Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse"

Transkript

1 Miljøstyrelsen Den. 8. oktober 2007 Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse 1. Indledning 1.1. Formål Orienteringen har til formål at hjælpe kommunerne med at tilrettelægge og håndhæve de administrative regler i Bekendtgørelse nr. 748 af 21. juni 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen), som træder i kraft 1. januar 2008, samtidig med, at de nye regler om områdeklassificering ligeledes træder i kraft. Endvidere er det hensigten med orienteringen at sikre, at der etableres en mere ensartet praksis for håndtering af jordflytning i de forskellige dele af landet Baggrund Lov om forurenet jord blev pr. 1. januar 2007 ændret på en række områder. Den væsentligste ændring er, at der er indført en ændret kortlægningspraksis, således at lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges. Blandt andet for at kunne styre jordflytning af lettere forurenet jord, er der indført en bestemmelse om, at de lettere forurenede områder områdeklassificeres efter særlige retningslinier, idet dog alle områder indenfor byzone efter lov om jordforurening som udgangspunkt er områdeklassificeret, og at jordflytning fra ejendomme i de områdeklassificerede områder fra den 1. januar 2008 skal anmeldes til kommunen. Med virkning fra 1. januar 2007 er der desuden indført anmeldepligt for jordflytninger fra godkendte modtageanlæg for jord. Vejledning om områdeklassificering/1/ beskriver kriterierne for hvilke områder, der bør indgå i områdeklassificeringen, og hvilke områder, der kan undtages fra områdeklassificering. Denne orientering benyttes i forlængelse af Vejledning om områdeklassificering, idet den tager udgangspunkt i de regler, som er fastlagt i jordflytningsbekendtgørelsen, og som blandt andet omhandler jordflytninger fra områdeklassificerede områder. For at sikre, at jord håndteres korrekt fra forurenede, kortlagte og områdeklassificerede områder, modtageanlæg for forurenet jord samt offentlige veje indføres nye generelle krav til prøvetagning, analyse og flytning af jord samt til kategorisering af lettere forurenet jord. I denne orientering vil de nye tiltag systematisk blive gennemgået og kommenteret. Der vil desuden blive henvist til relevante paragraffer i lovgivningen samt til bilag til denne orientering og links til andet relevant materiale. Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

2 1.3. Opbygning For at sikre en miljømæssig korrekt håndtering af forurenet jord gennemgår orienteringen, hvordan forskellige forureningssituationer kan gribes an, og hvorledes jord kan analyseres, opdeles og kategoriseres før eller efter bortkørsel, afhængig af hvilke områder der køres jord fra. Nærværende orientering er opbygget som følger: I afsnit 1 gennemgås formål og baggrunden for orienteringsskrivelsen. Orienteringsskrivelsen opbygning beskrives, og der redegøres for sammenhæng til andre regler, der har relevans ved jordflytning, ligesom formål og hovedprincipper bag jordflytningsreglerne gennemgås. I afsnit 2 beskrives opbygningen af reglerne om anmeldelse af jordflytning, hvilke jordflytninger der skal anmeldes og hvorledes jordflytningsreglerne hænger sammen med affaldsreglerne. I afsnit 3 sættes der fokus på anmelderens pligter, hvornår der skal anmeldes, hvor jorden kan flyttes hen og hvilke dokumentationskrav, der er ved anmeldelsen. Anmelderens forpligtelser i forhold til følgesedlen gennemgås, og der gives anbefaling til hvilke emner det vil være klogt af anmelder at overveje inden jordflytning. I afsnit 4 gennemgås særlige bestemmelser for flytning af små mængder jord, akutte jordflytninger og mulighederne for samlede anmeldelser. Afsnit 5 omhandler transportørens pligter, mens afsnit 6 vedrører modtagerens pligter. I afsnit 7 beskrives kommunernes opgaver i forbindelse med jordflytningsbekendtgørelsen og sammenhængen til administrationen af områdeklassificeringen. Der gives forslag til skabelon for kommunernes regulativer om skema for anmeldelse, analysefrie delområder og undtagelse og inddragelse af større områder af områdeklassificeringen og orienteres om offentliggørelses- og ikrafttrædelsesregler for de kommunale regulativer samt hvorledes kommunernes arbejde i relation til jordflytningsreglerne kan finansieres. Endelig er der i afsnit 8 definitioner, der er grundlag for jordforureningsloven/jordflytningsbekendtgørelsen og/eller nærværende orientering Sammenhæng til regler om genanvendelse og krav til modtageanlæg Udover de grundlæggende krav i forbindelse med jordflytningen, som fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen kan der være supplerende krav i forbindelse med den videre håndtering af jorden afhængig af, hvor jorden ønskes flyttet hen. De p.t. mulige modtagesteder fremgår af afsnit 3.2. I mange af miljøgodkendelserne for anlæg, der i medfør af 33 i miljøbeskyttelsesloven er godkendt til at modtage og håndtere jord, eller via deres driftsinstruktioner stilles der i forbindelse med modtagelsen af jorden krav til dokumentation af jordens renhed/forureningsgrad og håndtering. Tilsvarende kan der være krav i tilladelser givet i medfør af 19 i miljøbeskyttelsesloven. Hvis der således er udført prøvetagning og analyse, for at jorden kan modtages på et modtageanlæg for jord eller til genanvendelse efter 19, kan de samme analyser indgå, som grundlag for at Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

3 opfylde de dokumentationskrav, der stilles i jordflytningsbekendtgørelsen, hvis de lever op til de krav, der stilles i bekendtgørelsen Særligt om revision af genanvendelsesregler Der er et udredningsarbejde i gang med henblik på at fastsætte nye regler for genanvendelse af lettere forurenet jord, herunder at fastsætte grænseværdier for så mange forureningsstoffer som muligt til erstatning af de nuværende eluatgrænseværdier i den nuværende Genanvendelsesbekendtgørelse/3/. Når dette arbejde er færdigt, forventes reglerne for genanvendelse af jord at blive revideret og eventuelt integreret i jordflytningsbekendtgørelsen. Jordflytningsbekendtgørelsens grænser for kategori 2-jord (se afsnit 1.5.3) kan på denne baggrund efter behov blive justeret, således at de svarer til kriterierne for genanvendelse. Tilsvarende kan det komme på tale at revidere kriterierne for definition af lettere forurenet jord i bekendtgørelse om lettere forurenet jord /2/. Et udkast til nye regler for genanvendelse forventes på denne baggrund at blive sendt i høring i vinteren 2007 med henblik på ikrafttrædelse i foråret Jordflytning Jordflytningsreglernes formål og principper Jordflytningsbekendtgørelsen skal sikre en balance mellem det miljømæssigt betryggende og det praktisk smidige. Dette indebærer, at reglerne må differentieres alt efter de typer af jord, som skal håndteres. Jordflytningsbekendtgørelsen skal endvidere lette håndteringen af forurenet jord, så alle involverede parter hurtig får en ensartet og lettere tilgængelig viden om den jord, der håndteres. Jordstrømme skal styres hensigtsmæssigt, således at den opgravede jord håndteres korrekt og ikke efterfølgende placeres uhensigtsmæssigt, så der skabes nye forureningsrisici. Generelt skal korrekt jordhåndtering medvirke til at fjerne forureninger, hvor den udgør en skade for mennesker, miljø og grundvand samt forebygge, at nye forureninger opstår. Det overordnede princip er, at jo mere sårbart et modtagested er, jo større krav skal der stilles til analyser og vurdering af, om placeringen er hensigtsmæssig Områdeklassificering Som udgangspunkt er alle byzonearealer områdeklassificerede pr. 1. januar Områdeklassificering af et areal udløser pligt til anmeldelse af jord, der skal bortskaffes herfra. Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen. Kommunerne har, som det fremgår af Vejledning om områdeklassificering/1/, mulighed for at justere størrelsen af de områder, der er omfattet af anmeldepligten, ved at udtage områder i byzonen fra områdeklassificeringen ud fra et nærmere kendskab til tidligere arealanvendelse, forureningsforhold m.m., ligesom kommunen har mulighed for at inddrage områder uden for byzonen, hvis kommunen har viden om, at området er lettere forurenet. Kommunen kan også ifølge jordflytningsbekendtgørelsens 14, stk.1. undtage delområder, som er områdeklassificerede fra analysekravet ved anmeldelsen (Se afsnit 7). Anmeldelse af jordflytning fra disse delområder er dog stadig obligatorisk. Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

4 1.5.3 Jordkategorier Jordflytningsbekendtgørelsen (se bilag B) opdeler jord i 3 hovedgrupper, kategori 1 jord og kategori 2 jord samt jord, der ikke kan henføres til de to kategorier, se figur 1. Figur 1. Kategorisering af jord. Jordkvalitetskriterium Afskæringskriterium Kategori 1 Kategori 2 Lettere forurenet jord Kan kategoriseres af kommunen Kraftigere forurenet jord Kategori 1 jord vil i de fleste sammenhænge blive opfattet som uforurenet, idet den overholder de humantoksikologiske jordkvalitetskriterier. Jord, der kategoriseres som kategori 1, kan imidlertid ikke anvendes frit i alle sammenhænge. Der vil kunne forekomme skærpede krav, f.eks. ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord. Kategori 2 jord svarer til lettere forurenet jord i bekendtgørelsen om definition af lettere forurenet jord. Jordflytningsbekendtgørelsen fastsætter ikke nærmere krav til kategorisering af jord, der er kraftigere forurenet end kategori 2 (og 1), herunder forurenet jord, som indeholder andre forureningskomponenter end de, som er angivet på listen i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3, Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til affaldsreglerne (se afsnit 2.2), hvordan denne jord skal kategoriseres, når jorden er affald. Kommunerne kan i henhold til affaldsreglerne i et affaldsregulativ fastsætte, at kraftigere forurenet jord skal håndteres særskilt og ikke blandes med uforurenet eller lettere forurenet jord for derigennem at ændre forureningskategori. 2. Lovgivning Kravet om anmeldelse af jordflytninger er fastlagt i jordforureningsloven. De nærmere regler om anmeldelsen fremgår af bekendtgørelse nr. 748 af 21. juni 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen). Jordflytningsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i jordforureningsloven og dækker derfor kun jord, der er omfattet af jordforureningsloven. Jordforureningsloven undtager generelt jord, der er påvirket af jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og pesticider m.v. Jord forurenet med slam, gødning og pesticider, vil således kun være omfattet af jordforureningsloven, hvis der er tale om punktkildelignende forureninger. En stor del af den jord, der flyttes, vil udover at være omfattet af jordforureningsloven også være omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om affald. Jordflytningsbekendtgørelsen er udformet, så den for jord erstatter affaldsbekendtgørelsen 26, stk. 2, nr. 1 om at kommunalbestyrelsen i et affaldsregulativ kunne fastsætte bestemmelse om anmeldelse af jord som affald Affaldsbekendtgørelsen er således ændret på dette punkt (se afsnit 2.2. og 2.3). Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

5 Figur 2 indeholder en skitse over opbygningen af lovgivningen, der har direkte relation til anmeldelse af jordflytning. Figuren henviser til de paragraffer, der indeholder hjemlen til udarbejdelse af bekendtgørelser henholdsvis kommunale regulativer. Figur 2. Skitse over hvordan lovgivningen vedrørende anmeldelse af jordflytning er bygget op. Jordforureningsloven (JFL) ( 50 a) Jordforureningsloven (JFL) ( 50, 88) Miljøbeskyttelsesloven ( 45 stk.2) Vejledning om områdeklassificering Jordflytningsbekendtgørelsen (JFB) Denne orienteringsskrivelse Kommunalt regulativ om inddragelse- og undtagelse af områder (JFL 50 a, stk.2-6) Kommunalt regulativ der indeholder skema til anmeldelse (JFB 15) Kommunalt regulativ om analysefrie delområder (JFB 14) Anbefales kombineret til et jordflytningsregulativ med: inddragelse- og undtagelse af områder (JFL 50 a, stk.2-6) skema til anmeldelse (JFB 15) analysefrie delområder (JFB 14) Hjemlen til at kommunerne kan udarbejde regulativer om inddragelse og undtagelse af områder (Jordflytningslovens 50 a, stk. 2-6) og analysefrie delområder(jordflytningsbekendtgørelsens 14) træder i kraft den 1. januar Jordflytningsbekendtgørelsens 15 om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et skema til anmeldelse, er ikke sat i kraft i den nuværende bekendtgørelse. Miljøstyrelsen forventer, at denne bestemmelse sættes i kraft, som en del af en planlagt mindre revision af jordflytningsbekendtgørelsen, med ikrafttrædelse 1. januar 2008 (Se også afsnit 7.1.2). Når 15 med ændringen af jordflytningsbekendtgørelsen sættes i kraft, vil udarbejdelsen af et regulativ med et skema være obligatorisk for kommunerne. Kommunerne vil derimod kun skulle arbejde regulativer om inddragelse og undtagelse af områder ( 50 a i JFL) og analysefrie delområder ( 14 i JFB), såfremt kommunen har en viden om områderne, der muliggør dette. Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

6 2.1. Hvilke jordflytninger skal anmeldes Der skal fortsat ske anmeldelse ved jordflytninger: Af forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet, Bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet. Bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet. Bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet. Bort fra et godkendt modtageanlæg for jord (Trådte i kraft ). Pr 1. januar 2008 udvides anmeldepligten yderligere til også at omfatte jordflytninger Bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet. Anmeldepligten gælder al jord, der flyttes fra ovennævnte arealer/ejendomme/anlæg, uanset om den er forurenet, bortset fra ovenfor først nævnte punkt. Pligten til at anmelde flytninger af forurenet jord dækker også lettere forurenet jord fra ejendomme, som måtte ligge uden for områdeklassifcerede områder. Her vil typisk være tale om enkeltejendomme, hvor der er efterladt en lettere forurening efter en offentlig oprydning, eller hvor regionsrådet efter en kortlægningsundersøgelse har vurderet, at der alene er tale om en lettere forurening, og at der ikke er begrundelse for kortlægning. Regionsrådet har pligt til at underrette såvel kommunalbestyrelsen som ejeren om den lettere forurening, jf. jordforureningslovens 70, stk. 3. Regionsrådet skal samtidig gøre ejeren opmærksom på anmeldepligten. Også dybtliggende jord på ejendomme, der er kortlagte eller områdeklassificerede og dybtliggende jord på vejarealer, er omfattet af anmeldepligten, hvis jorden flyttes ud af ejendommen/vejarealet. Da der ikke i jordforureningsloven eller forarbejderne til loven er nogen egentlig definition af jord, er udgangspunktet en almindelig sproglig fortolkning af jord i forhold til undergrund, d.v.s. at jord i denne sammenhæng omfatter jord og jordbestanddele ned til grundfjeldet, i praksis formentligt klippe eller kalk. Der skal kun ske anmeldelse, når jorden flyttes uden for ejendomsskellet. I de tilfælde, hvor kun en del af en ejendom er kortlagt, skal der også ske anmeldelse, selvom jorden ikke flyttes uden for ejendomsskellet, men bort fra den kortlagte del af ejendommen. I de fleste tilfælde er der således ikke krav om anmeldelse, når flytningen sker inden for ejendommen. Ved flytninger inden for en ejendom skal man dog være opmærksom på, at aktiviteten kan være omfattet af andre regler, f.eks. at der kan være krav om tilladelse til oplægning af jord jf. miljøbeskyttelseslovens 19. Når der er tale om offentlige vejarealer, gælder anmeldepligten, når jorden føres ud af vejarealet. Jordflytningsbekendtgørelsens 3, nr. 4, definerer et offentligt vejareal således: Det areal, som er omfattet af lov om offentlige veje 1, og som den enkelte vejbestyrelse administrerer, jf. lov om offentlige veje 2, stk. 6, jf. stk. 4 og 5. Denne definition betyder eksempelvis, at der ikke skal ske anmeldelse ved flytning af jord fra én del af en kommunes vejareal til en anden del af samme kommunes vejareal, heller ikke selv om jorden under transporten kommer uden for kommunens vejsystem. Hvis jorden fra én kommunes vejareal derimod flyttes til nabokommunens vejareal, skal der ske anmeldelse. Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

7 Da jordforureningsloven kun omfatter jord, der på grund af menneskelig påvirkning med stoffer eller håndtering kan have skadelig virkning på mennesker og miljø, er en jord, der naturligt indeholder tungmetaller i et koncentrationsinterval, der svarer til kategori 2 jord, ikke omfattet af jordflytningsreglerne. Hvis sådan jord er omfattet af affaldsreglerne kan kommunen i stedet stille krav efter affaldsreglerne (se afsnit 2.2) Sammenhæng til affaldsreglerne Jord, som flyttes vil for en meget stor dels vedkommende være affald. Jordflytningsbekendtgørelsens regler er udformet, så de tager højde her for, idet jordflytningsbekendtgørelsen udover at have hjemmel i jordforureningsloven også har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 45, stk.2. Denne hjemmel bruges til at fastlægge regler for anmeldelse af jord, som affald. Reglerne om anmeldelse af jordflytning erstatter således reglerne om anmeldelse af jord i affaldsbekendtgørelsens 26, stk. 2 nr.1, når jorden er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen. Det betyder, at kommunalbestyrelsen ikke i affaldsregulativer kan fastsætte supplerende regler om anmeldelse af jord, der er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen kan dog udforme affaldsregulativer om anmeldelse af jord, for de tilfælde, hvor jord er affald, men falder uden for jordforureningslovens definition. Der kan eksempelvis være tale om uforurenet jord herunder også jord med naturligt højt indhold af tungmetaller, som flyttes fra ejendomme, som hverken er kortlagt eller områdeklassificerede, men hvor ejeren henvender sig til kommunen for at få jorden anvist (se også afsnit 2.3). Kommunalbestyrelsen kan ligeledes som hidtil udarbejde affaldsregulativer om f.eks. sortering, emballering, deklarering, etc. efter affaldsbekendtgørelsens 26, for jord der er dækket af jordforureningsloven Hvornår er jord affald Det er ikke muligt at give helt præcise retningslinier for, hvornår jord er affald. I de fleste tilfælde er der et ønske om at skille sig af med overskydende jord, der fremkommer i forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter, hvorfor man må formode, at jorden er affald. Situationen er anderledes, hvis der f.eks. er tale om uforurenet jord, der overdrages direkte til andre bygherrer med henblik på anvendelse i andre bygge- og anlægsarbejder. I disse tilfælde må jorden anses for at være et produkt og falde uden for affaldsdefinitionen. I bilag E er der givet eksempler på, hvornår jord fra bygge- og anlægsprojekter falder inden for henholdsvis uden for affaldsdefinitionen. Ved tvivl i den konkrete sag er det kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse, jf. affaldsbekendtgørelsen 3, stk. 2. Jord, herunder jord-bestanddele som f.eks. muld, er et materiale et produkt, når det indvindes med henblik på salg - f.eks. til brug for anlæg af have og parker, men også til (anden) anvendelse som materiale i bygge-anlægsarbejder, f.eks. i opfyldninger, volde og terrænreguleringer, og falder dermed uden for affaldsdefinitionen. Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

8 Det forhold, at jord er forurenet, er ikke i sig selv udslagsgivende for, at jord må anses for at være affald. Det er imidlertid Miljøstyrelsens vurdering, at man som udgangspunkt må anse forurenet jord som affald, da den ikke kan anvendes uden, at der tages højde for de risici for miljø og sundhed, som jorden indebærer. Denne vurdering vil dog konkret kunne tilsidesættes, hvor det godtgøres, at den forurenede jord har karakter af et produkt eller et ønsket tilsigtet biprodukt, f.eks. hvor jorden indvindes med henblik på salg. Der knytter sig en vis usikkerhed til denne vurdering som følge af EF-domstolens dom af 7. september 2004 i den såkaldte Texaco-sag 1. I de tilfælde, hvor forurenet jord ikke klassificeres som affald, vil anvendelse af den forurenede jord skulle reguleres som andre materialer, stoffer m.v. efter regler i eller i medfør af miljøbeskyttelseslovens kap. 2, 3, 4 og 5. I praksis vil først og fremmest genanvendelsesbekendtgørelsen og reglerne i miljøbeskyttelseslovens 19 og 27 være relevante. Reglerne indebærer et forbud mod udledning, oplag m.v., der kan medføre forurening af grund- og overfladevand, (anden) jord og undergrund. Disse forbud kan dog fraviges ved tilladelse til (muligt) forurenede aktiviteter. Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 (beskyttelsen af undergrund, jord og grundvand) kan være i medfør af generelle regler, fastsat af ministeren, eller i form af en konkret tilladelse efter 19, stk. 4. Tilladelse efter lovens 27 (overfladevand) kan være i form af generelle regler fastsat af ministeren eller konkret være en tilladelse til udledning af spildevand efter lovens Sammenhæng med andre regler Generelt skal øvrig lovgivning naturligvis følges, dvs. bl.a. byggeloven, planloven, forbudet med deponering af jord i råstofgrave og kravet i jordforureningslovens 71 om at standse arbejdet og underrette regionsrådet, hvis der på en ikke kortlagt grund konstateres forurening sammen med forpligtelsen til at underrette tilsynsmyndigheden efter miljøbeskyttelseslovens Anmelderens pligter Flytning af jord skal anmeldes af den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden eller er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren. Det betyder, at alle de der er involveret i flytningen ikke må udføre deres opgave uden at have sikret sig, at der er sket anmeldelse af jordflytningen. Anmeldelsen sker ved, at anmelderen udfylder skemaet, der henvises til i bilag A (se også afsnit 7.1.2) og sender det pr. post eller til kommunalbestyrelsen. Hvis kommunen har et system til digital anmeldelse kan det også anvendes. Jordflytningen betragtes som anmeldt, når kommunalbestyrelsen har modtaget et fyldestgørende anmeldeskema vedlagt den nødvendige dokumentation. 1 C 1/03 Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

9 3.1 Hvornår skal der anmeldes, og hvornår kan jorden flyttes? Anmeldelse skal ske inden jordflytningen. Som hovedregel har kommunen 4-uger til at behandle anmeldelsen. 4- ugers fristen betyder, at jorden ikke må flyttes, før kommunalbestyrelsen har accepteret flytningen, eller der er gået 4 uger fra anmeldelsen. I mange tilfælde er det dog muligt at flytte jorden umiddelbart efter, at anmeldelsen har fundet sted. Tabel 1 indeholder en oversigt over, hvornår 4-ugers-fristen gælder, og hvornår jorden kan flyttes umiddelbart efter anmeldelsen Tabel 1. Tidspunkt for jordflytning Modtagested Flyttes til modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der Oprindelsessted fremgår af anmeldelsen Kortlagte arealer Flytning uden jordhåndteringsplan 2 4-ugers-frist Flyttes til andre lokaliteter 1 4- ugers-frist. Områdeklassificerede områder, offentlige veje, anden forurening, modtageanlæg. Flytning ifølge jordhåndteringsplan 2 Umiddelbart efter anmeldelsen, Umiddelbart efter anmeldelsen. 4- ugers-frist 1 Der skelnes mellem, om jorden flyttes til modtageanlæg, der er godkendt til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen og alle øvrige lokaliteter, som anmelder ønsker at flytte jorden til. 2 For kortlagte arealer skelnes der mellem de jordflytninger, hvor kommunalbestyrelsen inden anmeldelsen har godkendt en plan for jordens håndtering (jordhåndteringsplan) og andre jordflytninger. Ved en jordhåndteringsplan forstås en plan for prøvetagning, analyse, sortering og videredisponering af opgravet jord. I de situationer, hvor et kortlagt areal ligger i et områdeklassificeret område eller på et vejareal, vil det være kravene for kortlagte arealer, der skal anvendes. For de jordflytninger, hvor kommunen har 4 uger til behandling af anmeldelsen, og kommunen kræver yderligere oplysninger i forbindelse med anmeldelsen af jorden, afbrydes 4 ugers-fristen i perioden, fra kommunen kræver oplysningerne, og indtil de er modtaget. Kommunen vil dog altid have mindst 2 uger til at vurdere anmeldelsen efter de nye oplysninger er modtaget. For akutte jordflytninger gælder særlige bestemmelser (se afsnit 4) Hvor kan jorden flyttes hen? Det er en del af planlægningen af en jordflytning at finde frem til, hvor jorden skal flyttes hen. Afhængig af jordens karakter, forureningsforhold, er der pt. følgende muligheder: Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

10 1) Et modtageanlæg for jord, som er godkendt til at modtage jord af den pågældende type og forureningsgrad. 2) Tilførsel til deponeringsanlæg til daglig afdækning og interimsveje uden affaldsafgift, når jorden tilhører kategori 2, og når mængden af jord maksimalt udgør 2 % af den samlede tilførte affaldsmængde og tilføres anlægget i hele, selvstændige læs, jf. lov nr af 17. december 2002 om ændring af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc og visse blødgøringsmidler) samt andre afgiftslove, 2, stk. 4. 3) Et bygge- eller anlægsprojekt, som etableres efter de generelle regler om genanvendelse af jord, når reglerne kan opfyldes for den pågældende jord og det pågældende projekt. 4) Anvendelse, genanvendelse eller midlertidig oplagring, som er tilladt for den af anmeldelsen omfattede jord i medfør af lov om miljøbeskyttelse 19, stk. 4, af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anvendelsen, genanvendelsen eller den midlertidige oplagring finder sted. 5) Midlertidig oplagring, som ikke kræver tilladelse eller godkendelse, når både den midlertidige oplagring og den blivende placering som skal være en af ovennævnte eller nedennævnte muligheder - oplyses i anmeldelsen. 6) Tilbage til det oprindelige opgravningssted efter midlertidig oplagring eller behandling, hvor den oprindeligt anmeldte jord har været holdt adskilt fra anden jord. 7) En modtager, som kan anvende jorden i f.eks. et bygge- eller anlægsarbejde, når jorden ikke er forurenet, og når jorden ikke oplagres tidsubegrænset, inden den tages i anvendelse til det anmeldte formål. 8) Ud af landet efter gældende regler i EU s forordning nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab (transportforordningen) samt bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om import og eksport af affald Dokumentation i forbindelse med anmeldelsen Kravene til prøvetagning og analyse afhænger af den risiko, der er for at finde forurening på den ejendom, hvor jorden flyttes fra, og hvorledes jorden ønskes anvendt. Jordflytningsbekendtgørelsen, som er vedlagt i bilag B, giver regler for prøvetagning og analyse samt kategorisering af lettere forurenet jord. Hvis der er krav om analyser af jorden, skal analyseresultaterne vedlægges anmeldelsen, med mindre der er indgået aftale med et modtageanlæg om, at anlægget foretager de for anmeldelsen nødvendige analyser og kategorisering. Kommunalbestyrelsen kan inden for 4 ugers fristen kræve yderligere dokumentation, som er relevant for vurdering af, om den anmeldte jordflytning opfylder gældende bestemmelser. Dette gælder ikke for jord, som kan flyttes umiddelbart efter anmeldelsen. Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

11 Hvis der efter anmeldelsen fremkommer nye oplysninger i forhold til det, der er anmeldt, skal anmelderen sende et ajourført anmeldeskema til kommunalbestyrelsen Jordtyper Der skelnes som udgangspunkt generelt mellem overfladejord, fyldjord og intakt jord (Se afsnit 8). Som udgangspunkt gælder de generelle retningsliner for analysekrav henholdsvis overfladejord og fyldjord, mens der ikke er krav om analyser af intaktjord. Der er dog en undtagelse vedrørende intaktjord som ligger på kortlagte arealer, idet disse skal analyseres med mindst 1 prøve pr. 50 m² i den øverste del fra af de intakte aflejringer. Hvis den underliggende jord skal anses for uforurenet, forudsætter det at alle jordprøver fra det konkrete areal i den konkrete dybde kan henføres til kategori 1. Et areal på en kortlagt grund kan evt. opdeles i flere arealer, hvor jorden dokumenteres intakt fra forskellige dybder. Alle udtagne prøver fra et bestemt areal skal således konstateres uforurenede, før den underliggende intakte jord kan fjernes uden yderligere analyser. Se også figur 3. Delareal på ejendom, hvor underliggende jord ønskes dokumenteret uforurenet Tværsnit af delareal på ejendom, der ønskes dokumenteret uforurenet. Prøver udtages fra den øverste del af de intakte aflejringer. Hvis ikke alle prøver kan henføres til kategori 1, må der ske yderligere afgravning og dokumentationen gentages i dybere jordlag. Forurenet jord Dokumentation i øverste del af intakte aflejringer Intakt jord Figur. 3 Illustration af renbundsprøver i intakte jordlag under hotspot, der er gravet op Generelle regler for dokumentation af jordens forureningsgrad Analysekravene er differentieret efter hvor jorden kommer fra (kortlagte arealer, områdeklassificerede områder, etc.) og hvor jorden flyttes hen (følsom arealanvendelse, andet). De overordnede analysekrav er illustreret i figur 4 og 5 i form af skematiske kort over en kommune. I figur 4 er der på kortet angivet, hvilke arealanvendelser m.m., der er/har været af dele af arealet, mens der i figur 5 er angivet, hvilke analysekrav, der typisk vil være knyttet til de enkelte arealtyper. De nærmere krav er fastsat i bekendtgørelsen(se bilag B). Som nævnt i afsnit skelnes der i prøvetagningskravene mellem fyldjord/overjord og intakt jord. Bilag F indeholder en oversigt, Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

12 Figur 4. Skematisk kort over arealanvendelsen i en kommune Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

13 Figur 5. Skematisk kort over analysekrav i kommune Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

14 hvor analysekravene inden for enkelte arealtyper er angivet opgjort på overfladejord, fyldjord og intakt jord. Farveangivelserne som er brugt i figur 5 er videreført i bilag F. Prøverne skal enten udtages på opgravningsstedet eller efterfølgende på et modtageanlæg, der er godkendt til kartering. Der skal ikke udføres analyser i forbindelse med flytning af jord fra følgende områder: Arealer uden anmeldepligt Jord fra delområder som kommunalbestyrelsen har udpeget i medfør af bekendtgørelsens 14. Intakt jord fra ikke kortlagte arealer. Hvor der allerede findes dokumentation, som opfylder bekendtgørelsens 10. Generelt kan uforurenet jord håndteres frit. Der kan dog være særlige indholdsmæssige krav til uforurenet jord, f.eks. hvis den skal placeres i naturområder og på landbrugsjord. Generel analyseregel i de områdeklassificerede områder I områdeklassificerede områder er den generelle regel, at der skal analyseres 1 prøve pr. 120 ton jord. Kommunalbestyrelsen kan imidlertid undtage delområder fra analyse jf. jordflytningsbekendtgørelsens 14 stk. 1, når kommunen har et dokumentationsgrundlag, der gør, at jorden med høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 henholdsvis kategori 2. Se nærmere i afsnit 7. Delområder undtaget fra analyse, kategoriseret i kategori 1 Jord fra områdeklassificerede delområder, som kommunen i et regulativ har undtaget fra analyse, fordi kommunen vurderer, at jorden kan henføres til kategori 1, skal ikke analyseres i forbindelse med jordflytning, hvis anmelderen accepterer kommunens kategorisering. Generelt kan jorden håndteres frit, men der kan dog også være særlige indholdsmæssige krav til uforurenet jord, hvis den skal placeres i særlige sårbare områder. Delområder undtaget fra analyse, kategoriseret i kategori 2 Jord fra områdeklassificerede delområder, som kommunen i et regulativ har undtaget fra analyse fordi kommunen vurderer jorden kan henføres til kategori 2, skal ikke analyseres i forbindelse med jordflytning, hvis anmelderen accepterer kommunens kategorisering. Kategori 2 - jord kan ikke håndteres frit, men skal bortskaffes til modtagesteder, der har godkendelse eller tilladelse til at modtage dette forureningsniveau. Kortlagte arealer (og anden forurening udover lettere forurenet) Når jord fra kortlagte arealer og forurenet jord udover lettere forurenet skal flyttes, skal der som udgangspunkt udtages en prøve pr. 30 tons samt ske identifikation af hot spots. Det samme analysekrav gælder, hvis der er konstateret forurenet jord ud over lettere forurenet jord, men arealet ikke er kortlagt. Kommunen kan reducere antallet af prøver, når kommunen forinden anmeldelsen har godkendt en plan for jordens håndtering. Lettere forurenet jord uden for de områdeklassificerede områder Analysekravet er som udgangspunkt det samme, som i de områdeklassificerede områder, dvs. 1 prøve pr. 120 ton. Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

15 3.3.3 Analyse af forureningskomponenter Ifølge bekendtgørelsen skal forurenet jord analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der er relevante for det pågældende areal. Bekendtgørelsen angiver hvilke parametre områdeklassificerede områder samt vej og rabatjord skal analyseres for. For andre forureningskilder er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter hvilke parametre der skal analyseres for. I Historiknøglen (bilag C) til denne vejledning, er der indsat vejledende analyseparametre for en række forurenede aktiviteter. Hvis et modtageanlæg aftaler med anmelder at foretage de for anmeldelsen nødvendige analyser, skal modtageanlægget udføre det samme antal analyser og undersøge for de samme forureningskomponenter, som hvis analyserne var foretaget af anmelder i forbindelse med anmeldelsen. Anmelderen har mulighed for at anvende analyseresultater, som allerede foreligger, f.eks. i forbindelse med en tilladelse til et bygge- og anlægsarbejde efter lovens 8, stk. 2 eller i forbindelse med en erklæring, som på et tidligere tidspunkt er meddelt af kommunen i medfør af jordforureningslovens 72 c, stk. 1. Anmelderen skal i så fald vedlægge den pågældende dokumentation ved anmeldelsen, jf. bekendtgørelsens 9, stk. 1, nr. 6. Kommunen kan afvise dokumentation under henvisning til, at den er forældet, ikke repræsenterer den jord, der anmeldes flyttet, eller ikke opfylder bekendtgørelsens krav til analysemetoder. Hvis kommunen modtager dokumentation, som ikke direkte opfylder metodekravene i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2, har kommunen mulighed for alligevel at godkende dokumentationen, hvis anmelderen kan dokumentere, at en anden anvendt metode giver lige så gode resultater. Opmærksomheden henledes på, at Miljøstyrelsen i forbindelse med nye metodeforskrifter ofte udsender omregningsmetoder, hvormed resultater fra tidligere anvendte metoder kan omregnes til resultater efter de nye metoder. Der er eksempler på, at offentlige vejarealer i landkommuner uden for byzone ud fra gentagne erfaringer kan anses for uforurenede. Kommunens hjemmel i jordflytningsbekendtgørelsens 14 til at udpege analysefrie delområder gælder imidlertid ikke for offentlige vejarealer uden for de områdeklassificerede områder. Også i sådanne tilfælde er der mulighed for at henvise til tidligere analyseresultater som dokumentation for jordens kategorisering. Miljøstyrelsen vil undersøge mulighederne for at ændre bekendtgørelsen, således at kommunerne også kan undtage offentlige vejarealer uden for et områdeklassificeret område fra analysepligten Anmelderens forpligtelser i forhold til følgesedlen Anmelderen skal udlevere en kopi af den senest ajourførte anmeldelse til transportøren. Denne kopi fungerer som følgeseddel. Anmelderen skal ajourføre følgesedlen, hvis der under den faktiske flytning af jorden kommer nye oplysninger. Anmelderen skal opbevare et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse i 2 år, efter at jorden er flyttet. Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

16 Anmelderen skal på miljømyndighedernes forlangende forevise den senest ajourførte anmeldelse Planlægning af jordflytning Kravene til anmeldelse af jordflytning er differentieret efter, hvor jorden kommer fra, hvilken forurening der er tale om, og hvor jorden ønskes anvendt. Bilag D indeholder en række spørgsmål og emner, som vil være nyttige for anmelderen at overveje før og i forbindelse med jordflytningen, og som kommunen kan videregive, som inspiration i forbindelse med undersøgelse og håndtering af anmeldepligtig jord. 4. Særlige bestemmelser: Flytning af små mængder jord Hvis den samlede jordflytning udgør højst 1 m 3 jord, kan jorden afleveres uden forudgående anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg for jord. I sådanne tilfælde afleveres anmeldelsen til modtageanlægget sammen med jorden. Det er tilstrækkeligt i anmeldelsen at oplyse navn og adresse på anmelderen og beliggenheden af den ejendom eller det vejareal, hvorfra jorden er flyttet. Det anbefales, at kommunen på sin hjemmeside oplyser, hvilke modtageanlæg, som kan modtage små mængder jord. Miljøstyrelsen vil undersøge mulighederne for at ændre bekendtgørelsen, således at sådan jord, på nærmere vilkår kan afleveres uden anmeldelse. Akut flytning af jord Hvis opgravning og flytning af jord på grund af en akut opstået situation (se definition afsnit 8) ikke kan afvente en anmeldelse, kan jorden flyttes midlertidigt til en container eller en tilsvarende placering med afskærmning fra omgivelserne, f.eks. et areal med asfalt- eller betonbelægning uden afløb og tildækket med tæt presenning. Placeringen skal ske på en lokalitet i samme kommune, som den opgraves. Flytningen til den midlertidige placering og den videre flytning skal anmeldes senest 3 hverdage efter. Med anmeldelsen skal følge en dokumentation for, at opgravningen er sket som følge af en akut opstået situation. Mulighed for samlet anmeldelse En privat eller offentlig virksomhed, som udfører mange jordflytninger fra lokaliteter i en kommune i forbindelse med ledningsarbejder eller fra godkendt modtageanlæg, kan anmelde flere forventede jordflytninger samlet inden for en periode på højst et år. 5. Transportørens pligter Transportøren skal påføre sit navn og sin adresse samt CVR-nummer på følgesedlen. Transportøren skal under transporten opbevare et eksemplar af den senest ajourførte følgeseddel. Transportøren skal aflevere følgesedlen til anden transportør, hvis jorden omlæsses undervejs og/eller til den modtager, der er anført på anmeldelsen. Transportøren skal på miljømyndighedernes forlangende forevise følgesedlen. Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

17 Kommunalbestyrelsen kan endvidere give supplerende retningslinjer til transportøren i medfør af affaldsbekendtgørelsen. 6. Modtagerens pligter Modtageren har ansvar for, at den jord, der modtages, efter oplysningerne i følgesedlen svarer til, hvad modtageren har tilladelse eller godkendelse til at modtage. Når modtageanlægget har indgået aftale med anmelder om at foretage de for anmeldelsen nødvendige analyser, skal modtageanlægget analysere jorden ved modtagelsen og særskilt for hver anmeldelse. Modtageanlægget skal udtage det antal prøver, der er fastlagt i jordflytningsbekendtgørelsen (se bilag B, tabel 1), afhængigt af, hvor jorden kommer fra, og jordens bestemmelsessted. Modtageanlægget bør orientere anmelder om resultatet af analyserne. Analyseresultaterne fra modtagelsen kan anvendes igen, når og hvis jorden senere fraføres anlægget, såfremt jorden er ikke er sammenblandet med jord fra andre forureningsklasser eller har ændret karakter. Modtageren har ansvar for, at håndteringen eller anvendelsen af jorden på modtagestedet ikke kan have skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Modtageren skal opbevare et eksemplar af den senest ajourførte følgeseddel i 2 år, efter at flytningen har fundet sted. Modtageren skal på miljømyndighedernes forlangende forevise følgesedlen. Det fremgår af jordflytningsbekendtgørelsens 13, stk. 4, at hvis modtageren er et godkendt anlæg, skal anlægget efter modtagelsen af sidste læs af jorden sende en kopi af følgesedlen med kvittering for modtagelse til Kommunalbestyrelsen. Tilsvarende gælder, hvis anlægget modtager jord fra en anden kommune, idet anlægget skal sende følgeseddel med kvittering til den kommune, hvorfra jorden kommer. Denne bestemmelse træder ikke i kraft den 1. januar 2008, men på et senere tidspunkt, som fastsættes af miljøministeren. Årsagen til, at ikrafttrædelsen er udskudt, er, at man vil afvente en egnet fælleskommunal web-løsning, som kan lette overførslen af data fra anlæggene til kommunerne. Det anbefales, at kommunerne i den mellemliggende tid indgår aftaler med de godkendte modtageanlæg om at fremsende data om modtaget jord til kommunerne i et passende omfang og med passende tidsintervaller, som begge parten kan acceptere, indtil den fælleskommunale web-løsningen foreligger. 7. Kommunernes opgaver i forbindelse med jordflytningsbekendtgørelsen og sammenhæng med administrationen af områdeklassificeringen Kommunerne er myndighed ved behandling af anmeldelser af jordflytning. Kommunerne vil derfor få henvendelser fra borgere og erhvervsliv om jordflytningsreglerne. Der må forventes at komme et øget antal anmeldelser, som konsekvens af at anmeldepligten udvides med de områdeklassificerede områder. Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

18 Der indføres derfor med den nye jordflytningbekendtgørelse forenklinger i form af mulighed for samleanmeldelser af jordflytninger fra ledningsarbejder, ligesom der lægges op til at kommunerne ikke skal lave enkeltsagsbehandling på anmeldelser fra områdeklassificerede områder. En væsentlig andel af disse anmeldelser vil være såkaldte straks-flytninger, hvor jorden kan flyttes umiddelbart efter anmeldelse, når flytningen sker til et godkendt modtageanlæg. Kommunerne skal lave stikprøvekontrol i disse sager og ikke sagsbehandle alle anmeldelser. Stikprøvekontrollen kan evt. tilrettelægges ud fra miljømæssige overvejelser regulativer i tilknytning til anmeldelse om jordflytning Som illustreret i figur 2, side 4 kan/skal kommunerne i henhold til 14 og 15 i jordflytningsbekendtgørelsen udarbejde regulativer om henholdsvis undtagelse for dokumentationskravet ved anmeldelse af jordflytning og skema til brug for anmeldelse. Det anbefales, at kommunerne kombinerer disse 2 regulativer med eventuelle regulativer, som kommunen udarbejder ifølge 50 a i lov om forurenet jord for at undtage eller inddrage større sammenhængende områder fra områdeklassificering i et samlet regulativ, et såkaldt jordflytningsregulativ. Standardskabelon for en sådan samling af flere regulativer er vedlagt som bilag A. I standardskabelonen henvises der til kort, hvor afgrænsningen af de områder, der undtages/inddrages i henhold til jordforureningslovens 52 a i det områdeklassificerede område og de delområder, som kommunen gør analysefri i henhold til jordflytningsbekendtgørelsens 14 stk. 1. Miljøstyrelsen arbejder pt. på, at det vil være muligt for kommunerne at udarbejde disse kort som temaer i plansystem.dk, som blandt andet indeholder kort, der viser byzoner. Ved at samle de 3 regulativer i et samlet jordflytningsregulativ kan orientering af byrådet og borgerne om de nye principper, udarbejdelse af relevante kort, udarbejdelse af orienteringsmateriale og offentliggørelse af materialet foretages som en samlet opgave. Som bilag B er vedlagt en sammenskrevet version af jordflytningsbekendtgørelsen og standardskabelonen for et kommunalt jordflytningsregulativ (bilag A). Den sammenskrevne version er sat op med jordflytningsbekendtgørelsen i venstre halvdel, og udfor de relevante paragraffer i bekendtgørelsen, er der i højre del indføjet de tilhørende paragraffer i standardskabelonen. Det betyder at pkt.1 (Formål) og pkt. 2 (Lovgrundlag) i standardskabelonen er sat i omvendt rækkefølge i den sammenskrevne version, for at få det til at passe med rækkefølgen i bekendtgørelsen. Jordflytningsregulativet kan eventuelt kombineres med affaldsregulativerne, som kommunerne udsteder med hjemmel i lov om miljøbeskyttelse. Dermed bliver der mulighed for, at kommunen i jordflytningsregulativet kan indføje deres generelle anvisninger af jordens håndtering, når jorden er affald, f.eks. når jorden klassificeres som farligt affald. Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet forslag til kombination af jordstyringsregulativ med affaldsregulativer regulativer om analysefrie områder - Undtagelse fra dokumentationskravet. I henhold til 14 i jordflytningsbekendtgørelsen kan kommunen udarbejde regulativer, der undtager jord, der opgraves og flyttes fra nærmere bestemte områder fra prøvetagning og analysekrav. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde regulativer herom, hvis kommunen har et dokumentationsgrundlag, der gør, at kommunen med høj grad af sikkerhed vurderer, at jorden tilhører kategori 1 eller kategori 2. Når kommunen har kategoriseret jord fra et delområde i kategori 1 eller kategori 2, og anmelderen accepterer, at jorden håndtering følger kommunens kategorisering, Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

19 er der ikke krav om, at jorden analyseres i forbindelse med jordflytning. Kortlagte arealer inden for delområderne skal dog analyseres som normalt. Kommunalbestyrelsen kan jf. 14 stk. 1 kategoriseres jord, der opgraves, i: Kategori 1 (jord, der kan anvendes frit der kan dog være skærpede krav f.eks. ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord) Kategori 2 (lettere forurenet jord, der vil kunne anvendes under nærmere specificerede vilkår) Jord fra mindre delområder, der vurderes at være uforurenede, kategoriseres i kategori 1 jf. 14 stk. 1. Det vil typisk dreje sig om områder, der er for små til at blive undtaget af områdeklassificeringen. Grundlaget for, at kommunen kategoriserer jord, som opgraves fra et område som kategori 1 jord, bør som hovedregel være viden om, hvad delområdet historisk har været anvendt til evt. suppleret med tekniske undersøgelser. Der kan f.eks. være tale om et område, der har været i mangeårig landbrugsanvendelse og først sent er inddraget i byzonen. I forbindelse med inddragelse til byzone/boliganvendelse er der evt. udtaget enkelte jordprøver, hvor der ikke er konstateret forurening. Et andet eksempel kunne være kortlagte områder i byzonen, som er ryddet helt op. Tilsvarende skal grundlaget for kommunalbestyrelsens kategorisering af jord som kategori 2 være en kombination af historisk og teknisk viden. Der vil typisk være tale om områder, hvor der har været bymæssige aktiviteter i en længere årrække, som betyder, at jorden i området er lettere forurenet. Der kan ligge kortlagte ejendomme inden for grænsen af de delområder, som kommunerne kategoriserer i kategori 1 eller 2, men fritagelsen for analyse gælder ikke for de ejendomme, der er kortlagt. Kommunalbestyrelsen kan kun udstede regulativet om de analysefrie områder, når regionsrådet har oplyst, at den systematiske kortlægning efter jordforureningsloven er afsluttet i de pågældende delområder. Regionens oplysninger, om at den systematiske kortlægningsindsats i et delområde er afsluttet, ses som en naturlig del af Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet samarbejde om kortlægningen i henhold til jordforureningsloven. Kommunalbestyrelsen skal dog indhente en formel udtalelse herom fra Regionsrådet. Den viden, som kommunalbestyrelsen opnår om byområderne i forbindelse med arbejdet med at kategorisere jord, der opgraves fra delområder efter 14, kan være værdifuldt supplement til kommunalbestyrelsens samlede arbejde med områdeklassificering. Hvis der konstateres jordforurening udover den kategorisering, som kommunen har foretaget, håndteres jorden i forhold til den faktiske forurening. Standardskabelonen er udformet således, at de resulterende regulativer henviser til kort. I forbindelse med offentliggørelse af afgrænsningen af områderne, bør det være muligt klart at kunne identificere, om en ejendom er beliggende i det pågældende delområde ligesom, der bør være tilknyttet en beskrivelse af delområdets afgrænsning ved angivelse af vejgrænser eller lignende. Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

20 regulativ om skema til anmeldelse Det er fastlagt i jordflytningsbekendtgørelsens 15, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et skema til brug for anmeldelse efter 9. I forbindelse med forberedelserne af jordflytningsbekendtgørelsen var det et stort ønske, at alle kommuner skulle anvende det samme skema ved anmeldelse. Da der imidlertid i nogle kommuner var erfaring med, at der med mellemrum kunne være behov for at justere skemaet og dette vanskeligt kan ske, hvis skemaet blev fastlagt i bekendtgørelsesform, tilbød KL at være ansvarlig for et fælles skema, som skulle anvendes i alle kommuner, og som kunne justeres, når der var enighed herom. Borgere, som ikke ønsker at anmelde digitalt, skal kunne rekvirere skemaet hos kommunerne. Skemaet udformes af KL i dialog med Miljøstyrelsen i tilknytning til den digitale løsning (se afsnit 7.2.1). Bestemmelsen er pt. ikke sat i kraft, da ikrafttrædelsen ønskes koordineret med at der foreligger et fælles anmeldeskema fra KL. KL forventer, at skemaet kan udsendes til kommunerne inden udgangen af oktober 2007, og Miljøstyrelsen vil derfor lægge op til at bestemmelsen sættes i kraft 1. januar 2008 med en ændring af jordflytningsbekendtgørelsen a regulativ om områdeklassificeringen Kommunalbestyrelsen kan udarbejde regulativ i henhold til jordforureningslovens 50 a, der undtager større delområder af byzonen fra områdeklassificeringen eller inddrager større områder uden for byzonen. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et sådant regulativ, hvis kommunalbestyrelsen har viden om, at større sammenhængende område inden for byzonen ikke er lettere forurenet(undtagelse af områdeklassificeringen) eller omvendt inddrage områder uden for byzonen i områdeklassificeringen, hvis der er viden om, at området er lettere forurenet. Miljøstyrelsens vejledning nr indeholder retningslinier for kommunernes indtagning og udtagning af større sammenhængende områder af områdeklassificeringen Standardskabelonen for indtagning og udtagning af områder af det områdeklassificerede område er ligesom for de analysefrie områder (se afsnit 7.1.1) udformet således, at de resulterende regulativer henviser til kort. Også her skal offentliggørelse af afgrænsningen af områderne blandt andet på kort gøre det muligt klart at identificere, om en ejendom er beliggende i det pågældende område ligesom der bør være tilknyttet en beskrivelse af områdets afgrænsning ved angivelse af vejgrænser eller lignende Offentliggørelse og ikrafttrædelse af regulativerne Reglerne om offentliggørelse af regulativerne er lidt forskellige, alt efter om det er regulativer som undtager eller inddrager større, sammenhængende områder i områdeklassificeringen ( 50 a regulativer), eller regulativer om henholdsvis analysefrie områder( 14 regulativer) og brug af anmeldeskema ( 15 regulativer). Den væsentlige forskel mellem de to sæt ikrafttrædelsesregler er, at offentligheden skal inddrages forud for det endelige 50 a-regulativ, mens der ikke er krav om, at offentligheden skal inddrages forud for de endelige 14 og 15 regulativer. Denne forskel har baggrund i, at 50 a-regulativet kan være bebyrdende for grundejerne, mens der ikke er en sådan bebyrdende effekt af 14 og 15 Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse. 8. oktober

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

Regulativ for jordflytning

Regulativ for jordflytning Regulativ for jordflytning Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 4. Anmeldelse af jordflytninger 2 4.1 Anmeldelse af jord 3 4.2 4.3 Iværksættelse

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Afdeling: Byg og Miljø Dato: MÅNED ÅÅÅÅ TEKNIK OG MILJØ Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune Ændringer skrevet med rødt. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

1 of 10. Regulativ for jordstyring

1 of 10. Regulativ for jordstyring 1 of 10 Regulativ for jordstyring Marts 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner 2 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 5. Anmeldelse af jordflytninger 2 5.1 Anmeldelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Regulativ for jordflytning og områdeklassificering. Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgrundlag 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 5. Jordflytninger 6. Områdeklassificering

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering Januar 2008 Opdateret juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007.

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007. Regulativ for Jordstyring I Halsnæs Kommune Januar 2008 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Københavns Kommune Teknik- og miljøforvaltningen Center for Miljø 2008 ARBEJDER DU MED JORD Forord Læsevejledning Graver du i jord Anmelder du jord Kører du

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO)

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO) NOTAT Dato: 12. november 2007 J.nr.: 029799-421201 (IKO) Miljøkontrollen Ressourcebehov pr. 1. januar 2008 som følge af ny bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ Mariagerfjord Kommune Jordregulativ Indholdsfortegnelse JORDREGULATIV FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE... 1 1 FORMÅL... 1 1.1 Affaldshåndtering... 1 1.2 Områdeklassificering og jordflytning... 1 2 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune af 28. juni 2008 Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse... 1 af 28. juni 2008... 1 Holstebro Kommune... 1 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 4 Anmeldelse af jordflytninger...

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening!

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Af Birgit Skånvad Jordforureningsloven 2011 ATV-møde d. 27/10 2011 Områdeklassificering Betydning af ændringerne vedr. lettere

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet)

Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet) Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet) 0. Indledning Dette regulativ er en samling af bestemmelser fastsat i medfør af lov om forurenet jord

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af Jordflytningsregulativ herunder udstrækning af områdeklassificering af let forurenet jord. 1. Resume

Indstilling. Godkendelse af Jordflytningsregulativ herunder udstrækning af områdeklassificering af let forurenet jord. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten iljø Den 28. maj 2008 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Godkendelse af Jordflytningsregulativ herunder udstrækning af områdeklassificering af let

Læs mere

v/jesper Bo Madsen, Gribskov Kommune

v/jesper Bo Madsen, Gribskov Kommune Jordregulativet MST's vejledning! Debatoplæg om MST's reviderede vejlednings anvendelighed v/jesper Bo Madsen, Gribskov Kommune DAKOFA,, torsdag 3. november 2011 MST vejledning om jordregulativ (1) Hvad

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Jordregulativ Resume Dette regulativ fastsætter reglerne for, hvordan borgere, grundejere samt virksomheder i hele Sønderborg Kommune skal håndtere jord, som er affald. Reglerne er lavet med henblik på

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Vejledning om jordregulativ

Vejledning om jordregulativ Vejledning om jordregulativ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2011 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 SUMMARY 9 1 REGULATIV FOR JORD 11 1.1 BAGGRUND 11 1.2 DEN RETLIGE RAMME HJEMMELSGRUNDLAGET 12 1.2.1

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Natur & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Natur & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk Forord

Læs mere

Miliøstyrelse. Genanvendelse af jord - nye regler Ulla Højsholt ord & Affald, Miljøstyrelsen EnviNa årsmøde 1. og 2. september 2008 MILJØMINISTERIE

Miliøstyrelse. Genanvendelse af jord - nye regler Ulla Højsholt ord & Affald, Miljøstyrelsen EnviNa årsmøde 1. og 2. september 2008 MILJØMINISTERIE Miliøstyrelse Genanvendelse af jord - nye regler Ulla Højsholt ord & Affald, Miljøstyrelsen EnviNa årsmøde 1. og 2. september 2008 MILJØMINISTERIE CO2- ~ Begrænsning af C02-udslip: ~ Tilbageholdenhed med

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. Godkendt : 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. Godkendt : 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING Kriteriedokument Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen i Guldborgsund

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Viborg Kommune Region Midtjylland April 2014 INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Jordflytning og jordanvendelse Hvad må man? Ulla Højsholt, funktionsleder, Jord&Affald, Miljøstyrelsen

Jordflytning og jordanvendelse Hvad må man? Ulla Højsholt, funktionsleder, Jord&Affald, Miljøstyrelsen Jordflytning og jordanvendelse Hvad må man? Ulla Højsholt, funktionsleder, Jord&Affald, Miljøstyrelsen Disposition Baggrund, forudsætninger og principper for nye regler om anvendelse af jord Anvendelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Jord i råstofgrave. Jytte Høimark Biolog

Jord i råstofgrave. Jytte Høimark Biolog Jord i råstofgrave Jytte Høimark Biolog Jord i råstofgrave Hvem er myndighed Afgørelser Dispensation - Acceptkriterier - Egenkontrol Afslag - Jord-web 2 Deponeringsbekendtgørelsen Tilsyn - Jord-web - Luftfoto

Læs mere

Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DISPOSITION Udvalgte problemstillinger 1.Hvornår er jord affald? Hvilken konsekvens har det? 2.Forholdet mellem

Læs mere

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge KLAR FORSYNING A/S Revlen 2 4600 Køge 26. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER 09.08.26-G01--16 KS SANNEPET TILLADELSE TIL MIDLERTIDIGT JORDDEPOT UD FOR HAUBJERGVEJ 13-15/ STEVNHØJVEJ 13, MATR. NR. 129A, ST. HEDDINGE

Læs mere

Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen

Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor.

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor. REGULATIV FOR JORD Generel del 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Tårnby

Læs mere

Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde TEKNIK OG MILJØ 1 Indhold Terrænregulering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde... 3 Byggeri tilpasset terræn... 3 Hvad

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober Regulativ for jord Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Oktober 2016 1 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV. KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort

ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV. KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV KMS, målebordsblade år 1928-1940 KMS, tidssvarende kort Gældende fra den 27. januar 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 3 1.1.1 Affaldshåndtering

Læs mere

KTC kredsmøde den 6. marts 2009

KTC kredsmøde den 6. marts 2009 KTC kredsmøde den 6. marts 2009 Genanvendelse af jord og kommuneplanlægningen v/ Benny Nielsen, COWI A/S (byn@cowi.dk) Disposition 1. Eksempler til anskueliggørelse af de praktiske og de økonomiske aspekter

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Kortlægning af jordstrømme

Kortlægning af jordstrømme Kortlægning af jordstrømme Projekt for Miljøstyrelsen upubl. NATUR & MILJØ 2017-06-07 Astrid Zeuthen Jeppesen Markedschef NIRAS Take home messages Projekt for Miljøstyrelsen: Kortlægning af jordstrømme

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere