Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl ?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?"

Transkript

1 Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl ? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling Fredag den 5. oktober 2012 kl i Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Fredericia Indskrivning og kaffe fra kl Som indledning til generalforsamlingen vil Jane Findahl, som både er socialrådgiver og politisk formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, holde et oplæg om KL s rolle på de specialiserede områder for såvel børn som voksne. Tilmeld dig allerede i dag på DS-SYD s hjemmeside under arrangementer. Du kan også sende en mail til eller ringe på telefon (af hensyn til bestilling af mad gerne inden fredag den 28. september)

2 Dagsorden Formalia: Godkendelse af dagsorden Valg af dirigenter Valg af referent Valg af stemmeudvalg 5 personer 1: Drøftelse af hovedbestyrelsens beretning 2: Godkendelse af bestyrelsens beretning 3: Godkendelse af regnskab 2010 og : Fremlæggelse af statusregnskab 30.juni : Godkendelse af regionens aktivitetsplan 6: Behandling af øvrige indsendte forslag 7: Vedtagelse af regionens budget 2013 og : Drøftelse af hovedbestyrelsens forslag 9: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 10: Valg af medlemmer til repræsentantskabet den november samt suppleanter 11: Eventuelt Dagsorden og alle bilag kan findes på vores hjemmeside under Region Syd Bland dig i debatten og lad det lokale demokrati vokse Vi vil gerne have flere aktive medlemmer og klubber, der blander sig politisk i debatten, både på arbejdspladserne, internt i DS og i de lokale medier. Derfor vil vi gerne have en debat om, hvordan regionsbestyrelsen kan understøtte denne proces. En del har svært ved at finde tid til at være TR, AMiR, RB-medlem eller HB-medlem ved siden af arbejdet, men kan være meget optaget af en problematik eller en sag, som det kan være overskueligt at arbejde med i en tidsbegrænset periode. Kan projektorganisering eller forsøgsmidler til frikøb være en ny metode i det faglige arbejde? Vi vil derfor gerne afprøve nye decentrale demokratiformer. Mange ønsker ændringer og at nogen må gøre noget, men måske er det folk tættest på, der selv skal reagere og med hjælp fra DS selv skal handle, holde fast i faglighed, god socialpolitik og sikre gode arbejdsforhold. På RB s tur rundt på arbejdspladserne traf vi mange medlemmer med holdninger og meninger, som ønskede forbedringer i arbejdet. Vi ved derfor, at der er mange lokale ubrugte ressourcer, som kan aktiveres til glæde for arbejdspladserne og DS. Mange medlemmer engagerer sig og har lyst til at blande sig i debatten, men er måske mere til de uformelle fora. DS kan blive stærkere på arbejdspladserne, hvis TR og AMiR ikke skal være alene om at trække læsset sammen med DS, men har medlemmer i klubben, der periodevis melder sig til en tidsbegrænset aktivitet, som for eksempel at skrive læserbreve, debatoplæg, dokumentation på problematikker i arbejdet og konkret får gjort noget ved tingene i stedet for at lade det blive ved snakken, bekymringerne og utilfredsheden. Dansk Socialrådgiverforening Region Syd har i den forløbne periode haft fokus på en lang række områder i forhold til socialrådgivernes arbejdsvilkår både i forhold til lovgivningen, arbejdsgiverens måde at forvalte lovgivningen på, de ledelsesmæssige forhold og arbejdsmiljømæssige rammer for arbejdets udførelse. På de kommende sider vil vi dykke ned i en række områder, som vi har særlig fokus på. 2 3

3 Den sunde arbejdsplads Pressede arbejdsvilkår har længe været et problem på mange socialrådgiverarbejdspladser. På de fleste arbejdspladser er det økonomien, der er styrende. Næsten alle kommuner har begrænset socialrådgivernes muligheder for selv at vælge indsats for borgerne. Derudover foretages flere og flere afgørelser og bevillinger af ledere, der ofte ikke har den nødvendige faglige baggrund. Dette er med til at gøre arbejdet mindre spændende og udviklende. Ligeledes er der en stigende tendens til, at der på flere arbejdspladser måles, vejes og kontrolleres, således at det ikke længere er kvaliteten der vægtes, men kvantiteten. Dette er eksempler på, at socialrådgiverens faglighed negligeres. Samtidigt har der gennem de seneste år været foretaget besparelser, som blandt andet har betydet, at den enkelte socialrådgivers sagstal mange steder hele tiden presses op. Dette kan medføre stresssygemeldinger hos socialrådgiverne, hvilket giver endnu højere sagstal til de tilbageværende. Ledelsens svar på besparelser er ofte endnu en omstrukturering, som kræver mange ressourcer, og som ikke får lov at virke, inden den næste omstrukturering sættes i gang. Gentagne omstruktureringer og andre ændringer i jobindhold, medfører af-specialisering, hvilket giver dårligere kvalitet i sagsbehandlingen og mindre effektivitet. På baggrund af besøgene i bussen på touren (DS Syds rundtur til arbejdspladser i Region Syd i marts måned), ser det ud til, at man faktisk kan klare en større arbejdsmæssig belastning og dermed arbejde med højere sagstal de steder, hvor der er god ledelse. Arbejdsglæden bliver større, hvilket får positiv indflydelse på opgaveløsningens kvalitet. En række forsøg har vist, at ledere på de arbejdspladser, der møder medarbejderne med tillid, hvor der er et godt kollegialt fællesskab og sammenhold, giver øget arbejdsglæde og lyst til at komme på arbejde. Arbejdspladsen har ansvaret for arbejdsmiljøet, og den enkelte har et ansvar i forhold til sine kolleger og modtagelsen af nye kolleger. Afbureaukratisering Igennem en årrække har politikerne ændret lovgivning, bekendtgørelser og refusionsregler for sociale udgifter, således at specielt kommunerne er blevet presset til at indføre flere og flere kontrolforanstaltninger i forhold til socialrådgiverenes arbejde. Samtidig har en kraftig fokus på økonomi gjort, at de aktiviteter og initiativer, der sættes i værk i forhold til borgerene i meget høj grad indrettes efter det, der udløser størst mulig refusion. Der er behov for en afbureaukratisering, der kan bringe socialrådgiveres arbejde tilbage til det borgerrettede, så en stor del af arbejdstiden ikke som nu går med meningsløse indberetninger til statslige styrelser og myndigheder. Det er vigtigt, at man stoler på socialrådgivernes dømmekraft, uddannelse og færdigheder og giver kompetencen til at træffe beslutninger om foranstaltninger tilbage til de, der har den faglige kunnen. Det sociale arbejde og dets effekt skal dokumenteres, men der er efterhånden opbygget et stort og meget tidskrævende dokumentations- og indberetningssystem, der i mange tilfælde blot er dokumentation for dokumentationens skyld. Lad os komme tilbage til det, der er nødvendigt og relevant. Borgeren bør igen bringes i centrum og ikke systemet. Lovgivningen bør forenkles, således at det bliver mere klart for borgeren, at der er rettigheder og pligter. Det vil også give større gennemskuelighed, således at borgeren lettere kan tage ansvar for egen situation, men også mulighed for at borgeren reelt føler sig hjulpet af samfundet og ikke kontrolleret og mistænkeliggjort. 4 5

4 Moderne offentlig ledelse En af de vigtigste faktorer i et godt arbejdsmiljø er den ledelse medarbejderne udsættes for. Derfor har Region Syd også sat fokus på god ledelse og blandt andet udbudt et foredrag om offentlig ledelse med titlen Efter New Public Management, hvor Klaus Majgaard, der har haft flere stillinger som topleder i kommuner, og som nu er tilknyttet CBS som forsker i ledelse i det offentlige, holdt et meget spændende oplæg om udviklingen i den fremtidige ledelse i specielt kommuner og regioner. Klaus Majgaard talte om de udfordringer, som han og en større gruppe organisationsforskere mener den offentlige sektor står over for. Han skitserede 3 store udfordringer. Økonomi-udfordringen, som kalder på fokus og transparens -Innovations-udfordringen, som kalder på gentænkning af velfærd og politikdannelse og endelig Dialogudfordringen, som kalder på en oprigtighed og langsigtet dialog. Alt i alt en offentlig sektor som er slank, kreativ, transparent, samarbejdende på tværs, baseret på langsigtede partnerskaber mellem staten, kommunerne, professioner og andre aktører. Klaus Majgaard mener, at man skal tage det bedste fra New Public Management såsom sammenstilling af effekter og ressourcer. Afbalancering af politiske, faglige og økonomiske hensyn gennem en aktiv styringsdialog, og konsekvent rammestyring som grundlag for dialog, samt brugerindflydelse. For at kunne føre en rationel styringsdialog, er vi nødt til at anerkende hinanden som personer, der fremfører forpligtende argumenter. Vi må dog indse, at der er forskellige institutionelle kontekster for sådanne argumentationer. Rationalitet udvikler sig i vores evne til at være åbne i sammenstødet mellem stridende institutionelle kontekster. Han gav 7 bud på, hvordan man kan udvikle styringen i praksis? 1. Organisationen som en kæde af læringsrum: En styringsdialog som går begge veje fra borger/medarbejdere til institution til område til forvaltning til byråd og tilbage. 2. Langsigtede mål med fokus på effekter: Der er brug for langsigtede pejlemærker, arbejdsro og mulighed for erfaringsdannelse, flerårige kommuneaftaler, flerårige resultatkontrakter og få mål med fokus på effekter. 3. Sproglig diversitet og dynamik: At man er opmærksom på sproget betydning, det Kausale sprog Narrative sprog Formelle sprog 4. Rehabilitering af mundtlighed: Udfordre den blinde tro på skriftlighed som vej til refleksion og kvalitet mener man skal udnytte genrernes komparative styrker! 5. Styring gennem partnerskaber: Mellem stat kommuner professioner, bruge effektmål og strategier forandringsteorier/narrativer netværksdemokrati/metagovernance. 6. Tillid som disciplinering: I dag har vi kontrol, økonomiske og retlige sanktioner. Fremover bør vi bruge anerkendelse og differentiering af frihedsgrader. Forpligter vi os i et tillidsforhold, får vi store friheds- offentlige område omkring ledelsesmæssige udfordringer, og give DS s ledermedlemmer inspiration til 6 7 grader, og skal levere varen. Kan vi ikke forpligte os, kan vi indgå i et mere kontrolpræget samspil. 7. Kultivering af nærvær og åbenhed: Vi udvikler primært styringen ved at kvalificere vores egen deltagelse. Evnen til at være rationel beror på evnen til at dele kompleksitet, at kunne stå i det åbne og finde veje i dilemmaer, egne dagsordener, rationaliteten, magten og engagementet. Klaus Majgaards bud på den fremtidige ledelse kan give inspiration til det fremtidige samarbejde på det deres daglige ledelsesmæssige arbejde.

5 Lokal Løndannelse På de enkelte arbejdspladser er det klubben og TR, der har kompetencen til at forhandle lokalløn for kollegerne. Ved sidste overenskomst forsvandt forlodsfinansieringen, og det har givet store udfordringer for DS i kommunerne og regionen, og forhandlinger og procedureaftaler håndteres vidt forskelligt. Selv i den samme kommune kan der være store forskelle mellem afdelinger og forvaltninger. De årlige lønforhandlinger er stik imod aftalen mange steder blevet reduceret til én forhandling grundet langsommelig opstart og manglende vilje fra arbejdsgiverne. Nogle steder opdeles forhandlingerne teknisk på 2 år, men mange steder vil arbejdsgiverne typisk først aflønne fra i stedet for fra Andre steder er forhandlingerne slået sammen til en forhandling. Mange steder mødes klubberne med ingen penge til forhandling, så mange har bedt vores konsulenter om hjælp til forhandlingerne. Trods stor indsats giver en del medlemmer udtryk for, at de ikke er tilfredse med resultatet af lønforhandlingerne, hvor de synes, at alt for få får lønudvikling, og at deres lønudvikling går alt for langsomt. For nogle lederområder har der været en større mulighed for at sikre lokal lønudvikling. OK 13 Mange TR og medlemmer har store forventninger til overenskomsten i Det bliver en stor udfordring at sikre en reel lønudvikling for socialrådgiverne, ud fra rammer om økonomi og krisetider med nedskæringer og nedlæggelse af jobs, og de forhåndsmeldinger arbejdsgiverne kommer med her forud for OK- 13. De private overenskomstresultater i år vidner også om udsigt til en smal økonomisk ramme. Vores hovedområder til krav er: Løn, uddannelse, sunde arbejdspladser, og indflydelse på arbejdet. Løn: Vægtning mellem løn og pension, og tror vi, der kan sikres flere penge til lokal løn, eller skal lønstrategien ændres til centralt aftalt lønudvikling? Uddannelse: Skal vi sikre ret og pligt til systematisk kompetencegivende efteruddannelse og på hvilke vilkår? Sunde arbejdspladser: Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem arbejdsmængde, faglighed og arbejdstid gennem et længere arbejdsliv? Indflydelse på arbejdet: Hvordan får vi indflydelse på faglighed og kvalitet i arbejdet gennem MEDudvalg og den enkelte socialrådgiver? Det gode eksempel Et godt eksempel på hvorledes man sikrer underretning inden for børne- familieområdet. Nedenstående indeholder både en beskrivelse af den kommunale procedure i forbindelse med en underretning, samt hvorledes kommunen vejleder sine borgere i, hvordan man kan foretage en underretning. Den faste procedure i kommunen har systematiseret sagsgangen med henblik på at sikre, at alle underretninger bliver varetaget, og at ingen bliver glemt i systemet. Vejledning og guide til underretning På kommunens hjemmeside fremgår der en specifik vejledning, til hvorledes man underretter om en mistanke om et barns mistrivsel. Denne er både målrettet fagpersoner samt almindelige borgere. Denne tager udgangspunkt i underretningsforpligtigelsen jævnfør serviceloven. På denne hjemmeside er der tillige oplysninger om henvendelsesmuligheder, et konkret skema som kan udfyldes, samt vejledning om eventuel anonymitet. Faste procedurer Når man i kommunen modtager en underretning af en ikke-kendt sag, sendes den til det distrikt underretningen hører til, og tillige sendes en kopi til fagsekretariatet. 8 9

6 I kendte sager bliver underretningen sendt til en distrikts-mailboks, som kommer til teamlederen og den aktive sagsbehandler, som er på sagen. Der fremsendes altid en kvittering til underretteren, uanset om sagen er ukendt eller ej. I kendte sager skal teamlederen altid vurdere underretningen og tage stilling til kompleksiteten i sagen, og udarbejde et notat. Herefter kan denne drøftes med sagsbehandleren med henblik på videre handling i sagen. Dag til dag visitation I ukendte sager kommer underretninger ind i dag-til dag visitationen, med henblik på at blive tildelt en sagsbehandler. Afhængig af kompleksiteten i sagen handles der enten samme dag, eller inden for 10 arbejdsdage. Der tages kontakt til familien, enten ved samtale i hjemmet eller på sagsbehandlerens kontor. Oftest indhentes der et opmærksomhedsskema fra det institutionelle miljø barnet befinder sig i med henblik på vurdering af andre fagpersoners opfattelse og faglige vurdering af barnets trivsel. Efterfølgende iværksættes de nødvendige tiltag, ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Digitalisering Digitalisering i den offentlige forvaltning kan være en god løsning på mange problemer og være med til at give lettelser i det daglige arbejde. Men det er meget vigtigt, at de digitale løsninger, man vælger, er grundigt gennemarbejdede, at de kommende brugere er med på råd, når der skal stilles krav til systemerne, og at systemerne er grundigt afprøvede før de sættes i normal drift. Efter privatiseringen af Kommunedata er der dukket mange IT leverandører op på markedet, som hver for sig tilbyder løsninger, der i mange tilfælde ikke spiller sammen med de øvrige systemer, der bruges. Det kan i det daglige arbejde betyde, at de samme oplysninger skal tastes ind i flere steder for også at opfylde de skærpede krav til dokumentation. Det er selvfølgelig tidskrævende, et irritationsmoment og tidsrøvende i forhold til det egentlige arbejde med borgeren. Yderligere oplever vi, at kommuner på de enkelte forvaltningsområder vælger systemer, der ikke er kompatible med andre kommuners systemer på tilsvarende områder. Det betyder, at når borgere flytter fra en kommune til en anden, skal alle sagsakter skrives ud og sendes til den nye kommune, som så kan begynde at lægge det hele ind i deres system. Det er rent tidsspilde, og der er da også set flere eksempler på, at de oplysninger om en borger, der burde have været kendt af en ny kommune fra starten, ikke er blevet sendt eller kendt, så vigtig tid kan være gået tabt. En faldgrube ved digitaliseringen er, at systematiseringen bliver så firkantet, at dette går ud over måden, vi ser borgeren på, og på helhedssynet. Sagsbehandlingen bliver så snarere styret af skemaet end af hensyn den enkeltes individuelle behov. Hvis problemerne i forbindelse med digitaliseringen blev løst, ville der kunne frigøres meget god tid til 10 Arbejdsmiljørepræsentanter gammeldags gedigent socialrådgiverarbejde. Medlemsservice Den daglige medlemsservice i DS Region Syd omfatter en lang række forhold. Råd og vejledning i forbindelse med en forestående afskedigelsessag. Råd og vejledning omkring løn i forbindelse med for eksempel jobsamtale. Råd og vejledning om lokale forhold og løn- og ansættelsesforhold, for eksempel frihed til lægebesøg, håndtering af overarbejde, flexregler og fridage. Råd og vejledning omkring barsel og orlov. Råd og vejledning i forbindelse med ferie. Råd og vejledning til sygemeldte og stressramte omkring sygdom og arbejdsmiljø. Sparring i forbindelse sager som tenderer ulovlig praksis og etiske dilemmaer. Råd og vejledning til ledige vedrørende rådighedsforpligtelse og jobsøgning. Strukturændringer og ændret arbejdstid. Ændret stillingsindhold. Varslede afskedigelser. Møder med tillidsrepræsentanter. Møder med arbejdsmiljørepræsentanter. Hjælp til valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Møder med ledersektionen. For at kunne yde den bedst mulige medlemsservice har konsulenterne specialiseret sig i ledere, kommuner, regionen og privatansatte. DS-SYD arbejder fortsat målrettet på at få valgt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på alle de arbejdspladser, hvor der er ansat så mange socialrådgivere, så det er en mulighed Tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantsuppleanter 65 69

7 Medlemsarrangementer DS-SYD har både i 2011 og 2012 afholdt en række fyraftensmøder med fagligt indhold og med mange deltagere. 2011: Fagforeningens rolle i fremtiden foredrag med professor Henning Jørgensen Ulighed i sundhed i samarbejde med LO og Socialpolitisk forening Valgmøde med lokale politikere (aflyst) Faglighed og umyndiggørelse foredrag med Rasmus Willig Psykisk syge borgere debatmøde med psykolog Anne Jeppesen Frivillighedsåret debatmøde Møde for nyuddannede i job 2 møder Midtvejsstatus og foredrag med Gunnar Ørskov Behandlingstilbud til misbrugere foredrag med Steen Guldager fra Fredericia Misbrugscenter Tabuka foredrag med voksne der blev anbragt som børn 2012: Foredrag med Hanne Reintoft Professionsetik i en tid med nedskæringer foredrag med professor Jørgen Husted Efterløn eller ej tilbagetrækningsreformen 4 infomøder i samarbejde med FTF-A Klassesamfundet version 2.0 Foredrag med forfatter Lars Olsen Efter New Public Management foredrag med Klaus Majgaard Møde for nyuddannede i job 2 møder (aflyst på grund af for få tilmeldinger) Mobning på arbejdspladsen foredrag med Stig Erichsen fra Videncenter for Arbejdsmiljø 3 møder (aflyst på grund af for få tilmeldinger) Hvad er godt socialt arbejde på beskæftigelsesområdet og hvad virker? Foredrag med lektor ved Aalborg Universitetscenter Søren Peter Olesen 2 møder Fra Stress til Trivsel foredrag med Thomas Milsted fra Stressfonden Ledelse og økonomi med humor og forstand foredrag med lektor ved Handelshøjskolen i Århus Niels Willemoes Hvad arbejder bestyrelsen med og hvordan? Bestyrelsen i Region Syd mødes cirka 8 gange om året til bestyrelsesmøder, der varer 4 5 timer. Herudover holder bestyrelsen efter generalforsamlingen en 2 dages konference, hvor de nye medlemmer af bestyrelsen introduceres til arbejdet, og hvor linjerne for den kommende periodes arbejde fastlægges. I slutningen af bestyrelsesperioden holdes igen en 2 dages konference, hvor bestyrelsen fastlægger indholdet og formen på den kommende generalforsamling og udarbejder den skriftlige beretning til generalforsamlingen. En gang om året holder bestyrelsen et fællesmøde med personalet på regionskontorerne, hvor emner af politisk karakter tages op til fælles debat. På de ordinære bestyrelsesmøder har bestyrelsen en dagsorden, der både består af lokale emner af politisk og fagpolitisk karakter, og orienteringspunkter omkring den daglige drift af kontorerne. Desuden drøfter og forholder bestyrelsen sig til kommende sager på hovedbestyrelsens møder. Derigennem klædes de lokale hovedbestyrelsesmedlemmer på til at varetage Region Syds interesser i hovedbestyrelsen. Ofte munder bestyrelsens debatter ud i, at der tages et initiativ i forhold til konkrete arbejdspladser, pressen eller udvalgte grupper af medlemmer. Endelig står bestyrelsen som initiativtager til en hel række medlemsarrangementer i løbet af året. Arrangementer der ofte udspringer af aktuelle emner eller ønsker fra grupper af medlemmer. Bestyrelsen er ved formanden repræsenteret i en række lokale faglige, arbejdsmarkedsmæssige og uddannelsespolitiske fora. Emner herfra udgør også en vigtig bestanddel af bestyrelsens dagsordener. Blandt disse fora kan nævnes Arbejdsmarkedsrådet, Bestyrelsen for UC-Lillebælt og KOS kommunale organisationers samarbejdsfora i Odense

8 Den nuværende bestyrelse Formand Anne Birgit Jørgensen Bestyrelsesmedlem Hanne R. Sørensen (Tønder kommune) Bestyrelsesmedlem Birthe L. Povlsen (Socialstyrelsen Statsområdet) Bestyrelsesmedlem Allan Zacho Heier Larsson Bestyrelsesmedlem Lisbeth Bagge Brøndum (Odense kommune) Bestyrelsesmedlem Berit Wolff (Odense kommune) Bestyrelsesmedlem Lone Pedersen Vorret (Odense kommune) Bestyrelsesmedlem Heidi E. Poulsen (Odense kommune) Bestyrelsesmedlem Jesper Nissen (Fredericia kommune) Bestyrelsesmedlem Mette Henriksen (Kriminalforsorgen Øst Statsområdet) Bestyrelsesmedlem Tue Rossau (Kriminalforsorgen Statsområdet) Bestyrelsesmedlem Anne Sindahl Jensen (UC-Lillebælt-Odense) Bestyrelsesmedlem Peter Christian Lorkiwitz Hansen (UC-Syddanmark- Esbjerg) Bestyrelsesmedlem Christoffer Hansen (UC-Syddanmark Aabenraa) 1.suppleant Tine Noack 2.suppleant ingen 1. og 2. suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne Kritisk revisor Mads Edwards (Esbjerg kommune) Anne Jørgensen og Hanne Sørensen er medlemmer af hovebestyrelsen i DS. Berit Wolff er suppleant til hovedbestyrelsen i DS og deltager i møderne. Aktivitetsplan Regionsbestyrelsens politiske mål og mærkesager: Ud over at sikre medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, vil vi også: TR og AMiR: Arbejde for at skabe bedre vilkår for TR timer og lavere sagstal. Arbejde for at sikre, at der fortsat vælges TR på alle arbejdspladser. Arbejde for at få valgt flere socialrådgivere til AMiR. Sikre opbakning og støtte til valgte AMiR. Arrangere 12/12 konference for TR Arbejde for, at der afsættes centrale midler til supervision. Det gode sociale arbejde: Fortsætte arbejdet for at alle socialrådgivere arbejder efter de vejledende sagstal på området. Påpege konsekvenser for det sociale arbejde ved økonomiske besparelser Reagere på ulovlig praksis. Sikre kompetenceudvikling og sikre bedre vilkår for kompetenceudvikling. Arbejde for afbureaukratisering, regelforenkling, gennemskuelighed og sammenhængende borgerforløb. Arbejde for at sikre socialrådgivernes faglige råderum. Sikre at rehabilitering anvendes til at fremme det gode sociale arbejde. Samarbejde med andre organisationer: Deltage og sikre indflydelse i KTO og FTF samarbejdsfora i Region Syd. Samarbejde med brugerorganisationer. Deltage i tværfaglige aktiviteter og aktioner. Uddannelse: Arbejde for gode og relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder. Sikre godt samarbejde med de 2 professionshøjskoler. Støtte til DS-SYD s repræsentanter i uddannelsesudvalgene. Sikre fortsat godt samarbejde med de studerende og fastholde de studerende i bestyrelsesarbejdet. Følge op på nye studieordninger. Etablere netværk for studerende og DS-repræsentanter i uddannelsesudvalg. Intro og Outro møder på skolerne. Organisering: Arbejde for at alle uddannede socialrådgivere, der arbejder under DS s overenskomster, er organiserede i DS. Arbejde på højere organisationsprocent blandt studerende. Arbejde med netværk for ledige medlemmer. Arbejde med Trainee projekt for ledige nyuddannede og jobrotationsprojekter. Aktive medlemmer og klubber og ad hoc grupper. Sammenhæng i organisationen: Synlighed på arbejdspladser. Synlighed i pressen. DS Syd On Tour 2013 og Omsætte HB-beslutninger i det daglige arbejde. Fodre HB med viden omkring lokale forhold og behov til central politisk handling. Afholde medlemsmøder med fagligt indhold.

9 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A. Snoghøj, 7000 Fredericia ID nr. xxxxx Dansk Socialrådgiverforening Region Syd Kontoret i Snoghøj: Fagforeningshuset Vesterballevej 3A Snoghøj 7000 Fredericia Layout og tryk: Rosendahls Kontoret i Odense: Fagforeningshuset Lumbyvej 11 Kontor: indgang C Mødelokaler: indgang A 5000 Odense

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Notat CH 2.september 2013 Side 1 af 1 Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Indledning Ledere på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked stilles overfor store krav. Fælles

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Ved ankomst fik deltagerne udleveret en mappe med følgende: Dagsorden, Sang, Regionsbestyrelsens

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Socialrådgivere bruger 14 procent af deres tid på kontakt til børn og forældre og 86 procent på øvrige opgaver Marts 2008 Som et led i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Samarbejdsorganisationen i en ny tid

Samarbejdsorganisationen i en ny tid Samarbejdsorganisationen i en ny tid udfordringer og alternativer Workshop 3, CSA Årsmøde 2015 CBS d. 26.3.2015 Hans Jørgen Limborg og Sisse Grøn BAGGRUNDEN FOR DENNE WORKSHOP: TO PROJEKTER OM SAMARBEJDSSYSTEMETS

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere