Konjunkturanalyse februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunkturanalyse februar 2012"

Transkript

1 Konjunkturanalyse februar 2012

2 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: , Fax: , Redaktion: Vibeke Gaardsholt, forsidefoto: Ulrik Samsøe Figen, grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS INDHOLD 3 Hovedtendenser 4 Den økonomiske udvikling 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 7 Produktionsværdien 8 Det samlede nybyggeri 9 Boliger 12 Institutioner 13 Erhvervsbygninger 15 Reparation og vedligeholdelse 17 Anlægsvirksomhed 19 Her har vi ændret vores skøn 20 Nøgletal

3 Forord Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2012 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2012 og Efter det voldsomme fald i bygge- og anlægsaktiviteten fra 2007 til 2010, hvor produktionsværdien faldt med 26 % i faste priser, var der en mindre stigning i aktiviteten sidste år. Vi vurderer, at der også vil være fremgang i år, mens der er udsigt til en mindre tilbagegang i den samlede aktivitet i Konjunkturanalysen er udarbejdet af direktionssekretariatet i Dansk Byggeri. Henvendelser om analysen bedes rettet til: afdelingschef Vibeke Gaardsholt (tlf , seniorøkonom Finn Bo Frandsen (tlf , eller chefkonsulent Andreas Fernstrøm (tlf , Hovedtendenser Bygge- og anlægsaktiviteten er meget konjunkturfølsom. Byggeaktiviteten er derfor også meget hårdt ramt af lavkonjunkturen og usikkerheden om den økonomiske udvikling i Europa. Det reale fald i efterspørgslen fra 2007 til 2010 på 26 % har skærpet konkurrencen mellem virksomhederne. Hertil kommer, at de åbne grænser og presset fra internationale virksomheder og udenlandsk arbejds kraft har forstærket den i forvejen hårde konkurrence i branchen. Konkurserne ligger derfor på et højt niveau. Der var 774 konkurser i 2011 og i Til sammenligning var der i gennemsnit 328 konkurser årligt de 25 år fra Der er udsigt til en økonomisk vækst på 1,0 % i 2012 og 1,4 % i 2013 efter en vækst på 1,0 % i 2011 og 1,3 % i Dansk Byggeri vurderer, at den økonomiske vækst i 2012 og 2013 vil blive for svag til at kunne fremkalde et nyt opsving i byggeaktiviteten. Kickstarten øger isoleret set beskæftigelsen med skønsmæssigt i 2012, i 2013 og i Derfor ven tes den samlede beskæftigelse ved bygge- og anlægsvirksomhed at stige fra arbejdere, funktionærer og mestre i 2011 til i Efter flere år med fald i det samlede nybyggeri indtraf der sidste år en fremgang på grund af vækst i det almene boligbyggeri, men både i år og til næste år er der udsigt til yderligere tilbagegang. Det samlede påbegyndte byggeri forventes at falde med 0,8 mio. m² i år og med 0,2 mio. m² til næste år. I 2013 vil der dermed blive påbegyndt 4,8 mio. m², hvilket er det laveste niveau siden I de seneste år har der været fremgang i boligbyggeriet. Antallet af påbegyndte boliger steg med i 2010 og med i 2011, hvor der blev påbegyndt boliger. Væksten skyldes et boom i nybyggeriet af almene boliger. Der er imidlertid udsigt til, at boligbyggeriet vil falde med påbegyndte boliger i 2012 og med 500 til kun boliger i Der er tale om et historisk lavt niveau. Til sammenligning blev der i 1930 erne opført boliger i årligt gennemsnit. Erhvervsbyggeriet er faldet til et rekordlavt niveau på grund af lavkonjunkturen og den svage kon kurrenceevne. Byggeriet af fabrikker er på ca. 1/3 af niveauet i 2008, mens byggeriet af bygninger til administration og handel er mere end halveret og landbrugsbyggeriet er reduceret med over 70 %. Der er meget ledig kapacitet, så erhvervsbyggeriet forventes i de kommende år at forblive på det nye og meget lave niveau. Statens, regionernes og kommunernes investeringer i nybyggeri er på den ene side præget af en generel stram finanspolitik og på den anden side af de ekspansive virkninger af regeringens Kick start af dansk økonomi. Institutionsbyggeriet vil derfor stige til et højere niveau i 2012 og 2013 end i Efter tilbagegangen siden 2007 kom der atter gang i markedet for reparation og vedligeholdelse i Den professionelle del af markedet steg med 7 % i 2011, og forventes at stige med 5 % i Herefter forventes det, at de midlertidige effekter, der har båret markedet frem bortfalder, og der vil komme et fald på 2 % i Renovering af de almene boliger vil stige markant som følge af Kickstarten, og her vil der blive tale om relativt store projekter. På anlægsområdet er der stigende aktivitet takket være mange store projekter. Oversigtstabel S 2012S 2013S Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed Påbegyndt nybyggeri i mio. m² 9,3 6,2 5,3 5,9 5,0 4,8 Påbegyndte boliger Beskæftigede ved anlægsvirksomhed Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

4 Den økonomiske udvikling Dansk økonomi er inde i en periode, præget af lav økonomisk vækst. Siden sommeren 2011 er udviklingen i den internationale økonomi blevet forværret på grund af den eskalerende statsgældskrise i en række europæiske lande. Det har fremkaldt stigende usikkerhed og svækket tillid i såvel den finansielle sektor som i virksomhederne og hos forbrugerne. I de kommende år vil vi se store bestræbelser på at reducere både den offentlige gæld og penge institutternes gæld. Der er derfor udsigt til nogle hårde tilpasninger, som ikke vil kunne undgå at medføre lavere økonomisk vækst. Det vil især ramme Sydeuropa, som vil kunne risikere at opleve recession, mens Nordeuropa formentlig vil opnå positive, men lave vækstrater. Den europæiske gældskrise har sat sit tydelige præg på dansk økonomi. Den økonomiske aktivitet er aftaget siden sommeren 2011, og ifølge Nationalbanken kan der først forventes ny fremgang efter midten af Regeringen skønnede pr. 20. december 2011, at væksten i BNP kun vil blive omkring 1 % i 2012, selv om den understøttes af både Kickstart og udbetaling af efterlønsbidrag. Eksporten mærker den svagere udenlandske efterspørgsel. Selv om en stor del af dansk eksport er forholdsvis upåvirket af konjunkturudsving, betyder den svage fremgang på eksportmarkederne kombineret med en svækket dansk konkurrenceevne, at der må forudses en svag vækst i eksporten i 2012 og Det private forbrug er aftaget i de seneste tre år, mens opsparingen er øget. Husholdningernes forventninger til deres egen økonomi måles hver måned som del af den såkaldte forbrugertillidsindikator. De seneste målinger viser, at forbrugernes forventninger til egen økonomi er den laveste, der er målt i mere end 20 år og dermed også lavere, end da den globale økonomiske krise var på sit højeste i Beskæftigelsen er faldet gennem 2011 til et niveau, som ikke er set så lavt siden Der er ikke umiddelbart udsigt til bedring i den private beskæftigelse på grund af den lave økonomiske vækst. De fleste husholdninger har mærket krisen i form af historisk lave lønstigninger, som er lavere end inflationen. Med den svage udvikling på arbejdsmarkedet forudses meget moderate lønstigninger også i de kommende år. Danske husholdninger har en høj bruttogæld i forhold til deres indkomst, men de har endnu større formuer. Husholdningernes økonomi er blevet mere rentefølsom på grund af den store udbredelse af rentetilpasningslån ved boligfinansiering. Hvis Danmark skal fastholde lave rentesatser, så skal finanspolitikken sikre lav offentlig gæld, holdbare statsfinanser og overskud på betalingsbalancen. Derfor er der til næste år udsigt til en stramning af den økonomiske politik for, at vi kan fastholde et lavt renteniveau. I indeværende år har regeringen, med aftalen om finanslov 2012, iværksat en Kickstart af dansk økonomi, som ikke mindst kommer bygge- og anlægssektoren til gode. Der fremrykkes offentlige investeringer for knap 11 mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013, og Kickstarten sikrer hermed væksten i dansk økonomi i år. 20 Familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden Nettotal 15 Skøn for den økonomiske vækst 10 Realvækst i BNP i faste priser i forhold til året før Nordea Dec ,0 1,2 1,8 5 Økonomiministeriet Dec ,0 1,0 1,4 0 Danske Bank Jan ,1 1,0 1,0 De Økonomiske Råd Efterår ,3 1,1 1,3-5 OECD Nov ,1 0,7 1,4 Nationalbanen Dec ,0 1,1 1,6 Gennemsnit 1,1 1,0 1,4-10 Jan 2005 Jan 2006 Jan 2006 Jan 2008 Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Kilde: Finansministeriet Kilde: Danmarks Statistik 4 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2012

5 Kickstart af dansk økonomi Folketinget vedtog med finansloven for 2012 fremrykning af en række offentlige investeringsprojekter, som alligevel skal udføres over de næste år. Formålet er at sætte gang i vækst og beskæftigelse ved en Kickstart af dansk økonomi. Konkret fremrykkes investeringer for 10,7 mia. kr. i 2012 og 8,0 mia. kr. i På statens område fremrykkes investeringer i nyanlæg af banestrækningen København-Ringsted, vedligeholdelse af banenettet samt udbygning og vedligeholdelse af statslige veje i hele landet. Kommunernes budgetter for 2012 indeholdt investeringer for ca. 4,9 mia. kr. mere end forudsat i økonomiaftalen i juni 2011, mens regionernes budgetter omfattede investeringer for ca. 1,8 mia. kr. mere end forudsat. Disse investeringer gennemføres i 2012, og der forventes også et vist overløb til Ventelisten for renoveringer af almene boliger er på 8 mia. kr. Ventelisten afhjælpes ved at fremrykke udmøntningen af en renoveringsramme på 5,5 mia. kr., hvilket vil øge aktiviteten med 2,1 mia. kr. i 2012 og 1,6 mia. kr. i De fremrykkede investeringer i kommuner og regioner kan omfatte klima- og energirelaterede investeringer, f.eks. energirenoveringer i skoler, daginstitutioner og sygehuse. På samme vis kan renoveringer af almene boliger omfatte projekter, som f.eks. tagrenoveringer, vinduesudskiftninger og lignende, der medvirker til en bedre udnyttelse af energiressourcerne. Med en kommende energiaftale kan der blive skabt grundlag for nye investeringer i bl.a. kystnære vindmøller, omstilling af centrale kraftvarmeværker til biomasse og etablering af biogasanlæg samt energibesparelser. Regeringen har skønnet investeringerne til 1,3 mia. kr. i 2012 og 5,4 mia. kr. i 2013, men primo februar er der endnu ikke indgået nogen aftale på energiområdet. Der skal som led i etableringen af en betalingsring i København, anlægges parkeringspladser ved stationer for 0,8 mia. kr. i Fremrykningerne af investeringerne vil blive finansieret ved reduktioner af investeringsrammerne i de kommende år og som led i de kommende aftaler om energi og en betalingsring. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Staten: Veje, jernbaner og kystbeskyttelse 1,6-0,8 0,8 Kommuner: Skoler og daginstitutioner mv. 3,9 1,0 4,9 Regioner: Sygehuse og apparatur 1,8 1,8 Almene boliger: Renoveringer 2,1 1,6 3,7 Energiaftale: Vind, biomasse 1,3 5,4 6,7 Anlæg afledt af betalingsring 0,8 0,8 Øgede investeringer i alt 10,7 8,0 18,7 Beskæftigelsen På trods af at dansk økonomi er præget af lavkonjunktur, og bygge- og anlægsaktiviteten er meget konjunkturfølsom, steg beskæftigelsen sidste år, og den udvikling fortsætter i år. Der er da heller ikke tale om en konjunkturbetinget vækst, men derimod om aktivitet affødt af politiske initiavtiver og naturkræfterne. Bygge- og anlægsbranchen er en af de mest konjunkturfølsomme brancher i hele samfundsøkonomien. Det kan derfor umiddelbart overraske, at beskæftigelsen steg i 2011 med arbejdere, funktionærer og mestre. Det svarer til knap 5 % i forhold til bundniveuaet i Fremgangen skyldes flere forhold: Høj vækst i nybyggeriet af almene boliger, regeringens BoligJobordning, og et stort løft i aktiviteten ved udbedring og istandsættelse af de boliger, bygninger og anlæg, som blev sat under vand ved sommerens skybrud Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i personer Beskæftigede i alt Gennemsnit for hele perioden S 2012S Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

6 Det er altså ikke en konjunkturbetinget vækst i beskæftigelsen, som vi er vidne til, men derimod aktivitet, der udspringer af de politiske initiativer, som er taget for at afbøde lavkonjunkturen samt af naturbetingede forhold. I 2012 er der stor vækst i aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse, hvilket skyldes de mange initiativer i regeringens Kickstart af dansk økonomi, først og fremmest renovering af kommunale bygninger og modernisering af almene boliger samt fortsættelsen af BoligJobordningen til og med udgangen af året. Til næste år er der derimod udsigt til en tilbagegang i den samlede beskæftigelse. Der vil indtræde et betydeligt fald i aktiviteten ved nybyggeri af almene boliger, fordi aktiviteten vil kulminere i løbet af i år. På trods af den meget lave aktivitet ved byggemodning, er den samlede anlægsvirksomhed stigende fra 2010 til 2013 på grund af de mange, store projekter. I 2013 er der et stort fald i investeringerne i vindmøller, men aktiviteten på mange andre områder stiger og vil mere end opveje den langsommere udbygning af vindkraft. Inden højkonjunkturen satte ind, var der i både 2003 og 2004 beskæftiget ansatte ved bygge- og anlægsvirksomhed. Beskæftigelsen i år vil dermed være lavere end før højkonjunkturen satte ind. I forhold til den gennemsnitlige beskæftigelse igennem de seneste 25 år på vil beskæftigelsen i år være lavere. Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed S 2013S Nybyggeri Reparation Anlæg Andet arbejde Kontorarbejde Ikke på arbejde Beskæftigede i alt Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for beskæftigede i alt. Anm.: Beskæftigelsen opgøres som gennemsnit af Danmarks Statistiks stikprøvetællinger pr. medio de fire kvartaler i det enkelte år. Ledigheden Ledigheden i byggeriet er ikke vokset nær så meget, som beskæftigelsen er faldet. Det store fald i beskæftigelsen ved bygge- og anlægsvirksomhed har ikke fremkaldt en tilsvarende stigning i arbejdsløsheden. Det skyldes for det første, at nogle af de mange udlændinge, som kom under højkonjunkturen, er rejst hjem igen. For det andet har mange afskedigede arbejdere og funktionærer fået job i andre brancher eller har helt forladt arbejdsmarkedet. 6 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2012

7 Produktionsværdien En stor del af de initiativer, som både den nuværende og den forrige regering har iværksat for at holde hånden under produktion og beskæftigelse, har været klassisk finanspolitik nemlig øgede offentlige investeringer. Det afspejler sig naturligvis i udviklingen i produktionsværdien. Efter at aktiviteten bundede i 2010, steg værdien af den professionelle bygge- og anlægsproduktion med 3 % i 2011 til 157 mia. kr. I år er der udsigt til en yderligere stigning på godt 3 %, men allerede i 2013 falder den samlede produktionsværdi igen, efterhånden som de mange almene boliger fuldføres, og også effekten af de øvrige initiativer aftager. Tilbagegangen svarer til, at produktionsværdien næste år falder til lidt under niveauet fra Selvom de politiske initiativer har været medvirkende til at afbøde en del af aktivitetsnedgangen, har de ikke for alvor kunne løfte aktiviteten op og sektoren ud af krisen. Det vil ikke ske, før den generelle økonomiske vækst kommer op i et væsentligt højere gear. Krisen har hovedsageligt været en nybyggerikrise. Dette afspejler sig ikke mindst i fordelingen af den samlede produktionsværdi på de tre delmarkeder nybyggeri, reparation og vedligeholdelse og anlæg. Hvor nybyggeriet i 2007 udgjorde 41 % af den samlede aktivitet, vil den i år blot udgøre 29 %. Til gengæld vil både anlægsaktiviteten og aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse udgøre en større andel af det samlede marked hhv. 31 % og 40 %. Produktionsværdien er den økonomiske aktivitet uden fradrag af forbrug af materialer og hjælpe stoffer i produktionen. Der er tale om al aktivitet ved nybyggeri, nyanlæg og hovedreparationer samt ved almindelig reparation og vedligeholdelse af bygninger og anlæg. Produktionsværdien bliver opgjort i basispriser, dvs. uden moms og afgifter. Produktionsværdien måler bygge- og anlægsproduktionen, som bliver udført af private bygge- og anlægsvirksomheder, samt offentlige og koncessionerede virksomheders produktion i forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet. Hertil kommer byggematerialer, som private husholdninger og private virksomheder indkøber til bygningsreparationer udført af egen arbejdskraft og sort arbejde. Når man fra den samlede produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed fratrækker værdien af byggematerialer, som private husholdninger og private virksomheder køber til reparationer udført af egen arbejdskraft, og også fratrækker sort arbejde, fremkommer den professionelle bygge- og anlægs pro duk tion. Kilden er Danmarks Statistiks Nationalregnskab. Skøn for 2011 er foretaget med udgangspunkt i data til og med 3. kvartal Tal for 2012 og 2013 er skønnet af Dansk Byggeri. Fordeling af professionel byggeaktivitet i 2011 Produktionsværdi fordelt på hovedmarkeder i 2011 Offentlig 13% Hovedreparation samt reparation og vedligeholdelse 33% Anlæg 25% Privat 87% Materialer købt af private 18% Nybyggeri 24% Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

8 Produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed i mia. kr. i 2012-priser S 2012S 2013S Boliger Nybyggeri 35,3 22,2 17,7 21,1 21,5 16,2 Professionel hovedreparation 24,1 26,5 26,6 29,7 31,0 30,0 Boligbyggeri i alt 59,4 48,7 44,3 50,8 52,5 46,2 Erhvervsbygninger Nybyggeri 35,3 23,1 17,4 15,2 15,1 14,8 Professionel hovedreparation 12,0 7,7 5,6 5,7 5,8 6,2 Erhvervsbyggeri i alt 47,2 30,9 23,0 20,9 20,9 21,0 Offentlige bygninger Nybyggeri 9,6 10,5 10,2 9,8 10,5 10,4 Professionel hovedreparation 1,9 2,1 2,1 2,3 3,6 2,3 Offentligt byggeri i alt 11,5 12,6 12,3 12,1 14,1 12,7 Professionelle byggeinvesteringer i alt 118,1 92,1 79,5 83,8 87,5 79,9 Professionel bygningsreparation 28,2 25,6 24,2 24,7 25,2 25,7 Professionel byggeaktivitet 146,3 117,7 103,7 108,5 112,7 105,6 Anlæg Nyanlæg 26,5 29,0 27,9 25,5 26,8 27,0 Anlægsreparation 21,2 20,7 21,1 22,9 22,9 22,9 Anlægsaktivitet i alt 47,7 49,7 49,0 48,4 49,6 49,9 Professionel bygge- og anlægsaktivitet i alt 194,0 167,4 152,8 156,9 162,4 155,5 Materialer købt af private 33,2 32,3 31,3 33,2 33,6 34,0 Software 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Bygge- og anlægsaktivitet i alt 228,0 200,4 184,7 190,8 196,7 190,2 Anm.: Som følge af afrunding er summen ikke altid lig med tallene for i alt Det samlede nybyggeri Efter flere år med fald i det samlede nybyggeri indtraf der sidste år en fremgang på grund af vækst i det almene boligbyggeri, men både i år og til næste år er der udsigt til yderligere tilbagegang. Det samlede påbegyndte byggeri forventes at falde med 0,8 mio. m² i år og med 0,2 mio. m² til næste år. I 2013 vil der dermed blive påbegyndt 4,8 mio. m², hvilket er det laveste niveau siden De professionelle investorer har, som led i deres risikospredning, fået øget fokus på investeringer i faste ejendomme. Det gælder nyopførte lejligheder, især i København og Aarhus, som forventer en betydelig befolkningstilvækst i de kommende år, og det gælder også nyopførte kontor- og produktionsfaciliteter. Investorerne har en meget lang investeringshorisont, og netop derfor er investeringer i nybyggeri særligt relevante og også fordelagtige på grund af de lavere byggeomkostninger. De professionelle investorer ventes at ville holde en tiltrængt hånd under nybyggeriet Påbegyndt byggeri i mio. m² etageareal i Mio. m² etageareal S 2012S 2011S 8 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2012

9 Påbegyndt byggeri i i m² etageareal S 2012S 2013S Helårsbeboelse Erhvervsbyggeri Kultur & institutioner Bygninger i øvrigt Etageareal i alt Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for etagearealet i alt. Boligbyggeriet I de seneste år har der været fremgang i boligbyggeriet. Antallet af påbegyndte boliger steg med i 2010 og med i 2011, hvor der blev påbegyndt boliger. Væksten skyldes et boom i nybyggeriet af almene boliger, dvs. almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Kommunerne gav ekstraordinært mange tilsagn til nybyggeri af almene boliger i 2010, og derfor blev der påbegyndt ikke mindre end almene boliger i 2011 mod kun året før. Sidste år blev der givet meget få tilsagn ovenpå rekordåret 2010, men allerede i år budgetterer kommunerne med tilsagn. På baggrund af behovet skønner vi, at der til næste år vil blive givet lidt flere tilsagn end i år, så der vil blive påbegyndt omkring almene boliger i både 2012 og På den private del af boligmarkedet blev en del projekter fremrykket til 2010 for at undgå moms på byggejord, hvilket har medvirket til et fald i 2011 på denne del af markedet. Ejerboligmarkedet er imidlertid stadig præget af et meget stort udbud og meget få handler samt vigende priser og økonomisk usikkerhed. Vi forventer derfor, at det private boligbyggeri, på trods af de meget lave finansieringsomkostninger, vil forblive på det meget lave niveau på omkring nye boliger om året. Sammenlagt vil boligbyggeriet falde med påbegyndte boliger i 2012 og med yderligere 500 til kun boliger i Der er tale om et historisk lavt niveau. Til sammenligning blev der i 1930 erne opført boliger i årligt gennemsnit. Antal påbegyndte boliger i S 2012S 2013S Fritliggende enfamiliehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Lejligheder i flerfamiliehuse Boliger i alt Påbegyndte boliger i Antal boliger i Påbegyndte almene boliger i Antal støttede boliger i S 2012S 2011S S 2012S 2011S Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

10 Antal påbegyndte almene boliger i S 2012S 2013S Almene familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Støttede boliger i alt Det almene boligbyggeri Efter finanskrisen slog ud i lys lue, indgik den daværende regering i marts 2009 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en boligpakke, som skulle sætte gang i nybyggeriet af almene boliger og dermed modvirke nedgangen i byggeaktiviteten. Boligpakken halverede det kommunale grundkapitalindskud fra 14 til 7 % af anskaffelses summen for det almene nybyggeri, som kommunerne gav tilsagn til i perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december Der var også andre initiativer, bl.a. en tiltrængt opjustering af rammebeløbene (dvs. de maksimale grænser for, hvad nye almene boliger må koste) i de områder af landet, hvor byggeomkostningerne var steget mest. De boligpolitiske initiativer fremkaldte et boom i de kommunale tilsagn. I 2. halvår 2010 gav kommunerne tilsagn til nybyggeri af ikke mindre end boliger, hvilket var mere end fire gange så mange som i 2. halvår Alene i december 2010 blev der givet tilsagn til nye almene boliger. Der er tale om usædvanligt mange tilsagn, som tyder på, at der gen nem de forudgående år var ble vet oparbejdet et efterslæb. Justeringen af rammebeløbene har, kombineret med de lavere byg ge omkostninger og grundpriser, fået projekterne til at hænge sammen. Det er især storbyerne, som har behov for nye almene boliger til både studerende og mennesker med almindelige indkomster. Der forløber en vis periode fra dagen, hvor tilsagnene bliver givet, til dagen, hvor selve påbegyndelsen finder sted, dvs. skovlen kommer i jorden. I august 2011 blev den frist, som boligorganisationerne har for at påbegynde et byggeri, der har fået tilsagn, forlænget med tre måneder til i alt 12 måneder. Det har mindsket risikoen for, at der var projekter der faldt bort. Det store boom i tilsagnene medførte, at det almene boligbyggeri voksede fra påbegyndte boliger i 2009 til i 2010 og til ikke mindre end i I året efter grundkapitalindskuddet blev fordoblet til 14 % af anskaffelsessummen pr. 1. januar 2011, gav kommunerne meget få tilsagn. Formentlig fordi der var indtrådt en vis mætning, efter at de foregående års efterslæb var blevet indhentet. I hele 2011 blev der kun givet tilsagn til 200 almene familieboliger, 14 ungdomsboliger og 26 ældreboliger, dvs. i alt 240 nye almene boliger. Det gav anledning til bekymring for, om kommunerne havde fremrykket så meget, at vi ville opleve en længere periode med et meget lavt alment boligbyggeri. Den bekymring er imidlertid blevet gjort til skamme, for allerede i år budgetterer kommunerne med tilsagn, og på baggrund af den hurtige tilbagevenden til tidligere tiders niveau skønner vi, at der til næste år vil blive givet lidt flere tilsagn. Ældre boligerne tegner sig for halvdelen af alle tilsagn. Der vil dermed blive påbegyndt omkring boliger i både 2012 og Foruden nybyggeri bliver der etableret nogle få hundrede ældreboliger ved ombygning af eksisterende ejendomme. Disse boliger bliver ikke medregnet som nybyggeri, da der ikke sker tilvækst i etagearealet. I konjunkturanalysen er udelukkende medtaget nybyggeri af ældreboliger. Det private boligbyggeri Boligmarkedet er trængt. Ifølge Realkreditrådets statistikker var der ved årsskiftet parcel- og rækkehuse til salg i hele landet. Det var flere end året før og flere end for to år siden. Samtidig hermed er antallet af handler kommet ned på et meget lavt niveau. I 3. kvartal 2011 blev der handlet parcel- og rækkehuse mod året før. Kombinationen af det store udbud og de få handler har forlænget liggetiden, dvs. det antal dage, som boligerne har været udbudt. Den gennemsnitlige liggetid er blevet forlænget fra 159 dage i december 2007 til 270 dage i december Det vil med andre ord sige til ni måneder. For så vidt angår ejerlejligheder blev der i december 2011 udbudt til salg. Det var 200 flere end året før og 800 flere end to år tidligere. I 3. kvartal 2011 blev der handlet ejerlejligheder mod i 3. kvartal Den gennemsnitlige liggetid var 229 dage i december dage længere end året før. Antal påbegyndte private boliger i S 2012S 2013S Parcelhuse Rækkehuse Lejligheder i flerfamiliehuse Private boliger i alt Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2012

11 Januar 2004 Liggetider på boligmarkedet Antal dage Juli 2004 Januar 2005 Juli 2005 Januar 2006 Parcel- og rækkehuse Kilde: Realkreditrådet Juli 2006 Januar 2007 Juli 2007 Januar 2008 Januar 2009 Ejerlejligheder Januar 2010 Januar 2011 Fritidshuse De længere liggetider lægger pres på boligpriserne. De nominelle priser på enfamiliehuse er i gennemsnit faldet med mere end 15 %, og korrigeret for inflationen bliver det reale prisfald over 25 %. Faldet har været størst i de områder af landet, hvor kontantpriserne tidligere steg mest. Nybyggeriet af private boliger er stærkt afhængigt af udviklingen i priserne på eksi ste rende boliger sammenholdt med udviklingen i byggeomkostningerne. Selv om byggematerialer og -grunde er faldet i pris, har faldet i boligpriserne været så betydeligt, at det har reduceret ny byg geriets konkurrenceevne markant. Det private boligbyggeri er derfor faldet til et meget lavt niveau på ca påbegyndte boliger om året. På baggrund af forventningerne til den generelle samfundsøkonomiske udvikling, forventer vi, at boligmarkedet også vil være præget af lange liggetider i de næste par år. Juli 2008 Juli 2009 Juli 2010 Juli 2011 I december 2011 skønnede Danmarks Nationalbank, at den gennemsnitlige kontantpris vil stige med 0,2 % i 2012 og med 2,1 % i 2013, mens inflationen vil blive 2,2 % i 2012 og 1,7 % i Det indebærer et realt prisfald på 2 % i år og en real prisstigning på 0,4 % til næste år. Fra januar 2011 er der moms på erhvervsmæs sigt salg af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde. Da nybyggeri af boliger og bygninger, som blev påbegyndt i 2010, undgik moms, blev nogle projekter fremrykket til dette år. Dermed steg det påbegyndte byggeri af private boliger i 2010 på bekost ning af niveauet i Sidste år blev der påbegyndt private boliger mod i 2010 og i På baggrund af det matte boligmarked forudser Dansk Byggeri, at det private boligbyggeri både i 2012 og 2013 vil forblive på det meget lave niveau på trods af de meget lave finansieringsomkostninger. Sommerhuse Udviklingen på markedet for fritidshuse er præget af de samme forhold som markederne for henholdsvis enfamilieshuse og ejerlejligheder. Stort udbud og lange liggetider. Der var i december 2011 udbudt fritidshuse til salg mod i december 2010 og i december I 3. kvartal 2011 blev der handlet 900 fritidshuse mod i det samme kvartal året før. Liggetiden for handlede sommerhuse var 355 dage i december 2011, hvilket dog var 9 dage kortere end året før. Det påbegyndte etageareal i form af nybyggeri og tilbygninger til sommerhuse har i de seneste tre år udgjort ca. 0,2 mio. m². Antallet af nybyggede sommerhuse blev halveret fra i 2009 til i 2011, så der er foretaget mange flere tilbygninger i de senere år. Det vil med andre ord sige, at nybyggeriets andel er faldet, mens tilbygningernes andel er forøget. Vi skønner, at det samlede sommerhusbyggeri i 2012 og 2013 vil forblive på 0,2 mio. m² på årsbasis. Til sammenligning blev der opført godt 0,5 mio. m² i 2005, dengang nybyggeriet af sommerhuse kulminerede. Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

12 Institutioner Forsøgene på at stimulere økonomien gennem byggeaktiviteten har betydet, at den offentlige sektor i de seneste år har hævet niveauet for institutionsbyggeriet. Det har betydet, at hvor der i 2008 blev bygget 0,29 mio. m², blev niveauet i 2010 hævet til 0,36 mio. m² og videre op til 0,43 mio. m² i I 2012 vil regeringens Kickstart medvirke til, at aktiviteten stiger yderligere til 0,45 mio. m². I 2013 falder niveauet en smule blandt andet som følge af stramningerne i finanspolitikken. I forbindelse med Kickstarten, som regeringen har vedtaget med finansloven for 2012, vil der komme et løft i de kommunale investeringer på de borgernære områder på knap 1 mia. kr. Der vil være en del af aktiviteten, som vil strække sig ind i Det drejer sig om ca. 0,2 mia. kr. Derefter vil kommunerne være underlagt den strammere finanspolitik, som skal hjælpe Danmark med at leve op til EU s henstillinger, hvilket må forventes at have en indvirkning på nybyggeriet. I forbindelse med kvalitetsreformen, som blev lanceret i august 2007, blev der etableret en kvalitetsfond på i alt 50 mia. kr. Heraf skal 25 mia. kr. anvendes til medfinansiering af investeringer i sygehuse. Et ekspertpanel har indstillet 16 sygehusbyggerier til en samlet investering på 42,7 mia. kr. 22 mia. kr. anvendes til medfinansiering af investeringer på de borgernære områder i kommunerne, som skal udmøntes i perioden Heraf skal 9 mia. kr. udmøntes i perioden fra De sidste 3 mia. kr. fra Kvalitetsfonden anvendes til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi. I de forgangne år har der været en statslig medfinansiering af kommunale investeringer på de borgernære områder i regi af Kvalitetsfonden både til nybyggeri og renovering. I 2010 medfinansierede staten 4 mia. kr. Dette faldt til 2 mia. kr. i 2011 og I 2013 bortfalder medfinansieringen fuldstændigt. Ligesom den finanspolitiske stramning, vil dette uvægerligt medføre et fald i nybyggeriet. Hvor kvalitetsfondsmidlerne bortfalder på de borgernære områder i kommunerne, begynder der til gengæld at komme gang i de store sygehusbyggerier fra 2012 og frem. Her yder staten via Kvalitetsfonden et tilskud på 25 mia. kr., mens regionerne selv skal bidrage med 15 mia. kr. Ud over sygehusbyggerierne i regi af Kvalitetsfonden, planlægger regionerne selv at sætte gang i byggerier, hvor der ikke er medfinansiering. I figuren over de større institutionsbyggerier er der medtaget universitetsbyggerier på 0,2 mio. m² med en samlet produktionsværdi på godt 4 mia. kr. Sygehusbyggeriet har et noget større omfang med 1,5 mio. m² i perioden til en produktionsværdi af knap 32 mia. kr. Slutteligt er der fængslet på Falster, som indebærer nybyggeri på m² og koster godt 1 mia. kr. I positiv retning tæller det også, at der er en del universitetsbyggerier i gang. I dag er byggeriet af KUA2 godt i gang. Samtidig forventes også byggeriet af det nye Panuminstitut at blive sat i gang i 2012 ligesom Syddansk Universitets byggeri i Kolding. I 2013 forventes byggeriet af Niels Bohr Science Park i København at blive sat i gang. Samlet set forventer vi, at institutionsbyggeriet stiger til 0,45 mio. m² i 2012, hvorefter det falder til 0,4 mio. m² i Institutionsbyggeriet på længere sigt Som nævnt ovenfor vil der i perioden frem til 2020 blive investeret kraftigt i sygehusbyggerier. En del af dette vil være renovering af eksisterende bygninger, men der vil også komme et stort løft i nybyggeriet. Samtidig med at kvalitetsfondsmidlerne medfører et stort løft i investeringerne, planlægger regionerne også nybyggeri af sygehuse, hvor hele finansieringen kommer fra regionerne selv. Af store nybyggerier kan nævnes det nye universitetshospital i Odense, Universitetshospitalet Århus og det nye hospital i Nordsjælland Større institutionsbyggerier i perioden fra 2012 til 2020 i m Fængsel Sygehuse Kilde: godtsygehusbyggeri.dk og Dansk Byggeri Universiteter 2020 Anm.: Der er ikke medtaget renoveringsprojekter. Såfremt et byggeri indebærer både nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri, er det forsøgt at udskille nybyggeriet for sig selv. Samtidig skal det påpeges, at ikke alle projekter er medtaget, ligesom nogle projekter stadig er på projektstadiet, og ikke endeligt vedtaget. 12 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2012

13 Erhvervsbyggeriet er på et meget lavt niveau Den økonomiske krise har medført, at erhvervsbyggeriet er blevet reduceret til et meget lavt niveau. Der har været tilbagegang i alle dele af erhvervsbyggeriet, og der er i de næste par år kun udsigt til en stabilisering af det meget lave niveau. Det internationale konjunkturtilbageslag har fremkaldt voldsomme fald i erhvervslivets investeringer og ikke mindst i nybyggeriet af erhvervsbygninger. Nedgangen i produktionen har efterladt meget ledig kapacitet i virksomhederne, men i takt med, at produktio nen vil stige, så vil udnyttelsen af produktionskapaciteten også stige, og dermed vil behov for nybyggeri tiltage. Administration Nybyggeriet af bygninger til administration, handel og lager faldt med 1,1 mio. m² fra 2008 til Det svarer til et fald på næsten 60 %. I 2010 blev der kun påbegyndt 0,85 mio. m², og i 2011 forblev byggeriet på dette lave niveau. Størrelsen af erhvervsbyggeriet afhænger hovedsageligt af virksomhedernes forventninger til den fremtidige afsætning og produk tion sammen holdt med den aktuelle udnyttelse af produktionskapaciteten. Ifølge Oline-ED Statistikken var ledigheden for kontorlokaler pr. 1. oktober 2011 på 7,9 % af den skønnede bestand. Det var ca. dobbelt så meget som fire år tidligere, da der endnu var højkon junktur. Pr. 1. oktober 2007 var ledigheden ifølge Oline-Lokalebørs Statistikken 3,9 %. Statistikken for ledige erhvervslokaler skiftede sidste efterår navn som følge af nogle ændringer i datagrundlaget. Det er dermed ikke muligt præcist at sammenligne tallene fra den 1. oktober 2011 med tidligere udgivelser. Det fremgår af den nye Oline-ED Statistik, at der pr. 1. oktober 2011 var 1,8 mio. m² ledige kontorlokaler i hele landet, hvoraf 0,9 mio. m² var i Region Hovedstaden og 0,4 mio. m² var i Region Midtjylland. For så vidt angår detailhandelslokaler blev ledigheden på landsplan opgjort til 5,5 % af bestanden pr. 1. oktober 2011, hvilket svarede til knap 0,7 mio. m². I oktober 2007 var der derimod kun 2,1 % ledige lokaler inden for detailhandlen. De mange ledige lokaler har ikke samme kvalitet. Nogle af lokalerne lever ikke op til dagens krav til tidssvarende arbejdspladser. De utidssvarende lokaler i den gamle bygningsmasse venter derfor på at blive renoveret eller revet ned. Det indebærer, at ledigheden for lokalerne ikke kan blive nul, men på den anden side, så vil det med de nuværende økonomiske udsigter vare længe, før mængden af ledige lokaler vil blive reduceret til et mere normalt niveau. De professionelle investorer har, som led i deres risikospredning, fokus på nyt kvalitetsbyggeri, der lever op til fremtidens krav om lavt energiforbrug og grønne, bære dyg tige elementer som f.eks. solceller. Investorerne er opmærksomme på, at den nuværende lave byggeaktivitet med tiden vil kunne føre til, at der kan opstå mangel på moderne kontorejendomme, som kan indrettes fleksibelt, afhængigt af antallet af lejere. Hertil kommer, at det enorme fald i byggeaktiviteten har medført lavere byggeomkostningerne, og investorerne ønsker som bygherrer at udnytte denne gunstige situation. Der er tale om meget langsigtede investeringer, som ikke er følsomme over for den aktuelle, svage konjunkturudvikling. Der er som bekendt udsigt til en svag vækst i dansk økonomi som helhed. Ifølge Økonomisk Redegørelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde i december 2011, vil den samlede beskæftigelse forblive uændret fra 2011 til Dansk Byggeri forudser derfor, at nybyggeriet af bygninger til administration, handel og lager ikke vil stige på kort sigt, men derimod vil stabilisere sig i 2012 og 2013 på det samme lave niveau som i De professionelle investorer ventes at ville holde hånden under aktiviteten og dermed sikre et vist niveau. Fabrikker og værksteder Nybyggeriet af fabrikker og værksteder blev på kun ét år reduceret med 63 %. Det var i 2009, da finanskrisen og det internationale konjunkturtilbageslag var på sit højeste. I det år blev der påbegyndt 0,33 mio. m² mod 0,89 mio. m² i I 2010 og 2011 faldt byggeriet med ca. 10 % om året. Vi vurderer, med forbehold for den meget usikre byggestatistik, at der kun blev påbegyndt 0,28 mio. m² sidste år. Dermed er der tale om det laveste niveau i mands minde. Til sammenligning blev der eksempelvis efter den 2. oliekrise påbegyndt 0,5 mio. m² i både 1981 og Og da virkningerne af kartoffelkuren kulminerede i 1993, blev der påbegyndt 0,46 mio. m² fabrikker og værksteder. Der er i takt med lavkonjunkturen opstået megen ledig produktionskapacitet, så virksomhedernes behov for nybyggeri er faldet drastisk. Påbegyndt erhvervsbyggeri i i mio. m² etageareal S 2012S 2013S Fabrikker & værksteder 0,89 0,33 0,30 0,28 0,30 0,30 Administration 1,96 1,15 0,85 0,87 0,85 0,85 Øvrigt 0,36 0,30 0,35 0,31 0,30 0,30 Landbrug 1,96 1,45 0,70 0,85 0,80 0,70 Erhvervsbyggeri i alt 5,17 3,23 2,20 2,31 2,25 2,15 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

14 Påbegyndt byggeri til administration, handel og liberale erhverv i Mio. m² etageareal 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0, S 2012S 2011S 2009 Påbegyndt byggeri af fabrikker og værksteder i Mio. m² etageareal 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0, S 2012S 2011S På landsplan steg ledigheden for lager- og produktionslokaler fra 1,4 % af bestanden pr. den 1. oktober 2007 til 4,1 % pr. den 1. oktober Det svarer til, at der i efteråret 2011 var 4,1 mio. m² tomme lager- og produktionslokaler. Heraf var 1,5 mio. m² tomme lokaler i Region Midtjylland; 1,2 mio. m² i Region Syddanmark; 0,6 mio. m² i Region Hovedstaden og 0,4 mio. m² i Region Sjælland samt 0,3 mio. m² i Region Nordjylland. Da industrien gennem mange år har outsourcet arbejdspladser til lande med lavere omkostninger end i Danmark, er det klart, at der ikke er behov for lige så mange fabrikshaller som tidligere. Selv om verdenshandelen vokser, om end ikke så hurtigt som for nogle få år siden, er de danske virksomheder presset af den svækkede konkurrenceevne over for udlandet. Det skyldes, at produktiviteten her i landet ikke er blevet forbedret lige så meget som hos vore konkurrenter, hvorimod lønstigningstakten har været højere end i udlandet. Det danske erhvervsliv har således ikke mulighed for at udnytte fremgangen i den globale økonomi i fuldt omgang. På trods af at industriens produktion er stigende og i november 2011 lå 10 % over niveauet i november 2009, ligger produktionsindekset stadig væsentligt under niveauet fra før, finanskrisen satte ind. I takt med at produktionen og kapacitetsudnyttelsen stiger, vil der blive behov for at øge investeringerne i nye bygninger. Siden efteråret 2009 har der været en positiv trend i kapacitetsudnyttelsen, men i 4. kvartal 2011 indtraf der imidlertid et fald. I dette kvartal var kapacitetsudnyttelsen 7 % højere end i 4. kvartal 2009, da den var lavest, mens den lå 13 % under niveauet i 3. kvartal 2007, hvilket var dengang, kapacitetsudnyttelsen var på sit højeste. Der er forskelle i kapacitetsudnyttelsen inden for de forskellige delbrancher. Medicinal industriens kapacitetsudnyttelse har været stigende og nåede i 4. kvartal 2011 op på 97 %, så her er der tale om et rekordhøjt niveau. Den kemiske industri indtager 2. pladsen med 84 %. Trans portmiddel in dustrien har med 59 % den laveste udnyttelse af produktionskapaciteten. Dansk Byggeri forventer, at nybyggeriet af fabrikker og værksteder vil blive på omkring 0,3 mio. m² i både 2012 og Det er et meget lavt niveau, som dog er en anelse højere end sidste år takket være tendensen til stigende udnyttelse af produktionskapaciteten. Landbrug Landbrugsbyggeriet omfatter mange segmenter. Der er avlsbygninger i form af stalde, lader, ma skin huse og siloer, og så er der minkfarme og væksthuse i gartnerier samt bygninger ved råstofudvinding. Bortset fra 2006, hvor nybyggeriet af avlsbyg ninger mv. steg til et utroligt højt niveau på 3,2 mio. m², har landbrugsbyggeriet i en lang periode frem til og med 2007 ligget på 2,3-2,4 mio. m² om året. Derefter indtraf der en voldsom tilbagegang, da mange landbrugsbedrifter blev hårdt presset af stor gæld og lav indtjening, mens penge- og realkreditinstitutterne strammede kreditpolitikken, bl.a. affødt af en ny og skarpere linje fra Finanstilsynets side. Ifølge Fødevareøkonomisk Institut er dansk landbrugs gæld gennem det seneste årti vokset fra 170 mia. kr. til 359 mia. kr. Det påbegyndte byggeri faldt til 2,0 mio. m² i 2008, til 1,45 mio. m² i 2009 og til 0,7 mio. m² i 2010, så landbrugsbyggeriet blev reduceret med 70 % i løbet af tre år. På grundlag de meget foreløbige byggestatistikker, der er forbundet med relativ stor usikkerhed, skønner vi, at det påbegyndte landbrugsbyggeri i 2011 er forøget med 0,15 mio. m² i forhold til året før. Denne fremgang skal formentlig ses i sammenhæng med, at nogle af de bedrifter, der tilhører den økonomisk set bedre del af landbruget, fortsat investerer i produktionen bl.a. afledt af krav til bedre miljø og dyrevelfærd. Det kan f.eks. være kravet om, at drægtige søer skal være løsgående fra Vi kan derfor forvente, at på trods af landbrugserhvervets anstrengte økonomiske situation i almin de lighed, vil især nogle af de svineproducenter, der har en god økonomi, foretage nye byggeinve ste ringer, men sammenlagt for hele landbrugserhvervet vil 14 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2012

15 Påbegyndt byggeri af avls- og driftsbygninger til landbrug og gartneri m.v. i nybyggeriet forblive på det nye lave niveau. Da bedrifterne har fået vanskeligere ved at opnå lån til nye investeringer, forudser vi, at det påbegyndte etageareal vil vise en vigende tendens fra 2011 til Tendensen til færre, men større landbrugsbedrifter bevirker, at de enkelte byggeprojekter generelt er blevet større. Øvrigt erhvervsbyggeri Kategorien omfatter kraft- og vandværker, forbrændingsanlæg, transport- og garagehaller samt hoteller og restauranter mv. Nybyggeriet følger stort set udviklingen i erhvervsbyggeriet i byerhver vene. Det øvrige erhvervsbyggeri tegner sig tilsammen for 0,3 mio. m² om året mod knap 0,4 mio. m² før finanskrisen. Mio. m² etageareal 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, S 2012S 2011S 2009 Reparation og vedligeholdelse Efter tilbagegangen siden 2007 kom der atter gang i markedet for reparation og vedligeholdelse i Den professionelle del af markedet steg med 7 % i 2011, og forventes at stige med 5 % i Herefter forventes det, at de midlertidige effekter, der har båret markedet frem, bortfalder, og der vil komme et fald på 2 % i Det er især de større renoveringsprojekter, der har sat gang i markedet, hvor skybruddet i sommeren 2011 og BoligJobordningen har medvirket til, at der inden for dette område har været en stigning på 10 % i Markedet for hovedreparationer forventes at stige med 7 % i 2012 båret af investeringer i almene boliger og en større effekt fra BoligJobordningen. I 2013 bortfalder disse midlertidige effekter, og der forventes et fald i aktiviteten på 5 %. Inden for mindre reparationsarbejder forventes udviklingen at være mere stabil. Efter en fremgang på godt 2 % i 2011 forventes det, at aktiviteten ligeledes stiger med ca. 2 % i både 2012 og Her forventes der en lidt større aktivitet inden for erhvervsbygninger, da der er opbygget et vist efterslæb i de forgange år, hvor aktiviteten har været lavere. Derudover forventes udviklingen at følge den generelle økonomiske udvikling. Reparation og vedligeholdelse af boliger Når markedet for reparation og vedligeholdelse af private boliger skal vurderes, så skal man i meget høj grad skele til udviklingen på boligmarkedet. Prisudviklingen på boliger spiller en meget stor rolle, da boligens pris har en direkte indflydelse på friværdien og friværdien anvendes meget ofte til renoveringsprojekter. Derudover er antallet af handler også en vigtig parameter, da der stort set altid sker en opgradering af boligen i forbindelse med, at en bolig handles. Hvad der også er meget vigtigt, er befolkningens opfattelse af den økonomiske situation, og deres forventninger til fremtiden. Denne mere psykologiske effekt spiller ofte en stor rolle, når husholdningerne skal vurdere, om der er råd til større moderniserings- og ombygningsprojekter. Slutteligt er der nogle midlertidige effekter der spiller ind, som fx skybruddet i sommeren 2011 og regeringens Kickstart. Boligpriserne toppede i 2006 og 2007, hvorefter de faldt markant frem til starten af Så kom en periode med svage prisstigninger på boligmarkedet, men i midten af 2011 knækkede kurven igen, og priserne begyndte at falde. Blandt økonomer er der udbredt enighed om, at de reale priser på boliger vil fortsætte med at falde i de kommende år. Friværdien er derfor også fremadrettet under pres. Realkredit Danmark skønner, at siden friværdien toppede i 2006, har en gennemsnitlig boligejer mistet friværdi for ca kr., hvilket svarer til samlet ca. 700 mia. kr. Dette fald i friværdien er kommet både via øget gældssætning og ved faldende boligpriser, hvor den øgede gældssætning står for det største fald. I den anden retning trækker det, at renteniveauet i øjeblikket er ekstremt lavt. For nyligt er der for første gang nogensinde blevet åbnet for 30-årige lån med en rente på 3,5 %. På samme vis er den variable rente også ekstremt lav i øjeblikket. Dette er dog en rose med torne. For det første, er renten så lav, at den stort set kun kan stige, og der er dermed usikkerhed om fremtiden. For det andet er der efterhånden en meget stor del af boliglånene, der er optaget med variabel rente, og hvis renten stiger, så vil boligomkostningerne også stige, og dermed skabe mindre luft i privatøkonomien. Dette er dog kun et problem, hvis renten stiger i øjeblikket kan den variable rente anvendes til hurtigere at afbetale sine lån. Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

16 Boligmarkedet er præget af meget få handler og af stigende nedslag i prisen. I det seneste år er der handlet ca boliger og det gennemsnitlige afslag, der bliver givet på prisen, er steget siden andet halvår 2010, og er nu på ca. 10 % for lejligheder og 12 % for huse. Det vidner om, at køber og sælger stadig er langt fra hinanden og lægger et nedadgående pres på priserne. I det seneste stykke tid er befolkningens opfattelse af den økonomiske situation og forventninger til fremtiden styrtdykket. Forbrugertillidsindikatoren er faldet markant, og det samme er familiernes vurdering af deres økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag. Sammenholdt med befolkningens forventninger om stigende arbejdsløshed betyder det, at husholdningerne i det kommende stykke tid vil være ganske tilbageholdende med at investere i deres boliger især i tilfælde, hvor det er muligt at udskyde projekterne til fremtiden. Som nævnt, er der nogle midlertidige effekter, som har haft stor indvirkning i 2011 og vil få det i de kommende år. I tabellen ses det, at BoligJobordningen vil have en positiv effekt i 2012 på 0,9 mia. kr. i forhold til 2011, hvorefter hele effekten vil bortfalde i BoligJobordningen vil til næste år blive erstattet af en energirenoveringsordning, som skønnes at have en effekt på 0,5 mia. kr. Yderligere forventes det, at der i forbindelse med Kickstarten kommer energiforbedringer af private boliger for 0,5 mia. kr. I sommeren 2011 var der et enormt skybrud, som især ramte hoved stadsregionen. Det vurderes, at udbedringen af skaderne alene på bygninger vil få et samlet omfang på 2,3 mia. kr., hvoraf de 0,2 mia. kr. ligger i Det betyder, at aktiviteten forventes at blive 1,9 mia. kr. lavere i 2012 og 2,1 mia. kr. lavere i 2013, når der sammenlignes med Reparation- og vedligeholdelsesaktiviteten inden for almene boliger forventes at stige meget kraftigt i de kommende år. Udover det normale renoveringsniveau på ca. 2,6 mia. kr. årligt blev der i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011 afsat 5,5 mia. kr. til udmøntning fra 2011 til I Kickstarten er der sket en fremrykning, så alle 5,5 mia. kr. bliver bevilget i Det betyder, at aktiviteten i 2012 og 2013 stiger med 2,3 mia. kr. i forhold til På længere sigt er der ingen tvivl om, at markedet for reparation og vedligeholdelse af private boliger vil stige. Store dele af boligmassen har efterhånden en alder, hvor hyppigere reparationsarbejder er påkrævet. Samtidig er der fra regeringens side sat fokus på, at Danmarks el- og varmeforsyning skal være fossilfri i 2035, og i 2013 fremlægges en strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Erhvervslivets reparationsog vedligeholdelsesaktivitet Efter at aktiviteten inden for erhvervslivet i de seneste år er gået markant tilbage, var der en fremgang i 2011 på godt 2 %. I 2012 forventer vi en fremgang på knap 3 % og på godt 4 % i Samlet set ligger aktiviteten dog på et meget lavt niveau. Hvor det toppede i 2007 på 25,7 mia. kr., forventes aktiviteten i 2013 blot at være på 18,9 mia. kr. Da der både er bygget færre erhvervsbygninger de seneste år og investeret mindre i de eksisterende bygninger, er der efterhånden opbygget et vedligeholdelsesbehov. Samtidig er krisen efterhånden gået ind i en fase, hvor virksomhederne ikke længere blot ser på, hvor man kan skære i omkostningerne, men også på, hvordan man kan forbedre produktiviteten. Det skønnes derfor, at virksomheder, som har ressourcer at tære på, vil sætte gang i mindre reparationsog vedligeholdelsesprojekter. Udover den større konjunkturbetingede aktivitet skønner vi også, at der vil komme aktivitet for ca. 0,1 mia. kr. i 2013 som følge af regeringens kommende energiaftale. Offentlig reparations- og vedligeholdelsesaktivitet I de seneste år er aktiviteten inden for den offentlige reparation og vedligeholdelse af bygninger steget. I 2012 forventer vi, at aktiviteten stiger med hele 33 %, mens den i 2013 forventes at falde med 24 %. Årsagen til de store udsving er især regeringens Kickstart, som giver stor aktivitet i 2012, mens der i 2013 bliver mindre aktivitet, fordi den statslige medfinansiering fra Kvalitetsfonden falder bort, og fordi regeringen i de kommende år skal føre en stram finanspolitik for at leve op til EU s henstillinger. Midlertidige effekter på markedet for reparation og vedligeholdelse i forhold til niveauet i 2011 i mia. kr Boliger 1,3 0,3 Løft af almene boliger 2,3 2,3 Skybrudseffekt -1,9-2,1 BoligJobordning 0,9-0,9 Energirenovering (overtager fra BoligJobordningen) 0,0 0,5 Energirenovering i forbindelse med Kickstarten 0,0 0,5 Erhvervsbygninger 0,0 0,1 Renovering i forbindelse med Kickstart 0,0 0,1 Offentlige bygninger 1,3 0,0 Kommunale investeringer i daginstitutioner, Kickstarten 1,0 1,3 Bortfald af Kvalitetsfonden på de borgernære områder 0,0-1,6 Renovering af sygehuse 0,3 0,3 Alle områder 2,6 0,4 Kilde: Dansk Byggeri. Tallene er opgjort i 2012-priser 16 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2012

17 Det aftalte anlægsbudget fra kommuneaftalen for 2012 er i kommunernes budgetter blevet kraftigt overskredet. Dette er dog accepteret af regeringen, og blevet indarbejdet som en del af Kickstarten. Det forventes, at aktiviteten herfra bliver 1 mia. kr. i 2012 og yderligere 1,3 mia. kr. i 2013 i forhold til På den anden side forventes det, at der i 2013 kommer en meget kraftigere kontrol med de kommunale budgetter på grund af den strammere finanspolitik. På den anden side tæller det, at statens medfinansiering på kommunernes borgernære områder i regi af Kvalitetsfonden falder fra 4 mia. kr. i 2010 til 2 mia. kr. i 2011 og 2012, og helt bortfalder i Det er dog kun en del af dette beløb, der vedrører reparation og vedligeholdelse, og det forventes derfor, at aktiviteten i kommunerne falder med 1,6 mia. kr. i 2013 i forhold til Hvor Kvalitetsfondsmidlerne bortfalder fra de borgernære områder, forventes det dog, at der kommer et løft i forbindelse med sygehusbyggerierne. Her skønnes det, at aktiviteten stiger med 0,3 mia. kr. i 2012 og 2013 i forhold til Hovedreparation samt reparation og vedligeholdelse af boliger og bygninger i i mia. kr priser S 2012S 2013S Hovedreparation af: Boliger 24,1 26,5 26,6 29,7 31,0 30,0 Erhvervsbygninger 12,0 7,7 5,6 5,7 5,8 6,2 Offentlige bygninger 1,9 2,1 2,1 2,3 3,6 2,3 Hovedreparation i alt 38,0 36,4 34,2 37,7 40,4 38,5 Bygningsreparation af: Boliger 12,0 10,9 10,3 10,5 10,6 10,7 Erhvervsbygninger 13,1 11,9 11,2 11,5 11,8 12,2 Offentlige bygninger 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 Bygningsreparation i alt 27,0 24,5 23,1 23,6 24,1 24,6 Materialer købt af private 33,2 32,3 31,3 33,2 33,6 34,0 I alt 98,1 93,2 88,6 94,5 98,1 97,1 Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for reparation i alt Anlægsvirksomhed Aktiviteten ved anlægsvirksomhed er stigende takket være mange store projekter, hvorimod der kun er meget lidt byggemodning på grund af det lave niveau for nybyggeriet. Beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed er stigende. I 2013 ventes der at være beskæftigede, hvilket er flere end i Der er fremgang i anlægsarbejderne med veje, jernbaner og Metro Cityringen. Herudover er der også fremgang i anlægsarbejderne med transmission af el og gas. El og gas De samlede investeringer i transmission af el og gas stiger fra knap 1 mia. kr. i 2010 til ca. 3 mia. kr. i 2011, 4 mia. kr. i 2012 og 4,5 mia. kr. i I perioden bliver der ifølge de nuværende planer investeret godt 25 mia. kr. i el- og gastransmissionsnettene i form af nye forbindelser til udlandet, indpasning af vedvarende energi og kabellægning. Der bliver investeret knap 2 mia. kr. i gastransmission. Inden for eltransmission omfatter planerne investeringer for godt 4 mia. kr. i udlandsforbindelser og knap 7 mia. kr. i nettilslutning af vindmølle parker samt 7 mia. kr. i kabellægning og forskønnelse. Herudover er der 5 mia. kr. i investeringer i udbygning og forstærkning af nettene. Veje Vejdirektoratets investeringer stiger markant. Det skyldes især, at der i trafik aftalen i januar 2009 blev bevilget 3,6 mia. kr. fordelt over flere år til at gennemføre nogle projekter, som var stillet i bero. Der er desuden vedtaget anlægslove for mange andre projekter, f.eks. motorvejen ved Silkeborg. Der er tale om et ekstraordinært højt niveau for Vejdirektoratets investeringer i Det skyldes især to særlige forhold. For det første, at bevillingerne følger principperne i den såkaldte ny anlægsbudgettering, hvor der på Vejdirektoratets budget er en reserve på 10 % for at forebygge budgetoverskridelser. For det andet bliver der i år budgetteret med betaling til OPP-projektet i Sønderjylland, dvs. efter anlægsarbejdet er blevet udført. Det vil sige, at stigningen i de budgetterede beløb i 2012 overdriver den faktiske vækst i anlægsaktiviteten. Der er til statsvejene bevilget ekstra 2,7 mia. kr. til kapitalbevarende vedligeholdelse i perioden med henblik på at Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

18 indhente noget af det store efterslæb, hvilket har løftet niveauet og i særlig grad i 2010 og Baner Banedanmark er i gang med en meget omfattende plan for vedligeholdelse og fornyelse. Der er herudover en række store anlægsprojekter foruden Ny Nørreport. I foråret 2012 tager Banedanmark det første spadestik til at anlægge dobbeltspor på den 20 km lange strækning mellem Lejre og Vipperød, men de forberedende arbejder var allerede i gang allerede sidste år. Anlægsbudgettet er 1,3 mia. kr., og det nye spor ventes at blive taget i brug i Cityringen I København og på Frederiksberg eskalerer anlægsarbejderne med Metro Cityringen. Der er ved at blive anlagt 17 stationer rundt omkring i Hovedstaden og anlagt ramper til boremaskinerne, som skal bore de to 15,5 km lange tunneler. Der bliver også omlagt gas-, fjernvarme- og vandled nin ger samt kloakker og el- og telekabler. Byggemodning Den kraftige nedgang i nybyggeriet har reduceret behovet for bygge grunde, og kommunernes investeringer i jordforsyning og herunder i byggemodninger er derfor reduceret til et meget lavt niveau. I 2010 var udgifterne i regnskaberne lavere end på budgetterne. Det historisk lave niveau har navnlig ramt de entreprenører, som især lever af at udføre byggemodningsarbejder. Spildevand I henhold til vandsektorloven har kommunerne udskilt vand- og spildevandsaktiviteterne i egne sel skaber. På grund af overgangen var der nogle år, hvor der ikke forelå tal for investeringerne. Forsyningssekretariatet, som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, indhenter data fra selska berne. Ifølge en opgørelse fra oktober 2011 stiger investeringerne i spildevandsledninger fra 2,6 mia. kr. i 2010 til 3,9 mia. kr. 2011, hvorefter der budgetteres med et fald til 3,3 mia. kr. i Investeringerne i vandforsyning stiger fra 0,5 mia. kr. i 2010 til 0,8 mia. kr. i både 2011 og Oversigt over udvalgte anlægsarbejder Nedenfor er der en oversigt over nogle vigtige markedssegmenter. Kilderne er finansloven for 2012 med budgetoverslag 2013, budget 2011 og regnskab 2010 samt kommunernes regnskab 2010, budget 2011, budget 2012 og budgetoverslag Der er også oplysninger fra Forsyningssekretariatet og Metroselskabet I/S. Alle beløb er i 2012-prisniveau. Havne Ifølge Foreningen Danske Havne har de større erhvervshavne planlagt investeringer i arealer og infra struktur for i alt 8,5 mia. kr. i perioden Lægges hertil de forventede investeringer i de øvrige erhvervshavne, bliver der tale om over 10 mia. kr. fordelt over perioden , dvs. godt 1 mia. kr. i gennemsnit om året. I takt med at de gamle arealer og kajer med ringe vanddybde bliver byomdannet, bygger havnene moderne kajer og havnearealer længere væk fra bykernerne, hvilket løfter investeringerne. Fjernvarme Hverken Danmarks Statistik, Dansk Fjernvarme, Forsyningssekretariatet, KL, Energitilsynet eller Dansk Energi har data om de samlede investeringer i fjernvarme. Kommunernes budgetter og regnskaber viser kun en del af de samlede investeringer. Derfor er det ikke muligt at angive omfanget af de samlede investeringer. Udvalgte anlægsarbejder opgjort i mio. kr priser 2010R 2011B 2012B 2013BO Fundamenter til vindmøller Varmeforsyning El- og gastransmission Energi i alt Vejdirektoratet anlæg af veje Kommuner anlæg af veje Anlæg af veje i alt Vejdirektoratet vejvedligeholdelse Kommuner vejvedligeholdelse Drift og vedligeholdelse af veje i alt Kommunale havne Kystbeskyttelse mv Metroen i København Banearbejder Trafik i alt Byggemodning Fritidsområder Spildevandsanlæg Vandforsyning Udvalgte anlægsinvesteringer i alt Anm.: R indikerer regnskabstal, B budgettal og BO budgetoverslag Kilde: Finanslov 2012, kommunernes budgetter for 2011 og 2012 samt budgetoverslagene, Meteroselskabet I/S og energinet.dk 18 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2012

19 Her har vi ændret vores skøn Ændringer i prognosen i forhold til update af konjunkturanalysen september 2011 Beskæftigelsen Som følge af kraftigere fremgang i omfanget af det igangværende nybyggeri af almene boliger end forudsat og som følge af regeringens Kickstart af dansk økonomi, er skønnet for beskæftigelsen i 2012 forøget med arbejdere, funktionærer og mestre fra til Nybyggeriet Skønnet for det samlede påbegyndte nybyggeri i 2012 er forøget med m². Kultur og institutioner er øget med m². Både landbrug og administration er øget med m², mens øvrigt erhvervsbyggeri er øget med m² fabrikker og værksteder er reduceret med m². Garager m.v. er derimod reduceret med m². Som mange gange tidligere oplyst har Danmarks Statistik store problemer med byggestatistikken, og derfor er det meget vanskeligt at vurdere de præcise niveauer i de seneste statistikker. Bygningsreparation Beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse er øget med arbejdere og mestre især på grund af Kickstarten. Anlæg Skønnet for beskæftigelsen i 2012 ved anlægsvirksomhed er ikke ændret. Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar

20 Nøgletal Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed S 2013S Ikke på arbejde* Kontorarbejde Andet arbejde Anlægsvirksomhed Reparation Nybyggeri Beskæftigede i alt * Ikke på arbejde på grund af dårligt vejr, ferie, sygdom og undervisning samt strejke m.v. Produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed i mia. kr. i 2012-priser S 2012S 2013S Boliger Nybyggeri 33,7 38,8 48,1 44,4 35,3 22,2 17,7 21,1 21,5 16,2 Professionel hovedreparation 23,3 28,1 23,8 25,7 24,1 26,5 26,6 29,7 31,0 30,0 Boligbyggeri i alt 57,0 66,9 71,9 70,1 59,4 48,7 44,3 50,8 52,5 46,2 Erhvervsbygninger Nybyggeri 24,0 23,5 28,0 31,7 35,3 23,1 17,4 15,2 15,1 14,8 Professionel hovedreparation 7,6 8,2 9,7 10,7 12,0 7,7 5,6 5,7 5,8 6,2 Erhvervsbyggeri i alt 31,5 31,7 37,8 42,4 47,2 30,9 23,0 20,9 20,9 21,0 Offentlige bygninger Nybyggeri 9,0 8,3 8,6 9,3 9,6 10,5 10,2 9,8 10,5 10,4 Professionel hovedreparation 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 2,1 2,1 2,3 3,6 2,3 Offentligt byggeri i alt 11,3 10,5 10,8 11,3 11,5 12,6 12,3 12,1 14,1 12,7 Prof. byggeinvesteringer i alt 99,8 109,1 120,4 123,8 118,1 92,1 79,5 83,8 87,5 79,9 Prof. bygningsreparation 26,7 25,4 28,7 30,3 28,2 25,6 24,2 24,7 25,2 25,7 Prof. byggeaktivitet 126,5 134,5 149,1 154,1 146,3 117,7 103,7 108,5 112,7 105,6 Anlæg Nyanlæg 31,5 28,5 32,2 29,1 26,5 29,0 27,9 25,5 26,8 27,0 Anlægsreparation 24,7 26,4 25,0 23,4 21,2 20,7 21,1 22,9 22,9 22,9 Anlægsaktivitet i alt 56,2 54,9 57,2 52,4 47,7 49,7 49,0 48,4 49,6 49,9 Prof. bygge- og anlægsaktivitet i alt 182,7 189,4 206,4 206,5 194,0 167,4 152,8 156,9 162,4 155,5 Materialer købt af private 31,0 34,3 41,0 36,6 33,2 32,3 31,3 33,2 33,6 34,0 Software 0,4 0,9 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Bygge- og anlægsaktivitet i alt 214,1 224,6 248,1 243,8 228,0 200,4 184,7 190,8 196,7 190,2 Antal påbegyndte boliger S 2012S 2013S Fritliggende enfamiliehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Lejligheder i flerfamiliehuse Boliger i alt Påbegyndt byggeri i m² S 2012S 2013S Helårsbeboelse Fabrikker & værksteder Administration Øvrigt Landbrug Erhvervsbyggeri i alt Kultur & institutioner Bygninger i øvrigt heraf: sommerhuse heraf: garager, carporte, udhuse Byggeri i alt Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2011

Konjunkturanalyse februar 2011 Konjunkturanalyse februar 2011 Konjunkturanalyse, februar 2011 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2013

Konjunkturanalyse februar 2013 Konjunkturanalyse februar 2013 INDHOLD 3 Sammenfatning 3 Hovedtendenser 4 Den økonomiske udvikling 4 Økonomisk politik 5 Politiske initiativer 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 7 Produktionsværdien 9 Det samlede

Læs mere

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal.

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. TUN Øjebliksbillede 3 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. Denne udgave af TUNs øjebliksbillede dækker 3 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen.

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012 Øjebliksbillede 2. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 2. kvartal 212 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 2. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2014

Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2014 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2014 og 2015. Konjunkturanalysen

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013 Øjebliksbillede 1. kvartal 213 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 213 DB øjebliksbillede vil på samme måde som det tidligere TUN Øjebliksbillede give en beskrivelse af de vigtigste nøgletal for dansk økonomi

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

Øjebliksbillede 4 kvartal 2011

Øjebliksbillede 4 kvartal 2011 Øjebliksbillede 4 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4 kvartal Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 4 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen. I

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Nøgletal for Danmark november 2012 Forventet BNP-udvikling i 2012 0,25 % Inflation i september (årligt) 2,5 % Ledigheden september

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag

Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag oktober Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag Bygge- og anlægssektoren er fortsat meget hårdt ramt af den økonomiske krise. Rekordmange boliger er til salg og rekordmange erhvervslokaler

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2009 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2009 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 17 pct. i første kvartal 2009 i

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 1. kvartal 2012 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 1. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Markedsstatistik 2010 / 1

Markedsstatistik 2010 / 1 » Markedsstatistik 2010 Markedsstatistik 2010 / 1 Indledning Markedsstatistikken 2010 fra TEKNIQ Installatørernes Organisation tegner et billede af udsigten for installationsbranchen i de kommende år.

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Konjunkturanalysen med anlægsvirksomhed v/ chefanalytiker Finn Bo Frandsen

Konjunkturanalysen med anlægsvirksomhed v/ chefanalytiker Finn Bo Frandsen Konjunkturanalysen med anlægsvirksomhed v/ chefanalytiker Finn Bo Frandsen NVF udvalg for organisering og marked Vejdirektoratet 17. marts 2016 Bygge- og anlægsaktiviteten afhænger af: Konjunkturudviklingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere