standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "standarder for ansvarligt indkøb for leverandører"

Transkript

1 standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

2 For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi vi har den nødvendige viden til at gøre det. Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør, Novo Nordisk, i Principal Voices, CNN

3 Kære leverandør, I dag forventes det mere end nogensinde, at virksomheder deltager i løsningen af globale problemer. I Novo Nordisk er det vores holdning, at virksomheder har en forpligtelse og også en mulighed for at adressere etiske, sociale og miljømæssige udfordringer. Vores forpligtelse til den tredobbelte bundlinje (TBL) er et forretningsprincip, der gør det muligt for os at skabe balance mellem finansiel vækst og bæredygtig udvikling. Ved at bringe denne forpligtelse ud til vores leverandører er det vores mål at fremme ansvarlig forretningspraksis i hele vores leverandørkæde. Denne brochure beskriver de minimumsstandarder, som vores leverandører skal overholde, når de samarbejder med os. Vi forventer, at vores leverandører implementerer disse standarder og samtidig sørger for, at de bliver overholdt i deres egen leverandørkæde i overensstemmelse med deres virksomhedsprogrammer. Disse standarder er baseret på internationale konventioner og kan implementeres overalt i verden. Det grundlæggende i dem er vores forventning om, at vores leverandører driver forretning med integritet og løbende forsøger at forbedre deres etiske, sociale og miljømæssige præstation. Det er vores mål at arbejde sammen med vores leverandører om at opnå fuld overholdelse af disse standarder. Derfor opfordrer vi jer til åbenhed og gennemsigtighed og til at kontakte os, hvis I har problemer med at implementere disse standarder. Det er kun gennem samarbejde og partnerskab med jer, at vi kan fremme socialt ansvar og god miljøpræstation i hele leverandørkæden. Vi håber, at I vil bidrage til at fremme ansvarlig forretningspraksis i hele vores verdensomspændende leverandørkæde. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer, så vi sammen kan præ - stere mere. Lars Rebien Sørensen Administrerende direktør Novo Nordisk Bagest i denne brochure sidder en cd-rom med en meddelelse fra Lars Rebien Sørensen. Cd-rom en er på engelsk.

4 Program for ansvarligt indkøb værdier i praksis Novo Nordisks program for ansvarligt indkøb understøtter vores forpligtelse til den tredobbelte bundlinje hvor vi tilstræber at drive forretning på en økonomisk rentabel, socialt ansvarlig og miljømæssigt forsvarlig måde. I samme ånd støtter vi FN s Global Compact, som er et frivilligt initiativ til at fremme universelle sociale, miljømæssige og etiske principper, samt FN's Menneskerettighedserklæring, hvis formål er at støtte menneskerettighedsprincipper og deres integration i forretningsverdenen. Formålet med programmet er at: 1. arbejde sammen med leverandører om at fremme etisk, social og miljømæssig præstation i hele Novo Nordisks leverandørkæde; 2. mindske risici og beskytte Novo Nordisks omdømme. For at nå disse mål har vi fastlagt et sæt minimumsstandarder, som vi forventer vores leverandører overholder, når de samarbejder med os. Vi forventer, at vores leverandører minimerer påvirkningen fra deres aktiviteter på miljøet, sørger for et sikkert arbejdsmiljø for deres medarbejdere, sikrer rimelig og rettidig betaling af deres medarbejdere, sikrer velfærd for de forsøgsdyr, de anvender til forskning, og i det hele taget udviser integritet i deres måde at drive forretning på. Vi anerkender, at mange af vores leverandører opererer under forskelligartede lovmæssige og kulturelle betin - gelser, og at det derfor kan være en udfordring at fortolke og implementere disse krav. Derfor opfordrer vi kraftigt vores leverandører til at starte en dialog med os, hvis disse standarder ikke kan overholdes. Standarder for ansvarligt indkøb Standarderne er inddelt i seks kategorier: generel overholdelse af love og regulativer, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, etik, miljø samt underleverandører. 2 Standarder for ansvarligt indkøb

5 6,5 mia. var verdens befolkning i 2005 tre gange så mange som i 1950 (2,5 mia.). 9 milliarder forventes jordens befolkning at være steget til i mio. mennesker vil have diabetes i 2025, hvis der ikke gøres noget for at standse denne epidemi mennesker om dagen vil udvikle diabetes over de næste 20 år.

6 3,9% af alle dødsfald skyldes arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. 15% af verdens befolkning udsættes for en arbejds - ulykke eller arbejdsbetinget lidelse pr. år. 40 mio. mennesker på verdensplan lever med hiv; de fleste er i deres bedste arbejdsalder. 10 mio. børn om året dør af sygdomme, der kan forebygges.

7 Generel overholdelse af love og regulativer Novo Nordisks leverandører skal overholde alle relevante love og regulativer i alle lande, de driver forretning i. Arbejdsmiljø Novo Nordisks leverandører skal sikre, at deres medarbejdere har en sikker, sund og hygiejnisk arbejdsplads og opholdssted, hvis virksomheden stiller dette til rådighed for medarbejderne. Vi anbefaler, at vores leverandører: 1. iværksætter effektive programmer og systemer til sikring af medarbejdernes sikkerhed gennem forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser samt tilvejebringelse af tilstrækkelig beskyttelse mod kemiske, biologiske og fysiske farer i arbejdsmiljøet og på det opholdssted, virksomheden måtte stille til rådighed; 2. identificerer og evaluerer nødsituationer, indfører nødplaner og procedurer på arbejdspladsen og eventuelle opholdssteder samt sørger for tilstrækkelige brandudgange, flugtveje og brandudstyr; 3. sørger for regelmæssig arbejdsmiljøundervisning for medarbejderne; 4. sørger for ubegrænset adgang til drikkevand og hygiejniske toiletfaciliteter på arbejdspladsen og eventuelle opholdssteder; 5. løbende forbedrer sikkerheden ved at fastlægge mål, iværksætte handlingsplaner og foretage nødvendige forbedringer af forhold, der måtte blive afdækket i forbindelse med interne eller eksterne evalueringer. Standarder for ansvarligt indkøb 5

8 Arbejdsforhold Novo Nordisks leverandører skal respektere medarbejdernes menneskerettigheder og behandle dem med værdighed og respekt. Helt konkret forventer vi af vores leverandører, at de overholder følgende krav vedrørende arbejdsforhold: Løn og andre ydelser Leverandører skal som minimum betale deres medarbejdere den mindsteløn, der er foreskrevet i loven eller i den gældende lokale industristandard, hvis denne er højere, og skal sørge for fuld og rettidig betaling af alle lovbestemte ydelser, herunder sygeforsikring, sygesikring og pension. Novo Nordisk opfordrer sine leverandører til at sikre, at deres medarbejdere modtager en løn, der er tilstrækkelig til at dække deres udgifter til bolig, sygesikring, mad, tøj og uddannelse for medarbejderen selv og eventuelle børn, medarbejderen har forsørgerpligten for. Arbejdstid og ferie Leverandører skal overholde de nationale regler for arbejdstid og skal aflønne over - arbejde med minimum de satser, der er foreskrevet i nationale love og regulativer. Ingen medarbejdere (heller ikke ikke-fastansatte) må regelmæssigt pålægges en arbejdsuge på over 60 arbejdstimer, inklusive overarbejde (eller det maksimale antal arbejdstimer, hvis dette er mindre end 60). Overarbejde skal være berettiget og ud - føres på frivillig basis, og medarbejderen skal informeres herom. Overarbejde skal aflønnes med en højere timeløn. Medarbejderne har ret til mindst én ugentlig fridag samt ferie og fridage i henhold til den lokale lovgivning. Hvis den lokale lovgivning ikke omfatter ferie, skal medarbejderne have ret til mindst tre ugers betalt ferie om året. Det er ikke tilladt at foretage fradrag i lønnen som disciplinær foranstaltning eller at foretage andre former for fradrag i lønnen, der ikke er belæg for i den nationale lovgivning, uden udtrykkelig tilladelse fra den pågældende medarbejder. Alle disciplinære foranstaltninger skal registreres. 6 Standarder for ansvarligt indkøb

9 20% af verdens rigeste tjener 74% af den samlede indkomst i verden. 1% Den rigeste 1% af verdens befolkning tjener lige så meget som de fattigste 57%. 20% af verdens fattigste tje - ner 2% af den samlede indkomst i verden. 66% af kvinder tjener omkring to tredjedele af, hvad mænd tjener i sammenlignelige job.

10 1af 7 børn i verden er involveret i en eller anden form for børnearbejde. 880 mio. voksne i verden er analfabeter, heraf er 66% kvinder. 113 mio. børn går ikke i skole, heraf er 60% piger. 130 mio. kinesere med hepatitis B-virus risikerer at blive udsat for diskrimination.

11 Børnearbejde Leverandører må ikke ansætte børn som arbejdskraft. Mindstealderen er 15 år eller den mindstealder, der er foreskrevet i den nationale lovgivning i det land, produktionen finder sted, hvis denne er højere. Ungarbejdere, dvs. medarbejdere, der er mellem mindstealderen og 18 år, må ikke udføre farligt arbejde. Frivillig ansættelse Leverandører må ikke bruge tvungen eller ufrivillig arbejdskraft (herunder tvangs - arbejde, slaveri, arbejde for at kunne tilbagebetale lån eller ufrivilligt fangearbejde). Arbejdsgiverne må ikke tilbageholde medarbejdernes identitetspapirer eller kræve depositum af dem. Medarbejderne skal have en kopi af den skriftlige ansættelseskontrakt, der indeholder betingelserne for deres ansættelse. Ret til organisering og kollektiv forhandling Leverandører skal respektere medarbejdernes lovbestemte ret til at være eller ikke være medlem af en fagforening, søge medbestemmelse og deltage i arbejderorganisationer. Medarbejderne skal have mulighed for at forhandle kollektivt, og deres repræsentanter må ikke udsættes for diskrimination. Medarbejderne skal kunne kommunikere åbent med ledelsen om arbejdsforhold uden frygt for repressalier, trusler eller chikane. I de tilfælde, hvor retten til organisering og kollektiv forhandling er begrænset ved lov, opfordrer vi vores leverandører til at støtte udviklingen af parallelle forholdsregler for organisationsfrihed og kollektiv forhandling, f.eks. gennem medarbejderrepræsentanter og arbejdsråd. Ikke-diskrimination Leverandører må ikke ved rekruttering eller under ansættelse diskriminere som følge af race, etnisk baggrund, religion, alder, handicap, køn, ægteskabelig status, graviditet, seksuel orientering, fagforeningsmedlemsskab eller politisk overbevisning. Medarbejderne må ikke underkastes medicinske undersøgelser eller tests, der kan bruges på en diskriminerende måde. Behandling af medarbejderne Leverandører skal behandle deres medarbejdere med respekt og værdighed og må ikke udsætte dem for nogen form for brutal, umennneskelig eller nedgørende straf, fysisk, psykisk eller seksuel mishandling eller trussel om mishandling eller chikane.

12 Etik Novo Nordisks leverandører skal drive forretning med integritet. Forretningsintegritet Leverandører skal overholde alle love og regulativer om bestikkelse, korruption og forbudt forretningspraksis i det pågældende land. Leverandører må ikke deltage i nogen form for bestikkelse, korruption, pengeafpresning eller underslæb. Leverandørerne må ikke give eller modtage bestikkelse med henblik på at opnå en urimelig eller uretmæssig fordel. Leverandører må heller ikke give dyre gaver eller tilbyde ekstravagant underholdning til Novo Nordisks indkøbere eller andre medarbejdere i Novo Nordisk med det formål at øve indflydelse på forretningsmæssige beslutninger. Sikkerhed og rettigheder for patienter/raske, frivillige forsøgspersoner Leverandører skal overholde eksterne retningslinjer og principperne i Nürnbergkoden, Helsinkideklarationen, andre etiske retningslinjer, lokal lovgivning og gældende principper for GLP (god laboratoriepraksis), GCP (god klinisk praksis) og GMP (god fremstillingspraksis). Vi stiller krav til vores leverandører om at: 1. sikre patienters/raske, frivillige forsøgspersoners sikkerhed, rettigheder, integritet, fortrolighed og velbefindende gennem overholdelse af korrekte videnskabelige og etiske værdier; 2. sikre, at patienters/raske, frivillige forsøgspersoners interesser og velbefindende altid vejer tungere end videnskabelige, samfundsmæssige og kommercielle interesser; 3. sikre, at patienter/raske forsøgspersoner deltager frivilligt i kliniske forsøg ved at give dem information i relevant og passende udformning og indhente deres informerede og frivillige samtykke. Forsøgsdeltagerne skal altid have ret til at trække sig ud af et forsøg uden begrundelse; 4. sikre, at der tages særlige hensyn til svagelige forsøgsdeltagere, herunder unge, ældre, bevidstløse eller mentalt hæmmede personer; 10 Standarder for ansvarligt indkøb

13 10% er den formodede ekstraudgift, korruption belaster mange forretningstransaktioner med verden over. 15% af virksomhederne i de industrialiserede lande betaler bestikkelse. I Asien er tallet 40%. 10 ud af ideer, som starter i laboratoriet, når frem til den fase, hvor de bliver testet på mennesker. 1 ud af ideer har en chance for at komme på markedet i form af et produkt.

14 100 mio. dyr om året fun - gerer som forsøgsdyr, herunder mio. i EU. 85% af forsøgsdyrene er mus, rotter og andre gnavere. 0,5% højst af alle forsøgsdyr er katte, hunde og primater gange antallet af forsøgsdyr i Storbritannien anvendes som føde.

15 5. sikre, at personalet, der udfører kliniske forsøg, har de fornødne kvalifikationer; 6. opretholde et kvalitetssystem, der sikrer, at ovennævnte retningslinjer og principper overholdes. Dyrevelfærd Novo Nordisk anser brugen af forsøgsdyr for at være essentiel for forskning, udvikling og fremstilling af farmaceutiske produkter og lægemidler. Etiske hensyn og dyrevelfærd har høj prioritet hos Novo Nordisk. Som en integreret del af vores tilgang til dyreforsøg støtter vi aktivt de tre R er reduce, refine, replace og arbejder for at : erstatte dyreforsøg med alternative metoder, når det er muligt; forbedre metoder til at nedbringe smerte og lidelse; reducere antallet af anvendte dyr, når dette er muligt. For at sikre ensartede standarder skal følgende principper overholdes af alle vores eksterne samarbejdspartnere, herunder kontraktlaboratorier, forskningslaboratorier, partnere og leverandører: 1. Alle aktiviteter, der involverer dyr, skal udføres under nøje overholdelse af den nugældende lovgivning. 2. Opstaldning, opdræt og transport af dyr skal som minimum ske i henhold til internationalt godkendte standarder. 3. Opstaldning, opdræt og pleje af dyr skal udføres af personale, der har modtaget en passende og relevant uddannelse. Uddannelsesniveauet skal være dokumenteret. 4. Opstaldningsforholdene skal være tilpasset dyrenes særlige behov. 5. Der skal være procedurer for overvågning og vurdering af dyrenes velfærd og af enhver form for behandling. 6. Kontrollen af dyrenes helbred skal overvåges af en dyrlæge, der har erfaring med forsøgsdyr. 7. Transport af dyr skal finde sted så lempeligt som muligt, og der skal tages hensyn til de pågældende dyrs særlige behov. 8. Transgene dyr kan anvendes til dyreforsøg, hvis dette er velbegrundet. Standarder for ansvarligt indkøb 13

16 Miljø Novo Nordisks leverandører skal sikre, at deres aktiviteter har så begrænsede negative virkninger på miljøet som muligt. Helt konkret betyder dette, at de skal: 1. overholde alle relevante miljølove i det land, de driver virksomhed i, samt opnå og fastholde de nødvendige registreringer og tilladelser; 2. fastlægge systemer til sikring af sikker håndtering, flytning, opbevaring, bortskaffelse eller genanvendelse af råvarer, affald, luft- og spildevandsudledninger. I den henseende skal enhver form for affald, spildevand og udledninger med potentielt negativ virkning på mennesker eller miljø kontrolleres og behandles før udledning til miljøet; 3. undgå forurening af lokalmiljøet ved at forebygge spild og utilsigtede udslip og sikre, at luft-, støj- og lugtforurening ikke overstiger de nationale grænseværdier; 4. løbende forbedre deres miljøpræstation ved at fastsætte miljømål, iværksætte handlingsplaner og foretage nødvendige udbedringer af forhold, der måtte blive afdækket i forbindelse med interne eller eksterne evalueringer. 14 Standarder for ansvarligt indkøb

17 28% er stigningen på globale CO 2 -udledninger siden ,6 Den globale gennemsnitstemperatur er steget med 0,6 C i løbet af det 20. århundrede. 1,7 mio. mennesker dør hvert år pga. dårlig vandforsyning, hygiejne og sanitære forhold. 200 mio. mennesker risikerer at blive nødt til at flytte permanent inden 2050 pga. stigende havniveau. Doing business with Novo Nordisk 13

18 20% af befolkningen i indu - strilandene er over 60 år. I udviklingslandene er tallet 8%. 6 lande øger verdens befolkning med 50% om året, heraf kun ét industriland: USA. 19% af verdens befolkning, dvs. 1,2 mia. mennesker, levede for under 1 dollar om dagen i % af verdens befolkning, dvs. 2,5 mia. mennesker, levede for under 2 dollars om dagen i 2000.

19 Underleverandører Novo Nordisks leverandører er forpligtet til at informere deres egne leverandører af produkter og serviceydelser til Novo Nordisk (dvs. underleverandører til Novo Nordisk) om standarderne i denne brochure. Agenter eller detailhandlere, der leverer til Novo Nordisk, skal ligeledes sikre, at deres leverandører af produkter og serviceydelser til Novo Nordisk overholder disse standarder. Leverandører skal på forlangende informere Novo Nordisk om alle underleverandører, de anvender til fremstilling af Novo Nordisks produkter. Standarder for ansvarligt indkøb 17

20 Evaluering af ansvarligt indkøb og engagement I Novo Nordisk giver vi fortrinsret til leverandører, der deler vores forretningsværdier og -principper. Derfor foretager vi en evaluering af, om vores leverandører overholder disse standarder. Til dette formål vil vi bede om oplysninger fra vores leverandører for at kunne vurdere deres engagement i og overholdelse af Novo Nordisks standarder for ansvarligt indkøb. For at kunne udføre disse evalueringer på en effektiv måde stilller vi krav til vores leverandører om, at de til stadighed råder over og giver adgang til den dokumentation, der er nødvendig for at påvise overholdelsen af disse standarder og relevante regulativer. Hvis det i forbindelse med evalueringen viser sig, at korrigerende handlinger er påkrævede, stiller vi krav om, at vores leverandører aktivt og engageret sørger for passende foranstaltninger med henblik på at forbedre præstationen inden for den aftale tidsramme. I tilfælde, hvor resultaterne af evalueringen er utilfredsstillende, vil Novo Nordisk sammen med den pågældende leverandør udvikle et forbedringsprogram for at fremme overholdelsen af disse standarder. Novo Nordisk forbeholder sig retten til at afslutte et forretningsforhold, hvis den manglende overholdelse anses for at være meget alvorlig, eller hvis leverandøren ikke er villig til at samarbejde med Novo Nordisk om at indføre de anbefalede forbedringer inden for den aftale tidsramme. Det er vigtigt, at vores leverandører i forbindelse med evalueringen udviser ærlighed, åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til niveauet af overholdelse af disse standarder. Det vil lette samarbejdet og partnerskabet og øge præstationen for alle. 18 Standarder for ansvarligt indkøb

21 48% af verdens befolkning levede i byområder i I 1950 var tallet 30%. 65% af verdens befolkning vil bo i byområder i af de største multinationale selskaber står for 80% af verdens industrielle produktion er antallet af multinationale virksomheder i 2003.

22 Referencer Følgende kilder er anvendt i udarbejdelsen af disse standarder og kan konsulteres med henblik på uddybende information: Electronic Industry Code of Conduct: FN s Global Compact: Initiativ for Etisk Handel: ILO (Den Internationale Arbejderorganisation): FN s Menneskerettighedserklæring: SA 8000 (social ansvarlighed): ISO 14001: FN s konvention mod korruption: 20 Standarder for ansvarligt indkøb

23 Vi vil meget gerne have feedback, kommentarer og forslag til denne brochure som et led i vores løbende dialog og engagement med vores interessenter. Giv din mening til kende på: suppliertoolbox.novonordisk.com Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd Danmark Tlf novonordisk.com Produceret af Corporate Responsibility Management, april Design og produktion: Branded Design. Oversættelse og korrektur: Borella projects. Foto: Asger Carlsen, Willi Hansen, Thorkild Jensen, Torben Klint og Jesper Westley. Trykt i Danmark af Bording A/S.

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik København Ø 06.05.2009 CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik Med dette dokument erklærer Stig Bo Datagrafik, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg. områder: Affald og genanvendelse Almen sundhedsfremme

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Forpligtende erklæring

Forpligtende erklæring Forpligtende erklæring Code of Conduct for virksomheder i BIRKENSTOCK koncernen For BIRKENSTOCK er økonomisk, økologisk og socialt ansvar kernen i al ansvarlig handling. En sådan handlemåde forventer vi

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

U DKAST. Takeda adfærdsregelsæt for leverandører. Version 1.0

U DKAST. Takeda adfærdsregelsæt for leverandører. Version 1.0 Takeda adfærdsregelsæt for leverandører Version 1.0 24. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion og anvendelsesområde... 2 2.0 Overholdelse af gældende lovgivning, regulativer og leverandørregelsæt...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

euro-sten as natursten til alle formål Juni 2009 Vi støtter kampen mod børnearbejde Code of conduct Adfærdskodeks for euro-sten as

euro-sten as natursten til alle formål Juni 2009 Vi støtter kampen mod børnearbejde Code of conduct Adfærdskodeks for euro-sten as euro-sten as natursten til alle formål Juni 2009 Vi støtter kampen mod børnearbejde Code of conduct Adfærdskodeks for euro-sten as Samfundsmæssig engagement Til vores samarbejdspartnere Hos euro-sten as

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

bykirk ApS Corporate Social Responsibility

bykirk ApS Corporate Social Responsibility bykirk ApS Corporate Social Responsibility For at kunne opfylde kundernes ønsker har bykirk ApS valgt at størstedelen af smykkerne bliver produceret i Thailand. Det giver en fleksibilitet i produktionen

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne 1 ARBEJDSKLAUSUL Nærværende arbejdsklausul fastsættes med hjemmel i ILO-konvention nr 94 og Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care Big enough to matter Small enough to care CSR CSR er en international forkortelse for corporate social responsibility, som er en typisk anvendt betegnelse som anvendes blandt internationale organisationer,

Læs mere

TABLE OF CONTENT. Towel: 9009 Barley Towel Q-330 Col.: 100 White

TABLE OF CONTENT. Towel: 9009 Barley Towel Q-330 Col.: 100 White ADFÆRDSKODEKS 1 TABLE OF CONTENT DK Indledning 4 Generelle krav 4 Børnearbejde 4 Tvangsarbejde 7 Foreningsfrihed og overenskomstforhandlinger 7 Arbejdstid 7 Aflønning og arbejdsforhold 7 Diskrimination

Læs mere