Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole"

Transkript

1 Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen ved

2 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SKOLEN PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER VURDERING AF ELEVENS KOMPETENCER GENERELT OM GRUNDFORLØB FOR TO-SPROGEDE RKV OG LÆRINGSSTILE I GRUNDFORLØBENE SKOLEUDDANNELSEN VIRKSOMHEDSFORLAGT UNDERVISNING ELEVENS PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN LÆRINGSAKTIVITETER OVERSIGT OVER TEMAER I GRUNDFORLØB FOR TO SPROGEDE I GANG MED UDDANNELSE AT ARBEJDE HOS ÆLDRE SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE ÆLDRES HVERDAGSLIV DET FYSISKE OG PSYKISKE ARBEJDSMILJØ PÅ EN ARBEJDSPLADS AFSLUTTENDE PRØVE MÅL FOR GRUNDFAGENE DANSK FØRSTEHJÆLP OG BRANDBEKÆMPELSE ERHVERVSRETTET ANDETSPROGSDANSK NATURFAG HOVEDBEKENDTGØRELSE UDDANNELSESBEKENDTGØRELSE

3 1 1.1 Praktiske oplysninger om skolen Praktiske oplysninger om skolen, dagligdagen på skolen og uddannelserne finder du på skolens hjemmeside Her finder du også oplysninger om elevens arbejdstid, regler for fremmøde, regler for orlov samt procedure for klager. I undervisningsplanen refereres og henvises til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 163 bekendtgørelse om uddannelsen i den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, Omsorg og Pædagogik. Bekendtgørelse 901 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Bekendtgørelse 1016 bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Bekendtgørelse nr. 876 af 07/07/2010 bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse. Bekendtgørelse 882 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne samt ændringsbekendtgørelse. 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs motivation, erfaringer og forudsætninger. I tilrettelæggelsen af uddannelsen anvendes forskellige metoder og undervisningsmidler i et samarbejde mellem underviser og elev. Den enkelte elev får mulighed for at udpege og drøfte uddannelsens kerneområder, dilemmaer og modsætninger med henblik på at reflektere over uddannelsens indhold, lære at agere i modsætninger og at håndtere valgsituationer. Uddannelsen tilrettelægges således, at informationsteknologien og internationale aspekter indgår som en naturlig del i undervisningen. Eleven skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på aktiv deltagelse i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår. Eleven skal udvikle forståelse for samt få lyst og interesse for videre uddannelse. Læringsaktiviteterne tilrettelægges med progression således, at mere simple arbejdsprocesser afløses af mere komplekse processer, hvilket indebærer, at eleven hele tiden videreudvikler egne kompetencer. Den fagligt funderede selvtillid og elevens selvværd udvikles løbende i forbindelse med udvikling af de personlige og faglige kompetencer. Elevens evne til at reflektere over egne læreprocesser, til at udvikle bevidsthed om læreprocessernes mening, mål og indhold, understøttes aktivt i uddannelsen gennem elevens arbejde med den personlige uddannelsesplan samt individuel vejledning. 3

4 1.2.1 Tematiseret undervisning En del af skoleundervisningen organiseres i temaer, hvor fagene understøtter hinanden. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. (5.1.1 i udd. ordn. af 16. april 2008) Udgangspunktet for den tematiske undervisning er praksisrelaterede situationer, som bearbejdes med henblik på at styrke elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge, samt udvikle personlige kompetencer. Den enkelte elev skal have mulighed for at fordybe sig i temaer og emner, der er relevante og eksemplariske for fagområderne. Temaerne skal give mulighed for, at eleven arbejder opsøgende, undersøgende, analyserende og reflekterende Læringsmiljø på skolen Der etableres et læringsmiljø, hvor læringsmulighederne for den enkelte elev er alsidige og fleksible. Det centrale i læringsmiljøet er, at eleven indgår i et forpligtende fællesskab. Den enkelte elev skal have mulighed for at arbejde med de læringsaktiviteter, der passer til eleven med hensyn til udfordring, indhold, niveau og måder at lære på. I et fleksibelt læringsmiljø fordres plads til elevrefleksion, hvor eleven bevidst arbejder med at udvikle viden om egne læreprocesser. Undervisningen på tilrettelægges og gennemføres af fagligt og pædagogisk kompetente undervisere. En uges undervisning svarer til 30 lektioner med tilhørende forberedelse, hvilket for eleven giver 37 timers arbejdsuge. Ud over de fastlagte undervisningslektioner tilbydes eleven mulighed for at deltage i en række læringsaktiviteter, så som lektiecafé, studiegruppe og kontaktlærersamarbejde. Undervisningen ved gennemføres som planlagt. Ved eventuelt fravær af underviser vikarierer en af underviserteamets øvrige undervisere Faglige og personlige kompetencer i grundforløbet Undervisningen og elevens arbejde med at nå de faglige mål i uddannelsen tilrettelægges, så eleven samtidig understøttes i at udvikle sine personlige kompetencer. Eleven skal gennem undervisningen på grundforløbet udvikle følgende faglige og personlige kompetencer (Bek.163 4): 1. møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker, 2. medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø (1 uge), 3. anvende viden om læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer, samt kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed svarende til målene for grundfaget Læring, kommunikation og samarbejde (1 uge), 4. med henblik på at sikre en optimal ergonomisk adfærd anvende viden om kroppens og psykens funktion i forhold til arbejdets udførelse samt arbejdsstedets indretning svarende til grundfaget Ergonomi og 4

5 5. anvende IT til løsning af arbejdsopgaver svarende til grundfaget Informationsteknologi (uden for niveau). De personlige kompetencer handler i høj grad om evnen til at forandre sig og være åben over for læring og udvikling, og om at kunne indgå i gensidigt givende relationer med andre mennesker. Skoleuddannelsen tilrettelægges således, at eleven får mulighed for at udvikle sine personlige kompetencer Kontaktlærer Den enkelte elev får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet (BEK ). Formålet med kontaktlærerfunktionen er at understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling i uddannelsesforløbet. I løbet af uddannelsen afholder kontaktlæreren løbende uddannelsessamtaler med den enkelte elev med afsæt i elevens uddannelsesplan. Kontaktlæreren koordinerer ligeledes klassens aktiviteter og fælles aftaler Specialpædagogisk bistand Skolen tilbyder specialpædagogisk hjælp til de elever, der har behov for det. Skolen har tilknyttet specialpædagogiske koordinatorer, hvis opgave er at understøtte og fastholde elever med særlige pædagogiske behov i uddannelserne. Der kan tilbydes specialpædagogisk bistand i form af screening af elever med læse/skriveproblemer lektiehjælp særlig personlig rådgivning hjælpemidler i form af lydbøger, IT-rygsæk etc. særlige vilkår i forbindelse med prøveafvikling Se i øvrigt Uddannelsesvejledning Skolen tilbyder eleven vejledning om gennemførelse af den valgte uddannelse. Vejledningen tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen som individuel eller kollektiv vejledning, der gensidigt støtter og supplerer hinanden. (BEK nr og 10, Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse). Den individuelle vejledning tager udgangspunkt i elevens personlige forudsætninger og i formålet, indholdet og strukturen af den uddannelse, som eleven er tilmeldt eller begyndt på. Den individuelle vejledning indeholder vejledning om valg af fag, fagniveauer, kurser, særlige moduler, specialeretninger, praktikforløb m.v., der indgår i den enkelte uddannelse, samt vejledning om faglige og personlige forhold, der har betydning for, at eleven kan gennemføre den valgte uddannelse. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse nr. 876 om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse. Se i øvrigt: 5

6 1.2.7 Mentor og psykolog Mentor har tilknyttet mentorer, hvis primære opgave er at støtte elever, som i en periode har brug for særlig støtte til at håndtere problemer af personlig eller social karakter, som har indflydelse på elevens mulighed for at gennemføre den påbegyndte uddannelse. Mentor kan kontaktes direkte eller efter aftale med kontaktlærer eller uddannelsesvejleder. Se i øvrigt: Psykolog Eleverne kan tilbydes psykologisk bistand gennem en psykologisk rådgivning, som er tilknyttet ungdomsuddannelserne i Randers, dvs. Randers Tekniske Skole, Handelsskolen Minerva og. Der er psykologer ansat ved rådgivningen. Hovedformålet med samtalerne er at hjælpe elever med henblik på at gennemføre uddannelsen. Psykologerne kan kontaktes efter henvisning fra uddannelsesvejleder eller mentor. Se i øvrigt: To-sprogskoordinator Skolen har tilknyttet en to-sprogskoordinator, som har til opgave at yde en ekstra indsats for at rekruttere to-sprogede elever til uddannelserne og at støtte og fastholde disse elever i deres uddannelsesforløb, og derved medvirke til, at to-sprogede elever gennemfører uddannelsen på normeret tid. To-sprogskoordinatoren har mulighed for at yde særlig individuel vejledning for tosprogede elever under skoleuddannelsen. Se i øvrigt: Kompetencevurdering Skolen udarbejder inden for de første 14 dage af uddannelsen en personlig uddannelsesplan til eleven. Den personlige uddannelsesplan udarbejdes bl.a. på grundlag af elevens forudgående skolegang og beskæftigelse. Planen omfatter en konkret vurdering af elevens forudsætninger i forhold til den primært ønskede uddannelse, herunder et evt. behov for supplerende undervisning. Vurderingen af elevens kompetencer foretages ud fra Formelle kompetencer kompetencer eleven har papir på. Realkompetencevurdering af elevens uformelle kompetencer Elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen Vurdering af om der er behov for tiltag i form af specialpædagogisk støtte, ændret uddannelseslængde, behov for supplerende undervisning etc. 6

7 Faglige kompetencer vurderes løbende i den daglige undervisning med udgangspunkt i den beskrevne evaluering i temabeskrivelserne for de enkelte uddannelser. Faglige kompetencer vurderes også i forbindelse med skolevejledninger, standpunktsbedømmelser og prøver, herunder den afsluttende mundtlige prøve. Skoleuddannelsen og praktikuddannelsen skal i sin opbygning og planlægning tage hensyn til, at eleven skal have mulighed for at udvikle sine personlige kompetencer, således at disse understøtter udvikling af erhvervsfaglig kompetence. Dette er en løbende proces under hele uddannelsesforløbet og indgår naturligt i den daglige undervisningsplanlægning og i kontaktlærersamtaler. De personlige kompetencer indgår i den løbende evaluering af undervisningen, praktikerklæringer og i bedømmelsen af eleven i den afsluttende prøve. Den personlige uddannelsesplan fremgår af Elevplan. 1.3 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Skolens bedømmelsesplan har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt og vejledning i forhold til dette (BEK , stk. 6). Skolens bedømmelsesplan for grundforløbet består af 2 dele, der skal dokumentere de faglige og personlige kompetencer, eleven har erhvervet i uddannelsen: 1) den løbende evaluering 2) den afsluttende prøve (BEK og 35) Eleven vil løbende få en bedømmelse af sit standpunkt og sin udvikling igennem uddannelsesforløbet. Den løbende evaluering vil foregå i den daglige undervisning og vil fremgå af temabeskrivelserne for de enkelte uddannelser. Se i øvrigt: I slutningen af uddannelsen vil der være en bedømmelse i form af en afsluttende prøve. Beskrivelse af bedømmelsesplanen for grundforløbet kan ses i afsnittet om uddannelsen Skoleuddannelsen Ved bedømmelse af den afsluttende prøve anvendes den til enhver tid gældende bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. (BEK stk. 4) Prøver og standpunktsbedømmelser er bestået, når eleven har opnået den til enhver tid gældende mindstekarakter. Prøver med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige (BEK ). Prøverne afvikles på dansk (BEK ). Opgaver ved prøver stilles af den enkelte institution. (BEK ) Prøven tager udgangspunkt i målene for faget. 7

8 Ved en individuel prøve, hvor eksaminanden eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen ved praktiske og mundtlige prøver, herunder mundtligt forsvar af projekter. Institutionen kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer kan over være en votering (BEK , stk. 4) Adgang til prøve Eleven aflægger prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i det pågældende undervisningsforløb eller har opnået godskrivning herfor, medmindre andet følger af reglerne om de enkelte uddannelser. Institutionen afgør, om eleven har opfyldt betingelsen (BEK ). Eleven indstilles til prøve, såfremt de af de respektive skoler beskrevne skriftlige opgaver er afleveret, samt når eleven har haft et tilfredsstillende fremmøde. Afsluttende prøver afholdes efter reglerne i 34 og 35, BEK Prøvers antal, placering samt standpunktsbedømmelser Grundforløbet afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som grundforløbet har som formål. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen ved den afsluttende prøve. Den afsluttende prøve er mundtlig og varer 30 minutter pr. elev inklusiv votering. Det afsluttende projekt indgår ikke i bedømmelsen, men danner udelukkende grundlag for eksaminationen. Eksaminationen er individuel Prøvebestemmelser Prøvebestemmelser og lærervejledning til samme ligger på skolens hjemmeside på Vurdering af elevens kompetencer Inden udarbejdelse af elevens individuelle uddannelsesplan foretages en vurdering af elevens kompetencer ud fra: Formelle kompetencer kompetencer eleven har papir på Realkompetencevurdering af elevens uformelle kompetencer Elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen Vurdering af om der er behov for tiltag i form af specialpædagogisk støtte, ændret uddannelseslængde, behov for supplerende undervisning etc. Faglige kompetencer vurderes løbende i den daglige undervisning med udgangspunkt i den beskrevne evaluering i temabeskrivelserne for de enkelte uddannelser. Skoleuddannelsen skal i sin opbygning og planlægning tage hensyn til, at eleven skal have mulighed for at udvikle sine personlige kompetencer, således at disse understøtter udvikling af erhvervsfaglig kompetence. 8

9 Dette er en løbende proces under hele uddannelsesforløbet og indgår naturligt i den daglige undervisningsplanlægning og i kontaktlærersamtaler. De personlige kompetencer indgår i den løbende evaluering af undervisningen og i bedømmelsen af eleven i den afsluttende prøve 9

10 2 Generelt om grundforløb for to-sprogede Grundforløbet er planlagt til at tage 44 uger Grundforløbet tilrettelægges for elever, der kommer med dansk som andet-sprog. Forløbet forbereder eleverne fagligt, socialt, kulturelt og personligt til det videre uddannelsesforløb på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Grundforløbet er første trin i et sammenhængende uddannelsessystem. Formålet med grundforløbet er, at eleven bliver parat til at begynde på et hovedforløb til social- og sundhedshjælperuddannelsen. udbyder grundforløb for to-sprogede på afdelingen i Randers. Der er fleksibelt optag, hvilket betyder, at eleven kan søge ind på grundforløbet flere gange årligt. Undervisningen er tilrettelagt i temaerne: I gang med uddannelse, at arbejde hos ældre, sundhedsfremme og forebyggelse, ældres hverdagsliv og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads. Tilrettelæggelsen af undervisningen indbefatter klasseundervisning, forskellige former for gruppearbejde, praktiske øvelser og virksomhedsforlagt undervisning. Erfaringer fra den virksomhedsforlagte undervisning bruges i undervisningen. Eleven modtager undervisning i emner som har sammenhæng med de forskellige temaer. Eleven modtager samtidig undervisning i grundfagene dansk, erhvervsrettet andetsprogsdansk, naturfag, og førstehjælp og brandbekæmpelse. 2.1 RKV og læringsstile i grundforløbene Realkompetencevurdering i grundforløbene Ved start på grundforløbsuddannelsen bliver eleven realkompetencevurderet i forhold til både faglige og personlige kompetencer, og for at klargøre, hvilke ressourcer eleven har. Vurderingen foregår dels ved at eleven selv vurderer sine kompetencer ud fra fastlagte spørgsmål og dels ved samtaler med kontaktlærer. Vurderingen skal eleven bruge til at sætte sig både faglige og personlige mål for grundforløbet, og til at blive opmærksom på de ressourcer, som eleven har, som kan bidrage til læringen. De fastsatte mål vil løbende, i samarbejde med kontaktlæreren, blive evalueret og ændret i takt med, at eleven udvikler sig. Læringsstilsafklaring Eleven har et medansvar for egen læreproces. I arbejdet med dette bliver eleven i introduktionsforløbet præsenteret for forskellige aktiviteter, der skal øge opmærksomheden på, at alle lærer forskelligt. Resultaterne af aktiviteterne, samt elevens refleksioner om egen læringsstil, skal danne grundlag for en introduktionssamtale med kontaktlæreren om elevens personlige læringsstil. Den efterfølgende undervisning tilrettelægges i forhold til elevernes læringsstile. Elevens læringsstil vil løbende blive taget op på kontaktlærersamtaler, som afholdes i løbet af uddannelsen. 10

11 2.2 Skoleuddannelsen Grundfagsniveauer Dansk Formålet med faget er, at eleven udvikler og styrker sin sproglige bevidsthed samt kommunikative og kulturelle kompetencer, således at eleven udvikler sin evne til at formulere sig mundtligt og skriftligt, samt til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse, udbytte og kritisk sans. Formålet er dermed at styrke elevens forudsætninger for at anvende det danske sprog hensigtsmæssigt i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge. Målene for faget fremgår af kapitel 4 i denne undervisningsplan. Erhvervsrettet andetsprogsdansk Formålet med faget er at styrke elevens kommunikative, sproglige og kulturelle kompetencer, så eleven kan læse, skrive, tale og lytte til og forstå dansk i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund. Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse og varetage arbejdsopgaver, hvori dansk indgår, og for at kunne fungere som aktør i erhvervslivet og som borger i samfundet. Faget styrker dermed elevens mobilitet i forhold til det danske arbejdsmarked. Målene for faget fremgår af kapitel 4 i denne undervisningsplan. Førstehjælp og brandbekæmpelse Formålet med uddannelsen i førstehjælp er, at deltagerne er i stand til at kunne redde menneskeliv og minimere følgerne af livstruende ulykker samt at kunne yde almindelig førstehjælp ved de almindeligste former for tilskadekomst og alvorlig sygdom. Undervisningens mål og indhold fremgår af Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for de fire førstehjælpsmoduler, der tilsammen udgør rådets anbefalede mellem uddannelsesniveau. Målene for faget fremgår af kapitel 4 i denne undervisningsplan. Naturfag På grundforløbet er formålet med naturfag, at eleven bliver opmærksom på de naturfaglige begreber, der danner grundlag for en del af arbejdet som social- og sundhedshjælper. Målene for faget fremgår af kapitel 4 i denne undervisningsplan Bedømmelse og prøver i uddannelsen Bedømmelsesplanen for elever på grundforløbet består af 2 dele, der skal dokumentere de faglige og personlige kompetencer, eleven har erhvervet i løbet af grundforløbet: 1) Den løbende evaluering 2) En afsluttende prøve (BEK og 35) Eleven vil løbende få en bedømmelse af sit standpunkt og sin udvikling gennem grundforløbet. Den løbende evaluering vil foregå i den daglige undervisning og vil fremgå af temabeskrivelserne for grundforløbet. 11

12 I slutningen af grundforløbet vil der være en bedømmelse i form af en afsluttende prøve. Eleven har mulighed for at vælge at gå til fageksamen i erhvervsrettet andetsprogsdansk. Naturfag kan afsluttes med standpunktskarakter på F-niveau. 2.3 Virksomhedsforlagt undervisning Formålet med den virksomhedsforlagte undervisning er, at eleven får indsigt i arbejdsområdet og indsigt i dansk arbejdspladskultur og -sprog. Eleven får mulighed for at afprøve forskellige arbejdssituationer, få kendskab til målgruppens behov og få indblik i forskellige samarbejdsrelationer. Elevens udvikling evalueres efter hver periode med virksomhedsforlagt undervisning i samarbejde mellem vejleder, kontaktlærer og elev. 2.4 Elevens personlige uddannelsesplan Elevens personlige uddannelsesplan er med til at fastholde elevens faglige og personlige læringsmål og er et samarbejdsredskab mellem elev og kontaktlærer. Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om: Hvilket uddannelsesforløb eleven planlægger at gennemføre Elevens personlige formål med uddannelsen Grundfagsniveau Realkompetencevurdering Læringsstilsanalyse Referat af kontaktlærersamtaler Uddannelsesplanen og uddannelsesbogen er samtidig elevens styringsredskab til: At blive bevidst om egen læring At blive bevidst om egne faglige og personlige kompetencer At evaluere egen udviklingsproces 12

13 3 Læringsaktiviteter 3.1 Oversigt over temaer i grundforløb for to-sprogede Modul 1: Tema 1: I gang/videre med grundforløbet Tema 2: At arbejde hos ældre med virksomhedsforlagt undervisning Modul 2: Tema 3: Sundhedsfremme og forebyggelse med virksomhedsforlagt undervisning Modul 3: Tema 4: Ældres hverdagsliv med virksomhedsforlagt undervisning Modul 4 Tema 5: Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads. med virksomhedsforlagt undervisning Tema 6. Afsluttende eksamen 13

14 3.2 I gang med uddannelse Varighed 1 uge Formål Formålet er at få kendskab til uddannelsesforløb inden for social- og sundhedsområdet. Der skal arbejdes med hvordan den enkelte bedst kan lære og hvad den enkelte kan. Det afklares gennem en realkompetencevurdering. Eleverne skal arbejde med de forskellige arbejdsformer som anvendes på skolen, og arbejdet inden for området. Eleven skal præsentere sig selv, både for de andre elever i klassen og for kontaktlæreren. For at skabe et godt læringsmiljø/arbejdsmiljø for eleverne, vil der blive lagt vægt på det sociale samvær og miljøet på holdet Indhold Eleverne præsenteres for uddannelsens indhold og opbygning og for de samlede mål for uddannelsen. Præsentation af grundfagene: Dansk, Erhvervsrettet andetsprogsdansk og Naturfag. Gennem forskellige aktiviteter og opgaver kan eleven få et øget kendskab til egen måde at lære på, herunder også studieteknik. Der arbejdes med, at eleven opnår en øget bevidsthed om egne kompetencer. Eleven præsenterer sig selv mundtligt og arbejder med sin uddannelsesplan (præsentationsdelen). Der arbejdes med grundlæggende regler om kommunikation og samarbejde. Begrebet selvevaluering præsenteres. Intro til brug af bibliotek. Intro til IT: Eleven lærer at bruge egen kode til mailbox og konference, lærer at gemme og printe ud, samt adgang til internettet Metode Oplæg fra lærer og dialog med klassen. Individuelt arbejde og gruppearbejde. Elevfortælling. Fysisk aktivitet og kontaktlærersamtale Mål Fælles kompetencemål 1 møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde, samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker 3 anvende viden om læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer kommunikation og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed svarende til målene for grundfaget Læring, kommunikation og sam- 14

15 arbejde 5 anvende IT til løsning af arbejdsopgaver svarende til grundfaget Informationsteknologi Evaluering Efter dette tema skal eleven: være mere bevidst om egen måde at lære på, og have et grundlæggende kendskab til forskellige studieteknikker have opnået en øget bevidsthed om egne kompetencer have skrevet præsentationen af sig selv i uddannelsesplanen, og præsenteret sig selv mundtligt for holdet om, hvad der kendetegner eleven i relation til andre have prøvet forskellige kommunikations- og samarbejdsøvelser kunne bruge IT i form af at læse mails, gemme dokumenter og gå på internettet, samt låne på biblioteket Evalueringsform Evaluering af temaet vil ske i en kontaktlærersamtale, og ved respons på præsentationen på holdet. 3.3 At arbejde hos ældre Varighed ca. 10 uger heraf ca. 4 ugers virksomhedsforlagt undervisning Formål Formålet med temaet er at eleven får et begyndende kendskab til arbejdet som socialog sundhedshjælper, og at eleven bliver bevidst om egen rolle i mødet med andre mennesker, og arbejder med metoder til at kunne indgå i samarbejde med andre, på en etisk og respektfuld måde. Formålet er ligeledes at eleven får en oplevelse af kommunikationens betydning i forhold til samarbejdet med et ældre menneske. Ligesom eleven erhverver kendskab til organisering af ældreplejen og regler i forhold til arbejdet hos ældre (tavshedspligt) og prøver at arbejde i ældreplejen. Formålet med naturfag er, at eleven bliver opmærksom på de naturfaglige begreber, der danner grundlag for en del af arbejdet som social- og sundhedshjælper. Formålet med dansk og erhvervsrettet ansetsprogsdansk er at udvikle elevens dansksproglige og danskfaglige kompetencer, herunder at opbygge et relevant, erhvervsrettet ordforråd. I erhvervsrettet andetsprogsdansk er formålet desuden at styrke eleven i at anvende sin viden om egen og andres kultur i forhold til ældrepleje og i almene sammenhænge. Eleven skal samtidig arbejde med IT Indhold Undervisningen tager udgangspunkt i en valgt udviklingsteori, så eleven får kendskab til begrebet identitet, grupper og roller. 15

16 Eleven vil gennem undervisningen få kendskab til: en valgt udviklingsteori, så eleven får kendskab til begrebet identitet, grupper og roller, betydningen af livsformer og levevilkår som en af baggrundene for menneskers forskellighed, normer, vaner og fordomme og hvad disse betyder i mødet med andre mennesker, så dette møde kan foregå med respekt for forskelligheder i meninger og holdninger, dansk socialpolitik, ældres økonomiske forhold, samt servicelovens muligheder i forhold til ældre, grundlæggende begreber om kommunikation, herunder begreberne verbal og nonverbal kommunikation, grundlæggende forflytningsteknikker, daglig dansk mad. Der vil være virksomhedsforlagt undervisning i temaet, hvor der skal være fokus på at opleve hverdagen på et ældrecenter og få kendskab til det daglige arbejde, samt deltage i dette arbejde. I den virksomhedsforlagte undervisning skal der arbejdes med kommunikationen med borgerne og kollegerne på arbejdspladsen. I naturfag skal eleven arbejde med mikroorganismer og smitteveje, atomer, enkelte kemiske forbindelser og det periodiske system. I dansk arbejder eleven med kommunikation i almene og erhvervsfaglige sammenhænge. Eleven lærer desuden grundlæggende analyse af tekster i bred forstand (f.eks. artikler, billeder eller film). Der arbejdes bl.a. med afsender-modtagerforhold, genre, funktion og målgruppe. Perspektivering introduceres. Skriftlige opgaver indgår i temaet, og der vil være fokus på sprogbrug, skriveformål og målgruppe. Skrivestrategier præsenteres. I erhvervsrettet andetsprogsdansk arbejder eleven med at læse og forstå enkle tekster på dansk, og at skrive og tale i et enkelt sprog, med relevante, erhvervsrettede ord og udtryk. I dette arbejde er der hele tiden fokus på kultur og kulturforskelle. IT vil blive inddraget i forskellige sammenhænge Metode Undervisningen tager udgangspunkt i elevens egne erfaringer og kompetencer. Eleven arbejder individuelt og i grupper. Der vil være lærerstyret undervisning, dialogundervisning, og casearbejde. Der vil være praktiske øvelser i øvelokalet, bevægelokalet, naturfagslokalet og køkkenet. Eleven arbejder praktisk i den virksomhedsforlagte undervisning. Temaet afsluttes med udarbejdelse af en skriftlig opgave, der skal indeholde oplevelser og tanker om arbejdet hos et ældre menneske, og hvordan mødet med de ældre og kollegerne har været. Dele af temaets indhold skal være med i opgaven. Denne opgave skal præsenteres for holdet, og det er op til eleven at vælge præsentationsformen. Opgaven kan illustreres på forskellige måder. 16

17 3.3.4 Mål Fælles kompetencemål 1. møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde, samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker 3. anvende viden om læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer. Eleven kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed 4. med henblik på at sikre en optimal ergonomisk adfærd anvende viden om kroppens og psykens funktion i forhold til arbejdets udførelse samt arbejdsstedets indretning svarende til grundfaget ergonomi (Dele af dette mål) 5. anvende IT til løsning af arbejdsopgaver Særlige kompetencemål 3. se sammenhænge mellem individ, familie og samfund og har kendskab til at kan tage stilling til samfundsmæssige problemer inden for pleje- og omsorgsområdet 4. anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger Naturfag niveau F 1. anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold 2. foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde 3. arbejde eksperimentelt med faget ud fra naturfaglig tankegang 4. søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder 5. dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner Erhvervsrettet andetsprogsdansk Niveau E Alle mål. Dansk Niveau F Alle mål. 17

18 3.3.5 Evaluering Efter dette tema skal eleven: have kendskab til begreberne identitet, grupper og roller have kendskab til betydningen af livsformer og levevilkår som en af baggrundene for menneskers forskellighed have kendskab til normer, vaner og fordomme, og forskelligheder i meninger og holdninger og kunne forstå, hvad disse betyder i mødet med andre have forståelse for grundlæggende forflytningsteknikker og kendskab til daglig dansk mad have kendskab til grundlæggende begreber om kommunikation, herunder begreberne verbal og nonverbal kommunikation i naturfag have kendskab til mikroorganismer og smitteveje, atomer, enkelt kemiske forbindelse og det periodiske system i dansk skal eleven have grundlæggende kendskab til kommunikations- og tekstanalyse have grundlæggende kendskab til sprogbrug, skriveformål og målgruppe i forbindelse med skriftlige opgaver I erhvervsrettet andetsprogsdansk skal eleven: kunne læse og forstå enkle tekster på dansk skrive og tale i et enkelt sprog, med anvendelse af relevante, erhvervsrettede ord og udtryk have kendskab til dansk kultur og kulturforskelle kunne anvende dette kendskab på arbejde og i almene sammenhænge Evalueringsform Der vil være en mundtlig tilbagemelding på fremlæggelsen af den afsluttende opgave og en mindre skriftlig kommentar til opgaven. Eleven skal lave en selvevaluering i forhold til udbyttet af og egen indsats i løbet af temaet. I dansk og erhvervsrettet andetsprogsdansk vil der være løbende tilbagemelding i forhold til mundtlige og skriftlige opgaver. Der vil være en kontaktlærersamtale ved afslutningen af temaet, ligesom der vil være et besøg på virksomheden ved afslutningen af den virksomhedsforlagte undervisning. 18

19 3.4 Sundhedsfremme og forebyggelse Varighed ca. 9 uger heraf ca. 3 ugers virksomhedsforlagt undervisning Formål I dette tema er der fokus på livsstil og livsstilens betydning for den enkeltes sundhed både fysisk, psykisk og socialt. Formålet med temaet er at eleven bliver orienteret om sundhedspolitiske tiltag i Danmark og eleven opnår kendskab til vigtigheden af sundhedsfremme og forebyggelse, kendskab til kroppens opbygning og funktion, kendskab til sammenhænge mellem livsstil og livstilssygdomme. Formålet med naturfag er at eleven bliver opmærksom på de naturfaglige begreber, der danner grundlag for en del af arbejdet som social- og sundhedshjælper, og dele af naturfaget, der har fokus på sundhed. Formålet med dansk og erhvervsrettet andetsprogsdansk er at videreudvikle elevens dansksproglige og danskfaglige kompetencer, herunder at opbygge et relevant, erhvervsrettet ordforråd inden for temaet. I erhvervsrettet andetsprogsdansk er der desuden fokus på kulturforskelle i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse Indhold WHO s sundhedsbegreb præsenteres sammen med folkesundhedsprogrammer. Begrebet levevilkår og hvilken betydning, det har for den enkeltes liv gennemgås, ligesom der arbejdes med begrebet livsstil og livsstilsændringer. I undervisningen vil der blive arbejdet med sundhedsfremmebegrebet, herunder hvordan man kan fremme menneskers sundhed. Ligesom forebyggelsesbegrebet vil blive gennemgået, herunder hvordan man kan arbejde med at forhindre udviklingen af sygdomme, både fysisk og psykisk, med fokus på kostens og motionens betydning for den enkeltes trivsel. Eleven vil gennem undervisningen få kendskab til kroppens opbygning og funktion samt hygiejne og mikroorganismer i forhold til personlig hygiejne, rengøring og madvarer. Eleven vil skal have Førstehjælps kursus og brandbekæmpelse Der er virksomhedsforlagt undervisning, hvor fokus er på sundhed og forebyggelse i hverdagen på et plejecenter og i hjemmeplejen i forhold til borgerne og kollegerne. I naturfag vil eleven komme til at arbejde med energibegrebet og kostens sammensætning, ikke energigivende næringsstoffer som vitaminer og mineraler og enkelte regneoperationer f. eks. kostberegning I dansk arbejder eleven med skriftlige opgaver. Der er fokus på sprogbrug, skriveformål og målgruppe. Desuden arbejder eleven med mundtlige opgaver, med fokus på hensigtsmæssig sprogbrug. Endvidere fortsættes arbejdet med elementær tekstanalyse og perspektivering. I erhvervsrettet andetsprogsdansk arbejder eleven videre med at læse og forstå enkle tekster, og at tale og skrive i et enkelt sprog, med anvendelse af erhvervsrettede ord og udtryk. Der er fortsat fokus på kulturer og kulturforskelle. IT vil blive inddraget i forskellige sammenhænge. 19

20 3.4.3 Metode I undervisningen vil der være teoretiske oplæg, individuelt- og gruppearbejde, praktiske øvelser i øvelokale, køkken, naturfagslokalet og bevægelokalet. Der vil være film, cases og caseopgaver og dialog om emner af relevans for teamets overskrift. Temaet afsluttes med et lille projektarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse. I den virksomhedsforlagt undervisning skal eleven arbejde med mindre, sundhedsfremmende og forebyggende opgaver på plejecentret og i hjemmeplejen. Efter den virksomhedsforlagte undervisning skal eleven have udarbejdet og afleveret en mindre opgave om elevens små sundhedsfremmende og forebyggende opgaver på plejecentret mål Fælles kompetencemål 1 møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde, samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker førstehjælp og brandbekæmpelse Særlige kompetencemål 1 vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv, 2 identificere elementære sundhedsopgaver inden for pleje- og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand 5 medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt være opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv, 7 vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed Mål for naturfag Niveau F 1 anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold 2 foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde 3 arbejde eksperimentelt med faget ud fra naturfaglig tankegang 5 søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder 6 dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner 20

21 Erhevervsrettet andetsprogs dansk Niveau E Dansk niveau F Alle mål Evaluering Efter dette tema skal eleven have kendskab til WHO s sundhedsbegreb og regeringens folkesundhedsprogram, forebyggelsesbegrebet, herunder vide hvordan man kan arbejde med at forhindre udviklingen af sygdomme både fysisk og psykisk, begrebet levevilkår, livsstil, og faktorer, der påvirker den enkeltes sundhedstilstand, til sundhedsfremmebegrebet, herunder kostens og motionens betydning for menneskets trivsel og rygning og alkohols betydning for sundheden, kroppens opbygning og funktion hygiejne og mikroorganismer i forhold til personlig hygiejne, rengøring og madvarer. Eleven skal have gennemført et førstehjælpskursus. Naturfag Efter dette tema skal eleven: have kendskab til næringsstoffer, vitaminer og mineraler, der er vigtige for kroppen have kendskab til de 8 kostråd have kendskab til beregninger i sammenhæng med kosten m.v. Dansk Efter dette tema skal eleven: sprogbrug, skriveformål og målgruppe i forbindelse med skriftlig kommunikation hensigtsmæssig sprogbrug i mundtlig kommunikation tekstanalyse og perspektivering Erhvervsrettet andetsprogsdansk Efter dette tema skal eleven: kunne læse og forstå enkle tekster om sundhedsfremme og forebyggelse kunne tale om samme i et enkelt sprog, med anvendelse af erhvervsrettede ord og udtryk have kendskab til løsning af caseopgaver have kendskab til kulturforskelle med hensyn til sundhedsfremme og forebyggelse og kunne anvende dette kendskab på arbejdet og i almene sammenhænge Evalueringsform 21

22 Der vil være en mundtlig tilbagemelding efter fremlæggelsen af projektet og af opgaven fra den virksomhedsforlagte undervisning. Der vil desuden der være en mindre skriftlig kommentar til opgaven om sundhedsfremme og forebyggelse. I dansk og erhvervsrettet andetsprogsdansk vil der være løbende tilbagemeldinger på mundtlige og skriftlige opgaver. Eleven skal lave en selvevaluering i forhold til udbytte af og egen indsats i løbet af temaet. Der vil være en kontaktlærersamtale ved afslutningen af temaet, ligesom der vil være et besøg på virksomheden ved afslutningen af den virksomhedsforlagte undervisning. 22

23 3.5 Ældres hverdagsliv Varighed: Ca. 12 uger heraf ca. 5 ugers virksomhedsforlagt undervisning Formål Formålet med dette tema er at eleven opnår kendskab til generelle forhold i hverdagslivet for ældre mennesker, herunder forståelse af livshistoriens betydning og at eleven opnår kendskab til begreber som aktiviteter, behov, netværk, omsorg og egenomsorg. Formålet for den virksomhedsforlagte undervisning er at eleven erhverver praktiske kompetencer i forhold til praktisk hjælp, evt. personlig pleje. Formålet med naturfag er, at eleven bliver opmærksom på de naturfaglige begreber, der danner grundlag for en del af arbejdet som social- og sundhedshjælper. Formålet med dansk og erhvervsrettet andetsprogsdansk er at videreudvikle elevens dansksproglige og danskfaglige kompetencer, herunder at opbygge et relevant ordforråd i forhold til temaet. I erhvervsrettet andetsprogsdansk er formålet desuden at sætte fokus på kulturligheder og -forskelle i mellem ældres liv i Danmark og i andre lande Indhold I undervisningen gennemgås begrebet livshistorie, og hvordan livshistorien kan anvendes i det daglige arbejde. Eleven arbejder med begrebet aktivitet og erhverver kendskab til fysiske, kulturelle, kreative og sociale aktiviteter og deres betydning for den enkeltes udvikling og livskvalitet. Eleven vil ligeledes stifte bekendtskab med begreberne omsorg, egenomsorg, omsorgssvigt, behov og udvikling. Menneskers behov gennemgås ud fra Maslows behovspyramide og eleven arbejder med at identificere ressourcer og belastninger. Eleven får kendskab til privat og professionel omsorg, egenomsorg og hjælp til selvhjælp og hvilke forudsætninger, der kræves for at være professionel omsorgsperson. Begrebet empati inddrages i undervisningen. Eleven udarbejder netværkskort og får kendskab til betydningen af netværk. Under den virksomhedsforlagte undervisning er der fokus på det almindelige hverdagsliv og de praktiske opgaver, som ældre på et ældrecenter har behov for at få hjælp til. Eleven gennemfører et interview med et ældre menneske på praktikstedet. Herefter udarbejder eleven en livshistorie, hvor eleverne skal bruge begreberne fra teoriundervisningen. Livshistorien fremlægges for holdet. I naturfag gennemgås kostens sammensætning og energigivende stoffer specielt i forhold til småt spisende ældre. Der arbejdes med ergonomi ud fra en praktisk tilgang. og der er mulighed for at repetere mikroorganismer, smitteveje, håndsvask m.v. I dansk gennemgås forskellige typer af livshistorier, og eleven skriver selv en livshistorie, eller dele heraf, inden for en danskfaglig ramme, dvs. at genre og målgruppe skal være defineret. Livshistorien skrives på baggrund af interviewet på praktikstedet. I erhvervsrettet andetsprogsdansk læser og skriver eleven enkle tekster om ældres hverdagsliv, med anvendelse af relevante ord og udtryk. Der er fokus på forståelse af teksten og af den danske kultur. Der perspektiveres, mundtligt og/eller skriftligt, til andre lande. 23

24 3.5.3 Metode I undervisningen vil der være teoretiske oplæg, individuelt og gruppearbejde, praktiske øvelser i øvelokale, køkken, naturfagslokalet og bevægelokalet. Film, cases og dialog om emner af relevans for temaets overskrift vil blive benyttet. Eleven udarbejder en fortælling/livshistorie i forbindelse med den virklsomhedsforlagte undervisning Mål Fælles kompetencemål 1 møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde, samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker 3 anvende viden om læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer. Eleven kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed svarende til målene for grundfaget læring, kommunikation og samarbejde 5 anvende IT til løsning af arbejdsopgaver Særlige kompetencemål 2 anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og være bevidst om egne livsværdier og holdninger 3 medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv 4 se sammenhænge mellem individ, familie og samfund og har kendskab til og kan tage stilling til samfundsmæssige problemer inden for pleje- og omsorgsområdet 5 medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt være opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv Mål for naturfag på niveau F 1 anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold 2 foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde 3 arbejde eksperimentelt med faget ud fra naturfaglig tankegang 4 arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier 5 søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder 6 dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner 24

25 Dansk Niveau F Alle mål Erhvervsrettet andetsprogsdansk Niveau E Alle mål Evaluering Når temaet er slut, skal eleven: have kendskab til begrebet livshistorie og hvordan livshistorien kan anvendes i det daglige arbejde, have kendskab til begrebet aktivitet og fysiske, kulturelle, kreative og sociale aktiviteter og deres betydning for den enkeltes udvikling og livskvalitet, have kendskab til begreberne empati, omsorg, egenomsorg, hjælp til selvhjælp, omsorgssvigt, behov i forhold til Maslows behovstankegang og kunne identificere ressourcer og belastninger, have kendskab til netværkskort og betydningen af begrebet netværk, under den virksomhedsforlagte undervisning have udført praktiske opgaver på et ældrecenter, evt. personlig pleje og have gennemført et interview med et ældre menneske på praktikstedet og udarbejdet en livshistorie, som indeholder begreber fra teoriundervisningen. Livshistorien fremlægges for holdet. Naturfag Efter dette tema skal eleven: have kendskab til kostens betydning for kroppen Dansk have kendskab til ergonomi ud fra en praktisk tilgang have kendskab til mikroorganismer og smitteveje Efter dette tema skal eleven: kunne skrive en livshistorie, eller dele heraf, inden for en danskfaglig ramme have kendskab til andre typer af livshistorier Erhvervsrettet andetsprogsdansk Efter dette tema skal eleven: have opnået kendskab til forskelle og ligheder i ældres liv og hverdag i Danmark og eget hjemland, og kunne udtrykke sig herom i et enkelt sprog, med anvendelse af relevante ord og udtryk. Evalueringsform Efter fremlæggelsen af fortællingen/livshistorien vil underviseren give en mundtlig tilbagemelding på opgaven med udgangspunkt i opgavens teoretiske og praktiske indhold. Der vil være en kontaktlærersamtale, der har fokus på elevens faglige og personlige udvikling. Der vil være et virksomheds besøg, hvor elevens praktiske kompetencer vil blive vurderet. 25

26 I naturfag vil der være casearbejde /øvelser hvor der sker mundtlig tilbagemelding fra underviseren. I dansk og erhvervsrettet andetsprogsdansk vil der være tilbagemeldinger på livshistorien og andre opgaver. 3.6 Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads Varighed ca. 10 uger heraf ca. 5 ugers virksomhedsforlagt undervisning Formål Formålet med temaet er at eleven opnår kendskab til det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning på en arbejdsplads og orienteres om gældende lovgivning inden for arbejdsmiljøområdet. Formålet er ligeledes at eleven bliver opmærksom på de naturfaglige begreber, der danner grundlag for en del af arbejdet som social- og sundhedshjælper og videreudvikler sine dansksproglige og danskfaglige kompetencer, herunder at opbygger et relevant, erhvervsrettet ordforråd Indhold I undervisningen arbejdes med ergonomi og naturlige bevægemønstre ud fra viden om kroppens funktion og der er fokus på arbejdsteknik, rengøringsergonomi og forflytning for at undgå arbejdsskader, arbejdspladsers indretning, og kendskab til almindelige rengøringsmidler. Eleven arbejder med håndtering af kommunikation, konflikter, vold, mobning og stress. I undervisningen gennemgås lovgivningen i forhold til arbejdsmiljø arbejdsskader. I den virksomhedsforlagte undervisning skal eleven bl.a. have fokus på arbejdsmiljøet på praktikstedet. Evt. samtale med sikkerhedsrepræsentanten på praktikstedet. Erfaringer med arbejdsmiljøet skal bruges i undervisningen. I naturfag gennemgås rengøringsmidler og deres kemiske sammensætning. Der arbejdes med enkelte kemiske forbindelser, syre-base og ph målinger. Eleven vil også arbejde med ergonomi, for at kunne udføre fysisk arbejde korrekt. I dansk arbejder eleven fortsat med skriftlige og mundtlige opgaver, og med tekstanalyse og perspektivering. Eleven udarbejder løbende sin præsentations porte folio, og øver sig i at tale om sine opgaver (om sprogbrug, skriveformål og målgruppe). I erhvervsrettet andetsprogsdansk læser eleven enkle tekster om arbejdsmiljø, og taler og skriver om samme. I undervisningen er der fokus på relevante, erhvervsrettede ord og udtryk. IT inddrages i forskellige sammenhænge Metode Undervisningen vil være en vekslen mellem teoretiske oplæg, diskussioner, løsning af caseopgaver og emne/projektarbejde om arbejdsmiljø. Eleven vil desuden arbejde med arbejdsbevægelser i øvelokalet, bevægelokalet, øvelser i naturfagslokalet. 26

27 3.6.4 Mål Fælles kompetencemål 2 medvirke til sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk 3 anvende viden om læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer og kunne kommunikere og samarbejde under hensyn til menneskers forskellighed svarende til målene for grundfag Læring, kommunikation og samarbejde 4 med henblik på at sikre en optimal ergonomisk adfærd ved at anvende viden om kroppens og psykens funktioner i forhold til arbejdets udførelse, samt arbejdsstedets indretning svarende til grundfaget Ergonomi Særlige kompetencemål 4 forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter anerkendende relationer 5 forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering 7 vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed Mål for naturfag niveau F 1 anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturligt indhold 2 foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde 3 arbejde eksperimentelt med faget ud fra naturfaglig tankegang 4 arbejde med sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier 5 søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder 6 dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner Erhvervsrettet andetsprogs dansk Niveau E Dansk Niveau F Alle mål Evaluering Når temaet afsluttes skal eleven: have kendskab til ergonomi og naturlige bevægemønstre ud fra viden om kroppens funktion have kendskab til arbejdsteknik, rengøringsergonomi og forflytning for at undgå arbejdsskader 27

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Gældende fra januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet - PAU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Grundforløb 2, Social- og Sundhedsuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2015 Prøvebestemmelser for prøve i det uddannelsesspecifikke

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Praktiske oplysninger... 6 1.1.1. Det lokale uddannelsesudvalg - i daglig tale: LUU er opdelt i to udvalg:...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Gældende fra november 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Randers Social- og Sundhedsskole... 4 1.1 Praktiske oplysninger

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU.

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU tilbydes til elever der har gennemført et GF2 PAU forløb, men som ikke er blevet optaget til videre uddannelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 1 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk Erhvervsrettet Andetsprogsdansk - Et centralt udviklet valgfag i erhvervsuddannelserne Side 1 af 6 Side 2 af 6 Formål...4 Mål...4 Niveau F...4 Niveau E...5 Niveau D...5 Rammer for valg af indhold...6 Sprogbrug...6

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Ekstra dansk og kulturforståelse 40 uger Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere