Sierslev forsamlingshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sierslev forsamlingshus 1881-1970"

Transkript

1 Sierslev forsamlingshus Af Xxx Xxx 23

2 Forsamlingshuset er så givet landsbyens hjerte og nervecentrum. Uden det var den hele organisme nok kun en samling huse, noget efter en massefabrikeret rækkehusforstad, hvor man spiser og sover og næppe kender nabo og genbo et sted at bo, lige så kært som andre, just fordi det er en samling huse. (forfatter Niels E. Nielsen i Sjællands gyldne agre ) Det er fredag d. 24. juni Hos værtshusholder J. Clemmesen i Store Heddinge holdes der møde, og de 32 mænd, der deltager, beslutter at danne et interessentskab og opføre et gymnastik- og forsamlingshus i Siersløv, som det dengang kaldtes. Initiativet får også et navn: Gymnastik- og Forsamlingsforeningen Siersløv. Og hvad behovet var for at bygge et fælles hus, kan læses af de vedtægter, der besluttes den sommeraften lige efter Sct. Hans. Den første paragraf beskriver formålet sådan: Foreningens formål er at bygge og vedligeholde et Gymnastik- og Forsamlingshus for derved at bidrage til Skyttesagen og Folkelivets fremme. Og hvordan huset skulle bruges, er der også klare ideer om: Bygningen må, uden godtgjørelse, bruges til alt, hvad der henhører under frivillig legemsøvelse såvel af voksne som af børn, når det sker under ledelse. Til afholdelse af folkelige, politiske og kristelige møder. Møderne skal være offentlige, så enhver har uhindret adgang imod at erlægge den af styrelsen fastsatte indgangspris. Til møder af private foreninger og selskaber, når styrelsen intet har derimod... De enkle vedtægter afspejler tiden i begyndelsen af 1880erne. Overalt i landet blev der bygget forsamlingshuse, for hvor kunne man ellers samles til de forskellige aktiviteter, som højskoleånden, andelstanken og den politiske vækkelse gav mod på? Kun på de større gårde var der plads til mange mennesker, men nu skulle alle kunne være med, også dem med de små midler og ringe indflydelse. Derfor var formålet at give plads til både krop og sjæl, til benspjæt og berigende ord og meninger, og så længe tilbuddet var af bred interesse og til almen oplysning, så skulle huset frit kunne benyttes. Niels E. Nielsen: Det var helt privat. Man tegnede aktier, kemisk fri for udbytte, man kørte grus, sten og tømmer sammen. Der var begejstring til stede. Og husene blev rejst, næsten altid efter samme plan: En stor, lys sal, nogle mindre tilstødende stuer, køkken og... skal indrømmes... nødtørftige toiletteforhold. Heller ikke formålsparagraffen varierede stort. Huset skulle uden forskel tjene styrkelsen af legeme og ånd: Idræt, især gymnastik, og kulturelt arbejde, foredrag, sangmøder og deslige. Og det skulle være frit uden beregning af leje. Huset skulle opføres dels for private midler og dels ved et garanteret lån. De, der indskød penge, blev kaldt garanter, og de havde ejendomsret til bygningen og måtte ikke afhænde til andre. Skulle det ske, at lånet og indskuddene en dag blev tilbagebetalt, så måtte ingen have fordel af overskuddet det skulle tilfalde Skytteforeningen herpå egnen. Den første styrelse blev valgt og bestod af gårdmand Hans Nielsen, Siersløv, gmd. Jørgen Henriksen, Siersløv, gmd. Kristian Rasmussen, Siersløv, bestyrer Niels Larsen, Siersløv, Hans Hansen, Siersløv, gmd. Peter Andersen, Renge og gmd. Niels Eriksen, Tommestrup. Til formand udnævntes Niels Larsen og styrelsens første beslutning blev derefter, at huset skulle opføres af grundmur, 24

3 at det skulle tækkes med pap, have bræddegulv og være indrettet med et flytteligt skillerum, der kunne opsættes to steder for at kunne få såvel et mindre rum som et større. Der skulle jo tages hensyn til opvarmningen. Og så indledes der forhandlinger med gårdmand Hans Larsen om at leje jord af ham på Trommeslagervej. Sigerslevs første forsamlingshus kom altså til at ligge udenfor byen. Det første år I 1882 kommer der liv i huset, og styrelsen får afprøvet vedtægterne. For der skal siges ja og nej, når nogen vil benytte det nye forsamlingshus. En af de første er værtshusholder Svensen i Store Heddinge. Fra ham var kommet et andragende om at leje øvelseshuset, som det kaldtes i de første år, til afholdelse af et offentligt bal. Men: Styrelsen fandt ikke at kunde indlade sig herpå. Mere held havde Stevns Herreds Skytteforening. Den får tilladelse til at afholde en gymnastikprøve med efterfølgende foredrag, hvis Skytteforeningen afholder alle udgifter, og husejerne har fri adgang. Og fra første klirren af en kaffekop har økonomien spillet en helt central rolle i driften af det nye øvelseshus. Ofte nævnes det i den gamle protokol, at arrangementerne ikke må medføre udgifter for huset - som da Dansk Højskoleforening tillades at holde foredrag med pastor Frederik Nygaard. På den første ordinære generalforsamling må kasseren da også konstatere, at regnskabet viser en underbalance på 212 kroner, og hver garant må indskyde 10 kroner som rentefrit lån. I de efterfølgende mange år afholdes ikke en eneste generalforsamling, hvor garanterne slipper for at hoste op med flere penge og kun få år efter stiftelsen besluttes det, at de ikke længere har gratis adgang til de enkelte foredragsmøder. Hver en krone tæller. Et levende hus At der var brug for et fælles hus at mødes i står klart af referaterne fra styrelsesmøderne i årene fremover. Der tages hver gang stilling til, hvilke arrangementer der kan godkendes, og billedet er broget og mangfoldigt. Foreninger og selskaber af enhver art holder møder og sammenkomster og et udpluk viser, hvordan det danske foreningsliv også har været repræsenteret i Sigerslev og omegn: Evangelisk-Luthersk Missionsselskab, Store Heddinge Landsogns Forbrugsforening, Komitteen til afholdelse af et Folkemøde, Brandkassen, De Frisindede Foreninger i Storehedingekredsen, Fremskridtsforeningen, Totalafholdsmøde, Husflidsforeningen for Storehedinge Landsogn, Sangforeningen og mange flere. Indholdet er ofte det samme: møde med foredrag og kaffe, måske bal bagefter. Men moralen vogtes der over. Da Sygekassen i Storehedinge Landsogn f.eks ansøger om at måtte benytte huset til et offentligt bal, bliver der sagt nej. Derimod mener bestyrelsen velvilligt at kunne overlade huset til sygekassen i et eller andet veldædigt øjemed. Smagsdommere og moralvogtere er ingen ny opfindelse! Langt ind i det nye århundrede holdes der på tugt og dyder, og det rammer blandt andre Den Selskabelige Forening i Sierslev, der i 1908 søger om at bruge huset til maskerade. Foreningen får bestemt nej med henvisning til vedtægterne, for dem blev der ikke set stort på. Året efter får foreningen dog tilladelse til at holde bal, men det går ikke så godt efter bestyrelsens mening. Bestyrelsen fandt, at det ikke var gået så pænt til, som det burde ved et høstbal, som Den Selskabelige Forening i Sierslev havde lejet huset til. Det overdrages til forretningsudvalget at meddele nævnte forening, at om sligt gentager sig, vil de ikke kunne få huset til afbenyttelse mere. 25

4 Fra gymnastikopvisning i ca Dans med mådehold Det betyder også, at det med dans er et vanskeligt spørgsmål. Da en danselærer første gang beder om at måtte leje huset til danseøvelser, er bestyrelsen delt i to lejre, og dermed bliver ansøgningen afvist. Året efter, i 1889, får danselærerinde fru Emma Sommer dog tilladelse i tre sommeruger til at holde dansekursus under betingelse af, at hun holder huset tilbørligt rent, viger pladsen, hvis foreningen selv skal bruge huset en enkelt aften, samt at der ved undervisningen ikke må findes eller nydes spiritus under nogen som helst form. Og skulle fru Sommer få tanke om at holde afslutningsbal, kræver det en særlig tilladelse, der kun kan overvejes, hvis arrangementet udelukkende er for elever og forældre, og hvis der ikke drikkes spiritus. Også i de kommede år gives der tilladelse til danseundervisning men bestyrelsen forbeholder sig ret til at komme tilstede under danseøvelserne. Det skulle jo gå pænt og ordentligt for sig. Den korte levetid Der går ikke mange år, før bestyrelsen må tage stilling til husets hurtige forfald. Allerede i 1894 bliver det første udvalg nedsat for at forberede en istandsættelse eller en helt ny opførelse. Og det besluttes at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling om sagen. Herefter bliver der stille i protokollen, indtil det i 1896 besluttes at afholde en ny ekstraordinær generalforsamling, for at få garanternes samtykke til at sælge huset. I første omgang besluttes det dog at forsøge at samle nye garanter og at gå i gang med at renovere forsamlingshuset på Trommeslagervej. Med hiv og sving skrabes der penge ind igen må især garanterne holde for der hvidtes, tjæres og renses kakkelovne og repareres, hvor det værste forfald er sat ind. Og tilbygninger kommer til. I 1900 en hestestald ved husets nordre gavl og året efter vedtages det at opføre en tilbygning ved retiraderne, saadan at der kan indrettes et pissoir. Endvidere besluttes at anskaffe en flag- 26

5 Gymnaster ved Øvelsehuset ved Asylet Trommeslagervej (fattiggården). Sognets første forsamlingshus. Bygget 1881 og ophørt stang, og hvis ikke det gamle flag findes og er brugbart, da at købe et nyt. Et par år efter forsamlingshusets 25 års fødselsdag kommer en henvendelse til bestyrelsen fra et udvalg, der arbejder for et hus i Sigerslev by. Udvalget spørger til garanternes mening om spørgsmålet, og henvendelsen bliver et punkt på den næste generalforsamling. Den holdes d. 12. oktober 1908, og her bliver garanterne stillet frie til at træde ud af forsamlingshuset, mens de tilbageblevne fortsætter driften som hidtil. 16 garanter benytter sig af muligheden. Der går yderligere otte år, før punktet om at nedlægge den gamle forening igen kommer på generalforsamlingen. I referatet fra 1916 står: Der udspandt sig forhandling om den eventuelle opløsning af det gamle selskab, hvor flere havde ordet. Resultatet blev, at der vedtages en nedlæggelse, såfremt en ny forening opstår. Det afprøves kort tid efter, hvor byens beboere indkaldes til et møde om sagen. Mødet afholdes d. 6. december, og her er der enstemmig opbakning til at bygge et nyt hus inde i byen. Finansieringen besluttes også; der skal rejses aktier á 25 kroner, så der kan tegnes stor eller lille sum efter evne. Som formand for det udvalg, der skal føre planerne ud i livet, vælges lærer S. M. Waaben. Det skulle vise sig at være et godt valg lærer Waaben kom til at stå i spidsen for det kommende forsamlingshus og var en engageret drivkraft som formand i 29 år. I løbet af 1917 realiseres beslutningen om at bygge et nyt forsamlingshus og d. 6. december holdes den afsluttende gene - ralforsamling for garanterne i det gamle forsamlingshus, kasserer Hans Jensen får til opgave at gøre regnskabet færdigt og indbetale det overskydende beløb til den stedlige skyttekredsformand. Og Hermed er saa det gamle Selskab opløst. 27

6 Rejsegildet 1917 og det nuværende forsamlingshus Et nyt hus bygges i Sigerslev Da er det nye forsamlingshus blevet bygget og behørigt indviet. Det sker d. 1. december, og over 300 beboere deltager i festlighederne kl. 14: Efter Formandens Indledning holdt Pastor Dalsager en særdeles smuk Indvielsestale, hvorefter man staaende sang: Udrunden er de gamle Dage. Derefter talte Provst Lichtenberg, Valløby, om Peer Gynt. Provsten lagde Hjemmene på Sinde, at hvis de unge engang skal kunne gøre noget værdifuldt, maa de have modtaget det i Hjemmet. Man giver igen af det, man faar. Så blev der talt for håndværkerne, der blev takket for donationer og anden hjælp, 30 mandlige gymnaster viste deres kunnen, og Hans Chr. Petersen, Nordgaard, gav den mangeårige og ihærdige formand for det gamle forsamlingshus, Niels Larsen, pæne ord om hans store arbejde. Niels Larsen takkede bevæget, fordi man huskede ham. Ved det efterfølgende aftenarrangement stod talerne igen i kø, Pastor Dalsager talte for Danmark, og under Indvielsen herskede en højtidelig Stemning og en god Aand, der lovede godt for Fremtiden. Ved Kaffebordet herskede den bedste og fornøjeligste Stemning; der blev sunget flere Sange ved Bordet. Efter at Salen var ryddet, dansedes der til Kl. 12. Og så havde Sigerslev fået et nyt forsamlingshus. I nød... De samvittighedsfulde referenter fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i de næste mange år giver et fint billede af livet i forsamlingshuset og dermed et indtryk af udviklingen i landsbylivet og det omgivende samfund. Således må den første ordinære generalforsamling afholdes i strid med vedtægternes bestemmelse om, at den slags altid finder sted i oktober. I 1918 bliver det først d. 13. december Grunden er epidemien 28

7 (Den Spanske Syge) konstateres det nøgternt. Da Sigerslevs nye forsamlingshus indvies, er det krigstid. Den 1. Verdenskrig brager og giver knaphed. Den slags blev dog nok en slags hverdag og gav tålmodighed, og efter krigens afslutning kan man i forsamlingshuset så april 1919 skrive, at da der nu igen findes god Fernis til overkommelig Pris, skal alle Gulve ferniseres og Flagstang og Stakit males. Krigen og dens afslutning giver fællesfølelse og nationalt engagement, og også i Sigerslev skulle det fejres, da Sønderjylland blev genforenet med moderlandet. I 1920 blev der holdt fest i anledning af genforeningen, og ti år senere lægger bestyrelsen med lærer Waaben i spidsen et stort arbejde i at få rejst en Genforeningssten i byen. Der rundsendes en liste, hvor bidragydere kan skrive sig op, og der findes en egnet sten i Lund. Den vejer ca kilo og gårdejer Johannes Larsen, Borggaard, skænker et hjørne af sin have til stenen. D. 15. juni afsløres stenen af landstingsmand, borgmester Jensen-Stevns, Storehedinge. Stenen får indskriften: Minde om Genforeningen med Sønderjylland 1920 Sværdtid er endt, Det er Plovtid paany, Vennetid, Frændetid, Grotid og Gry Det var en tid med store følelser, og de nåede helt ind i referaterne: Ved Afsløringen herskede en smuk, national Stemning. Sådan kom det store ind i det små. Og da den økonomiske krise ramte det meste af verden i , så gik heller ikke forsamlingshuset ram forbi: Det vedtoges, at nøjes med at afholde Efterårsmødet som Aftenmøde med et par lokale Talere (en foreløbig Ordning grundet på de økonomisk daarlige Tider). Man enedes om at forhandle med Skomager Madsen om en klækkelig Nedsættelse af Honoraret for Rengøringen. Hvis Forhandlingerne ikke fører til det ønskede Resultat, opsiges han som Vært, og Stillingen opslaas ledig. Jo, der skulle spares, hvor der kunne. Skomager Madsen var nu ikke sådan at bide skeer med i første omgang. Forhandlingerne førte ikke til et gunstigt resultat, og pladsen som vært blev opslået. Men skomageren har nok også haft brug for penge, for i sidste ende genansættes han til nedsat løn, 50 kroner årligt. Og det er åbenbart gået endda, for Madsen bliver i stillingen som vært helt frem til 1942, hvor han siger op. Men da har han også guldbryllup, som forsamlingshuset i øvrigt holder for skomageren og hans guldbrud. Der er også det med spiritussen. I disse år er det dog ikke længere det moralsk anstødelige, der forhindrer bajersk-øllen og snapsen i at indgå ved arrangementerne. Det er den manglende tilladelse. I 1937 må der ligefrem indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, for politimesteren har meddelt, at man for fremtiden ikke skal regne med spiritusbevilling ved festlige lejligheder. Bestyrelsen går sammen med Bjælkerup og Tommestrups forsamlingshuse og søger en fælles bevilling. Sådan en kostede 260 kroner i engangssum og 120 kroner i årlig afgift. Men Tommestrup og Bjælkerup får afslag, og i Sigerslev må der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling. Her kommer dog så få, at det vigtige punkt må udsættes til den ordinære generalforsamling, hvor det besluttes at søge bevillingen selv. Men det nytter ikke. Der kommer et afslag og hvornår det igen lykkes at få lov at nyde spiritus i festligt lag fremgår ikke af referaterne og lyst Trods år med krige og økonomisk lavvande var der også plads til munterhed 29

8 Fra gymnastikopvisning i ca Niels E. Nielsens morfar var sognefoged og i et erindringsglimt husker forfatteren, hvordan det gik for sig i forsamlingshuset i 30- erne: Jeg var tolv-tretten år, og der var fest i forsamlingshuset, vist en nytårsfest. Alt gik roligt som sædvanlig, men ud på aftenen, mens de unge dansede, og de ældre tog en stille makker-sjavs i stuerne, trængte tre-fire fremmede berusede sig ind...karle fra en af egnens herregårde, hvis folkehold ikke havde ry for rolighed. De brølede værten ud fra køkkenet og krævede flyversjusser. Værten nægtede dem det, som man kunne vente. De trængte ikke hårdt til mer. Da blev de meget vrede. De vendte sig stuen rundt, og bød byfolket på klø. Jeg sad på en bænk, både skræmt og livsalig, for det så ud til adskilligt. Folk skottede betænkeligt til hverandre, man rømmede sig. For karlene var olme, af det sjak man kalder forsamlingshuspirater. Da gik døren op. Morfar stod der. Han havde været gæst andetsteds, men ville lige se ind. Ligesom gamle landbetjente besad han en sans for at være, hvor der var brug for ham. Han var i grå stortrøje, pelshue og galocher og næsten ikke til at blive bange for. Men han stod ikke og trådte tæer. Endnu fra tærsklen bad han karlene forføje sig bort, og skønt hans stemme var lav, lød det ikke forsagt. Alligevel begik karlene den fejl at stille sig an med næverne; de bød ham flytte sig eller slås. Han rørte sig ikke, svarede dem ikke. Men hans ansigt blev med ét ejendommeligt strengt og furet. Uden sind var han ikke, forstod jeg pludselig og var glad for, at jeg ikke havde budt ham på tæv. Karlene var ikke af en meget anderledes mening. Da de havde set lidt på ham, sank næverne, og de olme blikke veg. De skubbede sig stille mod døren. Han gav villigt plads, og de hummede sig sidelæns, næsten ængsteligt forbi. Derpå smilede han, skød det af sig, bød godnat og gik, upåfaldende som han kom. Det varede noget, før næste kort smækkede i bordpladen. 30

9 og fest. Der holdes møder, der tales, ungdommen holder fastelavnsridning, der spilles dilettant, holdes pakkefester, andespil og præmie-vist, som det staves, bliver en succes, der samler folk. Efterårsmøderne følger højskolebuddet om oplysning med talere fra nær og fjern og anledninger til opbyggelig diskussion, debat og præsentation af udenbys synspunkter. Men først og fremmest gøres der gymnastik. I vinterhalvåret var forsamlingshuset stedet, hvor man mødes flere gange om ugen til kraftspring, strækøvelser og snak. I festskriftet fra husets 75 års jubilæum i 1992 fortalte den mangeårige leder af gymnastikken, Holger Nielsen: Det var indrettet efter den tids gymnastik, med dejlige nye ribber på hele østvæggen, desuden bommen, som var meget let at stille op. Det var blot at skubbe bomstolpen ud midt på gulvet, hvor den faldt i hak, skubbe de dertil indrettede jernspir ned i gulvet, hente bommene henne ved nordvæggen, disse var meget fikst gemt nede under gulvet, der skulle Niels E. Nielsen:... Israel kæmper for sin ret til at leve, siger foredragsholderen, en kendt overrabbiner. Hans ansigt er roligt, men i stemmens dyb dirrer noget. Hvad han siger, er ikke tungeleg. Tilhørerne fra landsbyen sidder aldeles ubevægelige med lukkede ansigter, uden et blik på taleren. Og dog bygges usynlige strømme op mellem parterne. Hvert ord opfanges og gemmes til senere påmindelse. Ingen er sværere og mere krævende at tale for, men ingen kan heller lytte som landbyens folk, for deres øren og sind er skærpede af markernes, engenes og nattens stilhed, og de kan endnu af og til, modsat mange, finde tid til at tænke.... Israel vil sejre eller dø... Efterårsmøde i forsamlingshuset. Gymnaster, fra opvisning i Sierslev Forsamlingshus ca

10 blot lukkes en lem op, så kunne bommene hurtigt bæres de få meter på plads. Det er vel snart kun få nulevende, der rigtigt har været med til det. Men såvel ribbe- som bomøvelser var et vigtigt redskab til den tids kraftkrævende gymnastiktræning. Jo for mig står forsamlingshuset stadig som stedet, hvor vi øvede os som gymnaster. Vi var mange om det. Vi er jo tilbage til den tid, hvor der var mange unge i byen. På gårdene var der både karle og piger. Og en ny krig kommer. Igen sætter det aftryk, og forsamlingshuset med gymnastikken er med til at fortælle historien om den stemning, der prægede alle i de fem år. For Holger Nielsen og hans gymnaster kom besættelsen i vejen for den forestående amtsopvisning, der skulle afholdes den 10. april: Vi, der oplevede den 9. april 1940 ved jo, at alt og alle planer blev sønderrevet. Jeg stod den aften ved Munkegaarden. Jeg kunne blot meddele dem, der havde trodset den indførte mørkelægning og mødte op, at amtsopvisningen var aflyst. Det var en trist og megt betænkelig lille skare. Ingen af os vidste, hvad kommende dage ville føre frem, men een ting var sikkert. Der ville ikke blive mere gymnastik eller opvisning det år. Den hjemlige opvisning i forsamlingshuset har altid været en oplevelse. I krigsårene var det, som om alting blev en tak større. Vi havde i disse år meget stor tilslutning, vi havde meget store hold, både karlehold og pigehold. Det var som så meget man trængte til at samles om noget. Den 2. verdenskrig medfører, at aktiviteterne indskrænkes i forsamlingshuset. Det sædvanlige efterårsmøde må aflyses, men så kan man jo finde andet at fejre. I stedet hyldes Kong Christian d. 10, da han fylder 70 år ved en smuk national Sammenkomst, hvor der tales af Konsulent Johansen m.fl., ligesom der blev sunget en Del. Niels E. Nielsen: Til spændbøjning op! Kommandoen smælder fra salens høje vægge med de mørkegrønne paneler. Femten stærke karlekroppe skyder i bue ud fra ribberne, femten faste kroppe uden et gram fedt, trænet i hårdt arbejde i markernes frie luft. Kun den uundgåelige Per Sidstensjok klatter ned igen, rød og nervøs. Han har ikke bugmusklerne endnu. Lederen, en ung gårdbestyrer fra landsbyen, træder til: Til spændbøjning op! Det smælder igen, og en kyndig hånd støtter Sidstensjoks lænd. Og nu kan han sørme! Gymnastik i forsamlingshuset. Og da kongen dør i 1947, holdes der mindefest i anledning af bisættelsen d. 30. april. Det nationale med kongehuset som symbol står stærkt, og det kan man mødes om i forsamlingshuset: Man samledes ved Kaffeborde, hvor Formanden bød velkommen. Lærer Waaben talte og mindedes vor afdøde Konge. Pastor Henneke talte om Kongedømmet, Jens P. Jensen for vort nye Kongepar og Aksel Hansen for Danmark. Der foresloges en Indsamling til Danmarks Frihedsfond, hvortil indkom 58 kroner. En anden æra slutter. Initiativtager, drivkraft og ildsjæl lærer Waaben slutter sit arbejde for forsamlingshuset efter næsten 30 år som formand. Posten overtages i 1946 af Harald Dalgaard, mens Waaben vedbliver med at være en hyppig taler og oplæser i mange år fremover ved arrangementer. De nye tider Fra 1960 erne og i årtierne derefter bærer livet i forsamlingshuset stadig tydeligt præg af udviklingen. Det er tider med stigende velstand, kvinder på arbejde uden- 32

11 for hjemmet og mange nye fritidsmuligheder. De fleste får fjernsyn, bil og langt større mulighed for at opleve verden udenfor landsbyens og sognets grænser. Protokollerne kan berette om stor tilslutning til dilettantforestillingerne, mens det kniber med med de traditionelle efterårsmøder, der efterhånden ebber helt ud. Da Sierslev Forsamlingshus kan holde 50 års jubilæumsfest, møder kun 40 frem. Og den ringe tilslutning ses alle steder. Den ellers så aktive fritidsklub, som i en del år har bidraget med både penge og arbejdskraft, holder op, gymnastikken stopper også, og økonomien er skidt. I 1971 er der hverken høstfest eller møder kun dilettanten kan få folk til at møde frem. Men måske forandrer tingene sig igen. I hvert fald er status for Sierslev Forsamlingshus her tæt på 2010, at det står - og står ganske godt. Der er igen aktiviteter i huset; teatercafé med bl.a. moderne opførsel af H. C. Andersens Den grimme ælling, hvor også computerteknikken har været i brug, har afløst tidligere tiders dilettantforestilling, og et halvt hundrede borgere mødes 8-10 gange i vinterens løb til fællesspisning. Bankospil og den traditionelle whistklub er ugentlige anledninger til at mødes, ligesom et årligt loppemarked giver tilskud til pengekassen. Til gengæld er det ovre med foreningerne og gymnastikken. Som i forsamlingshuse landet over er det udlejning til private formål, der giver omsætning fællesskaberne har forandret sig fra dengang, formålet var at bidrage til Skyttesagen og Folkelivets fremme, frivillig legemsøvelse såvel af voksne som af børn under ledelse og til afholdelse af folkelige, politiske og kristelige møder. Men opbakningen findes stadig med små hundrede betalende medlemmer. Og som det har været gældende siden 1881 er et nødvendige omdrejningspunkt en aktiv bestyrelse, der vil lægge kræfter i at åbne dørene og sørge for rammerne. Niels E. Nielsen: Man har vel endnu noget tilovers for sit hus...en utænkelig tanke at undvære det. Hvor skulle man ellers gå hen med sine tusind gøremål? I 2009 Bestyrelsen består af: Gunnar Grimstrup, formand, Finn Pedersen, Jeanette Vestergaard, Helle Nielsen (?) Vivian Hansen, Jørgen Jensen, Ole Larsen. Noter I artiklen optræder bynavnet Sigerslev både som Sierslev og Siersløv. Når der citeres fra referater og protokoller, er der gengivet den daværende stavemåde. Ellers bruges stavemåden Sigerslev, som er den nugældende. Niels Erik Nielsen, bedre kendt som Niels E. Nielsen, blev født d. 13. februar 1924 i Sigerslev. Han var oprindeligt uddannet tømrer og levede det meste af sit liv i Sigerslev. Det var landsbylivet med dets forunderlige tildragelser og mangfoldighed, der fascinerede ham men han drog også ofte det omkringliggende samfund ind i det. Han var f.eks optaget af de års stigende miljøproblemer, atomtrussel, den almindelige effektivisering og af bygningen af raketbasen på Stevns i begyndelsen af 1960 erne. Med fødderne solidt plantet i den stevnske muld så han både indad og langt ud også til samfund i fremtiden, og han blev en af Danmarks få science-fictionforfattere. Han skrev et væld af bøger, næsten en om året, debuterede i 1950 med Røde Tåger og kom på Finansloven i 1965 i form af legater fra Statens Kunstfond. Niels E. Nielsen var gift med forfatteren, Dagmar Nielsen. Niels E. Nielsen døde d. 9. november

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Rustursdigt. Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur. Lyrik 9. Jonas Næbdyr Kyhnæb

Rustursdigt. Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur. Lyrik 9. Jonas Næbdyr Kyhnæb Lyrik 9 Rustursdigt Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur Jonas Næbdyr Kyhnæb Det var i august at russere engang, begyndte at drikke dagen lang og ej at forglemme fælles sang. Turen gik nemlig til

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 - Vi rækker vore hænder frem 728 Du gav mig O Herre 321 - O kristelighed, v 6 O kærlighed

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard Frk. Karma (Final Draft) Af Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard SC 1. INT. PÅ GANGEN - SOMMER - DAG Emma står på gangen og kigger en på Rune, der står med hans venner.

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere