Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni Institution: Fiskeridirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: Dato: Juli 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010 Deltagere: Organisation: Niels Barslund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Max Thomsen Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Leif Skytt Dansk Kystfiskerforening Kaare M. Ebert Danmarks Sportsfiskerforbund Steffen Toft Jensen Danmarks Sportsfiskerforbund Jan Steinbring Jensen Skov- og Naturstyrelsen Allan Buch Danmarks Fiskeriforening Nadia Juhl Danmarks Fiskeriforening Niels Erik Jensen Danmarks Fiskeriforening Vagn Gram Dansk Amatørfiskerforening Willy Nielsen Dansk Amatørfiskerforening Sten W. Laursen Landbrug & Fødevarer Harry Lorentzen Dansk Fritidsfiskerforbund Arne Rusbjerg Dansk Fritidsfiskerforbund Josianne Støttrup DTU, Aqua, Charlottenlund Hanne Nicolajsen DTU, Aqua, Hirtshals Anders Koed DTU, Aqua, Silkeborg Peter Geertz-Hansen DTU, Aqua, Silkeborg Dorte Bekkevold DTU, Aqua, Silkeborg Birgit Bolgann Fiskeridirektoratet (formand) Mik Jensen Fiskeridirektoratet Maria Krohn Fiskeridirektoratet Lene Jensen Scheel-Bech Fiskeridirektoratet (referent)

2 Mødet var indkaldt ved mail af 20. maj med følgende dagsorden: 1. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje, herunder Status for Fiskeplejen 2. Orientering om Natura Orientering om status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af europæisk ål, herunder om forventet tilskud fra EU s Fiskerifond til udsætning af ål. 4. Drøftelse af udkast til oplæg til Temadag om fremtidens Fiskepleje. 5. Fiskeridirektoratets rapport om Fiskerikontrol Orientering om godkendelse af nyt el-fiskeudstyr. 7. Orientering siden sidst 8. Eventuelt 9. Pkt. 1. Forhold vedr. den igangværende fiskepleje, herunder Status for Fiskeplejen Birgit Bolgann bød velkommen til mødet og til nyt medlem fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Steffen Toft Jensen. Den udsendte Status for Fiskeplejen giver en god beskrivelse af de forskellige projekter og økonomien for fiskeplejen i Endvidere har DTU, Aqua som et supplement udsendt 2 udvalgte historier fra Fiskeplejen 2009, som en slags appetitvækker for projekterne under Fiskeplejen. Materialet kan findes på hjemmesiden fiskepleje.dk. Kaare M. Ebert var glad for de gode og letlæselige beskrivelser af fiskeplejeprojekter, som Danmarks Sportsfiskerforbund har efterspurgt. Pkt. 2. Orientering om Natura 2000 Maria Krohn orienterede om Natura 2000, jf. vedlagte notat om Natura 2000-planlægningen og den fiskeriforvaltningsmæssige opfølgning. I henhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet skal hvert medlemsland i EU udpege et netværk af beskyttede områder, som herefter er beskyttet efter krav og vilkår i direktiverne. I Danmark er det Miljøministeriet, som er ansvarlig for udpegning af beskyttelsesområder. Status er, at der er udpeget 252 Natura 2000-områder, hvoraf ca. 90 områder har marine naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget, dvs. de fleste områder er udpeget på landjorden. Miljøministeriet er ansvarlig for, at der udarbejdes forvaltningsplaner for samtlige områder disse foreligger nu i udkast. Miljømålsloven beskriver hvad en plan skal indeholde. Sektormyndighederne, herunder Fødevareministeriet, og kommunerne skal følge op på planerne. Fødevareministeriet har således forvaltningsmæssige forpligtelser i henhold til habitatdirektivet, som er implementeret i fiskeriloven, og er ansvarlig for den fiskerimæssige regulering i områderne, herunder bl.a. til at lave en vurdering af, om en given aktivitet er forenelig med de hensyn, der skal tages til beskyttelse af området. De såkaldte vandplaner kører parallelt med Natura 2000 planerne. 2

3 Fødevareministeriet har udarbejdet en handleplan, dvs. en strategi for, hvordan man løfter forpligtelserne i henhold til habitatdirektivet og fiskeriloven. Der er tale om at udbygge vidensgrundlaget om det enkelte Natura 2000 område, omkring udpegningsgrundlaget og aktiviteten. I den forbindelse har Fødevareministeriet etableret et Dialog-forum, med deltagelse af forskellige interesserede organisationer. Organisationer, der som udgangspunkt ikke ønsker at deltage i møderne kan i stedet komme på udsendelseslisten og således følge med i arbejdet. Formålet med Dialogforum er at skabe gennemsigtighed på området, idet man tager udgangspunkt i konkrete Natura 2000 områder og ud fra en faglig drøftelse vurderer det eksisterende vidensgrundlag eller mangel på viden for det pågældende område. Pkt. 3. Orientering om status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af europæisk ål, herunder om forventet tilskud fra EU s Fiskerifond til udsætning af ål Birgit Bolgann henviste til, at den fremtidige åleudsætning skal medvirke til bestandsgenopretning i henhold til forordningen om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål samt den danske åleforvaltningsplan, som er godkendt af Kommissionen. Der arbejdes i øjeblikket på, at der kan opnås EU-støtte til åleudsætningerne, som indgår i bevaringsforanstaltningen i henhold til den danske åleforvaltningsplan. Der forventes således udsat ål med henblik på opfyldelse af dette mål i planen. Disse ål skal i henhold til åleforvaltningsplanen og forordningen udsættes i ferskvandsområder. DTU Aqua anbefaler, at der i forhold til EU-støttede åleudsætninger åbnes op for at åleudsætningerne også kan ske i marine områder. Baggrunden er, at undersøgelser foretaget af DTU Aqua viser, at ålene vokser og overlever godt i de marine områder. Derfor er der, på trods af at der i mange danske kystnære marine områder foregår et fiskeri efter ål, god ræson i at udsætte ål i marine områder, da der fra udsætninger hér, vil være en væsentlig produktion af blankål, som udvandrer mod gydepladserne. Desuden forventes en del af de udsatte ål at vandre til ferskvand, og vil således på denne måde bidrage til at forøge udvandring af blankål fra ferskvand. I Danmark er der tradition for, at åleudsætninger under fiskeplejen fortrinsvis foregår i marine/brakvandsområder. På baggrund af oven for nævnte undersøgelser samt med henblik på at bevare samarbejdet og kontinuiteten i forhold til fritidsfiskerne i saltvand fastholdes et vist niveau af udsætning i marine områder. Disse udsætninger vil fortsat skulle finansieres fuldt ud af fiskeplejemidlerne. Hvis der f.eks. udsættes ca stk. ål i marine områder i 2010 vil der i forhold til de afsatte midler være behov for et ekstrabeløb (på ca kr.), som foreslås bevilliget af de midler, der er overført i forbindelse med besparelser på Handlingsplanen Harry Lorentzen havde forstået på sidste møde, at åleudsætningerne fortsat skulle udsættes i marine område, men var senere blevet oplyst om, at der kun skulle udsættes i ferskvand, hvorfor der nu kan være problemer med at finde folk til at foretage udsætningerne i marine områder. Mente at kommunikationen herom havde svigtet. Birgit Bolgann beklagede, at det ikke gik tydeligt igennem, at der i henhold til såvel forordningen som den danske åleforvaltningsplan skal sættes ud i ferskvand med henblik på at flytte udsætningerne fra at komme fiskeriet til gode til at komme bestanden til gode. Da undersøgelser viser, at udsætning i brakvand også kommer bestanden til gode, vil der måske være basis for at se på mulighederne for at være mere fleksible omkring udsætning i forhold til forvaltningsplanen. Dette vil dog i forhold til EU ikke være helt enkelt, da der er tale om 3

4 justering i forhold til det, der fremgår af den plan, der er godkendt for Danmark, men vil være et element, som der vil blive arbejdet videre med. Arne Rusbjerg fandt det fornuftigt at fortsætte udsætning i saltvand også i forhold til opbakningen. Vagn Gram havde skrevet ud til de lokale foreninger, at der forventes udsat ca stk. ål i marine områder resten i ferskvand. Kaare M. Ebert fandt, at der godt kan sættes ud i saltvand, men at konsekvensen evt. kan blive flere restriktioner for fiskeriet i saltvand. Anders Koed oplyste, at DTU, Aqua hurtigst muligt vil melde ud, hvor udsætningerne finder sted i marine områder. Leif Skytt bemærkede, at mange store lande fortsat fanger glasål til eksport. Mente, at eksport ud af EU var stoppet med forordningen. Ål reeksporteres til Europa, hvorved prisen på ål stiger. Niels Erik Jensen var ligeledes utilfreds med, at vrede franske ålefiskere ved at blokere en havn har fået EU til at åbne op for, at Frankrig kan eksportere store mængder glasål til Østen. Mente kun, at glasål må fanges til genudsætning i Europa eller til akvakultur. Birgit Bolgann nævnte, at der i henhold til forordningen fortsat er mulighed for en mindre eksport af glasål. Endvidere reguleres den internationale handel/eksport gennem CITES, hvor der fastsættes en kvote for glasålseksport fra EU. Det er korrekt, at den franske åleforvaltningsplan blev godkendt under et vist tidspres i forhold til højsæson for glasålsfiskeriet. Allan Buch bemærkede, at man hermed gerne vil sende et signal til Fødevareministeriets departement og Fiskeridirektoratet om, at det ikke er rimeligt at man behandler visse landes åleforvaltningsplaner på denne måde. Anders Koed nævnte, at ålen nu er på den danske rødliste over ferskvandsarter, som er kritisk truet. (Rødlisten over ferskvandsfisk indgår i en samlet dansk rødliste, som er en fortegnelse over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet. At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante- og dyrearternes risiko for at uddø i Danmark). Birgit Bolgann oplyste, at Fiskeridirektoratet har modtaget en henvendelse fra Danmarks Fiskeriforening med anmodning om, at erhvervsfiskerne får samme mulighed som fritidsfiskerne for at anvende krogliner samme antal og periode, dvs. fra 1. oktober til 30. april. Fiskeridirektoratet vil overveje ansøgningen. Vagn Gram og Harry Lorentzen spurgte, om der var omsætningsforbud for erhvervs- og bierhvervsfiskere, som fisker på samme vilkår for fiskeriet som fritidsfiskere (størrelse, antal, lukket periode). Og om bierhvervsfiskere kan fiske i forbudsperioden. Birgit Bolgann svarede, at erhvervs- og bierhvervsfiskere, som fisker på fritidsfiskervilkår med de 6 kasteruser, skal indberette deres fangster og må omsætte fangsten. Erhvervs- og bierhvervsfiskeri skal udøves fra et registreret fartøj og de må ikke være fritidsfiskere. Fangsten sælges til en godkendt opkøber eller de selv omsætter fangsten og selv indberetter. Der er to slags regler for erhvervsmæssigt ålefiskeri 1)de erhvervs- og bierhvervsfiskere, som har en decideret åletilladelse må fiske med deres tildelte åleredskaber hele året. 2) de erhvervs- og bierhvervsfiskere, som får mulighed for at fiske med 6 kasteruser (til eget forbrug) må ikke fiske i stop-perioden fra den 10. maj til og med den 31. juli. Kaare M. Ebert spurgte til en opgørelse over den samlede ålefangst. Fiskeridirektoratet oplyste, at den samlede registrerede ålefangst i 2008 udgjorde 460 t og i t. Kaare M. Ebert bemærkede, at da den samlede ålefangst fra 2008 til 2009 ikke viste nogen nedgang, slog han fast, at det var beklageligt, at forvaltningen ikke regulerer fiskeriet efter fangst men udelukkende efter fiskeriindsatsen. Anførte, at åleplanens intentioner dermed ikke opfyldes. Allan Buch bemærkede, at re- 4

5 guleringen i forhold til forordningen og forvaltningsplanen sker i forhold til indsatsen og ikke i forhold til mængden. Indsatsreduktionen sker i forhold til redskaberne, dvs. når en fisker holder op, udgår redskaberne. Arne Rusbjerg fandt det betænkeligt, at fritidsfiskerne ikke kan opnå ændringer, f.eks. at få mulighed for at bruge ruser i forbudsperioden til andet end ål ved at tilpasse rusen, hvis erhvervsfiskerne kan opnå ændringer i forhold til de gældende åleregler. Niels Barslund mente, at hvis åleplanen skal virke, skal der flere begrænsninger til og ikke flere personer til at fiske ål. Pkt. 4. Temadag om Fremtidens Fiskepleje den 4. september Der skal i år udarbejdes en ny 3-årig Handlingsplan for Fiskeplejen Med henblik på input hertil, nye ideer mv. er der under Handlingsplanen for i år planlagt en såkaldt Temadag for Fremtidens Fiskepleje, som finder sted den 4. september på Scandic Bygholm i Horsens. DTU, Aqua har lavet et oplæg med ideer og forslag til program. Forslag og bemærkninger modtages gerne senest den 25. juni, således at invitationer kan sendes ud inden sommerferien. Der vil være plads til max 150 personer. Fiskeridirektoratet vil sørge for at kommuner og miljøcentre mfl. inviteres. Kaare M. Ebert fandt udkastet til program spændende. Foreslog, at fiskeplejen tænkes ind i de forskellige foredrag, således at fisketegn og fiskepleje bliver bredere funderet. Pkt. 5. Fiskeridirektoratets rapport om Fiskerikontrol 2009 Mik Jensen henviste til den udsendte rapport om fiskerikontrol og overtrædelser for både erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri i Det største kontrolområde har været det erhvervsmæssige fiskeri. Grundlaget for data er såkaldte besøgsrapporter, som altid udarbejdes ved kontrol af det erhvervsmæssige fiskeri. Ved kontrol af rekreativt kystnært fiskeri udarbejdes kun besøgsrapport, hvis der konstateres overtrædelse, dvs. der er observeret flere redskaber end angivet i rapporten. I 2009 viste et mindre antal kontrollerede lystfiskere, at ca. 10 % ikke havde betalt fisketegn. Fiskeridirektoratet vil gerne skabe mere klarhed og vil i 2010 forsøge at kontrollere flere indtil juni er der kontrolleret 1791 lystfiskere, hvoraf 137 ikke havde fisketegn. I 2009 blev 231 fritidsfiskere kontrolleret, hvoraf ca. 5 % ikke havde betalt. Fiskeridirektoratet vil gerne kontrollere flere fritidsfiskere, men prioriterer indsatsen bl.a. i forhold til kontrollen af redskaber. I 2007 indførtes den risikobaserede kontrolstrategi, dvs. indsatsen er fokuseret i områder, hvor risikoen for overtrædelser er forhøjet, såkaldte hot-spot-områder og en efter en risikovurdering i forhold til fiskebestande, f.eks. habitatarter. Denne målrettede strategi har vist sig at give gode resultater. I 2009 er der anvendt væsentlig flere ressourcer til kontrol af det rekreative fiskeri end i I 2010 forventes ca. samme niveau som i Pkt. 6. Orientering om godkendelse af nyt el-fiskeudstyr Birgit Bolgann oplyste, at på baggrund af nye EU-regler, skal alt elfiskeudstyr være CE-godkendt. Der er nu udviklet dansk produceret udstyr, som er tilpasset danske forhold og som forventes typegodkendt efter sommerferien. DTU Aqua har afprøvet udstyret, der kan anvendes til opfiskning af moderfisk og kan anbefale dette udstyr. Det foreslås, at man genanvender generatorer, som er CEmærket. Som drøftet på sidste møde lægges op til, at en del af de sparede midler fra 2009 kan anvendes til tilskud til lystfiskerforeningers anskaffelse af elfiskeudstyr, således at fiskeplejen kan støtte foreninger, som anvender udstyret i fiskeplejesammenhæng. Der er udarbejdet en model for tilskud, bl.a. i forhold til de såkaldte vildfisketillæg. Udstyret er herefter foreningens ejendom. 5

6 Kaare M. Ebert var tilfreds med forslaget, som er en stor hjælp for de mange frivillige, der arbejder med fiskepleje. Nogle mindre foreninger må deles om udstyr samtidig går det mange steder så godt med fiskebestanden, at opfiskning af moderfisk kan klares på én dag. Pkt. 7. Orientering siden sidst Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen orienterede om et kommende fiskeplejeprojekt en Søhåndbog med henblik på at kortlægge den viden der findes om danske søer, og samtidig det man ikke ved. Der har været et orienteringsmøde med Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, som har udtrykt stor tilfredshed med projektet. Der er mange søer, som man ikke ved noget om eller kun lidt om. Det handler bl.a. om at skabe et netværk af frivillige personer, som alligevel færdes ved den pågældende sø, med henblik på at indhente oplysninger i form af simple standardiseringer om f.eks. hvad man fanger, sigtbarhed, vandtemperatur om søen har det godt mv. Projektet har ophæng i DTU Aquas faglighed og rådgivning. Formålet er at give input og værktøj til lystfiskerne og med henblik på at rådgive myndighederne om, hvordan man kan lave forbedringer og gøre noget for fiskebestandene. Dorte Bekkevold orienterede om et nyt EU-projekt om havørred, herunder om genetiske metoder til at kortlægge havørredens vandringer, som har relevans for forvaltningen. Birgit Bolgann oplyste, at der i fiskeriloven er hjemmel til at regulere fisketegnspriserne i forhold til pris- og lønudviklingen. Ifølge Danmarks Statistik vil udviklingen i forhold til den seneste prisstigning pr. 1. januar 2009 betyde en merpris på lystfiskertegn på ca. 10 kr. og en merpris på fritidsfiskertegn på ca. 20 kr. En evt. ændring af fisketegnsprisen vil samtidig betyder en udgift til administration (ændring af giro-kort, ændring af internetbetalingssiden fisketegn.dk mv.). Niels Barslund foreslog, at vurderingen af, om fisketegnspriserne skal stige kun tages op hvert 3. år, og at der kun skal ske stigning hvis der er tale om 25 kr. Harry Lorentzen var enig i, at der ikke skal ske en vurdering hvert år. Kaare M. Ebert var enig, dog skulle man følge udviklingen, således at der ikke bliver tale om en for stor prisstigning. Birgit Bolgann konkluderede, at der næste år skal tages stilling til, om fisketegnspriserne skal stige på grundlag af udviklingen. Endvidere skal der indhentes en vurdering af, hvad de administrative omkostninger vil være ved at hæve fisketegnspriserne. Birgit Bolgann henviste til de forskellige bekendtgørelser, som var udstedt i løbet af foråret, herunder bekendtgørelserne om laksekvoter i henholdsvis Vadehavsområdet og i Skjern Å. Der var generelt god forståelse herfor under hensyn til det biologiske behov for beskyttelse af laksen, men Fiskeridirektoratet er generelt utroligt betænkelige ved den korte tid til at gennemføre et sådant nyt regelsæt og vil fremover være meget tilbageholdne med en lignende hasteprocedure. Niels Barslund var enige heri. Kaare M. Ebert pointerede, at lignende situationer bør undgås i fremtiden. Han opfordrede til, at Fiskeridirektoratet i forbindelse med nye bekendtgørelser, der medfører ændringer i udøvelsen af lystfiskeriet tager kontakt til de involverede foreninger i god tid. Anders Koed var forstående heroverfor, men fandt det samtidig tilfredsstillende, at det var muligt at agere så hurtigt i forhold til beskyttelse af en truet og udpeget art laksen. Niels Barslund bemærkede i forhold til bl.a. drøftelsen på sidste møde, at der var fundet en fornuftig løsning omkring laksekvoten i Skjern Å. 6

7 Birgit Bolgann oplyste, som en opfølgning på sidste møde, at Fiskeridirektoratet er i dialog med Miljøministeriet vedr. oplysning om odderens udbredelse i forhold til evt. ændring af bekendtgørelsen om stoprist i visse salte vande. Der er tale om, at odderen i visse områder er på udpegningsgrundlaget i habitatdirektivet og derfor kræver beskyttelse. Udvalget vil blive inddraget, når der foreligger konkrete oplysninger. Birgit Bolgann orienterede om, at Bornholms Trollingklub har indsendt anmodning om mulighed for anvendelse af planerboard i trollingfiskeriet i nærmere afgrænsede områder i Østersøen. Fiskeridirektoratet har svaret, at direktoratet vil se på mulighederne for at imødekomme anmodningen. Birgit Bolgann henviste til Fiskeridirektoratets orientering på sidste møde om, at Finansministeriet har meddelt, at borgerrettede selvbetjeningsløsninger skal ingereres fuldt ud på Borger.dk. Udvalget tilkendegav på mødet, at Fiskeplejen ikke bør belastes af større engangsudgifter til integrering på Borger.dk med den begrundelse, at det er let tilgængeligt at betale fisketegn via Fisketegn.dk. Det er efterfølgende fra Finansministeriet besluttet, at der som et minimum skal ske en visuel integrering af Fisketegn.dk på Borger.dk. Størrelsen af udgifterne hertil er endnu ikke kendte. Pkt. 8. Eventuelt Jan Steinbring Jensen oplyste, at der den 29. juni vil være åbning af et nyt snæbel-projekt i Varde å, hvor vand fra Ansager kanal vil blive ledt over i Varde å. Der er tale om et projekt til 50 mio. kr. med 35 nye slyngninger og næsten genskabelse af det oprindelige udseende. Miljøministeren vil forestå åbningen. Alle er velkomne. Arne Rusbjerg spurgte til resultatet af høringen om heltfredning. Det kan oplyses, at Fiskeridirektoratet i februar 2010 skrev til høringsparterne, at det på det foreliggende vidensgrundlag er besluttet ikke at foretage ændringer i de gældende fredningstider for helt i saltvand. Birgit Bolgann oplyste, at næste møde bliver Temadagen om Fremtidens Fiskepleje den 4. september. Med hensyn til udarbejdelse af Handlingsplanen for Fiskepleje for den kommende 3-årige periode forventes afholdt to møder i efteråret, evt. i uge 43 og et afsluttende møde i december

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet LEJ Sagsnr.: 2008-10491 December 2008 Referat af møde i 7-udvalget den 25. november 2008 Deltagere: Kaare M. Ebert Niels Barslund Max

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: LEJ Sagsnr.: 2009-02554 Juli 2009 Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009 Deltagere: Jan Steinbring Jensen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen (referent)

NaturErhvervstyrelsen (referent) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2012-02891 Den 7. november 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 30. maj 2012 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: November 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE RESUMÉ Vedr.: Orienteringsmøde og drøftelse af mulighederne for gennemførelse

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2011-01823 Den 11. januar 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 23. januar 2013 Referat af møde i 7-udvalget den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 3. september 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 15. januar 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet november 2009 J.nr.: 2009-04544 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Deltagere:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 8. november 2006 J.nr.: 2006-04956 Deltagere: Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2006 Harry Lorentzen Dansk Fritidsfiskerforbund

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Oktober 2007 J.nr.: 2007-02069 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 20. juni 2007 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026

Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026 Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026 Udkast til referat af 7-udvalget den 16. september 2015 Mødet blev afholdt

Læs mere

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085 Handlingsplan 2011 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 35.200.000 kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Fiskepleje 2011 - til disposition:

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2011-01823 Dato: Juli 2011 Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Se vedlagte høringsparter Dato: 11. januar 2013 Sagsnr.:13-7400-000005 Bedes anført i svar Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Fredningsbælter generelt

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Juni 2005 J.nr.: 2005-00830 LEJ Deltagere: Endeligt referat af møde i 7-udvalget den 25. maj 2005 Christian Graver Vagn Gram Kurt Madsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. marts 2015

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. marts 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sags nr.: 15-7440-000001 Dato: 22. maj 2015 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri Fødevareminister Dan Jørgensen inviterede lørdag den 6. september 2014 til konference om vision for

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 11. december 2008. Nr. 1200. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 e,

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum den 22. juni 2010 kl. 10.00 i Fødevareministeriets departement.

Referat af møde i Dialogforum den 22. juni 2010 kl. 10.00 i Fødevareministeriets departement. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet J.nr. 2010-01366 Referat af møde i Dialogforum den 22. juni 2010 kl. 10.00 i Fødevareministeriets departement. Deltagelse: FVM, departementet:

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge Handlingsplan 2012 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 43.000.000 kr kr 2011-budge Overførte midler fra 11 (skøn pr nov.) 5.243.175 Fiskepleje 2012 - til disposition:

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er et krav, at ansøger

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2005 J.nr.: 2005-04978 LEJ Deltagere: Referat af møde i 7-udvalget den 22. november 2005 Niels Barslund Ferskvandsfiskeriforeningen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Sagsnr./ 2011-03048 Dato: 21. oktober 2011 Referat af 4. møde i Dialogforum afholdt den 10. oktober 2011 kl. 10 i NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Til underretning for

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt J.nr. NST-301-00121 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CV og CW stillet af Folketingets Miljøog Planlægningsudvalg

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Den 19. januar 2015 J.nr.: 14-7131-000006 Ref. CFF/bpa Referat fra Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: DSA: Danish Marine Ingredients: Danmarks Pelagiske

Læs mere

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20.

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Center for Fiskeri (e post: fiskeri@naturerhverv.dk) Den 24. marts 2014 J. nr. 12 7133 000001 Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Vi kvitterer

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen Att. Janne Palomino Dalby Vedr. Notat om biologisk rådgivning vedr. ny fiskeriregulering ved Nybøl Nor Fra DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 Biologisk rådgivning vedr.

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Envina Fagmøde Skarrild, den 1. november 2016 Samfundsøkonomiske gevinster ved større fiskebestande titeltypografi i undertiteltypografien i 06-11-2016 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand

Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand BEK nr 1551 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErvhervstyrelsen, j.nr. 15-7400-000065 Senere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. november 2009

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. november 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2009-05102 Januar 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 24. november 2009 Deltagere: Kaare M. Ebert

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 31. marts 2006 J.nr.: 2006-00262 LSM referat af Udvalget for Muslingeproduktions møde den 27. februar 2006 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Notat: Udsætning af yngel til målopfyldelse af forvaltningsplan for ål, effekt af udsætninger og bæredygtig produktion af yngel.

Notat: Udsætning af yngel til målopfyldelse af forvaltningsplan for ål, effekt af udsætninger og bæredygtig produktion af yngel. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri MIP J.nr.: 2003-19-0005 02.09.2008 Bilag D Notat: Udsætning af yngel til målopfyldelse af forvaltningsplan for ål, effekt af udsætninger og bæredygtig produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele BEK nr 463 af 09/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7400-000058 Senere ændringer

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00210 30. oktober 2012 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 3. oktober 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse:

Læs mere

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion.

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri J.nr. 12. august 2008 Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. 1. Formål.

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014 Handlingsplan for Fiskeplejen 2014 Fiskeplejens formål og indhold Formål Fiskeplejen har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ( 61 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Ny Forvaltningsplan for Laks Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Baggrund I 2004 udkom National Forvaltningsplan for Laks. En drejebog til genskabelse af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.2. Fiskeripolitisk kontor Sagsnr.: 4345 Den 27. september 2011 FVM 928 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om en flerårig plan for laksebestanden i

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler 2009 1 Indhold Indledning...3 1. Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn...4 2. Fiskeren og omgivelserne...5 3. Fiskeplejemidlerne...6 4.

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Kim Heikki, Henrik E. Jørgensen, Ulla Lykke Pedersen, Charlotte

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00192 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2011-00145 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 4 109. årg. juli / august 2011 Besøg en fiskesø 11. september DTU Aqua: mere hensyn til fiskene Nordiske dambrugere

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000 Handlingsplan 2015 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 41.000.000 kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Fiskepleje 2015 - til disposition:

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum den 2. december 2010 kl i Fiskeridirektoratet.

Referat af møde i Dialogforum den 2. december 2010 kl i Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet J.nr. 2010-01366 Referat af møde i Dialogforum den 2. december 2010 kl. 10.00 i Fiskeridirektoratet. Deltagelse: FVM, departementet: Fiskeridirektoratet:

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015

Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015 Mødereferat Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015 Mødetid/-sted: Sankt Helene, Tisvilde, 16. november 2015 kl. 10.45-12.00 Referent: Mødedeltagere: Mads Lottrup Jyde

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere