Byrum i Taastrup Bymidte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrum i Taastrup Bymidte"

Transkript

1 Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte Byrum i Taastrup Bymidte Høje-Taastrup Kommune

2 Indhold Forord 3 Regulativ for facader og skilte i Taastrup Bymidte 4 Regulativets formål 4 Byrådets hensigt 5 Lovhjemmel 5 Smukke facader giver harmoni 6 Retningslinier for ombygninger Facader 6 Facaders udformning og ydre fremtræden 6 Vinduer og døre 8 Farver 9 Butiksfacader er en del af helheden 10 Retningslinier for ombygning Butiksfacader 10 Skilt med omtanke. Det ses 14 Generelle bestemmelser for skiltning i Bymidten 14 Skilte 14 Lysskilte og neonskilte 16 Udhængsskilte 16 Løse skilte Klapskilte 17 Flagstænger til reklamebrug 17 Henvisningsskilte 17 Lejlighedsvis skiltning 18 Tyverisikring 18 Markiser 19 Baldakiner 19 Inspiration til gadeudstilling 20 Gadeudstilling 20 Opstilling af caféborde- og stole 20 Stadepladser 21 Pladser og torve 21 Ansøgning om tilladelse 22 Kommissorium for Facade- og Skilterådet 22 Regulativets vedtagelse 23 Kort over hvor regulativet gælder 23 Kolofon Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte er udgivet af Høje-Taastrup Kommune, juli 2005 Ansvarlig: Anna Elise Rasmussen, Teknik- og Miljøcenter Design og produktion: Identitet & Design AS Fotos: Ludvigsen Foto, Kenn Thomsen, Peter Jørgensen og Høje-Taastrup Kommune Oplag: ekspl. Denne tryksag er Svanemærket. Licens nr EMAS og ISO godkendt

3 Forord Af Borgmester Anders Bak Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Erhvervsforening glæder sig over at kunne byde borgere og kunder velkommen til Taastrup Hovedgade. Den ombyggede hovedgade og de renoverede pladser markerer realiseringen af ønsket om en bedre og smukkere bymidte. Drømmen er realiseret, og efter mange års tanker og drøftelser er vi kommet til vejs ende i et givtigt samarbejde med borgerne i Taastrup, Taastrup Erhvervsforening og kommunen. I dag fremstår Taastrup Hovedgade i en moderne udformning og som et arkitektonisk helt gaderum, hvor belægningen strækker sig fra facade til facade. Nyt gadeinventar som bænke og belysning af høj kvalitet i en tidløs og moderne udformning medvirker til at skabe det nye byrum. Byrådet lægger stor vægt på forskønnelse af bymidten. Dette kan kun lykkes ved et fortsat godt samarbejde mellem private ejere af ejendommene langs Taastrup Hovedgade og kommunen. De offentlige byrum er omgivet af bygninger, som er byrummets vægge. For at byrummet kan blive smukt, skal både væggene, gulvet og møblerne have en høj kvalitet. Byrådet ønsker at styrke en forskønnelse af facader og skiltning i bymidten. Med denne facade- og skiltevejledning Byrum i Taastrup Bymidte lægges der op til et samarbejde mellem bymidtens bygningsejere og kommunen med det klare mål at udvikle og bevare Taastrup Bymidte som et smukt og attraktivt miljø til glæde for byens borgere, de butiksdrivende og bymidtens kunder. Byrådet har vedtaget Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte i maj 2005 som tillæg til lokalplan 1.56, der gælder for Taastrup Bymidte. Byrum i Taastrup Bymidte er udarbejdet som en vejledning til regulativet og indeholder regulativets tekst samt gode eksempler på facaderenoveringer og skiltning. Byrum i Taastrup Bymidte skal være med til at inspirere bygningsejerne og de forretningdrivende til at forskønne facaderne og skiltningen, så bymidten fortsat kan udvikle sig. Forord Byrum i Taastrup Bymidte 3

4 Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte Tillæg til lokalplan 1.56 Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det område som er vist på kortet side 23. Regulativets formål Facade- og Skilteregulativet for Taastrup Bymidte skal være med til at gøre det fysiske miljø vores uderum smukkere og ved ombygning og nybygning at højne det visuelle miljø. Regulativet gælder for Taastrup Bymidte og er bilag til lokalplan Området er afgrænset af Vesterparken og Østerparken, mod nord af Stationsforpladsen og mod syd af Skolevej og Høje Taastrup Vej. Et facade- og skilteregulativ skal sikre et helhedspræg, så den visuelle sammenhæng i gadebilledet styrkes. Samtidigt skal regulativet sikre, at arkitektoniske værdifulde facader og bygningsdetaljer bevares ved skiltning og ombygning af facaderne. Regulativet skal sikre, at udvendigt synlige bygningsændringer foretages på en sådan måde, at den enkelte bygnings arkitektoniske udtryk styrkes. 4 Byrum i Taastrup Bymidte Regulativets formål

5 Et kig ned ad Taastrup Hovedgade. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer a Byrådets hensigt Facade- og Skilteregulativet er tænkt som en inspirationskilde og en vejledning for de erhvervsdrivende og borgerne i bymidten. Regulativet skal bruges som et redskab i det daglige arbejde for de personer, der skal administrere regulativets bestemmelser. Disse bestemmelser skal sikre Byrådet som godkendende myndighed, at alle facadeændringer og skiltesager administreres ud fra et fælles grundlag. Regulativet skal fremme en individuel facade- og skilteløsning, der passer til den enkelte bygning. En individuel løsning vil samtidig betyde, at der opstår en variation og idérigdom i gadebilledet. Derfor er bestemmelserne søgt udformet således, at mulighederne for individuelle løsninger er holdt åbne. Nye tider må gerne sætte deres spor på husene og deres facader, men inden for eksisterende proportioner, ligesom nye former for udsmykning kan præge facaderne, når det sker med tilpas hensynstagen til husets arkitektur, dets detaljer og til helheden. Lovhjemmel Lovgrundlaget for skilteregulering findes i planloven og byggeloven. Desuden kan der stilles krav efter vejlovgivningen. I medfør af planloven 15 kan skilte reguleres gennem lokalplaner. Byrådets hensigt Byrum i Taastrup Bymidte 5

6 Eksempel på en bygning, der i sin arkitektur og sit formudtryk er nutidig.taastrup Hovedgade 54. Smukke facader giver harmoni Retningslinier for ombygninger Facader Ubevist føler vi os godt tilpas i smukke omgivelser. Specielt i byer, hvor husenes facader er afstemt efter hinanden og hvor materialevalg og farver harmonerer med gadens andre huse og hvor vinduer og døre er tilpasset arkitektonisk. Ved ombygning er det vigtigt at tænke i kvalitet, og at husets facade skal ses som en helhed fra gadeniveau til tag. På den måde skabes endnu bedre rammer for fremtidens bymiljø. Facaders udformning og ydre fremtræden En facade skal ved ombygning eller nyopførelse være i harmoni med den eksisterende bebyggelse. Ved huludfyldning skal mål som gesimshøjde, taghøjde og bygningsbredde underordne sig de eksisterende bygningers mål. Hvad angår materiale og farvevalg skal der vælges materialer og farvesætning, der harmonerer med gadens eller områdets øvrige huse. Facadebeklædning på dele af facaden må ikke anvendes. Facaderne skal enten fremstå i blank mur, pudsede, malede eller som filsede, berappede og vandskurede mure. Opføres en bygning i en husrække eller i et område med disharmoniske bygninger, som helt er ude af proportion og ude af sammenhæng med den oprindelige lokale byggetradition, skal det tilstræbes at genskabe det oprindelige anslag, hvad angår skala og størrelse på bygningen, konstruktionsprincipper samt materiale- og farvevalg. Desuden skal bygningen i sin arkitektur og sit formudtryk være nutidig og ikke en efterligning af tidligere tiders formudtryk. En facade skal kunne opfattes som en helhed fra sokkel til tag. Facaden må ikke skæres over af baldakiner og skiltebånd eller helt dækkes af disse, idet facaden skal kunne ses i sin fulde udstrækning, hvor skiltningen indgår som en naturlig helhed af facaden. 6 Byrum i Taastrup Bymidte Facader

7 Før Facaden er renoveret. De helrudede vinduer er udskiftet med opsprossede vinduer og den faste baldakin er fjernet, så facaden igen kan opfattes i sin helhed. Taastrup Hovedgade 83. Facader Byrum i Taastrup Bymidte 7

8 Butiksvinduernes format er tilpasset formatet på vinduerne på 1. sal. Kalundborg. Vinduer og døre Vinduer og døre skal danne en harmonisk rytme i facaden og markere facadens lodrette og vandrette linier. Ved vinduesudskiftning skal nye vinduer have de samme mål og opdelinger som de oprindelige vinduer, som indgik i facadens proportionering. Eksisterende vinduer af træ erstattes ved udskiftning af trævinduer. Vinduerne var tidligere, bortset fra butiksfacadens vinduer, fagdelte og deres opsprosninger gav et levende samspil med murfladens tungere udtryk. Ofte opleves facaden tom og udtryksløs, fordi de oprindelige vinduer er udskiftet med nye helrudede vinduer uden opdeling. Vinduerne i stueetagen, butiksvinduerne, skal i format og opdeling tilpasses facadens proportioner og husets arkitektur. Der bør formmæssigt være en sammenhæng mellem stueetagens butiksvinduer og de øvrige etagers vinduer. Et eksempel på en formmæssig sammenhæng mellem butiksvinduerne og de øvrige etagers vinduer. Køge. 8 Byrum i Taastrup Bymidte Facader

9 En lys teglrød facade. Bemærk vinduernes elegante opsprosning og skiltning. Køge. Farver Ved valg af farver til en bygning er det vigtigt at betragte en bygning som en helhed, hvor alle farver er afstemte efter hinanden i tone og styrke. Når der vælges farver, og især til store flader, skal man være opmærksom på, at der er stor forskel på at se farven som farveprøve, og så se farven på hele facaden. Hovedreglen er, at farven skal nedtones meget, når den kommer op i fuld størrelse. En selvstændig farvesætning af butiksfacaderne bør undgås, da det bevirker, at facaden bliver skåret over. Der skal ansøges om ændring af farvesætning på facaderne. Facader Byrum i Taastrup Bymidte 9

10 Et fint eksempel på en renoveret facade. Taastrup Hovedgade 87. Butiksfacader er en del af helheden Retningslinier for ombygninger Butiksfacader Vi skal ikke nødvendigvis tilbage til de gode gamle dage, når butiksfacaden skal renoveres. Men det er en god idé at genopdage husets oprindelige kvaliteter. Huset skal kunne ses som en smuk helhed fra sokkel til kvist. Det er ikke nødvendigvis de prangende butiksfacader, der pirrer kundernes nysgerrighed. Se hvordan det kan gøres før og efter. Butiksfacader En facade skal kunne opfattes som en konstruktiv helhed fra sokkel til tag. Men mange butiksindretninger behandler stueetagen som en selvstændig enhed uden sammenhæng med den øvrige del af bygningen. Oftest er der ved ombygninger af butiksfacader brugt uheldige facadebeklædninger samt aluminiumskassetter og træbeklædninger. Mange butiksfacader har sammenhængende vinduesbånd og store udstillingsvinduer i stueetagen. Dette skal undgås, da det bevirker, at facaden bliver skåret over, så bygningen kommer til at svæve og dermed visuelt ingen forbindelse har til terræn. Det er vigtigt, at den oprindelige sammenhæng mellem butiksetagen og resten af facaden genskabes ved ombygning. En del butikker og især supermarkeder lukker af ud mod fortov og gade ved at tilklæbe hele vinduesarealet. Resultatet bliver nogle tomme gabende huller og en ligegyldig facade, som ikke er et aktiv for en bymidte. Butiksvinduer må ikke være permanent tildækkede, men skal indrettes med skiftende udstillinger. Ruderne skal være gennemsigtige, og der må ikke isættes glas med spejlvirkning. 10 Byrum i Taastrup Bymidte Butiksfacader

11 Et eksempel fra Nykøbing Falster på en facade, der danner en smuk helhed. Bemærk den diskrete skiltning på vinduesglasset og den stemningsfulde gadeudstilling. Butiksfacader Byrum i Taastrup Bymidte 11

12 Før Et fint eksempel på en facade- og skilterenovering. Nykøbing Falster. Før Huset kan igen opfattes som en helhed, hvor butiksfacaden er i harmoni med den øvrige del af facaden. Nykøbing Falster. 12 Byrum i Taastrup Bymidte Butiksfacader

13 Før Før En vellykket facaderenovering efter at den faste baldakin er fjernet. Nykøbing Falster. Butiksfacader Byrum i Taastrup Bymidte 13

14 En let og elegant facadeskiltning med påmalede bogstaver. Køge. Skilt med omtanke. det ses Generelle bestemmelser for skiltning i bymidten Skilte skal vise vej, og der er rigtig mange muligheder for udformning, farver og individuel tilpasning. Den rigtige skilteløsning kan være med til at underbygge helhedsindtrykket af den smukke og harmoniske facade. Her kan du læse om facadeskilte, lysskilte, udhængsskilte og meget mere. Skilt med omtanke. Det ses. Skilte Facadeskilte skal placeres på bygningens hovedfacade. Skilte bør begrænses i størrelse og udføres under hensynstagen til facadens opdeling og bygningens karakter og arkitektur. Skiltning skal være informativ og må indeholde navn på indehaver, butikkens navn eller branche. Er der tradition for anvendelse af logo eller bomærke, kan der skiltes med dette. Desuden kan der skiltes med varekategorier. Skiltning skal normalt ske ud for stueetagen. Placering af skilte for forskellige firmaer på samme facade skal samordnes, så der opnås en helhedsvirkning. Skiltning skal tilpasses facadens opdeling, dens vindues- og dørformater. Skiltningen må ikke dække over arkitektoniske elementer som gesimser, gesimsbånd og lignende. Skiltningen må ikke have karakter af facadebeklædning, der dækker over store dele af murfladen, eksempelvis murpiller. Skiltebånd skal følge facadens opdeling og bør kun spænde over butiksvindue eller butiksvindue og dør. Skiltebånd bør ikke spænde over hele butiksfacadens længde. Skiltefladen skal i farve og materialevalg harmonere med bygningen og være en del af facaden. Skiltningens højde skal afpasses efter facaden, men ingen skiltning må have en større højde end 0,60 meter. 14 Byrum i Taastrup Bymidte Skilte

15 Eksempler på skiltning med opsatte enkelt bogstaver. Skiltning med slogans eller anden form for reklameagtig tekst er ikke tilladt. Skiltning må ikke placeres over taghøjde eller på gavlfacader. Der kan skiltes på gavlfacader ud for stueetagen, når gavlfacaden er en del af en butiksfacade. Der må ikke skiltes på altan-rækværker. Belysning af og på skilte må ikke være til gene for naboer eller færdsel. Skiltning må ikke have form som laserlys, der kastes på facade eller fortov. Lodrette skilte kan opsættes på murpiller mellem vinduer og døre. Skiltet må ikke udgøre mere end to-tredje del af murpillens bredde og to-tredje del af højden. Der kan skiltes med påmalede bogstaver eller med opsatte enkelt bogstaver på facaden, eventuelt belyst af lamper eller spotlights. Skiltning til virksomheder, der ikke er placeret i stueetagen, kan placeres i vinduesarealerne som enkelt bogstaver, der klæbes eller males på rudeglasset. Mindre skilteplader kan placeres bag ruden. Enkelt bogstaver eller skilteplader må max. være 0.2 meter i højden. Der kan opsætte 2 stk. reklamevimpler per butiksenhed, der fastgøres på butiksfacaden. Der kan ikke opsættes bannere på butiksfacaderne, heller ikke i forbindelse med en midlertidig skiltning. Der kan ikke opsættes plakatreklamer på parkeringsarealer. Al skiltning og reklamering skal fjernes ved forretningens ophør. Skilte Byrum i Taastrup Bymidte 15

16 Et elegant og let udhængsskilt. Køge. Eksempler på lysskilte og neonskilt med bøjede bogstaver. Lysskilte og neonskilte Lysskiltet kan være udformet som et facadeskilt, løse bogstaver eller et udhængsskilt. Et smukt lysskilt har en dæmpet belysning, der ikke virker blændende, og hvor det er skilteteksten og logo, der står med lys. Lysskilte skal med hensyn til placering og størrelse følge de samme retningslinier der er fastsat for facadeskilte og udhængsskilte. Lysskiltet skal udformes som et afskærmet skilt, hvor det er skilteteksten og logo, der står med lys. Lysskiltets armaturkasse bør gives så lille en dybde som muligt, således at armaturkassen ikke virker dominerende. Lysskiltet kan være udformet med lys bag udstandsede bogstaver, kaldet corona-belysning. Lysskiltet kan udføres som neonskilt med bøjede neonbogstaver. Udhængsskilte Udhængsskiltet er et supplement til den øvrige skiltning og skal betragtes som et signal, der skal fange opmærksomheden i et gadeforløb, hvor det ses over x-perspektiv. Udhængsskiltet er ofte et laugsskilt, et symbol eller logo for den pågældende butik eller butikskæde. Udhængsskiltet kan være udformet som et lysskilt, og her gælder de samme bestemmelser, som beskrevet i afsnittet om lysskilte. Placering af udhængsskilte for forskellige virksomheder skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning, og skiltene må ikke placeres for tæt, så de er til gene for hinanden. Udhængsskiltets størrelse må ikke overskride 0,8 m 2. Skiltet må ikke have et fremspring på mere end 1 meter fra facaden og skal være placeret vinkelret på denne og mindst 2,80 meter over terræn. 16 Byrum i Taastrup Bymidte Skilte

17 Et elegant og let udhængsskilt. Køge. Eksempler på lysskilte og neonskilt med bøjede bogstaver. Lysskilte og neonskilte Lysskiltet kan være udformet som et facadeskilt, løse bogstaver eller et udhængsskilt. Et smukt lysskilt har en dæmpet belysning, der ikke virker blændende, og hvor det er skilteteksten og logo, der står med lys. Lysskilte skal med hensyn til placering og størrelse følge de samme retningslinier der er fastsat for facadeskilte og udhængsskilte. Lysskiltet skal udformes som et afskærmet skilt, hvor det er skilteteksten og logo, der står med lys. Lysskiltets armaturkasse bør gives så lille en dybde som muligt, således at armaturkassen ikke virker dominerende. Lysskiltet kan være udformet med lys bag udstandsede bogstaver, kaldet corona-belysning. Lysskiltet kan udføres som neonskilt med bøjede neonbogstaver. Udhængsskilte Udhængsskiltet er et supplement til den øvrige skiltning og skal betragtes som et signal, der skal fange opmærksomheden i et gadeforløb, hvor det ses over x-perspektiv. Udhængsskiltet er ofte et laugsskilt, et symbol eller logo for den pågældende butik eller butikskæde. Udhængsskiltet kan være udformet som et lysskilt, og her gælder de samme bestemmelser, som beskrevet i afsnittet om lysskilte. Placering af udhængsskilte for forskellige virksomheder skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning, og skiltene må ikke placeres for tæt, så de er til gene for hinanden. Udhængsskiltets størrelse må ikke overskride 0,8 m 2. Skiltet må ikke have et fremspring på mere end 1 meter fra facaden og skal være placeret vinkelret på denne og mindst 2,80 meter over terræn. 16 Byrum i Taastrup Bymidte Skilte

18 Markise af lærred og i en lys farve. Lejlighedsvis skiltning Der kan være behov for lejlighedsvis skiltning ved f.eks. udsalg eller en årstidsbestemt udstilling. En enkelt form for skiltning er oftest opklæbningsskilte på vinduer. Kravet til denne form for skiltning er, at den skal tilpasses vinduets form og butikkens hovedskiltning. Den lejlighedsvise skiltning kan have form af opklæbede eller påmalede tekster på selve butiksruden. Vinduesarealet må ikke tildækkes af den lejlighedsvise skiltning. Tyverisikring Visse butikkers varesortiment gør det nødvendigt at sikre sig mod tyveri eller rudeknusning. En tyverisikring af udstillingsvinduer skal respektere facadens opdeling, udseende og karakteren af udstillingsvinduet, så butikken efter lukketid fremtræder levende. Der kan opsættes gitre efter lukketid foran vindue eller dør. Gitteret skal opsættes på vindueskarm eller dørkarm og have en åben karakter, så der fortsat er indblik til butikken. Der kan opsættes jalousigitter på den indvendige side af vindue og dør. Gitteret skal have en åben karakter, så der fortsat er indblik til butikken. 18 Byrum i Taastrup Bymidte Skilte

19 Eksempler på markiser, der er afpasset efter bygningens opdeling og formater på døre og vinduer. Markiser Af vejrmæssige årsager er der behov for at kunne afskærme udstillingsvinduerne eller at kunne overdække arealet foran disse. Markiserne giver i høj grad et afvekslende gadebilled, hvor butikkernes individuelle præg kan understreges ved markisernes forskellige form og farve. Markiser skal i hvert enkelt tilfælde afpasses efter bygningens opdeling, formater på døre og vinduer samt facadens farve. Markiser skal være udført af lærred eller stoflignende materiale og i lys farve. Markisedugen skal friholdes for skrift og reklamer. Markisedugens tunge kan dog benyttes til skiltning. Markiser skal kunne rulles ind efter normal åbningstid. Forskellige firmaers markiser på samme facade skal samordnes, så der opstår en helhedsvirkning. Markisers underkant skal være mindst 2,20 meter over terræn og udfaldet må maksimalt være 2 meter. Baldakiner Det er ikke tilladt at opsætte faste baldakiner, der opsættes på en rammekonstruktion. Ved facaderenovering er det ikke tilladt at genopsætte baldakiner. Hvor der er eksisterende baldakiner, må skiltningen ikke finde sted på facaden over baldakinen. Hvor der er eksisterende baldakiner skal skiltningen placeres på kanterne af baldakinen. Skiltes der på baldakinens front, må højden på skiltet ikke overskride højden på fronten. Skilte under samme baldakin skal have samme størrelse. Underkant af skilt skal have en afstand af 2,20 meter over terræn. Markiser, Baldakiner Byrum i Taastrup Bymidte 19

20 Caféliv på Taastrup Hovedgade. Inspiration til gadeudstilling Gadeudstilling Taastrup Hovedgade skal sprudle af liv. Vi skal kunne færdes i Bymidten og få inspiration og masser af oplevelser. Og vi skal kunne gå på fortovet uden at falde over stativer, skilte m.v. Derfor har vi udarbejdet nogle enkle rammer for, hvordan gadeudstillinger skal løses. Der skal være plads til os alle. Det er vigtigt, at butikkerne tænker på kvaliteten, når de udstiller i gaderummet. Udstillingsstativer, udstillingsborde og trådkurve skal være af høj kvalitet. Simple trådkurve, eksempelvis plastikkurve, skal undgås, ligesom udstilling af varer direkte på træpaller og i transportburer skal undgås. Gadeudstillinger skal være af høj kvalitet, så de har et udtryk, der i kvalitet svarer til Taastrup Hovedgades gaderum og dets inventar som pullerter, bænke, papirkurve og belysningsstandere. Der kan etableres en 1 meter bred zone langs butiksfacaderne på Taastrup Hovedgade til udstillingsformål. Forudsætning for etablering af den max. 1 meter brede zone er, at Taastrup Hovedgades gangzoneareal har en fri bredde på mindst 1,50 meter. Gangzonearealet er arealet med de store betonfliser og måles fra butikkernes udstillingszone til pullert/papirkurv. Hvor der på Taastrup Hovedgade ikke er mindst en 1,50 meter fri gangzone, indskrænkes zonen til udstillingsformål. Opstilling af caféborde- og stole I forbindelse med restauranters og caféers udeservering, kan der opstilles løse borde og stole samt parasoller o.l. på Taastrup Hovedgade på arealer foran restauranters eller caféers facader, når gangzonearealet har en bredde så dette er muligt. 20 Byrum i Taastrup Bymidte Gadeudstilling

21 Taastrup Hovedgade skal sprudle af liv og give os inspiration og oplevelser. Facade Facade Udstillingszone Min. gangbredde Gangzone Udeserveringszone Min. gangbredde Gangzone Facade- og Skilterådet skal godkende opstilling af caféborde og caféstole, parasoller o.l., når disse opstilles uden for den 1 meter brede zone langs facaden. Opstillingen for udeservering kan ske foran restauranters og caféers facader på Taastrup Hovedgade, hvor der min. er en 1,50 meter fri gangzone for fodgængere. Gangzonearealets bredde måles fra zonen for udeservering til pullert/papirkurv. Borde og stole samt parasoller o. l. skal være af høj kvalitet, så disse i udtryk svarer til Taastrup Hovedgades gaderum og dets inventar. Borde, stole o.l. skal efter caféernes og restauranternes åbningstid fjernes fra det offentlige rum. Stadepladser Der kan efter Facade- og Skilterådets nærmere anvisning opstilles mobile stadepladser i gadearealet samt på torve og pladser inden for bymidten. De mobile stadepladser kan opstilles inden for et nærmere angivet tidsinterval og skal fjernes uden for det angivne tidsinterval. Pladser og torve Foreninger, sammenslutninger og humanitære organisationer kan efter Facade- og Skilterådets nærmere anvisning opstille mobile stader i gadearealet samt på torve og pladser inden for bymidten. De mobile stadepladser kan opstilles inden for et nærmere angivet tidsinterval og skal fjernes uden for det angivne tidsinterval. Gadeudstilling Byrum i Taastrup Bymidte 21

22 Ansøgning om tilladelse Ved alle facadeændringer, ved nyskiltning og opsætning af markiser skal der på forhånd søges om godkendelse hos Teknik- og Miljøcenter, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Derved kan bygherren sikre sig, at der ikke udføres tiltag i strid med foreliggende lokalplaner og dette regulativ med deraf følgende fejlinvesteringer for ejere og lejere. Opstilling af caféborde- og stole skal der søges om godkendelse hos Teknik- og Miljøcenter. Gadeudstilling, der ligger ud over den 1 meter brede butiksudstillingszone, skal der på forhånd søges om godkendelse hos Teknik- og Miljøcenter. Proceduren er, at der fremsendes tegninger (plantegninger i mål 1:100 eller 1:50, facadetegninger i mål 1:50 eller 1:20, detailtegninger i mål 1:20 eller 1:10) samt beskrivelse af det påtænkte arbejde. Beskrivelsen bør indeholde materiale- og farvebeskrivelse og eventuel fotos af eksisterende forhold. Ved mindre tiltag som farveskift eller enkle skilteopsætninger er sagsbehandlingen ganske kort. Mere komplicerede ombygninger indgår derimod i den almindelige sagsbehandling. Alle ansøgninger vurderes i forhold til gældende lovgivning og dette regulativ. Såfremt ansøger og Teknik- og Miljøcenter ikke kan blive enige om, hvilke løsninger der er de rette, kan sagen indbringes for Facade- og Skilterådet. I rådets møder deltager en medarbejder fra Teknik- og Miljøcentret som sekretær for rådet. Rådet fungerer som rådgiver for Plan- og Miljøudvalget. Kommissorium for Facadeog Skilterådet Facaderådet består af foreninger og interesseorganisationer, der har stor interesse for bymidtens udvikling og forskønnelse. Facaderådet består af i alt 7 medlemmer, der nedsættes af Byrådet, og dets funktionsperiode følger Byrådets valgperiode. Af de 7 medlemmer vælger Taastrup Erhvervsforening 4 medlemmer, Høje-Taastrup Kommunes Erhvervsråd vælger 1 medlem, Byhistorisk Arkiv og Samling vælger 1 medlem og endelig vælger Høje Taastrup Turistforening 1 medlem. Til Facaderådet kan tilknyttes en særlig arkitektkyndig, som vælges for et år ad gangen. Det er Facaderådets opgave at arbejde for en stadig forbedring af bymidten, så facader og skiltning kan blive kønnere, mere harmoniske og sammenhængende. Ligeledes er det Facaderådets opgave at muliggøre, at Taastrup Hovedgade, dens pladser og torve kan blive til levende samlingspunkter for Taastrups borgere. Facaderådet forelægges ansøgninger om brugen af bymidtens pladser og torve samt af de forarealer, der ligger ud over den 1 meter brede udstillingszone langs butiksfacaderne. Der erlægges en afgift for brug af bymidtens pladser og torve samt bymidtens gadeareal, der ligger ud over 1 meter zonen. Byrådet opkræver en afgift for brug af byens pladser og torve samt bymidtens gadeareal, der ligger ud over 1 meter zonen langs facaden. Facaderådet har indstillingsret over afgifternes anvendelse efter retningslinier, som er fastlagt af Byrådet. Grundlaget for Facaderådets arbejde er Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte, der er bilag til lokalplan 1.56 for Taastrup Bymidte. Regulativet for Facader og Skilte indeholder bestemmelser om facaders og skiltningers udformninger. Facade- og Skilterådet får forelagt alle facader- og skiltesager, der er omhandlet af Regulativet for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte. Der aftales en arbejdsdeling mellem Teknik- og Miljøcentret, således at Teknik- og Miljøcentret administrativt behandler mindre sager efter regulativets retningslinier. Ansøgning om dispensation fra Facade- og Skilteregulativet forelægges til godkendelse i Plan- og Miljøudvalget. Facaderådet vejleder de handlende i bymidten om hensigtsmæssig facadeudformning og gadeudstilling. Teknik- og Miljøcentret er sekretariat for Facaderådet. Regulativets vedtagelse Regulativ for Skilte og Facader i Taastrup Bymidte, bilag til lokalplan 1.56, er vedtaget af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune den 24. maj Anders Bak borgmester Jacob Nordby teknisk direktør 22 Byrum i Taastrup Bymidte Ansøgning

23 Kortet viser regulativets afgrænsning Vestervej Gasværksvej Pilevej Vesterparken Ahornvej Fredensvej Taastrup Hovedgade Skolevej Vesterparken Taastrup Hovedgade Østerparken Vinkelvej Parkvej Østerparken Dorphs Alle Elme Alle Lindevej Tillæg til lokalplan 1.56 Regulativ for Skilte og Facader i Taastrup Bymidte er gældende inden for det område, som er vist på kortet og omfatter følgende ejendomme samt alle parceller, der efter 29. april 2005 udstykkes fra disse ejendomme: 5ab, 5ac, 5ah, 5ax, 5d, 5dq, 5dæ, 5e ejerlejlighed fra nr.1 til og med nr. 7, 5kn, 5kp, 5n, 5ø samt del af 5f og 5 hg. 6ab, 6ac, 6ad, 6ag ejerlejlighed fra nr. 1 til og med nr. 4, 6ah, 6ai, 6al, 6am, 6ao med grund og bygning, 6aq, 6ar ejerlejlighed fra nr. 1 til og med nr. 3 samt fra nr. 5 til og med nr. 6, 6as ejerlejlighed fra nr. 1 til og med nr. 64, 6au, 6az, 6aæ, 6b ejerlejlighed fra nr. 1 til og med nr. 7, 6bf, 6bm, 6bn, 6bo, 6bp ejerlejlighed fra nr. 1 til og med nr. 4, 6br, 6bs, 6bz, 6bæ, 6c, 6ca, 6ce, 6ch, 6ci, 6cn, 6cp, 6cq, 6cæ, 6da, 6de, 6dr, 6dx, 6dy, 6dz, 6e, 6ea, 6eb, 6ec, 6ee, 6ef, 6eg, 6ek ejerlejlighed fra nr. 1 til og med nr. 6, 6f, 6ff, 6fp, 6ft, 6gc, 6gi, 6gt, 6gu, 6gæ, 6ha, 6hc, 6hn, 6i, 6id, 6ie, 6k, 6ka, 6l, 6m, 6mu, 6n, 6np, 6nø, 6o, 6od, 6on, 6oo, 6op, 6oq, 6or, 6os, 6ot, 6ou, 6ox, 6oy, 6oz, 6oæ, 6oø, 6p, 6pa, 6pc, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6x, 6y, 6z, 6æ, 6ø, 6aa, 7al, 7am, 7an, 7ao, 7ap, 7aq, 7ay, 7aø, 7bb, 7be, 7bs, 7bu, 7cb, 7g, 7lg samt del af 149, 125a, 142a, 6a, 7bd, 7cn, 7di, 7dq. Alle Taastrup-Valby by, Taastrup-Nykirke 7e, 7i, 7k, 7m samt del af aæ, cm alle Taastrup-Valby by, Rønnevang. Regulativets afgrænsning Byrum i Taastrup Bymidte 23

24 Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte Byrum i Taastrup Bymidte Høje-Taastrup Kommune

Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte Tillæg til lokalplan 1.56

Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte Tillæg til lokalplan 1.56 Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte Tillæg til lokalplan 1.56 Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 med senere ændringer) fastsættes følgende

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DDO, COWI. Lokalplan Stationær stadeplads på Dorphs Allé Taastrup

DDO, COWI. Lokalplan Stationær stadeplads på Dorphs Allé Taastrup Fredensvej Taastrup Hovedgade Dorphs Alle Østerparken DDO, COWI Lokalplan 1.56.8 Stationær stadeplads på Dorphs Allé Taastrup Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.56.8 Indhold: Redegørelse Indledning 3 Områdets

Læs mere

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Formål Formålet med dette reviderede regulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Birkerødbymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder...

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder... Indholdsfortegnelse Bygningers ydre fremtræden...1/25 Facader og skilte...2/25 Generelle rammer...7/25 Grundstørrelser i boligområder...8/25 Individuel udvendig teknik...9/25 Opholdsarealer...10/25 Parkeringsarealer...12/25

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... l Indledning... 3 1. Vejledning... 6 1.1. Facadeudformning... 6 1.2. Vinduer... 8 1.3. Kviste og ovenlysvinduer... 10 1.4. Markiser og baldakiner... 12 1.5. Facadeskilte...

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade Lokalplan nr. 82 for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Bebyggelsen i området mellem Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/28 Generelle rammer...2/28 Bygningers ydre fremtræden...3/28 Detailkort farveplancher...6/28 Facader og skilte i centerområder...7/28 Farveplanche

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

FÆLLES KOMMISSORIUM FOR FACADERÅD I GULDBORGSUND KOMMUNE.

FÆLLES KOMMISSORIUM FOR FACADERÅD I GULDBORGSUND KOMMUNE. + FÆLLES KOMMISSORIUM FOR FACADERÅD I GULDBORGSUND KOMMUNE. Guldborgsund Kommune vedtog på et møde d. 4. januar 2007, at Nykøbing Falster Facaderåd skulle fortsætte sit virke i den nye storkommune som

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune Regulativ for benyttelse af gadeareal i Hjemmel for bestemmelserne i dette regulativ findes i Lov om offentlige veje 102, og i Lov om private fællesveje 66. Regulativet omfatter offentligt tilgængelige

Læs mere

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade Tillæg nr. 1 til Regulativ for vej og gade i Odder bymidte - 1. udgave Sivegadestrækningen fra Torvet til Polititorvet samt den sydlige del af Aabygade gågade sivegade Polititorvet Odder Kommune 2006 Teknisk

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 233 for et område ved Ebberød I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastlægges følgende bestemmelser

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE 3 Fælles spilleregler er nødvendige! Dette regulativ for brug af gågadearealet er vedtaget på mødet i Teknik og Forsyningsudvalget den 03.08.09. Udarbejdelsen

Læs mere

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser Punkt 14. Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser 2015-012773 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser endeligt.

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

DESIGNMANUAL FOR GLADSAXE KOMMUNE. Butik

DESIGNMANUAL FOR GLADSAXE KOMMUNE. Butik DESIGNMANUAL FOR GLADSAXE KOMMUNE Butik JANUAR 1998 INDHOLD FORORD 3 GLADSAXE KOMMUNE, NU OG I FREMTIDEN 4 BAGSVÆRD BYMIDTE 6 SØBORG TORV 8 SØBORG HOVEDGADE SYD 10 FACADERENOVERING 12 SKILTNING 18 BYUDSTYR

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget 11 05 2016 Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og Industriområdet 208 i Haverslev

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr. 8.19. Lokalplan for centerområdet i Øster Hurup. herunder bestemmelser for facader & skilte

HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr. 8.19. Lokalplan for centerområdet i Øster Hurup. herunder bestemmelser for facader & skilte HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr. 8.19 Lokalplan for centerområdet i Øster Hurup herunder bestemmelser for facader & skilte HADSUND BYRÅD JANUAR 2001 Hvad er en lokalplan? Planloven fra 1994 indeholder bestemmelser

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus..

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus.. Indholdsfortegnelse SIDE Lokalplan nr. 071 Redegørelse Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold, Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/19

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/19 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/19 Generelle rammer...2/19 Grundstørrelser i boligområder...3/19 Bygningers ydre fremtræden...5/19 Detailkort farveplancher...7/19 Oversigtskort farveplancher...8/19

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 LOKALPLAN FOR KULTURMILJØ I BYMIDTEN C5 August 2005 HVAD ER EN LOKALPLAN? Den kommunale planlægning består af to plantyper: kommuneplaner og områdeplaner (lokalplaner).

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr. 79. for et område imellem og på begge sider af Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé samt Pile Allés østside nord for Vesterbrogade

Lokalplan nr. 79. for et område imellem og på begge sider af Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé samt Pile Allés østside nord for Vesterbrogade Lokalplan nr. 79 for et område imellem og på begge sider af Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé samt Pile Allés østside nord for Vesterbrogade November 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Forhusene

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere