Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen. Plan09 arbejdsrapport August 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen. Plan09 arbejdsrapport August 2007"

Transkript

1 Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen Plan09 arbejdsrapport August 2007

2 INDHOLD 1. Rapportens tilblivelse Vestegnens udfordringer Ledige med ikke-vestlig baggrund skal i beskæftigelse: Unge skal i uddannelse Sygedagpengemodtagere skal hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet Målgrupper Unge Ledige med ikke-vestlig baggrund Langtidssygemeldte Målsætninger Unge og uddannelse: Ledige med ikke-vestlig baggrund: Langtidssygemeldte: Virkemidler Netværksstrategi Vestegnens netværk for Unge og uddannelse Vestegnens netværk for Øget beskæftigelse Anbefaling om rækkefølge

3 1. Rapportens tilblivelse Temagruppen har afholdt et formøde og i alt tre gruppemøder i juni - august Temagruppen bestod af følgende deltagere: Kommunaldirektør Hugo Pedersen, Høje-Taastrup Kommune (formand) Jobcenterchef Jan Eriksen, Albertslund Kommune Forstander Ole Fabech, VUC Vestegnen Direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Vicedirektør Anne Mette Kolringen, TEC Direktør Eva Hofman-Bang, CPH WEST Næstformand John Westhausen, 3F Direktør Marlene Haugaard, Væksthus Hovedstadsregionen Rekrutteringschef Claus Kjeldsen, COOP Danmark Personalekonsulent Annette R. Michaelsen, Post Danmark (Københavns Pakkecenter) Seniorkonsulent Kim Sørensen, Teknologisk Institut Konsulent Mikkel Hall, NIRAS Konsulenterne Øvrige deltagere og skrivende kræfter: Planlægger Jens Schelde, Hvidovre Kommune Arbejdsmarkedskonsulent Didde Wrang Riis, Høje-Taastrup Kommune Projektkoordinator Flemming Hansen, Glostrup Kommune Udviklingskonsulent Steen Birkedal, Brøndby Kommune Sekretariatschef May Lundsgaard, Vestegnssamarbejdet 2. Vestegnens udfordringer Det centrale fokusområde i temagruppen for socialt ansvar og uddannelse har først og fremmest været, hvordan erhvervslivet sikres kvalificeret arbejdskraft på kort såvel som langt sigt, samtidig med at der foregår en inddragelse af svage grupper på arbejdsmarkedet. I relation hertil står Vestegnskommunerne overfor en række beskæftigelses- og uddannelsespolitiske udfordringer. Den overordnede udfordring kan beskrives med, at efterspørgslen på arbejdskraft er stor og akut, samtidig med at ledigheden er historisk lav. I takt med at ledigheden falder, udgør gruppen af de såkaldte svage ledige en stadig større andel af de ledige. Skal virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft efterkommes, er det afgørende at hele den potentielle arbejdskraftreserve bringes i spil også de svageste ledige. Dermed kan udfordringen også opfattes som en mulighed en mulighed for at få de ledige, som ikke har eller kun har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet i beskæftigelse og selvforsørgelse. Temagruppen har i denne forbindelse defineret tre målgruppespecifikke udfordringer, som det anbefales, at der fokuseres på i det videre arbejde. Det er temagruppens opfattelse, at der flere steder i de otte kommuner og hos andre aktører og virksomheder på Vestegnen allerede er gjort en masse gode erfaringer om, hvilke metoder der har en positiv virkning i forhold til at løse nogle af de udfordringer, som er knyttet til de tre grupper. Der er derimod et markant behov for at styrke overgangene mellem de forskellige institutioner og virksomheder og derved skabe stærkere sammenhæng mellem eksisterende aktiviteter. Der mangler altså formidling, sammenhængskraft samt at sætte nogle af de gode projektidéer i drift. Det er derfor temagruppens anbefaling, at man i det videre arbejde skal fokusere på at udveksle og nyttiggøre den viden og de erfaringer som allerede eksisterer, frem for at starte nye forsøgsprojekter op, som afprøver de samme metoder igen. 3

4 2.1. Ledige med ikke-vestlig baggrund skal i beskæftigelse: En gruppe, det er væsentligt at fokusere på, er de ledige med ikke-vestlig baggrund. I 2006 var der i alt i vestegnskommunerne lidt over 1900 ledige blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund. 1 Gruppen en klart lavere beskæftigelsesfrekvens end borgere med dansk baggrund, særligt kvinderne har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet (se nedenstående tabel). Der er med andre ord en potentiel arbejdskraftreserve blandt denne gruppe, som kan bringes i spil. Gruppen er dog også interessant på længere sigt. Udviklingstendensen i befolkningstilvæksten i den erhvervsaktive alder viser nemlig, at tilvæksten i Østdanmark og Region Hovedstaden siden 1997 udelukkende er sket i den del af befolkningen, der har anden etnisk oprindelse end dansk. Denne udvikling forventes at fortsætte. Derudover er det alment kendt, at forældre i høj grad fungerer som rollemodeller for deres børn i forbindelse med deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og det vil have betydning for deres børns fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er med andre ord vigtigt at få fat i forældregenerationen som led i at sikre, at deres børn og unge får tilknytning til arbejdsmarkedet. Gruppe Den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens i alt år i vestegnskommunerne 2 Mænd Personer med dansk oprindelse 79,5 80,3 Indvandrere med ikke-vestlig baggrund 64,8 66,7 Efterkommere med ikke-vestligbaggrund 63,7 67,2 Kvinder Personer med dansk oprindelse 75,9 76,5 Indvandrere med ikke-vestlig baggrund 46,2 49,5 Efterkommere med ikke-vestligbaggrund 58,7 64, Unge skal i uddannelse Virksomhedernes efterspørgsel handler dog ikke kun om antal hænder, men også om kvalifikationer. Med andre ord skal arbejdskraftudbuddets kvalifikationer matche virksomhedernes efterspørgsel. Ser man nærmere på udviklingen i antallet af arbejdspladser i sektorer i Region Hovedstaden og Region Sjælland, er tendensen inden for de sidste 9 år, at antallet af arbejdspladser, der primært beskæftiger ufaglærte, er faldende, mens antallet af arbejdspladser, der beskæftiger kvalificeret arbejdskraft er stigende. I takt med at andelen af ufaglært arbejde falder, stiger kravet på kvalificeret arbejdskraft derfor også. I denne forbindelse er gruppen af de unge et kardinalpunkt, idet den på længere sigt skal være med til at sikre et kvalificeret arbejdsudbud. I 2005 gennemførte ca. 16,5% af de unge i en ungdomsårgang ikke en ungdomsuddannelse efter folkeskolen (på landsplan). Undersøgelser for de otte vestegnskommuner viser at hele 35 pct. af en ungdomsårgang ikke gennemfører en uddannelse efter grundskolen, hvilket årligt svarer til ca unge. 3 Med regeringens målsætning om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er der således langt igen. Det kræver, at man på vestegnen sætter ind overfor den gruppe unge, der vil få vanskeligt ved at honorere de krav, der stilles til eleverne på en ungdomsuddannelse. Det er afgørende, at der på Vestegnen sættes fokus på de unge, som ikke starter på eller falder fra en ungdomsuddannelse, bl.a. som led i at sikre, at det fremtidige arbejdsudbud er kvalificeret. 1 Danmarks statistik og egne beregninger 2 Danmarks statistik og egne beregninger 3 Danmarks Statistik, samt Karakteristika for uddannelsessituationen på Vestegnen. Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn, august

5 2.3. Sygedagpengemodtagere skal hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet I takt med at presset øges på arbejdsmarkedet, og efterhånden som de svagere ledige kommer ud på arbejdsmarkedet, og de ældre kommer til at udgøre en større andel af arbejdsstyrken, er det en stor udfordring at modvirke den nuværende tendens til, at antallet af sygedagpengemodtagere stiger. Set over hele året 2006, var der i de otte kommuner godt sygemeldte, omregnet til fuldtidspersoner. En anden udfordring er at nedbringe længden af sygemeldinger. Af de sager, der fortsat verserende på vestegnen ved udgangen af juni i år, havde varet i mere end 13 uger, mens af de sager, der blev afsluttet samme måned, havde godt 17 pct. 4 løbet i mere end 13 uger. 5 Erfaringer viser, at jo længere tid, man har været væk fra arbejdsmarkedet, jo vanskeligere er det at komme tilbage. En hurtig tilbagevenden er derfor afgørende - både for den sygemeldte på længere sigt og for virksomheder med akut mangel på arbejdskraft. Den sygemeldte skal dog ikke hurtigere tilbage end at vedkomne ikke ender i et tilbagefald, og skal måske tilbage på arbejdsmarkedet på særlige vilkår. Der er med andre ord en vigtig balance, der skal opnås. 3. Målgrupper I det fortsatte arbejde med at fremme det sociale ansvar blandt vestegnens virksomheder, kommuner og institutioner, er det temagruppens anbefaling, at man koncentrerer indsatsen over for de tre ovenstående grupper, som defineres nøjere her. Der er tale om grupper af befolkningen, der enten er kendetegnet ved at have en markant lavere beskæftigelsesfrekvens end gennemsnittet, eller som man erfaringsmæssigt ved er i risiko for at opleve fremtidige vanskeligheder med at opretholde en ordinær beskæftigelse Unge På uddannelsesområdet bør fokus være på gruppen af unge, der oplever problemer særligt i løbet af de sidste år af grundskolen. Denne gruppe begynder efter endt grundskole, som oftest i ufaglært arbejde eller starter i et erhvervsskoleforløb, men falder fra ganske hurtigt. Problemer, der for langt hovedpartens del vil følge dem i årene fremover. Denne gruppe kan yderligere opdeles i tre mindre grupper: 1) unge med manglende faglige kompetencer 2) unge med manglende sociale, faglige og sproglige forudsætninger 3) unge med både faglige og massive psykiske og sociale problemer, herunder misbrug og kriminalitet Den første gruppe af unge er de unge, der kæmper med manglende faglige færdigheder i skolen. Den anden gruppe er de unge, der udover de manglende faglige færdigheder, også mangler sproglige færdigheder, har svært ved at strukturere deres hverdag, og som oplever vanskeligheder med at fungere i almindelige sociale sammenhænge. Den sidste gruppe af unge, der traditionelt set vil have vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse er unge, der ofte slås med nogle af de samme udfordringer som de to andre grupper, men derudover også har massive psykiske og sociale problemer, der ofte involverer forskellige former for misbrug og kriminalitet. 4 Sondringen går på ikke afsluttede sager, altså borgere, der fortsat modtager understøttelse i.f.m. en sygemelding, og sager der blev afsluttet i netop juni måned i år. Det giver et billede af både antallet af sager og andelen. 5 Jobindsats. Af disse havde 42,9 pct. varet mellem 14 og 26 uger, 21,5 pct. mellem 27 og 39 uger, 12,9 pct. mellem 40 og 52 uger, mens 22,7 pct. havde varet i længere end et år. 5

6 3.2. Ledige med ikke-vestlig baggrund Temagruppen opfordrer til, at der tages et særligt socialt ansvar overfor gruppen af indvandrere mellem 18 og 64 år særligt på gruppen af indvandrere og efterkommere af indvandrere med en ikke-vestlig baggrund. I den forbindelse bør der være et særligt fokus på kvinderne på kontanthjælp, der udgør en langt større potentiel arbejdskraftreserve end mændene. Der er generelt tale om personer, der mangler et basalt kendskab til det danske arbejdsmarked og som for manges vedkommende har store helbredsmæssige problemer, samt vanskeligt ved at begå sig på dansk. Særligt for gruppen af kvinder gælder, at der er tale om personer, der måske aldrig har været på et arbejdsmarked, hverken her i landet eller andetsteds Langtidssygemeldte Den tredje gruppe som det er temagruppens indstilling, at der fokuseres på i denne sammenhæng, er gruppen af sygemeldte, der er sygemeldte længere end tre måneder. Generelt kan det konstateres, at der mangler basal viden om de begrundelser, der ligger bag hovedparten af langtidssygemeldinger på vestegnen. Det kan dog overordnet konstateres at psykiske lidelser, såsom angst og depression udgør en væsentligt del af de sygemeldinger, der strækker sig over længere tid og i nogen tilfælde ender med forlængelse af sygedagpengeperioden eller i yderste konsekvens, ender med en førtidspensionering. Derudover kommer årsager som følge af nedslidning af bevægeapparatet. Det vil derfor være meget naturligt, hvis en strategi om at nedbringe varigheden af sygemeldingerne, havde netop disse to grupper med i overvejelserne. 4. Målsætninger Der opstilles en række målsætninger i relation til de tre målgrupper: 4.1. Unge og uddannelse: Overordnet målsætning: Vestegnen skal indenfor f.eks. 10 år være kendt for sine gode og succesfulde uddannelser, samt leve op til regeringens målsætning om at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i Dette vil for vestegnen betyde at ca. 879 af de unge i en årgang, der i øjeblikket enten ikke påbegynder en ungdomsuddannelse eller ikke fuldfører, om otte år skal gennemføre en ungdomsuddannelse, for at denne målsætning er opfyldt. Delmålsætning: Alle unge, som forlader folkeskolen, skal have de faglige og sociale færdighederne til at kunne gennemføre minimum én ungdomsuddannelse Ledige med ikke-vestlig baggrund: Den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens på Vestegnen øges samlet fra 2006 til 2010 med en andel, som svarer til niveauet for de måltal, der er anført i jobcentrenes beskæftigelsesplaner Langtidssygemeldte: Andelen af afsluttede sygedagpengeforløb på mere end tre måneder reduceres fra 2006 til 2010, svarende til niveauet for de måltal, der er anført i jobcentrenes beskæftigelsesplaner. 7 6 Der er ikke anført konkrete måltal i målsætningerne af hensyn til måltallene i kommunernes beskæftigelsesplan og den forhandling, der finder sted i den forbindelse - samt for at undgå dobbelte måltal. Det anbefales dog, at der i den videre indsats lægges et niveau for målsætningen, som svarer til jobcentrenes måltal på området. 7 Ibid. 6

7 5. Virkemidler Som nævnt er det temagruppens vurdering, at der i beskæftigelses og uddannelsesindsatsen er en lang række af gode projekter i gang, både på lokalt, regionalt og nationalt plan, samt mange gode erfaringer og resultater, som allerede er skabt. Det er derfor ikke umiddelbart nye projekter, der mangler, men snarere nogle strukturer, der både kan binde enhederne sammen og i videst muligt omfang gøre eksisterende viden og erfaringer lettilgængelige. Temagruppen har derfor også i forhold til virkemidler fokuseret på, hvordan vi i interessefeltet kommuner, jobcentre, virksomheder og uddannelsesinstitutioner m.fl. kan udnytte synergieffekten på tværs af enhederne og skabe nogle smidige strukturer, der støtter op om de gode eksempler på de målområder, der er udpeget. På Vestegnen er der et godt udgangspunkt, idet vestegnskommunerne i forvejen samarbejder i Vestegnssamarbejdet, som bl.a. inkluderer et samarbejdsforum mellem jobcentercheferne. På uddannelsessiden har man en pendant i Uddannelse Vest, hvor uddannelsesinstitutionerne på Vestegnen igennem længere tid har samarbejdet. Endelig binder to U-U centre indsatsen sammen på uddannelsesområdet Netværksstrategi Det anbefales, at der på Vestegnen etableres to strategiske netværk det ene skal beskæftige sig med målgruppen unge og uddannelse, det andet at øge beskæftigelsen med fokus på ledige borgere med ikke-vestlig baggrund og borgere, som er langvarigt på sygedagpenge. Netværkene beskrives nedenfor. For begge netværks vedkommende gælder det, at de ikke skal være nye projektgrupper. De har det klare formål at indsamle og videreformidle eksisterende viden og erfaringer på en lettilgængelig måde, samt komme med strukturelle forslag til harmonisering og smidiggørelse af samarbejdet og overgangene mellem de forskellige enheder i forhold til målgrupperne. Netværkene skal have nogle klare definerede mål, supportmuligheder samt faste mødedeltagere med både beslutningskompetence og faglig kompetence på området. Netværkene skal have et selvstændigt liv og have ejerskab i alle de deltagende institutioner og altså ikke underlægges en bestemt struktur. De deltagende institutioner forpligter sig overfor hinanden til at følge de målsætninger og rammer, der sættes op for netværket, hvilket fordrer, at der gives tilslutning i de enkelte bestyrelser til at deltage i netværket Vestegnens netværk for Unge og uddannelse Målsætning: Netværket skal på et strukturelt plan arbejde for, at Vestegnen opfylder regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i Formål: Netværket skal drøfte og gennemføre harmonisering samt forbedringer af strukturer og overgange mellem specielt folkeskolerne og ungdomsuddannelserne og VUC samt videre til virksomhederne. Desuden skal netværket sikre formidling af viden og erfaringer på området mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre relevante aktører på området. U-U centrene på Vestegnen er af speciel stor betydning her. Netværkets tiltag kan både være af processuel, strukturel og teknisk karakter. 7

8 Mål: Deltagere. Organisation: Netværket skal i dets første leveår omsætte mindst to konkrete afprøvede tiltag på området til drift. Efter det første år evalueres resultaterne, og der tages stilling til fortsættelse, nye mål og eventuelle ændringer. I alt 10 faste deltagere med en fast suppleant bestående af repræsentanter fra: - Kommunerne på Vestegnen - Uddannelsesinstitutionerne (ungdomsuddannelserne og folkeskolerne) - U-U centrene - Virksomheder i området - Videns / -forskningsinstitutioner Det foreslås, at de to U-U centre sammen bistår netværket med den faglige og koordinerende funktion, samt at der vælges en formand og en næstformand i netværket for et år ad gangen, som er tovholder på fremdriften og leder møderne Vestegnens netværk for Øget beskæftigelse Målsætning: Netværket skal arbejde for, at Vestegnen opfylder målsætning om, at - den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens på Vestegnen øges samlet fra 2006 til 2010 med en andel, som svarer til niveauet for de måltal, der er anført i jobcentrenes beskæftigelsesplaner, - andelen af afsluttede sygedagpengeforløb på mere end tre måneder reduceres fra 2006 til 2010, svarende til niveauet for de måltal, der er anført i jobcentrenes beskæftigelsesplaner. Formål: Mål: Deltagere. Organisation: Netværket skal drøfte og gennemføre harmonisering samt forbedringer af strukturer og overgange mellem specielt jobcentre, sprogskoler, virksomheder og uddannelsessteder. Desuden skal netværket sikre formidling af viden og erfaringer på området mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre relevante aktører på området. Vestegnssamarbejdets Arbejdsmarkedsforum er af speciel stor betydning her. Netværkets anbefalinger kan både være af processuel, strukturel og teknisk karakter. Netværket skal i dets første leveår omsætte mindst to konkrete afprøvede tiltag på området til drift. Efter det første år evalueres resultaterne og der tages stilling til fortsættelse, nye mål og eventuelle ændringer. I alt 10 faste deltagere med en fast suppleant bestående af repræsentanter fra: - Kommunerne på Vestegnen - Jobcentrene på Vestegnen (Arbejdsmarkedsforum) - Sprogskolerne - Fagforeninger / A-kasser - Virksomheder i området - VUC - Specifikke uddannelsesinstitutioner - Videns / -forskningsinstitutioner Det foreslås, at der sammensættes et sekretærteam bestående af tre personer fra de deltagende institutioner opgaven kan eventuelt gå på skift. Der vælges en formand og en næstformand i netværket for et år ad gangen, som er tovholder på fremdriften og leder møderne. 8

9 6. Anbefaling om rækkefølge Temagruppen vurderer, at der for målgrupperne ledige med ikke-vestlig baggrund og langtidssygemeldtes vedkommende allerede er stor fokus og mange igangværende aktiviteter bl.a. i de nye jobcentre. Derfor foreslår temagruppen, at der i første omgang fokuseres på den langsigtede indsats de unge og uddannelse. Unge-gruppen på Vestegnen er karakteriseret ved et forholdsvist lavt uddannelsesniveau og frafaldsprocenten fra ungdomsuddannelserne er forholdsvis høj. I takt med at antallet af ufaglærte jobs reduceres til fordel for faglærte jobs, er der et stigende behov for at kvalificere de unge til at indgå på arbejdsmarkedet. Der er behov for at styrke overgangene mellem folkeskolerne, ungdomsuddannelserne, VUC og virksomhederne og skabe stærkere sammenhæng mellem eksisterende aktiviteter. Temagruppens anbefaling er ikke et fravalg af de to andre målgrupper, men et forslag til en rækkefølge for, hvornår man kan sætte de forskellige initiativer i værk. Der kan eventuelt aftales en tidshorisont for, hvornår det andet netværk bør startes op. Det foreslås derfor, at der først etableres et strategisk netværk for unge og uddannelse på Vestegnen med deltagelse af repræsentanter for de berørte parter, som skal arbejde for at styrke formidling og skabe sammenhæng både på tværs af kommunerne, samt mellem kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne. Samtidig vil temagruppen indstille, at man fokuserer indsatsen på de to første grupper af unge: 1) unge med manglende faglige kompetencer 2) unge med manglende sociale, faglige og sproglige forudsætninger og i første omgang ser bort fra den tredje gruppe af unge: 3) unge med både faglige og massive psykiske og sociale problemer, herunder misbrug og kriminalitet Den tredje gruppe af unge kræver en mere komplekst problemløsning end de to første grupper af unge. Det vurderes derfor som nødvendigt at afgrænse indsatsen til at omhandle de første grupper af unge, som det foreslåede netværk vurderes at have kompetencerne til at kunne løfte. 9

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere