Sierslev forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sierslev forsamlingshus 1881-1970"

Transkript

1 Sierslev forsamlingshus Af Xxx Xxx 23

2 Forsamlingshuset er så givet landsbyens hjerte og nervecentrum. Uden det var den hele organisme nok kun en samling huse, noget efter en massefabrikeret rækkehusforstad, hvor man spiser og sover og næppe kender nabo og genbo et sted at bo, lige så kært som andre, just fordi det er en samling huse. (forfatter Niels E. Nielsen i Sjællands gyldne agre ) Det er fredag d. 24. juni Hos værtshusholder J. Clemmesen i Store Heddinge holdes der møde, og de 32 mænd, der deltager, beslutter at danne et interessentskab og opføre et gymnastik- og forsamlingshus i Siersløv, som det dengang kaldtes. Initiativet får også et navn: Gymnastik- og Forsamlingsforeningen Siersløv. Og hvad behovet var for at bygge et fælles hus, kan læses af de vedtægter, der besluttes den sommeraften lige efter Sct. Hans. Den første paragraf beskriver formålet sådan: Foreningens formål er at bygge og vedligeholde et Gymnastik- og Forsamlingshus for derved at bidrage til Skyttesagen og Folkelivets fremme. Og hvordan huset skulle bruges, er der også klare ideer om: Bygningen må, uden godtgjørelse, bruges til alt, hvad der henhører under frivillig legemsøvelse såvel af voksne som af børn, når det sker under ledelse. Til afholdelse af folkelige, politiske og kristelige møder. Møderne skal være offentlige, så enhver har uhindret adgang imod at erlægge den af styrelsen fastsatte indgangspris. Til møder af private foreninger og selskaber, når styrelsen intet har derimod... De enkle vedtægter afspejler tiden i begyndelsen af 1880erne. Overalt i landet blev der bygget forsamlingshuse, for hvor kunne man ellers samles til de forskellige aktiviteter, som højskoleånden, andelstanken og den politiske vækkelse gav mod på? Kun på de større gårde var der plads til mange mennesker, men nu skulle alle kunne være med, også dem med de små midler og ringe indflydelse. Derfor var formålet at give plads til både krop og sjæl, til benspjæt og berigende ord og meninger, og så længe tilbuddet var af bred interesse og til almen oplysning, så skulle huset frit kunne benyttes. Niels E. Nielsen: Det var helt privat. Man tegnede aktier, kemisk fri for udbytte, man kørte grus, sten og tømmer sammen. Der var begejstring til stede. Og husene blev rejst, næsten altid efter samme plan: En stor, lys sal, nogle mindre tilstødende stuer, køkken og... skal indrømmes... nødtørftige toiletteforhold. Heller ikke formålsparagraffen varierede stort. Huset skulle uden forskel tjene styrkelsen af legeme og ånd: Idræt, især gymnastik, og kulturelt arbejde, foredrag, sangmøder og deslige. Og det skulle være frit uden beregning af leje. Huset skulle opføres dels for private midler og dels ved et garanteret lån. De, der indskød penge, blev kaldt garanter, og de havde ejendomsret til bygningen og måtte ikke afhænde til andre. Skulle det ske, at lånet og indskuddene en dag blev tilbagebetalt, så måtte ingen have fordel af overskuddet det skulle tilfalde Skytteforeningen herpå egnen. Den første styrelse blev valgt og bestod af gårdmand Hans Nielsen, Siersløv, gmd. Jørgen Henriksen, Siersløv, gmd. Kristian Rasmussen, Siersløv, bestyrer Niels Larsen, Siersløv, Hans Hansen, Siersløv, gmd. Peter Andersen, Renge og gmd. Niels Eriksen, Tommestrup. Til formand udnævntes Niels Larsen og styrelsens første beslutning blev derefter, at huset skulle opføres af grundmur, 24

3 at det skulle tækkes med pap, have bræddegulv og være indrettet med et flytteligt skillerum, der kunne opsættes to steder for at kunne få såvel et mindre rum som et større. Der skulle jo tages hensyn til opvarmningen. Og så indledes der forhandlinger med gårdmand Hans Larsen om at leje jord af ham på Trommeslagervej. Sigerslevs første forsamlingshus kom altså til at ligge udenfor byen. Det første år I 1882 kommer der liv i huset, og styrelsen får afprøvet vedtægterne. For der skal siges ja og nej, når nogen vil benytte det nye forsamlingshus. En af de første er værtshusholder Svensen i Store Heddinge. Fra ham var kommet et andragende om at leje øvelseshuset, som det kaldtes i de første år, til afholdelse af et offentligt bal. Men: Styrelsen fandt ikke at kunde indlade sig herpå. Mere held havde Stevns Herreds Skytteforening. Den får tilladelse til at afholde en gymnastikprøve med efterfølgende foredrag, hvis Skytteforeningen afholder alle udgifter, og husejerne har fri adgang. Og fra første klirren af en kaffekop har økonomien spillet en helt central rolle i driften af det nye øvelseshus. Ofte nævnes det i den gamle protokol, at arrangementerne ikke må medføre udgifter for huset - som da Dansk Højskoleforening tillades at holde foredrag med pastor Frederik Nygaard. På den første ordinære generalforsamling må kasseren da også konstatere, at regnskabet viser en underbalance på 212 kroner, og hver garant må indskyde 10 kroner som rentefrit lån. I de efterfølgende mange år afholdes ikke en eneste generalforsamling, hvor garanterne slipper for at hoste op med flere penge og kun få år efter stiftelsen besluttes det, at de ikke længere har gratis adgang til de enkelte foredragsmøder. Hver en krone tæller. Et levende hus At der var brug for et fælles hus at mødes i står klart af referaterne fra styrelsesmøderne i årene fremover. Der tages hver gang stilling til, hvilke arrangementer der kan godkendes, og billedet er broget og mangfoldigt. Foreninger og selskaber af enhver art holder møder og sammenkomster og et udpluk viser, hvordan det danske foreningsliv også har været repræsenteret i Sigerslev og omegn: Evangelisk-Luthersk Missionsselskab, Store Heddinge Landsogns Forbrugsforening, Komitteen til afholdelse af et Folkemøde, Brandkassen, De Frisindede Foreninger i Storehedingekredsen, Fremskridtsforeningen, Totalafholdsmøde, Husflidsforeningen for Storehedinge Landsogn, Sangforeningen og mange flere. Indholdet er ofte det samme: møde med foredrag og kaffe, måske bal bagefter. Men moralen vogtes der over. Da Sygekassen i Storehedinge Landsogn f.eks ansøger om at måtte benytte huset til et offentligt bal, bliver der sagt nej. Derimod mener bestyrelsen velvilligt at kunne overlade huset til sygekassen i et eller andet veldædigt øjemed. Smagsdommere og moralvogtere er ingen ny opfindelse! Langt ind i det nye århundrede holdes der på tugt og dyder, og det rammer blandt andre Den Selskabelige Forening i Sierslev, der i 1908 søger om at bruge huset til maskerade. Foreningen får bestemt nej med henvisning til vedtægterne, for dem blev der ikke set stort på. Året efter får foreningen dog tilladelse til at holde bal, men det går ikke så godt efter bestyrelsens mening. Bestyrelsen fandt, at det ikke var gået så pænt til, som det burde ved et høstbal, som Den Selskabelige Forening i Sierslev havde lejet huset til. Det overdrages til forretningsudvalget at meddele nævnte forening, at om sligt gentager sig, vil de ikke kunne få huset til afbenyttelse mere. 25

4 Fra gymnastikopvisning i ca Dans med mådehold Det betyder også, at det med dans er et vanskeligt spørgsmål. Da en danselærer første gang beder om at måtte leje huset til danseøvelser, er bestyrelsen delt i to lejre, og dermed bliver ansøgningen afvist. Året efter, i 1889, får danselærerinde fru Emma Sommer dog tilladelse i tre sommeruger til at holde dansekursus under betingelse af, at hun holder huset tilbørligt rent, viger pladsen, hvis foreningen selv skal bruge huset en enkelt aften, samt at der ved undervisningen ikke må findes eller nydes spiritus under nogen som helst form. Og skulle fru Sommer få tanke om at holde afslutningsbal, kræver det en særlig tilladelse, der kun kan overvejes, hvis arrangementet udelukkende er for elever og forældre, og hvis der ikke drikkes spiritus. Også i de kommede år gives der tilladelse til danseundervisning men bestyrelsen forbeholder sig ret til at komme tilstede under danseøvelserne. Det skulle jo gå pænt og ordentligt for sig. Den korte levetid Der går ikke mange år, før bestyrelsen må tage stilling til husets hurtige forfald. Allerede i 1894 bliver det første udvalg nedsat for at forberede en istandsættelse eller en helt ny opførelse. Og det besluttes at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling om sagen. Herefter bliver der stille i protokollen, indtil det i 1896 besluttes at afholde en ny ekstraordinær generalforsamling, for at få garanternes samtykke til at sælge huset. I første omgang besluttes det dog at forsøge at samle nye garanter og at gå i gang med at renovere forsamlingshuset på Trommeslagervej. Med hiv og sving skrabes der penge ind igen må især garanterne holde for der hvidtes, tjæres og renses kakkelovne og repareres, hvor det værste forfald er sat ind. Og tilbygninger kommer til. I 1900 en hestestald ved husets nordre gavl og året efter vedtages det at opføre en tilbygning ved retiraderne, saadan at der kan indrettes et pissoir. Endvidere besluttes at anskaffe en flag- 26

5 Gymnaster ved Øvelsehuset ved Asylet Trommeslagervej (fattiggården). Sognets første forsamlingshus. Bygget 1881 og ophørt stang, og hvis ikke det gamle flag findes og er brugbart, da at købe et nyt. Et par år efter forsamlingshusets 25 års fødselsdag kommer en henvendelse til bestyrelsen fra et udvalg, der arbejder for et hus i Sigerslev by. Udvalget spørger til garanternes mening om spørgsmålet, og henvendelsen bliver et punkt på den næste generalforsamling. Den holdes d. 12. oktober 1908, og her bliver garanterne stillet frie til at træde ud af forsamlingshuset, mens de tilbageblevne fortsætter driften som hidtil. 16 garanter benytter sig af muligheden. Der går yderligere otte år, før punktet om at nedlægge den gamle forening igen kommer på generalforsamlingen. I referatet fra 1916 står: Der udspandt sig forhandling om den eventuelle opløsning af det gamle selskab, hvor flere havde ordet. Resultatet blev, at der vedtages en nedlæggelse, såfremt en ny forening opstår. Det afprøves kort tid efter, hvor byens beboere indkaldes til et møde om sagen. Mødet afholdes d. 6. december, og her er der enstemmig opbakning til at bygge et nyt hus inde i byen. Finansieringen besluttes også; der skal rejses aktier á 25 kroner, så der kan tegnes stor eller lille sum efter evne. Som formand for det udvalg, der skal føre planerne ud i livet, vælges lærer S. M. Waaben. Det skulle vise sig at være et godt valg lærer Waaben kom til at stå i spidsen for det kommende forsamlingshus og var en engageret drivkraft som formand i 29 år. I løbet af 1917 realiseres beslutningen om at bygge et nyt forsamlingshus og d. 6. december holdes den afsluttende gene - ralforsamling for garanterne i det gamle forsamlingshus, kasserer Hans Jensen får til opgave at gøre regnskabet færdigt og indbetale det overskydende beløb til den stedlige skyttekredsformand. Og Hermed er saa det gamle Selskab opløst. 27

6 Rejsegildet 1917 og det nuværende forsamlingshus Et nyt hus bygges i Sigerslev Da er det nye forsamlingshus blevet bygget og behørigt indviet. Det sker d. 1. december, og over 300 beboere deltager i festlighederne kl. 14: Efter Formandens Indledning holdt Pastor Dalsager en særdeles smuk Indvielsestale, hvorefter man staaende sang: Udrunden er de gamle Dage. Derefter talte Provst Lichtenberg, Valløby, om Peer Gynt. Provsten lagde Hjemmene på Sinde, at hvis de unge engang skal kunne gøre noget værdifuldt, maa de have modtaget det i Hjemmet. Man giver igen af det, man faar. Så blev der talt for håndværkerne, der blev takket for donationer og anden hjælp, 30 mandlige gymnaster viste deres kunnen, og Hans Chr. Petersen, Nordgaard, gav den mangeårige og ihærdige formand for det gamle forsamlingshus, Niels Larsen, pæne ord om hans store arbejde. Niels Larsen takkede bevæget, fordi man huskede ham. Ved det efterfølgende aftenarrangement stod talerne igen i kø, Pastor Dalsager talte for Danmark, og under Indvielsen herskede en højtidelig Stemning og en god Aand, der lovede godt for Fremtiden. Ved Kaffebordet herskede den bedste og fornøjeligste Stemning; der blev sunget flere Sange ved Bordet. Efter at Salen var ryddet, dansedes der til Kl. 12. Og så havde Sigerslev fået et nyt forsamlingshus. I nød... De samvittighedsfulde referenter fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i de næste mange år giver et fint billede af livet i forsamlingshuset og dermed et indtryk af udviklingen i landsbylivet og det omgivende samfund. Således må den første ordinære generalforsamling afholdes i strid med vedtægternes bestemmelse om, at den slags altid finder sted i oktober. I 1918 bliver det først d. 13. december Grunden er epidemien 28

7 (Den Spanske Syge) konstateres det nøgternt. Da Sigerslevs nye forsamlingshus indvies, er det krigstid. Den 1. Verdenskrig brager og giver knaphed. Den slags blev dog nok en slags hverdag og gav tålmodighed, og efter krigens afslutning kan man i forsamlingshuset så april 1919 skrive, at da der nu igen findes god Fernis til overkommelig Pris, skal alle Gulve ferniseres og Flagstang og Stakit males. Krigen og dens afslutning giver fællesfølelse og nationalt engagement, og også i Sigerslev skulle det fejres, da Sønderjylland blev genforenet med moderlandet. I 1920 blev der holdt fest i anledning af genforeningen, og ti år senere lægger bestyrelsen med lærer Waaben i spidsen et stort arbejde i at få rejst en Genforeningssten i byen. Der rundsendes en liste, hvor bidragydere kan skrive sig op, og der findes en egnet sten i Lund. Den vejer ca kilo og gårdejer Johannes Larsen, Borggaard, skænker et hjørne af sin have til stenen. D. 15. juni afsløres stenen af landstingsmand, borgmester Jensen-Stevns, Storehedinge. Stenen får indskriften: Minde om Genforeningen med Sønderjylland 1920 Sværdtid er endt, Det er Plovtid paany, Vennetid, Frændetid, Grotid og Gry Det var en tid med store følelser, og de nåede helt ind i referaterne: Ved Afsløringen herskede en smuk, national Stemning. Sådan kom det store ind i det små. Og da den økonomiske krise ramte det meste af verden i , så gik heller ikke forsamlingshuset ram forbi: Det vedtoges, at nøjes med at afholde Efterårsmødet som Aftenmøde med et par lokale Talere (en foreløbig Ordning grundet på de økonomisk daarlige Tider). Man enedes om at forhandle med Skomager Madsen om en klækkelig Nedsættelse af Honoraret for Rengøringen. Hvis Forhandlingerne ikke fører til det ønskede Resultat, opsiges han som Vært, og Stillingen opslaas ledig. Jo, der skulle spares, hvor der kunne. Skomager Madsen var nu ikke sådan at bide skeer med i første omgang. Forhandlingerne førte ikke til et gunstigt resultat, og pladsen som vært blev opslået. Men skomageren har nok også haft brug for penge, for i sidste ende genansættes han til nedsat løn, 50 kroner årligt. Og det er åbenbart gået endda, for Madsen bliver i stillingen som vært helt frem til 1942, hvor han siger op. Men da har han også guldbryllup, som forsamlingshuset i øvrigt holder for skomageren og hans guldbrud. Der er også det med spiritussen. I disse år er det dog ikke længere det moralsk anstødelige, der forhindrer bajersk-øllen og snapsen i at indgå ved arrangementerne. Det er den manglende tilladelse. I 1937 må der ligefrem indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, for politimesteren har meddelt, at man for fremtiden ikke skal regne med spiritusbevilling ved festlige lejligheder. Bestyrelsen går sammen med Bjælkerup og Tommestrups forsamlingshuse og søger en fælles bevilling. Sådan en kostede 260 kroner i engangssum og 120 kroner i årlig afgift. Men Tommestrup og Bjælkerup får afslag, og i Sigerslev må der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling. Her kommer dog så få, at det vigtige punkt må udsættes til den ordinære generalforsamling, hvor det besluttes at søge bevillingen selv. Men det nytter ikke. Der kommer et afslag og hvornår det igen lykkes at få lov at nyde spiritus i festligt lag fremgår ikke af referaterne og lyst Trods år med krige og økonomisk lavvande var der også plads til munterhed 29

8 Fra gymnastikopvisning i ca Niels E. Nielsens morfar var sognefoged og i et erindringsglimt husker forfatteren, hvordan det gik for sig i forsamlingshuset i 30- erne: Jeg var tolv-tretten år, og der var fest i forsamlingshuset, vist en nytårsfest. Alt gik roligt som sædvanlig, men ud på aftenen, mens de unge dansede, og de ældre tog en stille makker-sjavs i stuerne, trængte tre-fire fremmede berusede sig ind...karle fra en af egnens herregårde, hvis folkehold ikke havde ry for rolighed. De brølede værten ud fra køkkenet og krævede flyversjusser. Værten nægtede dem det, som man kunne vente. De trængte ikke hårdt til mer. Da blev de meget vrede. De vendte sig stuen rundt, og bød byfolket på klø. Jeg sad på en bænk, både skræmt og livsalig, for det så ud til adskilligt. Folk skottede betænkeligt til hverandre, man rømmede sig. For karlene var olme, af det sjak man kalder forsamlingshuspirater. Da gik døren op. Morfar stod der. Han havde været gæst andetsteds, men ville lige se ind. Ligesom gamle landbetjente besad han en sans for at være, hvor der var brug for ham. Han var i grå stortrøje, pelshue og galocher og næsten ikke til at blive bange for. Men han stod ikke og trådte tæer. Endnu fra tærsklen bad han karlene forføje sig bort, og skønt hans stemme var lav, lød det ikke forsagt. Alligevel begik karlene den fejl at stille sig an med næverne; de bød ham flytte sig eller slås. Han rørte sig ikke, svarede dem ikke. Men hans ansigt blev med ét ejendommeligt strengt og furet. Uden sind var han ikke, forstod jeg pludselig og var glad for, at jeg ikke havde budt ham på tæv. Karlene var ikke af en meget anderledes mening. Da de havde set lidt på ham, sank næverne, og de olme blikke veg. De skubbede sig stille mod døren. Han gav villigt plads, og de hummede sig sidelæns, næsten ængsteligt forbi. Derpå smilede han, skød det af sig, bød godnat og gik, upåfaldende som han kom. Det varede noget, før næste kort smækkede i bordpladen. 30

9 og fest. Der holdes møder, der tales, ungdommen holder fastelavnsridning, der spilles dilettant, holdes pakkefester, andespil og præmie-vist, som det staves, bliver en succes, der samler folk. Efterårsmøderne følger højskolebuddet om oplysning med talere fra nær og fjern og anledninger til opbyggelig diskussion, debat og præsentation af udenbys synspunkter. Men først og fremmest gøres der gymnastik. I vinterhalvåret var forsamlingshuset stedet, hvor man mødes flere gange om ugen til kraftspring, strækøvelser og snak. I festskriftet fra husets 75 års jubilæum i 1992 fortalte den mangeårige leder af gymnastikken, Holger Nielsen: Det var indrettet efter den tids gymnastik, med dejlige nye ribber på hele østvæggen, desuden bommen, som var meget let at stille op. Det var blot at skubbe bomstolpen ud midt på gulvet, hvor den faldt i hak, skubbe de dertil indrettede jernspir ned i gulvet, hente bommene henne ved nordvæggen, disse var meget fikst gemt nede under gulvet, der skulle Niels E. Nielsen:... Israel kæmper for sin ret til at leve, siger foredragsholderen, en kendt overrabbiner. Hans ansigt er roligt, men i stemmens dyb dirrer noget. Hvad han siger, er ikke tungeleg. Tilhørerne fra landsbyen sidder aldeles ubevægelige med lukkede ansigter, uden et blik på taleren. Og dog bygges usynlige strømme op mellem parterne. Hvert ord opfanges og gemmes til senere påmindelse. Ingen er sværere og mere krævende at tale for, men ingen kan heller lytte som landbyens folk, for deres øren og sind er skærpede af markernes, engenes og nattens stilhed, og de kan endnu af og til, modsat mange, finde tid til at tænke.... Israel vil sejre eller dø... Efterårsmøde i forsamlingshuset. Gymnaster, fra opvisning i Sierslev Forsamlingshus ca

10 blot lukkes en lem op, så kunne bommene hurtigt bæres de få meter på plads. Det er vel snart kun få nulevende, der rigtigt har været med til det. Men såvel ribbe- som bomøvelser var et vigtigt redskab til den tids kraftkrævende gymnastiktræning. Jo for mig står forsamlingshuset stadig som stedet, hvor vi øvede os som gymnaster. Vi var mange om det. Vi er jo tilbage til den tid, hvor der var mange unge i byen. På gårdene var der både karle og piger. Og en ny krig kommer. Igen sætter det aftryk, og forsamlingshuset med gymnastikken er med til at fortælle historien om den stemning, der prægede alle i de fem år. For Holger Nielsen og hans gymnaster kom besættelsen i vejen for den forestående amtsopvisning, der skulle afholdes den 10. april: Vi, der oplevede den 9. april 1940 ved jo, at alt og alle planer blev sønderrevet. Jeg stod den aften ved Munkegaarden. Jeg kunne blot meddele dem, der havde trodset den indførte mørkelægning og mødte op, at amtsopvisningen var aflyst. Det var en trist og megt betænkelig lille skare. Ingen af os vidste, hvad kommende dage ville føre frem, men een ting var sikkert. Der ville ikke blive mere gymnastik eller opvisning det år. Den hjemlige opvisning i forsamlingshuset har altid været en oplevelse. I krigsårene var det, som om alting blev en tak større. Vi havde i disse år meget stor tilslutning, vi havde meget store hold, både karlehold og pigehold. Det var som så meget man trængte til at samles om noget. Den 2. verdenskrig medfører, at aktiviteterne indskrænkes i forsamlingshuset. Det sædvanlige efterårsmøde må aflyses, men så kan man jo finde andet at fejre. I stedet hyldes Kong Christian d. 10, da han fylder 70 år ved en smuk national Sammenkomst, hvor der tales af Konsulent Johansen m.fl., ligesom der blev sunget en Del. Niels E. Nielsen: Til spændbøjning op! Kommandoen smælder fra salens høje vægge med de mørkegrønne paneler. Femten stærke karlekroppe skyder i bue ud fra ribberne, femten faste kroppe uden et gram fedt, trænet i hårdt arbejde i markernes frie luft. Kun den uundgåelige Per Sidstensjok klatter ned igen, rød og nervøs. Han har ikke bugmusklerne endnu. Lederen, en ung gårdbestyrer fra landsbyen, træder til: Til spændbøjning op! Det smælder igen, og en kyndig hånd støtter Sidstensjoks lænd. Og nu kan han sørme! Gymnastik i forsamlingshuset. Og da kongen dør i 1947, holdes der mindefest i anledning af bisættelsen d. 30. april. Det nationale med kongehuset som symbol står stærkt, og det kan man mødes om i forsamlingshuset: Man samledes ved Kaffeborde, hvor Formanden bød velkommen. Lærer Waaben talte og mindedes vor afdøde Konge. Pastor Henneke talte om Kongedømmet, Jens P. Jensen for vort nye Kongepar og Aksel Hansen for Danmark. Der foresloges en Indsamling til Danmarks Frihedsfond, hvortil indkom 58 kroner. En anden æra slutter. Initiativtager, drivkraft og ildsjæl lærer Waaben slutter sit arbejde for forsamlingshuset efter næsten 30 år som formand. Posten overtages i 1946 af Harald Dalgaard, mens Waaben vedbliver med at være en hyppig taler og oplæser i mange år fremover ved arrangementer. De nye tider Fra 1960 erne og i årtierne derefter bærer livet i forsamlingshuset stadig tydeligt præg af udviklingen. Det er tider med stigende velstand, kvinder på arbejde uden- 32

11 for hjemmet og mange nye fritidsmuligheder. De fleste får fjernsyn, bil og langt større mulighed for at opleve verden udenfor landsbyens og sognets grænser. Protokollerne kan berette om stor tilslutning til dilettantforestillingerne, mens det kniber med med de traditionelle efterårsmøder, der efterhånden ebber helt ud. Da Sierslev Forsamlingshus kan holde 50 års jubilæumsfest, møder kun 40 frem. Og den ringe tilslutning ses alle steder. Den ellers så aktive fritidsklub, som i en del år har bidraget med både penge og arbejdskraft, holder op, gymnastikken stopper også, og økonomien er skidt. I 1971 er der hverken høstfest eller møder kun dilettanten kan få folk til at møde frem. Men måske forandrer tingene sig igen. I hvert fald er status for Sierslev Forsamlingshus her tæt på 2010, at det står - og står ganske godt. Der er igen aktiviteter i huset; teatercafé med bl.a. moderne opførsel af H. C. Andersens Den grimme ælling, hvor også computerteknikken har været i brug, har afløst tidligere tiders dilettantforestilling, og et halvt hundrede borgere mødes 8-10 gange i vinterens løb til fællesspisning. Bankospil og den traditionelle whistklub er ugentlige anledninger til at mødes, ligesom et årligt loppemarked giver tilskud til pengekassen. Til gengæld er det ovre med foreningerne og gymnastikken. Som i forsamlingshuse landet over er det udlejning til private formål, der giver omsætning fællesskaberne har forandret sig fra dengang, formålet var at bidrage til Skyttesagen og Folkelivets fremme, frivillig legemsøvelse såvel af voksne som af børn under ledelse og til afholdelse af folkelige, politiske og kristelige møder. Men opbakningen findes stadig med små hundrede betalende medlemmer. Og som det har været gældende siden 1881 er et nødvendige omdrejningspunkt en aktiv bestyrelse, der vil lægge kræfter i at åbne dørene og sørge for rammerne. Niels E. Nielsen: Man har vel endnu noget tilovers for sit hus...en utænkelig tanke at undvære det. Hvor skulle man ellers gå hen med sine tusind gøremål? I 2009 Bestyrelsen består af: Gunnar Grimstrup, formand, Finn Pedersen, Jeanette Vestergaard, Helle Nielsen (?) Vivian Hansen, Jørgen Jensen, Ole Larsen. Noter I artiklen optræder bynavnet Sigerslev både som Sierslev og Siersløv. Når der citeres fra referater og protokoller, er der gengivet den daværende stavemåde. Ellers bruges stavemåden Sigerslev, som er den nugældende. Niels Erik Nielsen, bedre kendt som Niels E. Nielsen, blev født d. 13. februar 1924 i Sigerslev. Han var oprindeligt uddannet tømrer og levede det meste af sit liv i Sigerslev. Det var landsbylivet med dets forunderlige tildragelser og mangfoldighed, der fascinerede ham men han drog også ofte det omkringliggende samfund ind i det. Han var f.eks optaget af de års stigende miljøproblemer, atomtrussel, den almindelige effektivisering og af bygningen af raketbasen på Stevns i begyndelsen af 1960 erne. Med fødderne solidt plantet i den stevnske muld så han både indad og langt ud også til samfund i fremtiden, og han blev en af Danmarks få science-fictionforfattere. Han skrev et væld af bøger, næsten en om året, debuterede i 1950 med Røde Tåger og kom på Finansloven i 1965 i form af legater fra Statens Kunstfond. Niels E. Nielsen var gift med forfatteren, Dagmar Nielsen. Niels E. Nielsen døde d. 9. november

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere