standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "standarder for ansvarligt indkøb for leverandører"

Transkript

1 standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

2 For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi vi har den nødvendige viden til at gøre det. Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør, Novo Nordisk, i Principal Voices, CNN

3 Kære leverandør, I dag forventes det mere end nogensinde, at virksomheder deltager i løsningen af globale problemer. I Novo Nordisk er det vores holdning, at virksomheder har en forpligtelse og også en mulighed for at adressere etiske, sociale og miljømæssige udfordringer. Vores forpligtelse til den tredobbelte bundlinje (TBL) er et forretningsprincip, der gør det muligt for os at skabe balance mellem finansiel vækst og bæredygtig udvikling. Ved at bringe denne forpligtelse ud til vores leverandører er det vores mål at fremme ansvarlig forretningspraksis i hele vores leverandørkæde. Denne brochure beskriver de minimumsstandarder, som vores leverandører skal overholde, når de samarbejder med os. Vi forventer, at vores leverandører implementerer disse standarder og samtidig sørger for, at de bliver overholdt i deres egen leverandørkæde i overensstemmelse med deres virksomhedsprogrammer. Disse standarder er baseret på internationale konventioner og kan implementeres overalt i verden. Det grundlæggende i dem er vores forventning om, at vores leverandører driver forretning med integritet og løbende forsøger at forbedre deres etiske, sociale og miljømæssige præstation. Det er vores mål at arbejde sammen med vores leverandører om at opnå fuld overholdelse af disse standarder. Derfor opfordrer vi jer til åbenhed og gennemsigtighed og til at kontakte os, hvis I har problemer med at implementere disse standarder. Det er kun gennem samarbejde og partnerskab med jer, at vi kan fremme socialt ansvar og god miljøpræstation i hele leverandørkæden. Vi håber, at I vil bidrage til at fremme ansvarlig forretningspraksis i hele vores verdensomspændende leverandørkæde. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer, så vi sammen kan præ - stere mere. Lars Rebien Sørensen Administrerende direktør Novo Nordisk Bagest i denne brochure sidder en cd-rom med en meddelelse fra Lars Rebien Sørensen. Cd-rom en er på engelsk.

4 Program for ansvarligt indkøb værdier i praksis Novo Nordisks program for ansvarligt indkøb understøtter vores forpligtelse til den tredobbelte bundlinje hvor vi tilstræber at drive forretning på en økonomisk rentabel, socialt ansvarlig og miljømæssigt forsvarlig måde. I samme ånd støtter vi FN s Global Compact, som er et frivilligt initiativ til at fremme universelle sociale, miljømæssige og etiske principper, samt FN's Menneskerettighedserklæring, hvis formål er at støtte menneskerettighedsprincipper og deres integration i forretningsverdenen. Formålet med programmet er at: 1. arbejde sammen med leverandører om at fremme etisk, social og miljømæssig præstation i hele Novo Nordisks leverandørkæde; 2. mindske risici og beskytte Novo Nordisks omdømme. For at nå disse mål har vi fastlagt et sæt minimumsstandarder, som vi forventer vores leverandører overholder, når de samarbejder med os. Vi forventer, at vores leverandører minimerer påvirkningen fra deres aktiviteter på miljøet, sørger for et sikkert arbejdsmiljø for deres medarbejdere, sikrer rimelig og rettidig betaling af deres medarbejdere, sikrer velfærd for de forsøgsdyr, de anvender til forskning, og i det hele taget udviser integritet i deres måde at drive forretning på. Vi anerkender, at mange af vores leverandører opererer under forskelligartede lovmæssige og kulturelle betin - gelser, og at det derfor kan være en udfordring at fortolke og implementere disse krav. Derfor opfordrer vi kraftigt vores leverandører til at starte en dialog med os, hvis disse standarder ikke kan overholdes. Standarder for ansvarligt indkøb Standarderne er inddelt i seks kategorier: generel overholdelse af love og regulativer, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, etik, miljø samt underleverandører. 2 Standarder for ansvarligt indkøb

5 6,5 mia. var verdens befolkning i 2005 tre gange så mange som i 1950 (2,5 mia.). 9 milliarder forventes jordens befolkning at være steget til i mio. mennesker vil have diabetes i 2025, hvis der ikke gøres noget for at standse denne epidemi mennesker om dagen vil udvikle diabetes over de næste 20 år.

6 3,9% af alle dødsfald skyldes arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. 15% af verdens befolkning udsættes for en arbejds - ulykke eller arbejdsbetinget lidelse pr. år. 40 mio. mennesker på verdensplan lever med hiv; de fleste er i deres bedste arbejdsalder. 10 mio. børn om året dør af sygdomme, der kan forebygges.

7 Generel overholdelse af love og regulativer Novo Nordisks leverandører skal overholde alle relevante love og regulativer i alle lande, de driver forretning i. Arbejdsmiljø Novo Nordisks leverandører skal sikre, at deres medarbejdere har en sikker, sund og hygiejnisk arbejdsplads og opholdssted, hvis virksomheden stiller dette til rådighed for medarbejderne. Vi anbefaler, at vores leverandører: 1. iværksætter effektive programmer og systemer til sikring af medarbejdernes sikkerhed gennem forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser samt tilvejebringelse af tilstrækkelig beskyttelse mod kemiske, biologiske og fysiske farer i arbejdsmiljøet og på det opholdssted, virksomheden måtte stille til rådighed; 2. identificerer og evaluerer nødsituationer, indfører nødplaner og procedurer på arbejdspladsen og eventuelle opholdssteder samt sørger for tilstrækkelige brandudgange, flugtveje og brandudstyr; 3. sørger for regelmæssig arbejdsmiljøundervisning for medarbejderne; 4. sørger for ubegrænset adgang til drikkevand og hygiejniske toiletfaciliteter på arbejdspladsen og eventuelle opholdssteder; 5. løbende forbedrer sikkerheden ved at fastlægge mål, iværksætte handlingsplaner og foretage nødvendige forbedringer af forhold, der måtte blive afdækket i forbindelse med interne eller eksterne evalueringer. Standarder for ansvarligt indkøb 5

8 Arbejdsforhold Novo Nordisks leverandører skal respektere medarbejdernes menneskerettigheder og behandle dem med værdighed og respekt. Helt konkret forventer vi af vores leverandører, at de overholder følgende krav vedrørende arbejdsforhold: Løn og andre ydelser Leverandører skal som minimum betale deres medarbejdere den mindsteløn, der er foreskrevet i loven eller i den gældende lokale industristandard, hvis denne er højere, og skal sørge for fuld og rettidig betaling af alle lovbestemte ydelser, herunder sygeforsikring, sygesikring og pension. Novo Nordisk opfordrer sine leverandører til at sikre, at deres medarbejdere modtager en løn, der er tilstrækkelig til at dække deres udgifter til bolig, sygesikring, mad, tøj og uddannelse for medarbejderen selv og eventuelle børn, medarbejderen har forsørgerpligten for. Arbejdstid og ferie Leverandører skal overholde de nationale regler for arbejdstid og skal aflønne over - arbejde med minimum de satser, der er foreskrevet i nationale love og regulativer. Ingen medarbejdere (heller ikke ikke-fastansatte) må regelmæssigt pålægges en arbejdsuge på over 60 arbejdstimer, inklusive overarbejde (eller det maksimale antal arbejdstimer, hvis dette er mindre end 60). Overarbejde skal være berettiget og ud - føres på frivillig basis, og medarbejderen skal informeres herom. Overarbejde skal aflønnes med en højere timeløn. Medarbejderne har ret til mindst én ugentlig fridag samt ferie og fridage i henhold til den lokale lovgivning. Hvis den lokale lovgivning ikke omfatter ferie, skal medarbejderne have ret til mindst tre ugers betalt ferie om året. Det er ikke tilladt at foretage fradrag i lønnen som disciplinær foranstaltning eller at foretage andre former for fradrag i lønnen, der ikke er belæg for i den nationale lovgivning, uden udtrykkelig tilladelse fra den pågældende medarbejder. Alle disciplinære foranstaltninger skal registreres. 6 Standarder for ansvarligt indkøb

9 20% af verdens rigeste tjener 74% af den samlede indkomst i verden. 1% Den rigeste 1% af verdens befolkning tjener lige så meget som de fattigste 57%. 20% af verdens fattigste tje - ner 2% af den samlede indkomst i verden. 66% af kvinder tjener omkring to tredjedele af, hvad mænd tjener i sammenlignelige job.

10 1af 7 børn i verden er involveret i en eller anden form for børnearbejde. 880 mio. voksne i verden er analfabeter, heraf er 66% kvinder. 113 mio. børn går ikke i skole, heraf er 60% piger. 130 mio. kinesere med hepatitis B-virus risikerer at blive udsat for diskrimination.

11 Børnearbejde Leverandører må ikke ansætte børn som arbejdskraft. Mindstealderen er 15 år eller den mindstealder, der er foreskrevet i den nationale lovgivning i det land, produktionen finder sted, hvis denne er højere. Ungarbejdere, dvs. medarbejdere, der er mellem mindstealderen og 18 år, må ikke udføre farligt arbejde. Frivillig ansættelse Leverandører må ikke bruge tvungen eller ufrivillig arbejdskraft (herunder tvangs - arbejde, slaveri, arbejde for at kunne tilbagebetale lån eller ufrivilligt fangearbejde). Arbejdsgiverne må ikke tilbageholde medarbejdernes identitetspapirer eller kræve depositum af dem. Medarbejderne skal have en kopi af den skriftlige ansættelseskontrakt, der indeholder betingelserne for deres ansættelse. Ret til organisering og kollektiv forhandling Leverandører skal respektere medarbejdernes lovbestemte ret til at være eller ikke være medlem af en fagforening, søge medbestemmelse og deltage i arbejderorganisationer. Medarbejderne skal have mulighed for at forhandle kollektivt, og deres repræsentanter må ikke udsættes for diskrimination. Medarbejderne skal kunne kommunikere åbent med ledelsen om arbejdsforhold uden frygt for repressalier, trusler eller chikane. I de tilfælde, hvor retten til organisering og kollektiv forhandling er begrænset ved lov, opfordrer vi vores leverandører til at støtte udviklingen af parallelle forholdsregler for organisationsfrihed og kollektiv forhandling, f.eks. gennem medarbejderrepræsentanter og arbejdsråd. Ikke-diskrimination Leverandører må ikke ved rekruttering eller under ansættelse diskriminere som følge af race, etnisk baggrund, religion, alder, handicap, køn, ægteskabelig status, graviditet, seksuel orientering, fagforeningsmedlemsskab eller politisk overbevisning. Medarbejderne må ikke underkastes medicinske undersøgelser eller tests, der kan bruges på en diskriminerende måde. Behandling af medarbejderne Leverandører skal behandle deres medarbejdere med respekt og værdighed og må ikke udsætte dem for nogen form for brutal, umennneskelig eller nedgørende straf, fysisk, psykisk eller seksuel mishandling eller trussel om mishandling eller chikane.

12 Etik Novo Nordisks leverandører skal drive forretning med integritet. Forretningsintegritet Leverandører skal overholde alle love og regulativer om bestikkelse, korruption og forbudt forretningspraksis i det pågældende land. Leverandører må ikke deltage i nogen form for bestikkelse, korruption, pengeafpresning eller underslæb. Leverandørerne må ikke give eller modtage bestikkelse med henblik på at opnå en urimelig eller uretmæssig fordel. Leverandører må heller ikke give dyre gaver eller tilbyde ekstravagant underholdning til Novo Nordisks indkøbere eller andre medarbejdere i Novo Nordisk med det formål at øve indflydelse på forretningsmæssige beslutninger. Sikkerhed og rettigheder for patienter/raske, frivillige forsøgspersoner Leverandører skal overholde eksterne retningslinjer og principperne i Nürnbergkoden, Helsinkideklarationen, andre etiske retningslinjer, lokal lovgivning og gældende principper for GLP (god laboratoriepraksis), GCP (god klinisk praksis) og GMP (god fremstillingspraksis). Vi stiller krav til vores leverandører om at: 1. sikre patienters/raske, frivillige forsøgspersoners sikkerhed, rettigheder, integritet, fortrolighed og velbefindende gennem overholdelse af korrekte videnskabelige og etiske værdier; 2. sikre, at patienters/raske, frivillige forsøgspersoners interesser og velbefindende altid vejer tungere end videnskabelige, samfundsmæssige og kommercielle interesser; 3. sikre, at patienter/raske forsøgspersoner deltager frivilligt i kliniske forsøg ved at give dem information i relevant og passende udformning og indhente deres informerede og frivillige samtykke. Forsøgsdeltagerne skal altid have ret til at trække sig ud af et forsøg uden begrundelse; 4. sikre, at der tages særlige hensyn til svagelige forsøgsdeltagere, herunder unge, ældre, bevidstløse eller mentalt hæmmede personer; 10 Standarder for ansvarligt indkøb

13 10% er den formodede ekstraudgift, korruption belaster mange forretningstransaktioner med verden over. 15% af virksomhederne i de industrialiserede lande betaler bestikkelse. I Asien er tallet 40%. 10 ud af ideer, som starter i laboratoriet, når frem til den fase, hvor de bliver testet på mennesker. 1 ud af ideer har en chance for at komme på markedet i form af et produkt.

14 100 mio. dyr om året fun - gerer som forsøgsdyr, herunder mio. i EU. 85% af forsøgsdyrene er mus, rotter og andre gnavere. 0,5% højst af alle forsøgsdyr er katte, hunde og primater gange antallet af forsøgsdyr i Storbritannien anvendes som føde.

15 5. sikre, at personalet, der udfører kliniske forsøg, har de fornødne kvalifikationer; 6. opretholde et kvalitetssystem, der sikrer, at ovennævnte retningslinjer og principper overholdes. Dyrevelfærd Novo Nordisk anser brugen af forsøgsdyr for at være essentiel for forskning, udvikling og fremstilling af farmaceutiske produkter og lægemidler. Etiske hensyn og dyrevelfærd har høj prioritet hos Novo Nordisk. Som en integreret del af vores tilgang til dyreforsøg støtter vi aktivt de tre R er reduce, refine, replace og arbejder for at : erstatte dyreforsøg med alternative metoder, når det er muligt; forbedre metoder til at nedbringe smerte og lidelse; reducere antallet af anvendte dyr, når dette er muligt. For at sikre ensartede standarder skal følgende principper overholdes af alle vores eksterne samarbejdspartnere, herunder kontraktlaboratorier, forskningslaboratorier, partnere og leverandører: 1. Alle aktiviteter, der involverer dyr, skal udføres under nøje overholdelse af den nugældende lovgivning. 2. Opstaldning, opdræt og transport af dyr skal som minimum ske i henhold til internationalt godkendte standarder. 3. Opstaldning, opdræt og pleje af dyr skal udføres af personale, der har modtaget en passende og relevant uddannelse. Uddannelsesniveauet skal være dokumenteret. 4. Opstaldningsforholdene skal være tilpasset dyrenes særlige behov. 5. Der skal være procedurer for overvågning og vurdering af dyrenes velfærd og af enhver form for behandling. 6. Kontrollen af dyrenes helbred skal overvåges af en dyrlæge, der har erfaring med forsøgsdyr. 7. Transport af dyr skal finde sted så lempeligt som muligt, og der skal tages hensyn til de pågældende dyrs særlige behov. 8. Transgene dyr kan anvendes til dyreforsøg, hvis dette er velbegrundet. Standarder for ansvarligt indkøb 13

16 Miljø Novo Nordisks leverandører skal sikre, at deres aktiviteter har så begrænsede negative virkninger på miljøet som muligt. Helt konkret betyder dette, at de skal: 1. overholde alle relevante miljølove i det land, de driver virksomhed i, samt opnå og fastholde de nødvendige registreringer og tilladelser; 2. fastlægge systemer til sikring af sikker håndtering, flytning, opbevaring, bortskaffelse eller genanvendelse af råvarer, affald, luft- og spildevandsudledninger. I den henseende skal enhver form for affald, spildevand og udledninger med potentielt negativ virkning på mennesker eller miljø kontrolleres og behandles før udledning til miljøet; 3. undgå forurening af lokalmiljøet ved at forebygge spild og utilsigtede udslip og sikre, at luft-, støj- og lugtforurening ikke overstiger de nationale grænseværdier; 4. løbende forbedre deres miljøpræstation ved at fastsætte miljømål, iværksætte handlingsplaner og foretage nødvendige udbedringer af forhold, der måtte blive afdækket i forbindelse med interne eller eksterne evalueringer. 14 Standarder for ansvarligt indkøb

17 28% er stigningen på globale CO 2 -udledninger siden ,6 Den globale gennemsnitstemperatur er steget med 0,6 C i løbet af det 20. århundrede. 1,7 mio. mennesker dør hvert år pga. dårlig vandforsyning, hygiejne og sanitære forhold. 200 mio. mennesker risikerer at blive nødt til at flytte permanent inden 2050 pga. stigende havniveau. Doing business with Novo Nordisk 13

18 20% af befolkningen i indu - strilandene er over 60 år. I udviklingslandene er tallet 8%. 6 lande øger verdens befolkning med 50% om året, heraf kun ét industriland: USA. 19% af verdens befolkning, dvs. 1,2 mia. mennesker, levede for under 1 dollar om dagen i % af verdens befolkning, dvs. 2,5 mia. mennesker, levede for under 2 dollars om dagen i 2000.

19 Underleverandører Novo Nordisks leverandører er forpligtet til at informere deres egne leverandører af produkter og serviceydelser til Novo Nordisk (dvs. underleverandører til Novo Nordisk) om standarderne i denne brochure. Agenter eller detailhandlere, der leverer til Novo Nordisk, skal ligeledes sikre, at deres leverandører af produkter og serviceydelser til Novo Nordisk overholder disse standarder. Leverandører skal på forlangende informere Novo Nordisk om alle underleverandører, de anvender til fremstilling af Novo Nordisks produkter. Standarder for ansvarligt indkøb 17

20 Evaluering af ansvarligt indkøb og engagement I Novo Nordisk giver vi fortrinsret til leverandører, der deler vores forretningsværdier og -principper. Derfor foretager vi en evaluering af, om vores leverandører overholder disse standarder. Til dette formål vil vi bede om oplysninger fra vores leverandører for at kunne vurdere deres engagement i og overholdelse af Novo Nordisks standarder for ansvarligt indkøb. For at kunne udføre disse evalueringer på en effektiv måde stilller vi krav til vores leverandører om, at de til stadighed råder over og giver adgang til den dokumentation, der er nødvendig for at påvise overholdelsen af disse standarder og relevante regulativer. Hvis det i forbindelse med evalueringen viser sig, at korrigerende handlinger er påkrævede, stiller vi krav om, at vores leverandører aktivt og engageret sørger for passende foranstaltninger med henblik på at forbedre præstationen inden for den aftale tidsramme. I tilfælde, hvor resultaterne af evalueringen er utilfredsstillende, vil Novo Nordisk sammen med den pågældende leverandør udvikle et forbedringsprogram for at fremme overholdelsen af disse standarder. Novo Nordisk forbeholder sig retten til at afslutte et forretningsforhold, hvis den manglende overholdelse anses for at være meget alvorlig, eller hvis leverandøren ikke er villig til at samarbejde med Novo Nordisk om at indføre de anbefalede forbedringer inden for den aftale tidsramme. Det er vigtigt, at vores leverandører i forbindelse med evalueringen udviser ærlighed, åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til niveauet af overholdelse af disse standarder. Det vil lette samarbejdet og partnerskabet og øge præstationen for alle. 18 Standarder for ansvarligt indkøb

21 48% af verdens befolkning levede i byområder i I 1950 var tallet 30%. 65% af verdens befolkning vil bo i byområder i af de største multinationale selskaber står for 80% af verdens industrielle produktion er antallet af multinationale virksomheder i 2003.

22 Referencer Følgende kilder er anvendt i udarbejdelsen af disse standarder og kan konsulteres med henblik på uddybende information: Electronic Industry Code of Conduct: FN s Global Compact: Initiativ for Etisk Handel: ILO (Den Internationale Arbejderorganisation): FN s Menneskerettighedserklæring: SA 8000 (social ansvarlighed): ISO 14001: FN s konvention mod korruption: 20 Standarder for ansvarligt indkøb

23 Vi vil meget gerne have feedback, kommentarer og forslag til denne brochure som et led i vores løbende dialog og engagement med vores interessenter. Giv din mening til kende på: suppliertoolbox.novonordisk.com Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd Danmark Tlf novonordisk.com Produceret af Corporate Responsibility Management, april Design og produktion: Branded Design. Oversættelse og korrektur: Borella projects. Foto: Asger Carlsen, Willi Hansen, Thorkild Jensen, Torben Klint og Jesper Westley. Trykt i Danmark af Bording A/S.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13.

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13. CODE OF CONDUCT Denne Code of Conduct beskriver og angiver de etiske principper for forretninger udført af og med JBS Undertøjet A/S. Alle leverandører og underleverandører (når de tillades og godkendes

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere