N Y B O R G S K Y T T E F O R E N I N G ===============================:=========

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N Y B O R G S K Y T T E F O R E N I N G ===============================:========="

Transkript

1 N Y B O R G S K Y T T E F O R E N I N G ===============================:========= " S K Y T T E R N E S H U S " Denne bog beretter om en af Nyborg Skytteforenings store dage, nemlig indvielse af "Skytternes Hus" lørdag den 19 oktober I 1963 begyndte man at lægge de første planer for etablering af eget skydehus, men først i 1966 kom der skred i planerne, idet man købte en grund på Halvej. Der blev nu udarbejdet tegninger indhentet tilbud m.m. Den 15 august 1967 tog man det første spadestik til vort eget hus, frivillig arbejdskraft opførte huset i løbet af ca. l år, ialt ca frivillige arbejdstimer er lagt på Halvej nr. 8. Lørdag den 19 oktober 1968 stod "Sky t- ternes Hus" færdigt til indvielse, en god og dejlig dag for Nyborg Skytteforening, hvilket også referaterne~idner om. Bestyrelsen for Nyborg Skytteforening.under opførelsen af "Sky t- ternes Hus" : Formand Jan Christensen Næstform. Helge Kjær Knudsen Kasserer Verner Andersen Helmer Sørensen S.A.Sørensen. Vagn Kjær Knuasen Villy Nielsen Simon Jørgensen Kaj Sørensen Forretningsudvalg: Jan Christensen,Jens Grundsted,H.Kjær Knudsen,Verner Andersen,Jacob Christen sen Byggeudvalg: Helmer Sørensen,V.Kjær Knudsen,Bent Hansen.

2 SKYTTERNES HUS I NYBORG borg med en 1 S meter Huset udføres arbejdskraft. a i ga~beton Foreningen kr. til private er kommet i god drift. borg~ havn i marts '* skvdebene Her ses en skitse over N j:o=tg,"vltefcrenings, hvor 22 skyner og med eternitta;;, kan sky r,ij r:å en sang, 09. a; be;det u d~::r:3 n;;as~" å:, nå: vil den kommende tid søge at sk -:f:e yje.iige;e 09 firmaer cg beløbene Desuden i byen, foretages ;adsedde:sa~g kommende samt vil senere cg l' ~;nln:a måned. bygn!ng mcdelokeie, by9serillodeis2 midler til byggeriet blive tilbagebetalt, ~å kirkepledsan på,halvvej køkken i Ny. og toiletrum fo~e~igser, ved fri,villig ved s~i9 af lånebevisel hvis de! Øllo!<~-, "år bygninge" afsluttende Mere me:l e~ ":y~:';øb«nybor9-s~d i Ny. side 47 og 6~ Penge skydes bogstaveligt ind til skytte hus i Nyborg»Skytternes hus«bliver en' realitet Fem Nyborg-foreninger samarbejder herom, Grund erhvervet til formålet på halvvej Ny,booDgs ajkjtiive s1kyi;te'r maogler liolkajl,er tiil VliJnJterslkydllllill1Jg.eIll. For tre åir siden biliev der nedsat et udvælg, bestående ad' repa-æisieillibaullljer for Ny1;Kwg Slk!y<btedbrendJnig, DSB IdJræ1Jsfur~, Elsoo-SpoI'to g De dainsk.e forsvæsbm<tre med dieit iilormåll. alt rorberede 0ipIf~ ad' l>skytjtern~ Huse d NyIbomg 0Ig sikajbe en by'ggefond ttm detjbe :flornnåji. l Slirll fll er dier ved eajjg ad' hånebevdser tiil medfemmeme, tiilllsilwd fra forell1jitru~e~ olg sarr,g alf amwilkajilsiiæ ljoitrtlelri,er kioonmett godt 8000 Im-. i l:>yj~cijen, 0Ig nu af kommunen købt em grund på 750 levrn, på HaIWej bag fj li1illvajl'ffi cen treilea1.!li1jgemtiø1l' MadB Hansen, VIissenl:>jemg, hal!' udajl'lbejdelt tjegjllli.nrgell' over ejt; ~ådrajnit blus, og dier.el!' ioohemltet tifibud på majterj:aiijer. SkyttJexIl1IeS Hus 'sikjail oplilø.re6 ved.f.rivful!lfug ærlhejdslkil'adit, og malteril!lileomjkjosltnlill1jgiernreaii1idl!"ajgei!' ca kor. UdyalJlgl!!;dlor»SlkyltteTlllJeS Hus«be-~).' ad' rormlajilde!n fur NY'boo'<g Stkyt.~, A'l1I1fe.A1l1rdJeI1Se!n.(!formarnd), Jens. Gpt.urIJds;red, SIF (klas.oore.r), V <!'ner Andersen, D&B, ~e Kjær KlI1Judsen, Esso, og JakJob Andersen, FOI1SIV'amsi1?redrell1Je..Delt sæll'!lfuge l:>y,gg1eujdjvalljg',,dex har 1ioIl'eltaget' beregndmi~ over byjgjgleji'1iieit, består alf Arne Andersen, Slkytrbeforel!1J!mJ~e:n (formand), Hewrruerr Sørensen, SIF, BenJt Hansen, Forsvarsbrødrene, Sv. Age Petersen; SIF, og Chanles Larsen, SIkyrtrtei!jorellllillllgelll. Ved eit' udvalgsmøde i aftes på MiiJssil,Olll'Soholbellllelt drrø!lltedje man mulligihedjei1i1je'fair alt ~e de tr'eslberendie mdrer 11i1lbyJ~gerti,eIt. Ef1terr 'l1yjtålr V1iJlmen bl. a. :fioll'eltage liodl'l/ejddjeiljsa,l,g og en iomlboilja på KJilI1læpillaJds ll1:flor alt snrortljie :Il!Je,re penge, Nu har man editeil' jl!jerj! åji1s» d1ilern0gnilinrg«fundet en egnet grumd, lwrorriilor der nu for ajii1/1oii',giåjstiiil sagen dbr alt ilå sdæblt en romme!iiilg og aawe;nd'elllijg by'~1jn,g furr NyJborrt~ aikjtjilvesky1jtje:r i de enkje;]jbejiooremjijrugler og målske ffi[ udl1edniialjg tiijl arooli'lefyrnsllæ skytjbe-oi'lgajnåsrartiijomer, dier ~ SIIJåJr' og maj1'ljgjer ~---~.:...3 j~~~~---- ~P~.:s.~t_ Medlemmerne af Nyborg Skytteforening bidrager selv betydeligt til byggefonden for det nye skyttehus, som foreningen sammen med fire andre foreninger i Nyborg vil opføre på Halvej i Nyborg. Skytterne konkurrerer om,. en pokal, som vil blive overrakt den bedste i pokalskydningen ved skyttehusets indvielse engang, og 'for hver serie må Skytterne betale 1 kr. Indtil nu har denne skydning indbragt ca. 900 kr. til byggefonden.,. - Nyborg Skyttefor aing vil opføre skyttehuset sammen med DSB's Idrætsforening, Statsfængslets Idrætsforening, Esso Sport og Forsvarsbrødrene i Nyborg. Nyborg Kommune har købt en grund ved Halvej til formålet. En givtig pokal Nyborg Skytteforening indleder nu som meddelt et salg af lånebeviser' i byen for at skaffe midler til opførelsen af et skyttehus på Halvej. Gennem årene har man bl.a. holdt til på Industrien, på det gamle Royal, i en remise og i øjeblikket i gymnasiets kælder, hvor kun tre skytter. ad gangen kan skyde. Foreningen glæder sig over byrådets velvilje ved salget af grunden på Halvej. Foreningen har en voksende tilgang af unge skytter, helt fra 8 års alderen, og bl.a. derfor er et skyttehus en nødvendighed. Skytterne har selv bidraget væsentligt til byggefonden gennem årene. Således har man en sølvposkænket af ingeniør Kjær, som 1 kal, skytterne kan skyde om for en pris a 1 kr. pr. serie. Den, der gennem årene har opnået flest point, får pokalen overrakt ved skyttehusets indvielse. Indtil dato har denne pokalskydning indbragt 904 kr. til byg- gefonden. ~ ~ ~ ~==========~~

3 SKYTTERNES HUS I NYBORG';:' Her ses en skitse over N j:o:rg skvttefcrenings kammande bygnin<) på,halvvej i Ny. borg med en 1S meter skydebane, hvor 22 skyuer kan sky dj r:å en gong, samt mødelokale, køkken og toiletrum Huset udføres i gasbeton og med eterniaae, og a, bejdet u d~~:r::lnæste å7, nå~ bygserilladels3 fore:isser, ved frivilli9, arbejdskraft. Foreningen- vil den kcmmende tid søge at sit ~~;ey~eriige;e midler til by!:ger,et ved S::9 af lånebevise, a kr. til private cg firmaer i byen, cg beløbene vi l senere blive tilbagebetalt, hvis dc~ øl\d,~',"år bygningen er kommet i god drift. Desuden foretages lodsedde:sa!g cg ~ ~ml>~:o ~å k;rkep~adsen afsluttende med e~ ":yst:øb«i N,,- borg havn i marts måned. Mere Nyborg's~d side 47 og 6\J

4 Penge skydes bogstaveligt ind til skyuehus i Nyborg Medlemmerne af Nyborg Skytteforening bidrager selv betydeligt til byggefonden for det nye skyttehus, som foreningen sammen med fire andre foreninger i Nyborg vil opføre på Halvej i Nyborg. Skytterne konkurrerer om en pokal, som vil blive overrakt den bedste i pokalskydningen ved skyttehusets indvielse engang, og for hver serie må skytterne betale l kr. Indtil nu har denne skydning indbragt ca, 900 kr. til byggefonden. Nyborg Skyttefor ing vil opføre skyttehuset sammeq med DSB's Idrætsforening, Statsfængslets Idrætsforening, Esso Sport og Forsvarsbrødrene i Nyborg. Nyborg Kommune har købt en grund ved Halvej til formålet.

5 »Skytternes hus«bliver en' realitet Fem Nyborg-foreninger samarbejder herom, Grund erhvervet til formålet på halvvej Ny.DtliI'lgs ajkjtiiv'e sikytte'r mangler I S>i:dem er dier ved salig ad' lånebeviliookawer 1lill Vliinitetr'skydll1lllllJg,et!'L For tre ser ttijl medåemmeæne, aikud fra åjr men bl!jev der nedsat et udvalg, forffillill1l~erme og soolg alf amertkanbestående alf!"e!p«"æseaubail1rtler fur Ny- ~g ~dii1ig, DSB Ldiræt1slflo!l'- epåjnjg, Esoo-SpoI"!io g De djainsk.e ForwalI'61l>mdre med djeit d'iormåit. alt rorberetdie ~,af»s>ky1ltemes Huse ~ Nyiboa1g og sjka,be en byggefund tiiil dietjbe :Iloo'måIl. S!Iæ lioltlbelri'er kornmæt!?jodt 8000 M. i 1b)'lgJgJed'<mdlan, og udjv>a1ligjet har nu af kommunen købt en grund på 750 lovm, på ljjailivoe1 I:l'ajg fjemtlivali'ffieceil1- treilien. llllj~eil1iiiøll" MaJ& H<IIll5JeIl1, VIiLSsenJbjeng, hall" udarbejdet tjegll1li.njger over ej!; ~åjdiaim blus, og dier er indhentet tilljbud på majterj:aider. SkY'bter- Il1IeS Hius sikiaft opdløres ved :f.rijvdjffifug aælbejdslkioolfit, Og majterialleomlrostt-,niiil1gieir1l1je 'ail1ooajger ca kir. Ud'Valjiget dlor»sikytt:tjernjes Hus«be- -s~r alf IDrImaInde!lJ. fur N)"1xJ,rog Sikyt- ~g, Arnre All1ld1ernell1,(lfo=all1d) Jens. GptlII1IdsrtJed, SIF ('kiasoorer), Verner AlllJdr~en, DSB, HledJge Kjær KII1Iudse!lJ., Esso, og J akob Andersen, FO'l'SIV'amsJ!)rod,renJe; 'Det særllliige lry,ggleudjv'aulg, ',der hai!' :!ioretajgiejt' beregnlll1i~ over hyl~~ll1ijet, består alf Arne Andersen, Sk:yTtte.fo,remIiII1I~e.n(d'oc- 1IlJaIIlId), He!lmelI' Sørensen, SIF, Berit HaJI1lS'en, Forsvarsbeødrene, Sv, Age Petersen, SIF, og Chaæles Larsen, S>kyTtit'ed'oI1ffillilllJgen. Ved et' udvahgsmø die i adi!jes på Mliissd!OIll's,holbetliJJelt dli'ølflteldje man mulji~ederme,folr art; sikatfif\e die T'esbere!l1- die mijdile:r 1illl b)'lgjger1i,et. ElIl!Jer n)'itår vdll man bq, a. :fiou'ejtaj~ lio<chge>ddelll$a1g og en toilillboilja på K;ii!1kJ lpiljadsen :Il6lI' art; siklaiffie :flljere p! I11IgIe. Nu har man editer :tllie* års»ed:1!jernø,gnlll1ig«ftunde:t en egnet.g1i"ujlld, hvorfor der nu foil" ail!vtor gås Vil! SaJgJOOror at l1å skjajbt en 'l"uililiillie~lg og allllvell1d'elllilg b )"gil1ill1g fur N Y1b'OO1glSaJkrtJiJVle slky'f;lber ii de enlætljtre :fio'i1eil1tijruglerog måske Vill udllejnjillljg tiijl aa'iidlre fylnslkle skyt!lt!e-()if'g~- SIaJtiiJolllJer, dietr QgJSft SltJåJr - olg mangler llq'kiailie!r. P. S.

6 En givtig pokal ~ Nyborg Skytteforening indleder nu som meddelt et salg af lånebevi- r.'~ ser i byen for at skaffe midler til ~~ opførelsen af et skyttehus på Halvej. Gennem årene har man bl.a. i> holdt til på Industrien, på det gamle Royal, i en remise og i øjeblikket i gymnasiets kælder, hvor kun tre skytter. ad gangen kan skyde. Foreningen glæder sig over byrådets velvilje ved salget af grunden på Halvej. Foreningen har en voksende tilgang af unge skytter, helt fra 8 års alderen. og bl.a, derfor er et skytte hus en nødvendighed. Skytterne har selv bidraget væsentligt til byggefonden gennem årene. Således har man en sølvpokal, skænket af ingeniør Kjær, som I skytterne kan skyde om for en pris a 1 kr. pr. serie. Den, der gennem årene har opnået flest point, får pokalen overrakt ved skytte husets indvielse. Indtil dato har denne pokalskydning indbragt 904 kr. til byggefonden.

7 Skytterne søger kommunalt tilskud Ved Nyborg byråds ordinære møde mandag foreligger en ansøgning om i tils~ud fra Nyborg Skytteforening. Tilskuddet askal dække det beløb, som foreningen mangler til finansiering af et klubhus med 21 skydebaner, som foreningen er i færd med at opføre udelukkende med frivilli$ arbejdskraft. De samlede udgifter er anslået til kr. hvoraf foreningen selv er i besiddelse af kr., samt et lån i Nyborg Sparekasse på kr. Det resterende beløb på kr. har klubben senere fået dækket ved et nyt lån på kr. i Nyborg Sparekasse. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller,at der bevilgesskytteforeningen et årligt tilskud i 10 år på kr. 110m kommunen indbetaler som afdrag, der er optaget til dækning af den ikke finansierede del af byggeomkostningerne ved»skytternes hus«.

8 Spilfægteri om skyttebevilling Det kom i går til en del spilfægteri i Nyborg Byråd i forbindelse med en bevilling på kr. til Nyborg Sky ttefor errings nye klubhus. Borgmester Børge' Jensen mindede om, at kommunen tidligere har bevilget et beløb til klubhuset i Idrætsparken og fremhævede skytternes idealistiske indstilling ved selv at opføre huset som frivilligt arbejde. Dykker Carl Clement heftede sig ved, at skytteforeningen har 159 aktive, men da yderligere fire foreninger har taget skydningen på deres program, ville han gerne høre, hvilke foreninger der var tale om og hvor mange af deres skytter, som kunne ventes at benytte skyttehuset. Gået nærmere på klingen af bl. a. konsul Ove Nielsen, der stærkt anbefalede sagen, indrømmede han arten af sine betænkeligheder. Han var bange for, at hjemmeværnet skulle benytte huset, ligesom han fandt skytte-, gymnastik- og idrætsforeningernes formålsparagraf om at skabe en vågen og sund dansk ungdom til "styrkelse af fædrelandskærlighed og jorsvarsvilje" for bombastisk. Ingeniør Mogens Pedersen, der ligesom Ove Nielsen anbefalede sagen varmt, beroligede Carl Clement og sagde, at når man ikke kan blive enige i SF, skulle man måske opfordre også SF'erne til at tage ud i skyttehuset og afreagere. Clement: - Vi har andre muligheder!' Borgmesteren oplyste Clement om, at de fire omtalte foreninger var DSBs Idrætsforening, Forsvarsbrødrene, Esso Sport og Fængselets Idrætsforening, hvilket Clement burde ha ve erindret fra sagens tidligere akter. Clement præciserede derefter i en længere tale sit ønske om at bruge byrådsmøderne som et instrument for orientering af byens borgere, hvorfor han ønskede flest mulige efterlysninger frem i møderne. Selv efter at han er blevet ældre og mere afbalanceret... Borgmesteren: - Det var en hel valgtale. Clement: Det er for tidligt! Borgmesteren: Det mente jeg da også. Det er rigtigt, at du er blevet ældre Clement, men du er ikke blevet mere afbalanceret!

9 Nyt skyttehus i Nyborg Nyborg Skytteforening er 11IU ved at have fundamentet klar til det nye skyttehus ved halvej, og her ses en del af sokkelen med det nuværende skyttehus i baggrunden. Arbejdet udføres ved frivillig indsats,og torsdag holder skytterne andespil til fordel for byggeriet:.

10 Kommunalt tilskud på kr. til Nyborg Skyttehus Nyborg Byråd skal på sit møde mandag tage stilling til en ansøgning fra ~Yborg Skytteforening om at I yde et tilskud på ca kr., som foreningen mangler til finansiering af sit nye klubhus med 21 skydebaner. Huset er i øjeblikket under opførelse udelukkende med frivillig arbejdskraft. De samlede udgifter er anslået til kr., hvoraf foreningen selv råder over kr. Hertil kommer et lån i Nyborg Sparekasse på 30.0ØO kr. Der mangler herefter kr., men foreningen oplyser i forbindelse med sit drtftsoverslag, at Nyborg Sparekasse har givet tilsagn om et yderligere lån på 27.0pO kr. til dækning af restudgiften. Byrådets kasse- og regnskabsudvalg indstiller, at der bevilges foreningen et årligt tilskud i 10 år på 2700 kr. i form af afdrag på det planlagte lån.

11 Fart over byggeriet,på skytternes' hus Opførelsen af Nyborg-skytterues hus foreninger fået bevilget et tilskud på ved Halvej skrider hastigt fremad, kr. fremgik det på Nyborg Skyttefor- 4 mand stod på valg. Helge Kjær Nyborg Skytteforening har af de danske skytte.gymnastik- og idræts- enings generalforsamling. Huset vil Knudsen og Villy Nielsen blev gens~ 'fænligt til foråret. 'Byggefon'den 'v:l:1gt, 'mens Vagn Kjær KnudSe~ 'og 1;';1'" ~n k~ssebeholdrlln'g på 8630 'kr; 'Helmer" Sørensen nyvalgtes. Ve'd et, og i>ygg~fonden 'balancet:er med ' konstituerende møde har bestyrelkroner, sen besat tillidsposterne. Jan Christensen blev formand, Helge Kjær Knudsen næstformand og sekretær og Verner Andersen kasserer. Kassereren forelagde regnskabet, I der balancerede med kro kassebeholdningen er 4800 kro I Foreningens næste store arrange-i ment bliver den traditionsrige store-, bælnsskydning, som i år finder sted for 12. gang. Skydningen, der foregår I 3. søndag i januar, får indbudte gæster fra hele Fyn, ligesom skytter fra aalle Storebælsbyer på Sjælland også indbydes.

12 ~ ~ ~S~D~DE~ : ::::::: ARIB EJDET,MEDETABLERINGa f el.skyllernes Hus',på Halvej i Nyborg skrider langscm~, men s~øl fremad, og de nyborqensiske skytler ser med forve nlning frem 'Iii den dog, do de kan lage de indendørs baner i brug., Her er e,1 glimt fra byggearbejde!

13

14 SKYTTEHUS I NYBORG - OpføreLsen af det nye skyttehus ved Halvej i Nyborg skrider rask frem, og som billedet viser, er blokmurene ved at tage form, Ligesom tømmeret ligger klar til rejsning. Huset opføres af Nyb01'g Skytteforening ved hjæ~p af frivillig arbfljdskraft.

15

16

17

18

19 IDRÆTSBYGGERI * Det nyeste byggeri i Nyborg til ldræasforrnål er.skytternes hus«på Hulvej, der opføres ved frlvilng arbejdskraft. Nybyggeriet til kr. er nu så langt fremme, som bitledet viser.

20

21

22

23 7$""s,kXtter,by,ggeT hus"til ' Nyborg Skytteforeping kunne i går holde rejsegilde på Skytternes Hus ved Halvej På billedet ses foran Skytternes hu,s den fungerende formand, Jan Christensen, kassereren, Jens Grundsted, og sekretæren, HeLge Kjær Knudsen. Nyborg Skytteforening har gennem længere tid savnet et foreningslokale, hvor skydetræningen kunne foregå. I går kunne foreningen holde rejsegilde på»skytternes Huse ved Hal- vej. Planerne om eget hus blev fostret for tre år siden, da man mente at kunne skaffe den tilstrækkelige kapital. Huset er på 300 kvadratrneter. Det Indrettes med en 15 meter

24 salon-skydebane med 21 standpladser, ligesom der bliver et stort klublokale på 45kvadratmeter samt køkken. Den nødvendige kapital har skytteforeningen sikret sig på mange uortodokse måder. Dels har man holdt tombola, lotterier og andespil, dels har man udstedt lånebeviser med 100 kroners pålydende til medlemmerne. Lånene vil blive tilbagebetalt, når foreningen atter er velfunderet økonomisk. Endelig har skytterne modtaget tilskud fra overbestyrelsen for De danske Skytte- og Gymnastikforeninger. Grunden ved Halve], dtr er på 1200kvm, har foreningen købt af kommunen for kr. Selve opførelsen af huset startede med udgravning af grunden 15. august, og siden er dtt gået Slag i slag med frivillig arbejdskraft, så man i går kunne holde rejsegilde. Huset kommer under tag næste weekend, og først i det nye år regner man med at kunne holde indvielse. Omkring 35 mennesker har arbejdet med byggtriet med byggeudvalgets for~ mand, værkmester Helmer Sørensen, Nyborg, som primus motor. Nyborg skytteforening har 75 aktive voksne medlemmer, samt en ungdomsafdeling, der tæller henved 50unge.

25 -- -" --" "'" DE KAN SELY * Medens Nyborg Firma Sport grunde.t manglende medlem~irter~ e' har måttet : henlægge sine helplener, her Nyborg Skytteforening vist vejen. Ved frivillig arbejds'lndsats er Skytternes hus«på Imponerende kort tid skudt I vejren bag Nyborg-hallen, og so m det ses her, er huset s nart klar til brug, når det Indvendige er klargjort.

26 Nyborgskytterne gik til tops MedLemmer af Nyborg Skytteforening gik i weekenden til ~tops for at Lægge tafl på foreningens nyopf~rte skyttehus ved Ha~vej i Nyborg. )iuset'. er bygget ved frivillig arbejdskraft, og dækk.er' et areal på 300 kommer til at koste ca kj'.

27 »HUSFLIDSARBEJDE«TIL KR frivillige- arbejdstimer er lagt i opførelsen af Skl'tternes Hus i Nyborg De ca. 50 medlemmer af Nyborg Skytteforening, der aktivt har medvirket ved opførelsen af Skytternes Hus bag Nyborghallen, kan ved husets indvielse på lørdag, med stolthed præsentere deres fælles»husflidsarbejde e, Der er lagt 3.600frivil- Der lægges sidste hånd på skyttehusets / færdiggørelse. øverst er det elektriske skivetr",k under installering Ol nederst et kig ind I mpdelokulef, lige arbejdstimer i bygningens opførelse og indretning, og resultatet er blevet en smuk hvid idrætsbygning med alle nødvendige faciliteter - og lokaler til denne ddrætsgren, Således er der etableret elektrisk skivetræk til de 21 skydebaner, der er indrettet i to etager, og der er indrettet mødelokale, køkken; garderobe og fyrrum i den nye bygy ning på 302kvm.. Skytterne har hidtil haft bane på gymnasiet, men kun med tre skydebaner og ingen udenomsplads - nu kan 21 ad gangen komme til på den nye 15 meter bane i skyttehuset. Byggeriet har kostet ca kr., hvoraf foreningen selv har skaffet ca kr. gennem forskellige arrangementer, lånebeviser m.v. Nyborg kommune har ydet et afdragsfrit lån på kr. og solgt grunden på favorable vilkår. De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger har givet kr. i tilskud samt ydet et rentefrit lån på kr. og endelig har man i tilskud fra tispmidlerne fået kr. Allerede i 1963 nedsattes et udvalg til at arbejde med planerne om eget hus, men føtst i 1966 nåede man frem til en tegning af projektet og i løbet af tørste halvdel af 1967 nåede foreningens egenkapital op på de ca kr., så der kunne komme gang i byggeriet. Det første spadestik blev taget 15. august 1967, og nu er man så, nået frem til indvdelsen. Foreningens ledelse f.emhæver byrådsmedlem E. B. Trondal, overbestyrelsmedlem i D.D.S.G. og l's skydeudvalg, overlærer Møller. Odense, og fabr ikamt Peter Hansen, Boltinge, der er medlem af amtets skydeudvalg, som de tre, der for alvor hjalp foreningen over vanskelighederne, så, byggeriet kunne indledes På lørdag er der reception kl for alle interesserede i det nye skyttehus, og borgmester Børge Jensen vil skyde æat første skud på, den nye bane. Om aftenen er der fest for medlemmer og gæster på hotel Hesselet, og der er god grund til at feste over dette smukke resultat af en frivillig arbejdsindsats. Skytteforaningen har i øjeblikket ca. 180 aktive og vil nu ved propagandaskydning m.v. søge dette antal forøget. Det bliver sikkert Ikke svært med de ideelle rammer, der nu er skabt for. denne idrætsgren i Nyborg. p.s,

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 32. årgang Oktober 2009

Beboerblad for. Nr. 5 32. årgang Oktober 2009 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 32. årgang Oktober 2009 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Sanne Broustbo 61 65 40 88 Jørgen Lyck Elsborg 58 54 81 41 Susanne Hvitnov 58 50 61 00 Birthe Jacobsen

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Skydning i Viborg 1988 2013 2 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Viborg skytteforenings 150 års jubilæum af Kim Fensteen Madsen 3 Skydning i Viborg

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond Gudhjem Sparekasse Rønne Sparekasse Nexø Sparekasse Jubilæumsavis i 25 år Svaneke Sparekasse Redaktion: Peter Tiemroth Ansvarshavende: Peter Tiemroth Produduktion: Bornholms Tidende Udgiver: Bornholms

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

106B INFO nr. 5 November 2008

106B INFO nr. 5 November 2008 Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 106B INFO nr. 5 November 2008 Italiensk Charme Dansk showbusiness grand old man, the Dario Campeotto in real live, har været en tur i Frederikshavn,

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere