Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013"

Transkript

1 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

2 Indholdsfortegnelse Generel del Formål Affaldshåndtering Jordflytning og områdeklassificering Lovgrundlag Definitioner Anvendelsesområde Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse... 4 Særlig del... 5 Områdeklassificering Områder omfattet af områdeklassificering Inddragelse / undtagelse af områder fra områdeklassificeringen... 5 Analysefrie delområder Analysefrie delområder indenfor områdeklassificerede områder... 6 Anmeldelse af jordflytning Metode til anmeldelse af jordflytning... 6 Affaldsordning for jord fra husholdninger Ordning for jord, som er affald fra husholdninger Hvad omfatter ordningen for jord, som er affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen... 7 Affaldsordning for jord fra virksomheder Ordning for jord, som er affald fra virksomheder Hvad omfatter ordningen for jord, som er affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Bilagsliste Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Kort over områdeklassificerede arealer i Fredensborg Kommune Vurderingsskemaer for inddragelse / undtagelse af arealer fra områdeklassificeringen Skema til anmeldelse af jordflytning Grundlag for kategorisering / klassificering og sortering af jord Side 1 af 12

3 Generel del 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Fredensborg Kommune, med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af jord. at fastsætte regler for de kommunale ordninger for jord, som er affald, herunder bl.a. ordningernes omfang og tilrettelæggelse, jf. miljøbeskyttelsesloven, med henblik på at etablere og skabe rammerne for en velfungerende kommunal ordning. 1.2 Jordflytning og områdeklassificering Formålet med dette regulativ er at sikre at håndtering og flytning af jord i Fredensborg Kommune sker efter gældende regler. at beskrive metode for anmeldelse af jordflytning samt fastlægge skema til brug herfor. at fastlægge hvilke områder i Fredensborg Kommune, der er omfattet af områdeklassificeringen, jf. jordforureningslovens 50a herunder - fastlægge retningslinjer for at inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen, jf. jordforureningslovens 50a, stk. 2 og 3. - fastlægge delområder i Fredensborg Kommune, hvor jorden med en høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsen, og hvor der derfor ikke skal foretages analyser af jorden i forbindelse med jordflytning. 2 Lovgrundlag Jordregulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) Lov om forurenet jord (jordforureningsloven) Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder (restproduktbekendtgørelsen) Side 2 af 12

4 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 4 Anvendelsesområde Regulativet omhandler jord, der er omfattet af anmeldepligt iht. jordflytningsbekendtgørelsen og jord, der ønskes anvist som affald iht. affaldsbekendtgørelsen. Regulativets bestemmelser om håndtering af jord skal følges, med mindre der er fastsat særlige regler i anden lovgivning. Ordningen omfatter ikke: Ikke forurenet jord, der er opgravet i forbindelse med anlægsvirksomhed, hvor det er sikkert, at jorden i sin naturlige tilstand vil blive anvendt til anlægsvirksomhed på det sted, hvor den er opgravet. Jord, der ikke flyttes uden for den matrikel, hvor den er opgravet, og som genanvendes på stedet i overensstemmelse med tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 eller efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen. Regulativet fastsætter desuden hvilke områder i kommunen, der er omfattet af områdeklassificeringen, samt beskriver retningslinjerne for inddragelse / undtagelser af delområder fra områdeklassificeringen samt retningslinjerne for at udpege analysefrie delområder indenfor områdeklassificeringen. 5 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Kommunalbestyrelsen vedtager en gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Fredensborg kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. 6 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til bestemmelserne i dette regulativ, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen. Indskærpelser af regulativets regler efter miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Side 3 af 12

5 Afgørelser truffet efter bestemmelser i dette regulativ, som har udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvor kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om grundlaget er tilstrækkeligt til at rejse en tilsynssag. 7 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativets regler straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Selskaber m.v. (juridiske personer) kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffeloven, jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen. 8 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Team Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ. at foretage sproglige rettelser og mindre rettelser af teknisk karakter i regulativet. at foretage konsekvensrettelser af bilagene C og D f.eks. ved ændring af grænseværdier eller udformning af anmeldeskema. 9 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 13. august Samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves det tidligere regulativ - Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering af 21. januar Således vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune den 24. juni Side 4 af 12

6 Særlig del Områdeklassificering 10 Områder omfattet af områdeklassificering Som følge af jordforureningslovens 50a gælder, at den til enhver tid gældende byzone, jf. planlovens 34, fra 1. januar 2008, er klassificeret som område, der kan være lettere forurenet. Områder omfattet af områdeklassificeringen er omfattet af reglerne om anmeldepligt, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Områdeklassificeringen adskiller sig fra regionens kortlægning af forurenede arealer ved bl.a. at operere med større, sammenhængende områder med ensartet historik, hvor regionernes kortlægning typisk tager udgangspunkt i forureningskilder på matrikelniveau (en nedgravet tank, et industrianlæg osv.). For uddybende beskrivelse henvises til Miljøstyrelsens vejledning om områdeklassificering nr. 3 fra I bilag A ses et oversigtskort over områdeklassificerede arealer i Fredensborg Kommune. Det er desuden muligt via link på kommunens hjemmeside eller via Danmarks Miljøportal at se, om en ejendom er områdeklassificeret. Ejendomme, der er konstateret lettere forurenede, er omfattet af anmeldepligten, selvom de ligger udenfor områdeklassificeringen Inddragelse / undtagelse af områder fra områdeklassificeringen Fredensborg Kommune justerer løbende omfanget af områdeklassificeringen med udgangspunkt i den til enhver tid foreliggende viden om, hvor jorden er lettere forurenet. Justeringen omfatter inddragelse af områder i områdeklassificeringen eller undtagelse af områder fra områdeklassificeringen. Inddragelse / undtagelser af delområder fra områdeklassificeringen baseres på en helhedsvurdering, der omfatter aspekter som størrelse, afgrænsning og historik samt delområdets alder samt eksisterende oplysninger om forureninger. Retningslinjer for undtagelse af områdeklassificering er opstillet på en sådan måde, at det anses for sandsynligt, at området ikke er diffust forurenet. Undtagelse af et område fra områdeklassificeringen er således ikke en garanti for, at der ikke findes forurening i området. I bilag B findes en gennemgang af de vurderinger, der ligger til grund for kommunens vurderinger i forbindelse med beslutning om inddragelse / undtagelse af delområder fra områdeklassificeringen. Side 5 af 12

7 Analysefrie delområder 11 Analysefrie delområder indenfor områdeklassificerede områder Hvis Fredensborg Kommune er i besiddelse af et dokumentationsgrundlag, der med høj grad af sikkerhed kan fastlægge, at et delområde indenfor det områdeklassificerede område, tilhører kategori 1 eller 2, kan kommunen fritage delområdet fra dokumentationskravet i jordflytningsbekendtgørelsen. Fritagelse for analysepligt gælder ikke for jord, der stammer fra arealer, som er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, selvom disse ligger i analysefrie delområder. Hvis jord, som Fredensborg Kommune har kategoriseret som kategori 2 jord, ved flytning ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal jorden dokumenteres med det antal analyser, som fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen. Der er på nuværende tidspunkt ingen analysefrie delområder i Fredensborg Kommune. Hvis der på et senere tidspunkt fastlægges analysefrie delområder, vil områderne blive illustreret i et bilag til dette regulativ. Anmeldelse af jordflytning 12 Metode til anmeldelse af jordflytning Anmeldelse af jordflytning efter jordflytningsbekendtgørelsen skal i Fredensborg Kommune ske ved brug af anmeldeskema, som vist i bilag C. Anmeldeskemaet kan også hentes elektronisk på kommunens hjemmeside under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening. Side 6 af 12

8 Affaldsordning for jord fra husholdninger 13 Ordning for jord, som er affald fra husholdninger 13.1 Hvad omfatter ordningen for jord, som er affald Ordningen beskrevet i dette afsnit omfatter jord, som er husholdningsaffald jf. affaldsbekendtgørelsens definition. De situationer, hvor jordhåndteringen er reguleret af anden lovgivning (f.eks. 19 eller kap. 5) er ikke omfattet af ordningen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder alle private borgere og grundejere i kommunen, der håndterer jord, som er affald Beskrivelse af ordningen Kildesortering og kategorisering / klassificering af jord Borgere eller grundejere, der frembringer jord, som er affald, skal sikre, at jorden kildesorteres i forbindelse med opgravning, jf. affaldsbekendtgørelsen. Jorden skal sorteres i forurenet og uforurenet jord. Desuden skal jorden så vidt muligt sorteres i jordtyper med forskellige egenskaber (muld, fyld/overjord, sand, ler, intakt jord m.v.), således at mulighederne for genanvendelse optimeres. Såfremt jorden indeholder affaldsfraktioner, som for eksempel beton, brokker, asfalt, tagpap, metal, skærver og slagger, skal disse sorteres fra og håndteres i henhold til kommunens gældende affaldsregulativer. Kan fraktionerne ikke frasorteres, skal jorden håndteres efter affaldsregulativerne, medmindre fraktionerne forekommer i ubetydelige mængder. Jord med indhold af affaldsfraktioner må ikke genanvendes som jord. (I tvivlstilfælde afgør Fredensborg Kommune, om der er tale om ubetydelige mængder) Anmeldepligtig jord (jord fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje og forurenet jord i øvrigt) skal analyseres og kategoriseres iht. jordflytningsbekendtgørelsen. En uddybende beskrivelse af reglerne findes i bilag D. Planlægning vedrørende analyseomfang og parametre samt udførelse af analyser skal ske efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1 og 2. Ved analyse af jordprøver skal krav fastsat til analysekvalitet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger følges. For at sikre at jordprøver er repræsentative skal prøvetagning, emballering og opbevaring ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om Prøvetagning og analyse af jord af For jord, som opgraves på et kortlagt areal, eller et areal, hvor der på anden måde er kendskab til forurening eller mulig forurening fra tidligere eller nuværende arealanvendelse, skal analyseprogram planlægges i samarbejde med Fredensborg Kommune på baggrund af arealets historik og med udgangspunkt i tabel 1 i bilag D. På baggrund af analyseresultater kategoriseres jorden efter forureningsgrad, som kategori 1 (uforurenet) og kategori 2 (lettere forurenet) jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. Side 7 af 12

9 Hvis den forurenede jord på baggrund af udførte analyser ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, fordi den indeholder højere koncentrationer eller andre stoffer, end angivet i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3, kan der rettes henvendelse til kommunen med henblik på anden kategorisering og evt. yderligere analyseparametre. Fredensborg Kommune vil i disse tilfælde anvende tabel 3 i bilag D som udgangspunkt for klassificering af jorden. Det skal anføres at enkelte modtageanlæg kan stille mere vidtgående krav til analyse af jorden, end foreskrevet i jordflytningsbekendtgørelsen. Hvis jord, som skal håndteres, ikke kategoriseres på stedet, skal dette som udgangspunkt ske på et godkendt karteringsanlæg. Jorden kan også opgraves og lægges i mellemdepot, hvorfra den kategoriseres. Ved mellemdeponering af jord skal reglerne om opbevaring af jord, som beskrevet i afsnit følges Opbevaring af jord Affaldsproducenten af jord skal sikre, at jord, som er affald, opbevares på en måde, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord jf. miljøbeskyttelsesloven. Det er ikke tilladt at deponere eller mellemdeponere forurenet jord, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Dette gælder også mellemdeponering med henblik på kategorisering af jord Jordflytning, herunder anmeldelse af jordflytning Flytning af jord, der stammer fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje og forurenet jord i øvrigt skal anmeldes og dokumenteres jf. jordflytningsbekendtgørelsens regler. Anmeldelse af jordflytning skal ske ved brug af Fredensborg Kommunes anmeldeskema, som beskrevet i Aflevering af jord på genbrugspladsen Hvis en samlet jordflytning udgør 1 m 3 eller mindre, kan jorden uden anmeldelse afleveres på kommunens genbrugspladser. Jord, som ud fra syn, lugt eller analyser er erkendt forurenet, må ikke afleveres på genbrugspladserne. Ved aflevering af jord på genbrugspladserne gælder bestemmelserne i kommunens regulativ for husholdningsaffald Aflevering af forurenet jord på Toelt Losseplads Hvis en samlet flytning af forurenet jord fra husholdninger udgør 1 m 3 eller mindre, kan jorden uden anmeldelse, men efter aftale med Fredensborg Kommune og Nordforbrænding afleveres på Toelt Losseplads. Når der konstateres jordforurening, skal Fredensborg Kommune orienteres jf. jordforureningsloven. Side 8 af 12

10 Genanvendelse af jord Visse typer af lettere forurenet jord kan genanvendes efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen. Ren jord i klasse 0 og 1 kan som udgangspunkt anvendes frit i Fredensborg Kommune. På landbrugsjord og i skov- og naturområder må der dog kun anvendes jord i klasse 0. Ved anvendelse af jord i projekter, som medfører terrænregulering, skal de til enhver tid gældende regler for terrænregulering i Fredensborg Kommune følges Anvisning af jord som er affald Jord, der er kildesorteret og kategoriseret/klassificeret, kan afhængig af kategoriseringen/klassificeringen flyttes til et godkendt modtageanlæg til rensning eller deponering, der forestår den videre håndtering af jorden, eller til anden placering efter kommunens anvisning. Jord, der ikke er kildesorteret og kategoriseret, skal flyttes til et godkendt karteringsanlæg, der forestår sortering og kategorisering samt planlægning af den videre håndtering af jorden. På kommunens hjemmeside under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening, findes skemaet Jordmodtagere for jord fra Fredensborg Kommune, som er en vejledende liste over jordmodtagere, som kan modtage jord fra Fredensborg Kommune. På listen fremgår det, hvilke kategorier jord de enkelte anlæg kan modtage. Ved anmeldelse af jordflytning til godkendte anlæg, kan jorden flyttes straks, og kommunen kan vælge blot at kvittere for modtagelse af anmeldelse. Ved andre jordflytninger skal Fredensborg kommune anvise jorden, før den kan flyttes Slutdokumentation for jordflytning Når en anmeldt flytning af jord, der stammer fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje og forurenet jord i øvrigt, er afsluttet, skal den, der har anmeldt jordflytningen sende slutdokumentation i form af vejelister og evt. analysedokumentation af jorden til Fredensborg Kommune Konkret anvisning Såfremt en borger eller grundejer har frembragt jord, som er affald, og som ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, kan borgeren/grundejeren tage kontakt til kommunalbestyrelsen med henblik på at få jorden anvist jf. affaldsbekendtgørelsen. Ved konkret anvisning af jord benytter Fredensborg Kommune anmeldeskemaet, som vist i bilag C, og som kan hentes elektronisk på kommunens hjemmeside under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening. På kommunens hjemmeside under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening, findes skemaet Jordmodtagere for jord fra Fredensborg Kommune, som er en vejledende liste over jordmodtagere, som kan modtage jord fra Fredensborg Kommune. På listen fremgår det, hvilke kategorier jord, de enkelte anlæg kan modtage. Borgeren eller grundejeren kan vælge at anmelde flytning af jorden til en af modtagerne på listen eller bede kommunen om at anvise jorden. Ved flytning af jorden skal modtageanlæggets krav om prøvetagning og kategorisering følges. Side 9 af 12

11 Affaldsordning for jord fra virksomheder 14 Ordning for jord, som er affald fra virksomheder 14.1 Hvad omfatter ordningen for jord, som er affald Ordningen beskrevet i dette afsnit omfatter jord, som er erhvervsaffald jf. affaldsbekendtgørelsens definition. De situationer, hvor jordhåndteringen er reguleret af anden lovgivning (f.eks. 19 eller kap. 5) er ikke omfattet af ordningen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder alle virksomheder i kommunen, og virksomheder, der arbejder i kommunen Beskrivelse af ordningen Kildesortering og kategorisering / klassificering af jord Virksomheder, der frembringer jord, som er affald skal sikre, at jorden kildesorteres i forbindelse med opgravning, jf. affaldsbekendtgørelsen. Jorden skal sorteres i forurenet og uforurenet jord. Desuden skal jorden så vidt muligt sorteres i jordtyper med forskellige egenskaber (muld, fyld/overjord, sand, ler, intakt jord m.v.), således at mulighederne for genanvendelse optimeres. Såfremt jorden indeholder affaldsfraktioner, som for eksempel beton, brokker, asfalt, tagpap, metal, skærver og slagger, skal disse sorteres fra og håndteres i henhold til kommunens gældende affaldsregulativer. Kan fraktionerne ikke frasorteres, skal jorden håndteres efter affaldsregulativerne, medmindre fraktionerne forekommer i ubetydelige mængder. Jord med indhold af affaldsfraktioner må ikke genanvendes som jord. (I tvivlstilfælde afgør Fredensborg Kommune, om der er tale om ubetydelige mængder) Anmeldepligtig jord (jord fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje og forurenet jord i øvrigt) skal analyseres og kategoriseres iht. jordflytningsbekendtgørelsen. En uddybende beskrivelse af reglerne findes i bilag D. Planlægning vedrørende analyseomfang og parametre samt udførelse af analyser skal ske efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1 og 2. Ved analyse af jordprøver skal krav fastsat til analysekvalitet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger følges. For at sikre at jordprøver er repræsentative skal prøvetagning, emballering og opbevaring ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om Prøvetagning og analyse af jord af For jord, som opgraves på et kortlagt areal, eller et areal, hvor der på anden måde er kendskab til forurening eller mulig forurening fra tidligere eller nuværende arealanvendelse, skal analyseprogram planlægges i samarbejde med Fredensborg Kommune på baggrund af arealets historik og med udgangspunkt i tabel 1 i bilag D. På baggrund af analyseresultater kategoriseres jorden efter forureningsgrad, som kategori 1 (uforurenet) og kategori 2 (lettere forurenet) jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. Side 10 af 12

12 Hvis den forurenede jord på baggrund af analyser ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, fordi den indeholder højere koncentrationer eller andre stoffer, end angivet i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3, kan der rettes der henvendelse til kommunen med henblik på anden kategorisering og evt. yderligere analyseparametre. Fredensborg Kommune vil i disse tilfælde anvende tabel 3 i bilag D, som udgangspunkt for klassificering af jorden. Det skal anføres at enkelte modtageanlæg kan stille mere vidtgående krav til analyse af jorden, end foreskrevet i jordflytningsbekendtgørelsen. Hvis jord, som skal håndteres, ikke kategoriseres på stedet, skal dette som udgangspunkt ske på et godkendt karteringsanlæg. Jorden kan også opgraves og lægges i mellemdepot, hvorfra den klassificeres. Ved mellemdeponering af jord skal reglerne om opbevaring af jord, som beskrevet i afsnit følges Opbevaring af jord Virksomheden skal sikre, at jord som er affald, opbevares på en måde, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord jf. miljøbeskyttelsesloven. Det er ikke tilladt at deponere eller mellemdeponere forurenet jord, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Dette gælder også mellemdeponering med henblik på kategorisering af jord Jordflytning, herunder anmeldelse af jordflytning Flytning af jord, der stammer fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje og forurenet jord i øvrigt skal anmeldes og dokumenteres jf. jordflytningsbekendtgørelsens regler. Anmeldelse af jordflytning skal ske ved brug af Fredensborg Kommunes anmeldeskema, som beskrevet i Aflevering af jord på genbrugspladsen Hvis en samlet jordflytning udgør 1 m 3 eller mindre, kan jorden uden anmeldelse afleveres på kommunens genbrugspladser. Jord, som ud fra syn, lugt eller analyser er erkendt forurenet, må ikke afleveres på genbrugspladserne. Ved aflevering af jord på genbrugspladserne gælder bestemmelserne i kommunens regulativ for erhvervsaffald Aflevering af forurenet jord på Toelt Losseplads Hvis en samlet flytning af forurenet jord fra virksomheder udgør 1 m 3 eller mindre, kan jorden uden anmeldelse, men efter aftale med Fredensborg Kommune og Nordforbrænding afleveres på Toelt Losseplads. Når der konstateres jordforurening, skal Fredensborg Kommune orienteres jf. jordforureningsloven Genanvendelse af jord Visse typer af lettere forurenet jord kan genanvendes efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen. Side 11 af 12

13 Ren jord i klasse 0 og 1 kan som udgangspunkt anvendes frit i Fredensborg Kommune. På landbrugsjord og i skov- og naturområder må der dog kun anvendes jord i klasse 0. Ved anvendelse af jord i projekter, som medfører terrænregulering, skal de til enhver tid gældende regler for terrænregulering i Fredensborg Kommune følges Anvisning af jord som er affald Jord, der er kildesorteret og kategoriseret/klassificeret, skal afhængig af kategoriseringen/klassificeringen flyttes til et godkendt modtageanlæg til rensning eller deponering, der forestår den videre håndtering af jorden, eller til anden placering efter kommunens anvisning. Jord, der ikke er kildesorteret og kategoriseret, skal flyttes til et godkendt karteringsanlæg, der forestår sortering og kategorisering samt planlægning af den videre håndtering af jorden. På kommunens hjemmeside under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening, findes skemaet Jordmodtagere for jord fra Fredensborg Kommune, som er en vejledende liste over jordmodtagere, som kan modtage jord fra Fredensborg Kommune. På listen fremgår det, hvilke kategorier jord de enkelte anlæg kan modtage. Ved anmeldelse af jordflytning til godkendte anlæg, kan jorden flyttes straks, og kommunen kan vælge blot at kvittere for modtagelse af anmeldelse. Ved andre jordflytninger skal Fredensborg kommune anvise jorden, før den kan flyttes Slutdokumentation for jordflytning Når en anmeldt flytning af jord, der stammer fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje og forurenet jord i øvrigt, er afsluttet, skal den, der har anmeldt jordflytningen sende slutdokumentation i form af vejelister og evt. analysedokumentation af jorden til Fredensborg Kommune Konkret anvisning Såfremt en virksomhed har frembragt jord, som er affald, og som ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, kan virksomheden tage kontakt til kommunalbestyrelsen med henblik på at få jorden anvist jf. affaldsbekendtgørelsen. Ved konkret anvisning af jord benytter Fredensborg Kommune anmeldeskemaet, som vist i bilag C, og som kan hentes elektronisk på kommunens hjemmeside under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening. På kommunens hjemmeside under Borger / Bolig og byggeri / Jordforurening, findes skemaet Jordmodtagere for jord fra Fredensborg Kommune, som er en vejledende liste over jordmodtagere, som kan modtage jord fra Fredensborg Kommune. På listen fremgår det, hvilke kategorier jord de enkelte anlæg kan modtage. Virksomheden kan vælge at anmelde flytning af jorden til en af modtagerne på listen eller bede kommunen om at anvise jorden. Ved flytning af jorden skal modtageanlæggets krav om prøvetagning og kategorisering følges. Side 12 af 12

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

1 of 10. Regulativ for jordstyring

1 of 10. Regulativ for jordstyring 1 of 10 Regulativ for jordstyring Marts 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner 2 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 5. Anmeldelse af jordflytninger 2 5.1 Anmeldelse

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober Regulativ for jord Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Oktober 2016 1 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Regulativ for jordflytning

Regulativ for jordflytning Regulativ for jordflytning Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 4. Anmeldelse af jordflytninger 2 4.1 Anmeldelse af jord 3 4.2 4.3 Iværksættelse

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Vejledning om jordregulativ

Vejledning om jordregulativ Vejledning om jordregulativ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2011 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 SUMMARY 9 1 REGULATIV FOR JORD 11 1.1 BAGGRUND 11 1.2 DEN RETLIGE RAMME HJEMMELSGRUNDLAGET 12 1.2.1

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

Jordregulativ Lolland Kommune

Jordregulativ Lolland Kommune Jordregulativ Lolland Kommune Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, tmm@lolland.dk, www.lolland.dk 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette

Læs mere

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ Mariagerfjord Kommune Jordregulativ Indholdsfortegnelse JORDREGULATIV FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE... 1 1 FORMÅL... 1 1.1 Affaldshåndtering... 1 1.2 Områdeklassificering og jordflytning... 1 2 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Regulativ for jordflytning og områdeklassificering. Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgrundlag 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 5. Jordflytninger 6. Områdeklassificering

Læs mere

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Jordregulativ Resume Dette regulativ fastsætter reglerne for, hvordan borgere, grundejere samt virksomheder i hele Sønderborg Kommune skal håndtere jord, som er affald. Reglerne er lavet med henblik på

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Afdeling: Byg og Miljø Dato: MÅNED ÅÅÅÅ TEKNIK OG MILJØ Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune Ændringer skrevet med rødt. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering Januar 2008 Opdateret juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Regulativ for jord, som er affald

Regulativ for jord, som er affald Regulativ for jord, som er affald Indhold 1 Formål... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Anvendelsesområde... 4 5 Pligter

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Københavns Kommune Teknik- og miljøforvaltningen Center for Miljø 2008 ARBEJDER DU MED JORD Forord Læsevejledning Graver du i jord Anmelder du jord Kører du

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet)

Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet) Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet) 0. Indledning Dette regulativ er en samling af bestemmelser fastsat i medfør af lov om forurenet jord

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Natur & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Natur & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk Forord

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007.

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007. Regulativ for Jordstyring I Halsnæs Kommune Januar 2008 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor.

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor. REGULATIV FOR JORD Generel del 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Tårnby

Læs mere

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune Regulativ for jord Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 8 Husholdninger 8 5 Pligter og rettigheder 8 6

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune af 28. juni 2008 Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse... 1 af 28. juni 2008... 1 Holstebro Kommune... 1 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 4 Anmeldelse af jordflytninger...

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV. KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort

ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV. KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV KMS, målebordsblade år 1928-1940 KMS, tidssvarende kort Gældende fra den 27. januar 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 3 1.1.1 Affaldshåndtering

Læs mere

v/jesper Bo Madsen, Gribskov Kommune

v/jesper Bo Madsen, Gribskov Kommune Jordregulativet MST's vejledning! Debatoplæg om MST's reviderede vejlednings anvendelighed v/jesper Bo Madsen, Gribskov Kommune DAKOFA,, torsdag 3. november 2011 MST vejledning om jordregulativ (1) Hvad

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse Miljøstyrelsen Den. 8. oktober 2007 Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse 1. Indledning 1.1. Formål Orienteringen har til formål at hjælpe kommunerne med at tilrettelægge og håndhæve

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO)

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO) NOTAT Dato: 12. november 2007 J.nr.: 029799-421201 (IKO) Miljøkontrollen Ressourcebehov pr. 1. januar 2008 som følge af ny bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR JORD... 1 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag... 3 4. Definitioner...

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning (herunder at udarbejde skema til brug herfor).

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning (herunder at udarbejde skema til brug herfor). Herlev Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Herlev Kommune

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012 Gældende fra d. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 Lovgrundlag... 4 Definitioner... 4 Arealer omfattet af områdeklassificeringen... 4 Affaldsproducentens

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen

Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere