INSPIRATIONS MANUAL FOR HALMBYGGERI AF LARS KELLER MARTS Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi OG JANE KRUSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATIONS MANUAL FOR HALMBYGGERI AF LARS KELLER MARTS 2000. Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi OG JANE KRUSE"

Transkript

1 INSPIRATIONS MANUAL FOR HALMBYGGERI Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenter for Renewable Energy AF LARS KELLER OG JANE KRUSE P.O.Box 208 Kammersgaardsvej16 Sdr. Ydby 7760 Hurup Thy Denmark T: F: MARTS ISBN FC-print INTERNET VERSION:

2 Indholdsfortegnelse GENEREL INTRO OM HALMBYGGERI...2 FORORD... 2 HVAD ER ET HALMHUS?... 2 FORSKELLIGE BYGGEMETODER... 2 Selvbærende halmvægge...2 Ikkebærende halmvægge...2 Hybridformer...2 Murværk i forband...2 Murværk i elementer...3 FORDELE VED HALMBYGGERI... 3 Bedre indeklima...3 Bæredygtighed...3 Varmeisoleringsevne...3 Billigt byggemateriale...3 Lyd-isoleringsevnen...3 Fugtegenskaber...3 Indirekte mulige fordele er:...4 KRITISKE DETALJER VED ET HALMBYGGERI... 4 Forgængelighed - Fugt...4 Brand...6 Skadedyr...6 Ny type tagekonstruktion...7 NYBYGGERENS INTRODUKTION TIL ET HUS-BYGGERIS OPGAVER... 8 Oversigt over forløb fra ide til færdigt hus...8 ØKONOMI... 9 Materialeudgifter...9 Arbejdsløn...9 Renter...9 DANSKE BYGGERIER...10 LIDT OM DE DANSKE BYGGERIER Yderligere byggerier i Danmark...10 BETTINA & PREBENS HUS KOMMENTARER FRA BYGHERRERNE:...14 BIRGIT & PEDERS HUS ERIKS KONTOR FOLKECENTERETS MEDARBEJDER-BOLIG HANNES OPBEVARINGSHUS HELLE & STEFFENS VÆRKSTED LILLERS HUS MUNKESØGÅRDS FÆLLES HALMHUS NATURSKOLENS STALD NINNA & FRANKS SOMMERHUS SPIRILLENS NYE HALMHUS STEENS LILLE HUS STEENS STORE HUS THORS HAMMER TORUPS UNGDOMSBOLIGER DEN ØKOLOGISKE LANDBRUGS-SKOLES ELEVBOLIG MONGOLIET...60 RESSOURCER...63 INTERNETTET: CD-ROM RAPPORTER & TESTS: BYGGEMANUALER YDERLIGERE TRYKTE RESSOURCER BESLÆGTEDE EMNER DANSKE HÅNDVÆRKERE MV BILLEDHENVISNINGER / 74

3 Generel intro om halmbyggeri GENEREL INTRO OM HALMBYGGERI FORORD Formålet med denne Inspirations-Manual fra Folkecenteret er * at inspirere til at bygge med halm, ved gennem billeder og tekst at tegne et billede af den hidtidige anvendelse af halmballer indenfor byggeriet * at gøre det lettere at bygge med halm, ved at give et overblik over tilgængelige ressourcer * at kaste lys over de hidtidige erfaringer, således at man kan starte derfra, og ikke fra bunden Yderligere kan der på hjemmesiden findes oplysninger om Folkecenterets øvrige projekter, bla spildevands-rensning, raps-olie-bil, brint-motor, husstandsmøller, bølgeenergi og facadeintegrerede solceller. På Gensyn HVAD ER ET HALMHUS? Et Halmhus er et byggeri, hvor halmballer er at finde blandt byggematerialerne. Halmballernes funktion kan være isolerende og konstruktiv, eller alene isolerende. Halmballerne kan benyttes i gulv-, væg- og loftkonstruktioner. Alle de øvrige elementer i byggeriet (fundament, tag, indervægge, el, kloakering, vand, m.m.) kan være traditionelle eller alternative efter eget ønske. Betegnelsen halmhus fortæller blot, at der er anvendt halmballer i huset, men røber til gengæld ikke noget om udformningen. Et halmhus kan være både stort og lille, det kan være et beboelseshus, et kontor, et kolonihavehus, et legehus, et lydstudie, eller fx en stald. Det kan være étplans- eller toplans, rektangulært eller ovalt, have skarpe hjørner eller buede hjørner. Selvbærende halmvægge FORSKELLIGE BYGGEMETODER Denne metode er benyttet til alle typer af bygninger. Den egner sig umiddelbart til mindre bygninger. Man vil oftest bygge i forbandt, med halmballerne liggende på en af de store flader. Metodens fordele er enkelhed grundet færre byggeprocesser, minimering af materiale- og tidsforbrug, samt udnyttelse af halmen til både at være isolerende samt bærende element. Dens ulemper er dels sårbarhed ifht regn i byggefasen, dels at lovgivningen endnu ikke er fulgt op på området. Ikkebærende halmvægge Ved denne metode udgøres den bærende konstruktion ikke af halmballer, men af fx stålskelet, betonelementer eller træstolper. Halmvæggen kan placeres uafhængigt af de konstruktive elementer. Halmballerne kan ligge på alle flader. Der kan bygges i forbandt såvel som i elementer. Metodens fordele er uafhængighed af vejret, idet taget er på plads inden væggene rejses. Yderligere indebærer det en enklere sagsbehandling, idet den bærende konstruktion består af kendte materialer. Dens ulemper er mindre enkelhed grundet flere byggeprocesser, samt større materiale- og tidsforbrug. Hybridformer Imellem disse to metoder ligger alle blandingsformerne. De fremkommer bla når man tager det bedste fra forskellige metoder og samler dem i ét byggeri. Et eksempel kan være høj vægtning af passiv solvarme, hvor det kan være fordelagtigt at lade fx træstolper bære tagkonstruktionen i de solvendte vægge med store glaspartier, og lade halmen bære taget i de øvrige vægge. Murværk i forband Halmballerne bygges i forbandt, dvs at de forskydes i forhold til det umiddelbart foregående skift af halmballer. De lægges tørt, uden mørtel-fuger. Der startes ved hjørner og dørrammer, der forinden er afsat på soklen. Vinduesrammer placeres i væggen efterhånden som den bygges op. Der benyttes oftest en art afstivning under opførelsen, og denne kan være midlertidig eller permanent, placeret indeni eller udenpå væggen. Væggen afsluttes med en stiv tagrem. Væggen forkomprimeres, dvs at man vhja en 2 / 74

4 Generel intro om halmbyggeri nedspændings-mekanisme presser tagremmen mod soklen, indtil halmen ikke længere giver sig. Væggen beklædes nu ind- og udvendigt. Det kan gøres med fx træpaneler, gipsplader eller puds, hvor puds i form af ler- eller kalkpuds er det hyppigste. Murværk i elementer I konstruktioner hvor halmvæggen ikke har bærende funktion kan den brydes op i kortere væg-segmenter. Derved kan man senere hen nemmere ændre en enkelt del af væggen. Metoden egner sig også til udvikling af halmballe-byggeelementer. Der er ikke samme behov for afstivning under opførelse, ejheller samme behov for forkomprimering af væggen. Væggen beklædes ud- og indvendigt. Til fordelene ved at bygge med halmballer hører: Bedre indeklima. FORDELE VED HALMBYGGERI Den "åndende" væg-konstruktion tillader et langsomt, konstant luftskifte igennem væggen. Pudslaget regulerer fugtigheden. Pudslaget kan akkumulere varme, mens halmballerne holder varmen inden døre. Bæredygtighed Halmballer og puds hører til materialer, der som helhed betragtet kræver meget få ressourcer. Man bruger begrebet livscyklusanalyse, der omfatter både udvinding, bearbejdning, opførelse, vedligeholdelse, bortskaffelse og transport. På alle disse punkter kræver halmbyggeri få ressourcer sammenlignet med konventionelle byggematerialer. Halmballer er lokalt tilgængelige. Der er tit rigeligt af dem. De betragtes ofte som affaldsprodukter, er kun lidet forarbejdede og kan til slut formuldes. Varmeisoleringsevne Halmballer har grundet den megen stillestående luft i stråene en god isoleringsevne. Der er forskellige måder at angive en sådan, og den svinger også betragteligt i de forskellige tests der er foretaget. U-værdien for en typisk dansk halmballe på ca. 45 cm bredde ved kompakt presning ligger på 0,13 -> 0,30. Benyttes ballen på den smalle led er dens isoleringsværdi omtrent den samme, selvom bredden da er ca. 30 cm. Dette skyldes, at strående da vender på tværs af varmeledningsretningen. Til gengæld er ballernes bæreevne da reduceret til ca. 1/3 og kan ikke bruges til bærende konstruktioner. Billigt byggemateriale Håndværkere i LØB har anslået, at prisen for et hb-hus bygget af håndværkere vil være omtrent den samme som for et konventionelt hus bygget af håndværkere. Men halmbyggeri er en ekstensiv teknologi, dvs at der indgår enkle, billige og naturlige materialer, hvilket nemmer anvendelse af egen arbejdskraft fremfor købt arbejdskraft. Det økonomiske potentiale ligger i materialets tolerance og de enkle processer, hvilket giver rig mulighed for at være selvbygger, eller medbygger. Det sociale aspekt Den potentielle økonomiske besparelse kan opnås ved at bygge med venner og familie... Lyd-isoleringsevnen Erfaring har vist, at halmballer har gode lydisolerings-egenskaber. Specifikke tests er på vej. Se "Halm til skillevægge" Fugtegenskaber Stråets funktion som bindeled mellem rod og aks er dels at bære akset, dels at forsyne det med næring, deriblandt vand. Evnen til at transportere fugt bevirker, at halmvægge har en god evne til at transportere fugt. Hvis denne evne kombineres med korrekt dimensionerede pudslag ude og inde, samt konstruktiv fugtbeskyttelse, så har man gode vilkår for et godt indeklima. 3 / 74

5 Generel intro om halmbyggeri Indirekte mulige fordele er: - større bevidsthed om og deltagelse i byggeriet af eget hus - kendskab til og indsigt i problematikker vedr. bosætning, økologi, økonomi mm - kontakt til netværk og foreninger, hvor der arbejdes på at bidrage med løsninger på de netop nævnte problematikker KRITISKE DETALJER VED ET HALMBYGGERI Når man benytter organiske byggematerialer, og deriblandt halm, er det vigtigt at forholde sig til 1) fugt, 2) brand og 3) skadedyr. Forgængelighed - Fugt Hvis halm får de rette betingelser opfyldt komposterer det. Dertil kræves tilstedeværelse af svamp, mug eller bakterier, hvis enzymudskillelse nedbryder halmen. For at udskille enzymer behøves ilt, fugt, varme og næring. Det kemiske indhold i halm er meget lig det kemiske indhold i træ. Tilsvarende er forholdsreglerne de samme for at opnå lang levetid. Det er svært at sætte enkle værdier op for, hvornår en nedbrydning vil finde sted, hvilket skyldes de mange faktorer, der spiller ind. Generelt kan siges, at ved fugtighed i halm over % gennem "længere tid" ved temperaturer over 5-8 grader gives de rette betingelser for nedbrydning.derfor er det væsentligt at sikre sig mod at halmen bliver fugtig. 4 / 74

6 Generel intro om halmbyggeri Tegning 1 - Halmen hævet over fugtspærren, med et drænlag under sig. Pudset står på soklen, og hænger altså ikke i halmen 1 Det gøres generelt ved at - hæve halmvæggens underkant mindst et par centimeter over færdigt gulvniveau - placere et vandtæt element over og under halmvæggen, dvs mod grundmur og tag - placere et drænlag mellem grundmur og halmvæg for at dræne evt. fugt bort - benytte tagudhæng - løfte halmvæggen fra terræn for at modvirke regnopslag - være opmærksom på overfladebehandlingen af det yderste lag puds eller anden overflade - vedligeholde 5 / 74

7 Generel intro om halmbyggeri Tegning 2 - Halmen løftes atter op og væk fra fugtspærren. Ydermere er soklen her delvist isoleret. Løsningen minder om den anvendte på Thors Hammer 2 Brand Et halmhus kan som alle andre huse brænde. I selve opførelsesfasen er det vigtigt rutinemæssigt at holde byggepladsen ren for løs halm, og indtil halmen er beklædt bør åben ild holdes væk fra byggepladsen. Tests og erfaringer viser til gengæld, at et færdigbygget, pudset halmhus brænder dårligt, og endog kan karakteriseres som relativt brandsikkert. Bygningsreglementets definition på klasse A beklædning er "13mm puds på rør". Pudstykkelsen på en halmvæg er oftest mellem 20 og 40 mm. Skadedyr Erfaringen viser, at der ikke er problemer med mus og rotter i halmhuse. Om det skyldes beklædningen, den lille mængde føde i halmen, eller ballernes kompakthed vides ikke. Til gengæld er der nogle få enkelte eksempler på huse, hvor der den første sommer har været insekter i væggene. Der har formodentligt været tale om insekter, der kom med halmballerne, og som har levet af de tilbageblevne korn, hvorefter de er forsvundet i jagten på fødekilder, samtidig med at evt. sprækker og utætheder blev tætnede. 6 / 74

8 Generel intro om halmbyggeri Tegning 3 - Tagløsning hvor man undgår gennemstukne spær 3 Ny type tagekonstruktion Et andet problem der er væsentligt at forholde sig til er tætningen af utætheder. Det være sig omkring vindues- og dørkarme. Men særligt tætningen omkring gennemstukne spær kan være vanskeligt. Tegning 3 giver et bud på en løsning, der bla. har været anvendt på Spirillen. VI er meget interesserede i at høre om høstede erfaringer i forbindelse med svære detaljer. 7 / 74

9 Generel intro om halmbyggeri NYBYGGERENS INTRODUKTION TIL ET HUS-BYGGERIS OPGAVER Oversigt over forløb fra ide til færdigt hus I det følgende nævnes forskellige punkter, der er væsentlige at forholde sig til, når man bevæger sig gennem arbejdsopgaverne forbundne med at udvikle en idé til et færdigt hus Bygherre Har du en idé til et byggeri, og har du tænkt dig at gøre noget ved sagen, så er du bygherre. Har du penge er du langt på vej, ellers må du låne. Allerførst undersøges mulighederne for at oprette et byggelån. Byggelån Et byggelån oprettes normalt i et pengeinstitut, og afbetalingen starter først, når byggeriet er færdigt. Betalingen af Byggelånet financieres normalt via et realkredit-institut. De forskellige pengeinstitutter og realkredit-institutter har dels forskellige grundsyn på hvilke typer byggerier de belåner, dels mere eller mindre erfaring med alternativt byggeri. Erfaringerne med financiering af halmhuse viser, at det dels er godt at kende hinanden (fx. lokalt kreditinstitut), dels er meget vigtigt at informere grundigt om projektet, om tests, andre erfaringer osv. Rådgivning Dernæst skal ideerne og tankerne udsættes for kritiske miner, og usikkerheder skal afklares. Der skal skabes overblik over materialer, tid, og alle andre nødvendige ressourcer. Det er projekteringsfasen. * Er det lovligt at bygge på grunden? Spørg på det lokale tinglysningskontor. Har man en bestemt grund i tankerne, undersøges om der er særlige servitutter, der skal tages hensyn til. * Kan man bygge på grunden? Den såkaldte byggemodning omfatter bla. adgang til: vej, afledning af spildevand, forsyning med drikkevand, brandslukning. Omkostningerne ved byggemodning af en grund undervurderes ofte. De kommunale myndigheder kan informere om hvorvidt der er byggemodnet. * Hvad skal der bygges, hvordan skal det se ud, hvordan skal det gøres, hvem kan gøre det, hvor lang tid tager det, hvad koster det, og hvordan sørger man for at bevare overblikket? Alle disse spørgsmål bør være grundigt afklarede. Vil man selv, er det nemmere desto mindre byggeriet er. Skal man have hjælp, er der forskellige rådgivere man kan trække på, bla. arkitekter, ingeniører, konstruktører og entreprenører. Da der ved et halmhus-byggeri er flere af materialerne, teknikkerne, samt graden af egen deltagelse, der er usædvanlige ifht. konventionelt byggeri, kan man bla. overveje: * inddragelse af håndværkere / entreprenører i projekteringen. * i hvilke processer har du brug for hjælp? - vil du have et hus, der er klart til indflytning, eller har du blot brug for en til at "kigge dig over skulderen" og regelmæssigt vurdere, at du projekterer realistisk. * Hvad skal der bygges, og hvordan skal det se ud? - via internettet kan man finde adskillige tegninger af både færdige og projekterede huse - en meget gavnlig metode til selv at visualisere sine egne tanker, er at lave en model. Forholdene 1:15 og 1:20 er velegnede. - der findes forskellige veludbyggede teorier angående udformningen og indretningen af et hus. Stikord: Feng Shui; passiv solvarme; permakultur. * Hvordan skal det gøres, og hvem kan gøre det? 8 / 74

10 Generel intro om halmbyggeri - har man selv mod på at stå for de halmballe-relaterede byggeprocesser, så bør man forberede sig dels ved at læse (tekst som billeder), men først og fremmest ved at tilegne sig praktiske erfaringer, feks. ved at deltage i kurser / workshops. - som denne Inspirations-manual anskueliggør, er der megen skreven litteratur, mange videoer, mange internet-hjemmesider, samt mange workshops om halmbyggeri. - internettets muligheder for hyppig opdatering gør det velegnet som opslagsværk. På Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB) s hjemmeside [ ] findes en fortegnelse over entreprenører, rådgivere m.m. Den er endnu ikke fyldestgørende. Yderligere arbejder Økologisk Netværk for Formidling og Praksis (Øko-Net) på et mere omsiggribende register [ ]. Gode erfaringer fra andre selv- / med-byggere Konklusioner fra efterårs-seminar i Norsk Jord- & Halm forening, 1999: - Et godt resultat avhenger av god planlegging. - Et godt resultat avhenger av et bevisst forhold til egne ressurser; økonomiske som fysiske som psykiske. - Bruk god tid på planleggingsprosessen! Dersom fagpersoner skal involveres: Kontakt dem tidlig i prosjekteringen. De involvertes roller bør avklares tidlig i prosessen. Gjør klare, skriftlige avtaler! - Det er fristende å tro at halmballshus blir svært mye rimeligere enn andre hus. Noen har kanskje dette som hovedpremiss når de velger halm som byggemateriale. For boliger, bør man imidlertid notere seg at ytterveggene kun er en mindre del av kostnadene forbundet med oppføringen. I en standard bolig trekker ikke minst bad/ våtrom, rørføringer og elektriske føringer prisen opp. Halmhus krever bl.a. større omtanke i detaljering av el-nett og våtrom. ØKONOMI De erfaringer der hidtil er gjort viser, at køber man et færdigt halmhus, ligger kvadratmeter-prisen på samme leje som ved et konventionelt hus. De lavere materiale-udgifter opvejes af den manglende erfaring med materialerne og deraf følgende større arbejdsforbrug. Bygge- og anlægsprisen for et hus afhænger grundlæggende af tre faktorer: 1) materialeudgifter, 2) arbejdsløn og 3) renter. Materialeudgifter Væggenes andel af materialeudgifterne i et hus er på %, hvoraf op til ca 80 % kan spares i en selvbærende halmvæg. Benytter man sig også af halm i gulv og loft udvider man også mulighederne for besparelser på materialeudgifter. Arbejdsløn Arbejdslønnen kan reduceres i det omfang man selv kan udføre opgaver. Halmbyggeriets potentiale i den henseende er, at materialerne er relativt nemme at gå til, samt er mere "tilgivende" end traditionelle materialer. Renter Renterne er der som ved konventionelt byggeri kun et at gøre ved, nemlig at reducere materialeudgifter og arbejdsløn. 9 / 74

11 DANSKE BYGGERIER LIDT OM DE DANSKE BYGGERIER Den følgende oversigt over halmbyggerier i Danmark er med garanti ikke komplet, og hvis den var, ville den hurtigt blive mangelfuld. Beskrivelserne er baserede på et spørgeark udarbejdet af Jettie Nielsen. Spørgearket dækker flere spørgsmål end de her viste. På sigt er det tanken at oprette et Bygningsregister for Halmbyggerier i Danmark. Med mulighed for udvidelse til bæredygtigt byggeri generelt, samt til geografisk også at dække de andre nordiske lande. Spørgearket kan findes på og dette er hermed en slet skjult opfordring til at sende dine svar til Bygningsregister for Halmbyggerier i Danmark. Formålet med registeret er at skabe overblik for bedre at kunne lære af hinanden og give inspiration til dem der måtte være modtagelige. Svarene af hensyn til omfanget gjort korte. Til punktet "tagkonstruktioner" skal nævnes, at svaret skal læses som et snit, der læses nedefra og op, dvs. inde fra bygningen og op / ud i det fri. Yderligere byggerier i Danmark Lykkebjerggård, Faurbo, stald Det Ottekantede, Torup, 2-etagers beboelse, ikke-bærende, under opførelse Arnes værksted, Gl. Rye, en langside i et værksted, bærende, opført sent 1998 Pavillonen, Holeby, selvbærende, midt-90érne Skolen ved Bülowsvejen, Frederiksberg, opbevaringshal, ikke-bærende, fugttestes af SBI, midt-90érne Meretes værksted, Læsø, ikke-bærende, endnu ikke pudset Inge & Jørgens soveværelse, Læsø, tilbygning til beboelseshus, ultrasimpelt, opført april 1999 Maiks forsøgsbyggeri, Læsø, ikke-bærende Meilgård Slot, Djursland, hønsehus, Mors, Strudsestald, selvbærende, opført i midt-90érne Katastrofe-huset, Folkecenteret, Sydthy, selvbærende, særligt koncept 10 / 74

12 BETTINA & PREBENS HUS KORT BESKRIVELSE: 2-etagers, rektangulært, bærende indvendigt rundtømmer, ikke-bærende halm udvendigt, tørvetag BYGNINGS-TYPE: beboelse ETAGEMETER: 70 m 2 BEBOELIGT AREAL: 220 m 2 ADRESSE: Petrinesvej 16, Klithuse, 9460 Brovst FÆRDIGGØRELSE: forventer midt år 2000 BYGGESTART: 1999 BYGGEPROCES: selvbygger BYGHERRE: Preben Lindstrøm, , RÅDGIVNING: Steen Møller / Lars Keller KOMMUNENS BYGGESAGSANSVARLIGE: Bygningsinspektør Erik Tørholm, , Brovst Kommune BYGGETILLADELSE: ja, ganske let, BR-S-98 FORSIKRING: ja, "Thisted Amt" ( ), ca 1900,-kr / år FINANCIERING: Nykredit, afdelingen i Ålborg PRIS: kr (deraf ,- til energivinduer) = 1300 kr / m 2 FUNDAMENT: punktfundament OMFANGSDRÆN: 50cm paksten+50cm blåmuslinger under hele huset LAPILLARBRYDENDE LAG: sokkelpap under gulvblok under halmen GULV: 15 cm lergulv INDERMURE: genbrugssten YDERMURE: ikkebærende halmvægge HALMBALLERNE: småballer, 2 strikker PUDS INDVENDIGT: lerpuds PUDS UDVENDIGT: lerpuds iblandet 20% kalkmørtel, nogle steder armeret med net KONSTRUKTIONSMATERIALE: rundtømmer med halmballer på, pudsede på over- og underside TAGKONSTRUKTION: rundtømmer, pudsede halmballer, forskallingsbrædder, geomembran (0,75mm), halmballer som vækstmedium VARMEKILDE: ENERGIFORHOLD: finsk masseovn muld-toilet (separations-wc toilet uden brug af vand); gråt spildevand bruges i drivhuset Billede 1 - Sydgavlen, med ovenlys-vinduer I vækst-laget. Pudslaget påført væggen 4 11 / 74

13 Tegning 4 - detalje af fundament Tegning 5 - Snit af huset 5 12 / 74

14 Dokument 1 - Byggetilladelsen fra Pandrup kommune 13 / 74

15 KOMMENTARER FRA BYGHERRERNE: Huset er forsikret hos "Thisted Amt" til årlig præmie 1924 kr. Det er dog forsikret som stråtækket. De ville endda forsikre det mod svampe og insekter til 432 kr. pr. år. Det har vi fravalgt indtil videre, men det var måske fint at have, hvis huset skal sælges. Billede 2 - Vest-gavlen, med rundede vinduesåbninger ved hemsen. Taget når jorden mod nord 6 Økonomien: Vi har fået lån hos Nykredit (afd. Aalborg) uden problemer. Vi har nu brugt ,63 kr. til byggeriet og skulle gerne ende ved de kr. Vi havde regnet med kr. men geomembranen var noget dyrere, og vi havde sat for lidt af til søm, f.eks. skulle der alene til taget bruges stk! Vi skulle også bruge mere halm end beregnet. Men kr. er vel også billigt for et hus på næsten 300 kvm. ( 1250 kr. pr. kvm. ) Vi kunne da også have gjort det billigere ved selv: at have fældet tømmeret, købt brugte vinduer/døre og hårde/hvidevare. Det ved vi til næste gang. Prisen er for øvrigt inklusiv forsikring af Preben og hjælpere. Som selvbygger er man IKKE dækket af sin fritidsulykkes-forsikring.vi fandt først ud af det, da Preben var kommet til skade - så jeg vil anbefale man får en, inden det måske er for sent. Ang. tømmer : Vi ved nu, at selv om man bestiller kl.a tømmer, er det nødvendigvis ikke det man får.vi blev 1 md. forsinket p.g.a vi skulle vente på nyt tømmer. Tømmeret var alt for uens, stor krumning, for stor tilspidsning og med store knaster. Hvis/når vi skal bygge igen, vil vi enten selv fælde tømmeret eller få en uvildig ud og fastsætte prisen. Prisen er jo ligegyldig hvis man ikke kan bruge tømmeret. Skov/naturstyrelsen har retningslinier for hvor stor krumningen, størrelse på knaster o.s.v. i de forskellige klasser må være. På trods af at vi kom sent igang og at vi skulle vente på nyt tømmer, så når vi at få pudset og lukket huset inden vinteren. Det har været og er stadig lærerigt på godt og ondt at være "nybyggere" - parforholdet kommer på sin prøve indimellem p.g.a det hele går op i halm.men da vi så endelig skulle til at lege med halm, efter 5 14 / 74

16 måneders arbejde, blev stemmingen helt euforisk.vi har nu de fleste halmvægge oppe og nyder synet hver dag. Bare det ikke bliver for "kedligt" med puds på. Der har været stor interesse vedr. byggeriet, alle synes det er meget spændende og lidt sjovt. Og vi er sikre på, at der kommer mange halmhuse i Danmark, ikke kun p.g.a. det er billigt og sundt men også fordi alle kan være med. Prebens forældre på 62 og 70 år har hjulpet meget og vores datter, Fanni på 2 år har moret sig meget med at stampe lergulv, pudse skillevægge og pille det af igen!. Vi forventer at flytte ind til foråret. Med venlig hilsen Bettina Svare og Preben Lindstrøm Brovst - Nordjylland. 15 / 74

17 BIRGIT & PEDERS HUS KORT BESKRIVELSE: stænkpudset vinkel-stuehus med sadeltag. Huset er for størstedelens vedkommende fremtillet af træ, halm og jord BYGNINGS-TYPE: beboelse ETAGEMETER: 256 m 2 BEBOELIGT AREAL: 160 m 2, resten er værksted ADRESSE: Kordalsvej 16, 9493 Saltum, Pandrup Kommune BYGGESTART: medio april 1999 FÆRDIGGØRELSE: byggeriet ikke færdigmeldt, men råhuset færdigt 1.november 1999 BYGGEPROCES: BYGHERRE: RÅDGIVNING: selvbygger Birgit og Peder Pedersen, , eller alm. tilgængelige oplysninger fra LØB mm. samt ingeniør til beregning af statik KOMMUNENS BYGGESAGSANSVARLIGE: Niels Chr. Hansen, , Teknisk Forvaltning, Pandrup kommune BYGGETILLADELSE: ja, BR-S-98 FORSIKRING: ja, Alm. Brand, Hjørring Afd., helt almindelig brand- & storm- forsikring FINANCIERING: realkreditlån + andet PRIS: ,-kr; 1100,-kr/m 2 FUNDAMENT: fuld sokkel, helfundament, beton OMFANGSDRÆN: hele byggepladsen er drænet KAPILLARBRYDENDE LAG: kapillarbrydende lag af småsten, 30 cm GULV: kapillarbrydende lag, plastmembran, flamingo, 20 cm tykt lerlag med varmeslanger, afsluttet med linoliebehandling INDERMURE: genbrugssten og halm YDERMURE: ikke-bærende halmvæg, stålkonstruktion til bæring af traditionel murrem, som sammenpresser halmen mellem rem og sokkel, og som samtidig er forankring af huset HALMBALLERNE: småballer PUDS INDVENDIGT: lerpuds PUDS UDVENDIGT: kalk/lermørtel PUDSBLANDING: sand/ler i forholdet 3:1 og 6:1 afhængig af opgave ARMERING: armeret med den slags net, der bruges omkring rundballer VINDUER / DØRE: tømmer-ramme placeret under opførelsen af væggene. Traditionel fastgørelse af døre/vinduer. KONSTRUKTIONSMATERIALE: rundtømmer, samt stolpekonstruktion af stål i halmvæggen TAGKONSTRUKTION: rundtømmer, brædder (fjer og not), gipsplader, et tyndt lerlag, halmballer som loftisolering, membran (Platon: norsk tagsystem), halmballer som dækmateriale og vækstmedium SUPPLERENDE OPLYSNING: Indvendige vægge i genbrugssten fungerer tillige som en del af afstivningen af bygningen VARMEKILDE: centralvarme (gulvvarme), brændefyr 16 / 74

18 ERIKS KONTOR Vi har i foråret 1999 bygget kontor i et tidligere roehus. Roehuset er 3 x 7 meter. Byggeklodserne Vi havde i 1998 en halv tøndeland græs, der var plaget af Vår-Brandbæger, som siges at være giftigt for drøvtyggere. Vi bjærgede høet som byggemateriale og fik det presset lidt hårdere end sædvanlig. Det blev sat udendørs med presenning over. Det blev ikke saltet. I sommerens LØB bemærkede vi, at der var en del mider og smådyr i høstakken. Hør er mere næringsrigt end halm - og det her var endda økologisk! Foråret 99 byggede vi halm-væggene i roerummet op. I forvejen havde vi slået forskalling på spærfødderne, så vi senere kunne skrue Troldtekt-plader op som loft. Det sku senere vise sig, at det nok ikke var så klogt... Væggene rejses Oven på det afrettede betongulv havde vi - hvor halmen skulle ligge - udlagt tjærepap, som man bruger mellem mur og sokkel. Det gik fint med at sætte væggene op. Vi brugte 1 x 1 tomme spidsede pinde på 70 cm længde (opskåret forskalling) til at banke gennem knipperne. Hø er sejgere og finere end halm, så det kunne være lidt besværligt. 30 cm fra loftet nåede vi den første besværlighed. Der var ikke plads til en hel række knipper, loftsforskallingen sad jo i vejen, så vi "skræddersyede" småknipper og pressede dem ind foroven. Det var ikke helt let... Væggen formes Til at trimme kanter og flader brugte vi en elektrisk hækkeklipper. Det allersjoveste var at lave runde kanter / buer ved vinduer og døre. En ubeskrivelig herlig fornemmelse at forme kanterne med harmoniske bevægelser med hækkeklipperen! Den samme fryd gentog sig, da jeg pudsede de runde vinduesnicher. Det skal bare opleves! Installationerne Indmuringsdåserne (til EL) blev skruet fast med skrue i enden på 1 x 1 tommer pinde, der var banket vandret ind i ballerne. Indmuringsdåserne sad fint da vi pudsede og er nu solidt forankrede i pudsen. Plastrørene var ført ind til bagvæggen, ført ud ved vinduesnicherne og sine steder bundet fast til strikkerne i ballerne. Det så lidt komisk ud, men det blev jo altsammen nydeligt gemt i og bag pudsen. Loft og gulv Herefter satte vi Troldtekt-pladerne op og lagde almindeligt bræddegulv, som fik linolie ude ved kanten, for ikke at tage mod evt. mørtel-vand. (Gulvet skulle senere have linolie på hele fladen). Før pudsearbejdet afdækkede vi naturligvis gulvet. Valg af puds Vi har faktisk udmærket ler på gården, men jeg syntes, der er for mange småsten i, så jeg benyttede en almindelig muremørtel med cement. (1 del cement, 7 dele mørtel). Pudsningen Til den første væg havde jeg god hjælp af en gammel bekendt, der er gammel murer. Jeg har altid hadet at pudse (det falder jo ned igen...!) men han lærte mig endelig kunsten - næsten da - og gjorde meget for at rette op og få en lige væg, hvilket tog en del mørtel. Dagen i forvejen havde jeg lagt bunden og kastet et groft lag mørtel på halmen. Den anden væg, den med vinduesnicherne, pudsede jeg alene, og den beholdt de del af halmens hyggelige sving og buler. "Loftet" over vinduesnicherne er lavet med groft mink-net. Hulrummene herover er blot stoppet ud med halm. Ved første lag puds kastede jeg blot pudsen op på nettet, hvor det blev stoppet af halmen og lod sig pudse. Svindrevner På den første væg, hvor mørtellaget har vekslende tykkelse, er der 2-3 fine revner fra gulv til loft. Den bugtede væg med mere ensartet lagtykkelse har ingen revner. Udvendige hjørner og vinduesnichernes kanter havde jeg armeret med kyllingevæv, som var slået på indbankede pinde med kramper. Det fungerede fint, og der er ingen revner kommet på de steder. Fugt og insekter 17 / 74

19 Da de pudsede vægge var halvtørre blev de malet med limfarve. Luftfugtigheden var over 60%, hvilket gav en lidt klam fornemmelse i rummet. Måske var det blot resultatet af det meget tykke mørtellag. Det var stadig sommer, og efter nogen tid begyndte en livlig trafik ved kanterne mellem puds og Troldtektloftet: små mider kravlede frem og befolkede kontoret. De fik selskab af en del bænkebidere, sultne edderkopper og møl. Næringsrigt hø giver gode opvækstkår for småkravl! Efter et par måneder trak krybet sig tilbage - uden kamp - og nu er der et normalt, men hyggeligt kontormiljø i rummet. Først hen i oktober måned var luftfugtigheden under 60 %. Det skal dog siges, at rummet stod delvist uventileret sommeren over. Til slut Nu midt i november 1999 er klimaet i kontoret helt fint. Jeg vil opfordre andre til at måle og nedskrive luftfugtighed, temperatur og ventilationsforhold i nye rum, så vi kan få belyst forskellene mellem lerpuds og forskellige typer mørtel på halmvægge. Med venlig Hilsen Erik Grove Nielsen 18 / 74

20 FOLKECENTERETS MEDARBEJDER-BOLIG BYGNINGS-TYPE: beboelse ETAGEMETER: 149,6 m 2 BEBOELIGT AREAL: 149,6 m 2 ADRESSE: Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 Hurup, Sydthy BYGGESTART: sommeren 1998 FÆRDIGGØRELSE: er endnu ikke færdigt BYGGEPROCES: BYGHERRE: HJEMMESIDE: RÅDGIVNING: hovedsageligt workshops Nordvestjydsk Folkecenter for Vedvarende Energi Viggo Oehlenschläger KOMMUNENS BYGNINGSINSPEKTØR: Jørgen Bjerre CHEF FOR TEKNISK FORVALTNING: Henning Bundgaard BYGGETILLADELSE: efter BR-S-85, på betingelse af installering af røgmeldere, samt med dispensation til anvendelse af halm som byggemateriale i et år fra ibrugtagning af bygningen. FINANCIERING: selvfinanciering samt støtte fra "Den Økologiske Aktionsplan" PRIS: vides endnu ikke FUNDAMENT: betonsokkel i 80 cm, derpå 25 cm bred lecablok, med flamingo på indersiden 75 mm OMFANGSDRÆN: ikke endnu KAPILLARBRYDENDE LAG: tagpap på lecablokkene GULV: endnu ikke lavet. Muslinger, ler og et flydende trægulv er under projektering INDERMURE: af ubrændte lersten. Under projektering er vægge af Karphosit, dvs. ubrændte lersten iblandet store mængder fiber (halm), hvorved varme- og lyd-isoleringsevnen øges. YDERMURE: ikke-bærende halmvægge HALMBALLERNE: 2-strengede småballer, hentet fra hølofter, fra de tørre somre 96 & 97 PUDS INDVENDIGT: lerpuds. Opfugtning med lervælling, 1. lag tyndt og uden fibre, 2.lag tykt og med fibre (snittet halm), 3. lag tyndt og uden fibre. Leren bestod af lerpulver fra knuste, frasorterede, endnu ikke brændte teglsten fra det lokale teglværk. Stenene knustes først til brokker, dernæst til pulver. PUDS UDVENDIGT: kalkpuds. Opfugtning med kalkmælk, 1. lag hydraulisk kalkmørtel i et dækkende lag, påført med sprøjte-aggregat. 2. lag påføres til foråret 2000 KONSTRUKTIONSMATERIALE: bærende rundtømmer, placeret udvendigt på bygningen TAGKONSTRUKTION: afvalmet tag, ikke rundtømmer, stålplader VARMEKILDE: forventes tilsluttet Folkecenterets lokale varmesystem (solfanger og oliefyr) Billede 3 - Set fra syd-skråningen, inden tagrenderne er monteret kalk-pudsen er på 7 19 / 74

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014.

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014. John Wegner 18. januar 2014 Til Varde kommune Angående BR10 ansøgning om nedrivning af beboelsesejendom. Vedrørende Dejrupvej 91, 6855 Outrup. Matr.nr. 2h Dejrup By, Outrup. Dette dokument supplerer min

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

H A L M H U S B YG G E R I m e d S t e e n M ø l l e r f r a F r i l a n d

H A L M H U S B YG G E R I m e d S t e e n M ø l l e r f r a F r i l a n d 3 1. m a r t s 9. a p r i l 2 0 0 7 H A L M H U S B YG G E R I m e d S t e e n M ø l l e r f r a F r i l a n d E t p r a k t i s k s e l v b y g g e r k u r s u s p å B r e n d e r u p H ø j s k o l e

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk Danmarks måske billigste typehuse KHS HUSE har bygget parcelhuse i mere end 35 år Siden 1970 har KHS HUSE stået bag mere en 1.000 byggerier, så vore huse er så at sige kvalitetstestet og godkendt af selveste

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7 1. Indledning... 2 2. Faglige mål... 2 3. Kernestof... 4 4. Undervisningsmaterialer... 5 5. Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I... 12 D. Alternativ energi (SO2)...

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Selvbyggerens sommerhus

Selvbyggerens sommerhus NY SPÆNDENDE SERIE Sommerhus i topkvalitet for et minimum af penge. Fra top til bund skabt for gør det selv-manden. Vægge og gulve bygges som elementer i løbet af vinteren og køres ud på grunden om foråret.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere