DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager"

Transkript

1 DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

2 DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt 11 // 4 De advokatetiske regler, punkt 12 // 5 De advokatetiske regler, punkt 8.2

3 DEN GODE PROCES Det er overraskende lidt, der skal til for at skabe en god proces for sagen. For eksempel kan en god kommunikation mellem alle parter igennem hele forløbet skabe grobund for de bedste resultater for klienterne i langt de fleste sager. DEN GODE PROCESS // FORORD Den fornuftige forberedelse af sagen sikrer, at du som advokat kan fokusere på de relevante ting i retten. Her spiller eksempelvis udformning og håndtering af dokumenterne tidligt i processen en stor rolle og sparer i den sidste ende ressourcer og tid for alle parter. I denne vejledning giver vi en række gode råd og praktiske vink til, hvordan du som advokat ikke alene varetager klientens interesser, men også i hensigtsmæssigt omfang viser hensyn til modparten og retten, når klientens sag kommer for retten. Det er Advokatrådets Procesretsudvalg, der står bag denne vejledning, og udvalget har valgt at sammenfatte en række kortfattede og konkrete råd. Brug dem som inspiration til, hvordan du som advokat kan medvirke til at sikre en god proces. Langt det meste vil være den erfarne advokat bekendt, ligesom alle sager er forskellige. Denne vejledning kan imidlertid ikke stå alene læs for eksempel også De advokatetiske regler og vejledningen om behandlingen af civile sager ved domstolene. Begge dele kan findes på henholdsvis Advokatsamfundet.dk og Domstol.dk. Det er Advokatrådets ønske, at der bliver tale om et dynamisk redskab, som løbende kan gøres bedre og mere dækkende. Dine kommentarer modtages derfor gerne, ligesom folderen løbende vil blive revideret med relevant praksis. Advokatrådet, marts

4 DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD 4 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt 11 // 4 De advokatetiske regler, punkt 12 // 5 De advokatetiske regler, punkt 8.2

5 MODTAGELSE OG UDTRÆDEN AF SAGEN Du må alene påtage dig en sag efter direkte henvendelse fra klienten, fra en anden advokat på klientens vegne eller fra en offentlig myndighed eller andet kompetent organ. 1 Det er dit ansvar at sikre dig fornøden dokumentation for den fuldmagt, klienten har givet dig til at påtage dig opgaven. Det kan blive nødvendigt at udtræde af sagen. Overvej grundigt, hvornår og hvordan du kan og skal gøre det. Vær klar i din kommunikation, så klienten ikke er i tvivl om din udtræden. Klienten skal have mulighed for at varetage sine interesser. Din udtræden skal være uden skadevirkning for klienten. 2 HABILITET 3 Det er vigtigt, at du alene varetager klientens interesser, og at der ikke er uvedkommende forhold, der påvirker din behandling af sagen. Overvej altid grundigt, om du har den fornødne habilitet til at føre den konkrete sag. Der kan være grænsetilfælde, hvor det er vigtigt at overveje relationen til modparten en ekstra gang. Hvor tæt er jeres relation? Har du en særlig viden om modparten? Har du en fortrolighed med modparten fra en tidligere sag? Hvordan vil det se ud, at du nu har en sag mod en tidligere klient? Bør du inddrage klienten i dine overvejelser? Vurderer du, at den etiske grænse er overskredet, er det vigtigt, at du frasiger dig sagen. DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FAGLIG KOMPETENCE 4 Ingen advokat kan dække alle juridiske områder. Få klarhed over, hvilke områder du kan dække, hvilke områder du hurtigt kan sætte dig ind i, og undlad at påtage dig andre sager. Du bør, inden du siger ja til en sag og løbende under sagen overveje, om du kan overkomme den. Har du de faglige kompetencer, sagen kræver? Påtag dig kun de sager, som du er kvalificeret til at bære frem, og send de andre videre til gode kolleger. 1 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 2 De advokatetiske regler, punkt 11 og Advokatnævnets kendelse af 14. maj 2007 (sagsnr ) og af 10. november 2005 (sagsnr ) // 3 De advokatetiske regler, punkt 12 // 4 De advokatetiske regler, punkt 8.2 5

6 DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD HAR DU TIDEN? Det kan være fristende at påtage sig en ny sag, selvom man ikke har tid. Det er imidlertid sjældent en god idé. Overvej altid, om du har tid til sagen. Alle sager skal behandles med fornøden hurtighed, og kan du ikke leve op til det krav, skal du af advokatetiske årsager henvise til andre. Hvis du er ved at overskride en forældelsesfrist, så undersøg mulighederne for en suspensionsaftale. Nogle sagstyper egner sig ikke til en hurtig stævning, så er det bedre ved en aftale at sikre sig, at kravet ikke forældes. PROCESØKONOMI Det er en god idé at afstemme forventninger og behov med klienten i forhold til omkostningerne. Du har pligt til at sikre, at din klient ikke har større omkostninger med sagen end nødvendigt. Det gælder både omkostningerne til dig og andre, der inddrages i sagen eksempelvis sagkyndige. Du har pligt til at oplyse din klient om mulighederne for retshjælp og fri proces. Hvis der ikke er mulighed for at opnå fri proces eller retshjælpsdækning, skal du oplyse din klient om de økonomiske konsekvenser heraf. Du bør nøje overveje det forventede tidsforbrug i forbindelse med sagens behandling herunder muligheden for dækning af dette. Skønnes dette ikke muligt, bør du nøje overveje de videre skridt i sagen, herunder retsmægling, forlig med videre. Du hæfter for omkostninger til skønsmænd og sagkyndige, som du har begæret udmeldt. 5 Overvej, om du skal bede klienten stille sikkerhed for sådanne omkostninger. Det er i strid med god advokatskik, hvis ikke sådanne omkostninger betales straks, når de er godkendt af retten. 6 OPLYSNINGSPLIGTER Det er en naturlig del af en god sagsbehandling løbende at forsyne klienten med relevante oplysninger. 7 Det kan være en god idé at anvende en skabelon, der indeholder alle de oplysninger, du har pligt til at give din klient, når du påtager dig sagen. Skabelonen sikrer, at du får oplyst din klient om det nødvendige også når du har travlt. 6 5 Retsplejelovens 208, stk. 3 // 6 Se f.eks. Advokatnævnets kendelse af 27. juni 2014 (sagsnr ) 7 De advokatetiske regler, punkt 9.2

7 Du har blandt andet pligt til at give din klient opdrags- og prisoplysning i forbindelse med, at du påtager dig sagen. 8 Vær opmærksom på, om din klient er forbruger eller erhvervsdrivende, idet der stilles strengere krav til oplysningspligten over for forbrugere. Hvis din klient er forbruger, så husk at angive dit salær inklusiv moms, idet du i modsat fald ikke vil kunne kræve momsen betalt. 9 FORLIG OG MÆGLING Parterne er ofte ikke så uenige, som de selv tror. Det kan derfor i nogle tilfælde være den rigtige løsning for klienterne, at sagen afsluttes ved forlig fremfor ved dom. Du har pligt til både inden sagens anlæg og løbende at overveje mulighederne for, at parterne kan forlige sagen. 10 Det kan få omkostningsmæssige konsekvenser for din klient, hvis du ikke gør. For at fremme muligheden for frugtbare forligsforhandlinger kan det ofte være den bedste løsning at foretage en telefonopringning til modpartens advokat i stedet for at skrive et brev eller en . Du har også pligt til at undersøge muligheden for at løse sagen ved mediation. Undersøg om mediation er dækket af din klients retshjælpsforsikring. Du kan få hjælp til at få udpeget en mediator gennem Mediationsinstituttet, Danske Mediatoradvokater eller Voldgiftsinstituttet. Overvej ligeledes muligheden for retsmægling efter retsplejelovens kapitel 27. Retsmægleren vil være en dommer eller en af retten udpeget advokat og er et gratis tilbud. Hvis ikke begge parter kan nikke godkendende til en aftale efter mægling, så fortsætter sagen ved en anden dommer. DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD KOMMUNIKATION For bare få år siden, hvor retskredsene var mindre, var det de fleste steder i landet kutyme, at advokater og dommere mødtes lokalt et par gange om ugen, hvor der var mulighed for at drøfte sagerne ansigt til ansigt. På den måde blev mange sager skåret til eller ligefrem løst i mindelighed. I dag er retskredsene større og færre, og kommunikationen foregår derfor ofte på skrift, hvorved tonen nemt bliver mindre imødekommende og dermed hårdere, end når parterne mødes personligt. Når tonen bliver skærpet fra den ene part, bliver der taget det første skridt til en optrapning af tvisten. 8 De advokatetiske regler, punkt 14 og 15 // 9 Se f.eks. Advokatnævnets kendelse af 9. februar 2010 (sagsnr ) // 10 Retsplejelovens 318, stk. 2 7

8 DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD Hold altid en god tone over for alle parter og forbered din klient på det samme. Tænk over den skriftlige kommunikation, inden sagen går i gang. Vær opmærksom på, at den smitter af på tonen i retssagen. Forhold dig undersøgende og kritisk til faktum i stedet for blot at lægge et faktum beskrevet af din klient til grund. Hvis en forligsmæssig løsning ikke er mulig, forsøg i stedet gennem en fornuftig dialog med modpartens advokat at bidrage til, at retssagen afvikles på en konstruktiv måde. Sørg for at få talt med modpartens advokat om en tilskæring af krav og bevisførelse inden sagens anlæg. Du må som advokat ikke kommunikere direkte med en modpart, der er repræsenteret af en advokat. Når du korresponderer med modpartens advokat pr. e- mail, skal du være opmærksom på, om dennes klient er sat på mailen som Cc, da du ved at anvende svar alle således retter henvendelse direkte til modparten. Overvej derfor også at sætte din egen klient på som Bcc i stedet for Cc. 11 Vær opmærksom på, at du ikke altid ukritisk skal videregive din klients bemærkninger til retten. Det gælder for eksempel din klients utilbørlige ytringer eller trusler over for modparten. 12 DET KONTRADIKTORISKE PRINCIP OG PRINCIPPET OM SAMTIDIGHED Det kontradiktoriske princip er en grundsætning inden for den civile retspleje. Herefter har modparten krav på at kende og have lejlighed til at tage stilling til alle de dokumenter og øvrigt bevismateriale, der indgår i retssagen. Modparten/modpartens advokat skal underrettes loyalt og samtidig med retten. 13 Princippet om samtidighed giver modpartens advokat samme mulighed for at varetage sin klients interesser, som du selv har for at varetage din klients interesser. Send derfor også modpartens advokat en kopi af det dokument, du fremsender til retten. 14 Husk, at der er stor tidsmæssig forskel på eksempelvis en og et brev sendt med B-post. Du fraviger således princippet om samtidighed, hvis du som advokat skriver til retten pr. du anmoder for eksempel om en udeblivelsesdom og underretter modpartens advokat herom med B-post De advokatetiske regler, punkt 17.3 // 12 Advokatnævnets kendelse af 2. april 2012 (sagsnr ) // 13 De advokatetiske regler, punkt 18.2 // 14 De advokatetiske regler, punkt 18.2 // 15 Advokatnævnets kendelse af 30. november 2004 (sagsnr )

9 Modparten skal underrettes loyalt og samtidig med retten. Dette princip om samtidighed giver modparten samme mulighed for at varetage sin klients interesser, som du selv har for at varetage din klients interesser.

10 FORBE- REDELSE AF SAGEN

11 PROCESSKRIFTER Forhandlingsmaksimen er en anden grundsætning inden for den civile retspleje, hvorefter det er parterne, der frembringer processtoffet, det vil sige de oplysninger, der ligger til grund for rettens afgørelse. 16 Det er sagens parter, der bestemmer, hvilke dokumenter der skal fremlægges, hvilke vidner der skal høres, om der skal være syn og skøn og så videre. Rettens afgørelse i civile sager træffes alene på grundlag af de oplysninger, som parterne lægger frem. Forhandlingsmaksimen hviler på den antagelse, at sagens parter, som kender sagen og ved, hvori deres uenighed består, bedst selv kan fremlægge de relevante oplysninger. Dertil kommer, at det er parterne, der bærer udgifterne ved processuelle skridt som for eksempel syn og skøn. DEN GODE PROCESS // FORBEREDELSE AF SAGEN Du kan spare både dig selv og retten for tid, hvis du fra starten er omhyggelig med at udarbejde processkrifter til brug for retssagen. Du kan på Domstol.dk finde Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne 17, som indeholder forsideblanketter til stævning og svarskrift. Forsideblanketterne kan være en god hjælp til at huske at få anført alle de oplysninger, som retten har brug for til sagens oprettelse og senere i forbindelse med sagens afgørelse, for eksempel til brug for omkostningsafgørelsen. I stævningen skal anføres oplysninger om aftaler om værneting, anmodninger om kollegial behandling 18 eller sagkyndiges medvirken med videre 19 samt forslag til temaer til drøftelse på det forberedende møde. 20 Forsideblanketterne kan hjælpe dig med at huske disse detaljer, som kan være vigtige for sagens behandling. Du bør tilstræbe at oplyse sagen fuldt ud i stævningen eller i svarskriftet. Sagens skriftlige forberedelse bør om muligt begrænses til fremlæggelse af stævning og svarskrift. Fremlæggelse af yderligere processkrifter vil forlænge sagsbehandlingstiden. Anmodning om syn og skøn med forslag til udkast til skønstema og forslag til fremgangsmåde ved valg af skønsmand samt beviser og vidner bør angives i stævningen/svarskriftet. 21 Vær opmærksom på, at retten kan afskære førelse af nye beviser, hvis der anmodes herom for sent. 16 Retsplejelovens 338 og 344 // 17 Domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/advokat/civilesagervedbyretterne// 18 Retsplejelovens 12 // 19 Retsplejelovens 20 // 20 Se nærmere herom i Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne pkt. 3.3 og retsplejelovens 348, stk. 2, nr. 6. // 21 Retsplejelovens 348, stk. 2, nr. 5 11

12 DEN GODE PROCESS // FORBEREDELSE AF SAGEN Mangler der oplysninger i sagen, som kun modparten kan bidrage med, så fremsæt opfordringer, og husk at markere dem med fortløbende tal for sagsøger/ appellant og bogstaver for sagsøgte/indstævnte. Det gør det mere overskueligt, også når de besvares af modparten. Jo mere standardiseret opbygningen af procesdokumenter er, desto nemmere og hurtigere er det for modpartens advokat og for retten at forstå sagen. Du kan få god hjælp fra byretternes 22, landsretternes 23 og Højesterets 24 vejledning om behandling af civile retssager. Regn med, at mange dommere uden videre vil kopiere indholdet af dit påstandsdokument ind i en dom. Det skal formuleringen af anbringender kunne holde til. BEVISOVERVEJELSER Beslutninger om, hvilke beviser du vil anvende under sagen, har ofte stor betydning for, hvordan sagen falder ud. Overvej tidligt i processen, hvilke beviser du vil føre, og hvordan de skal anvendes. På denne måde tager du grundlæggende stilling til, om du kan føre bevis for din klients påstand. Hvis du opdager, at du ikke kan føre bevis for din klients påstand, har du ikke tjent klientens interesser bedst muligt, hvis dette kunne være afdækket tidligere. Du har pligt til at planlægge din bevisførelse inden det forberedende retsmøde herunder også, hvilke vidner du vil føre. Det er blandt andet afgørende for, at der på forhånd afsættes tilstrækkelig tid til hovedforhandlingen. På det forberedende retsmøde skal du oplyse temaet for dine vidners forklaring og en begrundelse for, hvorfor vidnerne ønskes ført. Du skal også så vidt muligt rejse alle formalitets- og processuelle spørgsmål inden retsmødet. Sørg for at tage kontakt til modpartens advokat for at få afklaret, hvad der i forbindelse med sagens behandling ved retten kan lægges til grund som ubestridt. Såfremt du som advokat har kendskab til et bevis, der er nøglen til hele sagen, kan det være i strid med god advokatskik at undertrykke det, da det ikke er tilladt at skjule afgørende beviser for retten selvom det kan svække din egen klients sag Domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/advokat/civilesagervedbyretterne// 23 Domstol.dk/VestreLandsret// 24 Hoejesteret.dk/hoejesteret/vejledninger// 25 U H

13 VIDNER Tag tidligst muligt fat på spørgsmålene om vidneførsel. Angivelsen af vidner har betydning for, hvem der har ret til først at afhøre vidnet for retten. 26 Hvis du som advokat glemmer at anføre vigtige vidner, får det konsekvenser for din strategi under hovedforhandlingen. Anfør så vidt muligt allerede i første processkrift, hvem du vil indkalde som vidne i sagen. Så er vidnet som udgangspunkt dit vidne. Du har ret til at kontakte et vidne forud for vidneafhøringen, men hvis vidnet er din modparts, så skal du som udgangspunkt orientere modpartens advokat, før du tager kontakt til vidnet. 27 Du bør underrette modparten og retten om afhøringstemaet for de vidner, du vil indkalde så tidligt som muligt under processen. Det muliggør også en tilskæring af sagen. Hvis du mødes med et vidne for at afdække om det, vidnet kan forklare, er relevant for sagen, så vær opmærksom på, at du ikke kommer til at påvirke vidnet. Husk altid at gøre det klart over for vidnet, at vidnet ikke har pligt til at tale med dig om sagen. 28 Gør ligeledes dit ærinde helt klart for vidnet. Overvej, om der er mulighed for at afhøre vidner ved en skriftlig vidneerklæring eller via videolink. Begge dele er tids- og omkostningsbesparende. 29 Hvis det er nødvendigt at benytte en formel indkaldelse via retten, skal du anmode retten herom, og fremsende en vidneindkaldelse til retten. En sådan vidneindkaldelse skal indeholde en betegnelse af vidnet, en angivelse af formålet med indkaldelsen, angivelse af, hvilken ret vidnet indkaldes til, angivelse af tid og sted for mødet og oplysning om, hvilket varsel vidnet har krav på, hvilket i civile sager er mindst én uge 30 og oplysninger om virkningerne af udeblivelse. 31 DEN GODE PROCESS // FORBEREDELSE AF SAGEN SYN OG SKØN OG SAGKYNDIGE ERKLÆRINGER Syns- og skønserklæringer kan afgøre en sag, og syn og skøn fortjener derfor stor opmærksomhed. Overvej mulighederne for syn og skøn, indhentelse af sagkyndige erklæringer eller udtalelser fra organisationer eller myndigheder. Gør dig allerede ved sagens anlæg overvejelser om temaet og formuleringen af spørgsmålene i forbindelse med syn og skøn, indhentelse af en sagkyndig erklæring eller udtalelser fra organisationer eller myndigheder. Gør dig ligeledes overvejelser om fremgangsmåden ved valg af skønsmand eller sagkyndig og informer retten og modpartens advokat om dette. 26 U H // 27 De advokatetiske regler punkt 18.3 // 28 De advokatetiske regler punkt 18.3 // 29 Retsplejelovens 297, stk Retsplejelovens 175, stk. 3, 1. pkt. // 31 Retsplejelovens 175, stk. 2, nr

14 DEN GODE PROCESS // FORBEREDELSE AF SAGEN Vær opmærksom på, at spørgsmålet om syn og skøn, indhentelse af sagkyndige erklæringer eller udtalelser fra organisationer eller myndigheder skal drøftes på det forberedende retsmøde. 32 Det er derfor hensigtsmæssigt, at du allerede i stævningen/svarskriftet anmoder herom også fordi retten kan afskære førelse af nye beviser, hvis der anmodes herom for sent. Når skønsmanden har besvaret spørgsmålene, fastsætter retten efter indstilling fra skønsmanden og bemærkninger fra parterne et vederlag til skønsmanden og fordelingen heraf mellem parterne. Husk at dette vederlag skal betales straks efter, at retten har fastsat salæret. 33 RISIKOEN FOR TVISTER UNDER FORBEREDELSEN Forsøg at begrænse uoverensstemmelserne med modparten. Begæring om udsættelse kan være velbegrundet, for eksempel hvis du har behov for at undersøge nogle forhold nærmere. Sørg dog altid for at fremme sagen mest muligt, og begær kun udsættelse, hvis det er påkrævet. Husk at lade modpartens advokat få tid til at tage stilling til din anmodning. Det kræver, at din udsættelsesbegæring ikke kommer i sidste øjeblik. Der er ikke fri adgang til at kære kendelser og andre beslutninger, som byretten træffer under sagens forberedelse. Det kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse at kære en sådan afgørelse. 34 Kæremål kan være påkrævet, men forsink ikke processen med et unødigt kæremål. Sørg altid for, at det spørgsmål, du gerne vil have retten til at tage stilling til, er bedst muligt oplyst, så du eller modparten ikke tvinges ud i et kæremål for at fremlægge nye oplysninger. Forsøg altid først at afklare eventuelle tvister opstået under forberedelsen med modpartens advokat uden at inddrage retten. Hvis dette ikke fører til en løsning, så anmod retten om et forberedende retsmøde, hvor sagen kan drøftes. DET FORBEREDENDE RETSMØDE 35 Mødet er en god anledning til at få afklaret spørgsmål, der er opstået under sagens forberedelse, så vær godt forberedt. 36 Gør dig klart, hvilke spørgsmål der skal drøftes under det forberedende retsmøde. Jo bedre du er forberedt, des mere tid sparer alle involverede. Du skal også så vidt muligt rejse alle formalitets- og processuelle spørgsmål inden retsmødet Retsplejelovens 353, stk. 1, nr. 13 // 33 Retsplejelovens 208 // 34 Retsplejelovens 389 // 35 Retsplejelovens 353 // 36 Byrettens vejledning pkt. 4.2.

15 Vær godt hjemme i alle dokumenter og læs dem igennem igen, så du har det nødvendige overblik. Det virker tillidsvækkende over for retten, at du har godt styr på sagen, ligesom det hjælper dig selv til at have overblik over de udestående spørgsmål. Kontakt modpartens advokat forinden for at drøfte, om der er særlige forhold, som bør overvejes/afklares med retten, samt hvad de næste skridt bliver i sagen. Udarbejd inden det forberedende retsmøde et udkast til en tidsplan for sagen og sørg for om muligt at have taget kontakt med eventuelle vidner, idet sagen på det forberedende retsmøde berammes til hovedforhandling. Husk at du på mødet skal oplyse temaet for vidners forklaring og en begrundelse for, hvorfor de ønskes ført. Få afklaret om modpartens advokat har i sinde at opfylde eventuelle opfordringer og provokationer. Hvis modpartens advokat afviser at opfylde de fremsatte provokationer, og du ønsker at fastholde disse, så tag spørgsmålet op under retsmødet. Fører det ikke til en løsning, kan du overveje at anmode retten om at give modparten eller eventuel tredjemand et editionspålæg. Forbered dig på at skulle redegøre for, hvilke drøftelser der har været mellem parterne om mulighederne for forlig, før sagen blev anlagt. Vær også forberedt på, at retten kan pålægge dig at redegøre for de drøftelser og initiativer, der har været forud for retsmødet. 37 Det er i strid med god advokatskik at meddele retten indholdet af modpartens forligstilbud, når hovedsagen ikke er endeligt afgjort, 38 men det kan være en fordel at fremlægge egne forligstilbud. 39 Når retsmødet er slut, så sørg for at samle op på de udestående spørgsmål og sørg straks for at de vidner, som du skal indkalde, får besked om tidspunktet for hovedforhandlingen. PÅSTANDSDOKUMENT Dette kan være en sidste mulighed før hovedforhandlingen for at justere sagens retning. Forhold dig kritisk over for påstand(e) og anbringender, når du udarbejder påstandsdokumentet. Overvej om du skal ændre/præcisere påstanden(e), hvis forberedelsen af sagen giver anledning hertil. Marker, hvis der er beviser, der er kommet frem under sagen, der ændrer det oprindelige grundlag for sagen. 37 Retsplejelovens 353, stk. 5, 3. pkt. // 38 De advokatetiske regler punkt 19 samt Advokatnævnets kendelse af 28. januar 2005 (sagsnr ) og kendelse af 22. november 2011 (sagsnr ) // 39 Retsplejelovens 312, stk. 3 15

16 DEN GODE PROCESS // FORBEREDELSE AF SAGEN KLIENTEN Forbered din klient på, hvad der vil ske under hovedforhandlingen. Tal med din klient om hovedforhandlingens forløb, herunder de uskrevne regler om parternes placering i retssalen, og hvordan man agerer over for retten. Sørg for, at din klient er klar over temaerne for din afhøring, og hvis det har betydning, så sørg for, at retten og modparten får et cv, så der ikke skal bruges tid på det under partsforklaringen. DOKUMENTER TIL BRUG FOR HOVEDFORHANDLINGEN Dit valg af dokumenter låser som regel sagens ramme fast. De dokumenter, som du har fremlagt under sagens forberedelse, danner rammen for hovedforhandlingen. Der kan som udgangspunkt ikke fremlægges nye dokumenter under denne del af processen. 40 Udarbejd så vidt muligt en fælles materialesamling sammen med modpartens advokat. Det sikrer, at forberedelsen af proceduren lettes, og at der bliver skabt større overblik for alle involverede. I sidste ende sparer det tid. Sørg for, at retten modtager materialesamlingen i god tid før hovedforhandlingen. Tag kun relevant materiale med i materialesamlingen, og sørg for, at markere særligt relevante afsnit med en streg i margin. Hvis parterne ikke selv påberåber sig materiale, der indgår i materialesamlingen, er det ikke sandsynligt, at retten vil læse det. Overvej, hvilke støttebilag der kan lette forståelsen af sagen. Det gælder også opgørelse af de økonomiske krav, der må være under sagen. Hvis der skal udarbejdes ekstrakt, så aftal med modpartens advokat, hvilke dokumenter ekstrakten skal indeholde. Hvis der ikke skal udarbejdes ekstrakt, og det er hensigtsmæssigt på grund af sagens omfang eller kompleksitet, kan du overveje at aftale med retten, at parterne forud for hovedforhandlingen aftaler, hvilke bilag, der skal dokumenteres, og at de markerer det relevante i dem. Herefter kan der sendes et sæt kopier med markeringerne til retten inden for en aftalt frist. Det vil kunne reducere det tidsmæssige omfang af hovedforhandlingen og rette fokus mod det centrale i sagen. Det kan ofte også aftales med retten, at bilag, der ikke er forelagt, kan betragtes som forelagt, hvis de indgår i din procedure Retsplejelovens 363, stk. 1, 1. pkt.

17 Du har pligt til at planlægge din bevisførelse inden det forberedende retsmøde herunder også hvilke vidner du vil føre. På det forberedende retsmøde skal du oplyse temaet for dine vidners forklaring og en begrundelse for, hvorfor vidnerne ønskes ført. Du skal også så vidt muligt rejse alle formalitets- og processuelle spørgsmål inden retsmødet. 17

18 HOVED- FORHAND- LING

19 GENERELLE BEMÆRKNINGER Sørg for at hilse ordentligt på alle sagens parter. Det er ikke dig, der er part i tvisten og almindelig høflighed og imødekommenhed kan medvirke til at skabe et godt klima under hovedforhandlingen, selvom klienterne ikke måtte være på talefod. Husk at vise respekt for retten ved at rejse dig, når dommeren kommer ind i retslokalet. Hilsen til retten sker ellers ved et nik. Der gives ikke hånd til retten. Sørg for indledende at præsentere tidsplanen og tag styring på din del af vidnerne, således at hovedforhandlingen kan glide. Hvis der er vidner, der ikke møder eller får afgivet forklaring hurtigere end forventet, kan du få brug for at komme i kontakt med andre vidner, der kan afhøres før end planlagt. Sørg derfor altid for at få vidnernes telefonnumre og gør dem opmærksom på, hvis du forventer, at det kan blive relevant at indkalde dem tidligere. Hvis tidplanen ikke holder, så gør opmærksom på dette så tidligt som muligt, således at der i fællesskab kan gøres et forsøg på at få tilrettelagt hovedforhandlingen anderledes. Formelle spørgsmål, der ikke er afklaret inden hovedforhandling, skal du huske at forberede dig på at kunne tage stilling til. DEN GODE PROCESS // HOVEDFORHANDLING FORELÆGGELSEN Dette er en mulighed for at vise dommeren, at du har overblik. Husk, at udgangspunktet for en forelæggelse er, at der skal gives et resumé af sagens bilag og sagens tvistpunkter. 41 Tag en snak med modpartens advokat inden hovedforhandlingen for at afklare, om der er mulighed for at skære sagen til, samt for at skabe enighed om, hvorvidt parterne mener, at sagen skal forelægges, og i givet fald, hvad der skal dokumenteres under forelæggelsen. Hvis ikke det allerede i forbindelse med berammelsen af sagen er fremgået, kan du også tage kontakt til retten og spørge i hvilket omfang retten mener, at der er behov for forelæggelse. Du bør ved forelæggelsen gøre det klart, hvad der er tvist om, og hvad retten måtte kunne lægge til grund for sagens afgørelse. Du kan herefter fortsætte med et resumé af faktum med fornøden dokumentation af relevante bilag med angivelse af, hvorfor dette bilag er relevant for sagens afgørelse. 41 Retsplejelovens 365, stk. 2 19

20 DEN GODE PROCESS // HOVEDFORHANDLING PART OG VIDNER Behandl parterne og vidnerne med respekt, herunder også modparten og modpartens vidner. Forbered dig grundigt på, hvilke spørgsmål du vil stille din klient, modparten og vidnerne, både dine egne og modpartens. Parts- og vidneforklaringerne indgår som en meget vigtig del af dommerens vurdering af sagen. Koncentrér afhøringen omkring de relevante dele for sagen. Indkald dine vidner, så de er til stede i god tid, men sørg også for at de ikke skal vente for lang tid, inden de skal afgive forklaring. Det er vanskeligt at lave en præcis tidsplan, så forbered dine vidner på, at der kan være ventetid. Husk at få afklaret vidnegodtgørelse eller erstatning for tabt indtjening, når vidnet har afgivet sin forklaring. Undgå at stille ledende spørgsmål. PROCEDURE Du bør indlede med at angive din disposition for proceduren. En procedure bør være kort og præcis med angivelse af sagens juridiske ramme, subsumptionen og konklusionen. Hvis du har lavet et dækkende påstandsdokument med angivelse af den relevante juridiske ramme, teori og retspraksis, er der alene behov for en kort procedure. Overvej muligheden for over for retten at fremsætte begæring om, at retten ved omkostningsfastsættelsen tillægger det konsekvens, at modparten ved sin adfærd, sine påstande, sin bevisførelse, sine anbringender med videre medvirkede til, at sagen blev unødigt omfattende og/eller kompliceret, at modparten ikke tog imod forligstilbud med videre. I den forbindelse vil det være en fordel at have dokumenteret dine egne forsøg på at forlige sagen. Forbered din klient på, at retten måske spørger, om parterne ønsker en tilkendegivelse. Overvej også og sørg for at drøfte med din klient, om ikke en tilkendegivelse er tilstrækkeligt i sagen. Det kan spare retten for en del arbejde, hvis der ikke er behov for at skrive en dom, ligesom din klient kan sætte pris på at kende resultatet umiddelbart efter hovedforhandlingen. 20

21 Tal med din klient om hovedforhandlingens forløb, herunder de uskrevne regler om parternes placering i retssalen, og hvordan man agerer over for retten.

22 ANKE

23 ANKE Overvej grundigt, om der skal ankes. Husk, at landsretten kan afvise ankesagen, hvis landsretten vurderer, at der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten, og sagen ikke er af principiel karakter eller andre grunde ikke i øvrigt taler for, at sagen skal behandles af landsretten. 42 Gør dig klart, når du udarbejder ankestævningen, om du skal fastholde alle påstande og anbringender i ankesagen. Overvej for eksempel, om du vil fastholde krav, som 1. instans ikke har givet medhold i, og i givet fald på hvilken juridisk baggrund, herunder hvad du mener, at 1. instans ikke i tilstrækkelig grad tog med i sin vurdering. Hvis du mener, at faktum skal bedømmes anderledes, så angiv så specifikt som muligt, hvad der gør, at bedømmelsen af faktum i 1. instans var forkert, eller om det er yderligere bevisførelse, der vil gøre en forskel i ankeinstansen. Udgangspunktet er, at der ikke skal ske genafhøringer af de vidner, der afgav forklaring i 1. instans. Indkaldes der alligevel til genafhøring, så angiv, hvilket bevistema der ikke var belyst tilstrækkeligt i 1. instans. Du bør på samme måde som i 1. instans fremkomme med et udkast til en tidsplan for ankesagen så tidligt som muligt og senest i forbindelse med sagens berammelse til hovedforhandling. Vær i god tid, når du udarbejder udkast til ekstrakt, således at modpartens advokat får den nødvendige tid til at komme med sine bemærkninger. Tag en snak med modpartens advokat om ekstrakten og overvej, om alle bilag fra byretssagen/landsretssagen er relevante at medtage. De øvrige råd og vink om hovedforhandlingen og forberedelsen af denne gælder også i ankeinstansen. Husk bemærkninger om sagsomkostninger, herunder bemærkninger om, hvorvidt modpartens påstande, bevisførelse, anbringender og/eller eventuelle kæremål under sagen har medført, at denne blev trukket i langdrag eller ikke blev skåret tilstrækkeligt til. DEN GODE PROCESS // ANKE 42 Retsplejelovens 368a, stk. 1, 1. pkt. 23

24 OVERSIGT OVER PROCES- SKRIDT

25 1. Modtagelse af sagen Opgave, hvad er du blevet bedt om fuldmagt Habilitet Har du tid? Sagens dokumenter Bevisbyrder og vidner, syn og skøn mv. Din vurdering De kommende sagsskridt Mediation Mægling Forlig Sagens økonomi Retshjælp Fri proces mv. 2. Husk en god dialog med modparten 3. Stævning Påstand Sagsfremstilling Blanket input i forhold til kravene i 348 Syn og skøn 4. Svarskrift Påstand Sagsfremstilling Blanket input i forhold til kravene i 352 Syn og skøn 5. Det forberedende retsmøde 6. Senere processkrifter Ændringer i påstand, anbringender og/eller beviser Bevisovervejelser i forhold til hovedforhandlingen 7. Berammelse af hovedforhandling Indkald vidner 8. Påstandsdokument Opsummering og præciseringer, så eksempelvis anbringender kan indgå i dommen Beviser bør nævnes og de centrale beviser fremhæves Husk tidsplan 9. Ekstrakt mv. Ekstrakt Materialesamling DEN GODE PROCESS // OVERSIGT OVER PROCESSKRIDT 25

26 KOLOFON DEN GODE PROCES Advokatens arbejde ved domstolene er udgivet af Advokatrådet, marts udgave Fagligt indhold: Advokatrådets Procesretsudvalg Design: ESSENSEN.COM Tryk: Jørn Thomsen/Elbo A/S Oplag: 800 ADVOKATSAMFUNDET Kronprinsessegade København K. Advokatsamfundet.dk

27

28 Det er Advokatrådets Procesretsudvalg, der står bag denne folder, og udvalget har valgt at sammenfatte den gode proces i kortfattede og konkrete råd. Brug dem som inspiration til, hvordan du som advokat kan medvirke til at sikre en god proces. Langt det meste vil være den erfarne advokat bekendt, ligesom alle sager er forskellige. Der er dog god grund til at have selv grundlæggende og basale råd og vink samlet et sted. Denne folder kan ikke stå alene læs for eksempel også De advokatetiske regler og vejledningerne om behandlingen af civile sager ved domstolene, som kan findes på heholdsvis Advokatsamfundet.dk og Domstol.dk.

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD DEN GODE PROCES Advokatens arbejde ved domstolene er udgivet af Advokatrådet,

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Præsidenterne for landsretterne og Sø- og Handelsretten Retningslinjer for prøvesager 20. december 2007 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager. Efter retsplejelovens 133 har en advokat møderet for

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K. København, den 27. februar 2017 Sagsnr. 2016-2633/TRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Østre Landsret Præsidenten J.nr. 81A-ØL-46-07 J.nr. 85A-VL-002-10 Revideret januar 2014 Retningslinjer for prøvesager 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager Efter retsplejelovens 133 har en advokat

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 08/05-2013 J.nr. 21A-ØL-1-13 21A-VL-9-13 Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse

Læs mere

1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus?

1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus? 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus? Anders er forbruger, og han er derfor ikke bundet af værnetingaftalen, jf. 245, stk. 2. DCR, side

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Dagens emner Indledning Definitioner Regler En mediations forløb Partsadvokatens rolle før, under og efter

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET september 2016 - 2 1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat A. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-2511/MKJ/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat A. Sagens tema: Klager har klaget over, at advokat A

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen?

Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen? Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen? Advokat Jesper Lett, Danmark Når voldgift vinder frem også i store, internationale, kommercielle konflikter, kan en af grundene være, at voldgiftsproceduren,

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

København, den 6. juni 2012 Sagsnr /JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E

København, den 6. juni 2012 Sagsnr /JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E København, den 6. juni 2012 Sagsnr. 2010-02- 1322/JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS ved advokat A klaget over advokat B, Roskilde. Sagens tema: X ApS ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

19. december 2006 Vejledning om behandling af civile sager ved Østre Landsret

19. december 2006 Vejledning om behandling af civile sager ved Østre Landsret 19. december 2006 Vejledning om behandling af civile sager ved Østre Landsret Indholdsfortegnelse A B C D E F Indledning Forberedelse og berammelse 1. 1. instanssager 2. Ankesager 3. Nummerering/litrering

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen 20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret Ved Asbjørn Jensen Retsplejelovens grundprincipper: Forhandlingsprincippet, 338 Parterne skal tilvejebringe

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Reform af den civile retspleje VIII. Syn og skøn. Betænkning nr. 1543

Reform af den civile retspleje VIII. Syn og skøn. Betænkning nr. 1543 Reform af den civile retspleje VIII Syn og skøn Betænkning nr. 1543 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen

bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen - 1 Lovforslag nr. L 20 FT 2016/17 om sagkyndig bevisførelse ændrede regler for syn og skøn samt udvidede muligheder for at fremlægge andre sagkyndige beviser bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Hvor mange her har oplevet, at en énsidigt

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere