Stress og depression. Casper J. Wagner Arbejdsskadestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress og depression. Casper J. Wagner Arbejdsskadestyrelsen"

Transkript

1 1

2 Overskrifter fra dagspressen Antallet af stressede europæere i stigning. Mellem 50 og 60 procent af alle tabte arbejdsdage i unionen (EU) kan nu forbindes med stress (JP ) Flere kvinder med depression i Depression på grund af stress vil ramme flere kvinder end mænd i fremtiden (JP) Danskerne har de skrøbeligste sind i verden Danmark fører an i en ny global udvikling, hvor store dele af arbejdsstyrken slides ned af sin egen psyke (Pol ) Folketinget drøfter i disse dage en reform af førtidspensionen, og ifølge medierne foreslår regeringen, at ingen under 40 år skal kunne modtage førtidspension. De skal i stedet igennem et udviklingsforløb med psykologbehandling eller coachingforløb (KD ) 2

3 Lov om arbejdsskadesikring Psykiske ulykkestilfælde (ASL 6 ulykker ) - eks.vis vold, trusler om vold, røveri, begivenheder af katastrofeagtig og/eller exceptionelt katastrofeagtig karakter. Psykiske erhvervssygdomme (ASL 7 - erhvervssygdomme) PTSD, F 43.1, omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme per 1. januar 2005 Andre psykiske sygdomme kan anerkendes efter forlæggelse for Erhvervssygdomsudvalget (fx. depression efter stress, uspec. belastningsreaktion) 3

4 Lov om arbejdsskadesikring Erhvervssygdomme (ASL 7) En sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under Påvirkningen ligger ud over 5 dage Årsagssammenhæng mellem påvirkning og sygdom - dvs. ikke overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet (konkurrerende/ forudbestående sygdom) 4

5 Psykiske sygdomme fordelt på køn og anmeldeår Mænd Kvinder 3D-søjle

6 Anmeldte psykiske sygdomme fordelt på brancher , 2. kvt Oprettet år All Branchegruppe - DB07 N N N N N N N N <5 <5 <5 <5 5 6 <5 11 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri <5 7 7 <5 13 <5 <5 67 Råstofudvinding <5 <5 <5 6 <5 <5 <5 15 Fremstillingsvirksom El-, gas-... rensning af jord og grundvand <5 < Bygge og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel - Reparation af motorkøretøjer Overnatniongsfaciliteter & restaurationsvirksomhed Transport og godshåndtering - information & kommunikation Pengeinstitute- og finansvirksomhed Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og social foranstaltninger Kultur, forlystelser mm Uoplyste All #### 6

7 Erhvervssygdomsudvalget Erhvervssygdomme, der ikke kan anerkendes administrativt efter fortegnelsen, kan kun anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget ( 7, stk. 1, nr. 2, 2. led) anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art Erhvervssygdomsudvalget består af en formand samt otte andre medlemmer, der udnævnes for 3 år ad gangen Beskæftigelsesministeren udnævner medlemmerne, mens formanden bliver udnævnt efter indstilling fra Medlemmerne bliver indstillet af Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, de offentlige arbejdsgivere og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. De indstiller hver et medlem. Ud over det indstiller Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark hver to medlemmer Udvalget tager stilling til eventuel optagelse af nye diagnoser/ sygdomme på Erhvervssygdomsfortegnelsen 7

8 Baggrund Erhvervssygdomsudvalget drøfter løbende, hvad der er af dansk og international medicinsk viden om psykiske sygdomme. Udvalget kan tage initiativ til iværksættelse af undersøgelser, udredninger og høringer I 2006 satte udvalget gang i en udredning af forskningen på området vedrørende stress og depression med henblik på at afklare, om der kunne være en sammenhæng mellem arbejdsbetinget stress og udvikling af psykisk sygdom. Resultatet af udredningen blev drøftet i februar

9 Baggrund Psykisk arbejdsmiljø et fokusområde for blandt andet Arbejdstilsynet og for Arbejdsmiljøforskningsrådet Politisk fokus på det psykiske arbejdsmiljø, fastholdelse af arbejdskraft og på udgifter til forbundet med sygefravær, førtidspension og udstødning Fokusområde for Forebyggelsesfonden (etableret i 2007 på baggrund af velfærdsaftalen, 2006) I november 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale om at forny Forebyggelsesfonden med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. I 2011 fastsættes et nyt hovedformål med fokus på psykisk arbejdsmiljø. Der er indkommet 160 ansøgninger til fonden 9

10 Baggrund Udredningsrapporten The relationship between work-related stressors and the development of mental disorders other than post-traumatic stress disorder, reservelæge Nicole Conrad og ledende overlæge Bo Netterstrøm fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Stressfaktorer på jobbet i form af høje krav i arbejdet og/eller lav grad af social støtte på arbejdet og meget vanskelige deadlines kan i nogle tilfælde føre til depression. Rapporten blev fremlagt på et møde i Erhvervssygdomsudvalget i februar Udvalget besluttede, at sager om stress og depression som følge af ovenstående belastninger skulle forelægges udvalget til konkret vurdering af årsagssammenhæng. Dokumentationen rækker ikke til optagelse af depression som følge af stress på fortegnelsen over erhvervssygdomme. 10

11 Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Nedsættelse af intern arbejdsgruppe i under ledelse af styrelsens Faglige Center Screening af alle anmeldte psykiske arbejdsskader med fokus på stress og depression, hvor tilskadekomne har oplevet høje psykiske krav og/ eller lav grad af støtte med kontinuerlige vanskelige deadlines Videreoplysning af sagerne AMK- erklæringer, journaler fra læge/ psykolog, psykiatriske speciallægeerklæringer, vidneerklæringer og spørgeskemaer til tilskadekomne Drøftelser af de screenede sager mellem Fagligt Center, styrelsens psykiatriske speciallægekonsulenter og arbejdsgruppens medlemmer. Selektion af clearcut cases 11

12 Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Udvælgelse af sager med lægelig dokumentation for depression Relevant påvirkning med høje krav og / eller lav social støtte -eks. vis fortsatte, meget stramme deadlines og højt arbejdspres, stort psykisk pres fra meget krævende klienter eller indsatte eller høj grad af manglende støtte fra ledelse Påvirkning stort set konstant og i månedsvis (2 måneder og opefter) God tidsmæssig sammenhæng mellem påvirkningen og sygdomsdebut Ingen klare konkurrerende private årsager til sygdommens opståen 12

13 Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Relevante påvirkninger generelle, hyppige og meget vanskelige deadlines Meget overarbejde/stå til rådighed i fritiden, ferier og weekends - og dokumentation for disse belastninger Udføre flere personers arbejde gennem længere tid Manglende kvalifikationer til det arbejde, man skal udføre Store konsekvenser hvis opgaverne ikke løses - f.eks. I forhold til patienter, klienter, kolleger, virksomhedens ordrer Komplekse arbejdsopgaver Alene om opgaverne 13

14 Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Utilstrækkelige påvirkninger Generel travlhed, som ikke har en ekstraordinær karakter Almindeligt dårligt arbejdsmiljø/samarbejdsvanskeligheder Generelt dårlig ledelse Organisationsændringer (fx kommunesammenlægning) Manglende anerkendelse 14

15 Statistik over forelagte sager , anerkendelser og afvisninger Tabel 1: Antal sager om stresspåvirkninger og depression forelagt for Erhvervssygdomsudvalget i perioden * * Sager som blev udsat eller trukket fra Erhvervssygdoms udvalgets møder er ikke med i tabellen Møde Forelagte sager Anerkendt Afvist mar nov jun nov dec I alt

16 Erhvervssygdomsudvalgets principielle møde den 31. marts 2009 Afgørelser ved det principielle møde Erhvervssygdomsudvalget drøftede på møde den 31. marts konkrete sager om sammenhængen mellem stress og udviklingen af depressioner. 3 af disse sager blev anerkendt, men med dissens. 16

17 Anerkendte sager ved mødet den 31. marts 2009 Farmakonom med stor arbejdsbyrde, meget alenearbejde og mange deadlines med store konsekvenser (anerkendt med dissens). Periode på cirka ½ år med mange ekstra opgaver og manglende støtte fra leder. Blev i efteråret 2007 pålagt flere ekstraopgaver med deadlines, der var svære at nå. Opgaverne skulle nås samtidig med, at hun passede sit almindelige arbejde på apoteket. Hun var i en periode nødt til at møde før tid på arbejde for at nå det hele Servicechef med stort arbejdspres fra chef og manglende støtte fra denne til at ændre forholdene (anerkendt med dissens). Den ugentlige arbejdstid var mellem 70 og 80 timer, hvor tilskadekomne forgæves forsøgte at få lederen til at ændre på dette. Ofte kontaktet om aftenen og arbejdet generelt præget af korte deadlines. Tilskadekomne måtte foruden sine egne opgaver også varetage flere af lederens opgaver Vagtbærende overlæge med ugentlig arbejdstid på cirka 80 timer med ansvar for akut modtagne patienter og videre visitering af disse ved infektionsmedicinsk afdeling samt beredskabsansvarlig overlæge ved anden afdeling. Ansvar for uddannelse af læger indenfor specialet, undervisning af turnuslæger ved sygehuset. Meget stort patientpres og mangel på andre overlæger på afdelingerne. Endvidere en række andre opgaver tilknyttet arbejdet 17

18 Erhvervssygdomsudvalgets principielle møde 18. november 2009 Afgørelser ved det principielle møde Erhvervssygdomsudvalget drøftede ved mødet den 18. november konkrete sager om sammenhængen mellem stress og udviklingen af depression. 2 af sagerne blev anerkendt, mens 6 af sagerne blev afvist. 5 af de i alt 8 sager, der blev behandlet, blev afgjort med dissens. 18

19 Anerkendte sager ved mødet den 18. november 2009 Centerleder ved ældrecenter. Ved kommunalreformen 2007 ansvarlig for 2 ældrecentre. Meningen var, at tilskadekomne skulle være leder på halv tid på hvert ældrecenter. Tilskadekomne havde meget ekstraarbejde, havde lange arbejdsdage (mere end 50 timer om ugen), stod til rådighed i fritiden og skulle rette op på et ældrecenter i kaos og løse personalekonflikter og oplevede manglende støtte fra ledelsen. Institutleder med ansvar for 130 ansatte. Lang periode med meget lange arbejdsdage samt arbejde i weekenderne. Tilskadekomne havde desuden haft mange komplekse arbejdsopgaver. Desuden havde en længere periode præget af stort arbejdspres i forbindelse med at få nødvendige IT-systemer til at fungere. 19

20 Foredrag for Erhvervssygdomsudvalget om stress og depression v. Ole Mors den 8. juni 2010 I efteråret 2009 besluttede udvalget at ville have yderligere oplysninger om stress og depression inden det 3. principielle møde i juni Ole Mors gennemgik ved sit foredrag den 8. juni de grundlæggende kriterier for at stille diagnosen - spørgsmål om genetisk disposition/ arvelighed og udvikling af depression i form af familieundersøgelser, tvillingestudier og adoptionsstudier - undersøgelser af effekt af belastende begivenheder i tilværelsen - betydning af givne generelle risikofaktorer herunder karaktertræk/ disposition og tidligere psykiske forhold - betydning af variable forhold i form af ydre begivenheder herunder også arbejdsmæssige belastninger 20

21 Anerkendte sager ved mødet den 8. juni 2010 Erhvervssygdomsudvalget drøftede på et møde den 8. juni konkrete sager om sammenhængen mellem stress og udviklingen af depression. 6 af sagerne blev anerkendt, mens 5 af sagerne blev afvist. 5 af de i alt 11 sager, der blev behandlet, blev afgjort med dissens. 21

22 Anerkendte sager ved mødet den 8. juni 2010 Anerkendelse af depression (bankrådgiver/afdelingsleder) Tilskadekomne udviklede en depression efter knapt 8 års ansættelse som bankrådgiver/afdelingsleder. Efter relativt kort tid arbejdede tilskadekomne fra klokken 6 om morgenen til klokken om aftenen. Da arbejdet tog overhånd, oplevede tilskadekomne ingen opbakning fra ledelsen. Arbejdsgiver bekræftede, at tilskadekomne i årene havde haft et betydeligt merarbejde på timers per måned. Derudover havde tilskadekomne i 2005 mange måneder med væsentligt over 50 timers merarbejde per måned. Efter Erhvervssygdomsudvalgets vurdering var det overvejende sandsynligt, at tilskadekomnes depression opstod som følge af den særlige belastning, tilskadekomne var udsat for som bankrådgiver/afdelingsleder. Der var tale om en længere periode med et stort arbejdspres med mange arbejdsopgaver, meget lange arbejdsdage og et ikke uvæsentligt omfang af merarbejde. Desuden havde tilskadekomne ikke oplevet den opbakning fra ledelsen, som tilskadekomne kunne forvente. 22

23 Anerkendte sager ved mødet den 8. juni 2010 Anerkendelse af depression (IT-leder) Tilskadekomne var i cirka 6 år leder og ansvarlig for driften af en bestemt type server. Omkring 2007 udviklede tilskadekomne en depression. Tilskadekomnes arbejdsopgaver bestod i at have ansvaret for at koordinere løsninger af forskellige problemer og at yde service og support i forhold til kunder og personaleledelse. Tilskadekomne havde frem til 2005 ansvaret for 400 servere. I 2005 blev antallet øget til 1500 servere. Tilskadekomne arbejdede timer om ugen og stod til rådighed for opkald hele døgnet. Der var omkring 3 natlige opkald i løbet af en uge. Tilskadekomne besvarede desuden cirka 200 mails om dagen. Efter sygdom med forhøjet blodtryk i 2007 genoptog tilskadekomne arbejdet og skulle i princippet kun arbejde 2 timer dagligt, men det blev til langt mere. Tilskadekomne blev også kontaktet under en indlæggelse på hospitalet, da budgettet skulle færdiggøres. Tilskadekomnes tidligere kollegaer bekræftede tilskadekomnes arbejdsbeskrivelse. 23

24 Anerkendte sager ved mødet den 8. juni 2010 Anerkendelse af depression (kvindelig efterskoleforstander) Tilskadekomne var uddannet folkeskolelærer og havde været ansat i en række forskellige lederstillinger. Tilskadekomne blev ansat som forstander på en efterskole i 2006 og udviklede efter knapt 4 måneder en depression. Der var en meget kort forberedelsestid til skolens opstart og modtagelse af eleverne. Der var utallige konfrontationer med eleverne, og det var ofte tilskadekomne, der måtte tage konfrontationerne alene. Efter Erhvervssygdomsudvalgets vurdering var det overvejende sandsynligt, at tilskadekomnes depression opstod som følge af de særlige belastninger, hun var udsat for som efterskoleforstander. Der var tale om meget vanskelige arbejdsforhold i forbindelse med etableringen af efterskolen. Tilskadekomne arbejdede med en stab af få og urutinerede kollegaer og en belastet elevgruppe I forbindelse med arbejdet med de unge elever var tilskadekomne impliceret i flere psykisk belastende episoder. Derudover havde tilskadekomne en ugentlig arbejdstid på op til timer. Det indgik i udvalgets vurdering, at bestyrelsen bekræftede tilskadekomnes oplysninger om de vanskelige arbejdsforhold. 24

25 Afviste sager ved mødet den 8. juni 2010 Afvisning af depression (pædagog) Tilskadekomne var ansat som pædagog på en afdeling med beboere med blandt andet autisme eller Aspergers syndrom. Tilskadekomne var kontaktperson for 2 beboere og var i den forbindelse udsat for mange episoder med slag, spark og trusler. Tilskadekomne oplevede ikke at få konkret og brugbar vejledning til at takle situationerne i hverdagen fra ledelsen. I 2000 havde tilskadekomne en længerevarende depression af omkring et halvt års varighed. Tilskadekomne blev medicinsk behandlet og oplevede bedring. Tilskadekomnes far blev i 2006 alvorlig syg med en blodprop i hjernen, og i den forbindelse konsulterede tilskadekomne ligeledes en psykolog. Tilskadekomne fik i 2006 stillet diagnosen periodisk depression. Ikke var overvejende sandsynligt, at tilskadekomne fik en depression som følge af arbejdet som pædagog. Flertallet i udvalget lagde vægt på belastende hændelser i privatlivet. Det indgik også i flertallets vurdering, at tilskadekomne tidligere havde haft depression med forøget risiko for at udvikle en ny depression senere hen. 25

26 Afviste sager ved mødet den 8. juni 2010 Afvisning af depression (hjemmevejleder) Tilskadekomne udviklede i en depression efter at have arbejdet som hjemmevejleder på et bosted siden Der var tale om borgere med blandt andet skizofreni og misbrug af forskellig art. Tilskadekomnes arbejdsopgaver bestod blandt andet i at støtte og hjælpe borgerne i dagligdagen. Fra marts 2007 fik tilskadekomne ekstra opgaver på grund af manglende ledelse. Tilskadekomne måtte tage ansvaret for, at opgaverne blev udført. Der var desuden en del konflikter i personalegruppen. Tilskadekomne følte sig indimellem chikaneret af kollegaerne og følte sig gjort til grin på et personalemøde. Et flertal i Erhvervssygdomsudvalget vurderede, at det ikke var overvejende sandsynligt, at tilskadekomnes depression var forårsaget af de påvirkninger, tilskadekomne var udsat for som hjemmevejleder. Utilstrækkelig belastning, 26

27 En Case Tilskadekomne er konstitueret afdelingssygeplejerske i 2006 og har en række administrative opgaver. Tsk er ansat til 37 timer om ugen men arbejder mellem 42 og 45 timer om ugen frem til november Hospitalet er under ombygning, og tilskadekomne spørges hyppigt til råds af håndværkerne om forskellige praktiske forhold. Der er samtidig udskiftning af personalet. Efter et par måneder oplever tsk stigende arbejdsbyrde og at stå alene med sine opgaver Fra november 2007 arbejder tsk 30 timer om ugen. Oplever fortsat arbejdet som præget af konflikter Fra 2006 tiltagende symptomer i form af søvnproblemer og bekymringer samt koncentrationsbesvær Forværring i november 2008 samtidig med at tsk s søn forsøger at begå selvmord Der er stillet diagnosen tilpasningsreaktion 27

28 En case. 45 årig værkfører med ansvar for virksomhedens produktion af el-tavler/ ordrer samt ansvar for arbejdsfordelingen. Ansvar for administrative opgaver, møder, indkøb til virksomheden og produktionsplanlægning Virksomheden øger fra 2005 til 2007 fra medarbejdere i tsk s afdeling Øget arbejdspres i forhold til færdiggørelse af ordrer Ugentlig arbejdstid fra juni til august 2007 på mellem 60 og 70 timer Tsk har ansvaret for at produktionstiden overholdes, hvilket medarbejderne ikke kan nå og derfor hjælper han også af egen vilje til i andre afdelinger Tiltagende psykiske gener gennem foråret og sommeren 2007 Sygemeldt fra september

29 En case Sagen afvises. Diagnosen er ikke depression men tilpasningsreaktion Tsk s symptomer opstår kort tid efter påbegyndelsen af arbejdet som konstitueret afdelingssygeplejerske Der er tale om en begrænset ekstra arbejdsbyrde Sygdommen opblusser efter belastningens ophør der er ikke god tidsmæssig sammenhæng Private forhold forværrer de psykiske symptomer 29

30 En case Sagen anerkendes gennem 2007 har oplevet et stadigt stigende arbejdspres med en øget ordretilgang, hvor tsk som ansvarlig for afdelingens produktion og arbejdsfordeling blandt de 35 ansatte har oplevet mange vanskelige deadlines og lange arbejdsuger med 60 til 70 timers arbejde gennem flere måneder. Medarbejdere kunne ikke nå at få produkterne færdige til tiden, og derfor måtte tsk selv arbejde meget over. Selv om der efter flertallets vurdering ikke har været tale om manglende støtte fra arbejdspladsen / ledelsen, så finder flertallet i udvalget, at belastningen i sig selv er tilstrækkelig til, at din sygdom kan anerkendes som overvejende sandsynligt arbejdsbetinget. 30

31 Vægtning af sagens oplysninger + - Diagnosen Tidsmæssig sammenhæng/ Konkurrerende forhold årsagssammenhæng Vanskelige deadlines Grad af påvirkning Forudbestående psykisk Manglende opbakning Tidsmæssig udstrækning sygdom Arbejdspres/ overarbejde Andre sager på vedkommende Andre diagnoser end depression af betydning for aktuelle Kompleksitet af Arbejdsopgaverne Dokumentation Konsekvenser ved ikke at Leve op til kravene 31

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

8 brancher og stress. Arbejdsmedicinsk Klinik 01-06-2013

8 brancher og stress. Arbejdsmedicinsk Klinik 01-06-2013 2013 8 brancher og stress Arbejdsmedicinsk Klinik 01-06-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 2. Forudsætninger... 7 2.1 Arbejdspladsens parathed... 9 2.2 Den enkeltes parathed...

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 Til stede: Bodil Nørgaard, lokalcentrene Vest, Århus, Birthe Bay Johannesen, Jane Lundø Simonsen, Lokalpsykiatrien, mange

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Teknologirådet Antonigade 4 1106 København K Telefon 33 32 05 03 Fax 33 91 05 09 tekno@tekno.dk www.tekno.dk Giro 8 51 07 68 ISBN: 87-91614-09-0 ISSN: 13959372 Balancen

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Stress i skolen Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen Indhold Forord 3 Hvad er stress? 4 Hvor stor en belastning

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

Fængselsfunktionæren 10. Fængselsforbundet Oktober 2010

Fængselsfunktionæren 10. Fængselsforbundet Oktober 2010 Fængselsfunktionæren 10 Fængselsforbundet Oktober 2010 Nr. 10-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 DR stiller skarpt på Horserød 25 Svært at få bugt med hashrygningen 16 Ministeren vil knække voldskurven

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere