER HALLEN Mariager 1. Den selvejende institutions navn er: Mariager-Hallen 2. Formålet med institutionen er at opføre og drive en bygning beliggende i Mariager,

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13.

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. august 2015 Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Udskydelse af tilbageskødning med 10 år for et areal i Lyseng,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere