standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "standarder for ansvarligt indkøb for leverandører"

Transkript

1 standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

2 For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi vi har den nødvendige viden til at gøre det. Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør, Novo Nordisk, i Principal Voices, CNN

3 Kære leverandør, I dag forventes det mere end nogensinde, at virksomheder deltager i løsningen af globale problemer. I Novo Nordisk er det vores holdning, at virksomheder har en forpligtelse og også en mulighed for at adressere etiske, sociale og miljømæssige udfordringer. Vores forpligtelse til den tredobbelte bundlinje (TBL) er et forretningsprincip, der gør det muligt for os at skabe balance mellem finansiel vækst og bæredygtig udvikling. Ved at bringe denne forpligtelse ud til vores leverandører er det vores mål at fremme ansvarlig forretningspraksis i hele vores leverandørkæde. Denne brochure beskriver de minimumsstandarder, som vores leverandører skal overholde, når de samarbejder med os. Vi forventer, at vores leverandører implementerer disse standarder og samtidig sørger for, at de bliver overholdt i deres egen leverandørkæde i overensstemmelse med deres virksomhedsprogrammer. Disse standarder er baseret på internationale konventioner og kan implementeres overalt i verden. Det grundlæggende i dem er vores forventning om, at vores leverandører driver forretning med integritet og løbende forsøger at forbedre deres etiske, sociale og miljømæssige præstation. Det er vores mål at arbejde sammen med vores leverandører om at opnå fuld overholdelse af disse standarder. Derfor opfordrer vi jer til åbenhed og gennemsigtighed og til at kontakte os, hvis I har problemer med at implementere disse standarder. Det er kun gennem samarbejde og partnerskab med jer, at vi kan fremme socialt ansvar og god miljøpræstation i hele leverandørkæden. Vi håber, at I vil bidrage til at fremme ansvarlig forretningspraksis i hele vores verdensomspændende leverandørkæde. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer, så vi sammen kan præ - stere mere. Lars Rebien Sørensen Administrerende direktør Novo Nordisk Bagest i denne brochure sidder en cd-rom med en meddelelse fra Lars Rebien Sørensen. Cd-rom en er på engelsk.

4 Program for ansvarligt indkøb værdier i praksis Novo Nordisks program for ansvarligt indkøb understøtter vores forpligtelse til den tredobbelte bundlinje hvor vi tilstræber at drive forretning på en økonomisk rentabel, socialt ansvarlig og miljømæssigt forsvarlig måde. I samme ånd støtter vi FN s Global Compact, som er et frivilligt initiativ til at fremme universelle sociale, miljømæssige og etiske principper, samt FN's Menneskerettighedserklæring, hvis formål er at støtte menneskerettighedsprincipper og deres integration i forretningsverdenen. Formålet med programmet er at: 1. arbejde sammen med leverandører om at fremme etisk, social og miljømæssig præstation i hele Novo Nordisks leverandørkæde; 2. mindske risici og beskytte Novo Nordisks omdømme. For at nå disse mål har vi fastlagt et sæt minimumsstandarder, som vi forventer vores leverandører overholder, når de samarbejder med os. Vi forventer, at vores leverandører minimerer påvirkningen fra deres aktiviteter på miljøet, sørger for et sikkert arbejdsmiljø for deres medarbejdere, sikrer rimelig og rettidig betaling af deres medarbejdere, sikrer velfærd for de forsøgsdyr, de anvender til forskning, og i det hele taget udviser integritet i deres måde at drive forretning på. Vi anerkender, at mange af vores leverandører opererer under forskelligartede lovmæssige og kulturelle betin - gelser, og at det derfor kan være en udfordring at fortolke og implementere disse krav. Derfor opfordrer vi kraftigt vores leverandører til at starte en dialog med os, hvis disse standarder ikke kan overholdes. Standarder for ansvarligt indkøb Standarderne er inddelt i seks kategorier: generel overholdelse af love og regulativer, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, etik, miljø samt underleverandører. 2 Standarder for ansvarligt indkøb

5 6,5 mia. var verdens befolkning i 2005 tre gange så mange som i 1950 (2,5 mia.). 9 milliarder forventes jordens befolkning at være steget til i mio. mennesker vil have diabetes i 2025, hvis der ikke gøres noget for at standse denne epidemi mennesker om dagen vil udvikle diabetes over de næste 20 år.

6 3,9% af alle dødsfald skyldes arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. 15% af verdens befolkning udsættes for en arbejds - ulykke eller arbejdsbetinget lidelse pr. år. 40 mio. mennesker på verdensplan lever med hiv; de fleste er i deres bedste arbejdsalder. 10 mio. børn om året dør af sygdomme, der kan forebygges.

7 Generel overholdelse af love og regulativer Novo Nordisks leverandører skal overholde alle relevante love og regulativer i alle lande, de driver forretning i. Arbejdsmiljø Novo Nordisks leverandører skal sikre, at deres medarbejdere har en sikker, sund og hygiejnisk arbejdsplads og opholdssted, hvis virksomheden stiller dette til rådighed for medarbejderne. Vi anbefaler, at vores leverandører: 1. iværksætter effektive programmer og systemer til sikring af medarbejdernes sikkerhed gennem forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser samt tilvejebringelse af tilstrækkelig beskyttelse mod kemiske, biologiske og fysiske farer i arbejdsmiljøet og på det opholdssted, virksomheden måtte stille til rådighed; 2. identificerer og evaluerer nødsituationer, indfører nødplaner og procedurer på arbejdspladsen og eventuelle opholdssteder samt sørger for tilstrækkelige brandudgange, flugtveje og brandudstyr; 3. sørger for regelmæssig arbejdsmiljøundervisning for medarbejderne; 4. sørger for ubegrænset adgang til drikkevand og hygiejniske toiletfaciliteter på arbejdspladsen og eventuelle opholdssteder; 5. løbende forbedrer sikkerheden ved at fastlægge mål, iværksætte handlingsplaner og foretage nødvendige forbedringer af forhold, der måtte blive afdækket i forbindelse med interne eller eksterne evalueringer. Standarder for ansvarligt indkøb 5

8 Arbejdsforhold Novo Nordisks leverandører skal respektere medarbejdernes menneskerettigheder og behandle dem med værdighed og respekt. Helt konkret forventer vi af vores leverandører, at de overholder følgende krav vedrørende arbejdsforhold: Løn og andre ydelser Leverandører skal som minimum betale deres medarbejdere den mindsteløn, der er foreskrevet i loven eller i den gældende lokale industristandard, hvis denne er højere, og skal sørge for fuld og rettidig betaling af alle lovbestemte ydelser, herunder sygeforsikring, sygesikring og pension. Novo Nordisk opfordrer sine leverandører til at sikre, at deres medarbejdere modtager en løn, der er tilstrækkelig til at dække deres udgifter til bolig, sygesikring, mad, tøj og uddannelse for medarbejderen selv og eventuelle børn, medarbejderen har forsørgerpligten for. Arbejdstid og ferie Leverandører skal overholde de nationale regler for arbejdstid og skal aflønne over - arbejde med minimum de satser, der er foreskrevet i nationale love og regulativer. Ingen medarbejdere (heller ikke ikke-fastansatte) må regelmæssigt pålægges en arbejdsuge på over 60 arbejdstimer, inklusive overarbejde (eller det maksimale antal arbejdstimer, hvis dette er mindre end 60). Overarbejde skal være berettiget og ud - føres på frivillig basis, og medarbejderen skal informeres herom. Overarbejde skal aflønnes med en højere timeløn. Medarbejderne har ret til mindst én ugentlig fridag samt ferie og fridage i henhold til den lokale lovgivning. Hvis den lokale lovgivning ikke omfatter ferie, skal medarbejderne have ret til mindst tre ugers betalt ferie om året. Det er ikke tilladt at foretage fradrag i lønnen som disciplinær foranstaltning eller at foretage andre former for fradrag i lønnen, der ikke er belæg for i den nationale lovgivning, uden udtrykkelig tilladelse fra den pågældende medarbejder. Alle disciplinære foranstaltninger skal registreres. 6 Standarder for ansvarligt indkøb

9 20% af verdens rigeste tjener 74% af den samlede indkomst i verden. 1% Den rigeste 1% af verdens befolkning tjener lige så meget som de fattigste 57%. 20% af verdens fattigste tje - ner 2% af den samlede indkomst i verden. 66% af kvinder tjener omkring to tredjedele af, hvad mænd tjener i sammenlignelige job.

10 1af 7 børn i verden er involveret i en eller anden form for børnearbejde. 880 mio. voksne i verden er analfabeter, heraf er 66% kvinder. 113 mio. børn går ikke i skole, heraf er 60% piger. 130 mio. kinesere med hepatitis B-virus risikerer at blive udsat for diskrimination.

11 Børnearbejde Leverandører må ikke ansætte børn som arbejdskraft. Mindstealderen er 15 år eller den mindstealder, der er foreskrevet i den nationale lovgivning i det land, produktionen finder sted, hvis denne er højere. Ungarbejdere, dvs. medarbejdere, der er mellem mindstealderen og 18 år, må ikke udføre farligt arbejde. Frivillig ansættelse Leverandører må ikke bruge tvungen eller ufrivillig arbejdskraft (herunder tvangs - arbejde, slaveri, arbejde for at kunne tilbagebetale lån eller ufrivilligt fangearbejde). Arbejdsgiverne må ikke tilbageholde medarbejdernes identitetspapirer eller kræve depositum af dem. Medarbejderne skal have en kopi af den skriftlige ansættelseskontrakt, der indeholder betingelserne for deres ansættelse. Ret til organisering og kollektiv forhandling Leverandører skal respektere medarbejdernes lovbestemte ret til at være eller ikke være medlem af en fagforening, søge medbestemmelse og deltage i arbejderorganisationer. Medarbejderne skal have mulighed for at forhandle kollektivt, og deres repræsentanter må ikke udsættes for diskrimination. Medarbejderne skal kunne kommunikere åbent med ledelsen om arbejdsforhold uden frygt for repressalier, trusler eller chikane. I de tilfælde, hvor retten til organisering og kollektiv forhandling er begrænset ved lov, opfordrer vi vores leverandører til at støtte udviklingen af parallelle forholdsregler for organisationsfrihed og kollektiv forhandling, f.eks. gennem medarbejderrepræsentanter og arbejdsråd. Ikke-diskrimination Leverandører må ikke ved rekruttering eller under ansættelse diskriminere som følge af race, etnisk baggrund, religion, alder, handicap, køn, ægteskabelig status, graviditet, seksuel orientering, fagforeningsmedlemsskab eller politisk overbevisning. Medarbejderne må ikke underkastes medicinske undersøgelser eller tests, der kan bruges på en diskriminerende måde. Behandling af medarbejderne Leverandører skal behandle deres medarbejdere med respekt og værdighed og må ikke udsætte dem for nogen form for brutal, umennneskelig eller nedgørende straf, fysisk, psykisk eller seksuel mishandling eller trussel om mishandling eller chikane.

12 Etik Novo Nordisks leverandører skal drive forretning med integritet. Forretningsintegritet Leverandører skal overholde alle love og regulativer om bestikkelse, korruption og forbudt forretningspraksis i det pågældende land. Leverandører må ikke deltage i nogen form for bestikkelse, korruption, pengeafpresning eller underslæb. Leverandørerne må ikke give eller modtage bestikkelse med henblik på at opnå en urimelig eller uretmæssig fordel. Leverandører må heller ikke give dyre gaver eller tilbyde ekstravagant underholdning til Novo Nordisks indkøbere eller andre medarbejdere i Novo Nordisk med det formål at øve indflydelse på forretningsmæssige beslutninger. Sikkerhed og rettigheder for patienter/raske, frivillige forsøgspersoner Leverandører skal overholde eksterne retningslinjer og principperne i Nürnbergkoden, Helsinkideklarationen, andre etiske retningslinjer, lokal lovgivning og gældende principper for GLP (god laboratoriepraksis), GCP (god klinisk praksis) og GMP (god fremstillingspraksis). Vi stiller krav til vores leverandører om at: 1. sikre patienters/raske, frivillige forsøgspersoners sikkerhed, rettigheder, integritet, fortrolighed og velbefindende gennem overholdelse af korrekte videnskabelige og etiske værdier; 2. sikre, at patienters/raske, frivillige forsøgspersoners interesser og velbefindende altid vejer tungere end videnskabelige, samfundsmæssige og kommercielle interesser; 3. sikre, at patienter/raske forsøgspersoner deltager frivilligt i kliniske forsøg ved at give dem information i relevant og passende udformning og indhente deres informerede og frivillige samtykke. Forsøgsdeltagerne skal altid have ret til at trække sig ud af et forsøg uden begrundelse; 4. sikre, at der tages særlige hensyn til svagelige forsøgsdeltagere, herunder unge, ældre, bevidstløse eller mentalt hæmmede personer; 10 Standarder for ansvarligt indkøb

13 10% er den formodede ekstraudgift, korruption belaster mange forretningstransaktioner med verden over. 15% af virksomhederne i de industrialiserede lande betaler bestikkelse. I Asien er tallet 40%. 10 ud af ideer, som starter i laboratoriet, når frem til den fase, hvor de bliver testet på mennesker. 1 ud af ideer har en chance for at komme på markedet i form af et produkt.

14 100 mio. dyr om året fun - gerer som forsøgsdyr, herunder mio. i EU. 85% af forsøgsdyrene er mus, rotter og andre gnavere. 0,5% højst af alle forsøgsdyr er katte, hunde og primater gange antallet af forsøgsdyr i Storbritannien anvendes som føde.

15 5. sikre, at personalet, der udfører kliniske forsøg, har de fornødne kvalifikationer; 6. opretholde et kvalitetssystem, der sikrer, at ovennævnte retningslinjer og principper overholdes. Dyrevelfærd Novo Nordisk anser brugen af forsøgsdyr for at være essentiel for forskning, udvikling og fremstilling af farmaceutiske produkter og lægemidler. Etiske hensyn og dyrevelfærd har høj prioritet hos Novo Nordisk. Som en integreret del af vores tilgang til dyreforsøg støtter vi aktivt de tre R er reduce, refine, replace og arbejder for at : erstatte dyreforsøg med alternative metoder, når det er muligt; forbedre metoder til at nedbringe smerte og lidelse; reducere antallet af anvendte dyr, når dette er muligt. For at sikre ensartede standarder skal følgende principper overholdes af alle vores eksterne samarbejdspartnere, herunder kontraktlaboratorier, forskningslaboratorier, partnere og leverandører: 1. Alle aktiviteter, der involverer dyr, skal udføres under nøje overholdelse af den nugældende lovgivning. 2. Opstaldning, opdræt og transport af dyr skal som minimum ske i henhold til internationalt godkendte standarder. 3. Opstaldning, opdræt og pleje af dyr skal udføres af personale, der har modtaget en passende og relevant uddannelse. Uddannelsesniveauet skal være dokumenteret. 4. Opstaldningsforholdene skal være tilpasset dyrenes særlige behov. 5. Der skal være procedurer for overvågning og vurdering af dyrenes velfærd og af enhver form for behandling. 6. Kontrollen af dyrenes helbred skal overvåges af en dyrlæge, der har erfaring med forsøgsdyr. 7. Transport af dyr skal finde sted så lempeligt som muligt, og der skal tages hensyn til de pågældende dyrs særlige behov. 8. Transgene dyr kan anvendes til dyreforsøg, hvis dette er velbegrundet. Standarder for ansvarligt indkøb 13

16 Miljø Novo Nordisks leverandører skal sikre, at deres aktiviteter har så begrænsede negative virkninger på miljøet som muligt. Helt konkret betyder dette, at de skal: 1. overholde alle relevante miljølove i det land, de driver virksomhed i, samt opnå og fastholde de nødvendige registreringer og tilladelser; 2. fastlægge systemer til sikring af sikker håndtering, flytning, opbevaring, bortskaffelse eller genanvendelse af råvarer, affald, luft- og spildevandsudledninger. I den henseende skal enhver form for affald, spildevand og udledninger med potentielt negativ virkning på mennesker eller miljø kontrolleres og behandles før udledning til miljøet; 3. undgå forurening af lokalmiljøet ved at forebygge spild og utilsigtede udslip og sikre, at luft-, støj- og lugtforurening ikke overstiger de nationale grænseværdier; 4. løbende forbedre deres miljøpræstation ved at fastsætte miljømål, iværksætte handlingsplaner og foretage nødvendige udbedringer af forhold, der måtte blive afdækket i forbindelse med interne eller eksterne evalueringer. 14 Standarder for ansvarligt indkøb

17 28% er stigningen på globale CO 2 -udledninger siden ,6 Den globale gennemsnitstemperatur er steget med 0,6 C i løbet af det 20. århundrede. 1,7 mio. mennesker dør hvert år pga. dårlig vandforsyning, hygiejne og sanitære forhold. 200 mio. mennesker risikerer at blive nødt til at flytte permanent inden 2050 pga. stigende havniveau. Doing business with Novo Nordisk 13

18 20% af befolkningen i indu - strilandene er over 60 år. I udviklingslandene er tallet 8%. 6 lande øger verdens befolkning med 50% om året, heraf kun ét industriland: USA. 19% af verdens befolkning, dvs. 1,2 mia. mennesker, levede for under 1 dollar om dagen i % af verdens befolkning, dvs. 2,5 mia. mennesker, levede for under 2 dollars om dagen i 2000.

19 Underleverandører Novo Nordisks leverandører er forpligtet til at informere deres egne leverandører af produkter og serviceydelser til Novo Nordisk (dvs. underleverandører til Novo Nordisk) om standarderne i denne brochure. Agenter eller detailhandlere, der leverer til Novo Nordisk, skal ligeledes sikre, at deres leverandører af produkter og serviceydelser til Novo Nordisk overholder disse standarder. Leverandører skal på forlangende informere Novo Nordisk om alle underleverandører, de anvender til fremstilling af Novo Nordisks produkter. Standarder for ansvarligt indkøb 17

20 Evaluering af ansvarligt indkøb og engagement I Novo Nordisk giver vi fortrinsret til leverandører, der deler vores forretningsværdier og -principper. Derfor foretager vi en evaluering af, om vores leverandører overholder disse standarder. Til dette formål vil vi bede om oplysninger fra vores leverandører for at kunne vurdere deres engagement i og overholdelse af Novo Nordisks standarder for ansvarligt indkøb. For at kunne udføre disse evalueringer på en effektiv måde stilller vi krav til vores leverandører om, at de til stadighed råder over og giver adgang til den dokumentation, der er nødvendig for at påvise overholdelsen af disse standarder og relevante regulativer. Hvis det i forbindelse med evalueringen viser sig, at korrigerende handlinger er påkrævede, stiller vi krav om, at vores leverandører aktivt og engageret sørger for passende foranstaltninger med henblik på at forbedre præstationen inden for den aftale tidsramme. I tilfælde, hvor resultaterne af evalueringen er utilfredsstillende, vil Novo Nordisk sammen med den pågældende leverandør udvikle et forbedringsprogram for at fremme overholdelsen af disse standarder. Novo Nordisk forbeholder sig retten til at afslutte et forretningsforhold, hvis den manglende overholdelse anses for at være meget alvorlig, eller hvis leverandøren ikke er villig til at samarbejde med Novo Nordisk om at indføre de anbefalede forbedringer inden for den aftale tidsramme. Det er vigtigt, at vores leverandører i forbindelse med evalueringen udviser ærlighed, åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til niveauet af overholdelse af disse standarder. Det vil lette samarbejdet og partnerskabet og øge præstationen for alle. 18 Standarder for ansvarligt indkøb

21 48% af verdens befolkning levede i byområder i I 1950 var tallet 30%. 65% af verdens befolkning vil bo i byområder i af de største multinationale selskaber står for 80% af verdens industrielle produktion er antallet af multinationale virksomheder i 2003.

22 Referencer Følgende kilder er anvendt i udarbejdelsen af disse standarder og kan konsulteres med henblik på uddybende information: Electronic Industry Code of Conduct: FN s Global Compact: Initiativ for Etisk Handel: ILO (Den Internationale Arbejderorganisation): FN s Menneskerettighedserklæring: SA 8000 (social ansvarlighed): ISO 14001: FN s konvention mod korruption: 20 Standarder for ansvarligt indkøb

23 Vi vil meget gerne have feedback, kommentarer og forslag til denne brochure som et led i vores løbende dialog og engagement med vores interessenter. Giv din mening til kende på: suppliertoolbox.novonordisk.com Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd Danmark Tlf novonordisk.com Produceret af Corporate Responsibility Management, april Design og produktion: Branded Design. Oversættelse og korrektur: Borella projects. Foto: Asger Carlsen, Willi Hansen, Thorkild Jensen, Torben Klint og Jesper Westley. Trykt i Danmark af Bording A/S.

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling. Bioetik i ord og handling

Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling. Bioetik i ord og handling Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= = h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=====================================

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Menneskerettigheder i Vietnam. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Vietnam

Menneskerettigheder i Vietnam. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Vietnam LANDEPROFIL VIETNAM Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2008 corporate Corporate citizenship Citizenship Indledning til Corporate Citizenship Danfoss er en global virksomhed med tilstedeværelse i

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere