April 2018 Notat. Notat til ledelseskommissionen. Ledelseskvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2018 Notat. Notat til ledelseskommissionen. Ledelseskvalitet"

Transkript

1 April 2018 Notat Notat til ledelseskommissionen Ledelseskvalitet

2

3 NOTAT Ledelseskvalitet Baggrund Ledelseskommissionen ønsker at belyse offentlig ledelse fra mange forskellige vinkler for at kunne skabe et solidt grundlag for at fremkomme med en række anbefalinger, der kan styrke offentlig ledelse. Derfor har Ledelseskommission bedt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at bidrage med viden omkring ledelseskvalitet ud fra en arbejdsmiljøvinkel målt ved medarbejdernes oplevede ledelseskvalitet. Ledelseskommissionen ønsker dels at vide, om der er forskelle på medarbejdernes oplevede ledelseskvalitet i den offentlige og den private sektor, og dels hvordan medarbejderne inden for den offentlige sektors forskellige fagområder oplever ledelseskvaliteten. Til læsningen af NFA s bidrag er det vigtigt at bemærke, at der ikke en direkte overensstemmelse mellem NFA s definition af ledelseskvalitet og Ledelseskommissionens definition. Ledelseskommissionen forstår god ledelse og dermed ledelseskvalitet som det at skabe resultater via og sammen med andre til gavn for borgerne. NFA s definition af ledelseskvalitet er bygget op omkring medarbejdernes oplevede kvalitet af ledelsen, hvilket i højere grad kan betegnes som et arbejdsmiljø- og medarbejdertrivselsperspektiv. Nærværende notat baserer sig på resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, hvor NFA i 2012, 2014 og 2016 har sendt spørgeskemaer til mindst personer. Spørgeskemaet adresserer arbejdsmiljø og helbred i bred forstand herunder ledelseskvalitet. Resume På baggrund af analyser fra spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, finder NFA statistisk signifikante, men relativt små forskelle på ledelseskvaliteten i den offentlige og den private sektor. Det fremgår med andre ord, at ledelseskvaliteten er marginalt højere i den private sektor end i den offentlige sektor. Denne forskel mindskes men forsvinder ikke, når der foretages analyser, der justerer for køn, alder og branche. Dette gælder såvel for et samlet indeks for lønmodtagernes oplevede ledelseskvalitet samt for tre enkeltstående mål for hhv. medinddragelse, anerkendelse og visionsledelse. Forskellen er størst for målet for visionsledelse. Begrebet ledelseskvalitet Ledelseskvalitet handler om den rolle, som den nærmeste leder påtager sig overfor sine medarbejdere, og hvorvidt han eller hun understøtter sine medarbejdere i udførelsen af arbejdet. Der er flere centrale elementer i kvaliteten af ledelse bl.a. graden af involvering, feedback, anerkendelse, hjælp og støtte, klare mål i arbejdet samt tillid i relationen med medarbejderne. Side 1 af 10

4 Viden om, hvorvidt ledelse påvirker helbredet er fortsat uklar. Enkelte studier viser en sammenhæng mellem dårlig ledelse og helbredsudfald, mens andre studier ikke finder sammenhæng i ii iii iv. Generelt oplever lønmodtagerne en forholdsvis høj gennemsnitlig ledelseskvalitet, forstået således, at de især oplever, at de har tilstrækkelige beføjelser i forhold til ansvar, og at de stoler på udmeldinger fra ledelsen og oplever en forholdsvis høj grad af hjælp og støtte (AH2016). Måling af ledelseskvalitet i AH-undersøgelserne I Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark indgår otte spørgsmål om ledelseskvalitet. De afspejler flere elementer af ledelseskvalitet og lyder: 1. Hvor ofte involverer din nærmeste leder dig i tilrettelæggelsen af dit arbejde? 2. Hvor ofte giver din nærmeste leder dig den nødvendige feedback (ris og ros) for dit arbejde? 3. Hvor ofte bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? 4. Hvor ofte får du den hjælp og støtte, du har brug for fra din nærmeste leder? 5. Hvor ofte forklarer din nærmeste leder dig virksomhedens mål, så du forstår, hvad de betyder for dine opgaver? 6. Hvor ofte har du tilstrækkelige beføjelser i forhold til det ansvar, du har i dit arbejde? 7. Hvor ofte tager din nærmeste leder sig tid til at engagere sig i din faglige udvikling? 8. Hvor ofte kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? Svarmulighederne er: Aldrig (1), Sjældent (2), Sommetider (3), Ofte (4) og Altid (5) eller Har ingen leder (6). Deltagere, der har svaret Har ingen leder er ikke inkluderet i beregningerne. Tilsammen udgør de otte spørgsmål et samlet indeks for ledelseskvalitet, udregnet som et gennemsnit af de otte udsagn. Dette indeks afrapporteres i de primære analyser, foruden tre af de otte items, som udgør proximale mål for henholdsvis medinddragelse (spørgsmål 1), anerkendelse (spørgsmål 3) og visionsledelse (spørgsmål 5). Resultater for medinddragelse -, anerkendelse - og visionsledelse muliggør en perspektivering af NFAs medarbejderresultater med Ledelseskommissionens resultater fra egen undersøgelse af ledernes vurdering af egen adfærd/ledelseskvalitet. Her skal naturligvis tages det forbehold, at de to undersøgelsers formål er forskelligt og at NFAs måling af ledelseskvalitet ikke kan sammenlignes en til en med Ledelseskommissionens egne undersøgelser. Generelt om niveauet af ledelseskvalitet blandt lønmodtagere Lønmodtagere i aldersgruppen år oplever en særlig høj grad af ledelseskvalitet på flere men ikke på alle elementer af ledelseskvalitet. Analyser har generelt vist, at chauffører, politi- og fængselsbetjente samt ansatte i nærings- og nydelsesmiddelindustrien oplever ringest ledelseskvalitet. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at man i visse brancher og job kan have særlig brug for ledelsesmæssig støtte og feedback og dermed høj ledelseskvalitet. Det gælder fx i forbindelse med arbejde, hvor forventningerne til arbejdsindsatsen ikke udspringer klart af arbejdets karakter, herunder i arbejde med mennesker (pleje, omsorg og behandling). På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst, var det gennemsnitlige niveau for ledelseskvalitet i 2016 på 3,43. Det svarer til, at der ud fra en gennemsnitlig betragtning bliver svaret, at man oplever en god ledelseskvalitet sommetider / ofte. Side 2 af 10

5 Jf. Figur 1 er niveauet for den gennemsnitlige ledelseskvalitet i øvrigt uændret fra Supplerende analyser som justerer resultaterne for køn og alder, dvs. sikrer, at resultaterne ikke skyldes forskelle i alder og køn i stikprøverne, har vist samme niveauer i den gennemsnitlige ledelseskvalitet for perioden. 3,40 3,41 3, År Figur 1: Ujusterede estimater for den gennemsnitlige ledelseskvalitet i årene 2012, 2014 og 2016 (score fra 1 ~ Aldrig (dårligst) til 5 ~ Altid (bedst)) Niveauet i sektorer 2016 og udviklingen i sektorer Samlet indeks for ledelseskvalitet Resultater fra den seneste nationale undersøgelse ved NFA i 2016 viser, at den oplevede ledelseskvalitet ud fra en helhedsbetragtning (gennemsnitligt indeks), er højere blandt ansatte i det private sammenlignet med ansatte i den offentlige sektor. Af figur 2 fremgår det, at den gennemsnitlige score for ledelseskvalitet i den offentlige sektor var 3,36 [sikkerhedsinterval: 3,34-3,38] i 2016 mod 3,47 [sikkerhedsinterval: 3,45 3,49] i den private sektor samme år (sikkerhedsintervallerne er ikke vist figuren). Forskellen i de to sektorer er signifikant, dvs. sikkerhedsintervallerne omkring scoren for henholdsvis det offentlige og private, overlapper ikke, hvorfor forskellen højest sandsynligt ikke skyldes tilfældighed. Justeret for køn, alder og branche mindskes forskellen mellem de to sektorer men den er fortsat signifikant selvom der justeres for branche samt køn og alder. Scoren i de to sektorer er tæt på uændret fra , dog ses en lille stigning i den gennemsnitlige ledelseskvalitet i den private sektor og et lille fald i den offentlige sektor. Den gennemsnitlige score i de to brancher i perioden vises i tabel 1. Side 3 af 10

6 Score 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,41 3,39 Samlet indeks for ledelseskvalitet Gennemsnit af spørgsmålene om ledelseskvalitet 3,45 3,47 3,36 3,36 Offentlig Privat Total År Figur 2: Ændringer i den gennemsnitlige ledelseskvalitet for perioden , fordelt på de to sektorer (score fra 1 ~ Aldrig (dårligst) til 5 ~ Altid (bedst)) Medinddragelse Svarfordeling I alt svarer 15,9 % af de offentligt ansatte lønmodtagere i 2016, at de ofte oplever, at lederen involverer dem i tilrettelæggelsen af deres arbejde. Det er noget mindre end blandt de privatansatte, hvor 19,4 % svarer dette (jf. figur 3). Der er endvidere en lidt større andel af de offentligt ansatte, der sjældent eller sommetider oplever at blive inddraget. Offentlig 15,9% 24,7% 25,9% 23,1% 10,4% Privat 19,4% 27,4% 23,4% 20,2% 9,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1: Altid 2: Ofte 3: Sommetider 4: Sjældent 5: Aldrig Figur 3: Svarfordelingen for spørgsmålet Hvor ofte involverer din nærmeste leder dig i tilrettelæggelsen af dit arbejde? i 2016 Side 4 af 10

7 Score Udviklingen i sektorer Figur 4 viser, at medinddragelse i den offentlige sektor var 3,12 [sikkerhedsinterval: 3,09-3,15] i 2016 mod 3,27 [sikkerhedsinterval: 3,24 3,30] i den private sektor samme år (sikkerhedsintervallerne er ikke vist i figuren). Forskellen mellem de to sektorer var således signifikant forskellig i I øvrigt er scoren for medinddragelse i de to sektorer tæt på uændret i perioden (se også tabel 1). Justeret for køn, alder og branche bliver forskellen mellem de to sektorer lidt mindre i Dog fortsat signifikant forskellig. 3,5 3,4 Medinddragelse Leder involverer dig i tilrettelæggelsen af dit arbejde 3,3 3,23 3,25 3,27 3,2 3,1 3,15 3,13 3, År Offentlig Privat Total Figur 4: Ændringer i medinddragelse for perioden , fordelt på de to sektorer Anerkendelse Svarfordeling Figur 5 nedenfor viser, at flest privatansatte svarer, at de altid oplever anerkendelse og påskønnelse fra ledelsen. Det gælder også andelen af privatansatte, der ofte oplever anerkendelse og påskønnelse (jf. figur 3). Andelen af lønmodtagere, der svarer, at de aldrig oplever anerkendelse og påskønnelse af ledelsen er stort set den samme i det private og det offentlige. Side 5 af 10

8 Score Offentlig 13,8% 26,7% 32,8% 19,8% 6,8% Privat 16,8% 29,8% 30,5% 16,5% 6,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1: Altid 2: Ofte 3: Sommetider 4: Sjældent 5: Aldrig Figur 5: Svarfordelingen for spørgsmålet Hvor ofte bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? i 2016 Udviklingen i sektorer Figur 6 viser, at anerkendelse i den offentlige sektor var 3,21 [sikkerhedsinterval: 3,18-3,24] i 2016 mod 3,34 [sikkerhedsinterval: 3,32 3,37] i den private sektor samme år (sikkerhedsintervallerne er ikke vist i figuren). Forskellen mellem de to sektorer var således signifikant forskellig i Scoren for anerkendelse i den private sektor er tæt på uændret i perioden, hvorimod scoren for den offentlige sektor er faldet fra 3,27 i 2012 til 3,21 i 2016 (se også tabel 1). Justeret for køn, alder og branche er der også forskel mellem de to sektorer. 3,5 Anerkendelse Arbejdsmæssig anerkendelse og påskønnelse fra ledelsen 3,4 3,3 3,2 3,1 3,30 3,27 3,32 3,34 3,22 3,21 Offentlig Privat Total 3, År Figur 6: Ændringer i anerkendelse for perioden , fordelt på de to sektorer Side 6 af 10

9 Visionsledelse Svarfordeling Figur 7 viser, at flest privatansatte oplever altid at få forklaret mål og opgaver. Således svarer 18,6 % at de altid oplever dette mens 12,8 % af de offentligt ansatte svarer dette (jf. figur 4). Offentlig 12,8% 31,4% 32,8% 17,5% 5,5% Privat 18,6% 31,7% 28,2% 15,3% 6,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1: Altid 2: Ofte 3: Sommetider 4: Sjældent 5: Aldrig Figur 7: Svarfordelingen for spørgsmålet Hvor ofte... forklarer din nærmeste leder dig virksomhedens mål, så du forstår, hvad de betyder for dine opgaver? i 2016 Udviklingen i sektorer Figur 8 viser, at visionsledelse i den offentlige sektor var 3,28 [sikkerhedsinterval: 3,26-3,31] i 2016 mod 3,41 [sikkerhedsinterval: 3,39 3,44] i den private sektor samme år (sikkerhedsintervallerne er ikke vist i figuren). Forskellen mellem de to sektorer var således signifikant forskellig i 2016 og den største forskel mellem de to sektorer ud af de tre typer ledelse. Scoren for visionsledelse i den private sektor er steget i perioden, fra 3,31 i 2012 til 3,41 i Scoren for visionsledelse i den offentlige sektor er tæt på uændret, hvorfor der ses en svag øgning i forskellen mellem de to sektorer for perioden (se også tabel 1). Justeret for køn, alder og branche bliver forskellen mellem de to sektorer lidt mindre i 2016, men fortsat signifikant forskellig. Side 7 af 10

10 Score Visionsledelse Virksomhedens mål forklaret i forhold til opgaver 3,5 3,4 3,31 3,41 3,41 3,3 3,2 3,25 3,29 3,28 Offentlig Privat 3,1 Total År Figur 2: Ændringer i visionsledelse for perioden , fordelt på de to sektorer Brancheforskelle Den marginale forskel på den oplevede ledelseskvalitet i det offentlige og det private kan ikke alene forklares af den køns- eller aldersmæssige sammensætning samt brancheforskelle i de to sektorer. Sagt med andre ord skyldes forskellene altså ikke alene, at medarbejderne er i den offentlige sektor har en anden kønssammensætning, en anden alder eller at den offentlige sektors opgavesammensætning er anderledes end i den private sektor. Selv når man tager disse forhold ud af ligningen og laver en ensartet sammenligning mellem sektorerne, er ledelseskvaliteten i den private sektor marginalt højere. Det kan dog være relevant at gå skridtet videre og sammenligne brancherne i den offentlige og private sektor for at se, om der er brancher, hvor der er en særligt stor forskel. I det nedenstående redegøres der for graden af oplevet ledelseskvalitet i ni brancher. Tallene fremstilles for hhv. offentligt ansatte og privatansatte. Brancherne er konstrueret på baggrund af Dansk Branchekode. De fire tabeller viser, at der generelt er en lille forskel på den oplevede ledelseskvalitet i de to sektorer for ens brancher. Dette skal dog, modsat de køns-, alders- og branchejusterede analyser nævnt i tidligere afsnit, tages med et vist forhold. I flere af branchegrupperne er der fx meget få respondenter i den private sektor og der er ikke foretaget en statistisk test. Styrken ved branchesammenligningerne ligger særligt i, at man sammenligner, hvordan medarbejdere med ensartede opgaver oplever ledelseskvaliteten i den offentlige og private sektor. Side 8 af 10

11 Samlet indeks for ledelseskvalitet Tabel 2 viser, at den højeste grad af ledelseskvalitet opleves i dagtilbuddene, mens der indenfor grundskole samt ældre opleves den laveste grad af ledelseskvalitet. Brancheforskellene er dog relativt små indenfor begge sektorer. Offenligt ansatte Privatansatte Antal personer Branche Gennemsnit Gennemsnit Branche Antal personer Grundskole 3,27 3,39 1 Grundskole Dagtilbud 3,57 3,75 2 Dagtilbud Ungdoms- og videruddannelse 3,32 3,51 3 Ungdoms- og videruddannelse Sundhed og psykiatri 3,33 3,60 4 Sundhed og psykiatri Ældre 3,27 3,46 5 Ældre Arbejdsmarked og social 3,35 3,58 6 Arbejdsmarked og social Forsvar og politi 3,29 N/A 3,26 7 Forsvar og politi Teknik, kultur og øvrige 3,34 3,43 8 Teknik, kultur og øvrige Generel off, adm, 3,45 3,57 9 Generel off, adm, 3780 Tabel 2: Gennemsnitlig ledelseskvalitet målt på en skala bestående af otte spørgsmål for hhv. offentligt- og privatansatte fordelt på branche baseret på Arbejdsmiljø og Helbred Medinddragelse Tabel 3 viser ligeledes marginale forskelle mellem brancher i begge sektorer. I det offentlige oplever dagtilbud den største grad af medinddragelse fra ledelsen mens grundskole og ældre oplever den laveste grad af medinddragelse Offenligt ansatte Privatansatte Antal personer Branche Gennemsnit Gennemsnit Branche Antal personer Grundskole 2,99 3,27 1 Grundskole Dagtilbud 3,30 3,82 2 Dagtilbud Ungdoms- og videruddannelse 3,13 3,26 3 Ungdoms- og videruddannelse Sundhed og psykiatri 3,10 3,34 4 Sundhed og psykiatri Ældre 2,99 3,29 5 Ældre Arbejdsmarked og social 3,10 3,53 6 Arbejdsmarked og social Forsvar og politi 3,20 N/A 2,93 7 Forsvar og politi Teknik, kultur og øvrige 3,10 3,25 8 Teknik, kultur og øvrige Generel off, adm, 3,25 3,31 9 Generel off, adm, 3682 Tabel 3: Gennemsnitlig ledelseskvalitet målt ved medinddragelse for hhv. offentligt- og privatansatte fordelt på branche, baseret på Arbejdsmiljø og Helbred Anerkendelse Tabel 4 nedenfor viser en lidt større spredning mellem brancherne. Størst ledelsesmæssig anerkendelse opleves i dagtilbuddene, mens den laveste grad af anerkendelse og påskønnelse opleves indenfor forsvar og politiet. Side 9 af 10

12 Offenligt ansatte Privatansatte Antal personer Branche Gennemsnit Gennemsnit Branche Antal personer Grundskole 3,21 3,23 1 Grundskole Dagtilbud 3,46 3,57 2 Dagtilbud Ungdoms- og videruddannelse 3,18 3,44 3 Ungdoms- og videruddannelse Sundhed og psykiatri 3,14 3,55 4 Sundhed og psykiatri Ældre 3,11 3,58 5 Ældre Arbejdsmarked og social 3,16 3,59 6 Arbejdsmarked og social Forsvar og politi 3,03 N/A 3,12 7 Forsvar og politi Teknik, kultur og øvrige 3,25 3,30 8 Teknik, kultur og øvrige Generel off, adm, 3,28 3,44 9 Generel off, adm, 3703 Tabel 4: Gennemsnitlig ledelseskvalitet målt ved anerkendelse for hhv. offentligt- og privatansatte fordelt på branche baseret på Arbejdsmiljø og Helbred Visionsledelse Tabel 5 viser, at medarbejderne i dagtilbuddene oplever den største grad af visionsledelse mens man i de to undervisningsbrancher - grundskole og ungdomsuddannelser oplever den laveste grad af visionsledelse. Offenligt ansatte Privatansatte Antal personer Branche Gennemsnit Gennemsnit Branche Antal personer Grundskole 3,18 3,22 1 Grundskole Dagtilbud 3,57 4,05 2 Dagtilbud Ungdoms- og videruddannelse 3,18 3,36 3 Ungdoms- og videruddannelse Sundhed og psykiatri 3,22 3,31 4 Sundhed og psykiatri Ældre 3,24 3,26 5 Ældre Arbejdsmarked og social 3,32 3,54 6 Arbejdsmarked og social Forsvar og politi 3,29 N/A 3,27 7 Forsvar og politi Teknik, kultur og øvrige 3,30 3,37 8 Teknik, kultur og øvrige Generel off, adm, 3,31 3,54 9 Generel off, adm, 3687 Tabel 5: Gennemsnitlig ledelseskvalitet målt ved visionsledelse for hhv. offentligt- og privatansatte fordelt på branche baseret på Arbejdsmiljø og Helbred i Nyberg A, Alfredsson L, Theorell T, Westerlund H, Vahtera J, Kivimäki M. Managerial leadership and ischaemic heart disease among employees: the Swedish WOLF study. Occup Environ Med. 2009;66(1):51-5. ii Westerlund H, Nyberg A, Bernin P, Hyde M, Oxenstierna G, Jappinen P, et al. Managerial leadership is associated with employee stress, health, and sickness absence independently of the demand-control-support model. Work. 2010;37(1):71-9. iii Madsen IEH, Hanson LL, Rugulies R, Theorell T, Burr H, Diderichsen F, et al. Does good leadership buffer effects of high emotional demands at work on risk of antidepressant treatment? A prospective study from two Nordic countries. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2014;49(8): iv Rugulies R, Aust B, Pejtersen JH. Do psychosocial work environment factors measured with scales from the Copenhagen Psychosocial Questionnaire predict register-based sickness absence of 3 weeks or more in Denmark? Scand J Public Health. 2010;38 Suppl 3(3 Suppl): Side 10 af 10

13

14 Lersø Parkallé København Ø T F E nfa@nfa.dk W

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression?

Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression? Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression? Foredrag af seniorforsker Ida E. H. Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Indhold 1. Depression: hvad, hvorfor

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred hvad ved vi?

Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred hvad ved vi? Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred hvad ved vi? Ida E. H. Madsen, Ph.d., Seniorforsker NFAs gå-hjem-møde, d. 21. Oktober 2015 Indhold 1. Mulige mekanismer og modeller for psykosocialt arbejdsmiljø 2.

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres Louise Kryspin Sørensen November 15 NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 15 i forhold til sidste måling i 12. Dobbelt så mange sygeplejersker oplever,

Læs mere

Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA)

Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) Ida E. H. Madsen, Ph.D, Seniorforsker Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring fuldtidsbeskæftigede

Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring fuldtidsbeskæftigede Peter Beyer Østergaard pebo@di.dk, 6013 708 NOVEMBER 018 Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring 1.500 fuldtidsbeskæftigede Sygefraværet for omsorgsarbejde er højere blandt kommunalt ansatte end

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

FTF ernes psykiske arbejdsmiljø ledelse og psykisk arbejdsmiljø

FTF ernes psykiske arbejdsmiljø ledelse og psykisk arbejdsmiljø 1 FTF dokumentation Nr. 3 august 2018 FTF ernes psykiske arbejdsmiljø ledelse og psykisk arbejdsmiljø Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef Foto: Jesper Ludvigsen m.fl. Layout:

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018 INDLEDNING RIGSPOLITIET Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 18 En måling af trygheden og tilliden til politiet i: Hele Grønland Nuuk Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation Marts

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Flere oplever stress især blandt offentligt ansatte

Flere oplever stress især blandt offentligt ansatte Flere oplever stress især blandt offentligt ansatte Langt flere danskere har symptomer på arbejdsrelateret stress. Særligt blandt offentligt ansatte er andelen, der udviser stresssymptomer steget med i

Læs mere

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Risikofaktorer for reduceret arbejdsevne Den Danske Arbejdsmiljø Kohorte - 3.111 mænd og

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Curriculum Vitae for Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Curriculum Vitae for Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen Curriculum Vitae for Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen Ansættelser 2012- Forsker, det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø 2009-2012 Ph.d-studerende, det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017 (VAI2017)

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017 (VAI2017) September 2018 Rapport: Fakta om Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017 (VAI2017) En spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladser i Danmark Fakta om Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017 (VAI2017) Institution:

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær

Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Resumé... 2 Baggrund... 4 Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø... 5 Definition...

Læs mere

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Mens hver fjerde lønmodtager er begrænset på arbejdet pga. smerter, er omkring hver. lønmodtager hårdt ramt af smerter. Det er især faglærte og ufaglærte, der

Læs mere

Figur 2.2.1 Andel med højt stressniveau i forhold til selvvurderet helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd. Køns- og aldersjusteret procent

Figur 2.2.1 Andel med højt stressniveau i forhold til selvvurderet helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd. Køns- og aldersjusteret procent Kapitel 2.2 Stress 2.2 Stress Stress kan defineres som en tilstand karakteriseret ved ulyst og anspændthed. Stress kan udløse forskellige sygdomme, men er ikke en sygdom i sig selv. Det er vigtigt at skelne

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Over dobbelt så højt sygefravær blandt mobbeofre

Over dobbelt så højt sygefravær blandt mobbeofre Over dobbelt så højt Personer, der oplever mobning på arbejdspladsen hver dag eller hver uge, har over dobbelt så højt sygefravær som personer, der ikke udsættes for Særligt det lange sygefravær på over

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed...

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... Den sociale kapital på Herningsholm Erhvervsskole 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen... 3 2 Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... 3 Samarbejdsevne...

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE

KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2018 KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE Debatmøde 2 Ledelse i kommunerne Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Arbejdsmiljø og helbred 2012 til 2020 Fra overvågning til forskning og praksis

Arbejdsmiljø og helbred 2012 til 2020 Fra overvågning til forskning og praksis Arbejdsmiljø og helbred 2012 til 2020 Fra overvågning til forskning og praksis Af professor Reiner Rugulies, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gå-hjem-møde på NFA den 24. juni 2015 Indholdet

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden

Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden - overvejelser om, hvad begrebet omfatter Reiner Rugulies Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) København, 30. oktober 2015 Mit foredrag 1. Hvad er

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Resumé Indledning Rapportens opbygning... 6

Resumé Indledning Rapportens opbygning... 6 2 Resumé... 4 1. Indledning... 5 2. Rapportens opbygning... 6 3. Trivslen i Vejle Kommune... 6 3.1 Trivselsdimensioner... 7 3.2 Trivselsdimensioner fordelt på FagMED... 8 3.3 Trivselsdimensioner fordelt

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Sygefraværet rasler ned er vi blevet mindre syge?

Sygefraværet rasler ned er vi blevet mindre syge? Sygefraværet rasler ned er vi blevet mindre syge? Hernes 10-02-2014, Merete Labriola Merete Labriola CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere