Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer..."

Transkript

1 Nr. 7

2 Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... 5 Borger- og brugerinddragelse... 6 Bruger- og pårørenderåd... 7 Dødsfald... 7 Efterlevelseshjælp... 7 Flytning... 8 Folkepension... 8 Forebyggende hjemmebesøg... 9 Frivillighuset... 9 Genoptræning Handicapkørsel Helbredstillæg Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Hjertestarter Hjælpemidler Høreomsorg Kørekort Kørsel Ledsageordning Licens Lægekørsel Lån til ejendomsskat Madservice Medicintilskud Omsorgstandpleje Pas Personligt tillæg Selvbetjening...21 Snerydning m.m Sygesikring / sundhedskort Tilsyn Varmetillæg Ældreråd Adresser og telefonnumre

3 3 Forord Med denne pjece vil Jammerbugt Kommune gerne orientere om næsten alle de former for hjælp og tilbud, du som pensionist kan få. Hjælp og tilbud er i pjecen opført alfabetisk, og efter hvert emne er der en henvisning til, hvor du kan henvende dig, hvis du vil vide mere. Fra side 24 kan du finde relevante adresser og telefonnumre. Oplysningerne i denne pjece kan også findes på kommunens hjemmeside Flere af emnerne, vil på hjemmesiden være grundigere belyst og der vil være lettilgængelige links til yderligere oplysninger eller andre aktører. Vi håber, du får glæde af denne pjece og af den vejledning du får fra Social- Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen. Venlig hilsen Hanne Madsen Socialdirektør Steen Andersen Formand for Socialudvalget Henv. om evt. forslag / rettelser bedes rettet til: Forvaltningsservice Social, Birthe Laursen, tlf

4 4 Emne Aktivitetscenter Jammerbugt Kommune tilbyder en lang række aktiviteter, til hjemmeboende borgere med varigt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Alle kan rette henvendelse til kommunens myndighedsafdeling, men visitationen foretages altid i samråd med borgeren. Kontakt Myndighedsafdelingen for flere informationer. Arveloven I den nye arvelov har man nu ret til at råde frit over 75 % af sin formue i et testamente mod tidligere halvdelen, idet tvangsarven er nedsat. Kontakt en advokat for yderligere oplysninger eller læs mere om arveloven på ministeriets hjemmeside Begravelseshjælp Har du ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp i tilfælde af dødsfald. Det er afdødes bopælskommune, der udbetaler begravelseshjælpen til boet. Begravelseshjælpens størrelse er afhængig af den afdødes formue. Ansøgningsskema fås hos en bedemand eller på kommunen. Du skal sende ansøgning om begravelseshjælp til den kommune, som afdøde boede i.

5 5 Kontakt Borgerservice for flere informationer. Besøgsven I Jammerbugt Kommune er det Ældresagen og Dansk Røde Kors, der på frivillig basis drager omsorg for besøgsvennetjenester. Se kontaktpersoner på kontakt-info fra side 24. Boliger Jammerbugt Kommune har visitationsret over ca. 650 boliger, handicapvenlige boliger og plejeboliger. Det er Myndighedsafdelingens visitatorer der indstiller borgere til en ledig bolig. Kontakt Myndighedsafdelingen for flere informationer. Boligydelse Pensionister, som har fået tilkendt pension før 2003, kan efter særlige regler få boligydelse uanset, om de bor til leje eller selv ejer deres bolig. Boligydelse til ejerbolig bliver udbetalt som lån med tilbagebetalingspligt. Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark der beregner og udbetaler boligstøtte. Udbetaling Danmark kan kontaktes på digitalpost via eller telefon Kontakt Borgerservice for flere informationer. Boligændringer Ifølge serviceloven skal Jammerbugt Kommune yde hjælp til indretning af bo-

6 lig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis du ønsker dette. I ganske særlige tilfælde, hvor boligen ikke er egnet som opholdssted, kan Jammerbugt Kommune yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, der dækker pågældendes behov. Der ydes normalt ikke hjælp til boligændringer eller skift af bolig, hvis ansøgeren selv har foretaget disse, inden bevillingen er givet. Du kan søge om hjælp uanset om du bor i lejlighed, ejerlejlighed, eget hus eller har varigt ophold hos familie. Bor du i ejendom, og er der tale om en betydelig udgift til indretning af boligen, der forbedrer ejendommen og medfører en forøgelse af dennes værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte. Kontakt Myndighedsafdelingen for flere oplysninger. 6 Borger- og brugerinddragelse Jammerbugt Kommune har vedtaget en model for Borger- og Brugerinddragelse. Modellen indeholder 5 principper

7 Principperne for inddragelse er: 1. Borgerinddragelse er værdibaseret 2. Borgerne skal have reelle muligheder og ret til at blive hørt 3. Alle sager skal som udgangspunkt have en borgerinddragelse 4. Det private engagement i kommunen og lokalområdernes udvikling skal fremmes og støttes 5. Ændringer skal begrundes Læs mere på 7 Bruger- og pårørenderåd Dødsfald Kontakt det enkelte plejecenter for flere oplysninger (se info fra side 24). Anmeldelse Dødsfald skal anmeldes, til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, som afdøde hørte til, senest to dage efter dødsfaldet. Kirkekontoret sørger for at give besked om dødsfaldet til de øvrige offentlige myndigheder blandt andet skifteretten og folkeregisteret. Reglerne gælder uanset afdødes trosretning. Blanketten til anmeldelse af dødsfald fås på kirkekontoret, på sygehuset, hos egen læge eller hos en bedemand. Efterlevelseshjælp Er der ikke ret til efterlevelsespension, kan den længstlevende ægtefælle eller samlever søge om at få udbetalt efterlevelseshjælp. Det er bl.a. en betingelse, at du og din

8 partner har haft fælles bopæl i Danmark de seneste tre år inden dødsfaldet. Pensionister, der får efterlevelsespension, kan ikke få efterlevelseshjælp. Kontakt Borgerservice for flere informationer. Flytning Flytning skal anmeldes til folkeregistret / borgerservice senest 5 dage efter flytningen. Hvis du flytter mellem to kommuner, skal du anmelde flytningen til folkeregistret / borgerservice i den kommune, du flytter til. Ved flytning til udlandet skal flytning anmeldes til folkeregistret / borgerservice i den kommune, du flytter fra. Kontakt Borgerservice for flere informationer. 8 Folkepension Du kan få folkepension, når du når folkepensionsalderen og opfylder en række generelle betingelser. Folkepensionsalderen kan være fra 65 til 67 år. Det præcise tidspunkt afhænger af, hvornår du er født. Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark der beregner og udbetaler boligstøtte. Udbetaling Danmark kan kontaktes på digitalpost via eller telefon Kontakt Borgerservice for flere informationer.

9 9 Forebyggende hjemmebesøg Alle kommunens borgere på 75 år og derover, der ikke modtager hjælp til både praktisk bistand og personlig pleje, tilbydes forebyggende hjemmebesøg 1 gang årligt. Den enkelte borger modtager et brev om tidspunkt for aftalt besøg. Det er frivilligt, om man vil tage imod tilbuddet. Målet med besøgene er at skabe tryghed og trivsel. Der kan ydes råd og vejledning i, hvordan man bedst kan forebygge og løse eventuelle problemer. Hvis du ønsker det, kan et familiemedlem eller en nærtstående deltage i den fortrolige samtale. Kontakt en ældrerådgiver for flere oplysninger se info fra side 24. Frivillighuset Besøg Frivillighusets hjemmeside du finder linket på hvor du bl.a. kan læse følgende: "Det sker" - er en arrangementskalender. Her kan du se foreningernes aktiviteter. "Seneste Nyt" - fungerer som Frivillighusets Nyhedsbrev. "Social vejviser/foreningsliste - Her kan du se kontaktinformationer og omtale af de 90 frivillige sociale grupper, organisationer og foreninger, der er indmeldt i Frivillighuset.

10 Kontakt Frivillighuset for flere oplysninger. 10 Genoptræning Sundhedsafdelingen i Jammerbugt Kommune tilbyder to forskellige muligheder for at få genoptræning eller vedligeholdende træning. Genoptræning efter Sundhedsloven Genoptræningen er for dig, der har fået en genoptræningsplan på sygehuset. Hvis du er udskrevet fra sygehus og har fået en genoptræningsplan til almen genoptræning, kan du genoptræne i Jammerbugt Kommune. Det gælder både børn og voksne. Hvis du har givet samtykke til, at genoptræningsplanen må sendes til kommunen, vil du blive kontaktet, når planen modtages. Genoptræning/vedligeholdende træning efter Serviceloven Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse og ikke har været indlagt på sygehus, kan du modtage genoptræning eller vedligeholdende træning. Du skal være over 18 år og have behov for ergo- og/eller fysioterapeutisk træning. Kontakt en visitator i Myndighedsafdelingen for flere oplysninger. Handicapkørsel (Flexhandicap) Hvis du ikke kan benytte almindelige offentlige transportmidler, fordi du bruger

11 kørestol, gangstativ, krykker eller lignende, kan du blive optaget i NT's handicapkørsel. Handicapkørslen tilbyder svært bevægelseshæmmede kørsel fra gadedør til gadedør som supplerende tilbud i forhold til andre kørselsordninger. Derfor omfatter ordningen alene kørsel til fritidsaktiviteter, for eksempel besøg hos familie, indkøb, kulturelle arrangementer. Du skal søge om at komme med i handicapordningen. Du kan få et ansøgningsskema hos Borgerservice eller ved henvendelse til NT's Handicapkørsel på tlf Helbredstillæg Helbredstillæg kan søges af folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før De grundlæggende betingelser: pensionisten skal søge om helbredstillæg tillægget beregnes i forhold til 85 procent af pensionistens egen andel af udgiften pensionistens formue ikke overstiger kroner (2013) der sker en indtægtsregulering og der beregnes en tillægsprocent Kontakt Borgerservice for flere informationer.

12 12 Hjemmehjælp Formålet med hjemmehjælp er, at hjælpen skal være med til at vedligeholde dine fysiske og psykiske færdigheder. Hjælpen skal også afhjælpe de følger, der er forbundet med sygdom eller alderdom. Det, du kan få hjælp til, er: Praktiske opgaver i hjemmet Personlig hjælp og pleje. Hjælpen kan gives som en varig hjælp, en midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Der er ingen brugerbetaling for varig og midlertidig hjælp i Jammerbugt Kommune. Kontakt Myndighedsafdelingen for yderligere oplysninger. Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejen sikrer, at ældre kan blive i deres eget hjem så længe som muligt, og at patienter kan udskrives tidligere fra sygehuset. Formålet med hjemmesygeplejen er at: fremme / genoprette sundhed og forebygge sygdom lindre følger af sygdom pleje og støtte døende Hjemmesygeplejen er baseret på en samlet vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle ressourcer og helbredstilstand.

13 Hjemmesygepleje kan iværksættes af visitator efter anmodning fra læge, speciallæge, vagtlæge, sygehus, den kommunale eller private sundheds personale, borgeren eller pårørende. Kontakt Myndighedsafdelingen for flere oplysninger. 13 Hjertestarter Listen på info siderne over hjertestartere i Jammerbugt Kommune (fra side 24) er ikke fyldestgørende, da der heldigvis hele tiden opsættes flere og flere hjertestartere i kommunen. På Tryg Fondens hjemmeside findes et opdateret kort over placeringen af nærmeste hjertestarter. Hjælpemidler Ifølge Serviceloven kan du søge Jammerbugt Kommune om støtte til hjælpemidler, hvis du har et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er dog en betingelse, at hjælpemidlet; 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udføre et erhverv. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som du selv har anskaf-

14 14 fet, inden bevillingen er givet. Hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Kontakt Myndighedsafdelingen for flere oplysninger. Høreomsorg Nye regler for udlevering af batterier til høreapparater fra 2. april Du skal bestille dine batterier direkte hos Siemens. Kontakt Siemens for flere oplysninger læs kontakt-info på side 29. Kørekort Når du fylder 70 år, skal du have dit kørekort fornyet. Fornyelse på grund af alder, kræver en lægeattest. Du skal medbringe et vellignende foto, når du henvender dig til din læge om lægeattest. Du skal herefter henvende dig i Borgerservice og medbringe: Dit gamle kørekort. Lægeattest med foto i en lukket kuvert. Borgerservice i Aabybro kan kontaktes for yderligere oplysninger. Kørsel Flextur er en transportform, der bedst kan beskrives som en blanding af buskørsel og taxikørsel. Alle borgere i Region Nordjylland kan benytte tilbuddet fra NT, men det er nok særligt inte-

15 ressant for dig, hvis du er gangbesværet eller bor langt fra offentlige transportmidler. Mens NT s almindelige busser kører fra stoppested til stoppested, kører Flextur fra din gadedør til den adresse i regionen, du måtte ønske - på det tidspunkt du måtte ønske. Pensionistkort-ordningen trådte i kraft den 20. januar Du skal bestille kortet ved NT. Pensionistkortet består af et stamkort med foto og et værdikort, der er udformet som et girokort. Bestiller du et pensionistkort for 6 eller 12 måneder ad gangen, får du yderligere 11,3 % i rabat. Hvis du er over 65 år eller modtager social pension, kan du få 50 % rabat på et periodekort hos NT. NT kan udstede kortet for minimum 30 dage ad gangen, og så længe du ønsker det. Du bestemmer selv start- og slutdato og for hvilke zoner, kortet skal gælde - og du kan altid bestille for flere perioder ad gangen. Kontantbillet med Nordjyllands Trafikselskab: Personer på 65 år og derover samt modtagere af social pension kan rejse på billetter til børnetakst. Læs mere om NT s kørselstilbud på 15

16 16 Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside. 65-billet med DSB: Læs om 65-billet på DSB s hjemmeside. Ledsageordning Kommunen yder ledsagelse til personer mellem 16 og 67 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension. Kontakt Handicapafdelingen for flere oplysninger. Licens - nedsat Er du over 65 år og pensionist med en tillægsprocent på 100, kan du få nedsat din licens. Personer der modtager førtidspension efter de gamle regler og med en personlig tillægsprocent på 100 kan også få nedsat licens. Du kan se din tillægsprocent på din pensionsmeddelelse, og den bliver beregnet ud fra din øvrige økonomi. Hvis du ønsker at få nedsat licens, skal du udfylde et ansøgningsskema, hvor kommunen bekræfter, at du er berettiget til nedsættelsen. Det udfyldte skema sendes til DR Licens. Du kan få ansøgningsskema til nedsat licens i Borgerservice, eller du kan hen-

17 te ansøgningsskema på DR s hjemmeside. Kontakt Borgerservice for flere oplysninger. 17 Lægekørsel Jammerbugt Kommune har aftale med Nordjyllands Trafikselskab om fribefordring. Kørslen foregår som kollektiv trafik. Bestillinger skal så vidt muligt ske dagen før inden Du har mulighed for at søge om fribefordring til læge og nærmeste speciallæge, hvis du opfylder nedenstående betingelser: Du er pensionist eller førtidspensionist. Du skal bo i Jammerbugt Kommune. Du skal på grund af din fysiske eller psykiske tilstand ikke kunne benytte offentlige transportmidler eller egen bil. Du kan ikke søge om fribefordring, hvis transport med taxa alene er nødvendig på grund af manglende adgang til offentlige transportmidler. Du kan kun få bevilget taxa til praktiserende læge eller nærmeste speciallæge, der yder behandling efter sundhedsloven.

18 Lægekørsel kræver en bevilling. Sagsbehandlingstid er 2 uger. Du kan få et ansøgningsskema i Borgerservice eller ved henvendelse til kommunens kørselskontor. Yderligere information findes på Kørselskontoret er åbent for turbestilling på tlf , alle hverdage i tidsrummet kl Lån til betaling af ejendomsskatter Hvis du er 65 år eller får social pension, delpension eller efterløn, kan du opnå lån til betaling af ejendomsskatter. Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Ansøgning om lån skal sendes til Jammerbugt Kommune. Kontakt Teknik og Miljøforvaltningen tlf for flere oplysninger om lån til betaling af ejendomsskat. Madservice Borgere med omfattende og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der ikke selv kan klare at købe ind og lave mad, kan få maden leveret fra kommunen. Det er muligt mod betaling, at få nogle eller alle måltider og at vælge mellem forskellige retter og madvarer. Det er visitatorerne, der foretager den konkrete vurdering af, om borgeren er berettiget til madservice.

19 19 Kontakt en visitator i Myndighedsafdelingen for flere oplysninger. Medicintilskud Hvis din økonomi er særlig vanskelig, har du mulighed for at få økonomisk hjælp fra Jammerbugt Kommune til at betale udgifter til medicin, enten gennem det såkaldte helbredskort eller gennem sociale tilskud. Kontakt Borgerservice for flere oplysninger. Lider du af en kronisk sygdom og overstiger din egenbetaling inden for et år 3550 kr. kan du søge om et såkaldt kronikertilskud. Et kronikertilskud vil sige, at du får 100 pct. i medicintilskud. På kvitteringer fra Apoteket kan du se, om grænsen er nået. Du skal kontakte din læge, hvis du ønsker at søge om kronikertilskud. Lider du af en kronisk sygdom og overstiger din egenbetaling inden for et år 3550 kr. kan du søge om et såkaldt kronikertilskud. Et kronikertilskud vil sige, at du får 100 pct. i medicintilskud. På kvitteringer fra Apoteket kan du se, om grænsen er nået. Du skal kontakte din læge, hvis du ønsker at søge om kronikertilskud. Omsorgstandpleje Voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger, har krav på at modtage en anden form for tandbehandling

20 fra kommunen. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre svage grupper, der ikke er på institution. Kontakt Myndighedsafdelingen for flere oplysninger. 20 Pas Hvis du ønsker at få lavet et pas, skal du henvende dig personligt i Borgerservice Aabybro. Hvis du har et pas skal det medbringes. Hvis ikke, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest. Et vellignende foto. Borgerservice kan tilbyde at fotografere. Kontakt Borgerservice Aabybro for flere oplysninger. Personligt tillæg Grundlæggende principper for, at kommunen kan tilkende et personligt tillæg: pensionisten skal ansøge om personligt tillæg udgiften skal være rimelig og nødvendig afgørelse sker efter kommunens nærmere konkret vurdering af pensionisten økonomi pensionistens økonomiske forhold skal være særligt vanskelige

21 21 Kontakt Borgerservice for flere oplysninger og ansøgningsskema. Selvbetjening På Jammerbugt Kommunes hjemmeside findes mange selvbetjenings muligheder, f.eks.: flytteanmeldelse, ansøgning af personligt tillæg, varmetillæg osv. Disse kan udfyldes og sendes elektronisk med brug af digital signatur eller NemID. Læs mere på Snerydning m.m. Sygesikring / Sundhedskort Om hjælp til snerydning og haveordning henvises til Mostrup Vejviser, hvor du kan finde det lokale tilbud evt. fra et hjemmeservicefirma. Den offentlige sygesikringsordning dækker alle. Efter eget valg er du sikret enten i gruppe 1 eller i gruppe 2. Det gule kort skiftede sygesikringsbeviset navn og kaldes sundhedskort. Det gule sygesikringsbevis er dog stadig gyldigt og skal bruges, til du får et nyt sundhedskort. Du får først det nye sundhedskort, når du alligevel skal have et nyt i forbindelse med flytning, læge- eller gruppeskift. Det blå kort (EU-sygesikringsbevis) Det blå kort er til borgere, hvis ferieophold varer mere end 30 dage og til borgere, der lider af en kronisk sygdom,

22 som kræver behandling under ferieopholdet. Som kroniker skal du først høre, om du kan få forhåndstilsagn om dækning under det gule sygesikringskort / sundhedskortet. Det er SOS International a/s, der kan give svar om forhåndstilsagn. Kortet er gratis. Kontakt Borgerservice for flere informationer. 22 Tilsyn Hvert år foretages tilsynsbesøg på Jammerbugt Kommunes plejehjem og plejecentre. Hovedformålet med besøgene er at føre tilsyn med, hvorvidt opgaverne på ældreområdet løses i overensstemmelse med den gældende sociale lovgivning, det vedtagne serviceniveau for områderne og den konkrete afgørelse, der er truffet for den enkelte borger. Der foretages både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Nogle tilsyn afholdes af Revisionsselskabet Revas for Jammerbugt Kommune, mens andre tilsyn afholdes af Embedslægen. Varmetillæg Du kan få hjælp til en del af dine varmeudgifter, uanset om du bor til leje eller bor i ejer- eller andelsbolig. For at få varmetillæg skal du have en personlig tillægsprocent, der er højere

23 end 0. Den personlige tillægsprocent fremgår af din årlige pensionsberegning, som du får fra kommunen. Ansøgning om varmetillæg skal indsendes til Udbetaling Danmark Kontakt Borgerservice for flere oplysninger 23 Ældreråd Ældrerådet består af 13 medlemmer, der er valgt for en 4 års periode. Ældrerådet skal medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere. Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af Jammerbugt Kommunens ældrepolitik. Kontakt formanden for flere oplysninger eller

24 24 Adresser og telefonnumre Aktivitetscentre: Besøgsvenner: Aktivitetscentret i Brovst Elmevej 1, 9460 Brovst Tlf Aktivitetscenter Parkvænget Parkvænget 25, 9690 Fjerritslev Tlf Aktivitetscentret i Syrenparken Gammelgaardsvej 26, Kaas, 9490 Pandrup Tlf Biersted Aktivitetscentret Stationsvej 51, Biersted, 9440 Aabybro Tlf Ældre Sagen Brovst Inga Jensen, tlf Dansk Røde Kors, Brovst Anne Marie Holm, tlf Ældre Sagen Fjerritslev Alice Andreasen, tlf / Dansk Røde Kors, Fjerritslev Anne Margrethe Bech, tlf Ældre Sagen Aabybro Linda Norvin, tlf Ældre Sagen Pandrup Ruth Sørensen, Saltum, tlf Dansk Røde Kors Besøgstjeneste Rigmor Jensen, Saltum, tlf Borger.dk Hjemmeside - som kan anbefales:

25 25 Borgerservice: Borgerservice i Aabybro Toftevej 43, 9440 Aabybro Åbningstider: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Borgerservice i Brovst Borgervænget 12, 9460 Brovst. Åbningstid: tirsdage kl Borgerservice i Fjerritslev Danmarksgade 3, 9690 Fjerritslev. Åbningstid: mandage kl Borgerservice i Pandrup Lundbakvej 5, 9490 Pandrup. Åbningstid: onsdage kl Tlf Mail: Hjemmeside: DSB: Ejendomsskat: Frivillighuset: Hjertestarter: DSB Tlf Teknik & Miljøforvaltningen Direkte tlf Frivillighuset Bredgade 39, 9490 Pandrup Tlf Find nærmeste hjertestarter på Tryg- Fondens opdaterede hjemmeside: Trekroner Landsbycenter Skolevænget 3 B, 9690 Fjerritslev Tican Grønnegade 21, 9690 Fjerritslev

26 26 Golfklubben Klubhuset Starkærvej 20, 9690 Fjerritslev Rene s Vin & Grønt Østergade 2B, 9690 Fjerritslev LandboNord Brøndumvej 12, 9690 Fjerritslev Han Herred Fritidscenter Brøndumvej 14, 9690 Fjerritslev Farvandsvæsnet redningsstation Thorupstrandvej 310, 9690 Fjerritslev Sparekassen Himmerland A/S Østergade 11, 9690 Fjerritslev Strand Caféen / Slettestrand Slettestrandvej 148, 9690 Fjerritslev Aktivitetscentret Parkvænget 25, 9690 Fjerritslev Thorup-Klim Hallen Thistedvej 320, 9690 Fjerritslev Region Nordjylland Sygehusvej 6, 9460 Brovst Sundhedsafdelingen Sygehusvej 6, 9460 Brovst Brovst Hallen Damengvej 2, 9460 Brovst ØAH Hallen Bryggerivej 20, 9460 Brovst Skovsgård Multihus Hovedgaden 73, 9460 Brovst Hjertestarter fortsat.. Epoka Hjulmagervej 21, 9490 Pandrup

27 27 Kiwi minipris Bredgade 6, 9490 Pandrup Sundhedsafdelingen v. Messecenter nord, Industrivej 30, 9490 Pandrup Sundhedsafdelingen v. Pandrup Plejecenter, Bredgade 101, 9490 Pandrup Schulstad Klokkestøbervej 12, 9490 Pandrup Jetsmarkhallen Bredgade 140, 9490 Pandrup Pandrup Skole Blokhusvej 41, 9490 Pandrup Ungdomsborgen Lundbakvej 3 B, 9490 Pandrup Byggefirmaet Keld og Jons haandværkervej 4, 9493 Saltum Jambo Feriepark A/S Solvejen 60, 9493 Saltum Saltum Strand Camping Saltum Strandvej 141, 9493 Saltum Blokhus Familie Camping Aalborgvej 62, 9492 Blokhus Blokhus Skudehandel Høkervej 2, 9492 Blokhus Feriecenter Nordsøen Høkervej 5E, 9492 Blokhus Fårup Sommerland Pirupvejen 147, 9492 Blokhus Hjertestarter fortsat.. Hune Kirke Kirkevej 9, Hune, 9492 Blokhus

28 28 Livreddertårn Blokhus Strandvejen 25B, 9492 Blokhus Grønhøj Strand Camping Kettrupvej 125, 9480 Løkken Løkken Badehotel Torvet 8, 9480 Løkken Ældrecenter Havgården Brændingen 8, 9480 Løkken Livreddertårn Løkken Ny Strandvej 56, 9480 Løkken Løkken Golfklub Vrenstedvej 226, 9480 Løkken Birsted idrætsforening Idrætsvej 15, 9440 Aabybro Stormgård wildmosekartofler damvej 231, 9400 Aabybro Teejet Technologies Denmark Mølhavevej 2, 9440 Aabybro Aabybro Golfklub Skeelslundvej 3, 9440 Aabybro Åbybro Hallen Jens Møllersvej 3, 9440 Aabybro SID JOB Nordstjernevej 4, 9440 Aabybro Lægekørsel: Siemens batterier til høreapparater Tur-bestilling på tlf , alle hverdage i tidsrummet kl Bestil ved hjælp af elektronisk formular: https://hearing.siemens.com/dk/da/products/a ccessories/order/order.html Du kan også ringe eller sende en mail:

29 29 Tlf telefontid: Myndighedsafdelingen: Visitation til: - Hjemmehjælp - Sygepleje - Mad - Aktivitetscentre - Genoptræning Telefontid: Mandag - fredag: kl Tlf Terapeuter: Visitation til: - Hjælpemidler - Boligændringer Telefontid: Mandag fredag: kl Tlf: Plejecentre: Biersted Plejecenter, tlf Birkelse Plejecenter, tlf Hune Plejecenter, tlf Kaas Plejecenter, tlf Møllegården Plejecenter, tlf Pandrup Plejecenter, tlf Saltum Plejecenter, tlf Solbakken Plejecenter, tlf Solgården Plejecenter, tlf V. Hjermitslev Plejecenter, tlf Aabybro Plejehjem, tlf Skat: Social- og sundhedsudvalget: Skattecenter Aalborg Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg Tlf Fax Socialudvalgsformand Steen Andersen (BL) Tlf Per Halsboe Larsen (S) Ib Nellemann (V) Otto Kjær Larsen (V) Frank Østergaard (S)

30 30 SOS: - EU sygesikringskort Udbetaling Danmark Jane Nørgaard (S) Mads Guldhammer (SF) SOS International a/s Tlf , Henvendelse til Udbetaling Danmark sker på digital post via eller pr. telefon: om pension om familieydelser om boligstøtte Ældreråd: Formand Karlo Jensen, tlf Næstformand Jørn Kjær tlf , Karlo Kjær, tlf Mary Matthiasen, tlf Bodil Mejlholm, tlf Lilly Nielsen, tlf Mogens winter Nielsen tlf Edmund Jensen, tlf Walther Lundis, tlf Aase Billeskov Nielsen, tlf Jens Dige, tlf Herdis Gregersen, tlf

31 31 Jørgen Hellum, tlf Ældrerådgivere: Se også vælg Politik og Demokrati / Råd og Nævn / Ældrerådet. Træffetid: Mandag torsdag kl. 8 9 Områder: Brovst, Aabybro Vest, Birkelse og Gjøl Rådgiver: Gunhild Olesen Tlf Områder: Kaas, Pandrup, Blokhus, Saltum, Ingstrup og Vester Hjermitslev Rådgiver: Jette Bihlet Tlf Områder: Fjerritslev, Aabybro Øst, Biersted og Nørhalne Rådgiver: Maren-Lis Styrbæk Tlf Jammerbugt Kommune Social-, Sundheds- & Beskæftigelsesforvaltningen Tlf Henv. om evt. forslag / rettelser bedes rettet til: Forvaltningsservice Social, Birthe Laursen, tlf /2012

) ) ( ) % $ ) ) % ) * +

) ) ( ) % $ ) ) % ) * + ! "##$!% &##! ! " #!! $ %!!" $ & '(! )!!!( & * +, -#!!' *. + ( /. 0 +!( / 0 1 + (! ( / 1! '$! 2/!3! ''/# $ ( 40$, )%$!56!!(# 76"(7! #! "(! " "!! ("/ 8(! "! "!!!6(!6 6 9(!! % 9(! #! "!!!67! #! "(! "(!!!"

Læs mere

Referat Ældrerådet 19.11.2009 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 19.11.2009 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 19.11.2009 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 19.11.2009 Punkter på åbent møde: 44. Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 19. november 2009 1 45.

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lovgrundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Plejeboliger tildeles ældre

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 22. 01. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Referat Ældrerådet 24.05.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 24.05.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune Punkter på åbent møde: 157. Bemærkninger til dagsorden... 1 158. Godkendelse af referat fra forrige møde... 2 159. Embedslægerapporter

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den Kl Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den Kl Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Onsdag den 20.05. 2009 Kl. 9.30-12.00 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger til: Indkøb, familiebesøg og lignende kommunal ordning side 2 Indkøb, familiebesøg og lignende handicapordningen side 2 Læge/speciallæge

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 02. 2009 Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 02. 2009 Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 02. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger

Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger ÆLDREBOLIGER 2014 Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Ældreboliger er omfattet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreboliger

Kvalitetsstandard for ældreboliger ÆLDREBOLIGER Kvalitetsstandard for ældreboliger Lovgrundlag Ældreboliger er omfattet af Lov om almene boliger 5. Hvilke behov dækker ydelsen Ældreboliger tildeles ældre, som har særligt, varigt behov for

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

ÆLDREBOLIGER

ÆLDREBOLIGER 2013 ÆLDREBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger Lovgrundlag Ældreboliger er omfattet af Lov om almene boliger 5. Hvilke behov dækker ydelsen Ældreboliger tildeles ældre, som har særligt,

Læs mere

Kørselsordninger August 2013

Kørselsordninger August 2013 Kørselsordninger August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fribefordring kørsel til egen læge og speciallæge 2. Kørsel til genoptræning (Sundhedsloven) 3. Kørsel til træning (Serviceloven) 4. Kørsel til Tale-,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Genoptræning Kvalitetsstandard 2017

Genoptræning Kvalitetsstandard 2017 Genoptræning Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Formålet med genoptræningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Målet er, at du genvinder dine færdigheder i så høj grad

Læs mere

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune?

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Plejebolig Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en plejebolig. Du kan få en plejebolig, hvis: det ikke er

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 03. 2009 Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 03. 2009 Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 26. 03. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2013 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 2 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger Ældrebolig Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en ældrebolig. Du kan få en ældrebolig, hvis: pladsforholdene i dit eget hjem giver problemer i det daglige

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Trafik og tilgængelighed Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Agenda Hvornår bliver kommunale kørselsordninger interessante og nødvendige for ældre og handicappede Oversigt over

Læs mere

STØTTE TIL KØB AF BIL

STØTTE TIL KØB AF BIL STØTTE TIL KØB AF BIL Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning. I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil efter lov om

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside Sagsbehandlingstider Kultur- og Fritidsforvaltningen (Folkeregisteret) De oplyste sagsbehandlingstider er generelle. Hvis vi ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, vil du få besked. Grunden kan fx være,

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013 ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

hørehæmmede i Kolding Kommune

hørehæmmede i Kolding Kommune Vejledning til Vejledning til hørehæmmede i Kolding Kommune i Kolding Kommune Marts 2012 Februar 2009 Dagligdagen med høreapparat Høreomsorgen varetages af social- og sundhedspersonalet i Kolding Kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem August 2016 Plejeorlov og -vederlag Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere