Frederikssund Byråd Torvet 3600 Frederikssund Den 23. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Byråd Torvet 3600 Frederikssund Den 23. september 2014"

Transkript

1 1 Frederikssund Byråd Torvet 3600 Frederikssund Den 23. september 2014 Høringsvar fra Liberal Alliance - på Frederikssund Kommunes Budget Det er med stor interesse, at undertegnede repræsentanter for Liberal Alliance Frederikssund (del af Liberal Alliance Fjordbyerne) har læst det nye Byråds første Budgetforslag Den sammenlagte kommune har nu for første gang fået et Byråd med borgerlig-liberalt flertal i spidsen, og det har vi naturligvis forventet vi os meget af. Indledningsvist, skal vi rose Byrådet for så småt at være gået i gang med at inddrage borgerne, dels i det udviklende, politiske arbejde (i første omgang på Kultur og Fritidsområdet) og dels i kommunens økonomi og budgetarbejde. Naturligvis ønskede LA Frederikssund at processen med inddragelse af borgerne i kommunens årlige budgetfase var startet noget før, men nu er byrådet i gang, og til næste år kan processen fint startes op i foråret, senest før skolesommerferien, som Borgmesteren også selv var inde på, ved det nyligt afholdte informationsmøde om samme emne. Ligeledes skal der lyde ros for planer om tre mindre men vigtige initiativer: Trafiksikring af Møllevej, Jægerspris længe savnet i forhold til kravet om Sikker Skolevej Afskaffelse af byggesagsgebyrer letter byrden for borgere og erhvervsliv Afskaffelse af afgift for anvendelse af udendørsarealer Generelt om Budget Budgettet er, som andre år tidligere, meget omfangsrigt, med både mange besparelsesforslag og mange nye initiativer. Generelt skal der i første omgang lyde et stort suk fra vores side, omkring Byrådets rutine med, at fremlægge et budget med få besparelser og få budgetændringsforslag i et valgår, for så året efter et valg som nu i år at true lokalbefolkning og kommunens ansatte med nye, store og på papiret: nødvendige besparelser. Denne proces, med store besparelser i en Byrådsperiodes første år, og få eller ingen besparelser i periodens sidste år, er naturligvis ikke særegent for Frederikssund Kommune men Liberal Alliance Frederikssund vil alligevel godt foreslå, at I tager teten til at denne lidt negative, og for borgerne nok uforståelige Budgetcyklus stoppes, sådan at et mere sundt og langtidssikret budgetarbejde bliver et af Frederikssund Kommunes nye varemærker. Endelig er det også tydeligt, at Frederikssunds nye Byråd også gerne vil en masse, et ambitionsniveau som nok er forståeligt, det nye borgerlig-liberale flertal taget i betragtning, men også et ambitionsniveau som vi i dette høringsvar vil sætte spørgsmålstegn ved. Måske vil I for meget nyt, på én gang!?

2 2 Mange store besparelser på kerneydelserne Budget har som nævnt MANGE og flere steder: STORE besparelser, på det vi i Liberal Alliance Frederikssund kalder de borgernære kerneydelser. Det er et kedeligt syn, og som vi ser det, skyldes behovet for nye, store besparelser bestemt ikke så meget det faktum, at der bliver færre og færre børn og flere og flere ældre borgere i kommunen (for den udvikling bliver jo løbende forudsagt i de 10 årige befolkningsprognoser), men det store behov for nye besparelser skyldes derimod overvejende det tidligere Byråds (over)forbrug og i flere henseender uhensigtsmæssige måde at prioritere kommunens økonomi på. I de tidligere Byrådsperioder, i den sammenlagte kommunes korte levealder, har der (også) været et meget stort politisk fokus på nye kommunale projekter og nye anlægsinvesteringer, især på skoleområdet i Frederikssund by og i forbindelse med det store projekt: Ny by ved St. Rørbæk (Vinge). Disse prioriteringer foretaget i de gamle byråd trækker i vores optik det uheldige spor efter sig, at det blandt andet giver Jer i det nye byråd, ansvaret for at få afviklet nogle store lån, med afdrag og renter i millionklassen. SÅ - nye projekter og flere kommunale lån, medfører ofte, direkte eller indirekte, nye besparelser. Besparelser, som kunne have været undgået hvis byrådet havde sat større tæring efter næring. Besparelser, som betyder en belastning af de borgernære kerneydelser, såsom skoler, ældrepleje mv., og altså kun sekundært skyldes kombinationen af et vigende børnetal og et stigende antal ældre borgere. Besparelser, som indirekte kan finanseres ved at droppe nogle af de mange nye projekter! Gentænk Frederikssund Kommunes Økonomiske Politik! Som det forhåbentligt er tydeligt i ovenstående afsnit, ser Liberal Alliance Frederikssund med stor bekymring på de økonomiske udfordringer, som har negativ indflydelse på kommunens nuværende og fremtidige økonomi inden for de borgernære kerneområder. I forlængelse heraf, vil vi derfor varmt anbefale Jer, at revurdere den økonomiske politik som et flertal i byrådet besluttede i vinteren Denne anbefaling hviler kort fortalt på det faktum, at det nye byråd, desværre selv lægger op til, i den valgte økonomiske politik, at ville fortsætte de tidligere byråds måde at prioritere kommunens økonomi på. Det borgerlig-liberale flertal i Frederikssund byråd bør med andre ord i vores optik, stoppe op og revurdere, hvorvidt det giver liberal mening eller ej, at fortsætte sporet med flere og flere anlægsinvesteringer flere og flere nye projekter alle mestendels for lånte penge - og flere og flere afledte, kedelige besparelser på de vigtige, borgernære kerneområder, såsom daginstitutionsområdet, skoleområdet og det nuværende kultur- og fritidsområde. Kritik af byrådets gentagne lånoptag Nye anlægsinvesteringer, som kommer borgerne direkte til gode i deres hverdag, er naturligvis altid på sin plads, så længe investeringerne forbedrer den kommunale service til borgerne, så længe investeringerne ikke sker for (for mange) lånte penge og så længe investeringerne ikke genererer flere, nye driftudgifter uden de erstatter tidligere driftudgifter. MEN som nævnt ovenfor, er det desværre ikke en sådan sund

3 3 prioritering Frederikssunds nye byråd lægge op til i Budgetforslag Vi noterer os, at byrådet desværre i stedet: Budgetterer med byggeri af mange og forholdsvis store, nye kommunale anlæg/bygninger Budgetterer med flere nye lånoptag, vel sagtens for at finansere byggeriet af de mange nye kommunale anlæg og bygninger, hvilket stille og roligt, som tidligere beskrevet, vil belaste økonomien på de borgernære kerneområder First Things first Ved en gennemgang af budgettet, ser vi altså en kedelig rød tråd igennem hele budgetforslaget, som netop tydeliggør Jeres ønske om iværksættelse af MANGE nye tiltag for flere nye lån i kombination med MANGE besparelser på kommunens almindelige kerneområder. En proces, som bider sig selv i halen: flere nye tiltag, flere nye byggeprojekter, flere nye lånoptag vil alt andet lige, medføre flere nye nødvendige besparelser og sådan kommer det altså til at køre i ring, på en yderst uheldig måde! Liberal Alliance Frederikssund anbefaler derfor Frederikssund Byråd, at vende denne uheldige udvikling NU, ved at følge det engelske udtryk: first Things first. Sagt med andre ord, så vil vi varmt anbefale Jer at prioritere skarpt mellem hvad der i daglig tale kan kaldes Need-to-have -og Nice-to-have-opgaverne i en kommunens daglige virke. Som vi ser det, opprioriterer I nemlig, med dette budget, alt for mange Nice-to-have-opgaver, og nedprioriterer de langt mere vigtige og borgernære Need-to-have-opgaver. Og det er præcis denne prioritering, som vi vil opfordre Jer til at ændre markant på, til borgernes og de fremtidige byråds fordel! Kommentarer til byrådets store satsning på kommunale turisme-initiativer I Liberal Alliance Frederikssund står vi desuden også uforstående overfor, at Frederikssund byråd vil satse markant på en masse nye, kommunale projekter og nybyggerier inden for Turist-området, og det i en tid hvor mange borgere og personalegrupper i kommunen samtidig bliver mødt med store besparelser på de borgernære kerneydelser. Vi ser, at Frederikssund byråd blandt andet ønsker at bruge skattekroner på: Et Kultur- og havnebad i Frederikssund Havn samlet investering: godt 8 mio. kroner Udvidelse af Marbæk Lystbådehavn, Frederikssund samlet investering: ca. 9 mio. kroner Nye faciliteter i Kulhuse Havn samlet investering: godt 9 mio. kroner Etablering af nyt Turisme-center under FETC ekstra årlig driftudgift på: ca. 2,6 mio. kroner Ydermere ser vi, at Borgernes Hus stadig ønskes etableret trods massive protester Men - hvad med de afledte, ekstra driftudgifter? En vigtig detalje i denne sammenhæng er, at det fremlagte budgetforslag desværre ikke angiver et fuldt overblik over de samlede kommende, afledte driftudgifter på hver enkelt nye anlægsforslag inden for dette indsatsområde. SÅ ét er, at byrådet samlet set ønsker at investere mio. kroner (Borgernes Hus mv. fraregnet!) på nye kommunale turistrelaterede anlæg og byggerier, noget andet er, at byrådet (og

4 4 borgerne) ikke har overblik over, hvad de forholdsvis store anlægsinvesteringer får af fremtidige konsekvenser for kommunens driftøkonomi Liberal Alliance Frederikssund har naturligvis gennemskuet at de planlagte, forholdsvis store lånoptag som der samtidig budgetteres med de næste fire år, nok mestendels skal bruges til finansering af blandt andet disse Turist-anlægs-investeringer. MEN de vigtige spørgsmål er i vores optik: Hvor store bliver de fremtidige udgifter til afdrag og renter på disse kommunale lån? Hvor store bliver de afledte driftudgifter (vedligehold, drift mv.) på disse Turisme-nybyggerier? Hvilke borgernære kerneydelser skal stå for skud næste gang Frederikssund byråd skal finde nye besparelser, til betaling af afdrag, renter og nye driftudgifter på netop disse nye projekter? Udskyd de planlagte besparelser og strukturændringer på Skoleområdet! Under dette punkt vil vi tillade os at samle Jeres forslag til besparelser og strukturændringer på hele børneog ungeområdet under ét. Lige nu, og velsagtens flere år frem i tiden, vil hele skoleområdet, inklusiv SFO-, klub- og Ungdomsklub områderne, være stærkt påvirket og belastet af den nye Folkeskolereform. En reform, som Liberal Alliance på mange områder er stærkt utilfreds med! Set i lyset af, at kommunens indkøring af denne, nye Folkeskolereform kun er i sin spæde start med hvad deraf følger af STORE udfordringer for ledelser, bestyrelser og ikke mindst; personalegrupper på hele området, så står Liberal Alliance Frederikssund meget uforstående og kritisk over for, at byrådet SAMTIDIG vil: Trække nye skoledistrikter- og en ny ledelsesstruktur ned over skolerne og institutionerne! Kræve kortere forberedelsestid til lærerne, i en tid hvor alt er nyt i forbindelse med reformen! Regne med, at opnåelse af et lavere sygefravær blandt områdets personale er realistisk, i en tid med højt stressniveau, qua de mange nye opgaver og nye rutiner reformen medfører! Kort fortalt synes vi, at I med disse forslag til budgetbesparelser og nye strukturændringer på det samlede børne- og skoleområde, strammer buen unødigt hårdt, på det i forvejen reform-belastede område! Liberal Alliance Frederikssund opfordrer derfor byrådet til, at skåne skoleområdet et år eller to for politiske krav om nye besparelser -og strukturelle omlægninger. Børnenes skolegang og personalets tryghed i en kaotisk til, må have første prioritet! Kommentarer til budgettering omkring den nye by ved St. Rørbæk: Vinge Det er vist ingen hemmelighed, at Liberal Alliance Frederikssund længe har været bekymret for Frederikssund kommunes økonomiske engagement i udviklingen af den nye by Vinge. Den politiske beslutning om etablering af denne nye by ved St. Rørbæk blev truffet før den økonomiske krise for alvor ramte landet. Måske havde det været rettidig omhu, at pause planerne og kommunens arbejde med Vingeprojektet, imens Riget fattedes penge? Fint er det dog, at byrådet (endelig) har lagt store dele af projektet ud i et udviklingsselskab Men, projektet har været længe undervejs, -og et dyrt bekendtskab for kommunens økonomi. Alt andet lige uden at kende de samlede kommunale udgifter til Vinge-projektet må Vinge have medført en stor

5 5 belastning af kommunens samlede driftbudget!? Her vil I nok sige, at Liberal Alliance Frederikssund ikke kan tillade sig at blande pærer og æbler på denne måde, men jo, det bør vi og især I gøre, i anerkendelse af, og i respekt for, at det dels er borgernes penge byrådet forvalter og dels at pærerne i den ene side af kurven (læs: kommunens samlede økonomi) sagtens kan belaste og påvirke æblerne i den anden side af kurven, præcis som vi har vist andre steder i dette høringsvar Ydermere vil vi sætte spørgsmålstegn ved, om Jeres mål om at kunne tjene knap 250 mio. kroner på salg af Vinge-grunde i 2015, er et realistisk mål, den stadig aktuelle økonomiske krise i landet taget i betragtning? Måske bør forventningerne til salgets omfang med andre ord nedjusteres en smule, sådan at næste års budget ikke (også) skal rammes af nye, store behov for besparelser på driften! Afslutningsvist vil vi anbefale byrådet, nøje at gennemtænke HVILKE kommunale bygninger og ditto opgaver der skal bygges ind i Vinge! Skal der f.eks. nødvendigvis være en ny skole i Vinge, i en tid med faldende børnetal? Kommentarer til besparelser og investeringer inden for Kultur- og Fritidsområdet Med hensyn til byrådets budgetforslag inden for Kultur- og Fritidsområdet, bekymrer det Liberal Alliance Frederikssund at se, hvordan det nye borgelig-liberale byrådsflertal i store træk vil opprioritere kommunale Kultur- og fritidsaktiviteter (herunder hører også de mange forslag til nye turismerelaterede kultur- og fritidsprojekter) og nedprioritere den kommunale støtte til de frie og etablerede foreninger og klubber inden for Kultur- og Fritidsområdet Hvorfor skal f.eks. det samlede Folkeoplysningsområde udsættes for besparelser i størrelsesordenen 6% (af områdets nuværende budget), når kommunens egne biblioteker kun skal udsættes for besparelser i størrelsesordenen 0,5% (af bibliotekernes samlede budget)? Naturligvis kan man godt argumentere for, at det at byrådet ønsker at investere i en række nye kommunale anlæg -og bygninger inden for Kultur- og Fritidsområdet, også vil komme de frie foreninger og klubber til gode. F.eks. foreslår I, at der skal investeres i byggeriet af et Ungdomssøsports-center på Kalvøen (anlægsudgift i 2016: 5,5 mio. kr.) ligesom byrådet sidste år, skrev et nyt Kampsport-center ind i budgettet (til en samlet anlægsudgift på 10 mio. kr.) og endelig foreslår I også, at sport-sarealerne omkring Ådalens skole skal forbedres (dog kan vi ikke gennemskue hvor store midler byrådet ønsker at afsætte til disse sportsarealer). Samlet set forslag, som i en anden tid med bedre økonomi i kommunen, ville være fine, nye initiativer til glæde for mange. Men, igen er der så spørgsmålet om de afledte driftudgifter ved disse nye anlæg: hvordan skal disse fremtidige afledte udgifter finanseres? Ved nye besparelser internt på området? Spørgsmålet er derfor om det samlet set giver borgerne valuta for pengene når I på den ene side svinger sparekniven hårdt over Folkeoplysningsområdet mv., og på den anden side skåner kommunens biblioteker for de store besparelser, samtidig med, at I vil investere stort i nye kommunale anlæg- og bygninger? De talrige nye initiativer på dette område (og det relaterede Turismeområde) viser altså tydeligt, at byrådet vægter egne, kommunale Kultur- og Fritidsaktiviteter højere end støtten til de frie Folkeoplysende

6 6 foreninger, sportsklubberne m.fl. Havde Liberal Alliance Frederikssund siddet i byrådet, havde vi prioriteret omvendt Afslutningsvist vil vi knytte en kommentar til et budgetudvidelsesforslag som vi står noget uforstående over for: Oprettelsen af et projekt: Kultur.Natur.Dannelse (forslag nr. 36). Et forslag, som i vores optik ligger midt imellem Opvækst- og uddannelsesområdet og Kultur- og Fritidsområdet, men som er svært at finde hoved og hale i Hvordan kan kr. om året til dette projekt give kommunens børn mere kultur, natur og dannelse end de i forvejen får i f.eks. skolerne, daginstitutionerne, klub-tilbud mv? Hvordan definerer Frederikssund Kommune dannelse når det drejer sig om børn og deres opvækst? Og hvad skal de om året helt konkret bruges til? Mange bække små og er dette projekt så nødvendigt, nu? Sammenfattende kommentarer og anbefalinger Selvom vi indledte vores høringsvar med ros til enkelte, små fornuftige tiltag og selvom vi roste byrådet for så småt at åbne op over for borgerne, omkring byrådets budgetarbejde og kommunens økonomi så står det forhåbentlig klart, at Liberal Alliance Frederikssund dels er skuffet over at erfare, at det nye borgerlig-liberale byråd i Frederikssund kommune, stort set arbejder og prioriterer som sine Socialdemokratiske forgængere og dels er vi meget skuffede over, at det nye byråd i overdreven stil prioriterer Nice-to-have opgaver langt højere end de borgernære Need-to-have opgaver! Her i høringsvaret har vi kommenteret på udvalgte, iøjefaldende poster i budgettet og har udeladt andre, men ikke nødvendigvis mindre vigtige poster! Vores prioritering er foretaget i lyset af, at vi hverken kan eller skal have en holdning til alle Jeres mange prioriteringer og budgetforlsag, men altså alene ser os forpligtiget til at kommentere på de store hovedlinjer i Budget Afslutningsvis vil vi samle vores anbefalinger til Budget i en lille liberal prioriteringsliste: Gentænk byrådets valgte Økonomiske politik i en mere liberal retning! Stop de mange lånoptag og sæt tæring efter næring mht. nye projekter! Skån skoleområdet for besparelser og nye strukturer i en tid ramt af Folkeskolereformen! Hold etablering af et Turisme-center inden for FETC s nuværende økonomiske rammer! Overlad turismeudvikling til erhvervslivet og foreningerne m.fl. indenfor Kultur- & Fritidsområdet! Udskyd planer om Havnebassiner, udvidelse af lystbådehavne mv. til bedre økonomiske tider! Drop planerne helt om et stort Borgenes Hus og fokusér på at forbedre de nuværende kulturtilbud! Hold fremadrettet et skarpt øje med både de direkte og de afledte driftudgifter i alle nye projekter! HUSK at de borgernære kerneydelser altid bør vægtes højere end nye, smarte projekter! HUSK alt i alt, en mere skarp og målrettet prioritering mellem Need-to-have og Nice-to-have! Med venlig hilsen Marianne D. Porsborg, Jægerspris Michael Herløv, Fr.sund Ulrik Haagensen, Slangerup Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem LA Fjordbyerne LA Fjordbyerne LA Fjordbyerne

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere