Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik"

Transkript

1 Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsen-logoet er en kvalitetsgaranti, som det har været, siden virksomheden blev etableret i Det gælder ikke kun i forhold til at levere produkter af høj kvalitet til kunderne, men også i forhold til måden at drive forretning på. Bang & Olufsen anerkender naturligvis FN s og ILO s erklæringer om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption og har derfor valgt at strukturere CSR-arbejdet, herunder også CSR-politikken, i henhold til FN s Global Compact. Bang & Olufsen har arbejdet med miljøet i mange år, men emnerne har ændret karakter, og der er kommet nye standarder til gennem årene. Traditionelt har fokus været på produkterne og produktionen, herunder arbejdsmiljø og det ydre miljø. I dag er miljøtankegangen mere orienteret mod en livscyklustankegang og virksomhedernes sociale ansvar, og som følge deraf er produktets sammenhæng med miljøet blevet en vigtig parameter. Bang & Olufsen tænker miljøet i en lukket livscyklus, hvor affald er en ressource, der kan genbruges i andre produkter. Samtidig ønsker Bang & Olufsen at tage aktivt medansvar for det samfund, vi er en del af. Derfor har vi gennem en årrække arbejdet med samfundsansvar inden for rammerne af vores forretning. Det illustreres bedst med tegningen af et lukket livscyklusforløb med en smiley, der symboliserer arbejdet med CSR, i midten vi kalder det bæredygtigt design (Design for Sustainability). Bang & Olufsens CSR-politik For at formalisere og tydeliggøre de principper for social ansvarlighed, som virksomheden lever efter, vedtog Bang & Olufsen en CSR-politik i Politikken er inspireret af FN s Global Compact; 10 principper for bæredygtig adfærd hos virksomheder. Det er vigtigt for Bang & Olufsen at integrere sociale, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter. Derfor har vi gennem en årrække arbejdet med CSR social ansvarlighed inden for rammerne af vores forretning. Vi ønsker at skabe bæredygtige produkter set i et livscyklusperspektiv og dermed tage aktivt medansvar for det samfund, vi er en del af. Hovedformålet med denne politik er at udstikke de generelle retningslinjer for fortsættelsen af dette arbejde, samt at sikre, at koncernen er bevidst om de valg, der foretages inden for området af CSRpolitikken. Page 1

2 Politikken er opdelt i fire hovedpunkter; menneskerettigheder, arbejdstagernes rettigheder, miljø og antikorruption. Under hvert enkelt punkt er udarbejdet en implementeringsplan, som vil være et organisk dokument, som sikrer løbende forbedringer. De fire hovedpunkter ses af Bang & Olufsen som grundlæggende værdier. Derfor søger vi ikke kun at sikre overholdelse hos os selv, men også hos vores samarbejdspartnere, herunder leverandører, hvorfor overholdelse af de fire hovedpunkter medtages i koncernens aftaler med disse. Menneskerettigheder Bang & Olufsen tilstræber i alle forhold, der er inden for koncernens kontrol, at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Arbejdstagerrettigheder Bang & Olufsen tilstræber at udvise den størst mulige grad af social ansvarlighed i forhold til vores medarbejdere. Vi støtter naturligvis afskaffelse af børnearbejde og tvangsarbejde, ligesom vi tager afstand fra diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Bang & Olufsen lægger stor vægt på foreningsfriheden og anerkender retten til kollektive forhandlinger. Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder trives og har mulighed for at udvikle sig og skabe en god balance mellem fritid og arbejdsliv. Miljø Hos Bang & Olufsen har vi en helhedstænkning omkring de miljømæssige påvirkninger, vores produktion og produkter har på vores medarbejdere, kunder og omgivelser. Det betyder, at når vi bruger ordet miljø, så dækker det bredt over disciplinerne arbejdsmiljø, produktmiljø og eksternt miljø. Bang & Olufsen producerer produkter med en lang levetid, hvilket i sig selv er til gavn for miljøet. Samtidig bliver der konstant arbejdet på at finde helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger for at sikre, at hensynet til vores produkters brugsegenskaber, design og levetid er i gensidig balance med vores påvirkninger på omgivelserne. Når produkterne engang bortskaffes, skal mest muligt kunne genanvendes og indgå i et nyt livscyklusforløb. Antikorruption Koncernen tager kraftigt afstand fra alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. CSR-politikken understreger, at Bang & Olufsen vil være en troværdig og etisk ansvarlig samarbejdspartner for leverandører og andre interessenter. Virksomheden vil bidrage til at fremme menneskers vilkår og skabe nogle rammer for medarbejderne, der motiverer og udgør et ordentligt arbejdsmiljø. Samtidig vil den vise hensyn over for miljøet, både i egne aktiviteter og i det fodaftryk produkterne efterlader sig set i et livscyklusperspektiv. Bang & Olufsens CSR-politik omfatter alle forretningsenheder og faciliteter i koncernen. Virksomheden arbejder for at leverandører og andre samarbejdspartnere agerer i overensstemmelse med politikkens intentioner. CSR indsatsen, mål og resultater i regnskabsåret Bang & Olufsen arbejder systematisk med CSR, og er certificeret i henhold til ISO 9001 (kvalitetsledelse), TS16949 (teknisk standard for kvalitet i bilindustrien), ISO (miljøledelse) og OHSAS Page 2

3 (arbejdsmiljøledelse). Ledelsessystemerne bidrager til, at indsatsen koncentreres om de forhold, hvor der er størst potentiale for forbedringer. CSR-politikken understøttes af Bang & Olufsens Code of Conduct, der indeholder virksomhedens krav til leverandører indenfor CSR området. I 2012/13 er den eksisterende Code of Conduct fra 2005 med tilhørende selvevalueringsskema blevet opdateret til gældende standarder på området og er nu således sammenholdt med CSR-politikken og FN s Global Compact. Derudover er der genindført eksterne, uafhængige leverandøraudits hos leverandører i høj-risiko lande, som fx Sydøstasien. I alt er der identificeret 30 høj-risiko leverandører, der løbende auditeres. I 2012/13 blev der gennemført 10 audits. Alle nye leverandører i højrisikolande vil blive underlagt en ekstern audit. Via Code of Conduct stiller Bang & Olufsen krav til leverandørerne, at de skal sikre overholdelse af CSR kravene i deres egne leverandørkæder. Eksterne audits længere tilbage i leverandørkæden gennemføres efter konkret mistanke om brud på Code of Conduct. I 2005 lavede Bang & Olufsens indkøbsafdeling deres egen interne Moral og etik i indkøbsafdelingen på Bang & Olufsen, der indeholder interne anti-korruptionsretningslinjer for f.eks. udveksling af gaver, forhandlingsprincipper og håndtering af interessekonflikter. Det er vigtigt, at agere troværdig og pålidelig både indadtil og udadtil. Derfor har Bang & Olufsen i dette regnskabsår udvidet de interne antikorruptionsretningslinjer til også at omfatte salgsorganisationen. Dette er meget relevant i forhold til de nye markeder, hvor Bang & Olufsen i øjeblikket ekspandere forretningen. For at understøtte retningslinjerne har Bang & Olufsen etableret en whistleblower funktion, der er en eksternt drevet hotline, hvor medarbejdere anonymt kan rapportere uetisk adfærd. Miljømål for regnskabsåret 2012/2013 Politikområde Emne Mål Resultat 2012/13 Arbejdsmiljø Reduktion i antallet af arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Frekvens må ikke overstige 3,5 2,0 Arbejdsmiljø Reduktion i fraværstimer pr arbejdstimer foranlediget af arbejdsulykker Arbejdsmiljø Gennemførsel af 3 kampagner med fokus på forebyggelse af arbejdsulykker: Miljø Miljø Reduktion af forbrug af naturgas og el Reduktion af skrot fra produktionsfremstillingen (scrap) Sværhedsgrad må ikke overstige 0,095 - Near miss - Holdninger & adfærd - Medarbejdernes risikoforståelse 5 % reduktion pr. år målt i KWh/indtjent lønkrone (indeks må ikke overstige 0,35) Tabel 1: Tabellen viser status på mål på arbejdsmiljø og eksternt miljø områderne 0,133 Gennemført 0,40 Overholdelse af årets mål Yderligere reduktion på 3 % Page 3

4 Planlagte CSR aktiviteter i 2013/14 I 2013/14 fortsætter Bang & Olufsen arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og reducere miljøpåvirkningerne af virksomhedens aktiviteter med henblik på forebyggelse af arbejdsrelaterede ulykker og reduktion af skrot og energiforbrug, herunder bl.a. udvidelse af CSR-politikken til at omfatte reduktion af klimapåvirkninger og at udvide governance på miljøområdet til at dække hele Bang & Olufsen koncernen. Uafhængige leverandøraudits fortsætter med re-audits af de leverandører, hvor der er fundet afvigelser i forhold til Code of Conduct. Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar (CSR) i henhold til årsregnskabslovens 99a er at finde i sin helhed på selskabets hjemmeside [www link], og udgør en del af ledelsesberetningen i Bang & Olufsens årsrapport for 2012/13. Kommentarer til fremdriften i de enkelte mål og andre indsatser er at finde i den fulde redegørelse for samfundsansvar. Råmateriale & leverandører Råmateriale Bang & Olufsen producerer produkter med en lang levetid, hvilket bidrager til et generelt lavere ressourcetræk og mindre affaldsmængder end ved anvendelse af produkter med kort levetid. Designet er tidløst, og mange hjem har i dag Bang & Olufsen produkter, som er år gamle. I gennemsnit har et Bang & Olufsen produkt en levetid på år uden tab af lyd- eller billedkvalitet. Bang & Olufsen leverer reservedele til produkterne i op til tolv år efter et produkt er fremstillet sidste gang. Desuden er der fortsat stor efterspørgsel efter ældre Bang & Olufsen produkter, og markedet for brugte Bang & Olufsen produkter er forholdsvis stort, hvilket er med til yderligere at styrke Bang & Olufsens brand som efterspurgte højkvalitetsprodukter med lang levetid. Alene den relativt lange levetid i forhold til mange andre elektronikprodukter gør, at Bang & Olufsen ikke er en del af brug & smid væk kulturen, og betyder, at belastningen på klodens råmateriale ressourcer er mindre, når man vælger at købe Bang & Olufsen. Ansvarlig leverandørstyring Bang & Olufsen gør en aktiv indsats for at sikre, at ingen leverandører benytter sig af eksempelvis børnearbejde, tvangsarbejde eller belaster miljøet unødigt til produktion af Bang & Olufsens materialer. Midlet i den forbindelse hedder ansvarlig leverandørstyring, som Bang & Olufsen begyndte at arbejde systematisk med i Som en del af arbejdet med ansvarlig leverandørstyring har Bang & Olufsen udarbejdet en Code of Conduct, der på centrale områder som miljø og klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption gør rede for virksomhedens værdier, således at disse klart kommunikeres til leverandører. Bang & Olufsens Code of Conduct bygger dels på de ti principper i UN Global Compact og dels på konventionerne om menneskerettighederne fra FN. I 2012/13 er den eksisterende Code of Conduct fra 2005 med tilhørende selvevalueringsskema blevet opdateret til gældende standarder på området og er nu således både sammenholdt med CSR-politikken og FN s Global Compact. Alle Bang & Olufsens direkte leverandører skal skrive under på Code of Conduct og dermed de krav, som Bang & Olufsen forventer, at de enkelte leverandører lever op til. Samtidig lover de direkte leverandører med deres Page 4

5 underskrift at sikre, at deres underleverandører overholder samme retningslinjer og krav. Én gang om året bliver der desuden foretaget en risikoanalyse af Bang & Olufsens leverandører, hvorefter indsatsen bliver rettet imod leverandører med høj risiko for at overtræde Code of Conduct. Disse leverandører kan derefter forvente en audit, som skal afklare mulighederne for at forbedre forholdene. I alt er der identificeret 30 høj-risiko leverandører; der er i 2012/13 gennemført 10 audits. Arbejdet med ansvarlig leverandørstyring er en kontinuerlig proces. Derfor er det ikke målet at anvende Code of Conduct til at afbryde samarbejdet med leverandøren, hvis en audit skulle afdække kritiske afvigelser. Derimod indgår virksomheden i et samarbejde om handlingsplaner til forbedring af leverandørens miljømæssige og sociale standarder. Produktion Produktion Miljøområdet er et særlig væsentligt CSR indsatsområde for Bang & Olufsen, og opdeles i produktmiljø (beskrevet under Brugsfasen i brug hos kunden ), arbejdsmiljø og eksternt miljø. Produktmiljø er de miljøforhold, der er knyttet til virksomhedens produkter, f.eks. energiforbrug i brugsfasen. Arbejdsmiljøet er at sikre et sikkert og sundt miljø for medarbejderne at arbejde i, f.eks. forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme. Eksternt miljø er de miljøforhold, der primært knytter sig til virksomhedens egenproduktion, f.eks. råvareforbrug, elforbrug, varmeforbrug, vandforbrug og affald. Bang & Olufsens danske aktiviteter har været miljøcertificeret (ISO ) og arbejdsmiljø (OHSAS ) siden 2010, og der er ikke konstateret afvigelser ved de fire eksterne audits, der er gennemført siden certificeringen. I 2012 år blev Bang & Olufsen nomineret til Arbejdsmiljørådets årlige arbejdsmiljøpris. I foråret 2013 modtog Bang & Olufsen 3F Holstebros Arbejdsmiljøpris Arbejdsmiljø Bang & Olufsen lægger stor vægt på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne med fokus på at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er målet at gøre hverdagen sundere, og at tilskynde medarbejderne til at dele ansvaret for deres egen sundhed og livsstil. Derfor er livsstilsfaktorer som motion, kost, rygning og alkohol vigtige i vores dag-til-dag fokus på sundhed. Arbejdsmiljø tænkes ind i produktet allerede i design- og udviklingsfasen, da de valg produktudvikleren foretager, ofte har stor indvirkning på arbejdsmiljøet i fremstillingsfasen for eksempel i form af materialevalg, sammenføjningsmetoder og valg af overfladebehandling. Der foretages risikovurderinger af nyt udstyr, nye processer og ændringer i produktionen forud for ibrugtagning for at minimere risikoen for ulykker, og der udarbejdes handlingsplaner for forbedringsområder, som blandt andet sikrer, at alle nyansatte samt medarbejdere, som skifter til et andet job inden for virksomheden, introduceres til arbejdsmiljø og miljø. Nærved-ulykker (near miss) registreres og analyseres, så risikoen for fremtidige ulykker reduceres mest muligt. Netop med fokus på forebyggelse har der i regnskabsårets arbejdsmiljømål været ekstra fokus på indrapportering af tilløb til ulykker (near miss) og sikring af rette holdninger og adfærd hos alle medarbejdere i Bang & Olufsen. Page 5

6 På figuren nedenfor ses antallet af ulykker med fravær i løbet af regnskabsåret; fordelt på funktionæransatte og timelønnede. Grafen viser også frekvensen (antallet af ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og sværhedsgraden (antal fraværstimer pr arbejdstimer) af arbejdsskaderne. Antal ulykker / frekvens ,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Sværhedsgrad Funktionære Timelønnede Frekvens Sværhedsgrad / / / / /13 Figur 1: Grafen viser udviklingen i antallet af ulykker samt frekvensen (der er antal ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og sværhedsgraden (der er antal fraværstimer pr arbejdstimer) Med 5 arbejdsulykker med fravær i løbet af 2012/13 er frekvensen langt bedre end målet og samtidig den laveste frekvens siden 1985, hvor Bang & Olufsen begyndte systematisk at måle på frekvensen af arbejdsulykker med fravær. Antal dage, som medarbejderne er fraværende på grund af en arbejdsulykke ligger generelt på 1-2 dage, men en enkelt alvorligere ulykke med 39 dages fravær har så stor indflydelse på sværhedsgraden, at målet ikke er nået i regnskabsåret. Eksternt miljø Det er vigtigt for Bang & Olufsen, at forureningen fra virksomhedens aktiviteter begrænses mest muligt, og at produktionen ikke er til gene for naboer. Derfor er der løbende fokus på nye projekter og opfølgning på allerede eksisterende bygninger og aktiviteter. Virksomheden går altid i dialog med tilsynsmyndighederne med henblik på at finde de bedste løsninger og dermed begrænse forurening mest muligt. Som den eneste af Bang & Olufsens fabrikker er der krav om miljøgodkendelse af en af fabrikkerne i Struer efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Miljøgodkendelsen knytter sig til overfladebehandling og mekanisk bearbejdning af aluminium. Der er desuden givet tilladelse til udledning af processpildevand til et tilhørende rensningsanlæg. Der har i regnskabsåret 2012/13 ikke været driftsuheld, ligesom Bang & Olufsen ikke har modtaget nogen klager fra naboer. BEOenergy er et energibesparelsesprojekt, som er startet fordi Bang & Olufsen ønsker at være en grøn, energibesparende virksomhed og har et miljømål om at reducere energiforbruget med 5 % per år. I de enkelte fabrikker er der nedsat BeoEnergy grupper, som består af vores miljøgrupper samt konsulentbistand fra Teknisk afdeling og Miljøafdelingen. Grupperne arbejder aktivt med at nedbringe energiforbruget og har kortlagt Page 6

7 energiforbruget, og der er kommet forslag tiltag, som kan etableres for at spare på energiforbruget. Der kigges specifikt på vaner og adfærd i forhold til energiforbruget. På figuren ses det samlede energiforbrug og nøgletallet. MWh ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Nøgletal El Varme Nøgletal / / / / /13 0 Figur 2: Total energiforbrug i MWh fordelt på forbrug til el og varme Det målte energiforbrug har været faldende de sidste 4 år. Nøgletallet (miljømålet) bliver dog påvirket i negativ retning af dalende kapacitetsudnyttelse, da nøgletallet er afhængigt af produktionsniveauet. Transport Transport Mindre emballage sparer på CO 2 emissionen Emballagens formål er at beskytte produktet fra fabrikken og ud til kunden. For lidt emballage vil beskadige produktet og for meget er et miljøproblem. Traditionelt har Bang & Olufsen fremtaget emballage til fjernsyn, der er baseret på en palleløsning. Dette har været nødvendigt fordi produkterne er så tunge at de skal håndteres med en palleløfter og/eller truck. Den store emballage giver en del praktiske udfordringer med håndtering hos forhandleren, da den er tung og uhåndterbar uden hjælpemidler. Derudover er der en direkte sammenhæg mellem størrelsen af emballage og miljøbelastningen, i form af CO 2 udledning, ved transport af produkterne. På tv-serien BeoPlay V1, der er tv i klassen, er der blevet valgt en anden emballageløsning uden en palle. Det betyder, at emballagen er blevet reduceret væsentligt. Der kan nu være 3 stk. BeoPlay V1-40 på en palle frem for traditionelt kun en. Udover, at emballagereduktionen har positiv indflydelse på råmaterialeforbruget, så er der her sparet på CO 2 emissionen ved transport, da der ikke transporteres så meget luft. Der arbejdes også med at find løsninger således, at også de større tv kan komme i mindre emballager. Page 7

8 I brug hos kunden Brugsfasen Resultatet af livscyklusanalyser af Bang & Olufsens produkter viser, at den største miljøbelastning er energiforbruget hjemme hos kunden. Det har derfor været naturligt for Bang & Olufsen blandt andet at fokusere miljøindsatsen på reduktion af produkternes energiforbrug. Produkterne er med til at spare på energien Energiforbruget i brugsfasen udgør en væsentlig miljøbelastning fra underholdningselektronik. Bang & Olufsens produkter er ikke nogen undtagelse. Derfor er der indført forskellige funktionaliteter, med det formål at reducere energiforbruget. Fjernsyns energiforbrug afhænger blandt andet af billedet på skærmen. Alle Bang & Olufsen har en autokontrast (automatic brihtness control) hvilket betyder, at lyset på skærmen automatisk justeres efter lysforholdene i rummet og dermed reduceres energiforbruget, når der ses tv i et mørkt rum fremfor ved højlys dag. I BeoVision 11 og BeoPlay V1 tv ene har vi introduceret en eco mode for både lyd og billede. Dette er en indstilling, som kunden kan vælge til og dermed reduceres effektforbruget yderligere. Derudover er der en funktion, der gør, at hvis et tændt fjernsyn ikke være betjent i 4 timer, vil der komme en advarsel på skærmen og fjernsynes vil automatisk slukke. Det samme gælder for musikanlægget Encore, hvor tiden dog er 12 timer før det går i standby. I dag benytter en lang række produkter sig af netværks-standby, der er en speciel form for standby, der betyder, at produkterne kan vækkes op via et eksternt signal fx via kundernes smartphone. EU har i foråret 2013 vedtaget nye krav til netværks-standby. De første krav træder i kraft i 2015 og disse kan Bang & Olufsens produkter allerede overholde. Bang & Olufsens samlede energiforbrug for produkter solgt i regnskabsåret 2012/13 samt det gennemsnitlige energiforbrug pr produkt kan ses i grafen herunder. Energiforbrug i brugsfasen Energiforbruget i brugsfasen udgør et væsentligt miljøforhold, og er sammensat af produkternes standby forbrug og energiforbruget under anvendelse af produktet (on mode). Grafen nedenfor viser det samlede årlige energiforbrug for de produkter, Bang & Olufsen har sat på markedet i det givne regnskabsår samt det gennemsnitlige årlige energiforbrug per produkt. Page 8

9 MWh / / / / /13 MWh kwh/produkt kwh/produkt Figur 3: Diagrammet herunder viser det samlede årlige energiforbrug for alle solgte Bang & Olufsen produkter i regnskabsåret 2012/13 samt det gennemsnitlige energiforbrug per produkt Igen i år er der sket et fald i det samlede energiforbrug og det gennemsnitlige energiforbrug per produkt. Faldet skyldes, at der er lanceret produkter med et mindre energiforbrug, mens nogle af de mere energiforbrugende produkter er blevet udfaset af produktporteføljen. Bang & Olufsen ICEpower Bang & Olufsen anvender ICEpower audioforstærkere i størstedelen af produkterne. ICEpower er et Bang & Olufsen datterselskab og er pionerer inden for klasse D forstærkere. ICEpowers forstærkere adskiller sig fra traditionelle forstærkere ved at være ekstremt energieffektive, da forstærkerne omdanner op til 90 % af den indgående effekt til udgangseffekt. I modsætning omdanner traditionelle forstærkere kun ca. 20 % af den indgående strøm til udgangseffekt, mens de resterende 80 % omdannes til varme. ICEpowers forstærkere udgør dermed en løsning, som i en normal brugssituation reducerer effektforbruget markant og samtidig mindsker ressourceforbruget af råmaterialer, da der ikke skal anvendes materiale til køleplader på forstærkerne for at lede overflødig varme væk. Bang & Olufsens brug af ICEpower forstærkere sikrer høj lydkvalitet, samtidig med at miljøbelastningen er meget lille. Affald Affald Indsatsen for at minimere affaldsmængder er flersidet. Målet er både at minimere mængden af affald og at sikre korrekt sortering af affaldet. Derudover konstrueres produkterne så de kan skilles ad på en måde, så mest muligt kan genanvendes som råmaterialer i nye produkter. Page 9

10 Minimering af skrot fra produktionen Skrot (scrap) består af genanvendelige materialer tilovers fra produktfremstilling og består af aluminium, glas, tv skærme, elektronik og lignende; den væsentligste del er aluminium. I modsætning til meget andet affald, kan skrot i sig selv have væsentlig økonomiskværdi. Der er dog af endnu større værdi, at minimere mængden af skrot fra produktionen. Når der skrottes mindre, udnyttes råmaterialerne bedre, hvilket er til gavn for både miljøet og omkostninger til både indkøb af nyt råmateriale og omarbejdelse. På den baggrund har Bang & Olufsen stor fokus på at minimere mængden af skrot, primært fra aluminium, der er en væsentlig ressource i produktionen og helt fra produktudviklingen er der fokus på at udnytte pladsen på aluminiumpladerne optimalt. Ligeledes bringes læring fra produktionen tilbage til udviklingsafdelingen således, at der udvikles emner, der i sig selv minimere risikoen for skrot i forhold til, hvis fokus ikke havde været der. Mængden af skrot har været fulgt i en længere årrække, men i regnskabsåret 2012/13 er der kommet ekstra fokus på et skrot reduktionsprogram, der identificerer årsagerne (root cause) til afdelingsvise udsving og leverer mekanismer til at træffe korrigerende foranstaltninger. Programmets succes sikres af en struktureret ledelsestilgang og specifikke løsninger, der er tilpasset de enkelte afdelinger og som er forankret hos den enkelte medarbejder. Det er vigtigt synligt at kommunikere til ledelse og medarbejderne både om fremdrift i projektet og om, hvad netop den enkelte medarbejder kan gøre for at biddrage til at skrotte mindre på sin egen arbejdsplads. Skrot reduktionsprogrammet har vist sig meget effektivt og målet for 2012/13 er nået. Bortskaffelse af udtjente produkter Elektronikskrot er en værdifuld kilde til genanvendelse af ressourcer, hvis det bliver oparbejdet rigtigt. Derfor er der, i en stor del af verden, også lovgivning om, at udtjente elektriske og elektroniske produkter skal indsamles og oparbejdes hos en godkendt affaldsmodtager. Produktet bliver adskilt i forskellige materialefraktioner metal, printplader, plastik, glas og skærm som herefter slutter cyklus ved at genanvendes til fremstilling af nye ressourcer. De materialer, der ikke kan genanvendes, sendes så vidt muligt til forbrænding, hvorved energien udnyttes. Bang & Olufsen tænker også på bortskaffelse, når virksomheden designer nye produkter. Blandt andet mærkes alle plastdele, så affaldsmodtagere kan identificere plasttypen. Kravet i EU-direktivet omkring bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (WEEE) er, at minimum 65 procent af alt indsamlet underholdningselektronik skal kunne genanvendes, og yderligere 10 % skal kunne nyttiggøres gennem forbrænding med energiudnytttelse. Selvom det ikke er producenternes direkte ansvar at sikre dette, udarbejder Bang & Olufsen ved udvikling af nye produkter en demontagetest, der viser, hvordan produktet vil blive adskilt ved bortskaffelse, hvilke materialefraktioner produktet består af, og hvor stor en del af produktet, der kan genanvendes. Desuden er der forslag til konstruktionsforbedringer, der kan drages nytte af i kommende produkter. Disse demontagetests viser, at over 75 procent af materialedelene i Bang & Olufsens produkter kan genanvendes. På figuren nedenfor ses genanvendelse og energi-udnyttelsen for nogle af de produkter, der er lanceret i dette regnskabsår. Page 10

11 BeoLab 16 BeoLab 15 BeoLab 14 - satelit BeoLab 14 - subwoofer BeoPlay A9 BeoVision BeoVision BeoLab 14 - BeoLab 14 - BeoPlay A9 BeoLab 15 BeoLab subwoofer satelit Genanvendelse Energiudnyttelse Figur 4: Grafen viser genanvendelse og energiudnyttelse i % for nogle af Bang & Olufsens produkter. Tværgående tiltag Der bliver konstant arbejdet på at finde helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger for at sikre, at hensynet til produkternes brugsegenskaber, design og levetid er i balance med påvirkningerne på omgivelserne. Når produkterne engang bortskaffes, skal mest muligt kunne genanvendes og indgå i et nyt livscyklusforløb. Miljøkrav til produkterne Bang & Olufsen tænker produkternes miljøforhold tidligt i produkternes livscyklus ved allerede i produktudviklingsfasen at stille omfattende miljøkrav til produkterne. Disse miljøkrav kaldes pligtegenskaber, og de sikrer overholdelse af EU-direktiver og anden lovgivning, herunder REACH, RoHS, WEEE, batteridirektivet og emballagedirektivet. Bang & Olufsen garanterer på den måde, at de produkter, der sendes ud i verden, er i overensstemmelse med den lokale lovgivning på alle de markeder, hvor Bang & Olufsen sælger produkter. Der er således pligtegenskaber, der sikrer overholdelse af lovgivningen, men der er også pligtegenskaber, der går ud over lovgivningen som f.eks. plastikblødgøren phthalat - se ansnittet nedenfor. Substitution af kemikalier negativ liste Elektronikprodukter indeholder en række kemiske stoffer. En del er efterhånden blevet forbudt at anvende fx via EU's kemikalielovgivninger RoHS og REACH, men derudover har Bang & Olufsen også en liste over uønskede stoffer. Stoffer på denne liste er stadig lovlige at bruge, men da stofferne er under mistanke for at være skadelige, har Bang & Olufsen valgt at udfase dem. Fx havde Bang & Olufsen forbudt anvendelsen Page 11

12 af alle brommerede flammehæmmere allerede tilbage i 1990 erne og først i 2006 blev 2 typer af de brommerede flammehæmmere forbudt via RoHS direktivet. Phthalater er et andet materiale, der indtil videre lovgivningsmæssigt er tilladt at anvende, men som Bang & Olufsen har valgt at udfase. Materialet anvendes ofte som blødgører i PVC ledninger og er under mistanke for at være hormonforstyrrende. Tilbage i 2007 begyndte Bang & Olufsen at udfase phthalater i alle kabler til installation. Bang & Olufsen er nu gået skridtet videre og har valgt at forbyde 4 phthalater i alle nye produkter samt yderligere 2 phthalater, i ledninger, der kommer i langvarig kontakt med huden som fx i headphones. Alle Bang & Olufsen headphones er fri for phthalater. Klima og CO 2 Bang & Olufsen har de seneste 6 år rapporteret til Carbon Disclosure Project, der på vegne af en række investorer, indsamler oplysninger om børsnoterede virksomheders arbejde med reduktion af CO 2 udledningen i hele værdikæden. Det vil sige, at der ikke kun er fokus på reduktion af energiforbruget i produktionen, men også i produkternes energiforbrug, transport af produkterne, medarbejdernes rejseaktiviteter og lignende. Mål og aktiviteter på området er beskrevet under afsnittene Produktion og I brug hos kunden. Miljøet er tænkt ind i nyt design Bang & Olufsen har i løbet af regnskabsåret lanceret BeoVision 11, der er et Smart tv og et mesterværk inden for lyd, billede og digital underholdning. Designmæssigt er der tænkt en række miljømæssige forbedringer ind i forhold til tidligere tv i samme familie. Det gælder blandt andet i forhold til livscyklus, hvor der har været grundige overvejelser omkring konstruktion, produktion, energieffektivitet i brugsfasen samt mængden af affald. BeoVision 11 er et Design For Manufacture (DFM) produkt, så allerede i design processen har der været fokus på at optimere til samling og produktion af produktet. tv et har væsentligt færre skruer end den tidligere generation, og der er sket forbedringer i konstruktion af kabelbindere, optimering og reduktion af antal print, færre emner, der skal samles end de tidligere tv i samme familie. Det betyder, at BeoVision 11 arbejdsmiljømæssigt er nemmere at samle i produktionen. Det betyder også, at BeoVision 11 er lettere at skille ad i korrekte affaldsfraktioner, når det engang bliver til affald. En konsekvens af et lettere tv vægtmæssigt har samtidigt bidraget til en reduktion af ressourceforbrug og af affaldsmængder. Eksemplet med BeoVision 11 viser, hvordan Bang & Olufsen tænker livscyklus igennem i forbindelse med udvikling af nye produkter. Page 12

13 Figur 5: Figuren viser det lukkede livscyklus forløb med de miljøhistorier, der er fortalt i denne årsrapport, fordelt på de enkelte elementer i produkternes livscyklus. Bæredygtigt design Når vi i Bang & Olufsen taler om bæredygtigt design tænker vi altså hele produktets livscyklus igennem fra leverandører, forbrug af råvarer, medarbejdernes arbejdsmiljø, produkternes miljøbelastninger til hvordan råmaterialerne igen kan indgå i en ny livscyklus. Figur 5 viser det lukkede livscyklus forløb med de miljøhistorier, vi har valgt at fortælle i denne årsrapport, fordelt på de enkelte elementer i produkternes livscyklus. Det er det, vi i Bang & Olufsen kalder bæredygtigt design. Page 13

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2008 corporate Corporate citizenship Citizenship Indledning til Corporate Citizenship Danfoss er en global virksomhed med tilstedeværelse i

Læs mere