Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer..."

Transkript

1 Nr. 7

2 Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... 5 Borger- og brugerinddragelse... 6 Bruger- og pårørenderåd... 7 Dødsfald... 7 Efterlevelseshjælp... 7 Flytning... 8 Folkepension... 8 Forebyggende hjemmebesøg... 9 Frivillighuset... 9 Genoptræning Handicapkørsel Helbredstillæg Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Hjertestarter Hjælpemidler Høreomsorg Kørekort Kørsel Ledsageordning Licens Lægekørsel Lån til ejendomsskat Madservice Medicintilskud Omsorgstandpleje Pas Personligt tillæg Selvbetjening...21 Snerydning m.m Sygesikring / sundhedskort Tilsyn Varmetillæg Ældreråd Adresser og telefonnumre

3 3 Forord Med denne pjece vil Jammerbugt Kommune gerne orientere om næsten alle de former for hjælp og tilbud, du som pensionist kan få. Hjælp og tilbud er i pjecen opført alfabetisk, og efter hvert emne er der en henvisning til, hvor du kan henvende dig, hvis du vil vide mere. Fra side 24 kan du finde relevante adresser og telefonnumre. Oplysningerne i denne pjece kan også findes på kommunens hjemmeside Flere af emnerne, vil på hjemmesiden være grundigere belyst og der vil være lettilgængelige links til yderligere oplysninger eller andre aktører. Vi håber, du får glæde af denne pjece og af den vejledning du får fra Social- Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen. Venlig hilsen Hanne Madsen Socialdirektør Steen Andersen Formand for Socialudvalget Henv. om evt. forslag / rettelser bedes rettet til: Forvaltningsservice Social, Birthe Laursen, tlf

4 4 Emne Aktivitetscenter Jammerbugt Kommune tilbyder en lang række aktiviteter, til hjemmeboende borgere med varigt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Alle kan rette henvendelse til kommunens myndighedsafdeling, men visitationen foretages altid i samråd med borgeren. Kontakt Myndighedsafdelingen for flere informationer. Arveloven I den nye arvelov har man nu ret til at råde frit over 75 % af sin formue i et testamente mod tidligere halvdelen, idet tvangsarven er nedsat. Kontakt en advokat for yderligere oplysninger eller læs mere om arveloven på ministeriets hjemmeside Begravelseshjælp Har du ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp i tilfælde af dødsfald. Det er afdødes bopælskommune, der udbetaler begravelseshjælpen til boet. Begravelseshjælpens størrelse er afhængig af den afdødes formue. Ansøgningsskema fås hos en bedemand eller på kommunen. Du skal sende ansøgning om begravelseshjælp til den kommune, som afdøde boede i.

5 5 Kontakt Borgerservice for flere informationer. Besøgsven I Jammerbugt Kommune er det Ældresagen og Dansk Røde Kors, der på frivillig basis drager omsorg for besøgsvennetjenester. Se kontaktpersoner på kontakt-info fra side 24. Boliger Jammerbugt Kommune har visitationsret over ca. 650 boliger, handicapvenlige boliger og plejeboliger. Det er Myndighedsafdelingens visitatorer der indstiller borgere til en ledig bolig. Kontakt Myndighedsafdelingen for flere informationer. Boligydelse Pensionister, som har fået tilkendt pension før 2003, kan efter særlige regler få boligydelse uanset, om de bor til leje eller selv ejer deres bolig. Boligydelse til ejerbolig bliver udbetalt som lån med tilbagebetalingspligt. Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark der beregner og udbetaler boligstøtte. Udbetaling Danmark kan kontaktes på digitalpost via eller telefon Kontakt Borgerservice for flere informationer. Boligændringer Ifølge serviceloven skal Jammerbugt Kommune yde hjælp til indretning af bo-

6 lig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis du ønsker dette. I ganske særlige tilfælde, hvor boligen ikke er egnet som opholdssted, kan Jammerbugt Kommune yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, der dækker pågældendes behov. Der ydes normalt ikke hjælp til boligændringer eller skift af bolig, hvis ansøgeren selv har foretaget disse, inden bevillingen er givet. Du kan søge om hjælp uanset om du bor i lejlighed, ejerlejlighed, eget hus eller har varigt ophold hos familie. Bor du i ejendom, og er der tale om en betydelig udgift til indretning af boligen, der forbedrer ejendommen og medfører en forøgelse af dennes værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte. Kontakt Myndighedsafdelingen for flere oplysninger. 6 Borger- og brugerinddragelse Jammerbugt Kommune har vedtaget en model for Borger- og Brugerinddragelse. Modellen indeholder 5 principper

7 Principperne for inddragelse er: 1. Borgerinddragelse er værdibaseret 2. Borgerne skal have reelle muligheder og ret til at blive hørt 3. Alle sager skal som udgangspunkt have en borgerinddragelse 4. Det private engagement i kommunen og lokalområdernes udvikling skal fremmes og støttes 5. Ændringer skal begrundes Læs mere på 7 Bruger- og pårørenderåd Dødsfald Kontakt det enkelte plejecenter for flere oplysninger (se info fra side 24). Anmeldelse Dødsfald skal anmeldes, til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, som afdøde hørte til, senest to dage efter dødsfaldet. Kirkekontoret sørger for at give besked om dødsfaldet til de øvrige offentlige myndigheder blandt andet skifteretten og folkeregisteret. Reglerne gælder uanset afdødes trosretning. Blanketten til anmeldelse af dødsfald fås på kirkekontoret, på sygehuset, hos egen læge eller hos en bedemand. Efterlevelseshjælp Er der ikke ret til efterlevelsespension, kan den længstlevende ægtefælle eller samlever søge om at få udbetalt efterlevelseshjælp. Det er bl.a. en betingelse, at du og din

8 partner har haft fælles bopæl i Danmark de seneste tre år inden dødsfaldet. Pensionister, der får efterlevelsespension, kan ikke få efterlevelseshjælp. Kontakt Borgerservice for flere informationer. Flytning Flytning skal anmeldes til folkeregistret / borgerservice senest 5 dage efter flytningen. Hvis du flytter mellem to kommuner, skal du anmelde flytningen til folkeregistret / borgerservice i den kommune, du flytter til. Ved flytning til udlandet skal flytning anmeldes til folkeregistret / borgerservice i den kommune, du flytter fra. Kontakt Borgerservice for flere informationer. 8 Folkepension Du kan få folkepension, når du når folkepensionsalderen og opfylder en række generelle betingelser. Folkepensionsalderen kan være fra 65 til 67 år. Det præcise tidspunkt afhænger af, hvornår du er født. Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark der beregner og udbetaler boligstøtte. Udbetaling Danmark kan kontaktes på digitalpost via eller telefon Kontakt Borgerservice for flere informationer.

9 9 Forebyggende hjemmebesøg Alle kommunens borgere på 75 år og derover, der ikke modtager hjælp til både praktisk bistand og personlig pleje, tilbydes forebyggende hjemmebesøg 1 gang årligt. Den enkelte borger modtager et brev om tidspunkt for aftalt besøg. Det er frivilligt, om man vil tage imod tilbuddet. Målet med besøgene er at skabe tryghed og trivsel. Der kan ydes råd og vejledning i, hvordan man bedst kan forebygge og løse eventuelle problemer. Hvis du ønsker det, kan et familiemedlem eller en nærtstående deltage i den fortrolige samtale. Kontakt en ældrerådgiver for flere oplysninger se info fra side 24. Frivillighuset Besøg Frivillighusets hjemmeside du finder linket på hvor du bl.a. kan læse følgende: "Det sker" - er en arrangementskalender. Her kan du se foreningernes aktiviteter. "Seneste Nyt" - fungerer som Frivillighusets Nyhedsbrev. "Social vejviser/foreningsliste - Her kan du se kontaktinformationer og omtale af de 90 frivillige sociale grupper, organisationer og foreninger, der er indmeldt i Frivillighuset.

10 Kontakt Frivillighuset for flere oplysninger. 10 Genoptræning Sundhedsafdelingen i Jammerbugt Kommune tilbyder to forskellige muligheder for at få genoptræning eller vedligeholdende træning. Genoptræning efter Sundhedsloven Genoptræningen er for dig, der har fået en genoptræningsplan på sygehuset. Hvis du er udskrevet fra sygehus og har fået en genoptræningsplan til almen genoptræning, kan du genoptræne i Jammerbugt Kommune. Det gælder både børn og voksne. Hvis du har givet samtykke til, at genoptræningsplanen må sendes til kommunen, vil du blive kontaktet, når planen modtages. Genoptræning/vedligeholdende træning efter Serviceloven Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse og ikke har været indlagt på sygehus, kan du modtage genoptræning eller vedligeholdende træning. Du skal være over 18 år og have behov for ergo- og/eller fysioterapeutisk træning. Kontakt en visitator i Myndighedsafdelingen for flere oplysninger. Handicapkørsel (Flexhandicap) Hvis du ikke kan benytte almindelige offentlige transportmidler, fordi du bruger

11 kørestol, gangstativ, krykker eller lignende, kan du blive optaget i NT's handicapkørsel. Handicapkørslen tilbyder svært bevægelseshæmmede kørsel fra gadedør til gadedør som supplerende tilbud i forhold til andre kørselsordninger. Derfor omfatter ordningen alene kørsel til fritidsaktiviteter, for eksempel besøg hos familie, indkøb, kulturelle arrangementer. Du skal søge om at komme med i handicapordningen. Du kan få et ansøgningsskema hos Borgerservice eller ved henvendelse til NT's Handicapkørsel på tlf Helbredstillæg Helbredstillæg kan søges af folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før De grundlæggende betingelser: pensionisten skal søge om helbredstillæg tillægget beregnes i forhold til 85 procent af pensionistens egen andel af udgiften pensionistens formue ikke overstiger kroner (2013) der sker en indtægtsregulering og der beregnes en tillægsprocent Kontakt Borgerservice for flere informationer.

12 12 Hjemmehjælp Formålet med hjemmehjælp er, at hjælpen skal være med til at vedligeholde dine fysiske og psykiske færdigheder. Hjælpen skal også afhjælpe de følger, der er forbundet med sygdom eller alderdom. Det, du kan få hjælp til, er: Praktiske opgaver i hjemmet Personlig hjælp og pleje. Hjælpen kan gives som en varig hjælp, en midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Der er ingen brugerbetaling for varig og midlertidig hjælp i Jammerbugt Kommune. Kontakt Myndighedsafdelingen for yderligere oplysninger. Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejen sikrer, at ældre kan blive i deres eget hjem så længe som muligt, og at patienter kan udskrives tidligere fra sygehuset. Formålet med hjemmesygeplejen er at: fremme / genoprette sundhed og forebygge sygdom lindre følger af sygdom pleje og støtte døende Hjemmesygeplejen er baseret på en samlet vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle ressourcer og helbredstilstand.

13 Hjemmesygepleje kan iværksættes af visitator efter anmodning fra læge, speciallæge, vagtlæge, sygehus, den kommunale eller private sundheds personale, borgeren eller pårørende. Kontakt Myndighedsafdelingen for flere oplysninger. 13 Hjertestarter Listen på info siderne over hjertestartere i Jammerbugt Kommune (fra side 24) er ikke fyldestgørende, da der heldigvis hele tiden opsættes flere og flere hjertestartere i kommunen. På Tryg Fondens hjemmeside findes et opdateret kort over placeringen af nærmeste hjertestarter. Hjælpemidler Ifølge Serviceloven kan du søge Jammerbugt Kommune om støtte til hjælpemidler, hvis du har et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er dog en betingelse, at hjælpemidlet; 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udføre et erhverv. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som du selv har anskaf-

14 14 fet, inden bevillingen er givet. Hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Kontakt Myndighedsafdelingen for flere oplysninger. Høreomsorg Nye regler for udlevering af batterier til høreapparater fra 2. april Du skal bestille dine batterier direkte hos Siemens. Kontakt Siemens for flere oplysninger læs kontakt-info på side 29. Kørekort Når du fylder 70 år, skal du have dit kørekort fornyet. Fornyelse på grund af alder, kræver en lægeattest. Du skal medbringe et vellignende foto, når du henvender dig til din læge om lægeattest. Du skal herefter henvende dig i Borgerservice og medbringe: Dit gamle kørekort. Lægeattest med foto i en lukket kuvert. Borgerservice i Aabybro kan kontaktes for yderligere oplysninger. Kørsel Flextur er en transportform, der bedst kan beskrives som en blanding af buskørsel og taxikørsel. Alle borgere i Region Nordjylland kan benytte tilbuddet fra NT, men det er nok særligt inte-

15 ressant for dig, hvis du er gangbesværet eller bor langt fra offentlige transportmidler. Mens NT s almindelige busser kører fra stoppested til stoppested, kører Flextur fra din gadedør til den adresse i regionen, du måtte ønske - på det tidspunkt du måtte ønske. Pensionistkort-ordningen trådte i kraft den 20. januar Du skal bestille kortet ved NT. Pensionistkortet består af et stamkort med foto og et værdikort, der er udformet som et girokort. Bestiller du et pensionistkort for 6 eller 12 måneder ad gangen, får du yderligere 11,3 % i rabat. Hvis du er over 65 år eller modtager social pension, kan du få 50 % rabat på et periodekort hos NT. NT kan udstede kortet for minimum 30 dage ad gangen, og så længe du ønsker det. Du bestemmer selv start- og slutdato og for hvilke zoner, kortet skal gælde - og du kan altid bestille for flere perioder ad gangen. Kontantbillet med Nordjyllands Trafikselskab: Personer på 65 år og derover samt modtagere af social pension kan rejse på billetter til børnetakst. Læs mere om NT s kørselstilbud på 15

16 16 Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside. 65-billet med DSB: Læs om 65-billet på DSB s hjemmeside. Ledsageordning Kommunen yder ledsagelse til personer mellem 16 og 67 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension. Kontakt Handicapafdelingen for flere oplysninger. Licens - nedsat Er du over 65 år og pensionist med en tillægsprocent på 100, kan du få nedsat din licens. Personer der modtager førtidspension efter de gamle regler og med en personlig tillægsprocent på 100 kan også få nedsat licens. Du kan se din tillægsprocent på din pensionsmeddelelse, og den bliver beregnet ud fra din øvrige økonomi. Hvis du ønsker at få nedsat licens, skal du udfylde et ansøgningsskema, hvor kommunen bekræfter, at du er berettiget til nedsættelsen. Det udfyldte skema sendes til DR Licens. Du kan få ansøgningsskema til nedsat licens i Borgerservice, eller du kan hen-

17 te ansøgningsskema på DR s hjemmeside. Kontakt Borgerservice for flere oplysninger. 17 Lægekørsel Jammerbugt Kommune har aftale med Nordjyllands Trafikselskab om fribefordring. Kørslen foregår som kollektiv trafik. Bestillinger skal så vidt muligt ske dagen før inden Du har mulighed for at søge om fribefordring til læge og nærmeste speciallæge, hvis du opfylder nedenstående betingelser: Du er pensionist eller førtidspensionist. Du skal bo i Jammerbugt Kommune. Du skal på grund af din fysiske eller psykiske tilstand ikke kunne benytte offentlige transportmidler eller egen bil. Du kan ikke søge om fribefordring, hvis transport med taxa alene er nødvendig på grund af manglende adgang til offentlige transportmidler. Du kan kun få bevilget taxa til praktiserende læge eller nærmeste speciallæge, der yder behandling efter sundhedsloven.

18 Lægekørsel kræver en bevilling. Sagsbehandlingstid er 2 uger. Du kan få et ansøgningsskema i Borgerservice eller ved henvendelse til kommunens kørselskontor. Yderligere information findes på Kørselskontoret er åbent for turbestilling på tlf , alle hverdage i tidsrummet kl Lån til betaling af ejendomsskatter Hvis du er 65 år eller får social pension, delpension eller efterløn, kan du opnå lån til betaling af ejendomsskatter. Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Ansøgning om lån skal sendes til Jammerbugt Kommune. Kontakt Teknik og Miljøforvaltningen tlf for flere oplysninger om lån til betaling af ejendomsskat. Madservice Borgere med omfattende og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der ikke selv kan klare at købe ind og lave mad, kan få maden leveret fra kommunen. Det er muligt mod betaling, at få nogle eller alle måltider og at vælge mellem forskellige retter og madvarer. Det er visitatorerne, der foretager den konkrete vurdering af, om borgeren er berettiget til madservice.

19 19 Kontakt en visitator i Myndighedsafdelingen for flere oplysninger. Medicintilskud Hvis din økonomi er særlig vanskelig, har du mulighed for at få økonomisk hjælp fra Jammerbugt Kommune til at betale udgifter til medicin, enten gennem det såkaldte helbredskort eller gennem sociale tilskud. Kontakt Borgerservice for flere oplysninger. Lider du af en kronisk sygdom og overstiger din egenbetaling inden for et år 3550 kr. kan du søge om et såkaldt kronikertilskud. Et kronikertilskud vil sige, at du får 100 pct. i medicintilskud. På kvitteringer fra Apoteket kan du se, om grænsen er nået. Du skal kontakte din læge, hvis du ønsker at søge om kronikertilskud. Lider du af en kronisk sygdom og overstiger din egenbetaling inden for et år 3550 kr. kan du søge om et såkaldt kronikertilskud. Et kronikertilskud vil sige, at du får 100 pct. i medicintilskud. På kvitteringer fra Apoteket kan du se, om grænsen er nået. Du skal kontakte din læge, hvis du ønsker at søge om kronikertilskud. Omsorgstandpleje Voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger, har krav på at modtage en anden form for tandbehandling

20 fra kommunen. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre svage grupper, der ikke er på institution. Kontakt Myndighedsafdelingen for flere oplysninger. 20 Pas Hvis du ønsker at få lavet et pas, skal du henvende dig personligt i Borgerservice Aabybro. Hvis du har et pas skal det medbringes. Hvis ikke, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest. Et vellignende foto. Borgerservice kan tilbyde at fotografere. Kontakt Borgerservice Aabybro for flere oplysninger. Personligt tillæg Grundlæggende principper for, at kommunen kan tilkende et personligt tillæg: pensionisten skal ansøge om personligt tillæg udgiften skal være rimelig og nødvendig afgørelse sker efter kommunens nærmere konkret vurdering af pensionisten økonomi pensionistens økonomiske forhold skal være særligt vanskelige

21 21 Kontakt Borgerservice for flere oplysninger og ansøgningsskema. Selvbetjening På Jammerbugt Kommunes hjemmeside findes mange selvbetjenings muligheder, f.eks.: flytteanmeldelse, ansøgning af personligt tillæg, varmetillæg osv. Disse kan udfyldes og sendes elektronisk med brug af digital signatur eller NemID. Læs mere på Snerydning m.m. Sygesikring / Sundhedskort Om hjælp til snerydning og haveordning henvises til Mostrup Vejviser, hvor du kan finde det lokale tilbud evt. fra et hjemmeservicefirma. Den offentlige sygesikringsordning dækker alle. Efter eget valg er du sikret enten i gruppe 1 eller i gruppe 2. Det gule kort skiftede sygesikringsbeviset navn og kaldes sundhedskort. Det gule sygesikringsbevis er dog stadig gyldigt og skal bruges, til du får et nyt sundhedskort. Du får først det nye sundhedskort, når du alligevel skal have et nyt i forbindelse med flytning, læge- eller gruppeskift. Det blå kort (EU-sygesikringsbevis) Det blå kort er til borgere, hvis ferieophold varer mere end 30 dage og til borgere, der lider af en kronisk sygdom,

22 som kræver behandling under ferieopholdet. Som kroniker skal du først høre, om du kan få forhåndstilsagn om dækning under det gule sygesikringskort / sundhedskortet. Det er SOS International a/s, der kan give svar om forhåndstilsagn. Kortet er gratis. Kontakt Borgerservice for flere informationer. 22 Tilsyn Hvert år foretages tilsynsbesøg på Jammerbugt Kommunes plejehjem og plejecentre. Hovedformålet med besøgene er at føre tilsyn med, hvorvidt opgaverne på ældreområdet løses i overensstemmelse med den gældende sociale lovgivning, det vedtagne serviceniveau for områderne og den konkrete afgørelse, der er truffet for den enkelte borger. Der foretages både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Nogle tilsyn afholdes af Revisionsselskabet Revas for Jammerbugt Kommune, mens andre tilsyn afholdes af Embedslægen. Varmetillæg Du kan få hjælp til en del af dine varmeudgifter, uanset om du bor til leje eller bor i ejer- eller andelsbolig. For at få varmetillæg skal du have en personlig tillægsprocent, der er højere

23 end 0. Den personlige tillægsprocent fremgår af din årlige pensionsberegning, som du får fra kommunen. Ansøgning om varmetillæg skal indsendes til Udbetaling Danmark Kontakt Borgerservice for flere oplysninger 23 Ældreråd Ældrerådet består af 13 medlemmer, der er valgt for en 4 års periode. Ældrerådet skal medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere. Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af Jammerbugt Kommunens ældrepolitik. Kontakt formanden for flere oplysninger eller

24 24 Adresser og telefonnumre Aktivitetscentre: Besøgsvenner: Aktivitetscentret i Brovst Elmevej 1, 9460 Brovst Tlf Aktivitetscenter Parkvænget Parkvænget 25, 9690 Fjerritslev Tlf Aktivitetscentret i Syrenparken Gammelgaardsvej 26, Kaas, 9490 Pandrup Tlf Biersted Aktivitetscentret Stationsvej 51, Biersted, 9440 Aabybro Tlf Ældre Sagen Brovst Inga Jensen, tlf Dansk Røde Kors, Brovst Anne Marie Holm, tlf Ældre Sagen Fjerritslev Alice Andreasen, tlf / Dansk Røde Kors, Fjerritslev Anne Margrethe Bech, tlf Ældre Sagen Aabybro Linda Norvin, tlf Ældre Sagen Pandrup Ruth Sørensen, Saltum, tlf Dansk Røde Kors Besøgstjeneste Rigmor Jensen, Saltum, tlf Borger.dk Hjemmeside - som kan anbefales:

25 25 Borgerservice: Borgerservice i Aabybro Toftevej 43, 9440 Aabybro Åbningstider: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Borgerservice i Brovst Borgervænget 12, 9460 Brovst. Åbningstid: tirsdage kl Borgerservice i Fjerritslev Danmarksgade 3, 9690 Fjerritslev. Åbningstid: mandage kl Borgerservice i Pandrup Lundbakvej 5, 9490 Pandrup. Åbningstid: onsdage kl Tlf Mail: Hjemmeside: DSB: Ejendomsskat: Frivillighuset: Hjertestarter: DSB Tlf Teknik & Miljøforvaltningen Direkte tlf Frivillighuset Bredgade 39, 9490 Pandrup Tlf Find nærmeste hjertestarter på Tryg- Fondens opdaterede hjemmeside: Trekroner Landsbycenter Skolevænget 3 B, 9690 Fjerritslev Tican Grønnegade 21, 9690 Fjerritslev

26 26 Golfklubben Klubhuset Starkærvej 20, 9690 Fjerritslev Rene s Vin & Grønt Østergade 2B, 9690 Fjerritslev LandboNord Brøndumvej 12, 9690 Fjerritslev Han Herred Fritidscenter Brøndumvej 14, 9690 Fjerritslev Farvandsvæsnet redningsstation Thorupstrandvej 310, 9690 Fjerritslev Sparekassen Himmerland A/S Østergade 11, 9690 Fjerritslev Strand Caféen / Slettestrand Slettestrandvej 148, 9690 Fjerritslev Aktivitetscentret Parkvænget 25, 9690 Fjerritslev Thorup-Klim Hallen Thistedvej 320, 9690 Fjerritslev Region Nordjylland Sygehusvej 6, 9460 Brovst Sundhedsafdelingen Sygehusvej 6, 9460 Brovst Brovst Hallen Damengvej 2, 9460 Brovst ØAH Hallen Bryggerivej 20, 9460 Brovst Skovsgård Multihus Hovedgaden 73, 9460 Brovst Hjertestarter fortsat.. Epoka Hjulmagervej 21, 9490 Pandrup

27 27 Kiwi minipris Bredgade 6, 9490 Pandrup Sundhedsafdelingen v. Messecenter nord, Industrivej 30, 9490 Pandrup Sundhedsafdelingen v. Pandrup Plejecenter, Bredgade 101, 9490 Pandrup Schulstad Klokkestøbervej 12, 9490 Pandrup Jetsmarkhallen Bredgade 140, 9490 Pandrup Pandrup Skole Blokhusvej 41, 9490 Pandrup Ungdomsborgen Lundbakvej 3 B, 9490 Pandrup Byggefirmaet Keld og Jons haandværkervej 4, 9493 Saltum Jambo Feriepark A/S Solvejen 60, 9493 Saltum Saltum Strand Camping Saltum Strandvej 141, 9493 Saltum Blokhus Familie Camping Aalborgvej 62, 9492 Blokhus Blokhus Skudehandel Høkervej 2, 9492 Blokhus Feriecenter Nordsøen Høkervej 5E, 9492 Blokhus Fårup Sommerland Pirupvejen 147, 9492 Blokhus Hjertestarter fortsat.. Hune Kirke Kirkevej 9, Hune, 9492 Blokhus

28 28 Livreddertårn Blokhus Strandvejen 25B, 9492 Blokhus Grønhøj Strand Camping Kettrupvej 125, 9480 Løkken Løkken Badehotel Torvet 8, 9480 Løkken Ældrecenter Havgården Brændingen 8, 9480 Løkken Livreddertårn Løkken Ny Strandvej 56, 9480 Løkken Løkken Golfklub Vrenstedvej 226, 9480 Løkken Birsted idrætsforening Idrætsvej 15, 9440 Aabybro Stormgård wildmosekartofler damvej 231, 9400 Aabybro Teejet Technologies Denmark Mølhavevej 2, 9440 Aabybro Aabybro Golfklub Skeelslundvej 3, 9440 Aabybro Åbybro Hallen Jens Møllersvej 3, 9440 Aabybro SID JOB Nordstjernevej 4, 9440 Aabybro Lægekørsel: Siemens batterier til høreapparater Tur-bestilling på tlf , alle hverdage i tidsrummet kl Bestil ved hjælp af elektronisk formular: https://hearing.siemens.com/dk/da/products/a ccessories/order/order.html Du kan også ringe eller sende en mail:

29 29 Tlf telefontid: Myndighedsafdelingen: Visitation til: - Hjemmehjælp - Sygepleje - Mad - Aktivitetscentre - Genoptræning Telefontid: Mandag - fredag: kl Tlf Terapeuter: Visitation til: - Hjælpemidler - Boligændringer Telefontid: Mandag fredag: kl Tlf: Plejecentre: Biersted Plejecenter, tlf Birkelse Plejecenter, tlf Hune Plejecenter, tlf Kaas Plejecenter, tlf Møllegården Plejecenter, tlf Pandrup Plejecenter, tlf Saltum Plejecenter, tlf Solbakken Plejecenter, tlf Solgården Plejecenter, tlf V. Hjermitslev Plejecenter, tlf Aabybro Plejehjem, tlf Skat: Social- og sundhedsudvalget: Skattecenter Aalborg Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg Tlf Fax Socialudvalgsformand Steen Andersen (BL) Tlf Per Halsboe Larsen (S) Ib Nellemann (V) Otto Kjær Larsen (V) Frank Østergaard (S)

30 30 SOS: - EU sygesikringskort Udbetaling Danmark Jane Nørgaard (S) Mads Guldhammer (SF) SOS International a/s Tlf , Henvendelse til Udbetaling Danmark sker på digital post via eller pr. telefon: om pension om familieydelser om boligstøtte Ældreråd: Formand Karlo Jensen, tlf Næstformand Jørn Kjær tlf , Karlo Kjær, tlf Mary Matthiasen, tlf Bodil Mejlholm, tlf Lilly Nielsen, tlf Mogens winter Nielsen tlf Edmund Jensen, tlf Walther Lundis, tlf Aase Billeskov Nielsen, tlf Jens Dige, tlf Herdis Gregersen, tlf

31 31 Jørgen Hellum, tlf Ældrerådgivere: Se også vælg Politik og Demokrati / Råd og Nævn / Ældrerådet. Træffetid: Mandag torsdag kl. 8 9 Områder: Brovst, Aabybro Vest, Birkelse og Gjøl Rådgiver: Gunhild Olesen Tlf Områder: Kaas, Pandrup, Blokhus, Saltum, Ingstrup og Vester Hjermitslev Rådgiver: Jette Bihlet Tlf Områder: Fjerritslev, Aabybro Øst, Biersted og Nørhalne Rådgiver: Maren-Lis Styrbæk Tlf Jammerbugt Kommune Social-, Sundheds- & Beskæftigelsesforvaltningen Tlf Henv. om evt. forslag / rettelser bedes rettet til: Forvaltningsservice Social, Birthe Laursen, tlf /2012

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015 1 2 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Ydelsesteam og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Ældrerådet 15.12.2011 Punkter på åbent møde: 100. Bemærkninger til dagsorden 1 101. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere