Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 BOSÆTNINGSANALYSE

2 Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2

3 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang i befolkningstallet efter en længere periode med vækst. I hele landet er befolkningsudviklingen centreret om de store byer. Faaborg-Midtfyn Kommune deler således udfordringer med mange andre kommuner landet over og med mange af de øvrige kommuner på Fyn, hvor Odense Kommune er og forventes at blive den store drivkraft for befolkningstilvækst de kommende år. Bosætningsanalysen har til formål at klarlægge drivkræfterne bag befolkningsudviklingen og på den baggrund udvikle en målrettet og realistisk bosætningsindsats. Bosætningsanalysen indeholder analyser af Faaborg- Midtfyn Kommunes boligmarked, demografi og flyttemønstre. Men bosætningsanalysen handler ikke blot om at analysere og få et billede af boligmarkedet og demografi en, men også om at se Faaborg-Midtfyn Kommunes muligheder og udvikle et strategioplæg og nogle konkrete handlinger i dialog med de aktører, der vil være afgørende for, om strategien og handlingerne kan blive til virkelighed. Bosætning kan ses som en markedsorienteret udviklingsproces, der handler om at få overblik over udbud og efterspørgsel og kommunens muligheder for påvirke markedet for bosætning. Analyserne er derfor sammentænkt med de muligheder byerne i Faaborg-Midtfyns Kommune vurderes at have. Samtidig er strategioplægget sammentænkt med de mange store udviklingsprojekter, der er i gang eller på vej i Odense, som forventes at skabe yderligere vækst i befolkning og arbejdspladser. Flere af projekterne som OUH etableres tæt på Faaborg-Midtfyn Kommune, og da der samtidig er gode trafi kforbindelser til flere af kommunens byer, vil Faaborg-Midtfyn Kommune have særlige muligheder for igen at skabe en positiv befolkningsudvikling. 1.a FASE 1.b FASE ANALYSER INSPIRATION + Interviews + Gode eksempler + Forskning Procesdiagram 3. FASE TEST + ved vigtige realiseringsparter FASE BOSÆTNINGSANALYSE4. FASE 2. OPLÆG TIL STATEGI OG HANDLINGER Bosætningsanalysen er resultatet af en større proces. Indledende er der i fase 1, indhentet statistikker og foretaget analyser af kommunens demografi og boligmarked. Samtidig er bosætningen undersøgt gennem interviewrunder, med potentielle tilfl yttere og beboere i kommunen. Der er hentet inspiration og viden fra forskning på området og vellykkede bosætningsområder i andre kommuner. Forundersøgelserne i fase 1 har ledt til en bred vifte af udviklingsmuligheder. For at underbygge mulighederne yderligere er de i fase 3 blevet testet i marken, hvor potentialerne for realisering er blevet undersøgt ved dem, der kender markedet bedst; developere, ejendomsmæglere, ejendomsselskaber mv. Slutteligt er resultaterne samlet i nærværende bosætningsanalyse, der skal bruges i kommunens videre forløb omkring udarbejdelse af en udviklingsstrategi. 3

4 BOLIGMARKEDET AKTUELT OG FREMADRETTET BOLIGMARKEDET NATIONALT Boligbyggeriet i Danmark faldt brat ved starten på lavkonjunkturen i 2007 og nåede et foreløbigt lavpunkt i Med påbegyndte boliger nåede byggeriet ifølge Dansk Byggeri sit laveste niveau i 100 år. Det er færre boliger end, da boligbyggeriet toppede i 2006, og det er markant under gennemsnittet på ca boliger, som er blevet bygget årligt gennem de sidste mere end 60 år. Frygt for fremtiden får private til at udskyde byggeri af ny bolig. Samtidig gør prisfald på gamle huse det billigere at købe en ældre bolig og sætte den i stand. Her til kommer, at det almene og støttede byggeri også ligger lavt. På Fyn lå antallet af bolighandler i 2011 ifølge Nykredit 43 % under niveauet i Foreløbige tal for 2013 viser at antallet af handler er steget svagt og nu ligger 39 % under niveauet i København er tilbage på 2007 niveau. Fyn ligger over Sjælland, Sydjylland og Vestjylland. Nykredit vurderer, at den svagt stigende handelsaktivitet på Fyn kan være et forvarsel om, at prisfaldet på boliger er stoppet og vil blive vendt til svagt stigende priser Boligbyggeri i alt i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik Det aktuelle boligmarked er kendetegnet ved, at de især er efterspørgsel på boliger under ca. 150 m 2. De fleste vil fortsat helst eje, mens drømmen om eget hus er sat på pause. Der kan spores en tendens til, at flere gerne vil leje bolig. Under lavkonjunkturen er flytningen mod de store byer forstærket. De unge søger fortsat mod de store uddannelsesbyer, men modsat tidligere, så flytter langt færre ud til oplandsbyerne, når uddannelsen er overstået, og der er ønske om at stifte familie. Konsekvensen er, at det demografi ske danmarkskort ændrer sig kraftigt. De store linjer er, at befolkningstilvæksten under lavkonjunkturen er centraliseret endnu mere og begrænser sig til Hovedstadsområdet og et område i Østjylland med Aarhus som centrum samt til Odense og Aalborg kommuner og nogle få andre kommuner. Områderne, der ligger udenfor vækstzonerne omkring de store byer, har stort set alle befolkningstilbagegang. Udfordringerne ser derfor også meget forskellige ud. I vækstbyerne er der især i Hovedstadsområdet et stort boligbehov og stigende priser. Udenfor vækstzonerne er der tiltagende overskud af boliger, faldende huspriser, og kreditforeningerne er forsigtige med at give lån. 4

5 Udviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune har efter en længere fremgangsperiode frem til 2009 nu oplevet, at befolkningstallet falder. Det samme gælder i andre forstadskommuner. Odense er samtidig vokset hvert år gennem hele lavkonjunkturen og har i 2013 ca flere indbyggere end i Resten af Fyn har i samme periode haft en vækst på ca indbyggere, men set over de enkelte år er væksten aftaget. I 2013 havde alle kommuner på Fyn uden for Odense Kommune befolkningstilbagegang. Befolkningstallet toppede i Faaborg-Midtfyns Kommune i Det samme gæler Nordfyns, Assens, Nyborg og Svendborg Kommuner. Middelfart Kommune toppede i 2011 og Kerteminde toppede i Hvis tendensen fortsætter, vil Odense Kommune være ene om at have befolkningstilvækst på Fyn. Ser vi på udviklingen omkring de andre store byer, så er der mange fællestræk med Aalborg-området. Også her toppede nabokommunernes vækst i perioden fra 2009 til Omkring Aarhus og København er der større vækstområder, hvor de fleste kommuner er blevet ved med at vokse hvert år siden fi nanskrisen. Samlet kan det konstateres, at det stagnerende befolkningstal i Faaborg-Midtfyn Kommune er en udvikling, som kommunen deler med Odenses øvrige nabokommuner, og at de samme udviklingstræk ses omkring Aalborg. Det interessante for Faaborg-Midtfyn Kommune er, at kommunen ligger på kanten af vækstområdet i Odense Kommune. Hvis vækstzonen omkring Odense kunne udvfi des, så vil Odenses vækst også give vækst i Faaborg-Midtfyn Kommune. VÆKST I ODENSE Odense Kommune står over for en række store infrastruktur og byudviklingsprojekter, som vil skabe mange arbejdspladser og få flere til at flytte til området. De store infrastrukturprojekter omfatter bl.a. motorveje, broer og den nye letbane. Byudviklingsprojekterne omfatter bl.a. omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, butikscentret VIVA, nyt OUH, et stort campusbyggeri med en større forskerpark og udvidelser af Syddansk Universitet samt en række større boligbyggerier. Samlet vurderes der at skulle investeres for omkring 25 mia. kr. Investeringerne vil give Odense et løft og skabe nye arbejdspladser i både bygge- og anlægsfasen og permanente jobs samt styrke grundlaget for bosætning. Odense Kommune har fået udarbejdet en analyse af de beskæftigelses- og bosætningsmæssige perspektiver for Odense i perioden frem til I byggefasen frem til 2020 forventes der at blive skabt ca arbejdspladser. Toppunkt i 2015 med skabelse af ca arbejdspladser. I takt med, at byggerierne bliver færdiggjort, vil der bliver skabt et større antal permanente arbejdspladser i de nye byggerier. Det vurderes, at der i alt vil blive tale om ca permanente arbejdspladser, der er direkte knyttet til aktiviteter i de nye byggerier. Hertil kommer et øget aktivitetsniveau hos underleverandører mv. Analyserne peger på, at det fremtidige boligbyggeri i Odense Kommune og væksten i arbejdspladser vil føre til en befolkningstilvækst på ca personer frem til Flere af projekterne, herunder OUH og udvidelserne af Syddansk Universitet med forskerpark, etableres i den sydlige del af Odense, tæt ved kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune, og med gode trafi kforbindelser til Faaborg-Midtfyn Kommunes nordlige byer og byer langs Svendborgmotorvejen og jernbanen skaber det et ekstraordinært grundlag for vækst. Projekternes tætte geografi ske relation til Faaborg- Midtfyn Kommune, giver en unik mulighed for at udnytte de store væksmuligheder i Odense med mange nye fremtidige arbejdspladeser, til bosætningspotentialer i Faaborg-Midtfyn Kommune, især i kommunens nordlige byer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vækstberegningerne er bruttoberegninger. Det kan derfor vise sig, at den afledte vækst af projekterne vil være mindre end forventet. Eksempelvis ser det ud til, at arbejdspladserne, der forventes skabt i butikscentret VIVA, vil være vækst oven i de eksisterende detailhandelsarbejdspladser. Hvis VIVA fører til lukninger andre steder, eller hvis eksisterende butikker flytter til VIVA, så vil væksten blive mindre end forventet. Størrelsesordenen kan derfor diskuteres, men under alle omstændigheder vil de store projekter i Odense skabe ekstra vækst i området. 5

6 FORSKELLIGE LIVSFORMER, FORSKELLIGE BEHOV RealDania har i publikationen Fremtidens by opdelt landet i 7 forskellige kommunetyper. Faaborg-Midtfyn Kommune betegnes som Egnsby. Det, der kendetegner egnsbyen, er der et stærkt fælleskab, og at folk føler en høj grad af tilknytning til stedet. De indfødte flytter helst ikke, og de, der er flyttet væk, vender gerne tilbage. Det stærke fællesskab har en bagside, nemlig at de kan være lukkede, og derfor kan tilflyttere opleve, at det er svært at blive en del af fællesskabet. Befolkningen er typisk meget homogen. Kun få stikker ud. Boligpriserne ligger normalt under gennemsnittet, og der er typisk få indvandrere og få indbrud og tyverier. Kendetegnene for egnsbyen skaber et godt udgangspunkt, nemlig at borgerne føler en stærk tilknytning og derfor nødigt flytter fra og gerne flytter tilbage. Udfordringen er, at sikre at tilflyttere udefra føler sig velkomne og hurtigt bliver en del af fællesskabet. I samme publikation deles befolkningen op i fi re grupper med forskellige holdinger til byens fællesskab. De engagerede udgør en stor del af befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. De engagerede har typisk levet i samme by i mange år og vil typisk have en kort eller mellemlang uddannelse og ligger indkomstmæssigt i en stor mellemgruppe. De engagerede er aktive i det lokale foreningsliv og støtter op om lokale institutioner. Den engagerede foretrækker mindre byer, hvor man kender sin nabo, har respekt for traditioner, dyrker fællesskab i sportsklubber, skoler, kirker mv., og det må gerne være en by, der har en stærk historisk identitet, som den engagerede kan være med til at værne om. De loyale udgør en betydelig del af befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. De omfatter en bred gruppe af både ufaglærte og karrieremennesker, der ønsker at have et løsere forhold til deres by. De loyale er positivt 6 indstillede over for det lokale fællesskab men er ikke specielt aktive for at opretholde det. Den loyale tænker fællesskabet som noget praktisk, der kan gøre livet lettere, og ikke som en del af identiteten. Den loyale sætter familie og hjem i fokus, når der skal vælges bolig. Ingen bytyper er uattraktive bare, der er plads til at skabe sine egne rammer, og derfor foretrækkes ejerboligen, da det giver størst mulighed for selvbestemmelse. De fornyende udgør en del af befolkningen i Faaborg- Midtfyn Kommune, men er ikke så stor en gruppe som de engagerede og de loyale. De fornyende er normalt mellem 35 og 50 år. De bor typisk i ejerbolig, er veludannet, har egen virksomhed eller er leder. De skifter tit job og flytter hyppigt. De fornyene lægger vægt på at kunne præge det lokale fællesskab og måske være med til at skabe det. De fornyende vælger byer, der er åbne over for nye initiativer og har en tilpas begrænset størrelse, hvor de kan skille sig ud fra mængden. De frie udgør en beskeden del af befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. De frie er typisk yngre personer, ofte studerende, som endnu ikke har slået sig ned i en bestemt by. De frie engagerer sig ikke i det lokale fællesskab. Når de vælger by, går de efter storbyens liv og muligheder. Boligen er typisk en lejlighed i storbyen, men det kan også være en billig bolig i forstaden. Umiddelbart vurderes det, at de engagerede udgør en stor gruppe og spiller en stor rolle som drivkræfter i foreningslivet i kommunens byer, som har meget at byde på for de engagerede. Det er også sandsynligt at de loyale udgør en anden stor del af borgerne i byerne. De stiller ikke store krav til byen, bare der er mulighed for at leve sit eget liv. De fornyende passer som gruppe umiddelbart bedst på de nordlige forstæder, og det er muligt at der er et uforløst potentiale her. Unge under uddannelse i Faaborg og Ringe kan måske betegnes som de frie og som det vil fremgå senere tiltrækker Kværndrup en større andel unge. Boligbehovet på længere sigt Spørgsmålet er, hvordan boligbyggeriet og lokaliseringsmønstrene vil udvikle sig fremadrettet. Dansk Byggeri vurderer, at der frem mod 2040 vil være behov for knap flere boliger i Danmark. Behovet skabes af en forventet befolkningstilvækst på godt ½ mio., og da det især er antallet af ældre, der vokser, presses behovet for boliger yderligere op. Dansk Byggeri har fordelt boligbehovet på kommuner. I Faaborg-Midtfyn Kommune vurderes det, at der frem til 2040 vil være et behov på godt 700 boliger. Det er også interessant, at der i Odense Kommune regnes der med et behov på 12.ooo nye boliger. Behovsberegningen afspejler, hvad der vil ske, hvis befolkningstallet stiger som forventet, og hvis folk i forskellige aldersgrupper vælger bolig ligesom i dag. Den særlige vækst i Odense Kommune som følge af de store udviklingsprojekter er sandsynligvis ikke regnet med. Samlet set må nærheden til Odense Kommune skabe et potentiale for større vækst i Faaborg-Midtfyn Kommune end beregnet. Befolkningsudviklingen er en ren fremskrivning, der bl.a. afspejler en fortsættelse af flyttemønstrene de senere år. Det er derfor muligt for Faaborg-Midtfyn Kommune at påvirke udviklingen og forsøge at få en større andel af udviklingen. Det er usandsynligt, at de senere års flyttemønstre vil vare ved frem til Under tidligere lavkunjunkturer har boligbyggeriet også været lavt, men det har også vist sig, at når højkonjunkturen er vendt tilbage, så er lysten til at flytte til forstæderne og bygge eget hus eller flytte til noget større og bedre også vendt tilbage. Men virkeligheden er også, at ingen kan forudsige, hvornår højkonjunkturen vil indfi nde sig, hvor folk vil bosætte sig under næste højkonjunktur, og hvilke boligformer de vil foretrække. Har de unge familier f.eks. lært at holde så meget af storbylivet, at de bliver i storbyen selv, når højkonjunkturen indfi nder sig igen?

7 Det mener eksperterne om fremtiden Det er interessant at kunne forudsige fremtiden for at kunne lægge strategien for boligudviklingen. Der er mange bud på fremtiden, og det er kendetegnende, at de fleste forudsigelser bygger på, at udviklingen vil blive styret af ideologier om det gode samfund, og at det stort set udelukkende er noget positivt, der venter os. De økonomiske drivkræfter spiller en mere tilbagetrukket rolle i fremtidsudsigterne. Det er også kendetegnende, at fremtiden tænkes som en fortsættelse af de tendenser, vi kan se lige nu, men set i bakspejlet, så kan eksempelvis ny teknologi skabe store og hurtige spring i samfundsudviklingen, og den slags spring kan naturligvis ikke forudsiges men vil sikkert komme. Vi har forsøgt at kompensere for de ideologisk prægede fremtidsbilleder ved, at supplere med nogle mere økonomisk baserede udviklingstendenser. Et sammendrag af tendenser af særlig betydning for udvikling af fremtidens bosætning i Faaborg-Midtfyn Kommune er: + Flere danskere og flere ældre. At vi bliver flere danskere er en ret sikker tendens, selv om indvandring, der står for en del af væksten, reguleres politisk, og selv om fødselstallet kan ændre sig. Noget af det mest sikre er, at der bliver flere ældre. Samlet vil der blive behov for flere boliger, og væksten i ældregruppen vil stille nye krav til måden at bo og være sammen med andre på, som vil føre til ændringer i måden at tænke by og bolig på. + De store byer vokser fortsat. Udviklingen drives bl.a. af, at kravene til uddannelse hele tiden vokser, og at moderne virksomheder kræver adgang til viden og højt specialiseret arbejdskraft. De unge flytter massivt til de store uddannelsesbyer, og under lavkonjunkturen flytter færre ud fra storbyerne igen. Tendensen virker set med nutidens øjne stærk og langtidsholdbar. Udviklingen skaber et opdelt Danmark. I de store byer og deres oplande vil det handle om vækst, herunder at kunne imødekomme behovet for boliger. + Yderområderne fortsætter tilbagegangen. Indbyggertallet viger. Især de unge og efterhånden også de erhvervsaktive kommer til at mangle. De ældre vil udgøre en stor og stigende del af befolkningen. Der bliver endnu flere tomme boliger og bygninger i det hele taget og et overskud af byarealer, der ikke mere er brug for. Forfaldstendenserne trækker værdierne i omgivelserne ned, og det starter en ond cirkel. Værdierne falder, kreditforeningerne bliver tilbageholdne med at give lån, lysten til at flytte til og investere i bolig falder, og de lave priser og den manglende attraktivitet fører en overrepræsentation af socialt belastede familier. Sammenhænge og mulige indsatser er blevet belyst i et forskningsprojekt ved SBI, som Faaborg-Midtfyn Kommune har deltaget i. + Kompetencer og produktivitet. Globaliseringen fortsætter. Lavtlønslandene overtager nu også videnstunge jobs. Det sætter det danske samfund under pres. Vi må uddannes endnu bedre, og vi må være endnu mere effektive. Derfor bliver det fortsat vigtigere at bo praktisk, begrænse tid til pendling, indkøb og fritidsaktiviteter, og at kunne arbejde hjemmefra. Samfundets produktivitet skal op, og derfor skal vi indrettes os smart, så tidsspilde og ressourceforbrug begrænses. + Nye samarbejdsmønstre. Vækst i velstanden er lige nu sat på pause. Forbruget ligger lavt, og det har skabt et voksende marked for at bytte, leje og låne frem for at eje. Det handler om alt fra at blive boende i en lejlighed i byen i stedet for at bygge eget hus i forstaden til car sharing, bagagerumssalg og brugtmarked. Presset på velstanden betyder, at der er begrænsede muligheder for at forbedre den offentlige service. Lav vækst eller nul-vækst er på dagsordenen. Derfor må borgerne selv i stigende grad være en del af løsningen og eksempelvis blive bedre til at hjælpe hinanden lokalt og spille sammen med den offentlige service for at få mest muligt ud af ressourcerne. + Individualisering. Individet frem for fællesskabet spiller en stadig stigende rolle, og det betyder også at boligen indrettes efter individuelle ønsker, og at borgeren har en forventning om, at byen kan imødekomme individuelle behov og ønsker. + Sociale medier som Facebook og Twitter er vidt udbredte og indebærer nye former for kommunikation og nye muligheder for virtuelle fællesskaber. Eksempelvis kan positive og negative holdninger om byer og boligområder meget hurtigt spredes via de sociale medier, og de kan også bruges aktivt til at skabe beboernetværk og nye måder at samarbejde på. + Informationsteknologi og digitalisering udvikles hurtigt og giver stadigt bedre muligheder for at arbejde, købe ind, betale regninger, søge information og meget andet fra hjemmet. Det hele bliver mere effektivt. Folk får de samme valgmuligheder uanset, hvor man bor, men bylivet svinder ind. Færre har behov for at gå på arbejde, være på indkøbstur og gå i banken, men varerne skal kunne fragtes til døren. Teknologien skaber også mulighed for den smarte by. Eksempelvis vil brugen af fremtidens strømforbrugende apparater i hjemmet blive styret efter, hvornår strømmen er billigst. + Bæredygtighed. Udfordringen er at forbedre levestandarden verden over men på en måde, så det kan ske med færre ressourcer og med begrænset påvirkning af klima og miljø. Miljøvenlige teknologierne udvikles hastigt og betyder f.eks., at bilerne kører længere på 7

8 literen og kan bruge alternative brændsler, og at nye boliger bruger meget lidt energi samtidig med, at de har et sundt og godt indeklima. Energikravene til boliger er indbygget i lovgivningen. Hvorvidt udviklingen vil gå endnu hurtigere, vil først og fremmest afhænge af rentabiliteten i at bygge efter en højere standard. + Sundhed og aktiv fritid. Sammenhængen mellem motion og sundhed er for alvor gået op for danskerne. Der er motionsløbere i byerne i alle aldre og på alle tider af døgnet. De valgfrie og fleksible aktivitetsmuligheder er i højsædet, og derfor er det vigtigt, at der f.eks. er gode løberuter tæt på boligen. DET FÅR FOLK TIL AT VÆLGE BOSTED Der er lavet adskillige analyser af, hvad der er afgørende, når folk vælger at flytte og fi nde ny bopæl. Uanset hvor og hvornår undersøgelserne er foretaget viser de stort set de samme resultater. I en analyse fra 2011 i Syddjurs Kommune er det undersøgt, hvad der er årsagen til tilflytningen til Syddjurs Kommune. Størstedelen (30 %) svarer, at tilflytningen skyldes praktiske årsager, herunder job og parforhold. Dernæst er kommunen valgt som bosætningssted af hensyn til tæthed på familie og venner (20 %), og at selve området opleves som attraktivt (17 %). Analysen undersøger dernæst de nærmere årsager til valg af boligens beliggenhed og boligens type. Top fem over årsager til valg af boligens beliggenhed er kort afstand til naturen (41 %), kort afstand til offentlig transport (22 %), kort afstand til større by (18 %), kort afstand til familie og venner (16 %) og kort afstand til skoler og andre institutioner (16 %). Top fem for valg af selve boligen var, at boligen er billig (37 %), at boligen har tilhørende have eller grønt areal (35 %), at boligen er i god stand og indflytningsklar (26 %), at boligen er stor (25 %), og at man selv kan sætte boligen i stand (8 %). I en tilsvarende analyse fra 2008 i Varde Kommune blev der spurgt bredere, og der blev ikke skelnet mellem bostedet og selve boligen. Her var top 10 blandt årsagerne til at flytte til kommunen, ønske om at flytte sammen med kæreste eller ægtefælle (30 %), kortere afstand til familie og venner (20 %), personligt tilhørsforhold til lokalområdet (17 %), nyt arbejde eller ny uddannelse (15 %), lav husleje eller huspris (10 %), kortere afstand til arbejde eller uddannelse (8 %), boligens kvalitet (8 %), naturen (6 %), mulighed for at bo tæt på naturen (6 %), kærestes eller ægtefælles nye arbejde eller uddannelse (5 %). Det gennemgående billede er, at det er markante ændringer de personlige forhold, der udløser en flytning som f.eks. flytning til uddannelse, flytning til nyt job, flytning til kæreste eller familie, flytning affødt af skilsmisse mv. De større livsbegivenheder udløser typisk flytningerne og bestemmer i de store træk, hvilket område der flyttes til. Hvilken by og bolig, der helt præcist vælges skyldes andre ting. Ønske om nærhed til familie, venner eller kendskab til byen fra tidligere spiller en stor rolle for valg af by, som det fremgår af analysen i Varde Kommune. Lave huspriser er under lavkonjunkturen kommet til at spille en betydelig rolle for valg af bolig samtidig med at drømmen om et større og bedre hus fortsat har væsentlig betydning. Det, der spiller en rolle i omgivelserne, er først og fremmest nærhed til natur og grønne områder. Det fremgår ikke af de to undersøgelser, men lav kriminalitet spiller også en stor rolle (der er måske ikke spurgt om det). Den offentlige service spiller med undtagelse af kollektiv transport normalt en beskeden rolle. I analysen i Varde Kommune blev udbud eller kvalitet af folkeskoler nævnt af 3 %, og udbud og kvalitet af daginstitutioner blev nævnt af 2 %. Tilsyneladende er tilstedeværelsen af offentlig service af god kvalitet noget, de fleste betragter som en forudsætning. HELÅRSBOLIGER TIL FRITIDSBRUG I forbindelse med en bosætningsanalyse for Sydfyn i 2005 blev ejere af fritidsboliger på Ærø og Langeland interviewet. Et af resultaterne af undersøgelsen var, at fritidsboligejerne havde stor interesse for at flytte til deres fritidsbolig permanent. 40 % havde således overvejet at flytte til boligen indenfor de næste 10 år. 22 % havde ikke overvejet det, men kunne umiddelbart godt tænke sig at gøre det. Naturen blev oftest nævnt som argument for at senere at flytte permanent til fritidsboligen. Kvaliteten af ældreservice, et aktivt foreningsliv og en flot og vedligeholdt by blev tillagt høj vægt, ligesom sociale relationer som et f.eks. et aktivt foreningsliv, et godt sammenhold i byen og kendskab til naboer og byens borgere blev tillagt betydning for permanent tilflytning. MENNESKENE BAG STATISTIKKERNE I forbindelse med udviklingen af bosætningsanalysen har Faaborg-Midtfyn Kommune gennem interviews undersøgt, hvad potentielle tilflyttere har af boligønsker, behov til nærområdet og transport, og hvad de mener der kan gøre det mere attraktivt for dem, at flytte til Faaborg- Midtfyn Kommune. Der er i interviewene fokuseret på at snakke med mennesker, der udgør et nyt og muligt tilflytningspotentiale til kommunen. De interviewede har omfattet phd-studerende og studerende i gang med afgangsspecialer ved Odense Universitet, sygeplejesker og læger på OUH og højtuddannede, der er bosat eller arbejder i Odense - herunder ingeniører og bankansatte. 8

9 Kan vi flytte på folk? Interviewene understøttede i høj grad de nationale bosætningstendenser, vi ser i Danmark. En stor del af de adspurgte var bosat central i Odense, og havde et ønske om fortsat af bo i en storby. Størstedelen af de unge studerende ønskede ligeledes at bo centralt i en storby. Interviewene viste også, at folk med børn og især børn i skolealderen, der har etableret sig i et nærområde og købt egen bolig, ikke var interesserede i at flytte. Derimod viste det, at de unge, der er ved at stifte familie, er meget åbne overfor forskellige bosætningssteder. Ligeledes viste interviewene, at den lidt ældre gruppe med børn i teenagealderen, i mange tilfælde gjorde sig tanker om, at bo et andet sted, når børnene flyttede hjemmefra. Hvor skal vi leve, hvor skal vi bo? I interviewene blev det undersøgt, hvilke ønsker de adspurgte havde til deres næste bolig. Størstedelen ønsker at eje deres bolig, men mange var også åbne over for at leje. Nogle ønskede også lejebolig som førsteprioritet, især med henvisning til fleksibiliteten og usikkerheden på jobmarkedet. Gruppe bestod primært af studerende, der efter endt uddannelse skulle ud og have deres første job. Størstedelen havde et ønske om at bo i en villa, men flere overvejede også et rækkehus. Mange nævnte, at de kunne se fordele ved kun at have en mindre privat have og tilgengæld adgang større grønne fællesarealer. Et lille flertal ønskede at bo i nyere byggeri, men flere efterspørg ældre byggeri, med henvisning til at der er mere sjæl. Kun få havde ønske om selv at bygge nyt hus. Langt størstedelen af de adspurgte nævnte nærhed til natur eller grønne arealer som en af de vigtigste værdier de ønskede i deres næste bolig, men også sikker skolevej, gode transportmuligheder og nærhed til arbejdsplads blev vægtet højt. Prisen er afgørende for langt de fleste. Flere påpegede, at det ville være nødvendigt med to biler, og at der skal være en gulerod, hvis man skulle bo længere væk fra arbejdspladserne og øvrige handels- og kulturelle faciliteter i Odense. Guleroden kunne f.eks. være pris, plads, mere for pengene eller særlige goder indenfor fritids- og grønne tilbud. HVAD KAN VI LÆRE? Hvad kan vi så lære af de generelle udviklingstendenser, fremtidsforskningen, bosætningsanalyser og strategier og de interviewede? Mens vi venter på højkonjunkturen Udgangspunktet er, at Odenses tiltrækningskraft i mange år frem vil være drivkraft for udviklingen på Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune har fordelen af at ligge trafi kalt godt og tæt på det sydlige Odense, hvor en stor del af udviklingen kommer til at ske. Lige nu sker befolkningsudviklingen på Fyn kun i Odense Kommune, men i takt med, at lavkonjunkturen klinger af, så er det sandsynligt, at lysten til at flytte ud til en ny eller større bolig vil indfi nde sig igen. Danskernes boligvaner har gennem mange år været stabile, og det giver grund til at tro, at parcelhuset i moderne udgave fortsat vil være den foretrukne boligform for en bred gruppe af mulige tilflyttere. De bekræfter interviewene. Det vil også være sådan, at næste generation af enfamilieboliger vil være anderledes end de gamle. De vil være meget mere energivenlige, både fordi der stilles krav om det, og fordi det kan betale sig. De vil også være spækket med teknologi, der styrer husets mange funktioner. Og endelig vil husene se anderledes ud. Der vil komme nye designstrømninger, som vil præge boligidealet. Hvem skulle f.eks. for 10 år siden tro, at det flade tag ville komme tilbage i parcelhusbyggeriet? Det vil ikke være et spørgsmål om enten eller. Parcelhuset er en ønskebolig for mange, men under lavkonjunkturen har det vist sig, at flere, når det kommer til realiteter, vælger en mindre bolig. Hertil komme at flere ældre og flere singler har en mindre bolig som første prioritet. Flere af de senere års succesfulde boligbyggerier har, som det vil fremgå senere i rapporten, været områder med mindre boliger og eventuelt en kombination, hvor der både er etageboliger, tæt lav og parcelhuse. Det moderne tæt lav og etageboligbyggeri har udviklet sig, og der er bl.a. en række eksempler på boligforeningsbyggeri, der har været meget attraktivt for målgrupper, som boligtypen ikke tidligere har appeleret til. Det nordlige område Faaborg-Midtfyn Kommune ligger som nævnt tidligere på kanten af udviklingen. Den nordlige del ligger lige op ad Odense, så det er klart, at de nordlige forstadsbyer har særlige muligheder for vækst. Om det sker afhænger af boligmarkedet i Odense, og af at byerne og boligudbuddet i Faaborg-Midtfyn Kommune er tilstrækkeligt attraktivt. Lavkonjunkturen betyder, at økonomi for et stort flertal af danskerne er en kritisk faktor, når der skal træffes beslutning om at flytte. Folk skal opleve at kunne få meget for pengene for at være villige til at flytte. Meget for pengene handler i første række om prisen på boligen sammenlignet med dens kvalitet, men boligområdets kvalitet, herunder specielt nærhed til job, nærhed til natur og grønne områder, fravær af kriminalitet, den service byen stiller til rådighed og den generelle opfattelse af byens attraktivitet spiller også ind. Mange af de fremtidstendenser, der er beskrevet, ville være lette at 9

10 ODENSE PENDLERAFSTAND Rolfsted Ferritslev Nr. Lyndelse Årslev FAMILIEBY FAMILIEBY Vejle TOG OG MOTORVEJ Nr. Broby Ringe Brobyværk Ryslinge UNGEPOTENTIALE Gislev TOG OG MOTORVEJ Kværndrup UNGEPOTENTIALE BYKVALITET SENIORPOTENTIALE Faaborg Korinth NATURSKØNT LOKALE ARBEJDSPLADSER KYSTBY OG ØHAV Byernes roller og potentialer 10 UNGEPOTENTIALE SVENDBORG realisere, hvis der var penge nok, men det kunne være en interessant udfordring at forfølge et mål om at udvikle boliger, der vil være attraktive med det nuværende boligmarked. Ingredienserne kunne være at tænke nyt omkring selve boligen men også at udnytte de mange muligheder for eksempelvis at tænke sociale medier, nye samarbejdsformer, dele-, låne- og bytteøkonomi, sundhed og motion mv. ind i områderne, ligesom den service, som kommunen stiller til rådighed, kunne tænkes ind. Nye måder at samarbejde på i byerne kunne være noget den nye generation af de engagerede bliver drivkræfter i. Den anden store gruppe, de loyale, vil opfatte de fælles løsninger som et godt tilbud. Et par af de fornyende kunne være med til at ideudvikle og trække det hele i gang. Nærheden til det nye OUH og SDU vil give det nordlige område en unik mulighed for vækst de kommende år. Det sydlige område I områderne, hvor væksten fra Odense ikke når ud, vil udfordringen være en anden. Området må i højere grad basere tilflytning på egne arbejdspladser, eller på at der er andre fordele ved at flytte til området som kompenserer for den større afstand til Odense. Hvor der er overskud af boliger ligger udfordringerne i, at bevare værdien af den boligmasse, der allerede findes frem for at tænke i større nybyggerier. Der er mange by- og naturkvaliteter at bygge på, og de aktive borgere udgør en stor ressource. Målgrupperne kan være seniorer, der ønsker en ny bolig i attraktive omgivelser, efter at børnene er flyttet, eller det kan være folk, der prioriterer det at bo ved vandet eller i naturen højt eller blot ønsker en billig bolig. Udfordringen er, at kun få i seniorgruppen flytter, og at grupper der prioriterer bestemte kvaliteter over praktiske fordele ved nærhed tilsyneladende er begrænset. En mulighed vil også være, at flere køber en bolig til fritidsbrug i de attraktive områder. Efterspørgslen på fritids-

11 boliger kan være med til at begrænse antallet af tomme boliger. Fritidsboliger bliver ofte godt vedligeholdt, de udefrakommendes efterspørgsel på boliger er med til at holde ejendomsværdierne oppe, og så bidrager de til omsætning i detailhandlen mv. Ulempen er, at ejerne kun opholder sig i boligerne en gang imellem, men der kunne arbejdes langt mere aktivt, end man ser i dag, på at få deltidsborgerne til at være en del af lokalsamfundet. Der må være mange muligheder eksempelvis ved brug af sociale medier for at gøre deltidsborgerne til en del af lokalsamfundet. De kunne sikkert også indgå mere aktivt i det lokale foreningsliv. Udgangspunktet må være, at alle, uanset om man er heltids- eller deltidsborger, har en interesse i at holde liv i byen og opretholde dens værdier. Basis i en indsats vil være, at satse mere bredt på flere målgrupper. Egne arbejdspladser, kortere transporttider og høj attraktivitet, der kompenserer for afstandene, vil være et vigtigt nøgleord for styrkelse af bosætningen i det sydlige område. I de mest attraktive byer vil der sandsynligvis være mulighed for at fastholde et stabilt boligmarked og mulighed for at bygge nyt i tilpasset omfang. Der vil i de sydlige byer være en større variation i målgrupper end i de nordlige byer og flere segmenter at satse på som f.eks. naturelskere, aktive vandsportsfolk og livsnydere og set på alder en mere spredt udvikling, hvor seniorerne udgør en større del af tilflytningen. Endelig er det selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje, at de ganske almindelige unge familier, der ønsker at etablere sig i en bolig i området, er en særdeles vigtig målgruppe. I de mindst attraktive områder er der risiko for, at der opstår forfaldstendenser. Det basale i en indsats vil være, at kommunen holder øje med udviklingen i samarbejde med borgere og lokalsamfund og spotter lokalområder, hvor mængden af tomme boliger og tilgroede tomter truer med at trække værdierne i de omkringliggende områder ned. Her kan der sættes ind med en koncentreret indsats for at få startet en positiv spiral, der kan få flere til at investere i køb af en bolig i byen. Der er behov for planlægning og prioritering og for samarbejde med de lokale kræfter, da det er en stor opgave at skabe sikre rammer for investering. 11

12 BOLIGMARKEDET I FAABORG- MIDTFYN KOMMUNE BAGGRUNDSANALYSE Som baggrund for udviklingen af strategtier og handlinger for fremme af bosætningen er der gennemført et større analysearbejde. Analysearbejdet omfatter + Analyser af hvor meget der flyttes til og fra kommunen, og hvor meget der flyttes internt i kommunen, hvor mange flytninger der er, hvor der flyttes til og fra, hvad flytternes alder er mv. + Analyser af pendlingen på et detailniveau, hvor det er muligt at se, hvor der pendles til og fra i de forskellige dele af kommunen og de omkringliggende kommuner. + Boligbyggeriet med oversigter over, hvor meget der er bygget i de forskellige dele af kommunen, hvilke boligtyper der er bygget mv. Nr. Broby Brobyværk Vejle Nr. Lyndelse Årslev Ringe Ryslinge Kværndrup Rolfsted Ferritslev Gislev + Socioøkonomiske analyser, der giver et billede af, hvad der kendetegner indbyggerne i de enkelte byer. Korinth Geografi sk er der analyseret på kommunen som helhed og på byerne med en gruppering på Faaborg Hovedbyerne Faaborg og Ringe. Forstæderne Årslev, Nørre Lyndelse og Rolfsted-Fjerritslev. Motorvejsbyerne Kværndrup og Ryslinge Hovedby Forstadsby Motorvejsby Oplandsby Oplandsbyerne Allested - Vejle, Nørre Broby, Brobyværk, Korinth og Gislev. 12

13 Befolkningstallet er vendt til tilbagegang Befolkningstallet i Faaborg-Midtfyn Kommune er vokset gennem en længere periode og toppede ved udgangen af 2009 med indbyggere. Siden er indbyggertallet faldet med godt indbyggere til ved udgangen af I perioden fra 2003 til 2012 er forstæderne tæt på Odense og byerne langs motorvejen vokset. Især Årslev og Ringe er vokset meget. Gislev, Faaborg og Korinth har haft tilbagegang. Allested - Vejle 0,6% Nr. Broby 0% Brobyværk 0,3% Nr. Lyndelse 0,8% Årslev 1,8% Ringe 1,1% Ryslinge 0,2% Kværndrup 0,7% Rolfsted Ferritslev 0,4% Gislev -1% Allested - Vejle -0,5% Nr. Broby -1,5% Brobyværk 0,5% Nr. Lyndelse -1,0% Årslev 0,5% Ringe 0% Ryslinge -0,5% Kværndrup 1% Rolfsted Ferritslev 0% Gislev -1% Ser vi alene på det sidste par år, hvor boligbyggeriet har været meget begrænset, så tegner der sig et andet billede. Det overordnede billede er, at befolkningstallene kun ændrer sig svagt. Vækst og tilbagegang ligger tæt på nul. Kværndrup, Faaborg, Aarslev og Brobyværk haft svag fremgang. Resten af byerne går tilbage eller har uændret indbyggertal. Faaborg -0,1% Korinth -0,1% Faaborg 0,5% Korinth -2% Set over hele perioden fra 2003 til 2012 kan kommunens byer deles op i tre grupper. Årslev og Ringe har haft høj vækst på mere end 1 % om året. Nr. Lyndelse, Kvændrup, Allested Vejle, Rofsted Ferritslev, Brobyværk og Ryslinge har haft vækst på op til 1 %. Gislev, Faaborg, Korinth og Nørre Broby har haft uændret eller faldende indbyggertal Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling Overordnet set er baggrunden for den samlede tilbagegang i kommunens indbyggertal siden 2009, at flyttebalancen er vendt, så der efter 2009 er flytter flere fra kommunen end til kommunen. Der er tale om forskydning af en hårfi n balance. I 2012 var der således tilflytninger og fraflytninger. Altså et flytteunderskud på kun 3-4 %. Antal personer Til- og frafl yttede Tilflyttede Fraflyttede 13

14 Antal Aldersfordeling for til- og frafl yttere. Gns. pr. år i perioden for hele kommunen. Den grå kurve viser nttto, dvs. om kommunen har overskud eller underskud på fl ytningerne i aldersgruppen. Antal Alder Til ytning Fra ytning Ne o Aldersfordeling for til- og fraflyttere Aldersfordelingen for til- og fraflyttere i Faaborg-Midtfyn Kommune viser flere interessante ting. De årige er de klart mest flytteaktive både som tilflyttere og som fraflyttere. Fra 25 års alderen falder flytteaktiviteten stærkt frem til omkring 40 års alderen, hvorefter flytteaktiviteten falder svagt hele vejen op gennem aldersklasserne for at blive til næsten ingen ting efter 75 års alderen. De unges flytninger er således langt mere afgørende for udviklingen i befolkningstallet end de ældres flytninger. Som det fremgår har Faaborg-Midtfyn Kommune stort underskud på de åriges flytninger (den grå kurve), men det tabte hentes i de gode år hjem igen af overskuddet på flyttebalancen for de 25 til 40 årige og deres børn fra 0 til ca. 15 år. I perioder, hvor kommunens indbyggertal vokser, flytter lidt flere ind end ud og omvendt, når der er tilbagegang. Underskuddet på de 18 til 25 åriges flytninger betyder ikke, at gruppen ikke er vigtig i bosætningspolitikken. Som aldersfordelingen for tilflyttere viser, så flytter rigtigt mange under 25 år til kommunen. Tilflytningen topper for unge først i 20-erne, hvor omkring 100 hvert år flytter til kommunen i hver årgang. Det er blot sådan med de 18 til 25 årige, at endnu flere flytter ud, men hvis Faaborg-Midtfyn Kommune mister sin tiltrækningskraft på de 18 til 25 årige, så vil der for alvor kunne ske fald i indbyggertallet. Derfor er det sådan, at hele gruppen fra 18 til ca. 40 årige på grund af deres høje flytteaktivitet er afgørende for udviklingen i indbyggertallet. Sagt på en anden måde er det vanskeligt for en by at så succes med at profi lere sig udelukkende som seniorby, da markedet for tilflytning af seniorer er begrænset Alder Aldersfordeling for tilfl yttere. Gns. pr. år i perioden Hele kommunen. 14

15 Hvor kommer tilflytterne fra? Tilflytterne til Faaborg-Midtfyn Kommune kommer hovedageligt fra nærområdet. Fra 2010 til 2012 fordelte de indenlandske tilflytterne sig på 36 % fra Odense Kommune, 14 % fra Svendborg Kommune, 21 % fra resten af Fyn, 16 % fra Jylland og 12 % fra Sjælland og øerne. Fra 2010 til 2012 var der en nettotilflytning fra udlandet til Faaborg-Midtfyn Kommune på 435 borgere, hvilket svarer til, at 16 % af samtlige tilflyttere kom fra udlandet. De udenlandske tilflyttere spiller således en væsentlig rolle for udviklingen i indbyggertallet. Udviklingen siden toppen i 2006 har været, at antallet af tilflyttere fra Odense Kommune er faldet en del (25 %), at antallet af tilflyttere fra resten af Danmark også er reduceret væsentligt (39 %), at antallet af tilflyttere fra resten af Fyn er faldet svagt (6 %), og så er det bemærkelsesværdigt, at antallet af tilflyttere fra udlandet er større i 2012 end i 2006 (18 %). Der er stor forskel på, hvor byerne henter deres tilflyttere fra. Byernes beliggenhed er, selv om der er tale om små afstande, helt afgørende for, hvor byerne har deres kunder. Tilflytning fra andre kommuner Fælles for Faaborg og Ringe har de primært deres kunder internt i kommunen (ca. 50 %). Ser vi alene på tilflytterne fra andre kommuner, så får Ringe 38 % og Faaborg 22 % af tilflytterne fra Odense Kommune, men selv om andelene, der flytter til fra Odense Kommune er beskedne sammenlignet med de nordlige forstadsbyer, så vejer tilflytningerne fra Odense Kommune antalsmæssigt tungt Tilfl yttere Hele kommunen. Gns. antal tilfl yttere pr. år, i perioden Faaborg og hele Det maritime Sydfyn tiltrækker ud over tilflyttere fra Odense Kommune en stor andel tilflyttere fra Jylland og Sjælland (44 % i Faaborg og 31 % i Det maritime Sydfyn). Også Assens og Svendborg Kommuner vejer tungt blandt tilflytterne til Faaborg og Det Eksterne (ikke Odense) Eksterne (Odense) Interne (resten af FMK) Antal tilfl yttere fordelt på geografi, Eksterne er indvandrere og tilfl ytninger fra andre kommuner her er Odense skilt ud. Interne er tilfl ytninger fra resten af kommunen, fraregnet fl ytninger indenfor bygrænsen. 15

16 16 Odense Det blå område Det blå område 6% 16% 16% 5% 11% 12% 19% 12% Faaborg 7% 13% 11% 5% 10% 15% 15% 11% Det grønne område Brobyværk 3% 7% 1% 1% 2% 2% 2% 3% Det grønne område 4% 14% 5% 4% 8% 12% 10% 8% Korinth 1% 2% 2% 1% 3% 2% 2% 2% Forstadsområder Allested - Vejle 3% 4% 1% 1% 1% 2% 1% 2% Forstadsområder 10% 7% 2% 6% 8% 6% 4% 7% Nørre Broby 4% 9% 1% 1% 3% 2% 2% 3% Nørre Lyndelse 10% 4% 2% 2% 4% 4% 3% 6% Rolfsted-Ferritslev 4% 1% 1% 12% 4% 2% 2% 3% Årslev 14% 3% 3% 4% 6% 4% 4% 7% Landbrugsområdet Gislev 1% 1% 5% 8% 3% 1% 3% 3% Landbrugsområdet 12% 10% 16% 18% 16% 13% 12% 13% Motorvejsnær Kværndrup 2% 1% 12% 5% 5% 3% 4% 4% Motorvejsnær 5% 3% 8% 9% 6% 5% 6% 6% Ringe 10% 4% 10% 11% 9% 9% 7% 9% Ryslinge 3% 1% 3% 6% 3% 5% 4% 3% Grand Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Odense Det blå område Det blå område 19% 10% 18% 2% 8% 17% 25% 100% Faaborg 22% 9% 14% 2% 8% 22% 22% 100% Det grønne område Brobyværk 42% 19% 4% 2% 5% 15% 13% 100% Det grønne område 20% 14% 9% 3% 9% 25% 20% 100% Korinth 19% 9% 18% 4% 12% 19% 20% 100% Forstadsområder Allested - Vejle 52% 13% 3% 3% 5% 13% 9% 100% Forstadsområder 52% 7% 4% 5% 10% 13% 9% 100% Nørre Broby 43% 23% 4% 2% 9% 11% 9% 100% Nørre Lyndelse 63% 5% 5% 2% 5% 12% 7% 100% Rolfsted-Ferritslev 44% 3% 4% 20% 10% 9% 9% 100% Årslev 64% 3% 6% 3% 6% 9% 9% 100% Landbrugsområdet Gislev 18% 2% 25% 17% 10% 9% 19% 100% Landbrugsområdet 30% 6% 16% 8% 10% 16% 14% 100% Motorvejsnær Kværndrup 19% 2% 37% 6% 10% 13% 13% 100% Motorvejsnær 28% 4% 20% 9% 9% 15% 16% 100% Ringe 38% 3% 16% 7% 8% 16% 12% 100% Ryslinge 29% 2% 12% 10% 6% 23% 17% 100% Alle delområder 34% 7% 13% 6% 8% 16% 15% 100% Assens Assens Svendborg Svendborg Nyborg Nyborg Øvrige Fyn og øer Øvrige Fyn og øer Jylland Jylland Sjælland Sjælland Total Total Ekstern tilfl ytning opdelt efter frafl ytningskommune fra 2003 til Viser eksempelvis hvordan tilfl ytterne fra Odense Kommune er fordelt. Ekstern tilfl ytning opdelt efter tilfl ytningsområde fra 2003 til Viser eksempelvis hvordan tilfl ytterne til Faaborg er fordelt på de kommuner, de er kommet fra. maritime Sydfyn. Faaborg tiltrækker både interne og eksterne fra ca. 18 til 25 år. Aldersgruppen fra ca. 25 til 35 år flytter også både internt og eksternt til Faaborg, men niveauet er lavt sammenlignet med de byer, der er bedst til at tiltrække aldersgruppen. Til gengæld tiltrækker Faaborg tilflyttere helt op til ca. 70 år, og tilflytterne i aldersgruppen kommer både fra resten af kommunen og fra andre kommuner. Faaborg er den klart stærkeste by til at tiltrække seniorgruppen, men niveauet er i størrelsesordenen 5 tilflyttere pr. år fordelt på halvdelen internt og halvdelen eksternt. Ringe får ud over tilflyttere fra Odense Kommune sine tilflyttere fra Svendborg Kommune samt fra Jylland og Sjælland men i mindre omfang end Faaborg. Ringe tiltrækker ligesom Faaborg også de unge fra ca. 18 til 25 år, og fastholder samtidigt tiltrækningskraften på aldersgruppen fra ca. 25 til 40 år. Efter 50 års alderen er tilflytningen til Ringe omkring halv så stor som til Faaborg. De nordlige forstæder, Årslev, Nr. Lyndelse, Rolfsted Ferritslev, Nr. Broby, Brobyværk og Allested Vejle, tiltrækker mange tilflyttere fra Odense Kommune. Gennemsnitligt får de omkring 55 % af tilflytterne fra Odense Kommune. Årslev topper med 64 % og er tæt forfulgt af Nr. Lyndelse med 63 %. De nordlige forstæder spiller således en vigtige rolle som bosætningsbyer, da de er gode til at tiltrække tilflyttere fra Odense Kommune, som vil stå for væksten i indbyggertal på Fyn fremadrettet, og da de er gode til at tiltrække de 20 til 40 årige, som er den mest flytteaktive aldersgruppe. Ryslinge, Gislev og Kværndrup tiltrækker mange unge fra ca. 18 til 23 år både internt og eksternt. Ryslinge og Gislev har nogen tiltrækningskraft på de ca. 25 til 35 årige, mens Kværndrups tiltrækningskraft på aldersgruppen er noget lavere. Ryslinge tiltrækker en stor andel tilflyttere fra Jylland og Fyn og herudover i nogen grad fra Odense, Nyborg og Svendborg Kommuner. Gislev tiltrækker ret

17 jævnt fordelt fra Svendborg, Odense, Sjælland og Nyborg Kommuner. Kværndrup tiltrækker mange tilflyttere fra Svendborg og dernæst fra Odense Kommune. Korinth får primært sine tilflyttere internt fra kommunen. Udefra kommer tilflyttere fra Odense, Svendborg, Jylland og Sjælland. Korinth tiltrækker unge og midaldrende fra ca. 18 til 50 år. De 12 byer står tilsammen for 60 % af tilflytningerne fra andre kommuner, mens 40 % flytter til mindre byer og det åbne land. Interne flytninger Det samlede billede er, at de interne flytninger sker over korte afstande. Faaborg får mange tilflyttere fra Det maritime Sydfyn, Ringe får mange tilflyttere fra lokalområdet omkring byen osv. Tallene viser, at det ikke kun er byerne, der modtager tilflyttere fra de omkringliggende landområder, men også landområderne der modtager tilflyttere fra byerne. F.eks. modtager Det maritime Sydfyn 30 % af sine tilflyttere fra Faaborg, og motorvejsbåndet får 24 % af tilflytterne fra Ringe. Sammenhængen kan også belyses med, at 84 % af alle flytninger i Det maritime Sydfyn sker til Faaborg eller flytter internt i området. Det blå område Faaborg Brobyværk Det grønne område Korinth Det blå område Det blå område 51% 30% 1% 7% 3% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 3% 1% 0% 1% 0% 100% Faaborg 22% 64% 1% 5% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 100% Det grønne område Brobyværk 3% 4% 43% 16% 0% 5% 7% 15% 1% 0% 0% 1% 4% 1% 0% 0% 0% 100% Det grønne område 12% 13% 7% 38% 7% 1% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 7% 2% 1% 2% 1% 100% Korinth 13% 16% 0% 19% 39% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 5% 2% 2% 1% 1% 100% Forstadsområder Allested - Vejle 2% 2% 4% 4% 0% 47% 22% 5% 3% 0% 2% 0% 6% 0% 1% 1% 0% 100% Forstadsområder 2% 4% 4% 4% 0% 4% 27% 7% 12% 5% 13% 1% 8% 1% 2% 4% 1% 100% Nørre Broby 1% 2% 12% 11% 1% 8% 14% 45% 2% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 100% Nørre Lyndelse 2% 1% 1% 2% 1% 2% 16% 1% 55% 2% 7% 0% 5% 0% 1% 2% 1% 100% Rolfsted-Ferritslev 1% 1% 0% 1% 0% 1% 13% 1% 4% 54% 13% 1% 7% 1% 1% 3% 1% 100% Årslev 1% 0% 0% 1% 0% 0% 16% 0% 4% 3% 61% 0% 6% 1% 1% 3% 1% 100% Landbrugsområdet Gislev 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 47% 18% 8% 6% 7% 6% 100% Landbrugsområdet 2% 2% 1% 4% 1% 0% 3% 0% 2% 1% 2% 5% 46% 4% 8% 16% 2% 100% Motorvejsnær Kværndrup 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 4% 14% 47% 13% 9% 3% 100% Motorvejsnær 1% 2% 0% 3% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 5% 21% 9% 20% 24% 10% 100% Ringe 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 2% 19% 3% 8% 54% 5% 100% Ryslinge 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 2% 6% 12% 3% 17% 14% 40% 100% Alle delområder 13% 19% 2% 6% 3% 2% 4% 2% 3% 2% 5% 3% 12% 4% 4% 12% 3% 100% Interne fl ytninger fordelt på tilfl ytningsområde fra 2003 til Det blå område Faaborg Brobyværk Det grønne område Korinth Allested - Vejle Det blå område Det blå område 48% 18% 4% 14% 10% 4% 2% 3% 3% 1% 1% 1% 3% 3% 1% 1% 1% 12% Faaborg 36% 69% 5% 15% 23% 2% 2% 4% 3% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 21% Det grønne område Brobyværk 1% 0% 44% 6% 0% 7% 4% 15% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% Det grønne område 5% 3% 15% 31% 12% 5% 4% 6% 2% 1% 0% 1% 3% 2% 2% 1% 1% 5% Korinth 3% 3% 1% 10% 43% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 0% 1% 3% Forstadsområder Allested - Vejle 0% 0% 3% 1% 0% 44% 7% 3% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% Forstadsområder 1% 1% 6% 2% 0% 8% 19% 9% 11% 9% 8% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 3% Nørre Broby 0% 0% 13% 4% 1% 12% 7% 48% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% Nørre Lyndelse 1% 0% 1% 1% 1% 5% 12% 1% 54% 4% 5% 0% 2% 0% 1% 0% 2% 3% Rolfsted-Ferritslev 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 1% 2% 59% 5% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% Årslev 0% 0% 1% 1% 0% 1% 19% 0% 7% 9% 62% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 5% Landbrugsområdet Gislev 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 1% 48% 4% 6% 4% 2% 5% 3% Landbrugsområdet 2% 1% 3% 6% 4% 2% 7% 1% 6% 6% 4% 15% 37% 10% 16% 12% 7% 9% Motorvejsnær Kværndrup 1% 0% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 6% 5% 47% 11% 3% 4% 4% Motorvejsnær 0% 0% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 6% 7% 9% 17% 7% 12% 4% Ringe 1% 1% 2% 2% 1% 2% 4% 1% 5% 3% 6% 9% 23% 12% 27% 64% 22% 14% Ryslinge 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 7% 3% 3% 12% 4% 40% 3% Alle delområder 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Interne fl ytninger fordelt på frafl ytningsområde fra 2003 til Allested - Vejle Forstadsområder Forstadsområder Nørre Broby Nørre Broby Nørre Lyndelse Nørre Lyndelse Rolfsted-Ferritslev Rolfsted-Ferritslev Årslev Årslev Gislev Gislev Landbrugsområdet Landbrugsområdet Kværndrup Kværndrup Motorvejsnær Motorvejsnær Ringe Ringe Ryslinge Ryslinge Total Total 17

18 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Aldersfordelingen på tilfl yttere til forskellige boligtyper, Alle fl ytninger over kommunegrænsen (fra andre kommuner og indvandringer) Alle boligtyper Parcel/Stuehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Alder og boligvalg Forskellige boligtyper tiltrækker forskellige aldersgrupper. Etageboliger tiltrækker især unge fra ca. 18 til 25 år. Kun få seniorer og ældre vælger at flytte til en etagebolig. Tæt lav boliger tiltrækker jævnt gennem aldersgrupperne og vælges især af aldersgruppen over ca. 50 år. Parcelhuset vælges hyppigt af de helt unge tilflyttere og af aldersgruppen op til ca. 40 år, mens aldersgrupperne over ca. 40 år i mindre grad vælger parcelhuset. Boligtype og tilflytning Ser vi på, hvilke boligtyper, der skaber størst tilflytning udefra, så viser det sig, at parcelhusene har størst overskud på flytningerne over kommunegrænsen. Etageboligerne skaber et lille overskud af tilflyttere, mens tæt lav boligerne har underskud på flytningerne over kommunegrænsen. Ser vi på de interne flytninger, så mister parcelhusene og etageboligerne beboere på flytningerne inden for kommunen. Omvendt vinder tæt lav boligerne på de interne flytninger Alle til og frafl ytninger fordelt på boligtype samt på interne og eksterne fl ytninger Til y ere over kommunegrænsen Fra y ere over kommunegrænsen Interne l y ere Interne fra y ere Øvrige boligtyper Etageboliger Række-, kæde- og dobbelthuse Parcel/Stuehuse Samlet set er det især parcelhusene, der tiltrækker tilflyttere udefra, mens tæt lav boligerne især beboes af folk, der flytter internt i kommunen. Tallene tegner et billede, hvor unge familier udefra flytter til parcelhusene, som enten er nybyggeri eller huse, der bliver ledige, fordi beboerne er flyttet til en tæt lav bolig internt i kommunen. Tallene tegner dermed også billedet af en flyttekæde, hvor parcelhusene er vigtige for at tiltrække tilflyttere udefra, men tæt lav boligerne er vigtige for at skabe ledige parcelhuse. Nybyggede boliger og tilflytning Nybyggeri af boliger skaber tilflytning ude fra og sætter gang i de interne flytninger. Nye parcelhuse tiltrækker med en andel på 37 % flest tilflyttere udefra. Tæt lav boliger bebos af 28 % tilflyttere udefra, og etageboliger har en andel på 21 % tilflyttere udefra.

19 De udenlandske tilflyttere Der var i 2013 cirka indbyggere med udenlandsk baggrund i Faaborg-Midtfyn Kommune, svarende til 3,6 % af befolkningen. Andelen af udenlandske statsborgere varierer fra godt 5 % i Faaborg og Gislev og 4,5 % i Ringe til omkring 2-3 % i de øvrige byer. Ringe, Gislev og Faaborg har høj andel fra ikke vestlige lande (60-80 %), mens borgerne med statsborgerskab i vestlige lande udgør ca. halvdelen eller mere i de øvrige byer. Samtidig har flytninger til- og fra udlandet over hele perioden modvirket et stort samlet flytteunderskud. Der har i hele perioden været et overskud på vandringsbalancen på mellem 100 og 300 personer. I samme perioden har flyttebalancen i forhold til andre kommuner svinget mellem et overskud på 400 og et underskud på 300. Det er de sidste tre år, der har været underskud i den størrelseorden. Opgørelse gælder for både danske og udenlandske statsborgere samlet set. Udenlandske statsborgere udgør langt størstedelen af vandringsoverskuddet. 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Andel udenlandske statsborgere i byerne Omkring to tredjedele af tilflytterne med udenlandsk statsborgerskab kommer direkte fra udlandet, og ca. en tredjedel flytter til fra andre danske kommuner. 19

20 Pendling Pendlingen fra Faaborg-Midtfyn Kommune til andre kommuner er kendetegnet af, at ca pendler til Odense Kommune, ca pendler til Svendborg Kommune, ca. 790 pendler til Assens Kommune, ca. 630 pendler til Nyborg Kommune og ca. 350 pendler til Kerteminde Kommune. Antallet af pendlere til alle øvrige kommuner er under 200. Pendlingen til både Jylland og Sjælland er begrænset. Eksempel på pendlingen fra Årslev til arbejdspladser i sogne Pendlingen til Faaborg-Midtfyn Kommune fra andre kommuner er kendetegnet af, at ca pendler fra Odense Kommune, ca pendler fra Svendborg Kommune, 780 pendler fra Assens Kommune,ca. 600 pendler fra Nyborg Kommune og ca. 250 pendler fra Kerteminde Kommune. Antallet af pendlere fra alle øvrige kommuner er under 150. Ser vi detaljeret på pendlingen mellem sogne er mønstrene kendetegnet af, at der pendles over korte afstande. Eksempelvis er der kun få, der pendler til Trekantområdet fra Ringe, Årslev, Nr. Lyndelse og Rolfsted Ferritslev selv om byerne ligger godt placeret ved motorvejen. Køretiden på 45 til 60 minutter til byerne i Trekantområdet er tilsynelandende for lang for de fleste. Pendlingen fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Odense går hovedsageligt til arbejdspladser i den sydlige del af Odense og ind mod Odense bymidte. Tendensen ser ud til at vokse jo tættere på Odense pendlerne bor. Eksempelvis er der mange fra Årslev og Nr. Lyndelse, der pendler kort over kommunegrænsen til det sydlige Odense. Eksempel på pendlingen fra Faaborg til arbejdspladser i sogne Pendlingsmønstrene viser, at bosætningen i Faaborg- Midtfyn Kommune er stærk afhængig af, at der skabes arbejdspladser på Fyn og arbejdspladser i Odense Kommune i sædeleshed sammen med kommunens egne arbejdspladser. 20

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 1 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Befolkningsudviklingens Danmarkskort Befolkningsudvikling 2008-2010 Befolkningsprognose 2013-2023

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Sammen om nødvendige forandringer Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Program 18.30 Velkommen 18.40 Boligmarkedet uden for de større byer - yderområdernes udfordringer Thorkild

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Flytteanalyser og bosætning

Flytteanalyser og bosætning Flytteanalyser og bosætning Thomas Jensen, COWI (toje@cowi.dk) Aalborg, 19. juni 2014 1 Intro Lidt om mig selv Civilingeniør i byplanlægning Arbejder i COWI Aalborg: - Digitale kommuneplaner - Letbaner

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Fremtidens bosætningsmønstre og Kalundborg kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens bosætningsmønstre og Kalundborg kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens bosætningsmønstre og Kalundborg kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Læs mere

Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

De nye flyttemønstre og kravene for at blive et godt bosætningsområde. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

De nye flyttemønstre og kravene for at blive et godt bosætningsområde. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk De nye flyttemønstre og kravene for at blive et godt bosætningsområde Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik marts 2015 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger 14 De

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Seniorbosætning - et overset potentiale

Seniorbosætning - et overset potentiale Seniorbosætning - et overset potentiale KTC kredsmøde Holstebro den 27. februar 2015 Thomas Jensen, COWI 1 Intro Lidt om COWI 2 Intro Landdistriktsopgaver 3 KTC kredsmøde, 27. februar 2015 Bosætning og

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune Bosætningsanalyse - bearbejdet udgave af rapport Greve Kommune 2005 Indholdsfortegnelse: Resumé s. 5 Hvem flytter til Greve? s. 6 Hvorfor flytte til Greve? s. 7 Hvem flytter fra Greve? s. 8 Hvorfor flytte

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Hot at bo i provinsen. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Hot at bo i provinsen. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Hot at bo i provinsen Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1859 1872 1885 1898 1911

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER Kredskonference 9. kreds Rikke Lønne, udviklingskonsulent BL Den 4. marts 2017, LO-skolen Fremtidsstudiet Beboerdemokrati Effektivisering Fremtidens familie- og boformer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Godt liv på landet i fremtiden

Godt liv på landet i fremtiden Godt liv på landet i fremtiden Næstved kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere