Skatteministeriet J. nr Udkast (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 33 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed mv.) 1 I lov om afgift af lønsum, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret ved 2 i lov nr. 517 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, nummer 1) affattes således: folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, og disses hovedorganisationer, samt amatørsport i øvrigt. 2. I 1, stk. 2, indsættes som nyt nummer 6): museumsvirksomhed, jfr. museumsloven 3. I 1, stk. 2, indsættes som nyt nummer 7): gymnasial undervisning 4. I 1, stk. 2, indsættes som nyt nummer 8): undervisning på musikskoler, jf. musikloven 5. I 1, stk. 2, indsættes som nyt nummer 9): almen voksenuddannelse, jf. lov om almen voksenuddannelse 6. I 1, stk. 2, indsættes som nyt nummer 10): arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., særlige kompetencegivende voksenuddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, erhvervsrettet uddannelse, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., deltidsuddannelser, jf. lov om universiteter, åben uddannelse, jf. lov om videregående

2 - 2 - kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, og maritime uddannelser, jf. lov om maritime uddannelser 7. 2, stk. 3, ophæves. 2, stk. 4, bliver herefter til stk a affattes således: Skatteministeren kan bestemme, at religiøse samfund omfattet af registreringspligten kan fritages for at betale afgift. 9. I 5 indsættes som nyt stk. 5: For offentlige virksomheder, der ikke omfattes af 4, stk. 1, er afgiftssatsen 3,08 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum med tillæg af 2,50 pct. af 90 pct. af lønsummen. Loven træder i kraft den 1. januar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Regeringen har sat ambitiøse mål for Danmark. Danmark skal have en stærk konkurrencekraft, så vi fortsat hører til blandt de rigeste lande i verden. Og en stærk sammenhængskraft, så vi fortsat har et trygt samfund uden store skel. Det er en del af Regeringens globaliseringsstrategi, at stærkere konkurrence skal styrke Danmarks effektivitet og innovation. Konkurrence er således et centralt middel til at øge innovationen i både den private og den offentlige sektor. Det foreslås derfor at fjerne de ulige konkurrencevilkår som følge af lønsumsafgiftsloven. For at nå målene er der brug for forandring og fornyelse af det danske samfund. Regeringens globaliseringsstrategi indeholdt således 350 konkrete initiativer. Et af disse initiativer vedrører lønsumsafgiftsloven.

3 - 3 - Globaliseringsrådet har foreslået, at offentlige myndigheder skulle have refusion for lønsumsafgift ved køb af ydelser fra private virksomheder, hvor lønsumsafgiften medfører ulige konkurrencevilkår. En refusionsordning vil dog alene bygge på gennemsnitsberegninger. Regeringen har derfor valgt at foreslå en ophævelse af fritagelserne for offentlige virksomheder mv., da en sådan tager højde for de faktiske forhold. En ophævelse af fritagelserne skaber afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed. Der har fra forskellig side været rejst tvivl om lønsumsafgiftslovens forenelighed med EFtraktatens bestemmelser om statsstøtte. Dette skyldes, at offentlige virksomheder og virksomheder, som overvejende finansieres af offentlige midler, i dag er fritaget for lønsumsafgift. Denne usikkerhed vil regeringen med nærværende forslag rydde af vejen. Forslagets formål er således at styrke konkurrencen ved at skabe afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed. Samtidig bringes tvivlen om lønsumsafgiftslovens forenelighed med EF-traktaten ud af verdenen. 2. Gældende regler I dag skal private virksomheder efter lønsumsafgiftsloven som hovedregel betale lønsumsafgift, hvis de leverer ydelser, der ifølge momslovens 13 er momsfritagne. Afgiftspligten omfatter virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, som er fritaget efter momsloven: 13, stk. 1, nr. 1 (sundhedspleje), 13, stk. 1, nr. 3 (undervisning), 13, stk. 1, nr. 5 (sport, dog ikke amatørsport), 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter), 13, stk. 1, nr. 8 (dog kun administration af fast ejendom), 13, stk. 1, nr. 10 (forsikringsvirksomhed), 13, stk. 1, nr. 11 (finansielle aktiviteter), 13, stk. 1, nr. 12 (lotterier og spil), 13, stk. 1, nr. 15 (personbefordring, dog undtaget persontransport direkte til og fra udlandet), 13, stk. 1, nr. 16 (rejsebureauvirksomhed), 13, stk. 1, nr. 17 (bedemandsvirksomhed), og 13, stk. 1, nr. 20 (selvstændige grupper). Der betales desuden afgift af virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter momsloven. Endelig betales afgift af virksomheder, som udgiver eller importerer aviser.

4 - 4 - Offentlige virksomheder, og virksomheder, hvor offentlige midler dækker mindst 50 pct. af virksomhedernes driftsudgifter, er derimod fritaget for at betale lønsumsafgift. Den gældende lønsumsafgiftsordning medfører ulige konkurrencevilkår på en række områder med både offentlige og private leverandører. 3. Lovforslagets indhold Forslaget indeholder et forslag om at ophæve afgiftsfritagelserne indenfor lønsumsafgiftsloven for aktiviteter, der foregår mod betaling af vederlag, i offentlig virksomhed og virksomhed, som overvejende finansieres af offentlige midler. Offentlig virksomhed inden for f.eks. sundhedsområdet producerer alt overvejende public service ydelser, der stilles gratis til rådighed for befolkningen. Sådan virksomhed pålægges ikke lønsumsafgift. Den offentlig virksomhed, som bliver lønsumsafgiftspligtige for salg af ydelser mod vederlag, vil i visse tilfælde bl.a. kunne være sygehuse. Ved ydelser mod vederlag forstås i denne sammenhæng: markedsmæssigt salg af bl.a. behandlinger og andre ikke-momspligtige ydelser til såvel private som offentlige købere. Mere konkret vil salg af almindelige behandlinger over regionsgrænserne blive afgiftspligtige. Derimod er afregning for lands- og landsdelspatienter, afregning til regionernes egne sygehuse og lignende særlige ikkemarkedsmæssige forpligtigelse en del af de interne ressourceallokeringer i det offentlige sundhedssystem. Afregning for sådanne aktiviteter er således ikke salg af ydelser mod vederlag, og dermed heller ikke lønsumsafgiftspligtige. Anden offentlig virksomhed, som pålægges lønsumsafgift, vil eksempelvis være virksomheder, der udfører persontransport af forskellig art. Sådanne selskaber dækker over en bredere vifte af offentlige virksomheder, der udfører persontransport med ambulancer, færger, bus og tog. Selvejende institutioner, som overvejende finansieres af offentlige midler, vil afhængig af deres virksomhed også kunne blive lønsumsafgiftspligtige. De selvejende overvejende offentligt finansierede institutioner vil bl.a. være uddannelsesinstitutioner. Disse vil dog kun blive afgiftspligtige for en meget begrænset del af deres aktiviteter f.eks. forskellig ikke-momspligtig kursusvirksomhed og uddannelse på et konkurrencemarked. Almindelige uddannelsesaktiviteter herunder deltidsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser i det nationale uddannelsessystem vil fortsat være ikke være lønsumsafgiftspligtigt. Dette gælder uanset om udbyderen er offentlig eller ej. Det nye her er blot, at også private udbydere i dette regi vil blive fritaget for lønsumsafgift i fremtiden.

5 - 5 - Opgørelsen af afgiftsgrundlaget afhænger af virksomhedens art og aktivitet. Lønsumsafgiftsloven opererer med fire forskellige metoder til opgørelse af afgiftsgrundlaget. Hvilken metode en virksomhed skal anvende afhænger af hvilke aktiviteter, der er i virksomheden, samt hvilken virksomhedsform virksomheden drives i. De offentlige virksomheder vil typisk skulle betale lønsumsafgift efter lovens hovedregel i 4, stk. 1. Afgiftsgrundlaget er her virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret. Dette er ikke problematisk i de fleste tilfælde. Nogle offentlige virksomheder opgør dog ikke et årligt skattemæssig overskud, som udgør en del af afgiftsgrundlaget efter loven. For at sikre en smidig og administrativ enkel løsning foreslås det, at offentlige virksomheder, som ikke skal opgøre et skattemæssigt overskud, skal betale en afgiftssats på 3,08 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum med til af 2,50 pct. af 90 pct. af lønsummen. Omregnet udgør afgiftssatsen 5,33 pct. af lønsummen. Det er den samme afgiftssats som virksomheder omfattet af lovens 5, stk. 3, betaler. Det er regeringens vurdering, at løsningen med ophævelse af afgiftsfritagelserne for offentlige virksomheder og overvejende offentligt finansierede virksomheder fremmer reel konkurrencelighed inden for især persontransport- og sundhedsområderne. Løsningen medfører dog også nogle konkrete administrative problemer mv. inden for især en række delområder på kultur- og undervisningsområderne. Regeringen har derfor besluttet at foreslå ophævelserne af de generelle fritagelser for offentlige virksomheder og virksomheder, der overvejende er offentligt finansieret, suppleret med nogle nye specifikke undtagelser gældende for både privat og offentlig virksomhed på udvalgte delområder, hvor det ikke vil give konkurrenceproblemer. Således foreslås det at fritage folkeoplysende hovedorganisationer, gymnasial virksomhed, museumsvirksomhed omfattet af museumsloven, undervisning på musikskoler omfattet af musikloven, voksenuddannelse omfattet af lov om almen voksen, samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse som foreslås fritaget er arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., deltidsuddannelser omfattet af lov om universiteter, åben uddannelse omfattet af lov om videregående kunstneriske

6 - 6 - uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, samt maritime uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser. Regeringen er opmærksom på, at hidtidige kontrakter mv. har været baseret på de eksisterende undtagelser. Det er hensigten at udarbejde en særskilt kompensationsordning inden for rammerne af EU's statsstøtteregler. Ophævelsen kan muligvis have nogle uheldige konkurrencemæssige virkninger, som det ikke har været muligt at afdække i det lovforberedende arbejde. Regeringen er villig til at se på løsningsmuligheder for sådanne utilsigtede konkurrence påvirkninger indenfor EU-retten, hvis forslaget måtte medføre sådanne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4.1. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Forslaget skønnes samlet set at medføre et statsligt merprovenu fra lønsumsafgiften på ca. 220 mio. kr. årligt. I finansåret 2008 skønnes et merprovenu på ca. 165 mio. kr. Merprovenuet vil dog udelukkende komme fra offentlige institutioner, offentlige virksomheder samt fra helt eller overvejende offentligt finansierede selvejende institutioner. De offentlige institutioner vil bl.a. være sygehuse, der bliver lønsumsafgiftspligtige af salg ydelser mod vederlag. De offentlige virksomheder vil eksempelvis være virksomheder, der udfører persontransport af forskellig art (med ambulancer, færger, bus og tog). De selvejende overvejende offentligt finansierede institutioner vil bl.a. være uddannelsesinstitutioner. Merprovenuet på ca. 220 mio. kr. er et nettoresultat, der dækker over et mindre provenutab. Provenutabet kommer fra, at et mindre antal statsanerkendte museer, folkeoplysende hovedorganisationer og et mindre antal private virksomheder, der udbyder en række uddannelser i det nationale uddannelsessystem, undtages for afgiftspligten. Det samlede provenutab herfra skønnes at være omkring 2-3 mio. kr. Den samlede årlige provenugevinst ved ændrede afgiftsregler forventes at fordele sig således, jf. tabel 1. Tabel 1 Årlige provenumæssige konsekvenser, mio. kr. (2008-niveau) DSB 80

7 - 7 - Offentlige busselskaber og privatbaner 15 Persontransport med offentlige færgeselskaber 2 Kommunale "ambulanceselskaber" 7 Offentlige sygehuse, klinikker mv heraf salg til private 2 Kommunal sundhed (genoptræning mv.) 9 Undervisning - afgiftsbetaling fra udenlandske studerende (uden for EØS) og kursister på selvejende institutioner 4 Undervisning - Private, der udbyder uddannelser i det nationale uddannelsessystem -1 Folkeoplysende hovedorganisationer -1 Statsanerkendte museer -1 I alt 223 Det er hensigten at lade merprovenuet indgå i en kompensationsordning. Kompensationsordningen vil blive udarbejdet inden for rammerne af EU's statsstøtteregler. Det bemærkes, at skattestoppet omfatter situationer, hvor institutionerne / virksomhederne bliver tvunget til at overvælte afgiften, da der reelt er tale om afgiftsstigninger, for de private personer og virksomheder, der skal betale mere. I disse tilfælde skal afgiftsstigningerne selvsagt modsvares af en krone for krone nedsættelse af andre skatter og afgifter efter skattestoppet almindelige principper Administrative konsekvenser for det offentlige Den foreslåede ophævelse af fritagelserne vil betyde, at offentlige virksomheder og virksomheder, som overvejende finansieres af offentlige midler, indenfor lønsumsafgiftslovens anvendelsesområde vil blive lønsumsafgiftspligtige. Dermed vil de pågældende virksomheder blive omfattet af de almindelige administrative byrder, som følger af at være lønsumsafgiftspligtig. Det betyder bl.a. krav om registrering hos SKAT, udarbejdelse af afgiftsangivelser, krav til regnskabsbestemmelser mv. Det er dog præcis samme administrative byrder, som private lønsumsafgiftspligtige virksomheder i dag allerede er underlagt. Virksomheder, der både udøver lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og andre aktiviteter, skal på grundlag af en sektoropdeling af virksomheden foretage en fordeling af virksomhedens lønsum og over- eller underskud, der vedrører den lønsumsafgiftspligtige del af virksomheden henholdsvis den øvrige del af virksomheden. Virksomheden opdeles således i sektorer. Dette sikrer, at virksomheden kun betaler lønsumsafgift af den lønsumsafgiftspligtige del af aktiviteterne.

8 - 8 - Skatteministeren har i medfør af en bemyndigelse i loven, jf. 4, stk. 4, fastsat nærmere regler for sektoropdelingen i bekendtgørelsesform. Offentlige virksomheder, som både udøver lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og andre aktiviteter, vil tilsvarende fremover skulle opdele virksomheden i sektorer, der vedrører henholdsvis den lønsumsafgiftspligtige del af virksomheden henholdsvis den øvrige del. Det sikres hermed, at det således alene er vederlagsaktiviteten i de offentlige virksomheder, som bliver lønsumsafgiftspligtig. Det må dog forventes at medføre visse øgede administrative byrder i de offentlige virksomheder. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5.1. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Offentlig virksomhed bliver ligestillet med privat virksomhed i forhold til betaling af lønsumsafgift. Dette vil forbedre erhvervslivets muligheder for at tilbyde varer og ydelser i lige konkurrence med offentlige virksomheder Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vil blive forelagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til vurdering. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke konsekvenser for miljøet. 7. Regionale konsekvenser Forslaget har ingen væsentlige regionale konsekvenser. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 9. Forholdet til EU-retten Forslaget er i overensstemmelse med EU-retten 10. Kommunikationsplan Målgruppen for lovforslaget er offentlige virksomheder og virksomheder som overvejende finansieres af offentlige midler. Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos relevante parter og blev samtidig gjort offentlig tilgængeligt på Skatteministeriets hjemmeside hvor høringssvarene også er blevet offentliggjort.

9 - 9 - Når lovforslaget er endeligt vedtaget, vil loven være tilgængelig på Skatteministeriets hjemmeside SKAT vil efter vedtagelsen af lovforslaget informere om de nye regler på sin hjemmeside De nye regler vil endvidere komme til at fremgå af SKATs Lønsumsafgiftsvejledning, som findes på SKATs hjemmeside Sammenfatning af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser Negative konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, Forslaget skønnes samlet set at medføre Merprovenuet vil udelukkende komme regioner og kommuner et statsligt merprovenu fra fra offentlige institutioner, offentlige lønsumsafgiften på ca. 220 mio. kr. virksomheder samt fra helt eller årligt. I finansåret 2008 skønnes et overvejende offentligt finansierede merprovenu på ca. 165 mio. kr. selvejende institutioner. De offentlige institutioner vil bl.a. være sygehuse, der Merprovenuet på ca. 220 mio. kr. er et bliver lønsumsafgiftspligtige af salg nettoresultat, der dækker over et mindre ydelser mod vederlag. De offentlige provenutab. Provenutabet kommer fra, virksomheder vil eksempelvis være at et mindre antal statsanerkendte virksomheder, der udfører museer, folkeoplysende persontransport af forskellig art (med hovedorganisationer og et mindre antal ambulancer, færger, bus og tog). De private virksomheder, der udbyder en selvejende overvejende offentligt række uddannelser i det nationale finansierede institutioner vil bl.a. være uddannelsessystem, undtages for uddannelsesinstitutioner. afgiftspligten. Administrative konsekvenser for Ingen stat,regioner og kommuner Administrative konsekvenser for Ingen erhvervslivet Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Med forslaget skabes afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed til gavn for konkurrencen. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Der vil opstå nogle administrative byrder. En væsentlig del af disse administrative konsekvenser vil dog være engangsinvestering i tilpasning af økonomisystemer mv. Offentlig virksomhed vil blive omfattet af de almindelige administrative byrder, som følger af at være lønsumsafgiftspligtig. Det betyder bl.a. krav om registrering hos SKAT, udarbejdelse af afgiftsangivelser, krav til regnskabsbestemmelser mv. Det er dog præcis samme administrative byrder, som private lønsumsafgiftspligtige virksomheder i dag allerede er underlagt. Med forslaget bliver offentlige virksomhed mv. omfattet af lønsumsafgiftsloven

10 Forholdet til EU-retten Forslaget er i overensstemmelse med EU-reglerne Høring Lovforslaget er sendt i høring hos Advokatrådet, Danske Regioner, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Business Danmark, Danske Busvognmænd, Dansk Erhverv, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Told & Skatteforbund, Dansk Handel og Service, Dansk Kulturhistorisk Museumsforening, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Den Danske Skatteborgerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Forbrugerrådet, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Frederiksberg Kommune, Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS), Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Kunstrådet, Københavns Kommune, Landsorganisationen i Danmark (LO), Landbrugsrådet, Landsskatteretten, SKATs Retssikkerhedschef, Skattechefforeningen, Skatterevisorforeningen, og Statens Kunstfond. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at indsætte en afgiftsfritagelse for de folkeoplysende hovedorganisationer, som ikke selv har egentlig folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningslovens afsnit I, II a og III, men hvor den folkeoplysende virksomhed finder sted i lokalforeningerne. Til nr. 2 Det foreslås, at museumsaktiviteter omfattet af museumsloven fritages for lønsumsafgift. Til nr. 3 Det foreslås at fritage gymnasial undervisning for lønsumsafgift. Til nr. 4 Det foreslås at fritage undervisning på musikskoler omfattet af musikloven for lønsumsafgift. Til nr. 5 Det foreslås, at almen voksenuddannelse omfattet af lov om almen voksenuddannelse fritages for lønsumsafgift Til nr. 6 Det foreslås at fritage erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse dækker en bred vifte af erhvervsrettet voksenuddannelse, såvel i form af

11 efteruddannelse som videreuddannelse. Det foreslås således, at fritage arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., særlige kompetencegivende voksenuddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, erhvervsrettet uddannelse, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., deltidsuddannelser, jf. lov om universiteter, åben uddannelse, jf. lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, samt maritime uddannelser, jf. lov om maritime uddannelser. Til nr. 7 Det foreslås, at ophæve 2, stk. 3. Efter denne bestemmelse er alle offentlige virksomheder undtaget fra registreringspligten. Hermed er de offentlige virksomheder i dag fritaget for at betale lønsumsafgift. Ophævelse af bestemmelsen vil således betyde, at offentlige virksomheder omfattet af lønsumsafgiftsloven fremover vil være afgiftspligtige. Til nr. 8 Det foreslås med den nye formulering, at skatteministeren ikke skal kunne bestemme, at virksomheder som overvejende finansieres af offentlige midler skal fritages for lønsumsafgift. I dag er den gældende bemyndigelse udnyttet i 1 i lønsumsafgiftsbekendtgørelsen. Det er i bekendtgørelsens 1, stk. 2, fastlagt, at bestemmelsen finder anvendelse på institutioner, hvis driftsudgifter dækkes af offentlige tilskud med mindst 50 pct. Med den foreslåede formulering af 2a vil virksomheder, som overvejende finansieres af offentlige midler, ikke længere kunne fritages for at betale afgift. Til nr. 9 Offentlige virksomheder vil typisk skulle betale lønsumsafgift efter lovens hovedregel ( 4, stk. 1 - metode 4). Afgiftsgrundlaget er her virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret. Det er dog ikke alle offentlige virksomheder, som opgør et årligt skattemæssig overskud, som udgør en del af afgiftsgrundlaget efter loven (metode 4). For at sikre en smidig og administrativ enkel løsning foreslås det, at offentlige virksomheder som ikke opgør et skattemæssigt overskud skal betale en afgiftssats på 3,08 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum med tillæg af 2,50 pct. af 90 pct. af lønsummen. Omregnet udgør afgiftssatsen 5,33 pct. Loven træder i kraft den 1. januar 2008 Til 2

12 - 12 -

13 Bilag Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende regler Lovforslag 1 I lov om afgift af lønsum, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret ved 2 i lov nr. 517 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer: Stk. 2. Afgiftspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke virksomhedens aktiviteter vedrørende 1) folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, samt amatørsport i øvrigt, 2)-5) I 1, stk. 2, nummer 1) affattes således: folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, og disses hovedorganisationer, samt amatørsport i øvrigt. 2. I 1, stk. 2, indsættes som nyt nummer 6): museumsvirksomhed, jfr. museumsloven 3. I 1, stk. 2, indsættes som nyt nummer 7): gymnasial undervisning 4. I 1, stk. 2, indsættes som nyt nummer 8): undervisning på musikskoler, jf. musikloven 5. I 1, stk. 2, indsættes som nyt nummer 9): almen voksenuddannelse, jf. lov om almen voksenuddannelse 6. I 1, stk. 2, indsættes som nyt nummer 10):

14 Stk. 3. Offentlige virksomheder er undtaget fra registreringspligten. Stk arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., særlige kompetencegivende voksenuddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, erhvervsrettet uddannelse, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., deltidsuddannelser, jf. lov om universiteter, åben uddannelse, jf. lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, og maritime uddannelser, jf. lov om maritime uddannelser 7. 2, stk. 3, ophæves. 2, stk. 4, bliver herefter til stk a. Skatteministeren kan bestemme, at følgende virksomheder omfattet af registreringspligten kan fritages for at betale afgift: 1) Religiøse samfund. 2) Virksomheder, som overvejende finansieres af offentlige midler. 8. 2a affattes således: Skatteministeren kan bestemme, at religiøse samfund omfattet af registreringspligten kan fritages for at betale afgift. 5. Stk I 5 indsættes som nyt stk. 5: For offentlige virksomheder, der ikke omfattes af 4, stk. 1, er afgiftssatsen 3,08 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum med tillæg af 2,50 pct. af 90 pct. af lønsummen.

15 - 15 -

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. 2007/2 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-211-0002 Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-211-0002 Dato: 20. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 46 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed

Læs mere

6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder

6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder Moms Forlaget Andersen 6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, Ernst & Young P/S rune.groendahl@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende lønsumsafgiftspligtige virksomheder

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 46 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2007-211-0002 Dato: 3. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v. LBK nr 1079 af 31/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193576 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009 Håndtering af lønsumsafgift i regionerne Folketinget har vedtaget en ændring af lønsumsafgiften (Lov nr. 526 den 17. juni 2008), der betyder, at den offentlige sektor ikke længere er undtaget fra at betale

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 23 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2009-211-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen Merete Andersen Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen, Merete Andersen & Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift 4. udgave/1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2008-09 Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 172 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Skatteudvalget 2010-11 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-351-0035 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene offentlige gymnasier, VUC'er, erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige institutioner for videregående uddannelse Kopi til institutionernes revisorer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere