Stress og depression. Casper J. Wagner Arbejdsskadestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress og depression. Casper J. Wagner Arbejdsskadestyrelsen"

Transkript

1 1

2 Overskrifter fra dagspressen Antallet af stressede europæere i stigning. Mellem 50 og 60 procent af alle tabte arbejdsdage i unionen (EU) kan nu forbindes med stress (JP ) Flere kvinder med depression i Depression på grund af stress vil ramme flere kvinder end mænd i fremtiden (JP) Danskerne har de skrøbeligste sind i verden Danmark fører an i en ny global udvikling, hvor store dele af arbejdsstyrken slides ned af sin egen psyke (Pol ) Folketinget drøfter i disse dage en reform af førtidspensionen, og ifølge medierne foreslår regeringen, at ingen under 40 år skal kunne modtage førtidspension. De skal i stedet igennem et udviklingsforløb med psykologbehandling eller coachingforløb (KD ) 2

3 Lov om arbejdsskadesikring Psykiske ulykkestilfælde (ASL 6 ulykker ) - eks.vis vold, trusler om vold, røveri, begivenheder af katastrofeagtig og/eller exceptionelt katastrofeagtig karakter. Psykiske erhvervssygdomme (ASL 7 - erhvervssygdomme) PTSD, F 43.1, omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme per 1. januar 2005 Andre psykiske sygdomme kan anerkendes efter forlæggelse for Erhvervssygdomsudvalget (fx. depression efter stress, uspec. belastningsreaktion) 3

4 Lov om arbejdsskadesikring Erhvervssygdomme (ASL 7) En sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under Påvirkningen ligger ud over 5 dage Årsagssammenhæng mellem påvirkning og sygdom - dvs. ikke overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet (konkurrerende/ forudbestående sygdom) 4

5 Psykiske sygdomme fordelt på køn og anmeldeår Mænd Kvinder 3D-søjle

6 Anmeldte psykiske sygdomme fordelt på brancher , 2. kvt Oprettet år All Branchegruppe - DB07 N N N N N N N N <5 <5 <5 <5 5 6 <5 11 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri <5 7 7 <5 13 <5 <5 67 Råstofudvinding <5 <5 <5 6 <5 <5 <5 15 Fremstillingsvirksom El-, gas-... rensning af jord og grundvand <5 < Bygge og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel - Reparation af motorkøretøjer Overnatniongsfaciliteter & restaurationsvirksomhed Transport og godshåndtering - information & kommunikation Pengeinstitute- og finansvirksomhed Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og social foranstaltninger Kultur, forlystelser mm Uoplyste All #### 6

7 Erhvervssygdomsudvalget Erhvervssygdomme, der ikke kan anerkendes administrativt efter fortegnelsen, kan kun anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget ( 7, stk. 1, nr. 2, 2. led) anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art Erhvervssygdomsudvalget består af en formand samt otte andre medlemmer, der udnævnes for 3 år ad gangen Beskæftigelsesministeren udnævner medlemmerne, mens formanden bliver udnævnt efter indstilling fra Medlemmerne bliver indstillet af Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, de offentlige arbejdsgivere og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. De indstiller hver et medlem. Ud over det indstiller Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark hver to medlemmer Udvalget tager stilling til eventuel optagelse af nye diagnoser/ sygdomme på Erhvervssygdomsfortegnelsen 7

8 Baggrund Erhvervssygdomsudvalget drøfter løbende, hvad der er af dansk og international medicinsk viden om psykiske sygdomme. Udvalget kan tage initiativ til iværksættelse af undersøgelser, udredninger og høringer I 2006 satte udvalget gang i en udredning af forskningen på området vedrørende stress og depression med henblik på at afklare, om der kunne være en sammenhæng mellem arbejdsbetinget stress og udvikling af psykisk sygdom. Resultatet af udredningen blev drøftet i februar

9 Baggrund Psykisk arbejdsmiljø et fokusområde for blandt andet Arbejdstilsynet og for Arbejdsmiljøforskningsrådet Politisk fokus på det psykiske arbejdsmiljø, fastholdelse af arbejdskraft og på udgifter til forbundet med sygefravær, førtidspension og udstødning Fokusområde for Forebyggelsesfonden (etableret i 2007 på baggrund af velfærdsaftalen, 2006) I november 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale om at forny Forebyggelsesfonden med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. I 2011 fastsættes et nyt hovedformål med fokus på psykisk arbejdsmiljø. Der er indkommet 160 ansøgninger til fonden 9

10 Baggrund Udredningsrapporten The relationship between work-related stressors and the development of mental disorders other than post-traumatic stress disorder, reservelæge Nicole Conrad og ledende overlæge Bo Netterstrøm fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Stressfaktorer på jobbet i form af høje krav i arbejdet og/eller lav grad af social støtte på arbejdet og meget vanskelige deadlines kan i nogle tilfælde føre til depression. Rapporten blev fremlagt på et møde i Erhvervssygdomsudvalget i februar Udvalget besluttede, at sager om stress og depression som følge af ovenstående belastninger skulle forelægges udvalget til konkret vurdering af årsagssammenhæng. Dokumentationen rækker ikke til optagelse af depression som følge af stress på fortegnelsen over erhvervssygdomme. 10

11 Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Nedsættelse af intern arbejdsgruppe i under ledelse af styrelsens Faglige Center Screening af alle anmeldte psykiske arbejdsskader med fokus på stress og depression, hvor tilskadekomne har oplevet høje psykiske krav og/ eller lav grad af støtte med kontinuerlige vanskelige deadlines Videreoplysning af sagerne AMK- erklæringer, journaler fra læge/ psykolog, psykiatriske speciallægeerklæringer, vidneerklæringer og spørgeskemaer til tilskadekomne Drøftelser af de screenede sager mellem Fagligt Center, styrelsens psykiatriske speciallægekonsulenter og arbejdsgruppens medlemmer. Selektion af clearcut cases 11

12 Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Udvælgelse af sager med lægelig dokumentation for depression Relevant påvirkning med høje krav og / eller lav social støtte -eks. vis fortsatte, meget stramme deadlines og højt arbejdspres, stort psykisk pres fra meget krævende klienter eller indsatte eller høj grad af manglende støtte fra ledelse Påvirkning stort set konstant og i månedsvis (2 måneder og opefter) God tidsmæssig sammenhæng mellem påvirkningen og sygdomsdebut Ingen klare konkurrerende private årsager til sygdommens opståen 12

13 Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Relevante påvirkninger generelle, hyppige og meget vanskelige deadlines Meget overarbejde/stå til rådighed i fritiden, ferier og weekends - og dokumentation for disse belastninger Udføre flere personers arbejde gennem længere tid Manglende kvalifikationer til det arbejde, man skal udføre Store konsekvenser hvis opgaverne ikke løses - f.eks. I forhold til patienter, klienter, kolleger, virksomhedens ordrer Komplekse arbejdsopgaver Alene om opgaverne 13

14 Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Utilstrækkelige påvirkninger Generel travlhed, som ikke har en ekstraordinær karakter Almindeligt dårligt arbejdsmiljø/samarbejdsvanskeligheder Generelt dårlig ledelse Organisationsændringer (fx kommunesammenlægning) Manglende anerkendelse 14

15 Statistik over forelagte sager , anerkendelser og afvisninger Tabel 1: Antal sager om stresspåvirkninger og depression forelagt for Erhvervssygdomsudvalget i perioden * * Sager som blev udsat eller trukket fra Erhvervssygdoms udvalgets møder er ikke med i tabellen Møde Forelagte sager Anerkendt Afvist mar nov jun nov dec I alt

16 Erhvervssygdomsudvalgets principielle møde den 31. marts 2009 Afgørelser ved det principielle møde Erhvervssygdomsudvalget drøftede på møde den 31. marts konkrete sager om sammenhængen mellem stress og udviklingen af depressioner. 3 af disse sager blev anerkendt, men med dissens. 16

17 Anerkendte sager ved mødet den 31. marts 2009 Farmakonom med stor arbejdsbyrde, meget alenearbejde og mange deadlines med store konsekvenser (anerkendt med dissens). Periode på cirka ½ år med mange ekstra opgaver og manglende støtte fra leder. Blev i efteråret 2007 pålagt flere ekstraopgaver med deadlines, der var svære at nå. Opgaverne skulle nås samtidig med, at hun passede sit almindelige arbejde på apoteket. Hun var i en periode nødt til at møde før tid på arbejde for at nå det hele Servicechef med stort arbejdspres fra chef og manglende støtte fra denne til at ændre forholdene (anerkendt med dissens). Den ugentlige arbejdstid var mellem 70 og 80 timer, hvor tilskadekomne forgæves forsøgte at få lederen til at ændre på dette. Ofte kontaktet om aftenen og arbejdet generelt præget af korte deadlines. Tilskadekomne måtte foruden sine egne opgaver også varetage flere af lederens opgaver Vagtbærende overlæge med ugentlig arbejdstid på cirka 80 timer med ansvar for akut modtagne patienter og videre visitering af disse ved infektionsmedicinsk afdeling samt beredskabsansvarlig overlæge ved anden afdeling. Ansvar for uddannelse af læger indenfor specialet, undervisning af turnuslæger ved sygehuset. Meget stort patientpres og mangel på andre overlæger på afdelingerne. Endvidere en række andre opgaver tilknyttet arbejdet 17

18 Erhvervssygdomsudvalgets principielle møde 18. november 2009 Afgørelser ved det principielle møde Erhvervssygdomsudvalget drøftede ved mødet den 18. november konkrete sager om sammenhængen mellem stress og udviklingen af depression. 2 af sagerne blev anerkendt, mens 6 af sagerne blev afvist. 5 af de i alt 8 sager, der blev behandlet, blev afgjort med dissens. 18

19 Anerkendte sager ved mødet den 18. november 2009 Centerleder ved ældrecenter. Ved kommunalreformen 2007 ansvarlig for 2 ældrecentre. Meningen var, at tilskadekomne skulle være leder på halv tid på hvert ældrecenter. Tilskadekomne havde meget ekstraarbejde, havde lange arbejdsdage (mere end 50 timer om ugen), stod til rådighed i fritiden og skulle rette op på et ældrecenter i kaos og løse personalekonflikter og oplevede manglende støtte fra ledelsen. Institutleder med ansvar for 130 ansatte. Lang periode med meget lange arbejdsdage samt arbejde i weekenderne. Tilskadekomne havde desuden haft mange komplekse arbejdsopgaver. Desuden havde en længere periode præget af stort arbejdspres i forbindelse med at få nødvendige IT-systemer til at fungere. 19

20 Foredrag for Erhvervssygdomsudvalget om stress og depression v. Ole Mors den 8. juni 2010 I efteråret 2009 besluttede udvalget at ville have yderligere oplysninger om stress og depression inden det 3. principielle møde i juni Ole Mors gennemgik ved sit foredrag den 8. juni de grundlæggende kriterier for at stille diagnosen - spørgsmål om genetisk disposition/ arvelighed og udvikling af depression i form af familieundersøgelser, tvillingestudier og adoptionsstudier - undersøgelser af effekt af belastende begivenheder i tilværelsen - betydning af givne generelle risikofaktorer herunder karaktertræk/ disposition og tidligere psykiske forhold - betydning af variable forhold i form af ydre begivenheder herunder også arbejdsmæssige belastninger 20

21 Anerkendte sager ved mødet den 8. juni 2010 Erhvervssygdomsudvalget drøftede på et møde den 8. juni konkrete sager om sammenhængen mellem stress og udviklingen af depression. 6 af sagerne blev anerkendt, mens 5 af sagerne blev afvist. 5 af de i alt 11 sager, der blev behandlet, blev afgjort med dissens. 21

22 Anerkendte sager ved mødet den 8. juni 2010 Anerkendelse af depression (bankrådgiver/afdelingsleder) Tilskadekomne udviklede en depression efter knapt 8 års ansættelse som bankrådgiver/afdelingsleder. Efter relativt kort tid arbejdede tilskadekomne fra klokken 6 om morgenen til klokken om aftenen. Da arbejdet tog overhånd, oplevede tilskadekomne ingen opbakning fra ledelsen. Arbejdsgiver bekræftede, at tilskadekomne i årene havde haft et betydeligt merarbejde på timers per måned. Derudover havde tilskadekomne i 2005 mange måneder med væsentligt over 50 timers merarbejde per måned. Efter Erhvervssygdomsudvalgets vurdering var det overvejende sandsynligt, at tilskadekomnes depression opstod som følge af den særlige belastning, tilskadekomne var udsat for som bankrådgiver/afdelingsleder. Der var tale om en længere periode med et stort arbejdspres med mange arbejdsopgaver, meget lange arbejdsdage og et ikke uvæsentligt omfang af merarbejde. Desuden havde tilskadekomne ikke oplevet den opbakning fra ledelsen, som tilskadekomne kunne forvente. 22

23 Anerkendte sager ved mødet den 8. juni 2010 Anerkendelse af depression (IT-leder) Tilskadekomne var i cirka 6 år leder og ansvarlig for driften af en bestemt type server. Omkring 2007 udviklede tilskadekomne en depression. Tilskadekomnes arbejdsopgaver bestod i at have ansvaret for at koordinere løsninger af forskellige problemer og at yde service og support i forhold til kunder og personaleledelse. Tilskadekomne havde frem til 2005 ansvaret for 400 servere. I 2005 blev antallet øget til 1500 servere. Tilskadekomne arbejdede timer om ugen og stod til rådighed for opkald hele døgnet. Der var omkring 3 natlige opkald i løbet af en uge. Tilskadekomne besvarede desuden cirka 200 mails om dagen. Efter sygdom med forhøjet blodtryk i 2007 genoptog tilskadekomne arbejdet og skulle i princippet kun arbejde 2 timer dagligt, men det blev til langt mere. Tilskadekomne blev også kontaktet under en indlæggelse på hospitalet, da budgettet skulle færdiggøres. Tilskadekomnes tidligere kollegaer bekræftede tilskadekomnes arbejdsbeskrivelse. 23

24 Anerkendte sager ved mødet den 8. juni 2010 Anerkendelse af depression (kvindelig efterskoleforstander) Tilskadekomne var uddannet folkeskolelærer og havde været ansat i en række forskellige lederstillinger. Tilskadekomne blev ansat som forstander på en efterskole i 2006 og udviklede efter knapt 4 måneder en depression. Der var en meget kort forberedelsestid til skolens opstart og modtagelse af eleverne. Der var utallige konfrontationer med eleverne, og det var ofte tilskadekomne, der måtte tage konfrontationerne alene. Efter Erhvervssygdomsudvalgets vurdering var det overvejende sandsynligt, at tilskadekomnes depression opstod som følge af de særlige belastninger, hun var udsat for som efterskoleforstander. Der var tale om meget vanskelige arbejdsforhold i forbindelse med etableringen af efterskolen. Tilskadekomne arbejdede med en stab af få og urutinerede kollegaer og en belastet elevgruppe I forbindelse med arbejdet med de unge elever var tilskadekomne impliceret i flere psykisk belastende episoder. Derudover havde tilskadekomne en ugentlig arbejdstid på op til timer. Det indgik i udvalgets vurdering, at bestyrelsen bekræftede tilskadekomnes oplysninger om de vanskelige arbejdsforhold. 24

25 Afviste sager ved mødet den 8. juni 2010 Afvisning af depression (pædagog) Tilskadekomne var ansat som pædagog på en afdeling med beboere med blandt andet autisme eller Aspergers syndrom. Tilskadekomne var kontaktperson for 2 beboere og var i den forbindelse udsat for mange episoder med slag, spark og trusler. Tilskadekomne oplevede ikke at få konkret og brugbar vejledning til at takle situationerne i hverdagen fra ledelsen. I 2000 havde tilskadekomne en længerevarende depression af omkring et halvt års varighed. Tilskadekomne blev medicinsk behandlet og oplevede bedring. Tilskadekomnes far blev i 2006 alvorlig syg med en blodprop i hjernen, og i den forbindelse konsulterede tilskadekomne ligeledes en psykolog. Tilskadekomne fik i 2006 stillet diagnosen periodisk depression. Ikke var overvejende sandsynligt, at tilskadekomne fik en depression som følge af arbejdet som pædagog. Flertallet i udvalget lagde vægt på belastende hændelser i privatlivet. Det indgik også i flertallets vurdering, at tilskadekomne tidligere havde haft depression med forøget risiko for at udvikle en ny depression senere hen. 25

26 Afviste sager ved mødet den 8. juni 2010 Afvisning af depression (hjemmevejleder) Tilskadekomne udviklede i en depression efter at have arbejdet som hjemmevejleder på et bosted siden Der var tale om borgere med blandt andet skizofreni og misbrug af forskellig art. Tilskadekomnes arbejdsopgaver bestod blandt andet i at støtte og hjælpe borgerne i dagligdagen. Fra marts 2007 fik tilskadekomne ekstra opgaver på grund af manglende ledelse. Tilskadekomne måtte tage ansvaret for, at opgaverne blev udført. Der var desuden en del konflikter i personalegruppen. Tilskadekomne følte sig indimellem chikaneret af kollegaerne og følte sig gjort til grin på et personalemøde. Et flertal i Erhvervssygdomsudvalget vurderede, at det ikke var overvejende sandsynligt, at tilskadekomnes depression var forårsaget af de påvirkninger, tilskadekomne var udsat for som hjemmevejleder. Utilstrækkelig belastning, 26

27 En Case Tilskadekomne er konstitueret afdelingssygeplejerske i 2006 og har en række administrative opgaver. Tsk er ansat til 37 timer om ugen men arbejder mellem 42 og 45 timer om ugen frem til november Hospitalet er under ombygning, og tilskadekomne spørges hyppigt til råds af håndværkerne om forskellige praktiske forhold. Der er samtidig udskiftning af personalet. Efter et par måneder oplever tsk stigende arbejdsbyrde og at stå alene med sine opgaver Fra november 2007 arbejder tsk 30 timer om ugen. Oplever fortsat arbejdet som præget af konflikter Fra 2006 tiltagende symptomer i form af søvnproblemer og bekymringer samt koncentrationsbesvær Forværring i november 2008 samtidig med at tsk s søn forsøger at begå selvmord Der er stillet diagnosen tilpasningsreaktion 27

28 En case. 45 årig værkfører med ansvar for virksomhedens produktion af el-tavler/ ordrer samt ansvar for arbejdsfordelingen. Ansvar for administrative opgaver, møder, indkøb til virksomheden og produktionsplanlægning Virksomheden øger fra 2005 til 2007 fra medarbejdere i tsk s afdeling Øget arbejdspres i forhold til færdiggørelse af ordrer Ugentlig arbejdstid fra juni til august 2007 på mellem 60 og 70 timer Tsk har ansvaret for at produktionstiden overholdes, hvilket medarbejderne ikke kan nå og derfor hjælper han også af egen vilje til i andre afdelinger Tiltagende psykiske gener gennem foråret og sommeren 2007 Sygemeldt fra september

29 En case Sagen afvises. Diagnosen er ikke depression men tilpasningsreaktion Tsk s symptomer opstår kort tid efter påbegyndelsen af arbejdet som konstitueret afdelingssygeplejerske Der er tale om en begrænset ekstra arbejdsbyrde Sygdommen opblusser efter belastningens ophør der er ikke god tidsmæssig sammenhæng Private forhold forværrer de psykiske symptomer 29

30 En case Sagen anerkendes gennem 2007 har oplevet et stadigt stigende arbejdspres med en øget ordretilgang, hvor tsk som ansvarlig for afdelingens produktion og arbejdsfordeling blandt de 35 ansatte har oplevet mange vanskelige deadlines og lange arbejdsuger med 60 til 70 timers arbejde gennem flere måneder. Medarbejdere kunne ikke nå at få produkterne færdige til tiden, og derfor måtte tsk selv arbejde meget over. Selv om der efter flertallets vurdering ikke har været tale om manglende støtte fra arbejdspladsen / ledelsen, så finder flertallet i udvalget, at belastningen i sig selv er tilstrækkelig til, at din sygdom kan anerkendes som overvejende sandsynligt arbejdsbetinget. 30

31 Vægtning af sagens oplysninger + - Diagnosen Tidsmæssig sammenhæng/ Konkurrerende forhold årsagssammenhæng Vanskelige deadlines Grad af påvirkning Forudbestående psykisk Manglende opbakning Tidsmæssig udstrækning sygdom Arbejdspres/ overarbejde Andre sager på vedkommende Andre diagnoser end depression af betydning for aktuelle Kompleksitet af Arbejdsopgaverne Dokumentation Konsekvenser ved ikke at Leve op til kravene 31

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress?

Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress? Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress? AM 2013 Workshop nr. 311 Mandag den 11. november 2013 Kl. 16:00 17:15

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer)

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer) 8GYLNOLQJHQ Sn HUKYHUYVV\JGRPVRPUnGHW VRPI OJHDIDUEHMGVVNDGHUHIRUPHQ I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

Læs mere

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Vivi Imer Hansen, forhenværende projektleder Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Formål med projekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig,

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

Psykiske arbejdsskader Samspillet mellem arbejdsskadebegrebet og det forsikringsretlige ulykkesbegreb

Psykiske arbejdsskader Samspillet mellem arbejdsskadebegrebet og det forsikringsretlige ulykkesbegreb Psykiske arbejdsskader Samspillet mellem arbejdsskadebegrebet og det forsikringsretlige ulykkesbegreb Psychological work-related injuries - The interaction between the concept of work-related injury and

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar.

Læs mere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere 1 Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere er udarbejdet af Næstformand Camilla Bjerre Arbejdsmiljøkonsulent Hedvig Hasselbalch Arbejdsskadekonsulent

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Side 17 i Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen - strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats. Hvenegaard mf. CASA. 2002 Konsekvenser

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Sygefravær r og udstødning: dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns K Universitet Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Hvordan kan sygefravær forebygges blandt pædagoger?

Hvordan kan sygefravær forebygges blandt pædagoger? Hvordan kan sygefravær forebygges blandt pædagoger? Oplæg ved Fællesmøde for Fagligt forum for Arbejdsmiljø og Fagligt forum for Personsagsbehandlere i BUPL 17. November 2010 Claus D. Hansen, sociolog

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Psykiske arbejdsskader

Psykiske arbejdsskader Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Psykiske arbejdsskader Skriftlige oplæg og resumé af høring i Fællessalen, Christiansborg den 23. april 2008 Teknologirådets rapporter 2008/4 1 Høring om

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Guide til lederen. sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet.

Guide til lederen. sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet. Guide til lederen sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet. Indledning Dette er en guide, der skal hjælpe dig som leder med at håndtere medarbejdere med stress. Her finder

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Summe-øvelse Hvad har I brug for at vide om Arbejdstilsynets praksis? Hvad er I særligt

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Cabi Stress i det grænseløse Den 27. november 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner DANISH VETERAN CENTRE Viden om veteraner 2 Indholdsfortegnelse Viden om veteraner...5 RESULTATER...6 PTSD-symptomer...6 Positive forandringer - Posttraumatisk vækst...9 Alkohol og hash...10 Indsats nu

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Workshop AM2008 Nyborg Strand Karen Albertsen & Katrine Kjøller Neergaard

Workshop AM2008 Nyborg Strand Karen Albertsen & Katrine Kjøller Neergaard Arbejdslivsbalance som vidensarbejder Workshop AM2008 Nyborg Strand Karen Albertsen & Katrine Kjøller Neergaard Udviklingstendenser Globalisering og konkurrence Stigende krav til produktivitet, effektivitet,

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Klinik og forskning vedr. stress på AMK v. Morten Vejs Willert (psykolog, ph.d.) Ledende overl., ph.d. Ane Marie Thulstrup Professor, ph.d. Henrik Kolstad Psykolog Psykolog Birgitte

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

STORT ARBEJDSPRES? SÅDAN KAN DET DOKUMENTERES. Dansk Sygeplejeråd. Et redskab til at at afdække ubalance mellem arbejdsmængde og personaleressourcer

STORT ARBEJDSPRES? SÅDAN KAN DET DOKUMENTERES. Dansk Sygeplejeråd. Et redskab til at at afdække ubalance mellem arbejdsmængde og personaleressourcer STORT ARBEJDSPRES? SÅDAN KAN DET DOKUMENTERES Et redskab til at at afdække ubalance mellem arbejdsmængde og personaleressourcer Dansk Sygeplejeråd FØR I GÅR I GANG Som leder i arbejdsmiljøgruppen eller

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere