Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?"

Transkript

1 Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl ? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling Fredag den 5. oktober 2012 kl i Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Fredericia Indskrivning og kaffe fra kl Som indledning til generalforsamlingen vil Jane Findahl, som både er socialrådgiver og politisk formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, holde et oplæg om KL s rolle på de specialiserede områder for såvel børn som voksne. Tilmeld dig allerede i dag på DS-SYD s hjemmeside under arrangementer. Du kan også sende en mail til eller ringe på telefon (af hensyn til bestilling af mad gerne inden fredag den 28. september)

2 Dagsorden Formalia: Godkendelse af dagsorden Valg af dirigenter Valg af referent Valg af stemmeudvalg 5 personer 1: Drøftelse af hovedbestyrelsens beretning 2: Godkendelse af bestyrelsens beretning 3: Godkendelse af regnskab 2010 og : Fremlæggelse af statusregnskab 30.juni : Godkendelse af regionens aktivitetsplan 6: Behandling af øvrige indsendte forslag 7: Vedtagelse af regionens budget 2013 og : Drøftelse af hovedbestyrelsens forslag 9: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 10: Valg af medlemmer til repræsentantskabet den november samt suppleanter 11: Eventuelt Dagsorden og alle bilag kan findes på vores hjemmeside under Region Syd Bland dig i debatten og lad det lokale demokrati vokse Vi vil gerne have flere aktive medlemmer og klubber, der blander sig politisk i debatten, både på arbejdspladserne, internt i DS og i de lokale medier. Derfor vil vi gerne have en debat om, hvordan regionsbestyrelsen kan understøtte denne proces. En del har svært ved at finde tid til at være TR, AMiR, RB-medlem eller HB-medlem ved siden af arbejdet, men kan være meget optaget af en problematik eller en sag, som det kan være overskueligt at arbejde med i en tidsbegrænset periode. Kan projektorganisering eller forsøgsmidler til frikøb være en ny metode i det faglige arbejde? Vi vil derfor gerne afprøve nye decentrale demokratiformer. Mange ønsker ændringer og at nogen må gøre noget, men måske er det folk tættest på, der selv skal reagere og med hjælp fra DS selv skal handle, holde fast i faglighed, god socialpolitik og sikre gode arbejdsforhold. På RB s tur rundt på arbejdspladserne traf vi mange medlemmer med holdninger og meninger, som ønskede forbedringer i arbejdet. Vi ved derfor, at der er mange lokale ubrugte ressourcer, som kan aktiveres til glæde for arbejdspladserne og DS. Mange medlemmer engagerer sig og har lyst til at blande sig i debatten, men er måske mere til de uformelle fora. DS kan blive stærkere på arbejdspladserne, hvis TR og AMiR ikke skal være alene om at trække læsset sammen med DS, men har medlemmer i klubben, der periodevis melder sig til en tidsbegrænset aktivitet, som for eksempel at skrive læserbreve, debatoplæg, dokumentation på problematikker i arbejdet og konkret får gjort noget ved tingene i stedet for at lade det blive ved snakken, bekymringerne og utilfredsheden. Dansk Socialrådgiverforening Region Syd har i den forløbne periode haft fokus på en lang række områder i forhold til socialrådgivernes arbejdsvilkår både i forhold til lovgivningen, arbejdsgiverens måde at forvalte lovgivningen på, de ledelsesmæssige forhold og arbejdsmiljømæssige rammer for arbejdets udførelse. På de kommende sider vil vi dykke ned i en række områder, som vi har særlig fokus på. 2 3

3 Den sunde arbejdsplads Pressede arbejdsvilkår har længe været et problem på mange socialrådgiverarbejdspladser. På de fleste arbejdspladser er det økonomien, der er styrende. Næsten alle kommuner har begrænset socialrådgivernes muligheder for selv at vælge indsats for borgerne. Derudover foretages flere og flere afgørelser og bevillinger af ledere, der ofte ikke har den nødvendige faglige baggrund. Dette er med til at gøre arbejdet mindre spændende og udviklende. Ligeledes er der en stigende tendens til, at der på flere arbejdspladser måles, vejes og kontrolleres, således at det ikke længere er kvaliteten der vægtes, men kvantiteten. Dette er eksempler på, at socialrådgiverens faglighed negligeres. Samtidigt har der gennem de seneste år været foretaget besparelser, som blandt andet har betydet, at den enkelte socialrådgivers sagstal mange steder hele tiden presses op. Dette kan medføre stresssygemeldinger hos socialrådgiverne, hvilket giver endnu højere sagstal til de tilbageværende. Ledelsens svar på besparelser er ofte endnu en omstrukturering, som kræver mange ressourcer, og som ikke får lov at virke, inden den næste omstrukturering sættes i gang. Gentagne omstruktureringer og andre ændringer i jobindhold, medfører af-specialisering, hvilket giver dårligere kvalitet i sagsbehandlingen og mindre effektivitet. På baggrund af besøgene i bussen på touren (DS Syds rundtur til arbejdspladser i Region Syd i marts måned), ser det ud til, at man faktisk kan klare en større arbejdsmæssig belastning og dermed arbejde med højere sagstal de steder, hvor der er god ledelse. Arbejdsglæden bliver større, hvilket får positiv indflydelse på opgaveløsningens kvalitet. En række forsøg har vist, at ledere på de arbejdspladser, der møder medarbejderne med tillid, hvor der er et godt kollegialt fællesskab og sammenhold, giver øget arbejdsglæde og lyst til at komme på arbejde. Arbejdspladsen har ansvaret for arbejdsmiljøet, og den enkelte har et ansvar i forhold til sine kolleger og modtagelsen af nye kolleger. Afbureaukratisering Igennem en årrække har politikerne ændret lovgivning, bekendtgørelser og refusionsregler for sociale udgifter, således at specielt kommunerne er blevet presset til at indføre flere og flere kontrolforanstaltninger i forhold til socialrådgiverenes arbejde. Samtidig har en kraftig fokus på økonomi gjort, at de aktiviteter og initiativer, der sættes i værk i forhold til borgerene i meget høj grad indrettes efter det, der udløser størst mulig refusion. Der er behov for en afbureaukratisering, der kan bringe socialrådgiveres arbejde tilbage til det borgerrettede, så en stor del af arbejdstiden ikke som nu går med meningsløse indberetninger til statslige styrelser og myndigheder. Det er vigtigt, at man stoler på socialrådgivernes dømmekraft, uddannelse og færdigheder og giver kompetencen til at træffe beslutninger om foranstaltninger tilbage til de, der har den faglige kunnen. Det sociale arbejde og dets effekt skal dokumenteres, men der er efterhånden opbygget et stort og meget tidskrævende dokumentations- og indberetningssystem, der i mange tilfælde blot er dokumentation for dokumentationens skyld. Lad os komme tilbage til det, der er nødvendigt og relevant. Borgeren bør igen bringes i centrum og ikke systemet. Lovgivningen bør forenkles, således at det bliver mere klart for borgeren, at der er rettigheder og pligter. Det vil også give større gennemskuelighed, således at borgeren lettere kan tage ansvar for egen situation, men også mulighed for at borgeren reelt føler sig hjulpet af samfundet og ikke kontrolleret og mistænkeliggjort. 4 5

4 Moderne offentlig ledelse En af de vigtigste faktorer i et godt arbejdsmiljø er den ledelse medarbejderne udsættes for. Derfor har Region Syd også sat fokus på god ledelse og blandt andet udbudt et foredrag om offentlig ledelse med titlen Efter New Public Management, hvor Klaus Majgaard, der har haft flere stillinger som topleder i kommuner, og som nu er tilknyttet CBS som forsker i ledelse i det offentlige, holdt et meget spændende oplæg om udviklingen i den fremtidige ledelse i specielt kommuner og regioner. Klaus Majgaard talte om de udfordringer, som han og en større gruppe organisationsforskere mener den offentlige sektor står over for. Han skitserede 3 store udfordringer. Økonomi-udfordringen, som kalder på fokus og transparens -Innovations-udfordringen, som kalder på gentænkning af velfærd og politikdannelse og endelig Dialogudfordringen, som kalder på en oprigtighed og langsigtet dialog. Alt i alt en offentlig sektor som er slank, kreativ, transparent, samarbejdende på tværs, baseret på langsigtede partnerskaber mellem staten, kommunerne, professioner og andre aktører. Klaus Majgaard mener, at man skal tage det bedste fra New Public Management såsom sammenstilling af effekter og ressourcer. Afbalancering af politiske, faglige og økonomiske hensyn gennem en aktiv styringsdialog, og konsekvent rammestyring som grundlag for dialog, samt brugerindflydelse. For at kunne føre en rationel styringsdialog, er vi nødt til at anerkende hinanden som personer, der fremfører forpligtende argumenter. Vi må dog indse, at der er forskellige institutionelle kontekster for sådanne argumentationer. Rationalitet udvikler sig i vores evne til at være åbne i sammenstødet mellem stridende institutionelle kontekster. Han gav 7 bud på, hvordan man kan udvikle styringen i praksis? 1. Organisationen som en kæde af læringsrum: En styringsdialog som går begge veje fra borger/medarbejdere til institution til område til forvaltning til byråd og tilbage. 2. Langsigtede mål med fokus på effekter: Der er brug for langsigtede pejlemærker, arbejdsro og mulighed for erfaringsdannelse, flerårige kommuneaftaler, flerårige resultatkontrakter og få mål med fokus på effekter. 3. Sproglig diversitet og dynamik: At man er opmærksom på sproget betydning, det Kausale sprog Narrative sprog Formelle sprog 4. Rehabilitering af mundtlighed: Udfordre den blinde tro på skriftlighed som vej til refleksion og kvalitet mener man skal udnytte genrernes komparative styrker! 5. Styring gennem partnerskaber: Mellem stat kommuner professioner, bruge effektmål og strategier forandringsteorier/narrativer netværksdemokrati/metagovernance. 6. Tillid som disciplinering: I dag har vi kontrol, økonomiske og retlige sanktioner. Fremover bør vi bruge anerkendelse og differentiering af frihedsgrader. Forpligter vi os i et tillidsforhold, får vi store friheds- offentlige område omkring ledelsesmæssige udfordringer, og give DS s ledermedlemmer inspiration til 6 7 grader, og skal levere varen. Kan vi ikke forpligte os, kan vi indgå i et mere kontrolpræget samspil. 7. Kultivering af nærvær og åbenhed: Vi udvikler primært styringen ved at kvalificere vores egen deltagelse. Evnen til at være rationel beror på evnen til at dele kompleksitet, at kunne stå i det åbne og finde veje i dilemmaer, egne dagsordener, rationaliteten, magten og engagementet. Klaus Majgaards bud på den fremtidige ledelse kan give inspiration til det fremtidige samarbejde på det deres daglige ledelsesmæssige arbejde.

5 Lokal Løndannelse På de enkelte arbejdspladser er det klubben og TR, der har kompetencen til at forhandle lokalløn for kollegerne. Ved sidste overenskomst forsvandt forlodsfinansieringen, og det har givet store udfordringer for DS i kommunerne og regionen, og forhandlinger og procedureaftaler håndteres vidt forskelligt. Selv i den samme kommune kan der være store forskelle mellem afdelinger og forvaltninger. De årlige lønforhandlinger er stik imod aftalen mange steder blevet reduceret til én forhandling grundet langsommelig opstart og manglende vilje fra arbejdsgiverne. Nogle steder opdeles forhandlingerne teknisk på 2 år, men mange steder vil arbejdsgiverne typisk først aflønne fra i stedet for fra Andre steder er forhandlingerne slået sammen til en forhandling. Mange steder mødes klubberne med ingen penge til forhandling, så mange har bedt vores konsulenter om hjælp til forhandlingerne. Trods stor indsats giver en del medlemmer udtryk for, at de ikke er tilfredse med resultatet af lønforhandlingerne, hvor de synes, at alt for få får lønudvikling, og at deres lønudvikling går alt for langsomt. For nogle lederområder har der været en større mulighed for at sikre lokal lønudvikling. OK 13 Mange TR og medlemmer har store forventninger til overenskomsten i Det bliver en stor udfordring at sikre en reel lønudvikling for socialrådgiverne, ud fra rammer om økonomi og krisetider med nedskæringer og nedlæggelse af jobs, og de forhåndsmeldinger arbejdsgiverne kommer med her forud for OK- 13. De private overenskomstresultater i år vidner også om udsigt til en smal økonomisk ramme. Vores hovedområder til krav er: Løn, uddannelse, sunde arbejdspladser, og indflydelse på arbejdet. Løn: Vægtning mellem løn og pension, og tror vi, der kan sikres flere penge til lokal løn, eller skal lønstrategien ændres til centralt aftalt lønudvikling? Uddannelse: Skal vi sikre ret og pligt til systematisk kompetencegivende efteruddannelse og på hvilke vilkår? Sunde arbejdspladser: Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem arbejdsmængde, faglighed og arbejdstid gennem et længere arbejdsliv? Indflydelse på arbejdet: Hvordan får vi indflydelse på faglighed og kvalitet i arbejdet gennem MEDudvalg og den enkelte socialrådgiver? Det gode eksempel Et godt eksempel på hvorledes man sikrer underretning inden for børne- familieområdet. Nedenstående indeholder både en beskrivelse af den kommunale procedure i forbindelse med en underretning, samt hvorledes kommunen vejleder sine borgere i, hvordan man kan foretage en underretning. Den faste procedure i kommunen har systematiseret sagsgangen med henblik på at sikre, at alle underretninger bliver varetaget, og at ingen bliver glemt i systemet. Vejledning og guide til underretning På kommunens hjemmeside fremgår der en specifik vejledning, til hvorledes man underretter om en mistanke om et barns mistrivsel. Denne er både målrettet fagpersoner samt almindelige borgere. Denne tager udgangspunkt i underretningsforpligtigelsen jævnfør serviceloven. På denne hjemmeside er der tillige oplysninger om henvendelsesmuligheder, et konkret skema som kan udfyldes, samt vejledning om eventuel anonymitet. Faste procedurer Når man i kommunen modtager en underretning af en ikke-kendt sag, sendes den til det distrikt underretningen hører til, og tillige sendes en kopi til fagsekretariatet. 8 9

6 I kendte sager bliver underretningen sendt til en distrikts-mailboks, som kommer til teamlederen og den aktive sagsbehandler, som er på sagen. Der fremsendes altid en kvittering til underretteren, uanset om sagen er ukendt eller ej. I kendte sager skal teamlederen altid vurdere underretningen og tage stilling til kompleksiteten i sagen, og udarbejde et notat. Herefter kan denne drøftes med sagsbehandleren med henblik på videre handling i sagen. Dag til dag visitation I ukendte sager kommer underretninger ind i dag-til dag visitationen, med henblik på at blive tildelt en sagsbehandler. Afhængig af kompleksiteten i sagen handles der enten samme dag, eller inden for 10 arbejdsdage. Der tages kontakt til familien, enten ved samtale i hjemmet eller på sagsbehandlerens kontor. Oftest indhentes der et opmærksomhedsskema fra det institutionelle miljø barnet befinder sig i med henblik på vurdering af andre fagpersoners opfattelse og faglige vurdering af barnets trivsel. Efterfølgende iværksættes de nødvendige tiltag, ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Digitalisering Digitalisering i den offentlige forvaltning kan være en god løsning på mange problemer og være med til at give lettelser i det daglige arbejde. Men det er meget vigtigt, at de digitale løsninger, man vælger, er grundigt gennemarbejdede, at de kommende brugere er med på råd, når der skal stilles krav til systemerne, og at systemerne er grundigt afprøvede før de sættes i normal drift. Efter privatiseringen af Kommunedata er der dukket mange IT leverandører op på markedet, som hver for sig tilbyder løsninger, der i mange tilfælde ikke spiller sammen med de øvrige systemer, der bruges. Det kan i det daglige arbejde betyde, at de samme oplysninger skal tastes ind i flere steder for også at opfylde de skærpede krav til dokumentation. Det er selvfølgelig tidskrævende, et irritationsmoment og tidsrøvende i forhold til det egentlige arbejde med borgeren. Yderligere oplever vi, at kommuner på de enkelte forvaltningsområder vælger systemer, der ikke er kompatible med andre kommuners systemer på tilsvarende områder. Det betyder, at når borgere flytter fra en kommune til en anden, skal alle sagsakter skrives ud og sendes til den nye kommune, som så kan begynde at lægge det hele ind i deres system. Det er rent tidsspilde, og der er da også set flere eksempler på, at de oplysninger om en borger, der burde have været kendt af en ny kommune fra starten, ikke er blevet sendt eller kendt, så vigtig tid kan være gået tabt. En faldgrube ved digitaliseringen er, at systematiseringen bliver så firkantet, at dette går ud over måden, vi ser borgeren på, og på helhedssynet. Sagsbehandlingen bliver så snarere styret af skemaet end af hensyn den enkeltes individuelle behov. Hvis problemerne i forbindelse med digitaliseringen blev løst, ville der kunne frigøres meget god tid til 10 Arbejdsmiljørepræsentanter gammeldags gedigent socialrådgiverarbejde. Medlemsservice Den daglige medlemsservice i DS Region Syd omfatter en lang række forhold. Råd og vejledning i forbindelse med en forestående afskedigelsessag. Råd og vejledning omkring løn i forbindelse med for eksempel jobsamtale. Råd og vejledning om lokale forhold og løn- og ansættelsesforhold, for eksempel frihed til lægebesøg, håndtering af overarbejde, flexregler og fridage. Råd og vejledning omkring barsel og orlov. Råd og vejledning i forbindelse med ferie. Råd og vejledning til sygemeldte og stressramte omkring sygdom og arbejdsmiljø. Sparring i forbindelse sager som tenderer ulovlig praksis og etiske dilemmaer. Råd og vejledning til ledige vedrørende rådighedsforpligtelse og jobsøgning. Strukturændringer og ændret arbejdstid. Ændret stillingsindhold. Varslede afskedigelser. Møder med tillidsrepræsentanter. Møder med arbejdsmiljørepræsentanter. Hjælp til valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Møder med ledersektionen. For at kunne yde den bedst mulige medlemsservice har konsulenterne specialiseret sig i ledere, kommuner, regionen og privatansatte. DS-SYD arbejder fortsat målrettet på at få valgt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på alle de arbejdspladser, hvor der er ansat så mange socialrådgivere, så det er en mulighed Tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantsuppleanter 65 69

7 Medlemsarrangementer DS-SYD har både i 2011 og 2012 afholdt en række fyraftensmøder med fagligt indhold og med mange deltagere. 2011: Fagforeningens rolle i fremtiden foredrag med professor Henning Jørgensen Ulighed i sundhed i samarbejde med LO og Socialpolitisk forening Valgmøde med lokale politikere (aflyst) Faglighed og umyndiggørelse foredrag med Rasmus Willig Psykisk syge borgere debatmøde med psykolog Anne Jeppesen Frivillighedsåret debatmøde Møde for nyuddannede i job 2 møder Midtvejsstatus og foredrag med Gunnar Ørskov Behandlingstilbud til misbrugere foredrag med Steen Guldager fra Fredericia Misbrugscenter Tabuka foredrag med voksne der blev anbragt som børn 2012: Foredrag med Hanne Reintoft Professionsetik i en tid med nedskæringer foredrag med professor Jørgen Husted Efterløn eller ej tilbagetrækningsreformen 4 infomøder i samarbejde med FTF-A Klassesamfundet version 2.0 Foredrag med forfatter Lars Olsen Efter New Public Management foredrag med Klaus Majgaard Møde for nyuddannede i job 2 møder (aflyst på grund af for få tilmeldinger) Mobning på arbejdspladsen foredrag med Stig Erichsen fra Videncenter for Arbejdsmiljø 3 møder (aflyst på grund af for få tilmeldinger) Hvad er godt socialt arbejde på beskæftigelsesområdet og hvad virker? Foredrag med lektor ved Aalborg Universitetscenter Søren Peter Olesen 2 møder Fra Stress til Trivsel foredrag med Thomas Milsted fra Stressfonden Ledelse og økonomi med humor og forstand foredrag med lektor ved Handelshøjskolen i Århus Niels Willemoes Hvad arbejder bestyrelsen med og hvordan? Bestyrelsen i Region Syd mødes cirka 8 gange om året til bestyrelsesmøder, der varer 4 5 timer. Herudover holder bestyrelsen efter generalforsamlingen en 2 dages konference, hvor de nye medlemmer af bestyrelsen introduceres til arbejdet, og hvor linjerne for den kommende periodes arbejde fastlægges. I slutningen af bestyrelsesperioden holdes igen en 2 dages konference, hvor bestyrelsen fastlægger indholdet og formen på den kommende generalforsamling og udarbejder den skriftlige beretning til generalforsamlingen. En gang om året holder bestyrelsen et fællesmøde med personalet på regionskontorerne, hvor emner af politisk karakter tages op til fælles debat. På de ordinære bestyrelsesmøder har bestyrelsen en dagsorden, der både består af lokale emner af politisk og fagpolitisk karakter, og orienteringspunkter omkring den daglige drift af kontorerne. Desuden drøfter og forholder bestyrelsen sig til kommende sager på hovedbestyrelsens møder. Derigennem klædes de lokale hovedbestyrelsesmedlemmer på til at varetage Region Syds interesser i hovedbestyrelsen. Ofte munder bestyrelsens debatter ud i, at der tages et initiativ i forhold til konkrete arbejdspladser, pressen eller udvalgte grupper af medlemmer. Endelig står bestyrelsen som initiativtager til en hel række medlemsarrangementer i løbet af året. Arrangementer der ofte udspringer af aktuelle emner eller ønsker fra grupper af medlemmer. Bestyrelsen er ved formanden repræsenteret i en række lokale faglige, arbejdsmarkedsmæssige og uddannelsespolitiske fora. Emner herfra udgør også en vigtig bestanddel af bestyrelsens dagsordener. Blandt disse fora kan nævnes Arbejdsmarkedsrådet, Bestyrelsen for UC-Lillebælt og KOS kommunale organisationers samarbejdsfora i Odense

8 Den nuværende bestyrelse Formand Anne Birgit Jørgensen Bestyrelsesmedlem Hanne R. Sørensen (Tønder kommune) Bestyrelsesmedlem Birthe L. Povlsen (Socialstyrelsen Statsområdet) Bestyrelsesmedlem Allan Zacho Heier Larsson Bestyrelsesmedlem Lisbeth Bagge Brøndum (Odense kommune) Bestyrelsesmedlem Berit Wolff (Odense kommune) Bestyrelsesmedlem Lone Pedersen Vorret (Odense kommune) Bestyrelsesmedlem Heidi E. Poulsen (Odense kommune) Bestyrelsesmedlem Jesper Nissen (Fredericia kommune) Bestyrelsesmedlem Mette Henriksen (Kriminalforsorgen Øst Statsområdet) Bestyrelsesmedlem Tue Rossau (Kriminalforsorgen Statsområdet) Bestyrelsesmedlem Anne Sindahl Jensen (UC-Lillebælt-Odense) Bestyrelsesmedlem Peter Christian Lorkiwitz Hansen (UC-Syddanmark- Esbjerg) Bestyrelsesmedlem Christoffer Hansen (UC-Syddanmark Aabenraa) 1.suppleant Tine Noack 2.suppleant ingen 1. og 2. suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne Kritisk revisor Mads Edwards (Esbjerg kommune) Anne Jørgensen og Hanne Sørensen er medlemmer af hovebestyrelsen i DS. Berit Wolff er suppleant til hovedbestyrelsen i DS og deltager i møderne. Aktivitetsplan Regionsbestyrelsens politiske mål og mærkesager: Ud over at sikre medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, vil vi også: TR og AMiR: Arbejde for at skabe bedre vilkår for TR timer og lavere sagstal. Arbejde for at sikre, at der fortsat vælges TR på alle arbejdspladser. Arbejde for at få valgt flere socialrådgivere til AMiR. Sikre opbakning og støtte til valgte AMiR. Arrangere 12/12 konference for TR Arbejde for, at der afsættes centrale midler til supervision. Det gode sociale arbejde: Fortsætte arbejdet for at alle socialrådgivere arbejder efter de vejledende sagstal på området. Påpege konsekvenser for det sociale arbejde ved økonomiske besparelser Reagere på ulovlig praksis. Sikre kompetenceudvikling og sikre bedre vilkår for kompetenceudvikling. Arbejde for afbureaukratisering, regelforenkling, gennemskuelighed og sammenhængende borgerforløb. Arbejde for at sikre socialrådgivernes faglige råderum. Sikre at rehabilitering anvendes til at fremme det gode sociale arbejde. Samarbejde med andre organisationer: Deltage og sikre indflydelse i KTO og FTF samarbejdsfora i Region Syd. Samarbejde med brugerorganisationer. Deltage i tværfaglige aktiviteter og aktioner. Uddannelse: Arbejde for gode og relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder. Sikre godt samarbejde med de 2 professionshøjskoler. Støtte til DS-SYD s repræsentanter i uddannelsesudvalgene. Sikre fortsat godt samarbejde med de studerende og fastholde de studerende i bestyrelsesarbejdet. Følge op på nye studieordninger. Etablere netværk for studerende og DS-repræsentanter i uddannelsesudvalg. Intro og Outro møder på skolerne. Organisering: Arbejde for at alle uddannede socialrådgivere, der arbejder under DS s overenskomster, er organiserede i DS. Arbejde på højere organisationsprocent blandt studerende. Arbejde med netværk for ledige medlemmer. Arbejde med Trainee projekt for ledige nyuddannede og jobrotationsprojekter. Aktive medlemmer og klubber og ad hoc grupper. Sammenhæng i organisationen: Synlighed på arbejdspladser. Synlighed i pressen. DS Syd On Tour 2013 og Omsætte HB-beslutninger i det daglige arbejde. Fodre HB med viden omkring lokale forhold og behov til central politisk handling. Afholde medlemsmøder med fagligt indhold.

9 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A. Snoghøj, 7000 Fredericia ID nr. xxxxx Dansk Socialrådgiverforening Region Syd Kontoret i Snoghøj: Fagforeningshuset Vesterballevej 3A Snoghøj 7000 Fredericia Layout og tryk: Rosendahls Kontoret i Odense: Fagforeningshuset Lumbyvej 11 Kontor: indgang C Mødelokaler: indgang A 5000 Odense

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne

Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne Kære DS-repræsentanter Først og fremmest endnu en gang tak for to forrygende dage ved REP16, hvor vi både fik taget hul på en række

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Fælles visioner for det fremtidige arbejde

Fælles visioner for det fremtidige arbejde Den lokale lederforenings bestyrelse BUPL Nordsjælland og BUPL Storkøbenhavn Fælles visioner for det fremtidige arbejde 2016-2018 1 Forord De to lokale lederforeningsbestyrelser i BUPL Nordsjælland og

Læs mere

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Notat CH 2.september 2013 Side 1 af 1 Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Indledning Ledere på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked stilles overfor store krav. Fælles

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012.

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionen tæller nu omkring 950 medlemmer Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 4 fra Region Øst, 1 fra

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2017, således

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN LILLEBÆLT

SOCIALPÆDAGOGEN LILLEBÆLT SOCIALPÆDAGOGEN LILLEBÆLT JUNI 2014 8. ÅRGANG Generalforsamlinger Mandag 22. september kl. 15.00 - ca. 21.00 Danmarksgade 16, Odense Det handler om din hverdag Indkaldelse og dagsorden Regnskab og budget

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. 1. Sektionens navn er "Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening".

Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. 1. Sektionens navn er Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening Navn og afgrænsning 1. Sektionens navn er "Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening". Stk. 2. Universitetssektionen er oprettet i medfør

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Institutionsledelse i sparetider

Institutionsledelse i sparetider Institutionsledelse i sparetider Institutionslederens mulighed for at skabe oprigtighed og fællesskab om institutionens udvikling, når ressourcerne er knappe Årskonference om det ledelsespolitiske arbejde

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2016

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2016 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2016 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen Referat fra den 17. november 2015 Dagsorden Kl. 9.00-9.15 Velkommen særligt til de nyvalgte. Dagsorden godkendes Kl. 9.15 10.45 TR rollen

Læs mere

Din tryghed i hverdagen VELKOMMEN I KLUBBEN LABORANTKLUBBEN NOVO NORDISK

Din tryghed i hverdagen VELKOMMEN I KLUBBEN LABORANTKLUBBEN NOVO NORDISK LABORANTKLUBBEN NOVO NORDISK Det er et rigtig godt sikkerhedsnet, man har. Især i krisetider med omvæltninger er det godt at have en stærk klub. Jeg vil aldrig melde mig ud af Laborantklubben. Anja Benfeldt,

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150922 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 8/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl. 08.30 i lokale 206, Østerport

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Linda Nørgaard

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere