Stress og depression. Casper J. Wagner Arbejdsskadestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress og depression. Casper J. Wagner Arbejdsskadestyrelsen"

Transkript

1 1

2 Overskrifter fra dagspressen Antallet af stressede europæere i stigning. Mellem 50 og 60 procent af alle tabte arbejdsdage i unionen (EU) kan nu forbindes med stress (JP ) Flere kvinder med depression i Depression på grund af stress vil ramme flere kvinder end mænd i fremtiden (JP) Danskerne har de skrøbeligste sind i verden Danmark fører an i en ny global udvikling, hvor store dele af arbejdsstyrken slides ned af sin egen psyke (Pol ) Folketinget drøfter i disse dage en reform af førtidspensionen, og ifølge medierne foreslår regeringen, at ingen under 40 år skal kunne modtage førtidspension. De skal i stedet igennem et udviklingsforløb med psykologbehandling eller coachingforløb (KD ) 2

3 Lov om arbejdsskadesikring Psykiske ulykkestilfælde (ASL 6 ulykker ) - eks.vis vold, trusler om vold, røveri, begivenheder af katastrofeagtig og/eller exceptionelt katastrofeagtig karakter. Psykiske erhvervssygdomme (ASL 7 - erhvervssygdomme) PTSD, F 43.1, omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme per 1. januar 2005 Andre psykiske sygdomme kan anerkendes efter forlæggelse for Erhvervssygdomsudvalget (fx. depression efter stress, uspec. belastningsreaktion) 3

4 Lov om arbejdsskadesikring Erhvervssygdomme (ASL 7) En sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under Påvirkningen ligger ud over 5 dage Årsagssammenhæng mellem påvirkning og sygdom - dvs. ikke overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet (konkurrerende/ forudbestående sygdom) 4

5 Psykiske sygdomme fordelt på køn og anmeldeår Mænd Kvinder 3D-søjle

6 Anmeldte psykiske sygdomme fordelt på brancher , 2. kvt Oprettet år All Branchegruppe - DB07 N N N N N N N N <5 <5 <5 <5 5 6 <5 11 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri <5 7 7 <5 13 <5 <5 67 Råstofudvinding <5 <5 <5 6 <5 <5 <5 15 Fremstillingsvirksom El-, gas-... rensning af jord og grundvand <5 < Bygge og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel - Reparation af motorkøretøjer Overnatniongsfaciliteter & restaurationsvirksomhed Transport og godshåndtering - information & kommunikation Pengeinstitute- og finansvirksomhed Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og social foranstaltninger Kultur, forlystelser mm Uoplyste All #### 6

7 Erhvervssygdomsudvalget Erhvervssygdomme, der ikke kan anerkendes administrativt efter fortegnelsen, kan kun anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget ( 7, stk. 1, nr. 2, 2. led) anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art Erhvervssygdomsudvalget består af en formand samt otte andre medlemmer, der udnævnes for 3 år ad gangen Beskæftigelsesministeren udnævner medlemmerne, mens formanden bliver udnævnt efter indstilling fra Medlemmerne bliver indstillet af Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, de offentlige arbejdsgivere og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. De indstiller hver et medlem. Ud over det indstiller Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark hver to medlemmer Udvalget tager stilling til eventuel optagelse af nye diagnoser/ sygdomme på Erhvervssygdomsfortegnelsen 7

8 Baggrund Erhvervssygdomsudvalget drøfter løbende, hvad der er af dansk og international medicinsk viden om psykiske sygdomme. Udvalget kan tage initiativ til iværksættelse af undersøgelser, udredninger og høringer I 2006 satte udvalget gang i en udredning af forskningen på området vedrørende stress og depression med henblik på at afklare, om der kunne være en sammenhæng mellem arbejdsbetinget stress og udvikling af psykisk sygdom. Resultatet af udredningen blev drøftet i februar

9 Baggrund Psykisk arbejdsmiljø et fokusområde for blandt andet Arbejdstilsynet og for Arbejdsmiljøforskningsrådet Politisk fokus på det psykiske arbejdsmiljø, fastholdelse af arbejdskraft og på udgifter til forbundet med sygefravær, førtidspension og udstødning Fokusområde for Forebyggelsesfonden (etableret i 2007 på baggrund af velfærdsaftalen, 2006) I november 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale om at forny Forebyggelsesfonden med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. I 2011 fastsættes et nyt hovedformål med fokus på psykisk arbejdsmiljø. Der er indkommet 160 ansøgninger til fonden 9

10 Baggrund Udredningsrapporten The relationship between work-related stressors and the development of mental disorders other than post-traumatic stress disorder, reservelæge Nicole Conrad og ledende overlæge Bo Netterstrøm fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Stressfaktorer på jobbet i form af høje krav i arbejdet og/eller lav grad af social støtte på arbejdet og meget vanskelige deadlines kan i nogle tilfælde føre til depression. Rapporten blev fremlagt på et møde i Erhvervssygdomsudvalget i februar Udvalget besluttede, at sager om stress og depression som følge af ovenstående belastninger skulle forelægges udvalget til konkret vurdering af årsagssammenhæng. Dokumentationen rækker ikke til optagelse af depression som følge af stress på fortegnelsen over erhvervssygdomme. 10

11 Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Nedsættelse af intern arbejdsgruppe i under ledelse af styrelsens Faglige Center Screening af alle anmeldte psykiske arbejdsskader med fokus på stress og depression, hvor tilskadekomne har oplevet høje psykiske krav og/ eller lav grad af støtte med kontinuerlige vanskelige deadlines Videreoplysning af sagerne AMK- erklæringer, journaler fra læge/ psykolog, psykiatriske speciallægeerklæringer, vidneerklæringer og spørgeskemaer til tilskadekomne Drøftelser af de screenede sager mellem Fagligt Center, styrelsens psykiatriske speciallægekonsulenter og arbejdsgruppens medlemmer. Selektion af clearcut cases 11

12 Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Udvælgelse af sager med lægelig dokumentation for depression Relevant påvirkning med høje krav og / eller lav social støtte -eks. vis fortsatte, meget stramme deadlines og højt arbejdspres, stort psykisk pres fra meget krævende klienter eller indsatte eller høj grad af manglende støtte fra ledelse Påvirkning stort set konstant og i månedsvis (2 måneder og opefter) God tidsmæssig sammenhæng mellem påvirkningen og sygdomsdebut Ingen klare konkurrerende private årsager til sygdommens opståen 12

13 Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Relevante påvirkninger generelle, hyppige og meget vanskelige deadlines Meget overarbejde/stå til rådighed i fritiden, ferier og weekends - og dokumentation for disse belastninger Udføre flere personers arbejde gennem længere tid Manglende kvalifikationer til det arbejde, man skal udføre Store konsekvenser hvis opgaverne ikke løses - f.eks. I forhold til patienter, klienter, kolleger, virksomhedens ordrer Komplekse arbejdsopgaver Alene om opgaverne 13

14 Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Utilstrækkelige påvirkninger Generel travlhed, som ikke har en ekstraordinær karakter Almindeligt dårligt arbejdsmiljø/samarbejdsvanskeligheder Generelt dårlig ledelse Organisationsændringer (fx kommunesammenlægning) Manglende anerkendelse 14

15 Statistik over forelagte sager , anerkendelser og afvisninger Tabel 1: Antal sager om stresspåvirkninger og depression forelagt for Erhvervssygdomsudvalget i perioden * * Sager som blev udsat eller trukket fra Erhvervssygdoms udvalgets møder er ikke med i tabellen Møde Forelagte sager Anerkendt Afvist mar nov jun nov dec I alt

16 Erhvervssygdomsudvalgets principielle møde den 31. marts 2009 Afgørelser ved det principielle møde Erhvervssygdomsudvalget drøftede på møde den 31. marts konkrete sager om sammenhængen mellem stress og udviklingen af depressioner. 3 af disse sager blev anerkendt, men med dissens. 16

17 Anerkendte sager ved mødet den 31. marts 2009 Farmakonom med stor arbejdsbyrde, meget alenearbejde og mange deadlines med store konsekvenser (anerkendt med dissens). Periode på cirka ½ år med mange ekstra opgaver og manglende støtte fra leder. Blev i efteråret 2007 pålagt flere ekstraopgaver med deadlines, der var svære at nå. Opgaverne skulle nås samtidig med, at hun passede sit almindelige arbejde på apoteket. Hun var i en periode nødt til at møde før tid på arbejde for at nå det hele Servicechef med stort arbejdspres fra chef og manglende støtte fra denne til at ændre forholdene (anerkendt med dissens). Den ugentlige arbejdstid var mellem 70 og 80 timer, hvor tilskadekomne forgæves forsøgte at få lederen til at ændre på dette. Ofte kontaktet om aftenen og arbejdet generelt præget af korte deadlines. Tilskadekomne måtte foruden sine egne opgaver også varetage flere af lederens opgaver Vagtbærende overlæge med ugentlig arbejdstid på cirka 80 timer med ansvar for akut modtagne patienter og videre visitering af disse ved infektionsmedicinsk afdeling samt beredskabsansvarlig overlæge ved anden afdeling. Ansvar for uddannelse af læger indenfor specialet, undervisning af turnuslæger ved sygehuset. Meget stort patientpres og mangel på andre overlæger på afdelingerne. Endvidere en række andre opgaver tilknyttet arbejdet 17

18 Erhvervssygdomsudvalgets principielle møde 18. november 2009 Afgørelser ved det principielle møde Erhvervssygdomsudvalget drøftede ved mødet den 18. november konkrete sager om sammenhængen mellem stress og udviklingen af depression. 2 af sagerne blev anerkendt, mens 6 af sagerne blev afvist. 5 af de i alt 8 sager, der blev behandlet, blev afgjort med dissens. 18

19 Anerkendte sager ved mødet den 18. november 2009 Centerleder ved ældrecenter. Ved kommunalreformen 2007 ansvarlig for 2 ældrecentre. Meningen var, at tilskadekomne skulle være leder på halv tid på hvert ældrecenter. Tilskadekomne havde meget ekstraarbejde, havde lange arbejdsdage (mere end 50 timer om ugen), stod til rådighed i fritiden og skulle rette op på et ældrecenter i kaos og løse personalekonflikter og oplevede manglende støtte fra ledelsen. Institutleder med ansvar for 130 ansatte. Lang periode med meget lange arbejdsdage samt arbejde i weekenderne. Tilskadekomne havde desuden haft mange komplekse arbejdsopgaver. Desuden havde en længere periode præget af stort arbejdspres i forbindelse med at få nødvendige IT-systemer til at fungere. 19

20 Foredrag for Erhvervssygdomsudvalget om stress og depression v. Ole Mors den 8. juni 2010 I efteråret 2009 besluttede udvalget at ville have yderligere oplysninger om stress og depression inden det 3. principielle møde i juni Ole Mors gennemgik ved sit foredrag den 8. juni de grundlæggende kriterier for at stille diagnosen - spørgsmål om genetisk disposition/ arvelighed og udvikling af depression i form af familieundersøgelser, tvillingestudier og adoptionsstudier - undersøgelser af effekt af belastende begivenheder i tilværelsen - betydning af givne generelle risikofaktorer herunder karaktertræk/ disposition og tidligere psykiske forhold - betydning af variable forhold i form af ydre begivenheder herunder også arbejdsmæssige belastninger 20

21 Anerkendte sager ved mødet den 8. juni 2010 Erhvervssygdomsudvalget drøftede på et møde den 8. juni konkrete sager om sammenhængen mellem stress og udviklingen af depression. 6 af sagerne blev anerkendt, mens 5 af sagerne blev afvist. 5 af de i alt 11 sager, der blev behandlet, blev afgjort med dissens. 21

22 Anerkendte sager ved mødet den 8. juni 2010 Anerkendelse af depression (bankrådgiver/afdelingsleder) Tilskadekomne udviklede en depression efter knapt 8 års ansættelse som bankrådgiver/afdelingsleder. Efter relativt kort tid arbejdede tilskadekomne fra klokken 6 om morgenen til klokken om aftenen. Da arbejdet tog overhånd, oplevede tilskadekomne ingen opbakning fra ledelsen. Arbejdsgiver bekræftede, at tilskadekomne i årene havde haft et betydeligt merarbejde på timers per måned. Derudover havde tilskadekomne i 2005 mange måneder med væsentligt over 50 timers merarbejde per måned. Efter Erhvervssygdomsudvalgets vurdering var det overvejende sandsynligt, at tilskadekomnes depression opstod som følge af den særlige belastning, tilskadekomne var udsat for som bankrådgiver/afdelingsleder. Der var tale om en længere periode med et stort arbejdspres med mange arbejdsopgaver, meget lange arbejdsdage og et ikke uvæsentligt omfang af merarbejde. Desuden havde tilskadekomne ikke oplevet den opbakning fra ledelsen, som tilskadekomne kunne forvente. 22

23 Anerkendte sager ved mødet den 8. juni 2010 Anerkendelse af depression (IT-leder) Tilskadekomne var i cirka 6 år leder og ansvarlig for driften af en bestemt type server. Omkring 2007 udviklede tilskadekomne en depression. Tilskadekomnes arbejdsopgaver bestod i at have ansvaret for at koordinere løsninger af forskellige problemer og at yde service og support i forhold til kunder og personaleledelse. Tilskadekomne havde frem til 2005 ansvaret for 400 servere. I 2005 blev antallet øget til 1500 servere. Tilskadekomne arbejdede timer om ugen og stod til rådighed for opkald hele døgnet. Der var omkring 3 natlige opkald i løbet af en uge. Tilskadekomne besvarede desuden cirka 200 mails om dagen. Efter sygdom med forhøjet blodtryk i 2007 genoptog tilskadekomne arbejdet og skulle i princippet kun arbejde 2 timer dagligt, men det blev til langt mere. Tilskadekomne blev også kontaktet under en indlæggelse på hospitalet, da budgettet skulle færdiggøres. Tilskadekomnes tidligere kollegaer bekræftede tilskadekomnes arbejdsbeskrivelse. 23

24 Anerkendte sager ved mødet den 8. juni 2010 Anerkendelse af depression (kvindelig efterskoleforstander) Tilskadekomne var uddannet folkeskolelærer og havde været ansat i en række forskellige lederstillinger. Tilskadekomne blev ansat som forstander på en efterskole i 2006 og udviklede efter knapt 4 måneder en depression. Der var en meget kort forberedelsestid til skolens opstart og modtagelse af eleverne. Der var utallige konfrontationer med eleverne, og det var ofte tilskadekomne, der måtte tage konfrontationerne alene. Efter Erhvervssygdomsudvalgets vurdering var det overvejende sandsynligt, at tilskadekomnes depression opstod som følge af de særlige belastninger, hun var udsat for som efterskoleforstander. Der var tale om meget vanskelige arbejdsforhold i forbindelse med etableringen af efterskolen. Tilskadekomne arbejdede med en stab af få og urutinerede kollegaer og en belastet elevgruppe I forbindelse med arbejdet med de unge elever var tilskadekomne impliceret i flere psykisk belastende episoder. Derudover havde tilskadekomne en ugentlig arbejdstid på op til timer. Det indgik i udvalgets vurdering, at bestyrelsen bekræftede tilskadekomnes oplysninger om de vanskelige arbejdsforhold. 24

25 Afviste sager ved mødet den 8. juni 2010 Afvisning af depression (pædagog) Tilskadekomne var ansat som pædagog på en afdeling med beboere med blandt andet autisme eller Aspergers syndrom. Tilskadekomne var kontaktperson for 2 beboere og var i den forbindelse udsat for mange episoder med slag, spark og trusler. Tilskadekomne oplevede ikke at få konkret og brugbar vejledning til at takle situationerne i hverdagen fra ledelsen. I 2000 havde tilskadekomne en længerevarende depression af omkring et halvt års varighed. Tilskadekomne blev medicinsk behandlet og oplevede bedring. Tilskadekomnes far blev i 2006 alvorlig syg med en blodprop i hjernen, og i den forbindelse konsulterede tilskadekomne ligeledes en psykolog. Tilskadekomne fik i 2006 stillet diagnosen periodisk depression. Ikke var overvejende sandsynligt, at tilskadekomne fik en depression som følge af arbejdet som pædagog. Flertallet i udvalget lagde vægt på belastende hændelser i privatlivet. Det indgik også i flertallets vurdering, at tilskadekomne tidligere havde haft depression med forøget risiko for at udvikle en ny depression senere hen. 25

26 Afviste sager ved mødet den 8. juni 2010 Afvisning af depression (hjemmevejleder) Tilskadekomne udviklede i en depression efter at have arbejdet som hjemmevejleder på et bosted siden Der var tale om borgere med blandt andet skizofreni og misbrug af forskellig art. Tilskadekomnes arbejdsopgaver bestod blandt andet i at støtte og hjælpe borgerne i dagligdagen. Fra marts 2007 fik tilskadekomne ekstra opgaver på grund af manglende ledelse. Tilskadekomne måtte tage ansvaret for, at opgaverne blev udført. Der var desuden en del konflikter i personalegruppen. Tilskadekomne følte sig indimellem chikaneret af kollegaerne og følte sig gjort til grin på et personalemøde. Et flertal i Erhvervssygdomsudvalget vurderede, at det ikke var overvejende sandsynligt, at tilskadekomnes depression var forårsaget af de påvirkninger, tilskadekomne var udsat for som hjemmevejleder. Utilstrækkelig belastning, 26

27 En Case Tilskadekomne er konstitueret afdelingssygeplejerske i 2006 og har en række administrative opgaver. Tsk er ansat til 37 timer om ugen men arbejder mellem 42 og 45 timer om ugen frem til november Hospitalet er under ombygning, og tilskadekomne spørges hyppigt til råds af håndværkerne om forskellige praktiske forhold. Der er samtidig udskiftning af personalet. Efter et par måneder oplever tsk stigende arbejdsbyrde og at stå alene med sine opgaver Fra november 2007 arbejder tsk 30 timer om ugen. Oplever fortsat arbejdet som præget af konflikter Fra 2006 tiltagende symptomer i form af søvnproblemer og bekymringer samt koncentrationsbesvær Forværring i november 2008 samtidig med at tsk s søn forsøger at begå selvmord Der er stillet diagnosen tilpasningsreaktion 27

28 En case. 45 årig værkfører med ansvar for virksomhedens produktion af el-tavler/ ordrer samt ansvar for arbejdsfordelingen. Ansvar for administrative opgaver, møder, indkøb til virksomheden og produktionsplanlægning Virksomheden øger fra 2005 til 2007 fra medarbejdere i tsk s afdeling Øget arbejdspres i forhold til færdiggørelse af ordrer Ugentlig arbejdstid fra juni til august 2007 på mellem 60 og 70 timer Tsk har ansvaret for at produktionstiden overholdes, hvilket medarbejderne ikke kan nå og derfor hjælper han også af egen vilje til i andre afdelinger Tiltagende psykiske gener gennem foråret og sommeren 2007 Sygemeldt fra september

29 En case Sagen afvises. Diagnosen er ikke depression men tilpasningsreaktion Tsk s symptomer opstår kort tid efter påbegyndelsen af arbejdet som konstitueret afdelingssygeplejerske Der er tale om en begrænset ekstra arbejdsbyrde Sygdommen opblusser efter belastningens ophør der er ikke god tidsmæssig sammenhæng Private forhold forværrer de psykiske symptomer 29

30 En case Sagen anerkendes gennem 2007 har oplevet et stadigt stigende arbejdspres med en øget ordretilgang, hvor tsk som ansvarlig for afdelingens produktion og arbejdsfordeling blandt de 35 ansatte har oplevet mange vanskelige deadlines og lange arbejdsuger med 60 til 70 timers arbejde gennem flere måneder. Medarbejdere kunne ikke nå at få produkterne færdige til tiden, og derfor måtte tsk selv arbejde meget over. Selv om der efter flertallets vurdering ikke har været tale om manglende støtte fra arbejdspladsen / ledelsen, så finder flertallet i udvalget, at belastningen i sig selv er tilstrækkelig til, at din sygdom kan anerkendes som overvejende sandsynligt arbejdsbetinget. 30

31 Vægtning af sagens oplysninger + - Diagnosen Tidsmæssig sammenhæng/ Konkurrerende forhold årsagssammenhæng Vanskelige deadlines Grad af påvirkning Forudbestående psykisk Manglende opbakning Tidsmæssig udstrækning sygdom Arbejdspres/ overarbejde Andre sager på vedkommende Andre diagnoser end depression af betydning for aktuelle Kompleksitet af Arbejdsopgaverne Dokumentation Konsekvenser ved ikke at Leve op til kravene 31

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2010

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2010 Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2010 Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Indholdsfortegnelse: 1. Oversigt og resumé...1 2. Kronisk

Læs mere

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-67212 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Lovgivning: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

Lovgivning: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-04402 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet. Arbejdsskadestyrelsens og Erhveervssygdomsudvalgets årsredegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet. Arbejdsskadestyrelsens og Erhveervssygdomsudvalgets årsredegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2009 Arbejdsskadestyrelsens og Erhveervssygdomsudvalgets årsredegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2009 Arbejdsskadestyrelsens

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia.

Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia. Formandssekretariatet Den 27. januar 2015 Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia. I perioden 1998-2012 er der i Danmark blevet anerkendt 266.646 arbejdsskader. Over de 15 år har det dårlige

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Notat om Erhvervssygdomsudvalgets praksis på det psykiske arbejdsskadeområde for perioden fra 2005 til 2011

Notat om Erhvervssygdomsudvalgets praksis på det psykiske arbejdsskadeområde for perioden fra 2005 til 2011 Notat om Erhvervssygdomsudvalgets praksis på det psykiske arbejdsskadeområde for perioden fra 2005 til 2011 ERHVERVSSYGDOMSUDVALGETS PRAKSIS 2 OPBYGNING AF NOTATET 2 GENERELT OM PSYKISKE ERHVERVSSYGDOMME

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

Arbejdspapir om bopælsregioner

Arbejdspapir om bopælsregioner 1 Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Et knæk sind bevis. Illustraion: Oscar Grønner

Et knæk sind bevis. Illustraion: Oscar Grønner Et knæk sind bevis Illustraion: Oscar Grønner 6 nr. 06 2015 ket er dårligt materiale Af Henning Due, journalist Psykiske arbejdsskader anerkendes markant sjældnere end andre arbejdsskader, selvom antallet

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress?

Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress? Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress? AM 2013 Workshop nr. 311 Mandag den 11. november 2013 Kl. 16:00 17:15

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Oprettede klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Uændret

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Hvordan kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense hjælpe med at forebygge arbejdsskader blandt socialpædagoger?

Hvordan kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense hjælpe med at forebygge arbejdsskader blandt socialpædagoger? Hvordan kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense hjælpe med at forebygge arbejdsskader blandt socialpædagoger? Karen Brask, psykolog karen.brask@ouh.regionsyddanmark.dk Specialist i arbejds- og organisationspsykologi

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer)

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer) 8GYLNOLQJHQ Sn HUKYHUYVV\JGRPVRPUnGHW VRPI OJHDIDUEHMGVVNDGHUHIRUPHQ I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen Dette notat har til formål at uddybe ulykkesvejledningens punkt 4.7 om psykiske skader. Notatet skal ses som et tillæg til ulykkesvejledningen, som

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Temadag, SL. - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger. Vordingborg d.

Temadag, SL. - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger. Vordingborg d. Temadag, SL - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger Vordingborg d. 26/2-2016 Hvem er vi? Arbejdsmedicinsk Afsnit, Nykøbing Falster Sygehus

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af psykiske skader

Vejledning om anerkendelse af psykiske skader Vejledning om anerkendelse af psykiske skader Indhold Indledning... 2 Generelt omkring anerkendelse eller afvisning af psykiske skader... 3 Hvilken påvirkning er egnet til at forårsage en psykisk skade?...

Læs mere

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 40 O #271B&f170y3X Notat FC/LVP 27. januar 2005 Redegørelse for udviklingen på erhvervssygdomsområdet som følge af arbejdsskadereformen; ny erhvervssygdomsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Henrik Dam Kristensen Henrik.Kristensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Vivi Imer Hansen, forhenværende projektleder Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Formål med projekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig,

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Dagens Program Mandag den 4. april 2016

Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Arbejdsrelaterede Psykosociale belastninger Introduktion til Arbejdsrelaterede psykosociale tilstande Ole Carstensen 9.00-9.15 Tid Eksponering, hvad er der evidens

Læs mere

Vold påp. arbejdspladsen

Vold påp. arbejdspladsen Vold påp arbejdspladsen PROGRAM Omfang af vold på arbejdspladsen Hvad falder under paraplyen vold på arbejdspladsen? Hvilke forklaringer kan der gives på vold? Konsekvenser af vold på arbejdspladserne

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Vold mod socialrådgivere i Danmark

Vold mod socialrådgivere i Danmark Vold mod socialrådgivere i Danmark Socialrådgivere tal om vold 21 procent oplever trusler om vold 7 procent oplever at blive hængt ud offentligt 2 procent oplever fysisk vold 3 drab på socialrådgivere

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ÅRETS TEMA: Psykiske sygdomme 600 Anmeldelser af psykiske sygdomme blandt kvinder 2006-2009 500 400 300 200 100 0 under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 129 Offentligt. Bilag 1. Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2006-05 Udsendt 19.

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 129 Offentligt. Bilag 1. Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2006-05 Udsendt 19. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 129 Offentligt Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2006-05 Udsendt 19. oktober 2006 Bilag 1 Emne Erhvervssygdomsudvalget har indstillet en sag om diffuse smerter

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2014

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2014 0 Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2014 Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tema 1: Psykisk

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager KEN nr 9977 af 12/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5015-04741 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Cabi Fastholdelse af stress-sygemeldte på arbejdspladsen og forebyggelse af stress. Af Psykolog Pernilla Aadal Lund, Arbejdsmedicinsk Klinik,

Cabi Fastholdelse af stress-sygemeldte på arbejdspladsen og forebyggelse af stress. Af Psykolog Pernilla Aadal Lund, Arbejdsmedicinsk Klinik, Cabi Fastholdelse af stress-sygemeldte på arbejdspladsen og forebyggelse af stress Af Psykolog Pernilla Aadal Lund, Arbejdsmedicinsk Klinik, Kirsten 48 år Uddannet pædagog i 1991 Altid været indenfor daginstitutionsområdet

Læs mere

Psykiske arbejdsskader Samspillet mellem arbejdsskadebegrebet og det forsikringsretlige ulykkesbegreb

Psykiske arbejdsskader Samspillet mellem arbejdsskadebegrebet og det forsikringsretlige ulykkesbegreb Psykiske arbejdsskader Samspillet mellem arbejdsskadebegrebet og det forsikringsretlige ulykkesbegreb Psychological work-related injuries - The interaction between the concept of work-related injury and

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 1992 15 nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Christian

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2016

Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2010 til 2016. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet indenfor. LO området. Notat fra delprojekt tre

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet indenfor. LO området. Notat fra delprojekt tre Dårligt psykisk arbejdsmiljø, førtidspensioner og arbejdsbetingede psykiske sygdomme forbund og arbejdspladsers muligheder for at støtte medlemmer med arbejdsbetingede psykiske lidelser. Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hovedpointer 1. Mentale helbredsproblemer har store personlige omkostninger

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Arbejdsmiljøkonference Indhold Lovgivning Tilsyns metoder Risikofaktorer

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 16-01-2017

Læs mere

National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme

National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme Sundhedsminister Ellen Trane Nørby Ældreminister Thyra Frank National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme Kære Ellen Trane Nørby og Thyra Frank Tillykke med udnævnelserne til sundhedsminister og ældreminister.

Læs mere

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning...

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning... Stress Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! Formål. At man får en viden omkring stress og stresshåndtering At man får nogle redskaber til håndtering af stress At man bliver opmærksom

Læs mere