Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 BOSÆTNINGSANALYSE

2 Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2

3 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang i befolkningstallet efter en længere periode med vækst. I hele landet er befolkningsudviklingen centreret om de store byer. Faaborg-Midtfyn Kommune deler således udfordringer med mange andre kommuner landet over og med mange af de øvrige kommuner på Fyn, hvor Odense Kommune er og forventes at blive den store drivkraft for befolkningstilvækst de kommende år. Bosætningsanalysen har til formål at klarlægge drivkræfterne bag befolkningsudviklingen og på den baggrund udvikle en målrettet og realistisk bosætningsindsats. Bosætningsanalysen indeholder analyser af Faaborg- Midtfyn Kommunes boligmarked, demografi og flyttemønstre. Men bosætningsanalysen handler ikke blot om at analysere og få et billede af boligmarkedet og demografi en, men også om at se Faaborg-Midtfyn Kommunes muligheder og udvikle et strategioplæg og nogle konkrete handlinger i dialog med de aktører, der vil være afgørende for, om strategien og handlingerne kan blive til virkelighed. Bosætning kan ses som en markedsorienteret udviklingsproces, der handler om at få overblik over udbud og efterspørgsel og kommunens muligheder for påvirke markedet for bosætning. Analyserne er derfor sammentænkt med de muligheder byerne i Faaborg-Midtfyns Kommune vurderes at have. Samtidig er strategioplægget sammentænkt med de mange store udviklingsprojekter, der er i gang eller på vej i Odense, som forventes at skabe yderligere vækst i befolkning og arbejdspladser. Flere af projekterne som OUH etableres tæt på Faaborg-Midtfyn Kommune, og da der samtidig er gode trafi kforbindelser til flere af kommunens byer, vil Faaborg-Midtfyn Kommune have særlige muligheder for igen at skabe en positiv befolkningsudvikling. 1.a FASE 1.b FASE ANALYSER INSPIRATION + Interviews + Gode eksempler + Forskning Procesdiagram 3. FASE TEST + ved vigtige realiseringsparter FASE BOSÆTNINGSANALYSE4. FASE 2. OPLÆG TIL STATEGI OG HANDLINGER Bosætningsanalysen er resultatet af en større proces. Indledende er der i fase 1, indhentet statistikker og foretaget analyser af kommunens demografi og boligmarked. Samtidig er bosætningen undersøgt gennem interviewrunder, med potentielle tilfl yttere og beboere i kommunen. Der er hentet inspiration og viden fra forskning på området og vellykkede bosætningsområder i andre kommuner. Forundersøgelserne i fase 1 har ledt til en bred vifte af udviklingsmuligheder. For at underbygge mulighederne yderligere er de i fase 3 blevet testet i marken, hvor potentialerne for realisering er blevet undersøgt ved dem, der kender markedet bedst; developere, ejendomsmæglere, ejendomsselskaber mv. Slutteligt er resultaterne samlet i nærværende bosætningsanalyse, der skal bruges i kommunens videre forløb omkring udarbejdelse af en udviklingsstrategi. 3

4 BOLIGMARKEDET AKTUELT OG FREMADRETTET BOLIGMARKEDET NATIONALT Boligbyggeriet i Danmark faldt brat ved starten på lavkonjunkturen i 2007 og nåede et foreløbigt lavpunkt i Med påbegyndte boliger nåede byggeriet ifølge Dansk Byggeri sit laveste niveau i 100 år. Det er færre boliger end, da boligbyggeriet toppede i 2006, og det er markant under gennemsnittet på ca boliger, som er blevet bygget årligt gennem de sidste mere end 60 år. Frygt for fremtiden får private til at udskyde byggeri af ny bolig. Samtidig gør prisfald på gamle huse det billigere at købe en ældre bolig og sætte den i stand. Her til kommer, at det almene og støttede byggeri også ligger lavt. På Fyn lå antallet af bolighandler i 2011 ifølge Nykredit 43 % under niveauet i Foreløbige tal for 2013 viser at antallet af handler er steget svagt og nu ligger 39 % under niveauet i København er tilbage på 2007 niveau. Fyn ligger over Sjælland, Sydjylland og Vestjylland. Nykredit vurderer, at den svagt stigende handelsaktivitet på Fyn kan være et forvarsel om, at prisfaldet på boliger er stoppet og vil blive vendt til svagt stigende priser Boligbyggeri i alt i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik Det aktuelle boligmarked er kendetegnet ved, at de især er efterspørgsel på boliger under ca. 150 m 2. De fleste vil fortsat helst eje, mens drømmen om eget hus er sat på pause. Der kan spores en tendens til, at flere gerne vil leje bolig. Under lavkonjunkturen er flytningen mod de store byer forstærket. De unge søger fortsat mod de store uddannelsesbyer, men modsat tidligere, så flytter langt færre ud til oplandsbyerne, når uddannelsen er overstået, og der er ønske om at stifte familie. Konsekvensen er, at det demografi ske danmarkskort ændrer sig kraftigt. De store linjer er, at befolkningstilvæksten under lavkonjunkturen er centraliseret endnu mere og begrænser sig til Hovedstadsområdet og et område i Østjylland med Aarhus som centrum samt til Odense og Aalborg kommuner og nogle få andre kommuner. Områderne, der ligger udenfor vækstzonerne omkring de store byer, har stort set alle befolkningstilbagegang. Udfordringerne ser derfor også meget forskellige ud. I vækstbyerne er der især i Hovedstadsområdet et stort boligbehov og stigende priser. Udenfor vækstzonerne er der tiltagende overskud af boliger, faldende huspriser, og kreditforeningerne er forsigtige med at give lån. 4

5 Udviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune har efter en længere fremgangsperiode frem til 2009 nu oplevet, at befolkningstallet falder. Det samme gælder i andre forstadskommuner. Odense er samtidig vokset hvert år gennem hele lavkonjunkturen og har i 2013 ca flere indbyggere end i Resten af Fyn har i samme periode haft en vækst på ca indbyggere, men set over de enkelte år er væksten aftaget. I 2013 havde alle kommuner på Fyn uden for Odense Kommune befolkningstilbagegang. Befolkningstallet toppede i Faaborg-Midtfyns Kommune i Det samme gæler Nordfyns, Assens, Nyborg og Svendborg Kommuner. Middelfart Kommune toppede i 2011 og Kerteminde toppede i Hvis tendensen fortsætter, vil Odense Kommune være ene om at have befolkningstilvækst på Fyn. Ser vi på udviklingen omkring de andre store byer, så er der mange fællestræk med Aalborg-området. Også her toppede nabokommunernes vækst i perioden fra 2009 til Omkring Aarhus og København er der større vækstområder, hvor de fleste kommuner er blevet ved med at vokse hvert år siden fi nanskrisen. Samlet kan det konstateres, at det stagnerende befolkningstal i Faaborg-Midtfyn Kommune er en udvikling, som kommunen deler med Odenses øvrige nabokommuner, og at de samme udviklingstræk ses omkring Aalborg. Det interessante for Faaborg-Midtfyn Kommune er, at kommunen ligger på kanten af vækstområdet i Odense Kommune. Hvis vækstzonen omkring Odense kunne udvfi des, så vil Odenses vækst også give vækst i Faaborg-Midtfyn Kommune. VÆKST I ODENSE Odense Kommune står over for en række store infrastruktur og byudviklingsprojekter, som vil skabe mange arbejdspladser og få flere til at flytte til området. De store infrastrukturprojekter omfatter bl.a. motorveje, broer og den nye letbane. Byudviklingsprojekterne omfatter bl.a. omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, butikscentret VIVA, nyt OUH, et stort campusbyggeri med en større forskerpark og udvidelser af Syddansk Universitet samt en række større boligbyggerier. Samlet vurderes der at skulle investeres for omkring 25 mia. kr. Investeringerne vil give Odense et løft og skabe nye arbejdspladser i både bygge- og anlægsfasen og permanente jobs samt styrke grundlaget for bosætning. Odense Kommune har fået udarbejdet en analyse af de beskæftigelses- og bosætningsmæssige perspektiver for Odense i perioden frem til I byggefasen frem til 2020 forventes der at blive skabt ca arbejdspladser. Toppunkt i 2015 med skabelse af ca arbejdspladser. I takt med, at byggerierne bliver færdiggjort, vil der bliver skabt et større antal permanente arbejdspladser i de nye byggerier. Det vurderes, at der i alt vil blive tale om ca permanente arbejdspladser, der er direkte knyttet til aktiviteter i de nye byggerier. Hertil kommer et øget aktivitetsniveau hos underleverandører mv. Analyserne peger på, at det fremtidige boligbyggeri i Odense Kommune og væksten i arbejdspladser vil føre til en befolkningstilvækst på ca personer frem til Flere af projekterne, herunder OUH og udvidelserne af Syddansk Universitet med forskerpark, etableres i den sydlige del af Odense, tæt ved kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune, og med gode trafi kforbindelser til Faaborg-Midtfyn Kommunes nordlige byer og byer langs Svendborgmotorvejen og jernbanen skaber det et ekstraordinært grundlag for vækst. Projekternes tætte geografi ske relation til Faaborg- Midtfyn Kommune, giver en unik mulighed for at udnytte de store væksmuligheder i Odense med mange nye fremtidige arbejdspladeser, til bosætningspotentialer i Faaborg-Midtfyn Kommune, især i kommunens nordlige byer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vækstberegningerne er bruttoberegninger. Det kan derfor vise sig, at den afledte vækst af projekterne vil være mindre end forventet. Eksempelvis ser det ud til, at arbejdspladserne, der forventes skabt i butikscentret VIVA, vil være vækst oven i de eksisterende detailhandelsarbejdspladser. Hvis VIVA fører til lukninger andre steder, eller hvis eksisterende butikker flytter til VIVA, så vil væksten blive mindre end forventet. Størrelsesordenen kan derfor diskuteres, men under alle omstændigheder vil de store projekter i Odense skabe ekstra vækst i området. 5

6 FORSKELLIGE LIVSFORMER, FORSKELLIGE BEHOV RealDania har i publikationen Fremtidens by opdelt landet i 7 forskellige kommunetyper. Faaborg-Midtfyn Kommune betegnes som Egnsby. Det, der kendetegner egnsbyen, er der et stærkt fælleskab, og at folk føler en høj grad af tilknytning til stedet. De indfødte flytter helst ikke, og de, der er flyttet væk, vender gerne tilbage. Det stærke fællesskab har en bagside, nemlig at de kan være lukkede, og derfor kan tilflyttere opleve, at det er svært at blive en del af fællesskabet. Befolkningen er typisk meget homogen. Kun få stikker ud. Boligpriserne ligger normalt under gennemsnittet, og der er typisk få indvandrere og få indbrud og tyverier. Kendetegnene for egnsbyen skaber et godt udgangspunkt, nemlig at borgerne føler en stærk tilknytning og derfor nødigt flytter fra og gerne flytter tilbage. Udfordringen er, at sikre at tilflyttere udefra føler sig velkomne og hurtigt bliver en del af fællesskabet. I samme publikation deles befolkningen op i fi re grupper med forskellige holdinger til byens fællesskab. De engagerede udgør en stor del af befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. De engagerede har typisk levet i samme by i mange år og vil typisk have en kort eller mellemlang uddannelse og ligger indkomstmæssigt i en stor mellemgruppe. De engagerede er aktive i det lokale foreningsliv og støtter op om lokale institutioner. Den engagerede foretrækker mindre byer, hvor man kender sin nabo, har respekt for traditioner, dyrker fællesskab i sportsklubber, skoler, kirker mv., og det må gerne være en by, der har en stærk historisk identitet, som den engagerede kan være med til at værne om. De loyale udgør en betydelig del af befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. De omfatter en bred gruppe af både ufaglærte og karrieremennesker, der ønsker at have et løsere forhold til deres by. De loyale er positivt 6 indstillede over for det lokale fællesskab men er ikke specielt aktive for at opretholde det. Den loyale tænker fællesskabet som noget praktisk, der kan gøre livet lettere, og ikke som en del af identiteten. Den loyale sætter familie og hjem i fokus, når der skal vælges bolig. Ingen bytyper er uattraktive bare, der er plads til at skabe sine egne rammer, og derfor foretrækkes ejerboligen, da det giver størst mulighed for selvbestemmelse. De fornyende udgør en del af befolkningen i Faaborg- Midtfyn Kommune, men er ikke så stor en gruppe som de engagerede og de loyale. De fornyende er normalt mellem 35 og 50 år. De bor typisk i ejerbolig, er veludannet, har egen virksomhed eller er leder. De skifter tit job og flytter hyppigt. De fornyene lægger vægt på at kunne præge det lokale fællesskab og måske være med til at skabe det. De fornyende vælger byer, der er åbne over for nye initiativer og har en tilpas begrænset størrelse, hvor de kan skille sig ud fra mængden. De frie udgør en beskeden del af befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. De frie er typisk yngre personer, ofte studerende, som endnu ikke har slået sig ned i en bestemt by. De frie engagerer sig ikke i det lokale fællesskab. Når de vælger by, går de efter storbyens liv og muligheder. Boligen er typisk en lejlighed i storbyen, men det kan også være en billig bolig i forstaden. Umiddelbart vurderes det, at de engagerede udgør en stor gruppe og spiller en stor rolle som drivkræfter i foreningslivet i kommunens byer, som har meget at byde på for de engagerede. Det er også sandsynligt at de loyale udgør en anden stor del af borgerne i byerne. De stiller ikke store krav til byen, bare der er mulighed for at leve sit eget liv. De fornyende passer som gruppe umiddelbart bedst på de nordlige forstæder, og det er muligt at der er et uforløst potentiale her. Unge under uddannelse i Faaborg og Ringe kan måske betegnes som de frie og som det vil fremgå senere tiltrækker Kværndrup en større andel unge. Boligbehovet på længere sigt Spørgsmålet er, hvordan boligbyggeriet og lokaliseringsmønstrene vil udvikle sig fremadrettet. Dansk Byggeri vurderer, at der frem mod 2040 vil være behov for knap flere boliger i Danmark. Behovet skabes af en forventet befolkningstilvækst på godt ½ mio., og da det især er antallet af ældre, der vokser, presses behovet for boliger yderligere op. Dansk Byggeri har fordelt boligbehovet på kommuner. I Faaborg-Midtfyn Kommune vurderes det, at der frem til 2040 vil være et behov på godt 700 boliger. Det er også interessant, at der i Odense Kommune regnes der med et behov på 12.ooo nye boliger. Behovsberegningen afspejler, hvad der vil ske, hvis befolkningstallet stiger som forventet, og hvis folk i forskellige aldersgrupper vælger bolig ligesom i dag. Den særlige vækst i Odense Kommune som følge af de store udviklingsprojekter er sandsynligvis ikke regnet med. Samlet set må nærheden til Odense Kommune skabe et potentiale for større vækst i Faaborg-Midtfyn Kommune end beregnet. Befolkningsudviklingen er en ren fremskrivning, der bl.a. afspejler en fortsættelse af flyttemønstrene de senere år. Det er derfor muligt for Faaborg-Midtfyn Kommune at påvirke udviklingen og forsøge at få en større andel af udviklingen. Det er usandsynligt, at de senere års flyttemønstre vil vare ved frem til Under tidligere lavkunjunkturer har boligbyggeriet også været lavt, men det har også vist sig, at når højkonjunkturen er vendt tilbage, så er lysten til at flytte til forstæderne og bygge eget hus eller flytte til noget større og bedre også vendt tilbage. Men virkeligheden er også, at ingen kan forudsige, hvornår højkonjunkturen vil indfi nde sig, hvor folk vil bosætte sig under næste højkonjunktur, og hvilke boligformer de vil foretrække. Har de unge familier f.eks. lært at holde så meget af storbylivet, at de bliver i storbyen selv, når højkonjunkturen indfi nder sig igen?

7 Det mener eksperterne om fremtiden Det er interessant at kunne forudsige fremtiden for at kunne lægge strategien for boligudviklingen. Der er mange bud på fremtiden, og det er kendetegnende, at de fleste forudsigelser bygger på, at udviklingen vil blive styret af ideologier om det gode samfund, og at det stort set udelukkende er noget positivt, der venter os. De økonomiske drivkræfter spiller en mere tilbagetrukket rolle i fremtidsudsigterne. Det er også kendetegnende, at fremtiden tænkes som en fortsættelse af de tendenser, vi kan se lige nu, men set i bakspejlet, så kan eksempelvis ny teknologi skabe store og hurtige spring i samfundsudviklingen, og den slags spring kan naturligvis ikke forudsiges men vil sikkert komme. Vi har forsøgt at kompensere for de ideologisk prægede fremtidsbilleder ved, at supplere med nogle mere økonomisk baserede udviklingstendenser. Et sammendrag af tendenser af særlig betydning for udvikling af fremtidens bosætning i Faaborg-Midtfyn Kommune er: + Flere danskere og flere ældre. At vi bliver flere danskere er en ret sikker tendens, selv om indvandring, der står for en del af væksten, reguleres politisk, og selv om fødselstallet kan ændre sig. Noget af det mest sikre er, at der bliver flere ældre. Samlet vil der blive behov for flere boliger, og væksten i ældregruppen vil stille nye krav til måden at bo og være sammen med andre på, som vil føre til ændringer i måden at tænke by og bolig på. + De store byer vokser fortsat. Udviklingen drives bl.a. af, at kravene til uddannelse hele tiden vokser, og at moderne virksomheder kræver adgang til viden og højt specialiseret arbejdskraft. De unge flytter massivt til de store uddannelsesbyer, og under lavkonjunkturen flytter færre ud fra storbyerne igen. Tendensen virker set med nutidens øjne stærk og langtidsholdbar. Udviklingen skaber et opdelt Danmark. I de store byer og deres oplande vil det handle om vækst, herunder at kunne imødekomme behovet for boliger. + Yderområderne fortsætter tilbagegangen. Indbyggertallet viger. Især de unge og efterhånden også de erhvervsaktive kommer til at mangle. De ældre vil udgøre en stor og stigende del af befolkningen. Der bliver endnu flere tomme boliger og bygninger i det hele taget og et overskud af byarealer, der ikke mere er brug for. Forfaldstendenserne trækker værdierne i omgivelserne ned, og det starter en ond cirkel. Værdierne falder, kreditforeningerne bliver tilbageholdne med at give lån, lysten til at flytte til og investere i bolig falder, og de lave priser og den manglende attraktivitet fører en overrepræsentation af socialt belastede familier. Sammenhænge og mulige indsatser er blevet belyst i et forskningsprojekt ved SBI, som Faaborg-Midtfyn Kommune har deltaget i. + Kompetencer og produktivitet. Globaliseringen fortsætter. Lavtlønslandene overtager nu også videnstunge jobs. Det sætter det danske samfund under pres. Vi må uddannes endnu bedre, og vi må være endnu mere effektive. Derfor bliver det fortsat vigtigere at bo praktisk, begrænse tid til pendling, indkøb og fritidsaktiviteter, og at kunne arbejde hjemmefra. Samfundets produktivitet skal op, og derfor skal vi indrettes os smart, så tidsspilde og ressourceforbrug begrænses. + Nye samarbejdsmønstre. Vækst i velstanden er lige nu sat på pause. Forbruget ligger lavt, og det har skabt et voksende marked for at bytte, leje og låne frem for at eje. Det handler om alt fra at blive boende i en lejlighed i byen i stedet for at bygge eget hus i forstaden til car sharing, bagagerumssalg og brugtmarked. Presset på velstanden betyder, at der er begrænsede muligheder for at forbedre den offentlige service. Lav vækst eller nul-vækst er på dagsordenen. Derfor må borgerne selv i stigende grad være en del af løsningen og eksempelvis blive bedre til at hjælpe hinanden lokalt og spille sammen med den offentlige service for at få mest muligt ud af ressourcerne. + Individualisering. Individet frem for fællesskabet spiller en stadig stigende rolle, og det betyder også at boligen indrettes efter individuelle ønsker, og at borgeren har en forventning om, at byen kan imødekomme individuelle behov og ønsker. + Sociale medier som Facebook og Twitter er vidt udbredte og indebærer nye former for kommunikation og nye muligheder for virtuelle fællesskaber. Eksempelvis kan positive og negative holdninger om byer og boligområder meget hurtigt spredes via de sociale medier, og de kan også bruges aktivt til at skabe beboernetværk og nye måder at samarbejde på. + Informationsteknologi og digitalisering udvikles hurtigt og giver stadigt bedre muligheder for at arbejde, købe ind, betale regninger, søge information og meget andet fra hjemmet. Det hele bliver mere effektivt. Folk får de samme valgmuligheder uanset, hvor man bor, men bylivet svinder ind. Færre har behov for at gå på arbejde, være på indkøbstur og gå i banken, men varerne skal kunne fragtes til døren. Teknologien skaber også mulighed for den smarte by. Eksempelvis vil brugen af fremtidens strømforbrugende apparater i hjemmet blive styret efter, hvornår strømmen er billigst. + Bæredygtighed. Udfordringen er at forbedre levestandarden verden over men på en måde, så det kan ske med færre ressourcer og med begrænset påvirkning af klima og miljø. Miljøvenlige teknologierne udvikles hastigt og betyder f.eks., at bilerne kører længere på 7

8 literen og kan bruge alternative brændsler, og at nye boliger bruger meget lidt energi samtidig med, at de har et sundt og godt indeklima. Energikravene til boliger er indbygget i lovgivningen. Hvorvidt udviklingen vil gå endnu hurtigere, vil først og fremmest afhænge af rentabiliteten i at bygge efter en højere standard. + Sundhed og aktiv fritid. Sammenhængen mellem motion og sundhed er for alvor gået op for danskerne. Der er motionsløbere i byerne i alle aldre og på alle tider af døgnet. De valgfrie og fleksible aktivitetsmuligheder er i højsædet, og derfor er det vigtigt, at der f.eks. er gode løberuter tæt på boligen. DET FÅR FOLK TIL AT VÆLGE BOSTED Der er lavet adskillige analyser af, hvad der er afgørende, når folk vælger at flytte og fi nde ny bopæl. Uanset hvor og hvornår undersøgelserne er foretaget viser de stort set de samme resultater. I en analyse fra 2011 i Syddjurs Kommune er det undersøgt, hvad der er årsagen til tilflytningen til Syddjurs Kommune. Størstedelen (30 %) svarer, at tilflytningen skyldes praktiske årsager, herunder job og parforhold. Dernæst er kommunen valgt som bosætningssted af hensyn til tæthed på familie og venner (20 %), og at selve området opleves som attraktivt (17 %). Analysen undersøger dernæst de nærmere årsager til valg af boligens beliggenhed og boligens type. Top fem over årsager til valg af boligens beliggenhed er kort afstand til naturen (41 %), kort afstand til offentlig transport (22 %), kort afstand til større by (18 %), kort afstand til familie og venner (16 %) og kort afstand til skoler og andre institutioner (16 %). Top fem for valg af selve boligen var, at boligen er billig (37 %), at boligen har tilhørende have eller grønt areal (35 %), at boligen er i god stand og indflytningsklar (26 %), at boligen er stor (25 %), og at man selv kan sætte boligen i stand (8 %). I en tilsvarende analyse fra 2008 i Varde Kommune blev der spurgt bredere, og der blev ikke skelnet mellem bostedet og selve boligen. Her var top 10 blandt årsagerne til at flytte til kommunen, ønske om at flytte sammen med kæreste eller ægtefælle (30 %), kortere afstand til familie og venner (20 %), personligt tilhørsforhold til lokalområdet (17 %), nyt arbejde eller ny uddannelse (15 %), lav husleje eller huspris (10 %), kortere afstand til arbejde eller uddannelse (8 %), boligens kvalitet (8 %), naturen (6 %), mulighed for at bo tæt på naturen (6 %), kærestes eller ægtefælles nye arbejde eller uddannelse (5 %). Det gennemgående billede er, at det er markante ændringer de personlige forhold, der udløser en flytning som f.eks. flytning til uddannelse, flytning til nyt job, flytning til kæreste eller familie, flytning affødt af skilsmisse mv. De større livsbegivenheder udløser typisk flytningerne og bestemmer i de store træk, hvilket område der flyttes til. Hvilken by og bolig, der helt præcist vælges skyldes andre ting. Ønske om nærhed til familie, venner eller kendskab til byen fra tidligere spiller en stor rolle for valg af by, som det fremgår af analysen i Varde Kommune. Lave huspriser er under lavkonjunkturen kommet til at spille en betydelig rolle for valg af bolig samtidig med at drømmen om et større og bedre hus fortsat har væsentlig betydning. Det, der spiller en rolle i omgivelserne, er først og fremmest nærhed til natur og grønne områder. Det fremgår ikke af de to undersøgelser, men lav kriminalitet spiller også en stor rolle (der er måske ikke spurgt om det). Den offentlige service spiller med undtagelse af kollektiv transport normalt en beskeden rolle. I analysen i Varde Kommune blev udbud eller kvalitet af folkeskoler nævnt af 3 %, og udbud og kvalitet af daginstitutioner blev nævnt af 2 %. Tilsyneladende er tilstedeværelsen af offentlig service af god kvalitet noget, de fleste betragter som en forudsætning. HELÅRSBOLIGER TIL FRITIDSBRUG I forbindelse med en bosætningsanalyse for Sydfyn i 2005 blev ejere af fritidsboliger på Ærø og Langeland interviewet. Et af resultaterne af undersøgelsen var, at fritidsboligejerne havde stor interesse for at flytte til deres fritidsbolig permanent. 40 % havde således overvejet at flytte til boligen indenfor de næste 10 år. 22 % havde ikke overvejet det, men kunne umiddelbart godt tænke sig at gøre det. Naturen blev oftest nævnt som argument for at senere at flytte permanent til fritidsboligen. Kvaliteten af ældreservice, et aktivt foreningsliv og en flot og vedligeholdt by blev tillagt høj vægt, ligesom sociale relationer som et f.eks. et aktivt foreningsliv, et godt sammenhold i byen og kendskab til naboer og byens borgere blev tillagt betydning for permanent tilflytning. MENNESKENE BAG STATISTIKKERNE I forbindelse med udviklingen af bosætningsanalysen har Faaborg-Midtfyn Kommune gennem interviews undersøgt, hvad potentielle tilflyttere har af boligønsker, behov til nærområdet og transport, og hvad de mener der kan gøre det mere attraktivt for dem, at flytte til Faaborg- Midtfyn Kommune. Der er i interviewene fokuseret på at snakke med mennesker, der udgør et nyt og muligt tilflytningspotentiale til kommunen. De interviewede har omfattet phd-studerende og studerende i gang med afgangsspecialer ved Odense Universitet, sygeplejesker og læger på OUH og højtuddannede, der er bosat eller arbejder i Odense - herunder ingeniører og bankansatte. 8

9 Kan vi flytte på folk? Interviewene understøttede i høj grad de nationale bosætningstendenser, vi ser i Danmark. En stor del af de adspurgte var bosat central i Odense, og havde et ønske om fortsat af bo i en storby. Størstedelen af de unge studerende ønskede ligeledes at bo centralt i en storby. Interviewene viste også, at folk med børn og især børn i skolealderen, der har etableret sig i et nærområde og købt egen bolig, ikke var interesserede i at flytte. Derimod viste det, at de unge, der er ved at stifte familie, er meget åbne overfor forskellige bosætningssteder. Ligeledes viste interviewene, at den lidt ældre gruppe med børn i teenagealderen, i mange tilfælde gjorde sig tanker om, at bo et andet sted, når børnene flyttede hjemmefra. Hvor skal vi leve, hvor skal vi bo? I interviewene blev det undersøgt, hvilke ønsker de adspurgte havde til deres næste bolig. Størstedelen ønsker at eje deres bolig, men mange var også åbne over for at leje. Nogle ønskede også lejebolig som førsteprioritet, især med henvisning til fleksibiliteten og usikkerheden på jobmarkedet. Gruppe bestod primært af studerende, der efter endt uddannelse skulle ud og have deres første job. Størstedelen havde et ønske om at bo i en villa, men flere overvejede også et rækkehus. Mange nævnte, at de kunne se fordele ved kun at have en mindre privat have og tilgengæld adgang større grønne fællesarealer. Et lille flertal ønskede at bo i nyere byggeri, men flere efterspørg ældre byggeri, med henvisning til at der er mere sjæl. Kun få havde ønske om selv at bygge nyt hus. Langt størstedelen af de adspurgte nævnte nærhed til natur eller grønne arealer som en af de vigtigste værdier de ønskede i deres næste bolig, men også sikker skolevej, gode transportmuligheder og nærhed til arbejdsplads blev vægtet højt. Prisen er afgørende for langt de fleste. Flere påpegede, at det ville være nødvendigt med to biler, og at der skal være en gulerod, hvis man skulle bo længere væk fra arbejdspladserne og øvrige handels- og kulturelle faciliteter i Odense. Guleroden kunne f.eks. være pris, plads, mere for pengene eller særlige goder indenfor fritids- og grønne tilbud. HVAD KAN VI LÆRE? Hvad kan vi så lære af de generelle udviklingstendenser, fremtidsforskningen, bosætningsanalyser og strategier og de interviewede? Mens vi venter på højkonjunkturen Udgangspunktet er, at Odenses tiltrækningskraft i mange år frem vil være drivkraft for udviklingen på Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune har fordelen af at ligge trafi kalt godt og tæt på det sydlige Odense, hvor en stor del af udviklingen kommer til at ske. Lige nu sker befolkningsudviklingen på Fyn kun i Odense Kommune, men i takt med, at lavkonjunkturen klinger af, så er det sandsynligt, at lysten til at flytte ud til en ny eller større bolig vil indfi nde sig igen. Danskernes boligvaner har gennem mange år været stabile, og det giver grund til at tro, at parcelhuset i moderne udgave fortsat vil være den foretrukne boligform for en bred gruppe af mulige tilflyttere. De bekræfter interviewene. Det vil også være sådan, at næste generation af enfamilieboliger vil være anderledes end de gamle. De vil være meget mere energivenlige, både fordi der stilles krav om det, og fordi det kan betale sig. De vil også være spækket med teknologi, der styrer husets mange funktioner. Og endelig vil husene se anderledes ud. Der vil komme nye designstrømninger, som vil præge boligidealet. Hvem skulle f.eks. for 10 år siden tro, at det flade tag ville komme tilbage i parcelhusbyggeriet? Det vil ikke være et spørgsmål om enten eller. Parcelhuset er en ønskebolig for mange, men under lavkonjunkturen har det vist sig, at flere, når det kommer til realiteter, vælger en mindre bolig. Hertil komme at flere ældre og flere singler har en mindre bolig som første prioritet. Flere af de senere års succesfulde boligbyggerier har, som det vil fremgå senere i rapporten, været områder med mindre boliger og eventuelt en kombination, hvor der både er etageboliger, tæt lav og parcelhuse. Det moderne tæt lav og etageboligbyggeri har udviklet sig, og der er bl.a. en række eksempler på boligforeningsbyggeri, der har været meget attraktivt for målgrupper, som boligtypen ikke tidligere har appeleret til. Det nordlige område Faaborg-Midtfyn Kommune ligger som nævnt tidligere på kanten af udviklingen. Den nordlige del ligger lige op ad Odense, så det er klart, at de nordlige forstadsbyer har særlige muligheder for vækst. Om det sker afhænger af boligmarkedet i Odense, og af at byerne og boligudbuddet i Faaborg-Midtfyn Kommune er tilstrækkeligt attraktivt. Lavkonjunkturen betyder, at økonomi for et stort flertal af danskerne er en kritisk faktor, når der skal træffes beslutning om at flytte. Folk skal opleve at kunne få meget for pengene for at være villige til at flytte. Meget for pengene handler i første række om prisen på boligen sammenlignet med dens kvalitet, men boligområdets kvalitet, herunder specielt nærhed til job, nærhed til natur og grønne områder, fravær af kriminalitet, den service byen stiller til rådighed og den generelle opfattelse af byens attraktivitet spiller også ind. Mange af de fremtidstendenser, der er beskrevet, ville være lette at 9

10 ODENSE PENDLERAFSTAND Rolfsted Ferritslev Nr. Lyndelse Årslev FAMILIEBY FAMILIEBY Vejle TOG OG MOTORVEJ Nr. Broby Ringe Brobyværk Ryslinge UNGEPOTENTIALE Gislev TOG OG MOTORVEJ Kværndrup UNGEPOTENTIALE BYKVALITET SENIORPOTENTIALE Faaborg Korinth NATURSKØNT LOKALE ARBEJDSPLADSER KYSTBY OG ØHAV Byernes roller og potentialer 10 UNGEPOTENTIALE SVENDBORG realisere, hvis der var penge nok, men det kunne være en interessant udfordring at forfølge et mål om at udvikle boliger, der vil være attraktive med det nuværende boligmarked. Ingredienserne kunne være at tænke nyt omkring selve boligen men også at udnytte de mange muligheder for eksempelvis at tænke sociale medier, nye samarbejdsformer, dele-, låne- og bytteøkonomi, sundhed og motion mv. ind i områderne, ligesom den service, som kommunen stiller til rådighed, kunne tænkes ind. Nye måder at samarbejde på i byerne kunne være noget den nye generation af de engagerede bliver drivkræfter i. Den anden store gruppe, de loyale, vil opfatte de fælles løsninger som et godt tilbud. Et par af de fornyende kunne være med til at ideudvikle og trække det hele i gang. Nærheden til det nye OUH og SDU vil give det nordlige område en unik mulighed for vækst de kommende år. Det sydlige område I områderne, hvor væksten fra Odense ikke når ud, vil udfordringen være en anden. Området må i højere grad basere tilflytning på egne arbejdspladser, eller på at der er andre fordele ved at flytte til området som kompenserer for den større afstand til Odense. Hvor der er overskud af boliger ligger udfordringerne i, at bevare værdien af den boligmasse, der allerede findes frem for at tænke i større nybyggerier. Der er mange by- og naturkvaliteter at bygge på, og de aktive borgere udgør en stor ressource. Målgrupperne kan være seniorer, der ønsker en ny bolig i attraktive omgivelser, efter at børnene er flyttet, eller det kan være folk, der prioriterer det at bo ved vandet eller i naturen højt eller blot ønsker en billig bolig. Udfordringen er, at kun få i seniorgruppen flytter, og at grupper der prioriterer bestemte kvaliteter over praktiske fordele ved nærhed tilsyneladende er begrænset. En mulighed vil også være, at flere køber en bolig til fritidsbrug i de attraktive områder. Efterspørgslen på fritids-

11 boliger kan være med til at begrænse antallet af tomme boliger. Fritidsboliger bliver ofte godt vedligeholdt, de udefrakommendes efterspørgsel på boliger er med til at holde ejendomsværdierne oppe, og så bidrager de til omsætning i detailhandlen mv. Ulempen er, at ejerne kun opholder sig i boligerne en gang imellem, men der kunne arbejdes langt mere aktivt, end man ser i dag, på at få deltidsborgerne til at være en del af lokalsamfundet. Der må være mange muligheder eksempelvis ved brug af sociale medier for at gøre deltidsborgerne til en del af lokalsamfundet. De kunne sikkert også indgå mere aktivt i det lokale foreningsliv. Udgangspunktet må være, at alle, uanset om man er heltids- eller deltidsborger, har en interesse i at holde liv i byen og opretholde dens værdier. Basis i en indsats vil være, at satse mere bredt på flere målgrupper. Egne arbejdspladser, kortere transporttider og høj attraktivitet, der kompenserer for afstandene, vil være et vigtigt nøgleord for styrkelse af bosætningen i det sydlige område. I de mest attraktive byer vil der sandsynligvis være mulighed for at fastholde et stabilt boligmarked og mulighed for at bygge nyt i tilpasset omfang. Der vil i de sydlige byer være en større variation i målgrupper end i de nordlige byer og flere segmenter at satse på som f.eks. naturelskere, aktive vandsportsfolk og livsnydere og set på alder en mere spredt udvikling, hvor seniorerne udgør en større del af tilflytningen. Endelig er det selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje, at de ganske almindelige unge familier, der ønsker at etablere sig i en bolig i området, er en særdeles vigtig målgruppe. I de mindst attraktive områder er der risiko for, at der opstår forfaldstendenser. Det basale i en indsats vil være, at kommunen holder øje med udviklingen i samarbejde med borgere og lokalsamfund og spotter lokalområder, hvor mængden af tomme boliger og tilgroede tomter truer med at trække værdierne i de omkringliggende områder ned. Her kan der sættes ind med en koncentreret indsats for at få startet en positiv spiral, der kan få flere til at investere i køb af en bolig i byen. Der er behov for planlægning og prioritering og for samarbejde med de lokale kræfter, da det er en stor opgave at skabe sikre rammer for investering. 11

12 BOLIGMARKEDET I FAABORG- MIDTFYN KOMMUNE BAGGRUNDSANALYSE Som baggrund for udviklingen af strategtier og handlinger for fremme af bosætningen er der gennemført et større analysearbejde. Analysearbejdet omfatter + Analyser af hvor meget der flyttes til og fra kommunen, og hvor meget der flyttes internt i kommunen, hvor mange flytninger der er, hvor der flyttes til og fra, hvad flytternes alder er mv. + Analyser af pendlingen på et detailniveau, hvor det er muligt at se, hvor der pendles til og fra i de forskellige dele af kommunen og de omkringliggende kommuner. + Boligbyggeriet med oversigter over, hvor meget der er bygget i de forskellige dele af kommunen, hvilke boligtyper der er bygget mv. Nr. Broby Brobyværk Vejle Nr. Lyndelse Årslev Ringe Ryslinge Kværndrup Rolfsted Ferritslev Gislev + Socioøkonomiske analyser, der giver et billede af, hvad der kendetegner indbyggerne i de enkelte byer. Korinth Geografi sk er der analyseret på kommunen som helhed og på byerne med en gruppering på Faaborg Hovedbyerne Faaborg og Ringe. Forstæderne Årslev, Nørre Lyndelse og Rolfsted-Fjerritslev. Motorvejsbyerne Kværndrup og Ryslinge Hovedby Forstadsby Motorvejsby Oplandsby Oplandsbyerne Allested - Vejle, Nørre Broby, Brobyværk, Korinth og Gislev. 12

13 Befolkningstallet er vendt til tilbagegang Befolkningstallet i Faaborg-Midtfyn Kommune er vokset gennem en længere periode og toppede ved udgangen af 2009 med indbyggere. Siden er indbyggertallet faldet med godt indbyggere til ved udgangen af I perioden fra 2003 til 2012 er forstæderne tæt på Odense og byerne langs motorvejen vokset. Især Årslev og Ringe er vokset meget. Gislev, Faaborg og Korinth har haft tilbagegang. Allested - Vejle 0,6% Nr. Broby 0% Brobyværk 0,3% Nr. Lyndelse 0,8% Årslev 1,8% Ringe 1,1% Ryslinge 0,2% Kværndrup 0,7% Rolfsted Ferritslev 0,4% Gislev -1% Allested - Vejle -0,5% Nr. Broby -1,5% Brobyværk 0,5% Nr. Lyndelse -1,0% Årslev 0,5% Ringe 0% Ryslinge -0,5% Kværndrup 1% Rolfsted Ferritslev 0% Gislev -1% Ser vi alene på det sidste par år, hvor boligbyggeriet har været meget begrænset, så tegner der sig et andet billede. Det overordnede billede er, at befolkningstallene kun ændrer sig svagt. Vækst og tilbagegang ligger tæt på nul. Kværndrup, Faaborg, Aarslev og Brobyværk haft svag fremgang. Resten af byerne går tilbage eller har uændret indbyggertal. Faaborg -0,1% Korinth -0,1% Faaborg 0,5% Korinth -2% Set over hele perioden fra 2003 til 2012 kan kommunens byer deles op i tre grupper. Årslev og Ringe har haft høj vækst på mere end 1 % om året. Nr. Lyndelse, Kvændrup, Allested Vejle, Rofsted Ferritslev, Brobyværk og Ryslinge har haft vækst på op til 1 %. Gislev, Faaborg, Korinth og Nørre Broby har haft uændret eller faldende indbyggertal Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling Overordnet set er baggrunden for den samlede tilbagegang i kommunens indbyggertal siden 2009, at flyttebalancen er vendt, så der efter 2009 er flytter flere fra kommunen end til kommunen. Der er tale om forskydning af en hårfi n balance. I 2012 var der således tilflytninger og fraflytninger. Altså et flytteunderskud på kun 3-4 %. Antal personer Til- og frafl yttede Tilflyttede Fraflyttede 13

14 Antal Aldersfordeling for til- og frafl yttere. Gns. pr. år i perioden for hele kommunen. Den grå kurve viser nttto, dvs. om kommunen har overskud eller underskud på fl ytningerne i aldersgruppen. Antal Alder Til ytning Fra ytning Ne o Aldersfordeling for til- og fraflyttere Aldersfordelingen for til- og fraflyttere i Faaborg-Midtfyn Kommune viser flere interessante ting. De årige er de klart mest flytteaktive både som tilflyttere og som fraflyttere. Fra 25 års alderen falder flytteaktiviteten stærkt frem til omkring 40 års alderen, hvorefter flytteaktiviteten falder svagt hele vejen op gennem aldersklasserne for at blive til næsten ingen ting efter 75 års alderen. De unges flytninger er således langt mere afgørende for udviklingen i befolkningstallet end de ældres flytninger. Som det fremgår har Faaborg-Midtfyn Kommune stort underskud på de åriges flytninger (den grå kurve), men det tabte hentes i de gode år hjem igen af overskuddet på flyttebalancen for de 25 til 40 årige og deres børn fra 0 til ca. 15 år. I perioder, hvor kommunens indbyggertal vokser, flytter lidt flere ind end ud og omvendt, når der er tilbagegang. Underskuddet på de 18 til 25 åriges flytninger betyder ikke, at gruppen ikke er vigtig i bosætningspolitikken. Som aldersfordelingen for tilflyttere viser, så flytter rigtigt mange under 25 år til kommunen. Tilflytningen topper for unge først i 20-erne, hvor omkring 100 hvert år flytter til kommunen i hver årgang. Det er blot sådan med de 18 til 25 årige, at endnu flere flytter ud, men hvis Faaborg-Midtfyn Kommune mister sin tiltrækningskraft på de 18 til 25 årige, så vil der for alvor kunne ske fald i indbyggertallet. Derfor er det sådan, at hele gruppen fra 18 til ca. 40 årige på grund af deres høje flytteaktivitet er afgørende for udviklingen i indbyggertallet. Sagt på en anden måde er det vanskeligt for en by at så succes med at profi lere sig udelukkende som seniorby, da markedet for tilflytning af seniorer er begrænset Alder Aldersfordeling for tilfl yttere. Gns. pr. år i perioden Hele kommunen. 14

15 Hvor kommer tilflytterne fra? Tilflytterne til Faaborg-Midtfyn Kommune kommer hovedageligt fra nærområdet. Fra 2010 til 2012 fordelte de indenlandske tilflytterne sig på 36 % fra Odense Kommune, 14 % fra Svendborg Kommune, 21 % fra resten af Fyn, 16 % fra Jylland og 12 % fra Sjælland og øerne. Fra 2010 til 2012 var der en nettotilflytning fra udlandet til Faaborg-Midtfyn Kommune på 435 borgere, hvilket svarer til, at 16 % af samtlige tilflyttere kom fra udlandet. De udenlandske tilflyttere spiller således en væsentlig rolle for udviklingen i indbyggertallet. Udviklingen siden toppen i 2006 har været, at antallet af tilflyttere fra Odense Kommune er faldet en del (25 %), at antallet af tilflyttere fra resten af Danmark også er reduceret væsentligt (39 %), at antallet af tilflyttere fra resten af Fyn er faldet svagt (6 %), og så er det bemærkelsesværdigt, at antallet af tilflyttere fra udlandet er større i 2012 end i 2006 (18 %). Der er stor forskel på, hvor byerne henter deres tilflyttere fra. Byernes beliggenhed er, selv om der er tale om små afstande, helt afgørende for, hvor byerne har deres kunder. Tilflytning fra andre kommuner Fælles for Faaborg og Ringe har de primært deres kunder internt i kommunen (ca. 50 %). Ser vi alene på tilflytterne fra andre kommuner, så får Ringe 38 % og Faaborg 22 % af tilflytterne fra Odense Kommune, men selv om andelene, der flytter til fra Odense Kommune er beskedne sammenlignet med de nordlige forstadsbyer, så vejer tilflytningerne fra Odense Kommune antalsmæssigt tungt Tilfl yttere Hele kommunen. Gns. antal tilfl yttere pr. år, i perioden Faaborg og hele Det maritime Sydfyn tiltrækker ud over tilflyttere fra Odense Kommune en stor andel tilflyttere fra Jylland og Sjælland (44 % i Faaborg og 31 % i Det maritime Sydfyn). Også Assens og Svendborg Kommuner vejer tungt blandt tilflytterne til Faaborg og Det Eksterne (ikke Odense) Eksterne (Odense) Interne (resten af FMK) Antal tilfl yttere fordelt på geografi, Eksterne er indvandrere og tilfl ytninger fra andre kommuner her er Odense skilt ud. Interne er tilfl ytninger fra resten af kommunen, fraregnet fl ytninger indenfor bygrænsen. 15

16 16 Odense Det blå område Det blå område 6% 16% 16% 5% 11% 12% 19% 12% Faaborg 7% 13% 11% 5% 10% 15% 15% 11% Det grønne område Brobyværk 3% 7% 1% 1% 2% 2% 2% 3% Det grønne område 4% 14% 5% 4% 8% 12% 10% 8% Korinth 1% 2% 2% 1% 3% 2% 2% 2% Forstadsområder Allested - Vejle 3% 4% 1% 1% 1% 2% 1% 2% Forstadsområder 10% 7% 2% 6% 8% 6% 4% 7% Nørre Broby 4% 9% 1% 1% 3% 2% 2% 3% Nørre Lyndelse 10% 4% 2% 2% 4% 4% 3% 6% Rolfsted-Ferritslev 4% 1% 1% 12% 4% 2% 2% 3% Årslev 14% 3% 3% 4% 6% 4% 4% 7% Landbrugsområdet Gislev 1% 1% 5% 8% 3% 1% 3% 3% Landbrugsområdet 12% 10% 16% 18% 16% 13% 12% 13% Motorvejsnær Kværndrup 2% 1% 12% 5% 5% 3% 4% 4% Motorvejsnær 5% 3% 8% 9% 6% 5% 6% 6% Ringe 10% 4% 10% 11% 9% 9% 7% 9% Ryslinge 3% 1% 3% 6% 3% 5% 4% 3% Grand Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Odense Det blå område Det blå område 19% 10% 18% 2% 8% 17% 25% 100% Faaborg 22% 9% 14% 2% 8% 22% 22% 100% Det grønne område Brobyværk 42% 19% 4% 2% 5% 15% 13% 100% Det grønne område 20% 14% 9% 3% 9% 25% 20% 100% Korinth 19% 9% 18% 4% 12% 19% 20% 100% Forstadsområder Allested - Vejle 52% 13% 3% 3% 5% 13% 9% 100% Forstadsområder 52% 7% 4% 5% 10% 13% 9% 100% Nørre Broby 43% 23% 4% 2% 9% 11% 9% 100% Nørre Lyndelse 63% 5% 5% 2% 5% 12% 7% 100% Rolfsted-Ferritslev 44% 3% 4% 20% 10% 9% 9% 100% Årslev 64% 3% 6% 3% 6% 9% 9% 100% Landbrugsområdet Gislev 18% 2% 25% 17% 10% 9% 19% 100% Landbrugsområdet 30% 6% 16% 8% 10% 16% 14% 100% Motorvejsnær Kværndrup 19% 2% 37% 6% 10% 13% 13% 100% Motorvejsnær 28% 4% 20% 9% 9% 15% 16% 100% Ringe 38% 3% 16% 7% 8% 16% 12% 100% Ryslinge 29% 2% 12% 10% 6% 23% 17% 100% Alle delområder 34% 7% 13% 6% 8% 16% 15% 100% Assens Assens Svendborg Svendborg Nyborg Nyborg Øvrige Fyn og øer Øvrige Fyn og øer Jylland Jylland Sjælland Sjælland Total Total Ekstern tilfl ytning opdelt efter frafl ytningskommune fra 2003 til Viser eksempelvis hvordan tilfl ytterne fra Odense Kommune er fordelt. Ekstern tilfl ytning opdelt efter tilfl ytningsområde fra 2003 til Viser eksempelvis hvordan tilfl ytterne til Faaborg er fordelt på de kommuner, de er kommet fra. maritime Sydfyn. Faaborg tiltrækker både interne og eksterne fra ca. 18 til 25 år. Aldersgruppen fra ca. 25 til 35 år flytter også både internt og eksternt til Faaborg, men niveauet er lavt sammenlignet med de byer, der er bedst til at tiltrække aldersgruppen. Til gengæld tiltrækker Faaborg tilflyttere helt op til ca. 70 år, og tilflytterne i aldersgruppen kommer både fra resten af kommunen og fra andre kommuner. Faaborg er den klart stærkeste by til at tiltrække seniorgruppen, men niveauet er i størrelsesordenen 5 tilflyttere pr. år fordelt på halvdelen internt og halvdelen eksternt. Ringe får ud over tilflyttere fra Odense Kommune sine tilflyttere fra Svendborg Kommune samt fra Jylland og Sjælland men i mindre omfang end Faaborg. Ringe tiltrækker ligesom Faaborg også de unge fra ca. 18 til 25 år, og fastholder samtidigt tiltrækningskraften på aldersgruppen fra ca. 25 til 40 år. Efter 50 års alderen er tilflytningen til Ringe omkring halv så stor som til Faaborg. De nordlige forstæder, Årslev, Nr. Lyndelse, Rolfsted Ferritslev, Nr. Broby, Brobyværk og Allested Vejle, tiltrækker mange tilflyttere fra Odense Kommune. Gennemsnitligt får de omkring 55 % af tilflytterne fra Odense Kommune. Årslev topper med 64 % og er tæt forfulgt af Nr. Lyndelse med 63 %. De nordlige forstæder spiller således en vigtige rolle som bosætningsbyer, da de er gode til at tiltrække tilflyttere fra Odense Kommune, som vil stå for væksten i indbyggertal på Fyn fremadrettet, og da de er gode til at tiltrække de 20 til 40 årige, som er den mest flytteaktive aldersgruppe. Ryslinge, Gislev og Kværndrup tiltrækker mange unge fra ca. 18 til 23 år både internt og eksternt. Ryslinge og Gislev har nogen tiltrækningskraft på de ca. 25 til 35 årige, mens Kværndrups tiltrækningskraft på aldersgruppen er noget lavere. Ryslinge tiltrækker en stor andel tilflyttere fra Jylland og Fyn og herudover i nogen grad fra Odense, Nyborg og Svendborg Kommuner. Gislev tiltrækker ret

17 jævnt fordelt fra Svendborg, Odense, Sjælland og Nyborg Kommuner. Kværndrup tiltrækker mange tilflyttere fra Svendborg og dernæst fra Odense Kommune. Korinth får primært sine tilflyttere internt fra kommunen. Udefra kommer tilflyttere fra Odense, Svendborg, Jylland og Sjælland. Korinth tiltrækker unge og midaldrende fra ca. 18 til 50 år. De 12 byer står tilsammen for 60 % af tilflytningerne fra andre kommuner, mens 40 % flytter til mindre byer og det åbne land. Interne flytninger Det samlede billede er, at de interne flytninger sker over korte afstande. Faaborg får mange tilflyttere fra Det maritime Sydfyn, Ringe får mange tilflyttere fra lokalområdet omkring byen osv. Tallene viser, at det ikke kun er byerne, der modtager tilflyttere fra de omkringliggende landområder, men også landområderne der modtager tilflyttere fra byerne. F.eks. modtager Det maritime Sydfyn 30 % af sine tilflyttere fra Faaborg, og motorvejsbåndet får 24 % af tilflytterne fra Ringe. Sammenhængen kan også belyses med, at 84 % af alle flytninger i Det maritime Sydfyn sker til Faaborg eller flytter internt i området. Det blå område Faaborg Brobyværk Det grønne område Korinth Det blå område Det blå område 51% 30% 1% 7% 3% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 3% 1% 0% 1% 0% 100% Faaborg 22% 64% 1% 5% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 100% Det grønne område Brobyværk 3% 4% 43% 16% 0% 5% 7% 15% 1% 0% 0% 1% 4% 1% 0% 0% 0% 100% Det grønne område 12% 13% 7% 38% 7% 1% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 7% 2% 1% 2% 1% 100% Korinth 13% 16% 0% 19% 39% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 5% 2% 2% 1% 1% 100% Forstadsområder Allested - Vejle 2% 2% 4% 4% 0% 47% 22% 5% 3% 0% 2% 0% 6% 0% 1% 1% 0% 100% Forstadsområder 2% 4% 4% 4% 0% 4% 27% 7% 12% 5% 13% 1% 8% 1% 2% 4% 1% 100% Nørre Broby 1% 2% 12% 11% 1% 8% 14% 45% 2% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 100% Nørre Lyndelse 2% 1% 1% 2% 1% 2% 16% 1% 55% 2% 7% 0% 5% 0% 1% 2% 1% 100% Rolfsted-Ferritslev 1% 1% 0% 1% 0% 1% 13% 1% 4% 54% 13% 1% 7% 1% 1% 3% 1% 100% Årslev 1% 0% 0% 1% 0% 0% 16% 0% 4% 3% 61% 0% 6% 1% 1% 3% 1% 100% Landbrugsområdet Gislev 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 47% 18% 8% 6% 7% 6% 100% Landbrugsområdet 2% 2% 1% 4% 1% 0% 3% 0% 2% 1% 2% 5% 46% 4% 8% 16% 2% 100% Motorvejsnær Kværndrup 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 4% 14% 47% 13% 9% 3% 100% Motorvejsnær 1% 2% 0% 3% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 5% 21% 9% 20% 24% 10% 100% Ringe 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 2% 19% 3% 8% 54% 5% 100% Ryslinge 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 2% 6% 12% 3% 17% 14% 40% 100% Alle delområder 13% 19% 2% 6% 3% 2% 4% 2% 3% 2% 5% 3% 12% 4% 4% 12% 3% 100% Interne fl ytninger fordelt på tilfl ytningsområde fra 2003 til Det blå område Faaborg Brobyværk Det grønne område Korinth Allested - Vejle Det blå område Det blå område 48% 18% 4% 14% 10% 4% 2% 3% 3% 1% 1% 1% 3% 3% 1% 1% 1% 12% Faaborg 36% 69% 5% 15% 23% 2% 2% 4% 3% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 21% Det grønne område Brobyværk 1% 0% 44% 6% 0% 7% 4% 15% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% Det grønne område 5% 3% 15% 31% 12% 5% 4% 6% 2% 1% 0% 1% 3% 2% 2% 1% 1% 5% Korinth 3% 3% 1% 10% 43% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 0% 1% 3% Forstadsområder Allested - Vejle 0% 0% 3% 1% 0% 44% 7% 3% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% Forstadsområder 1% 1% 6% 2% 0% 8% 19% 9% 11% 9% 8% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 3% Nørre Broby 0% 0% 13% 4% 1% 12% 7% 48% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% Nørre Lyndelse 1% 0% 1% 1% 1% 5% 12% 1% 54% 4% 5% 0% 2% 0% 1% 0% 2% 3% Rolfsted-Ferritslev 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 1% 2% 59% 5% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% Årslev 0% 0% 1% 1% 0% 1% 19% 0% 7% 9% 62% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 5% Landbrugsområdet Gislev 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 1% 48% 4% 6% 4% 2% 5% 3% Landbrugsområdet 2% 1% 3% 6% 4% 2% 7% 1% 6% 6% 4% 15% 37% 10% 16% 12% 7% 9% Motorvejsnær Kværndrup 1% 0% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 6% 5% 47% 11% 3% 4% 4% Motorvejsnær 0% 0% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 6% 7% 9% 17% 7% 12% 4% Ringe 1% 1% 2% 2% 1% 2% 4% 1% 5% 3% 6% 9% 23% 12% 27% 64% 22% 14% Ryslinge 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 7% 3% 3% 12% 4% 40% 3% Alle delområder 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Interne fl ytninger fordelt på frafl ytningsområde fra 2003 til Allested - Vejle Forstadsområder Forstadsområder Nørre Broby Nørre Broby Nørre Lyndelse Nørre Lyndelse Rolfsted-Ferritslev Rolfsted-Ferritslev Årslev Årslev Gislev Gislev Landbrugsområdet Landbrugsområdet Kværndrup Kværndrup Motorvejsnær Motorvejsnær Ringe Ringe Ryslinge Ryslinge Total Total 17

18 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Aldersfordelingen på tilfl yttere til forskellige boligtyper, Alle fl ytninger over kommunegrænsen (fra andre kommuner og indvandringer) Alle boligtyper Parcel/Stuehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Alder og boligvalg Forskellige boligtyper tiltrækker forskellige aldersgrupper. Etageboliger tiltrækker især unge fra ca. 18 til 25 år. Kun få seniorer og ældre vælger at flytte til en etagebolig. Tæt lav boliger tiltrækker jævnt gennem aldersgrupperne og vælges især af aldersgruppen over ca. 50 år. Parcelhuset vælges hyppigt af de helt unge tilflyttere og af aldersgruppen op til ca. 40 år, mens aldersgrupperne over ca. 40 år i mindre grad vælger parcelhuset. Boligtype og tilflytning Ser vi på, hvilke boligtyper, der skaber størst tilflytning udefra, så viser det sig, at parcelhusene har størst overskud på flytningerne over kommunegrænsen. Etageboligerne skaber et lille overskud af tilflyttere, mens tæt lav boligerne har underskud på flytningerne over kommunegrænsen. Ser vi på de interne flytninger, så mister parcelhusene og etageboligerne beboere på flytningerne inden for kommunen. Omvendt vinder tæt lav boligerne på de interne flytninger Alle til og frafl ytninger fordelt på boligtype samt på interne og eksterne fl ytninger Til y ere over kommunegrænsen Fra y ere over kommunegrænsen Interne l y ere Interne fra y ere Øvrige boligtyper Etageboliger Række-, kæde- og dobbelthuse Parcel/Stuehuse Samlet set er det især parcelhusene, der tiltrækker tilflyttere udefra, mens tæt lav boligerne især beboes af folk, der flytter internt i kommunen. Tallene tegner et billede, hvor unge familier udefra flytter til parcelhusene, som enten er nybyggeri eller huse, der bliver ledige, fordi beboerne er flyttet til en tæt lav bolig internt i kommunen. Tallene tegner dermed også billedet af en flyttekæde, hvor parcelhusene er vigtige for at tiltrække tilflyttere udefra, men tæt lav boligerne er vigtige for at skabe ledige parcelhuse. Nybyggede boliger og tilflytning Nybyggeri af boliger skaber tilflytning ude fra og sætter gang i de interne flytninger. Nye parcelhuse tiltrækker med en andel på 37 % flest tilflyttere udefra. Tæt lav boliger bebos af 28 % tilflyttere udefra, og etageboliger har en andel på 21 % tilflyttere udefra.

19 De udenlandske tilflyttere Der var i 2013 cirka indbyggere med udenlandsk baggrund i Faaborg-Midtfyn Kommune, svarende til 3,6 % af befolkningen. Andelen af udenlandske statsborgere varierer fra godt 5 % i Faaborg og Gislev og 4,5 % i Ringe til omkring 2-3 % i de øvrige byer. Ringe, Gislev og Faaborg har høj andel fra ikke vestlige lande (60-80 %), mens borgerne med statsborgerskab i vestlige lande udgør ca. halvdelen eller mere i de øvrige byer. Samtidig har flytninger til- og fra udlandet over hele perioden modvirket et stort samlet flytteunderskud. Der har i hele perioden været et overskud på vandringsbalancen på mellem 100 og 300 personer. I samme perioden har flyttebalancen i forhold til andre kommuner svinget mellem et overskud på 400 og et underskud på 300. Det er de sidste tre år, der har været underskud i den størrelseorden. Opgørelse gælder for både danske og udenlandske statsborgere samlet set. Udenlandske statsborgere udgør langt størstedelen af vandringsoverskuddet. 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Andel udenlandske statsborgere i byerne Omkring to tredjedele af tilflytterne med udenlandsk statsborgerskab kommer direkte fra udlandet, og ca. en tredjedel flytter til fra andre danske kommuner. 19

20 Pendling Pendlingen fra Faaborg-Midtfyn Kommune til andre kommuner er kendetegnet af, at ca pendler til Odense Kommune, ca pendler til Svendborg Kommune, ca. 790 pendler til Assens Kommune, ca. 630 pendler til Nyborg Kommune og ca. 350 pendler til Kerteminde Kommune. Antallet af pendlere til alle øvrige kommuner er under 200. Pendlingen til både Jylland og Sjælland er begrænset. Eksempel på pendlingen fra Årslev til arbejdspladser i sogne Pendlingen til Faaborg-Midtfyn Kommune fra andre kommuner er kendetegnet af, at ca pendler fra Odense Kommune, ca pendler fra Svendborg Kommune, 780 pendler fra Assens Kommune,ca. 600 pendler fra Nyborg Kommune og ca. 250 pendler fra Kerteminde Kommune. Antallet af pendlere fra alle øvrige kommuner er under 150. Ser vi detaljeret på pendlingen mellem sogne er mønstrene kendetegnet af, at der pendles over korte afstande. Eksempelvis er der kun få, der pendler til Trekantområdet fra Ringe, Årslev, Nr. Lyndelse og Rolfsted Ferritslev selv om byerne ligger godt placeret ved motorvejen. Køretiden på 45 til 60 minutter til byerne i Trekantområdet er tilsynelandende for lang for de fleste. Pendlingen fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Odense går hovedsageligt til arbejdspladser i den sydlige del af Odense og ind mod Odense bymidte. Tendensen ser ud til at vokse jo tættere på Odense pendlerne bor. Eksempelvis er der mange fra Årslev og Nr. Lyndelse, der pendler kort over kommunegrænsen til det sydlige Odense. Eksempel på pendlingen fra Faaborg til arbejdspladser i sogne Pendlingsmønstrene viser, at bosætningen i Faaborg- Midtfyn Kommune er stærk afhængig af, at der skabes arbejdspladser på Fyn og arbejdspladser i Odense Kommune i sædeleshed sammen med kommunens egne arbejdspladser. 20

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 1 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Befolkningsudviklingens Danmarkskort Befolkningsudvikling 2008-2010 Befolkningsprognose 2013-2023

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Når teltpælene rykkes op

Når teltpælene rykkes op SBi 2010:12 Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Hans Skifter Andersen SBi 2010:12 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning.

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Titel Forskningsbehov på boligområder Undertitel Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Mads Engholm 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus Udgivet af DSK Danske elever og Studerendes Kollegieråd - juni 2010 2009-Boligrapporten:

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

SBi 2006:01 Tryghed i parcelhusområder

SBi 2006:01 Tryghed i parcelhusområder SBi 2006:01 Tryghed i parcelhusområder Tryghed i parcelhusområder Helle Nørgaard Thorkild Ærø Simon Leth Nielsen SBi 2006:01 Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Tryghed i parcelhusområder Serietitel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Mange singler forventer at bo alene

Mange singler forventer at bo alene Mange singler forventer at bo alene Hver 3. single i 30 erne og 40 erne forventer at bo alene resten af livet, viser en ny undersøgelse, YouGov har foretaget for BEDRE HJEM. Det vil betyde fortsat pres

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

Flyttemønstre,, indkomster og formuer

Flyttemønstre,, indkomster og formuer Flyttemønstre,, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger MORTEN SKAK GINTAUTAS BLOZE BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Flyttemønstre, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere