Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen. Plan09 arbejdsrapport August 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen. Plan09 arbejdsrapport August 2007"

Transkript

1 Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen Plan09 arbejdsrapport August 2007

2 INDHOLD 1. Rapportens tilblivelse Vestegnens udfordringer Ledige med ikke-vestlig baggrund skal i beskæftigelse: Unge skal i uddannelse Sygedagpengemodtagere skal hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet Målgrupper Unge Ledige med ikke-vestlig baggrund Langtidssygemeldte Målsætninger Unge og uddannelse: Ledige med ikke-vestlig baggrund: Langtidssygemeldte: Virkemidler Netværksstrategi Vestegnens netværk for Unge og uddannelse Vestegnens netværk for Øget beskæftigelse Anbefaling om rækkefølge

3 1. Rapportens tilblivelse Temagruppen har afholdt et formøde og i alt tre gruppemøder i juni - august Temagruppen bestod af følgende deltagere: Kommunaldirektør Hugo Pedersen, Høje-Taastrup Kommune (formand) Jobcenterchef Jan Eriksen, Albertslund Kommune Forstander Ole Fabech, VUC Vestegnen Direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Vicedirektør Anne Mette Kolringen, TEC Direktør Eva Hofman-Bang, CPH WEST Næstformand John Westhausen, 3F Direktør Marlene Haugaard, Væksthus Hovedstadsregionen Rekrutteringschef Claus Kjeldsen, COOP Danmark Personalekonsulent Annette R. Michaelsen, Post Danmark (Københavns Pakkecenter) Seniorkonsulent Kim Sørensen, Teknologisk Institut Konsulent Mikkel Hall, NIRAS Konsulenterne Øvrige deltagere og skrivende kræfter: Planlægger Jens Schelde, Hvidovre Kommune Arbejdsmarkedskonsulent Didde Wrang Riis, Høje-Taastrup Kommune Projektkoordinator Flemming Hansen, Glostrup Kommune Udviklingskonsulent Steen Birkedal, Brøndby Kommune Sekretariatschef May Lundsgaard, Vestegnssamarbejdet 2. Vestegnens udfordringer Det centrale fokusområde i temagruppen for socialt ansvar og uddannelse har først og fremmest været, hvordan erhvervslivet sikres kvalificeret arbejdskraft på kort såvel som langt sigt, samtidig med at der foregår en inddragelse af svage grupper på arbejdsmarkedet. I relation hertil står Vestegnskommunerne overfor en række beskæftigelses- og uddannelsespolitiske udfordringer. Den overordnede udfordring kan beskrives med, at efterspørgslen på arbejdskraft er stor og akut, samtidig med at ledigheden er historisk lav. I takt med at ledigheden falder, udgør gruppen af de såkaldte svage ledige en stadig større andel af de ledige. Skal virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft efterkommes, er det afgørende at hele den potentielle arbejdskraftreserve bringes i spil også de svageste ledige. Dermed kan udfordringen også opfattes som en mulighed en mulighed for at få de ledige, som ikke har eller kun har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet i beskæftigelse og selvforsørgelse. Temagruppen har i denne forbindelse defineret tre målgruppespecifikke udfordringer, som det anbefales, at der fokuseres på i det videre arbejde. Det er temagruppens opfattelse, at der flere steder i de otte kommuner og hos andre aktører og virksomheder på Vestegnen allerede er gjort en masse gode erfaringer om, hvilke metoder der har en positiv virkning i forhold til at løse nogle af de udfordringer, som er knyttet til de tre grupper. Der er derimod et markant behov for at styrke overgangene mellem de forskellige institutioner og virksomheder og derved skabe stærkere sammenhæng mellem eksisterende aktiviteter. Der mangler altså formidling, sammenhængskraft samt at sætte nogle af de gode projektidéer i drift. Det er derfor temagruppens anbefaling, at man i det videre arbejde skal fokusere på at udveksle og nyttiggøre den viden og de erfaringer som allerede eksisterer, frem for at starte nye forsøgsprojekter op, som afprøver de samme metoder igen. 3

4 2.1. Ledige med ikke-vestlig baggrund skal i beskæftigelse: En gruppe, det er væsentligt at fokusere på, er de ledige med ikke-vestlig baggrund. I 2006 var der i alt i vestegnskommunerne lidt over 1900 ledige blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund. 1 Gruppen en klart lavere beskæftigelsesfrekvens end borgere med dansk baggrund, særligt kvinderne har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet (se nedenstående tabel). Der er med andre ord en potentiel arbejdskraftreserve blandt denne gruppe, som kan bringes i spil. Gruppen er dog også interessant på længere sigt. Udviklingstendensen i befolkningstilvæksten i den erhvervsaktive alder viser nemlig, at tilvæksten i Østdanmark og Region Hovedstaden siden 1997 udelukkende er sket i den del af befolkningen, der har anden etnisk oprindelse end dansk. Denne udvikling forventes at fortsætte. Derudover er det alment kendt, at forældre i høj grad fungerer som rollemodeller for deres børn i forbindelse med deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og det vil have betydning for deres børns fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er med andre ord vigtigt at få fat i forældregenerationen som led i at sikre, at deres børn og unge får tilknytning til arbejdsmarkedet. Gruppe Den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens i alt år i vestegnskommunerne 2 Mænd Personer med dansk oprindelse 79,5 80,3 Indvandrere med ikke-vestlig baggrund 64,8 66,7 Efterkommere med ikke-vestligbaggrund 63,7 67,2 Kvinder Personer med dansk oprindelse 75,9 76,5 Indvandrere med ikke-vestlig baggrund 46,2 49,5 Efterkommere med ikke-vestligbaggrund 58,7 64, Unge skal i uddannelse Virksomhedernes efterspørgsel handler dog ikke kun om antal hænder, men også om kvalifikationer. Med andre ord skal arbejdskraftudbuddets kvalifikationer matche virksomhedernes efterspørgsel. Ser man nærmere på udviklingen i antallet af arbejdspladser i sektorer i Region Hovedstaden og Region Sjælland, er tendensen inden for de sidste 9 år, at antallet af arbejdspladser, der primært beskæftiger ufaglærte, er faldende, mens antallet af arbejdspladser, der beskæftiger kvalificeret arbejdskraft er stigende. I takt med at andelen af ufaglært arbejde falder, stiger kravet på kvalificeret arbejdskraft derfor også. I denne forbindelse er gruppen af de unge et kardinalpunkt, idet den på længere sigt skal være med til at sikre et kvalificeret arbejdsudbud. I 2005 gennemførte ca. 16,5% af de unge i en ungdomsårgang ikke en ungdomsuddannelse efter folkeskolen (på landsplan). Undersøgelser for de otte vestegnskommuner viser at hele 35 pct. af en ungdomsårgang ikke gennemfører en uddannelse efter grundskolen, hvilket årligt svarer til ca unge. 3 Med regeringens målsætning om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er der således langt igen. Det kræver, at man på vestegnen sætter ind overfor den gruppe unge, der vil få vanskeligt ved at honorere de krav, der stilles til eleverne på en ungdomsuddannelse. Det er afgørende, at der på Vestegnen sættes fokus på de unge, som ikke starter på eller falder fra en ungdomsuddannelse, bl.a. som led i at sikre, at det fremtidige arbejdsudbud er kvalificeret. 1 Danmarks statistik og egne beregninger 2 Danmarks statistik og egne beregninger 3 Danmarks Statistik, samt Karakteristika for uddannelsessituationen på Vestegnen. Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn, august

5 2.3. Sygedagpengemodtagere skal hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet I takt med at presset øges på arbejdsmarkedet, og efterhånden som de svagere ledige kommer ud på arbejdsmarkedet, og de ældre kommer til at udgøre en større andel af arbejdsstyrken, er det en stor udfordring at modvirke den nuværende tendens til, at antallet af sygedagpengemodtagere stiger. Set over hele året 2006, var der i de otte kommuner godt sygemeldte, omregnet til fuldtidspersoner. En anden udfordring er at nedbringe længden af sygemeldinger. Af de sager, der fortsat verserende på vestegnen ved udgangen af juni i år, havde varet i mere end 13 uger, mens af de sager, der blev afsluttet samme måned, havde godt 17 pct. 4 løbet i mere end 13 uger. 5 Erfaringer viser, at jo længere tid, man har været væk fra arbejdsmarkedet, jo vanskeligere er det at komme tilbage. En hurtig tilbagevenden er derfor afgørende - både for den sygemeldte på længere sigt og for virksomheder med akut mangel på arbejdskraft. Den sygemeldte skal dog ikke hurtigere tilbage end at vedkomne ikke ender i et tilbagefald, og skal måske tilbage på arbejdsmarkedet på særlige vilkår. Der er med andre ord en vigtig balance, der skal opnås. 3. Målgrupper I det fortsatte arbejde med at fremme det sociale ansvar blandt vestegnens virksomheder, kommuner og institutioner, er det temagruppens anbefaling, at man koncentrerer indsatsen over for de tre ovenstående grupper, som defineres nøjere her. Der er tale om grupper af befolkningen, der enten er kendetegnet ved at have en markant lavere beskæftigelsesfrekvens end gennemsnittet, eller som man erfaringsmæssigt ved er i risiko for at opleve fremtidige vanskeligheder med at opretholde en ordinær beskæftigelse Unge På uddannelsesområdet bør fokus være på gruppen af unge, der oplever problemer særligt i løbet af de sidste år af grundskolen. Denne gruppe begynder efter endt grundskole, som oftest i ufaglært arbejde eller starter i et erhvervsskoleforløb, men falder fra ganske hurtigt. Problemer, der for langt hovedpartens del vil følge dem i årene fremover. Denne gruppe kan yderligere opdeles i tre mindre grupper: 1) unge med manglende faglige kompetencer 2) unge med manglende sociale, faglige og sproglige forudsætninger 3) unge med både faglige og massive psykiske og sociale problemer, herunder misbrug og kriminalitet Den første gruppe af unge er de unge, der kæmper med manglende faglige færdigheder i skolen. Den anden gruppe er de unge, der udover de manglende faglige færdigheder, også mangler sproglige færdigheder, har svært ved at strukturere deres hverdag, og som oplever vanskeligheder med at fungere i almindelige sociale sammenhænge. Den sidste gruppe af unge, der traditionelt set vil have vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse er unge, der ofte slås med nogle af de samme udfordringer som de to andre grupper, men derudover også har massive psykiske og sociale problemer, der ofte involverer forskellige former for misbrug og kriminalitet. 4 Sondringen går på ikke afsluttede sager, altså borgere, der fortsat modtager understøttelse i.f.m. en sygemelding, og sager der blev afsluttet i netop juni måned i år. Det giver et billede af både antallet af sager og andelen. 5 Jobindsats. Af disse havde 42,9 pct. varet mellem 14 og 26 uger, 21,5 pct. mellem 27 og 39 uger, 12,9 pct. mellem 40 og 52 uger, mens 22,7 pct. havde varet i længere end et år. 5

6 3.2. Ledige med ikke-vestlig baggrund Temagruppen opfordrer til, at der tages et særligt socialt ansvar overfor gruppen af indvandrere mellem 18 og 64 år særligt på gruppen af indvandrere og efterkommere af indvandrere med en ikke-vestlig baggrund. I den forbindelse bør der være et særligt fokus på kvinderne på kontanthjælp, der udgør en langt større potentiel arbejdskraftreserve end mændene. Der er generelt tale om personer, der mangler et basalt kendskab til det danske arbejdsmarked og som for manges vedkommende har store helbredsmæssige problemer, samt vanskeligt ved at begå sig på dansk. Særligt for gruppen af kvinder gælder, at der er tale om personer, der måske aldrig har været på et arbejdsmarked, hverken her i landet eller andetsteds Langtidssygemeldte Den tredje gruppe som det er temagruppens indstilling, at der fokuseres på i denne sammenhæng, er gruppen af sygemeldte, der er sygemeldte længere end tre måneder. Generelt kan det konstateres, at der mangler basal viden om de begrundelser, der ligger bag hovedparten af langtidssygemeldinger på vestegnen. Det kan dog overordnet konstateres at psykiske lidelser, såsom angst og depression udgør en væsentligt del af de sygemeldinger, der strækker sig over længere tid og i nogen tilfælde ender med forlængelse af sygedagpengeperioden eller i yderste konsekvens, ender med en førtidspensionering. Derudover kommer årsager som følge af nedslidning af bevægeapparatet. Det vil derfor være meget naturligt, hvis en strategi om at nedbringe varigheden af sygemeldingerne, havde netop disse to grupper med i overvejelserne. 4. Målsætninger Der opstilles en række målsætninger i relation til de tre målgrupper: 4.1. Unge og uddannelse: Overordnet målsætning: Vestegnen skal indenfor f.eks. 10 år være kendt for sine gode og succesfulde uddannelser, samt leve op til regeringens målsætning om at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i Dette vil for vestegnen betyde at ca. 879 af de unge i en årgang, der i øjeblikket enten ikke påbegynder en ungdomsuddannelse eller ikke fuldfører, om otte år skal gennemføre en ungdomsuddannelse, for at denne målsætning er opfyldt. Delmålsætning: Alle unge, som forlader folkeskolen, skal have de faglige og sociale færdighederne til at kunne gennemføre minimum én ungdomsuddannelse Ledige med ikke-vestlig baggrund: Den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens på Vestegnen øges samlet fra 2006 til 2010 med en andel, som svarer til niveauet for de måltal, der er anført i jobcentrenes beskæftigelsesplaner Langtidssygemeldte: Andelen af afsluttede sygedagpengeforløb på mere end tre måneder reduceres fra 2006 til 2010, svarende til niveauet for de måltal, der er anført i jobcentrenes beskæftigelsesplaner. 7 6 Der er ikke anført konkrete måltal i målsætningerne af hensyn til måltallene i kommunernes beskæftigelsesplan og den forhandling, der finder sted i den forbindelse - samt for at undgå dobbelte måltal. Det anbefales dog, at der i den videre indsats lægges et niveau for målsætningen, som svarer til jobcentrenes måltal på området. 7 Ibid. 6

7 5. Virkemidler Som nævnt er det temagruppens vurdering, at der i beskæftigelses og uddannelsesindsatsen er en lang række af gode projekter i gang, både på lokalt, regionalt og nationalt plan, samt mange gode erfaringer og resultater, som allerede er skabt. Det er derfor ikke umiddelbart nye projekter, der mangler, men snarere nogle strukturer, der både kan binde enhederne sammen og i videst muligt omfang gøre eksisterende viden og erfaringer lettilgængelige. Temagruppen har derfor også i forhold til virkemidler fokuseret på, hvordan vi i interessefeltet kommuner, jobcentre, virksomheder og uddannelsesinstitutioner m.fl. kan udnytte synergieffekten på tværs af enhederne og skabe nogle smidige strukturer, der støtter op om de gode eksempler på de målområder, der er udpeget. På Vestegnen er der et godt udgangspunkt, idet vestegnskommunerne i forvejen samarbejder i Vestegnssamarbejdet, som bl.a. inkluderer et samarbejdsforum mellem jobcentercheferne. På uddannelsessiden har man en pendant i Uddannelse Vest, hvor uddannelsesinstitutionerne på Vestegnen igennem længere tid har samarbejdet. Endelig binder to U-U centre indsatsen sammen på uddannelsesområdet Netværksstrategi Det anbefales, at der på Vestegnen etableres to strategiske netværk det ene skal beskæftige sig med målgruppen unge og uddannelse, det andet at øge beskæftigelsen med fokus på ledige borgere med ikke-vestlig baggrund og borgere, som er langvarigt på sygedagpenge. Netværkene beskrives nedenfor. For begge netværks vedkommende gælder det, at de ikke skal være nye projektgrupper. De har det klare formål at indsamle og videreformidle eksisterende viden og erfaringer på en lettilgængelig måde, samt komme med strukturelle forslag til harmonisering og smidiggørelse af samarbejdet og overgangene mellem de forskellige enheder i forhold til målgrupperne. Netværkene skal have nogle klare definerede mål, supportmuligheder samt faste mødedeltagere med både beslutningskompetence og faglig kompetence på området. Netværkene skal have et selvstændigt liv og have ejerskab i alle de deltagende institutioner og altså ikke underlægges en bestemt struktur. De deltagende institutioner forpligter sig overfor hinanden til at følge de målsætninger og rammer, der sættes op for netværket, hvilket fordrer, at der gives tilslutning i de enkelte bestyrelser til at deltage i netværket Vestegnens netværk for Unge og uddannelse Målsætning: Netværket skal på et strukturelt plan arbejde for, at Vestegnen opfylder regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i Formål: Netværket skal drøfte og gennemføre harmonisering samt forbedringer af strukturer og overgange mellem specielt folkeskolerne og ungdomsuddannelserne og VUC samt videre til virksomhederne. Desuden skal netværket sikre formidling af viden og erfaringer på området mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre relevante aktører på området. U-U centrene på Vestegnen er af speciel stor betydning her. Netværkets tiltag kan både være af processuel, strukturel og teknisk karakter. 7

8 Mål: Deltagere. Organisation: Netværket skal i dets første leveår omsætte mindst to konkrete afprøvede tiltag på området til drift. Efter det første år evalueres resultaterne, og der tages stilling til fortsættelse, nye mål og eventuelle ændringer. I alt 10 faste deltagere med en fast suppleant bestående af repræsentanter fra: - Kommunerne på Vestegnen - Uddannelsesinstitutionerne (ungdomsuddannelserne og folkeskolerne) - U-U centrene - Virksomheder i området - Videns / -forskningsinstitutioner Det foreslås, at de to U-U centre sammen bistår netværket med den faglige og koordinerende funktion, samt at der vælges en formand og en næstformand i netværket for et år ad gangen, som er tovholder på fremdriften og leder møderne Vestegnens netværk for Øget beskæftigelse Målsætning: Netværket skal arbejde for, at Vestegnen opfylder målsætning om, at - den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens på Vestegnen øges samlet fra 2006 til 2010 med en andel, som svarer til niveauet for de måltal, der er anført i jobcentrenes beskæftigelsesplaner, - andelen af afsluttede sygedagpengeforløb på mere end tre måneder reduceres fra 2006 til 2010, svarende til niveauet for de måltal, der er anført i jobcentrenes beskæftigelsesplaner. Formål: Mål: Deltagere. Organisation: Netværket skal drøfte og gennemføre harmonisering samt forbedringer af strukturer og overgange mellem specielt jobcentre, sprogskoler, virksomheder og uddannelsessteder. Desuden skal netværket sikre formidling af viden og erfaringer på området mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre relevante aktører på området. Vestegnssamarbejdets Arbejdsmarkedsforum er af speciel stor betydning her. Netværkets anbefalinger kan både være af processuel, strukturel og teknisk karakter. Netværket skal i dets første leveår omsætte mindst to konkrete afprøvede tiltag på området til drift. Efter det første år evalueres resultaterne og der tages stilling til fortsættelse, nye mål og eventuelle ændringer. I alt 10 faste deltagere med en fast suppleant bestående af repræsentanter fra: - Kommunerne på Vestegnen - Jobcentrene på Vestegnen (Arbejdsmarkedsforum) - Sprogskolerne - Fagforeninger / A-kasser - Virksomheder i området - VUC - Specifikke uddannelsesinstitutioner - Videns / -forskningsinstitutioner Det foreslås, at der sammensættes et sekretærteam bestående af tre personer fra de deltagende institutioner opgaven kan eventuelt gå på skift. Der vælges en formand og en næstformand i netværket for et år ad gangen, som er tovholder på fremdriften og leder møderne. 8

9 6. Anbefaling om rækkefølge Temagruppen vurderer, at der for målgrupperne ledige med ikke-vestlig baggrund og langtidssygemeldtes vedkommende allerede er stor fokus og mange igangværende aktiviteter bl.a. i de nye jobcentre. Derfor foreslår temagruppen, at der i første omgang fokuseres på den langsigtede indsats de unge og uddannelse. Unge-gruppen på Vestegnen er karakteriseret ved et forholdsvist lavt uddannelsesniveau og frafaldsprocenten fra ungdomsuddannelserne er forholdsvis høj. I takt med at antallet af ufaglærte jobs reduceres til fordel for faglærte jobs, er der et stigende behov for at kvalificere de unge til at indgå på arbejdsmarkedet. Der er behov for at styrke overgangene mellem folkeskolerne, ungdomsuddannelserne, VUC og virksomhederne og skabe stærkere sammenhæng mellem eksisterende aktiviteter. Temagruppens anbefaling er ikke et fravalg af de to andre målgrupper, men et forslag til en rækkefølge for, hvornår man kan sætte de forskellige initiativer i værk. Der kan eventuelt aftales en tidshorisont for, hvornår det andet netværk bør startes op. Det foreslås derfor, at der først etableres et strategisk netværk for unge og uddannelse på Vestegnen med deltagelse af repræsentanter for de berørte parter, som skal arbejde for at styrke formidling og skabe sammenhæng både på tværs af kommunerne, samt mellem kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne. Samtidig vil temagruppen indstille, at man fokuserer indsatsen på de to første grupper af unge: 1) unge med manglende faglige kompetencer 2) unge med manglende sociale, faglige og sproglige forudsætninger og i første omgang ser bort fra den tredje gruppe af unge: 3) unge med både faglige og massive psykiske og sociale problemer, herunder misbrug og kriminalitet Den tredje gruppe af unge kræver en mere komplekst problemløsning end de to første grupper af unge. Det vurderes derfor som nødvendigt at afgrænse indsatsen til at omhandle de første grupper af unge, som det foreslåede netværk vurderes at have kompetencerne til at kunne løfte. 9

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre.

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre. Bilag til beskæftigelsesplan 2016 Hermed fremlægges det statistiske udgangspunkt (juli 2015) for beskæftigelsesplanen 2016, der opgør ledighedsprocenten, antal forsørgede samt de beskæftigelsesrettede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

DA s syn på udfordringerne 2011

DA s syn på udfordringerne 2011 DA s syn på udfordringerne 2011 Vordingborg, 8. april 2010 Chefkonsulent Jens Troldborg Dansk Arbejdsgiverforening Disposition 1. Syn på arbejdsmarkedet overordnet 2. Beskæftigelsesplan 2011 - lokalt 3.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR Sygedagpengeanalyse Jobcenterchefseminar 13. marts 2012 14-03-2012 1 Baggrund for projektet Jobcentrene i Danmark kan konstatere: At sygedagpengeområdet er et område med stadige udfordringer At antallet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Jobcenter Furesø Indsatser og resultater

Jobcenter Furesø Indsatser og resultater Jobcenter Furesø Indsatser og resultater Udarbejdet august 2014 Indhold Indledning... 1 Udvalgte grupper... 2 Ledigheden udviklingen i Furesø kommune og resten af landet... 2 Ledighed fordelt på varighed...

Læs mere