Frihed- men er det frihed fra eller frihed til?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihed- men er det frihed fra eller frihed til?"

Transkript

1 Synopsis til eksamen i Klassisk og nyere sociologisk teori Sociologisk institut, Januar 2013 Frihed- men er det frihed fra eller frihed til? -En diskussion om frihedens mange ansigter- Antal tegn uden fodnoter: 6828 Antal tegn med fodnoter: 6828 Eksamensnummer: 262

2 Frihed- men er det frihed fra eller frihed til? -En diskussion om frihedens mange ansigter- Begrebet frihed har været genstand for en massiv teoretisering siden de før sociologiske tænkere som Hobbes og frem til moderne tider. Et nærmere blik på denne teoretisering, viser at friheden stik modsat hvad man i en vestlig og hverdagslig sammenhæng antager, hverken er en entydig størrelse ej en størrelse man kan tage for universel givet. I nærværende synopsis ønsker jeg at vise frihed som en flersidig størrelse der former sig ud afhængig af det perspektiv man ligger på begrebet. Således får frihed forskellige og til tider modsigende betydninger fra det ene perspektiv til det andet. Synopsen og den efterfølgende præsentation, har til hensigt at vise at ikke kun tolkningen af frihedsbegrebet skaber den omtalte diversitet, men også at divergerende menneskesyn og anskuelser af social orden, spiller en rolle heri. Denne synopse vil nærmere bestemt, og med Berlinske termer, tage afsæt i Thomas Hobbes negative frihedsbegreb, og Rousseaus positive frihedsbegreb. Disse vil blive redegjort og gennemgået og fulgt op ad Durkheims, med Aakvags term, idealistiske frihedsbegreb. Synopsen vil afrundes med spørgsmål omkring et aktuelt fænomen om selvmord som jeg i min præsentation vil komme ind på. Thomas Hobbes er karakteriseret som en af liberalismens fædre og ophavsmand til ideen om negativ frihed. Hobbes arbejder med et begreb om en naturtilstand, der er en før-social tilstand mellem menneskelige atomer der indgår i et frit spil med hinanden i aktioner og reaktioner mod hinanden. Hobbes naturtilstand præsenteres som et tidsligt før, i forhold til samfundstilstanden, men i Hobbes optik er der alligevel tale om en teoretisk konstruktion. Det er ikke en studie af naturfolk, men et studie af nutidsmennesket i Hobbes samtid. Hobbes hensigt er at opstille en normativ teori, der sondrer mellem hvordan mennesket er i naturen og hvordan det bør være i samfundet ud fra Hobbes perspektiv. (Thyssen 2008: 14) Naturtilstanden ender galt og er selvdestruktiv. Den er præget af frygt, usikkerhed og permanent konkurrence. Alle kan dræbe alle, eller stjæle fra alle. Derfor er samfundet nødvendigt at skabe således at begreber som moral, ret og ejendom får en beskyttet status og respekt. Eftersom at der i naturtilstanden kun er bedrag og magt og ingen rettigheder. Menneskenes liv er ensomt, fattigt, beskidt, dyrisk og kort. Hobbes definerer frihed som: Ved frihed forstås ifølge den rette betydning af ordet, fravær af ydre hindringer. ( Hobbes, 2008: 142)

3 Hobbes søger at løse dualiteten mellem frihed og sikkerhed der opstår i naturtilstanden via sin normative teori der byder på en samfundstilstand under Leviathan der med sværdets magt tvinger en orden igennem og hindrer alles krig mod alle. Rousseau arbejder også som Hobbes med en idealtype om naturtilstand og tematiserer dennes problematikker. Men Roussau, adskiller sig fra Hobbes med sit frihedsbegreb der beskæftiger sig mere med magtens udspring og hvem der regerer over mig, end det Hobbesianske begreb der har fokus på magtens omfang. ( Berlin, 2005: 192) Således har Rousseau fokus på spørgsmålet hvem der regerer over mig, via hans efterlysning af løsningen på en sammenslutningsform der som han selv siger det : " Hvordan finde frem til en sammenslutningsform... hvor enhver, når han forener sig med alle, alligevel kun adlyder sig selv og forbliver så fri som før" ( Rousseau 1987: 83) Rousseau kalder dette for en civil frihed, der skabes i en samfundstilstand via at man opgiver den naturlige frihed der fandtes i naturtilstanden. Så friheden til at gøre alt hvad man fristes til og alt hvad man kan, erstattes med den i Rousseaus optik civile frihed. Det er også truslen mod selvopretholdelsen der er i fokus i Rousseaus argumentation for nødvendigheden af indtrædelsen i samfundstilstanden men ikke så dramatisk som hos Hobbes. Endvidere er Rousseau langtfra pessimistisk omkring den menneskelige naturs evne til transformation. (Rousseau 1987: 89) Rousseau tilføjer en yderligere dimension til hans civile frihedsbegreb, via det han kalder moralsk frihed som er udtryk for at mennesket i større grad følger sin fornuft end tilbøjeligheder. I det borgerlige samfund, mener Rousseau at mennesket fuldstændig bliver herre over sig selv: Thi at give efter for den blotte drift er slaveri, og at adlyde de love man selv har foreskrevet, er frihed. (ibid: 90) Durkheim udgør med sit idealistiske frihedsbegreb en tredje position. Han adskiller sig fra de to førnævnte ved sin ikke kontraktlige tilgang til mellem menneskelige relationer, samt ved hans sociologiske udgangspunkt i at mennesket både er født ind i og reguleret af samfundet. Samt i hans syn på den menneskelige natur som han beskriver med homo duplex. Men han har også ligheder med særligt Rousseau i forhold til frihedsbegrebet. ( Aakvag, 2005: 193) Ifølge Durkheim har mennesket en dobbelt natur, en biologisk der er driftstyret og en social der er modtagelig for socialisering og internalisering af normer. Samfundet besidder en overindividuel kraft og hjælper individet med regulering af individers behov og adfærd via normer. Individets selvopretholdelse og balance er kun muliggjort via samfundet. En regulering og balancering der er nødvendig for individets ellers potentielt umættelige begær. (Durkheim 1978: 132)

4 Desuden er denne regulering frihedsskabende fordi i Durkheims optik er frihed: To be free is not to what one pleases; it is to be master of oneself, to know how to act with reason and to accomplish one`s duty (Durkheim, 1956: 89-90) I lyset af ovenstående tre positioner kunne det i min præsentation være interessant at diskutere en aktuel problemstilling om selvmord. Undersøgelser viser at mange mennesker i Danmark på et eller andet tidspunkt i livet har haft tanker om selvmord i kritiske livssituationer. Tal viser at der er omkring 7000 selvmordsforsøg i Danmark hvert år og ca fuldbyrdede selvmord. (www.efterladte.dk) Nærmere bestemt kunne følgende spørgsmål være interessant at tage op: Hvordan skal man forstå de tre positioners frihedsbegreber i lyset af et aktuelt problem som selvmord; 1- Har mennesket ret til selvmord? 2- Forholder de sig til selvmord som et empirisk fænomen, og hvordan? 3- Hvordan skal man forstå de tre positioners syn på menneskets natur og social orden i lyset af et problem som selvmord? Vi kunne efter min præsentation eventuelt diskutere videre med spørgsmål som er mere perspektiverende til pensum. Det kunne være spørgsmål som: 4- Hvilke yderligere frihedsrefleksioner giver selvmordsproblematikken anledning til? 5- Hvad viser selvmord som en problemstilling om de forskellige frihedsbegrebers tilstrækkelighed og/eller teoriernes utilstrækkelighed? Litteraturliste: Ole Thyssen (2008) Introduktion i Thomas Hobbes, Leviathan (ss.7 30) Informations Forlag, København. Thomas Hobbes (2008) Leviathan kap XIII, XIV (ss ), XVII, XVIII (ss ), Informations Forlag, København. Jean Jacques Rousseau (1987) Samfundspagten, (ss ), Forlaget Rhodos, København. Emile Durkheim (1897/1978) Det anomiske selvmordet fra Selvmordet, en sociologisk undersøgelse Oslo Gyldendal Norsk Forlag ss Gunnar C. Aakvaag (2005) Sociologi og Frihed, Sosiologisk Tidskrift, vol. 13 (ss )

5 Isaiah Berlin (2005) To slags frihed (ss ) fra Isaiah Berlin, Den ideale stræben og andre essays. København: Gyldendal. Internethjemmeside: Frihed til valg af tekster til og fra pensum: Der opgives følgende tekster som ikke er med i pensum, som samlet udgør 132 sider: Axel Honneth 2005: Organiseret selvrealisering individualiseringens paradokser i Sociale patologier. København: Hans Reitzels Forlag: 41-58= 17. Emile Durkheim 2006: Regler angående forskellen mellem det normale og det patologiske i Den sociologiske metodes regler. Hans Reitzels Forlag: =24. Emile Durkheim 1993: Det egoistiske selvmordet, familieforhold og politiske forhold i Selvmordet, en sosiologisk undersøkelse. Oslo: Gyldendal: =6. Anthony Giddens 1996: Modernitet og selvidentitet, selvet og samfundet under senmoderniteten. København: Hans Reitzels Forlag: =70. Anthony Giddens 1994: Modernitetens konsekvenser. København: Hans Reitzels Forlag: 82-98=15. Der fjernes følgende tekster fra pensum ud fra et kriterium om relevans, samlet 123 sider: Michel Foucault Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France : Lecture one 7 January 1976 (ss. 1-21) Michel Foucault (1997) On the Genealogy of Ethics (ss ) fra Ethic: subjectivity and truth (ed. Paul Rabinow) Michel Foucault (1997) The ethics of the concern of the self as a practice of freedom (ss ) fra Ethics: subjectivity and truth (ed. Paul Rabinow) Michael J. Sandel (1984) The Procedural Republic and the Unencumbered Self Political Theory; Vol. 12, No. 1 ss ****Judith Butler (1997) Subjection, Resistance, Resignification in Bulter, J. The psychic life of power: Theories in subjection og Nikolas Rose (2003) At regere friheden en analyse af politisk magt i avanceret liberale demokratier

6

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Vær Nysgerrig! English title: Be Curious!

Vær Nysgerrig! English title: Be Curious! Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Cand.soc Politisk Kommunikation og Ledelse Kandidatafhandling Vær Nysgerrig! English title: Be Curious! Forfatter: Sophie Sonn Sørensen

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør

F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør F.A.Hayek som velfærdsliberalist Om forholdet mellem frihed og statsmagt i Hayeks tænkning. af Mogens Lilleør Friedrich August von Hayek (1899-1992) efterlod sig ved sin død et omfangsrigt samfundsfilosofisk

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Af Klaus Majgaard * Grundspørgsmålet er, hvordan vi er rationelle, når vi møder udfordrende dilemmaer og krydspres.

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet.

Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet. Stine Frydendal Nielsen Institut for Idræt, marts 2009 Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet.

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Internettet - nyt medie, nye problematikker? Et speciale om danske forældres holdning til og håndtering af deres børns sikkerhed på internettet

Internettet - nyt medie, nye problematikker? Et speciale om danske forældres holdning til og håndtering af deres børns sikkerhed på internettet Internettet - nyt medie, nye problematikker? Et speciale om danske forældres holdning til og håndtering af deres børns sikkerhed på internettet Specialeafhandling Roskilde Universitetscenter, Kommunikation

Læs mere

De Professionelle Hjemløse

De Professionelle Hjemløse De Professionelle Hjemløse - Hjemløses Adfærd og selvopfattelse i et samfundsmæssigt perspektiv Lene Tanderup Masterprojekt Europæisk Master i Narkotika- og Alkoholindsatser Aarhus Universitet Studentnr.

Læs mere

Aalborg Universitet maj-november 2010 Specialeprojekt Mathias Wullum Nielsen

Aalborg Universitet maj-november 2010 Specialeprojekt Mathias Wullum Nielsen Forord Nærværende specialeprojekt er udarbejdet på sociologistudiet på Aalborg Universitet i perioden 2. maj - 3. november 2010. Jeg har i undersøgelsen valgt at kaste et kritisk arbejdssociologisk blik

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

Fællesskaber, der rækker ud over skolen

Fællesskaber, der rækker ud over skolen Fællesskaber, der rækker ud over skolen Af Jørn Nielsen, psykolog Spørgsmålet om den inkluderende skole har været på dagsordenen i efterhånden flere år. Mange steder er der satset stort med undervisningsforløb,

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere