Koncern Personalepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncern Personalepolitik"

Transkript

1 Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til den koncern, vi i dag kender som NORDJYSKE Holding. Det er ikke meningen, at vi hver for sig skal klare os selv. Arbejdslivet fungerer bedst, når vi ikke isolerer os fra andre. Vi trives bedst i samvær med hinanden, og virksomheden udvikler sig bedst, når vi arbejder sammen om at skabe resultater. Vi er hinandens forudsætninger ikke hinandens modsætninger. Koncernen bygger sin virksomhed på samarbejde, åbenhed og tillid. Vi respekterer hinanden, vi kender vore rettigheder, vi stiller krav og har forventninger til hinanden. Vi ser vi det som en fordel, at holdet er sammensat af mennesker i alle aldersklasser. Vi anerkender derfor, at vores medarbejdere er forskellige steder i deres liv (livsfaser) og dermed har forskellige behov for fleksibilitet fra arbejdspladsens side i forhold til at få en fornuftig balance mellem arbejds- og privatliv. Det tager vi videst muligt hensyn til, når vi tilrettelægger arbejdet. På samme måde vil koncernens selskaber også have behov for fleksibilitet fra medarbejdernes side i forhold til at nå de mål, vi har sat os og i forhold til at samarbejde kolleger imellem. Med dialog, forventningsstyring og ansvarsfølelse som fundament vil vi arbejde på at tilgodese den enkeltes behov for fleksibilitet. NORDJYSKE Holding er en social ansvarlig koncern. Grundlaget for vores sociale ansvar er vores holdninger og værdier, der bygger på: Respekt, dialog, tryghed, fleksibilitet og forretningsmæssig ansvarlighed. Hos NORDJYSKE Holding tror vi på, at virksomhedens engagement i medarbejdernes situation er med til at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, der er engageret i virksomhedens situation. Derfor vil vi aktivt arbejde med at etablere processer, der medvirker til at fremme vore medarbejderes trivsel i det daglige og giver dem tryghed og sikkerhed i tilfælde af fysiske eller psykiske problemer. Vi har en god og åben dialog om rummelighed og socialt ansvar. Vi har respekt for den enkelte medarbejders holdninger, værdier og kultur. Vi vægter medarbejdertrivsel højt, og vi tager hånd om vore medarbejdere. Det sociale ansvar udmønter sig i både forebyggende og afhjælpende foranstaltninger. De forebyggende foranstaltninger viser sig i form af politikker, retningslinjer, rådgivning, uddannelse, temadage, dialoger

2 m.v. De afhjælpende foranstaltninger viser sig i form af rådgivning, støtteordninger, hjælpeforanstaltninger, orlovsmuligheder m.v. Ved sygdom og fravær ønsker vi at fastholde vore medarbejdere så længe som muligt i det nuværende job. Og vi ønsker at være en attraktiv virksomhed at blive ansat i. Vi er ambitiøse, og vi er målrettede. Vi ved, at tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder. Og vi betragter erfaring og stabilitet som en forudsætning for at være i front. Hos NORDJYSKE Holding lægger vi vægt på trivsel og tryghed, og vi tænker os om. Vi skal være en god økonomisk bæredygtig arbejdsplads. Venlig hilsen Koncern Samarbejdsudvalget Trivselspolitik - 6 kerneholdninger I NORDJYSKE Holding ved vi godt, at trivsel skaber arbejdsglæde, tryghed og motiverede medarbejdere, og at trivsel har en betydelig indflydelse på ens engagement i virksomheden og i ens kolleger. Trivsel ser vi derfor som en forudsætning for at nå vores fælles mål. Vi har alle valgt at lægge vores arbejdsindsats hos et af koncernens selskaber, og vi skal derfor sammen bestræbe os på at tilrettelægge arbejdslivet, så der også er balance med ens privatliv. Derfor sættes trivsel højt på vores fælles dagsorden. Vi har nemlig sammen ansvaret for løbende at forebygge trivselsproblemer og for at skabe et godt arbejdsmiljø for alle ud fra de seks kerneholdninger: Mening Arbejdet skal give mening. Den enkelte skal derfor til enhver tid have en klar fornemmelse af, hvordan eget arbejdsområde har sammenhæng med kollegernes arbejdsområde og virksomhedens produkter og ydelser. Er man i tvivl, snakker man med sin leder for at opnå den viden. Indflydelse Den enkelte har indflydelse på dels sit eget arbejde og dels de betingelser, arbejdet foregår under. Det kan eksempelvis være arbejdstid, hvem man arbejder sammen med, tilrettelæggelse af arbejdet og arbejdsstedets indretning. Har man behov for ændringer, snakker man med sin leder om sine behov. Tryghed Information til tiden om arbejdspladsens fremtid er med til at give tryghed. Den øverste ledelse har derfor ansvaret for at sikre, at der gives løbende information om ændringer eller overvejelser, der kan have betydning for arbejdspladsen, og at informationerne når alle, hvad enten de gives direkte eller via ens nærmeste leder. Føler man sig afskåret fra information eller er informationerne ikke fyldestgørende, så spørger man sin leder. Kommunikation, feedback og respekt God kommunikation er væsentlig for godt samarbejde og skal derfor fungere på alle niveauer. Påskønnelse, anerkendelse, respons, konstruktiv dialog og gensidig feedback er vigtige elementer i god kommunikation,

3 både i ens egen nære omverden og dagligdag samt i organisationen som helhed. Det har vi alle ansvaret for. Fungerer kommunikationen alligevel ikke optimalt, så gør man de pågældende opmærksom på det. Støtte Gensidigt engagement er afgørende for, at vi tager ansvar for hinanden og virksomheden som helhed. Vi er derfor opmærksomme på at give hinanden både praktisk og social støtte, da det har stor værdi i dagligdagen. Især er vi opmærksomme på hinandens behov for støtte, omsorg og rummelighed efter eksempelvis en længerevarende fraværsperiode i forbindelse med sygdom, eller når der er ekstra travlt. Er ingen umiddelbart opmærksom på behovet for støtte, så beder man om hjælp. Forventninger og krav Den enkelte skal hverken have for meget at lave eller for lidt, og arbejdet skal hverken være for svært eller for let. Arbejdsopgaverne skal derfor være tydeligt defineret, og den enkelte skal være udstyret med de rette kompetencer. Det er ledelsens ansvar, at krav og forventninger til den enkeltes arbejdsindsats er tydelig. Kommer man alligevel i tvivl, så beder man sin leder om at få defineret og/eller prioriteret arbejdsopgaverne. Processer, handlinger og tilbud i enkelte selskabers personalepolitikker udspringer alle af ovennævnte holdninger til, hvad der skaber arbejdsglæde og trivsel. Adfærd Som mennesker er vi forskellige, og det i sig selv er en fælles styrke og drivkraft, så vi kan nå vore mål. Vi er også hinandens forudsætning for at nå målene - men forskellighederne kan i stedet blive vores svaghed, hvis vi ikke er i stand til at respektere eller leve med hinandens forskelligheder. Vi tolererer hverken ond sladder, diskrimination, mobning eller chikane. Vi ønsker i stedet gensidig respekt og er opmærksomme på både egen og andres adfærd, så ingen føler sig dårligt tilpas ved at befinde sig på arbejdspladsen. Vi behandler andre, som vi selv ønsker at blive behandlet. Vi tager hånd om hinanden, vi giver kritik konstruktivt og modtager kritik positivt, og vi er opmærksomme på hinandens grænser. God adfærd er det kit, der binder os sammen i et godt fællesskab. Lad os hjælpe hinanden med det. Vores omverden og kunder har naturligvis også krav på respekt og god adfærd. Det efterlever vi derfor ved at udvise den samme form for respekt og adfærd udadtil, som vi udviser over for hinanden indadtil på arbejdspladsen. Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø - fysisk såvel som psykisk - skabes gennem tillid til arbejdspladsen og medarbejderne imellem. Vi tolererer ikke mobning og vi hjælper hinanden. Den gode tone og social adfærd skal sikres i vores omgang med hinanden, således rammerne for at skabe god trivsel blandt medarbejderne er til stede, og stress og fysiske gener kan modvirkes. Sikkerheden på arbejdspladsen prioriteres højt.

4 Fleksibilitet I NORDJYSKE Holding ser vi det som en fordel, at vores medarbejders styrke er sammensat af mennesker i alle aldersklasser. Vi anerkender derfor, at vores medarbejdere er forskellige steder i deres liv (livsfaser) og dermed har forskellige behov for fleksibilitet fra arbejdspladsens side i forhold til at få en fornuftig balance mellem arbejds- og privatliv. På samme måde vil de enkelte selskaber også have behov for fleksibilitet fra medarbejdernes side i forhold til at nå de mål, vi har sat os og i forhold til at samarbejde kolleger imellem. Med dialog forventningsstyring og ansvarsfølelse som fundament vil vi arbejde på at tilgodese den enkeltes behov for fleksibilitet Kompetencer Vi vil løbende udvikle vore medarbejderes kompetencer, så de er klædt til at møde de udfordringer, vi som virksomhed giver dem. Udfordringerne ændres konstant, fordi vi befinder os i et omskifteligt marked. Det stiller krav til os som virksomhed at vi er gode nok til at udnytte vore menneskelige ressourcer og formår at udvikle kompetencer i den rigtige retning. Til gavn for både virksomhed og medarbejder. Set fra både NORDJYSKE Holdings og vore medarbejderes synspunkt, er løbende udvikling og uddannelse en god investering i fremtiden. For virksomheden er velkvalificerede medarbejdere en væsentlig ressource til at sikre virksomhedens fremtid. Vi når ganske enkelt vores mål hurtigere, når vi har den nyeste viden om produkter og arbejdsmetoder under eget tag. Dels er medarbejdere med fokus på udvikling fleksible og omstillingsparate, og dels vil velkvalificerede medarbejdere have en positiv effekt i mødet med vores kunder og samarbejdspartnere. Endelig er dygtige medarbejdere med til at tiltrække andre dygtige medarbejdere, hvilket gavner os i rekrutteringsarbejdet. For vore medarbejdere vil den enkeltes værdi som medarbejder stige i takt med, at kvalifikationerne vedligeholdes og udvikles. Man vil således til enhver tid være attraktiv på arbejdsmarkedet, hvilket skaber tryghed for den enkelte. Hvordan vil vi kompetenceudvikle? Kompetenceudvikling kan være faglig uddannelse eller personlig udvikling. Kompetenceudvikling kan ske i form af ekstern uddannelse, intern uddannelse, coaching eller læring i jobbet. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen er virksomhedens strategi kombineret med medarbejderens ønsker om udvikling og uddannelse. De enkelte selskaber forpligter sig til at etablere processer der kan medvirke til at afdække kvalifikationsbehovet og iværksætte nødvendig kompetenceudvikling under hensyntagen til selskabets forretningsmæssige situation.

5 Det er således vores holdning, at alle medarbejdere og ledere bør tænke i at udvikle sig både fagligt og personligt, som en investering i egen og NORDJYSKE Holdings fremtid. Rettigheder og pligter Vi ser vores arbejdsplads som et attraktivt fællesskab, der ikke kun behøver omfatte den tid, vi tilbringer på selve arbejdet. Vi er hele mennesker og derfor sættes trivsel på arbejdspladsen i balance med privatlivet meget højt. Virksomheden har derfor en række tilbud til dig, som du kan gøre brug af både i samvær med dine kolleger og din familie eller alene. Vi har også nogle få overordnede regler, som du bedes sætte dig ind i. Og endelig er der nogle praktiske oplysninger til dig om, hvordan du bedes forholde dig i tilfælde af eksempelvis tyveri og akut opstået sygdom. Seniorer Vi befinder os alle i forskellige faser af livet og har dermed forskellige behov til arbejdslivet. Vi anerkender, at især når man bliver ældre, kan der hos nogle opstå behov for nedtrapning af arbejdslivet, der kan være behov for større hensyntagen til ens personlige vilkår, og der kan være behov for at lægge ansvar for opgaver over på andres skuldre. Sådanne eller lignende behov vil vi gerne imødekomme, når det er muligt, og derfor har vi udarbejdet en seniorpolitik, som har til formål at afklare seniorers ønsker og dermed give ældre medarbejdere mulighed for at få indflydelse på ens egen arbejdsmæssige tilknytning til virksomheden, inden man går på efterløn eller pension. Sundhed Vi betragter vore medarbejdere som hele mennesker, der har både et arbejdsliv og et privatliv. Vi ønsker derfor at fremme sundheden blandt vore medarbejdere, så de kan fungere bedst muligt både på arbejdet og hjemme, ligesom vi ønsker at være medvirkende til at forebygge sygdom. Vore medarbejdere tilbydes derfor forskellige muligheder for at styrke sundheden, både mentalt og fysisk. Sygdom og fravær Sygdom kan ramme alle, og vi ønsker at tage hensyn til både syge medarbejdere og de eventuelle problemer, en syg medarbejders fravær måtte have af konsekvenser for arbejdspladsen og vedkommendes kolleger. Vi sikrer derfor, at vi som arbejdsplads reagerer hurtigt og effektivt, når medarbejdere bliver syge, og vi undersøger alle muligheder for fortsat tilknytning til arbejdspladsen, hvis der er tale om længerevarende sygdom. Endvidere sikrer vi, at den enkelte medarbejderes arbejdsopgaver enten løses eller mindskes i forbindelse med sygefravær. Vi har især fokus på sygefravær, der kan skyldes trivselsproblemer på arbejdspladsen. Vores syge- og fraværspolitik er udarbejdet for at skabe klarhed over de regler, vi følger i forbindelse med sygefravær. Politikken er udarbejdet på grundlag af virksomhedens sociale ansvar.

6 Supplerende politikker Til Koncern Personalepolitikken hører desuden supplerende politikker og væsentlige uddybninger til, der er tilpasset hhv. NORDJYSKE Medier og Nordjyske Kommunikation (ekskl. LN Eorucom og udenlandske datterselskaber). Der er følgende politikker: Adfærdspolitik Seniorpolitik Syge- og fraværspolitik Alkoholpolitik Stresspolitik (NORDJYSKE Medier kun) Rygepolitik (NORDJYSKE Medier kun)

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv

TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv TRIVSEL & LIVS BALANCE Redskaber til et bedre arbejdsliv Maj 2008 Af Stina Trojlsgaard, Trivselskonsulent, LivingValue Uddrag af undersøgelse blandt 5 af Danmarks bedste arbejdspladser Introduktion: ValueMe

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere