N Y B O R G S K Y T T E F O R E N I N G ===============================:=========

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N Y B O R G S K Y T T E F O R E N I N G ===============================:========="

Transkript

1 N Y B O R G S K Y T T E F O R E N I N G ===============================:========= " S K Y T T E R N E S H U S " Denne bog beretter om en af Nyborg Skytteforenings store dage, nemlig indvielse af "Skytternes Hus" lørdag den 19 oktober I 1963 begyndte man at lægge de første planer for etablering af eget skydehus, men først i 1966 kom der skred i planerne, idet man købte en grund på Halvej. Der blev nu udarbejdet tegninger indhentet tilbud m.m. Den 15 august 1967 tog man det første spadestik til vort eget hus, frivillig arbejdskraft opførte huset i løbet af ca. l år, ialt ca frivillige arbejdstimer er lagt på Halvej nr. 8. Lørdag den 19 oktober 1968 stod "Sky t- ternes Hus" færdigt til indvielse, en god og dejlig dag for Nyborg Skytteforening, hvilket også referaterne~idner om. Bestyrelsen for Nyborg Skytteforening.under opførelsen af "Sky t- ternes Hus" : Formand Jan Christensen Næstform. Helge Kjær Knudsen Kasserer Verner Andersen Helmer Sørensen S.A.Sørensen. Vagn Kjær Knuasen Villy Nielsen Simon Jørgensen Kaj Sørensen Forretningsudvalg: Jan Christensen,Jens Grundsted,H.Kjær Knudsen,Verner Andersen,Jacob Christen sen Byggeudvalg: Helmer Sørensen,V.Kjær Knudsen,Bent Hansen.

2 SKYTTERNES HUS I NYBORG borg med en 1 S meter Huset udføres arbejdskraft. a i ga~beton Foreningen kr. til private er kommet i god drift. borg~ havn i marts '* skvdebene Her ses en skitse over N j:o=tg,"vltefcrenings, hvor 22 skyner og med eternitta;;, kan sky r,ij r:å en sang, 09. a; be;det u d~::r:3 n;;as~" å:, nå: vil den kommende tid søge at sk -:f:e yje.iige;e 09 firmaer cg beløbene Desuden i byen, foretages ;adsedde:sa~g kommende samt vil senere cg l' ~;nln:a måned. bygn!ng mcdelokeie, by9serillodeis2 midler til byggeriet blive tilbagebetalt, ~å kirkepledsan på,halvvej køkken i Ny. og toiletrum fo~e~igser, ved fri,villig ved s~i9 af lånebevisel hvis de! Øllo!<~-, "år bygninge" afsluttende Mere me:l e~ ":y~:';øb«nybor9-s~d i Ny. side 47 og 6~ Penge skydes bogstaveligt ind til skytte hus i Nyborg»Skytternes hus«bliver en' realitet Fem Nyborg-foreninger samarbejder herom, Grund erhvervet til formålet på halvvej Ny,booDgs ajkjtiive s1kyi;te'r maogler liolkajl,er tiil VliJnJterslkydllllill1Jg.eIll. For tre åir siden biliev der nedsat et udvælg, bestående ad' repa-æisieillibaullljer for Ny1;Kwg Slk!y<btedbrendJnig, DSB IdJræ1Jsfur~, Elsoo-SpoI'to g De dainsk.e forsvæsbm<tre med dieit iilormåll. alt rorberede 0ipIf~ ad' l>skytjtern~ Huse d NyIbomg 0Ig sikajbe en by'ggefond ttm detjbe :flornnåji. l Slirll fll er dier ved eajjg ad' hånebevdser tiil medfemmeme, tiilllsilwd fra forell1jitru~e~ olg sarr,g alf amwilkajilsiiæ ljoitrtlelri,er kioonmett godt 8000 Im-. i l:>yj~cijen, 0Ig nu af kommunen købt em grund på 750 levrn, på HaIWej bag fj li1illvajl'ffi cen treilea1.!li1jgemtiø1l' MadB Hansen, VIissenl:>jemg, hal!' udajl'lbejdelt tjegjllli.nrgell' over ejt; ~ådrajnit blus, og dier.el!' ioohemltet tifibud på majterj:aiijer. SkyttJexIl1IeS Hus 'sikjail oplilø.re6 ved.f.rivful!lfug ærlhejdslkil'adit, og malteril!lileomjkjosltnlill1jgiernreaii1idl!"ajgei!' ca kor. UdyalJlgl!!;dlor»SlkyltteTlllJeS Hus«be-~).' ad' rormlajilde!n fur NY'boo'<g Stkyt.~, A'l1I1fe.A1l1rdJeI1Se!n.(!formarnd), Jens. Gpt.urIJds;red, SIF (klas.oore.r), V <!'ner Andersen, D&B, ~e Kjær KlI1Judsen, Esso, og JakJob Andersen, FOI1SIV'amsi1?redrell1Je..Delt sæll'!lfuge l:>y,gg1eujdjvalljg',,dex har 1ioIl'eltaget' beregndmi~ over byjgjgleji'1iieit, består alf Arne Andersen, Slkytrbeforel!1J!mJ~e:n (formand), Hewrruerr Sørensen, SIF, BenJt Hansen, Forsvarsbrødrene, Sv. Age Petersen; SIF, og Chanles Larsen, SIkyrtrtei!jorellllillllgelll. Ved eit' udvalgsmøde i aftes på MiiJssil,Olll'Soholbellllelt drrø!lltedje man mulligihedjei1i1je'fair alt ~e de tr'eslberendie mdrer 11i1lbyJ~gerti,eIt. Ef1terr 'l1yjtålr V1iJlmen bl. a. :fioll'eltage liodl'l/ejddjeiljsa,l,g og en iomlboilja på KJilI1læpillaJds ll1:flor alt snrortljie :Il!Je,re penge, Nu har man editeil' jl!jerj! åji1s» d1ilern0gnilinrg«fundet en egnet grumd, lwrorriilor der nu for ajii1/1oii',giåjstiiil sagen dbr alt ilå sdæblt en romme!iiilg og aawe;nd'elllijg by'~1jn,g furr NyJborrt~ aikjtjilvesky1jtje:r i de enkje;]jbejiooremjijrugler og målske ffi[ udl1edniialjg tiijl arooli'lefyrnsllæ skytjbe-oi'lgajnåsrartiijomer, dier ~ SIIJåJr' og maj1'ljgjer ~---~.:...3 j~~~~---- ~P~.:s.~t_ Medlemmerne af Nyborg Skytteforening bidrager selv betydeligt til byggefonden for det nye skyttehus, som foreningen sammen med fire andre foreninger i Nyborg vil opføre på Halvej i Nyborg. Skytterne konkurrerer om,. en pokal, som vil blive overrakt den bedste i pokalskydningen ved skyttehusets indvielse engang, og 'for hver serie må Skytterne betale 1 kr. Indtil nu har denne skydning indbragt ca. 900 kr. til byggefonden.,. - Nyborg Skyttefor aing vil opføre skyttehuset sammen med DSB's Idrætsforening, Statsfængslets Idrætsforening, Esso Sport og Forsvarsbrødrene i Nyborg. Nyborg Kommune har købt en grund ved Halvej til formålet. En givtig pokal Nyborg Skytteforening indleder nu som meddelt et salg af lånebeviser' i byen for at skaffe midler til opførelsen af et skyttehus på Halvej. Gennem årene har man bl.a. holdt til på Industrien, på det gamle Royal, i en remise og i øjeblikket i gymnasiets kælder, hvor kun tre skytter. ad gangen kan skyde. Foreningen glæder sig over byrådets velvilje ved salget af grunden på Halvej. Foreningen har en voksende tilgang af unge skytter, helt fra 8 års alderen, og bl.a. derfor er et skyttehus en nødvendighed. Skytterne har selv bidraget væsentligt til byggefonden gennem årene. Således har man en sølvposkænket af ingeniør Kjær, som 1 kal, skytterne kan skyde om for en pris a 1 kr. pr. serie. Den, der gennem årene har opnået flest point, får pokalen overrakt ved skyttehusets indvielse. Indtil dato har denne pokalskydning indbragt 904 kr. til byg- gefonden. ~ ~ ~ ~==========~~

3 SKYTTERNES HUS I NYBORG';:' Her ses en skitse over N j:o:rg skvttefcrenings kammande bygnin<) på,halvvej i Ny. borg med en 1S meter skydebane, hvor 22 skyuer kan sky dj r:å en gong, samt mødelokale, køkken og toiletrum Huset udføres i gasbeton og med eterniaae, og a, bejdet u d~~:r::lnæste å7, nå~ bygserilladels3 fore:isser, ved frivilli9, arbejdskraft. Foreningen- vil den kcmmende tid søge at sit ~~;ey~eriige;e midler til by!:ger,et ved S::9 af lånebevise, a kr. til private cg firmaer i byen, cg beløbene vi l senere blive tilbagebetalt, hvis dc~ øl\d,~',"år bygningen er kommet i god drift. Desuden foretages lodsedde:sa!g cg ~ ~ml>~:o ~å k;rkep~adsen afsluttende med e~ ":yst:øb«i N,,- borg havn i marts måned. Mere Nyborg's~d side 47 og 6\J

4 Penge skydes bogstaveligt ind til skyuehus i Nyborg Medlemmerne af Nyborg Skytteforening bidrager selv betydeligt til byggefonden for det nye skyttehus, som foreningen sammen med fire andre foreninger i Nyborg vil opføre på Halvej i Nyborg. Skytterne konkurrerer om en pokal, som vil blive overrakt den bedste i pokalskydningen ved skyttehusets indvielse engang, og for hver serie må skytterne betale l kr. Indtil nu har denne skydning indbragt ca, 900 kr. til byggefonden. Nyborg Skyttefor ing vil opføre skyttehuset sammeq med DSB's Idrætsforening, Statsfængslets Idrætsforening, Esso Sport og Forsvarsbrødrene i Nyborg. Nyborg Kommune har købt en grund ved Halvej til formålet.

5 »Skytternes hus«bliver en' realitet Fem Nyborg-foreninger samarbejder herom, Grund erhvervet til formålet på halvvej Ny.DtliI'lgs ajkjtiiv'e sikytte'r mangler I S>i:dem er dier ved salig ad' lånebeviliookawer 1lill Vliinitetr'skydll1lllllJg,et!'L For tre ser ttijl medåemmeæne, aikud fra åjr men bl!jev der nedsat et udvalg, forffillill1l~erme og soolg alf amertkanbestående alf!"e!p«"æseaubail1rtler fur Ny- ~g ~dii1ig, DSB Ldiræt1slflo!l'- epåjnjg, Esoo-SpoI"!io g De djainsk.e ForwalI'61l>mdre med djeit d'iormåit. alt rorberetdie ~,af»s>ky1ltemes Huse ~ Nyiboa1g og sjka,be en byggefund tiiil dietjbe :Iloo'måIl. S!Iæ lioltlbelri'er kornmæt!?jodt 8000 M. i 1b)'lgJgJed'<mdlan, og udjv>a1ligjet har nu af kommunen købt en grund på 750 lovm, på ljjailivoe1 I:l'ajg fjemtlivali'ffieceil1- treilien. llllj~eil1iiiøll" MaJ& H<IIll5JeIl1, VIiLSsenJbjeng, hall" udarbejdet tjegll1li.njger over ej!; ~åjdiaim blus, og dier er indhentet tilljbud på majterj:aider. SkY'bter- Il1IeS Hius sikiaft opdløres ved :f.rijvdjffifug aælbejdslkioolfit, Og majterialleomlrostt-,niiil1gieir1l1je 'ail1ooajger ca kir. Ud'Valjiget dlor»sikytt:tjernjes Hus«be- -s~r alf IDrImaInde!lJ. fur N)"1xJ,rog Sikyt- ~g, Arnre All1ld1ernell1,(lfo=all1d) Jens. GptlII1IdsrtJed, SIF ('kiasoorer), Verner AlllJdr~en, DSB, HledJge Kjær KII1Iudse!lJ., Esso, og J akob Andersen, FO'l'SIV'amsJ!)rod,renJe; 'Det særllliige lry,ggleudjv'aulg, ',der hai!' :!ioretajgiejt' beregnlll1i~ over hyl~~ll1ijet, består alf Arne Andersen, Sk:yTtte.fo,remIiII1I~e.n(d'oc- 1IlJaIIlId), He!lmelI' Sørensen, SIF, Berit HaJI1lS'en, Forsvarsbeødrene, Sv, Age Petersen, SIF, og Chaæles Larsen, S>kyTtit'ed'oI1ffillilllJgen. Ved et' udvahgsmø die i adi!jes på Mliissd!OIll's,holbetliJJelt dli'ølflteldje man mulji~ederme,folr art; sikatfif\e die T'esbere!l1- die mijdile:r 1illl b)'lgjger1i,et. ElIl!Jer n)'itår vdll man bq, a. :fiou'ejtaj~ lio<chge>ddelll$a1g og en toilillboilja på K;ii!1kJ lpiljadsen :Il6lI' art; siklaiffie :flljere p! I11IgIe. Nu har man editer :tllie* års»ed:1!jernø,gnlll1ig«ftunde:t en egnet.g1i"ujlld, hvorfor der nu foil" ail!vtor gås Vil! SaJgJOOror at l1å skjajbt en 'l"uililiillie~lg og allllvell1d'elllilg b )"gil1ill1g fur N Y1b'OO1glSaJkrtJiJVle slky'f;lber ii de enlætljtre :fio'i1eil1tijruglerog måske Vill udllejnjillljg tiijl aa'iidlre fylnslkle skyt!lt!e-()if'g~- SIaJtiiJolllJer, dietr QgJSft SltJåJr - olg mangler llq'kiailie!r. P. S.

6 En givtig pokal ~ Nyborg Skytteforening indleder nu som meddelt et salg af lånebevi- r.'~ ser i byen for at skaffe midler til ~~ opførelsen af et skyttehus på Halvej. Gennem årene har man bl.a. i> holdt til på Industrien, på det gamle Royal, i en remise og i øjeblikket i gymnasiets kælder, hvor kun tre skytter. ad gangen kan skyde. Foreningen glæder sig over byrådets velvilje ved salget af grunden på Halvej. Foreningen har en voksende tilgang af unge skytter, helt fra 8 års alderen. og bl.a, derfor er et skytte hus en nødvendighed. Skytterne har selv bidraget væsentligt til byggefonden gennem årene. Således har man en sølvpokal, skænket af ingeniør Kjær, som I skytterne kan skyde om for en pris a 1 kr. pr. serie. Den, der gennem årene har opnået flest point, får pokalen overrakt ved skytte husets indvielse. Indtil dato har denne pokalskydning indbragt 904 kr. til byggefonden.

7 Skytterne søger kommunalt tilskud Ved Nyborg byråds ordinære møde mandag foreligger en ansøgning om i tils~ud fra Nyborg Skytteforening. Tilskuddet askal dække det beløb, som foreningen mangler til finansiering af et klubhus med 21 skydebaner, som foreningen er i færd med at opføre udelukkende med frivilli$ arbejdskraft. De samlede udgifter er anslået til kr. hvoraf foreningen selv er i besiddelse af kr., samt et lån i Nyborg Sparekasse på kr. Det resterende beløb på kr. har klubben senere fået dækket ved et nyt lån på kr. i Nyborg Sparekasse. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller,at der bevilgesskytteforeningen et årligt tilskud i 10 år på kr. 110m kommunen indbetaler som afdrag, der er optaget til dækning af den ikke finansierede del af byggeomkostningerne ved»skytternes hus«.

8 Spilfægteri om skyttebevilling Det kom i går til en del spilfægteri i Nyborg Byråd i forbindelse med en bevilling på kr. til Nyborg Sky ttefor errings nye klubhus. Borgmester Børge' Jensen mindede om, at kommunen tidligere har bevilget et beløb til klubhuset i Idrætsparken og fremhævede skytternes idealistiske indstilling ved selv at opføre huset som frivilligt arbejde. Dykker Carl Clement heftede sig ved, at skytteforeningen har 159 aktive, men da yderligere fire foreninger har taget skydningen på deres program, ville han gerne høre, hvilke foreninger der var tale om og hvor mange af deres skytter, som kunne ventes at benytte skyttehuset. Gået nærmere på klingen af bl. a. konsul Ove Nielsen, der stærkt anbefalede sagen, indrømmede han arten af sine betænkeligheder. Han var bange for, at hjemmeværnet skulle benytte huset, ligesom han fandt skytte-, gymnastik- og idrætsforeningernes formålsparagraf om at skabe en vågen og sund dansk ungdom til "styrkelse af fædrelandskærlighed og jorsvarsvilje" for bombastisk. Ingeniør Mogens Pedersen, der ligesom Ove Nielsen anbefalede sagen varmt, beroligede Carl Clement og sagde, at når man ikke kan blive enige i SF, skulle man måske opfordre også SF'erne til at tage ud i skyttehuset og afreagere. Clement: - Vi har andre muligheder!' Borgmesteren oplyste Clement om, at de fire omtalte foreninger var DSBs Idrætsforening, Forsvarsbrødrene, Esso Sport og Fængselets Idrætsforening, hvilket Clement burde ha ve erindret fra sagens tidligere akter. Clement præciserede derefter i en længere tale sit ønske om at bruge byrådsmøderne som et instrument for orientering af byens borgere, hvorfor han ønskede flest mulige efterlysninger frem i møderne. Selv efter at han er blevet ældre og mere afbalanceret... Borgmesteren: - Det var en hel valgtale. Clement: Det er for tidligt! Borgmesteren: Det mente jeg da også. Det er rigtigt, at du er blevet ældre Clement, men du er ikke blevet mere afbalanceret!

9 Nyt skyttehus i Nyborg Nyborg Skytteforening er 11IU ved at have fundamentet klar til det nye skyttehus ved halvej, og her ses en del af sokkelen med det nuværende skyttehus i baggrunden. Arbejdet udføres ved frivillig indsats,og torsdag holder skytterne andespil til fordel for byggeriet:.

10 Kommunalt tilskud på kr. til Nyborg Skyttehus Nyborg Byråd skal på sit møde mandag tage stilling til en ansøgning fra ~Yborg Skytteforening om at I yde et tilskud på ca kr., som foreningen mangler til finansiering af sit nye klubhus med 21 skydebaner. Huset er i øjeblikket under opførelse udelukkende med frivillig arbejdskraft. De samlede udgifter er anslået til kr., hvoraf foreningen selv råder over kr. Hertil kommer et lån i Nyborg Sparekasse på 30.0ØO kr. Der mangler herefter kr., men foreningen oplyser i forbindelse med sit drtftsoverslag, at Nyborg Sparekasse har givet tilsagn om et yderligere lån på 27.0pO kr. til dækning af restudgiften. Byrådets kasse- og regnskabsudvalg indstiller, at der bevilges foreningen et årligt tilskud i 10 år på 2700 kr. i form af afdrag på det planlagte lån.

11 Fart over byggeriet,på skytternes' hus Opførelsen af Nyborg-skytterues hus foreninger fået bevilget et tilskud på ved Halvej skrider hastigt fremad, kr. fremgik det på Nyborg Skyttefor- 4 mand stod på valg. Helge Kjær Nyborg Skytteforening har af de danske skytte.gymnastik- og idræts- enings generalforsamling. Huset vil Knudsen og Villy Nielsen blev gens~ 'fænligt til foråret. 'Byggefon'den 'v:l:1gt, 'mens Vagn Kjær KnudSe~ 'og 1;';1'" ~n k~ssebeholdrlln'g på 8630 'kr; 'Helmer" Sørensen nyvalgtes. Ve'd et, og i>ygg~fonden 'balancet:er med ' konstituerende møde har bestyrelkroner, sen besat tillidsposterne. Jan Christensen blev formand, Helge Kjær Knudsen næstformand og sekretær og Verner Andersen kasserer. Kassereren forelagde regnskabet, I der balancerede med kro kassebeholdningen er 4800 kro I Foreningens næste store arrange-i ment bliver den traditionsrige store-, bælnsskydning, som i år finder sted for 12. gang. Skydningen, der foregår I 3. søndag i januar, får indbudte gæster fra hele Fyn, ligesom skytter fra aalle Storebælsbyer på Sjælland også indbydes.

12 ~ ~ ~S~D~DE~ : ::::::: ARIB EJDET,MEDETABLERINGa f el.skyllernes Hus',på Halvej i Nyborg skrider langscm~, men s~øl fremad, og de nyborqensiske skytler ser med forve nlning frem 'Iii den dog, do de kan lage de indendørs baner i brug., Her er e,1 glimt fra byggearbejde!

13

14 SKYTTEHUS I NYBORG - OpføreLsen af det nye skyttehus ved Halvej i Nyborg skrider rask frem, og som billedet viser, er blokmurene ved at tage form, Ligesom tømmeret ligger klar til rejsning. Huset opføres af Nyb01'g Skytteforening ved hjæ~p af frivillig arbfljdskraft.

15

16

17

18

19 IDRÆTSBYGGERI * Det nyeste byggeri i Nyborg til ldræasforrnål er.skytternes hus«på Hulvej, der opføres ved frlvilng arbejdskraft. Nybyggeriet til kr. er nu så langt fremme, som bitledet viser.

20

21

22

23 7$""s,kXtter,by,ggeT hus"til ' Nyborg Skytteforeping kunne i går holde rejsegilde på Skytternes Hus ved Halvej På billedet ses foran Skytternes hu,s den fungerende formand, Jan Christensen, kassereren, Jens Grundsted, og sekretæren, HeLge Kjær Knudsen. Nyborg Skytteforening har gennem længere tid savnet et foreningslokale, hvor skydetræningen kunne foregå. I går kunne foreningen holde rejsegilde på»skytternes Huse ved Hal- vej. Planerne om eget hus blev fostret for tre år siden, da man mente at kunne skaffe den tilstrækkelige kapital. Huset er på 300 kvadratrneter. Det Indrettes med en 15 meter

24 salon-skydebane med 21 standpladser, ligesom der bliver et stort klublokale på 45kvadratmeter samt køkken. Den nødvendige kapital har skytteforeningen sikret sig på mange uortodokse måder. Dels har man holdt tombola, lotterier og andespil, dels har man udstedt lånebeviser med 100 kroners pålydende til medlemmerne. Lånene vil blive tilbagebetalt, når foreningen atter er velfunderet økonomisk. Endelig har skytterne modtaget tilskud fra overbestyrelsen for De danske Skytte- og Gymnastikforeninger. Grunden ved Halve], dtr er på 1200kvm, har foreningen købt af kommunen for kr. Selve opførelsen af huset startede med udgravning af grunden 15. august, og siden er dtt gået Slag i slag med frivillig arbejdskraft, så man i går kunne holde rejsegilde. Huset kommer under tag næste weekend, og først i det nye år regner man med at kunne holde indvielse. Omkring 35 mennesker har arbejdet med byggtriet med byggeudvalgets for~ mand, værkmester Helmer Sørensen, Nyborg, som primus motor. Nyborg skytteforening har 75 aktive voksne medlemmer, samt en ungdomsafdeling, der tæller henved 50unge.

25 -- -" --" "'" DE KAN SELY * Medens Nyborg Firma Sport grunde.t manglende medlem~irter~ e' har måttet : henlægge sine helplener, her Nyborg Skytteforening vist vejen. Ved frivillig arbejds'lndsats er Skytternes hus«på Imponerende kort tid skudt I vejren bag Nyborg-hallen, og so m det ses her, er huset s nart klar til brug, når det Indvendige er klargjort.

26 Nyborgskytterne gik til tops MedLemmer af Nyborg Skytteforening gik i weekenden til ~tops for at Lægge tafl på foreningens nyopf~rte skyttehus ved Ha~vej i Nyborg. )iuset'. er bygget ved frivillig arbejdskraft, og dækk.er' et areal på 300 kommer til at koste ca kj'.

27 »HUSFLIDSARBEJDE«TIL KR frivillige- arbejdstimer er lagt i opførelsen af Skl'tternes Hus i Nyborg De ca. 50 medlemmer af Nyborg Skytteforening, der aktivt har medvirket ved opførelsen af Skytternes Hus bag Nyborghallen, kan ved husets indvielse på lørdag, med stolthed præsentere deres fælles»husflidsarbejde e, Der er lagt 3.600frivil- Der lægges sidste hånd på skyttehusets / færdiggørelse. øverst er det elektriske skivetr",k under installering Ol nederst et kig ind I mpdelokulef, lige arbejdstimer i bygningens opførelse og indretning, og resultatet er blevet en smuk hvid idrætsbygning med alle nødvendige faciliteter - og lokaler til denne ddrætsgren, Således er der etableret elektrisk skivetræk til de 21 skydebaner, der er indrettet i to etager, og der er indrettet mødelokale, køkken; garderobe og fyrrum i den nye bygy ning på 302kvm.. Skytterne har hidtil haft bane på gymnasiet, men kun med tre skydebaner og ingen udenomsplads - nu kan 21 ad gangen komme til på den nye 15 meter bane i skyttehuset. Byggeriet har kostet ca kr., hvoraf foreningen selv har skaffet ca kr. gennem forskellige arrangementer, lånebeviser m.v. Nyborg kommune har ydet et afdragsfrit lån på kr. og solgt grunden på favorable vilkår. De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger har givet kr. i tilskud samt ydet et rentefrit lån på kr. og endelig har man i tilskud fra tispmidlerne fået kr. Allerede i 1963 nedsattes et udvalg til at arbejde med planerne om eget hus, men føtst i 1966 nåede man frem til en tegning af projektet og i løbet af tørste halvdel af 1967 nåede foreningens egenkapital op på de ca kr., så der kunne komme gang i byggeriet. Det første spadestik blev taget 15. august 1967, og nu er man så, nået frem til indvdelsen. Foreningens ledelse f.emhæver byrådsmedlem E. B. Trondal, overbestyrelsmedlem i D.D.S.G. og l's skydeudvalg, overlærer Møller. Odense, og fabr ikamt Peter Hansen, Boltinge, der er medlem af amtets skydeudvalg, som de tre, der for alvor hjalp foreningen over vanskelighederne, så, byggeriet kunne indledes På lørdag er der reception kl for alle interesserede i det nye skyttehus, og borgmester Børge Jensen vil skyde æat første skud på, den nye bane. Om aftenen er der fest for medlemmer og gæster på hotel Hesselet, og der er god grund til at feste over dette smukke resultat af en frivillig arbejdsindsats. Skytteforaningen har i øjeblikket ca. 180 aktive og vil nu ved propagandaskydning m.v. søge dette antal forøget. Det bliver sikkert Ikke svært med de ideelle rammer, der nu er skabt for. denne idrætsgren i Nyborg. p.s,

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Vedtægter For Snejbjerg-Hallen

Vedtægter For Snejbjerg-Hallen Vedtægter For Snejbjerg-Hallen Snejbjerg-Hallen, Nørretanderupvej 28, Snejbjerg, 7400 Herning. www:snejbjerg-hallen.dk 1 Institutionens navn er Snejbjerg Hallen. Det er en selvejende institution, hvis

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011 TIL SKYDEBANEUDVALGET Vingsted, den 15. november 2011 mlc REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011 STED: Mødet blev afholdt på Hotel Ærø i Svendborg og i Arena Assens. TIDSPUNKT: Den 11. og 12. november 2011 DELTAGERE:

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Glamsbjerg Idrætsforening. 1970 erne

Glamsbjerg Idrætsforening. 1970 erne Glamsbjerg Idrætsforening 1970 erne Dirch Passer og Daimi til Glamsbjerg Kommunaltidende 24. januar 1974 Dirch Passer og Daimi forsøger lørdag den 2. februar at få hele Vestfyn»op at då«!. Som led i deres

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 4/2011

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 4/2011 TIL SKYDEBANEUDVALGET Vingsted, den 3. maj 2011 jn REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 4/2011 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted TIDSPUNKT: Den 2. maj 2011 kl. 17.30 DELTAGERE: Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening. d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard

Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening. d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard 1 Aftens indhold Velkommen Valg af ordstyrer Valg af referent Orientering

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012 Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012 Gundsølille d. 24. februar 2012 1. Valg af dirigent: Helle Østergaard Mark 2. Valg af Protokolfører: Tonni Larsen 3. Formandens

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Proces i 5 faser: Fase 1: Præsentation af huset Interesserede foreninger og borgere indbydes til et åbent hus arrangement, hvor huset vises frem.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter".

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13.

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. august 2015 Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Udskydelse af tilbageskødning med 10 år for et areal i Lyseng,

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Tale ved Herlufsholmhal 2s indvielse

Tale ved Herlufsholmhal 2s indvielse Tale ved Herlufsholmhal 2s indvielse Fredag den 20. september 2013 Vi havde engang en drøm Det er med stor glæde, at jeg kan byde velkommen til indvielse af vores nye Herlufsholmhal 2. Vi er meget stolte

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 TID: Tirsdag den 12. april 2005 kl. 15.00 17.30 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere