Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik"

Transkript

1 Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsen-logoet er en kvalitetsgaranti, som det har været, siden virksomheden blev etableret i Det gælder ikke kun i forhold til at levere produkter af høj kvalitet til kunderne, men også i forhold til måden at drive forretning på. Bang & Olufsen anerkender naturligvis FN s og ILO s erklæringer om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption og har derfor valgt at strukturere CSR-arbejdet, herunder også CSR-politikken, i henhold til FN s Global Compact. Bang & Olufsen har arbejdet med miljøet i mange år, men emnerne har ændret karakter, og der er kommet nye standarder til gennem årene. Traditionelt har fokus været på produkterne og produktionen, herunder arbejdsmiljø og det ydre miljø. I dag er miljøtankegangen mere orienteret mod en livscyklustankegang og virksomhedernes sociale ansvar, og som følge deraf er produktets sammenhæng med miljøet blevet en vigtig parameter. Bang & Olufsen tænker miljøet i en lukket livscyklus, hvor affald er en ressource, der kan genbruges i andre produkter. Samtidig ønsker Bang & Olufsen at tage aktivt medansvar for det samfund, vi er en del af. Derfor har vi gennem en årrække arbejdet med samfundsansvar inden for rammerne af vores forretning. Det illustreres bedst med tegningen af et lukket livscyklusforløb med en smiley, der symboliserer arbejdet med CSR, i midten vi kalder det bæredygtigt design (Design for Sustainability). Bang & Olufsens CSR-politik For at formalisere og tydeliggøre de principper for social ansvarlighed, som virksomheden lever efter, vedtog Bang & Olufsen en CSR-politik i Politikken er inspireret af FN s Global Compact; 10 principper for bæredygtig adfærd hos virksomheder. Det er vigtigt for Bang & Olufsen at integrere sociale, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter. Derfor har vi gennem en årrække arbejdet med CSR social ansvarlighed inden for rammerne af vores forretning. Vi ønsker at skabe bæredygtige produkter set i et livscyklusperspektiv og dermed tage aktivt medansvar for det samfund, vi er en del af. Hovedformålet med denne politik er at udstikke de generelle retningslinjer for fortsættelsen af dette arbejde, samt at sikre, at koncernen er bevidst om de valg, der foretages inden for området af CSRpolitikken. Page 1

2 Politikken er opdelt i fire hovedpunkter; menneskerettigheder, arbejdstagernes rettigheder, miljø og antikorruption. Under hvert enkelt punkt er udarbejdet en implementeringsplan, som vil være et organisk dokument, som sikrer løbende forbedringer. De fire hovedpunkter ses af Bang & Olufsen som grundlæggende værdier. Derfor søger vi ikke kun at sikre overholdelse hos os selv, men også hos vores samarbejdspartnere, herunder leverandører, hvorfor overholdelse af de fire hovedpunkter medtages i koncernens aftaler med disse. Menneskerettigheder Bang & Olufsen tilstræber i alle forhold, der er inden for koncernens kontrol, at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Arbejdstagerrettigheder Bang & Olufsen tilstræber at udvise den størst mulige grad af social ansvarlighed i forhold til vores medarbejdere. Vi støtter naturligvis afskaffelse af børnearbejde og tvangsarbejde, ligesom vi tager afstand fra diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Bang & Olufsen lægger stor vægt på foreningsfriheden og anerkender retten til kollektive forhandlinger. Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder trives og har mulighed for at udvikle sig og skabe en god balance mellem fritid og arbejdsliv. Miljø Hos Bang & Olufsen har vi en helhedstænkning omkring de miljømæssige påvirkninger, vores produktion og produkter har på vores medarbejdere, kunder og omgivelser. Det betyder, at når vi bruger ordet miljø, så dækker det bredt over disciplinerne arbejdsmiljø, produktmiljø og eksternt miljø. Bang & Olufsen producerer produkter med en lang levetid, hvilket i sig selv er til gavn for miljøet. Samtidig bliver der konstant arbejdet på at finde helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger for at sikre, at hensynet til vores produkters brugsegenskaber, design og levetid er i gensidig balance med vores påvirkninger på omgivelserne. Når produkterne engang bortskaffes, skal mest muligt kunne genanvendes og indgå i et nyt livscyklusforløb. Antikorruption Koncernen tager kraftigt afstand fra alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. CSR-politikken understreger, at Bang & Olufsen vil være en troværdig og etisk ansvarlig samarbejdspartner for leverandører og andre interessenter. Virksomheden vil bidrage til at fremme menneskers vilkår og skabe nogle rammer for medarbejderne, der motiverer og udgør et ordentligt arbejdsmiljø. Samtidig vil den vise hensyn over for miljøet, både i egne aktiviteter og i det fodaftryk produkterne efterlader sig set i et livscyklusperspektiv. Bang & Olufsens CSR-politik omfatter alle forretningsenheder og faciliteter i koncernen. Virksomheden arbejder for at leverandører og andre samarbejdspartnere agerer i overensstemmelse med politikkens intentioner. CSR indsatsen, mål og resultater i regnskabsåret Bang & Olufsen arbejder systematisk med CSR, og er certificeret i henhold til ISO 9001 (kvalitetsledelse), TS16949 (teknisk standard for kvalitet i bilindustrien), ISO (miljøledelse) og OHSAS Page 2

3 (arbejdsmiljøledelse). Ledelsessystemerne bidrager til, at indsatsen koncentreres om de forhold, hvor der er størst potentiale for forbedringer. CSR-politikken understøttes af Bang & Olufsens Code of Conduct, der indeholder virksomhedens krav til leverandører indenfor CSR området. I 2012/13 er den eksisterende Code of Conduct fra 2005 med tilhørende selvevalueringsskema blevet opdateret til gældende standarder på området og er nu således sammenholdt med CSR-politikken og FN s Global Compact. Derudover er der genindført eksterne, uafhængige leverandøraudits hos leverandører i høj-risiko lande, som fx Sydøstasien. I alt er der identificeret 30 høj-risiko leverandører, der løbende auditeres. I 2012/13 blev der gennemført 10 audits. Alle nye leverandører i højrisikolande vil blive underlagt en ekstern audit. Via Code of Conduct stiller Bang & Olufsen krav til leverandørerne, at de skal sikre overholdelse af CSR kravene i deres egne leverandørkæder. Eksterne audits længere tilbage i leverandørkæden gennemføres efter konkret mistanke om brud på Code of Conduct. I 2005 lavede Bang & Olufsens indkøbsafdeling deres egen interne Moral og etik i indkøbsafdelingen på Bang & Olufsen, der indeholder interne anti-korruptionsretningslinjer for f.eks. udveksling af gaver, forhandlingsprincipper og håndtering af interessekonflikter. Det er vigtigt, at agere troværdig og pålidelig både indadtil og udadtil. Derfor har Bang & Olufsen i dette regnskabsår udvidet de interne antikorruptionsretningslinjer til også at omfatte salgsorganisationen. Dette er meget relevant i forhold til de nye markeder, hvor Bang & Olufsen i øjeblikket ekspandere forretningen. For at understøtte retningslinjerne har Bang & Olufsen etableret en whistleblower funktion, der er en eksternt drevet hotline, hvor medarbejdere anonymt kan rapportere uetisk adfærd. Miljømål for regnskabsåret 2012/2013 Politikområde Emne Mål Resultat 2012/13 Arbejdsmiljø Reduktion i antallet af arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Frekvens må ikke overstige 3,5 2,0 Arbejdsmiljø Reduktion i fraværstimer pr arbejdstimer foranlediget af arbejdsulykker Arbejdsmiljø Gennemførsel af 3 kampagner med fokus på forebyggelse af arbejdsulykker: Miljø Miljø Reduktion af forbrug af naturgas og el Reduktion af skrot fra produktionsfremstillingen (scrap) Sværhedsgrad må ikke overstige 0,095 - Near miss - Holdninger & adfærd - Medarbejdernes risikoforståelse 5 % reduktion pr. år målt i KWh/indtjent lønkrone (indeks må ikke overstige 0,35) Tabel 1: Tabellen viser status på mål på arbejdsmiljø og eksternt miljø områderne 0,133 Gennemført 0,40 Overholdelse af årets mål Yderligere reduktion på 3 % Page 3

4 Planlagte CSR aktiviteter i 2013/14 I 2013/14 fortsætter Bang & Olufsen arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og reducere miljøpåvirkningerne af virksomhedens aktiviteter med henblik på forebyggelse af arbejdsrelaterede ulykker og reduktion af skrot og energiforbrug, herunder bl.a. udvidelse af CSR-politikken til at omfatte reduktion af klimapåvirkninger og at udvide governance på miljøområdet til at dække hele Bang & Olufsen koncernen. Uafhængige leverandøraudits fortsætter med re-audits af de leverandører, hvor der er fundet afvigelser i forhold til Code of Conduct. Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar (CSR) i henhold til årsregnskabslovens 99a er at finde i sin helhed på selskabets hjemmeside [www link], og udgør en del af ledelsesberetningen i Bang & Olufsens årsrapport for 2012/13. Kommentarer til fremdriften i de enkelte mål og andre indsatser er at finde i den fulde redegørelse for samfundsansvar. Råmateriale & leverandører Råmateriale Bang & Olufsen producerer produkter med en lang levetid, hvilket bidrager til et generelt lavere ressourcetræk og mindre affaldsmængder end ved anvendelse af produkter med kort levetid. Designet er tidløst, og mange hjem har i dag Bang & Olufsen produkter, som er år gamle. I gennemsnit har et Bang & Olufsen produkt en levetid på år uden tab af lyd- eller billedkvalitet. Bang & Olufsen leverer reservedele til produkterne i op til tolv år efter et produkt er fremstillet sidste gang. Desuden er der fortsat stor efterspørgsel efter ældre Bang & Olufsen produkter, og markedet for brugte Bang & Olufsen produkter er forholdsvis stort, hvilket er med til yderligere at styrke Bang & Olufsens brand som efterspurgte højkvalitetsprodukter med lang levetid. Alene den relativt lange levetid i forhold til mange andre elektronikprodukter gør, at Bang & Olufsen ikke er en del af brug & smid væk kulturen, og betyder, at belastningen på klodens råmateriale ressourcer er mindre, når man vælger at købe Bang & Olufsen. Ansvarlig leverandørstyring Bang & Olufsen gør en aktiv indsats for at sikre, at ingen leverandører benytter sig af eksempelvis børnearbejde, tvangsarbejde eller belaster miljøet unødigt til produktion af Bang & Olufsens materialer. Midlet i den forbindelse hedder ansvarlig leverandørstyring, som Bang & Olufsen begyndte at arbejde systematisk med i Som en del af arbejdet med ansvarlig leverandørstyring har Bang & Olufsen udarbejdet en Code of Conduct, der på centrale områder som miljø og klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption gør rede for virksomhedens værdier, således at disse klart kommunikeres til leverandører. Bang & Olufsens Code of Conduct bygger dels på de ti principper i UN Global Compact og dels på konventionerne om menneskerettighederne fra FN. I 2012/13 er den eksisterende Code of Conduct fra 2005 med tilhørende selvevalueringsskema blevet opdateret til gældende standarder på området og er nu således både sammenholdt med CSR-politikken og FN s Global Compact. Alle Bang & Olufsens direkte leverandører skal skrive under på Code of Conduct og dermed de krav, som Bang & Olufsen forventer, at de enkelte leverandører lever op til. Samtidig lover de direkte leverandører med deres Page 4

5 underskrift at sikre, at deres underleverandører overholder samme retningslinjer og krav. Én gang om året bliver der desuden foretaget en risikoanalyse af Bang & Olufsens leverandører, hvorefter indsatsen bliver rettet imod leverandører med høj risiko for at overtræde Code of Conduct. Disse leverandører kan derefter forvente en audit, som skal afklare mulighederne for at forbedre forholdene. I alt er der identificeret 30 høj-risiko leverandører; der er i 2012/13 gennemført 10 audits. Arbejdet med ansvarlig leverandørstyring er en kontinuerlig proces. Derfor er det ikke målet at anvende Code of Conduct til at afbryde samarbejdet med leverandøren, hvis en audit skulle afdække kritiske afvigelser. Derimod indgår virksomheden i et samarbejde om handlingsplaner til forbedring af leverandørens miljømæssige og sociale standarder. Produktion Produktion Miljøområdet er et særlig væsentligt CSR indsatsområde for Bang & Olufsen, og opdeles i produktmiljø (beskrevet under Brugsfasen i brug hos kunden ), arbejdsmiljø og eksternt miljø. Produktmiljø er de miljøforhold, der er knyttet til virksomhedens produkter, f.eks. energiforbrug i brugsfasen. Arbejdsmiljøet er at sikre et sikkert og sundt miljø for medarbejderne at arbejde i, f.eks. forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme. Eksternt miljø er de miljøforhold, der primært knytter sig til virksomhedens egenproduktion, f.eks. råvareforbrug, elforbrug, varmeforbrug, vandforbrug og affald. Bang & Olufsens danske aktiviteter har været miljøcertificeret (ISO ) og arbejdsmiljø (OHSAS ) siden 2010, og der er ikke konstateret afvigelser ved de fire eksterne audits, der er gennemført siden certificeringen. I 2012 år blev Bang & Olufsen nomineret til Arbejdsmiljørådets årlige arbejdsmiljøpris. I foråret 2013 modtog Bang & Olufsen 3F Holstebros Arbejdsmiljøpris Arbejdsmiljø Bang & Olufsen lægger stor vægt på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne med fokus på at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er målet at gøre hverdagen sundere, og at tilskynde medarbejderne til at dele ansvaret for deres egen sundhed og livsstil. Derfor er livsstilsfaktorer som motion, kost, rygning og alkohol vigtige i vores dag-til-dag fokus på sundhed. Arbejdsmiljø tænkes ind i produktet allerede i design- og udviklingsfasen, da de valg produktudvikleren foretager, ofte har stor indvirkning på arbejdsmiljøet i fremstillingsfasen for eksempel i form af materialevalg, sammenføjningsmetoder og valg af overfladebehandling. Der foretages risikovurderinger af nyt udstyr, nye processer og ændringer i produktionen forud for ibrugtagning for at minimere risikoen for ulykker, og der udarbejdes handlingsplaner for forbedringsområder, som blandt andet sikrer, at alle nyansatte samt medarbejdere, som skifter til et andet job inden for virksomheden, introduceres til arbejdsmiljø og miljø. Nærved-ulykker (near miss) registreres og analyseres, så risikoen for fremtidige ulykker reduceres mest muligt. Netop med fokus på forebyggelse har der i regnskabsårets arbejdsmiljømål været ekstra fokus på indrapportering af tilløb til ulykker (near miss) og sikring af rette holdninger og adfærd hos alle medarbejdere i Bang & Olufsen. Page 5

6 På figuren nedenfor ses antallet af ulykker med fravær i løbet af regnskabsåret; fordelt på funktionæransatte og timelønnede. Grafen viser også frekvensen (antallet af ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og sværhedsgraden (antal fraværstimer pr arbejdstimer) af arbejdsskaderne. Antal ulykker / frekvens ,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Sværhedsgrad Funktionære Timelønnede Frekvens Sværhedsgrad / / / / /13 Figur 1: Grafen viser udviklingen i antallet af ulykker samt frekvensen (der er antal ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og sværhedsgraden (der er antal fraværstimer pr arbejdstimer) Med 5 arbejdsulykker med fravær i løbet af 2012/13 er frekvensen langt bedre end målet og samtidig den laveste frekvens siden 1985, hvor Bang & Olufsen begyndte systematisk at måle på frekvensen af arbejdsulykker med fravær. Antal dage, som medarbejderne er fraværende på grund af en arbejdsulykke ligger generelt på 1-2 dage, men en enkelt alvorligere ulykke med 39 dages fravær har så stor indflydelse på sværhedsgraden, at målet ikke er nået i regnskabsåret. Eksternt miljø Det er vigtigt for Bang & Olufsen, at forureningen fra virksomhedens aktiviteter begrænses mest muligt, og at produktionen ikke er til gene for naboer. Derfor er der løbende fokus på nye projekter og opfølgning på allerede eksisterende bygninger og aktiviteter. Virksomheden går altid i dialog med tilsynsmyndighederne med henblik på at finde de bedste løsninger og dermed begrænse forurening mest muligt. Som den eneste af Bang & Olufsens fabrikker er der krav om miljøgodkendelse af en af fabrikkerne i Struer efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Miljøgodkendelsen knytter sig til overfladebehandling og mekanisk bearbejdning af aluminium. Der er desuden givet tilladelse til udledning af processpildevand til et tilhørende rensningsanlæg. Der har i regnskabsåret 2012/13 ikke været driftsuheld, ligesom Bang & Olufsen ikke har modtaget nogen klager fra naboer. BEOenergy er et energibesparelsesprojekt, som er startet fordi Bang & Olufsen ønsker at være en grøn, energibesparende virksomhed og har et miljømål om at reducere energiforbruget med 5 % per år. I de enkelte fabrikker er der nedsat BeoEnergy grupper, som består af vores miljøgrupper samt konsulentbistand fra Teknisk afdeling og Miljøafdelingen. Grupperne arbejder aktivt med at nedbringe energiforbruget og har kortlagt Page 6

7 energiforbruget, og der er kommet forslag tiltag, som kan etableres for at spare på energiforbruget. Der kigges specifikt på vaner og adfærd i forhold til energiforbruget. På figuren ses det samlede energiforbrug og nøgletallet. MWh ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Nøgletal El Varme Nøgletal / / / / /13 0 Figur 2: Total energiforbrug i MWh fordelt på forbrug til el og varme Det målte energiforbrug har været faldende de sidste 4 år. Nøgletallet (miljømålet) bliver dog påvirket i negativ retning af dalende kapacitetsudnyttelse, da nøgletallet er afhængigt af produktionsniveauet. Transport Transport Mindre emballage sparer på CO 2 emissionen Emballagens formål er at beskytte produktet fra fabrikken og ud til kunden. For lidt emballage vil beskadige produktet og for meget er et miljøproblem. Traditionelt har Bang & Olufsen fremtaget emballage til fjernsyn, der er baseret på en palleløsning. Dette har været nødvendigt fordi produkterne er så tunge at de skal håndteres med en palleløfter og/eller truck. Den store emballage giver en del praktiske udfordringer med håndtering hos forhandleren, da den er tung og uhåndterbar uden hjælpemidler. Derudover er der en direkte sammenhæg mellem størrelsen af emballage og miljøbelastningen, i form af CO 2 udledning, ved transport af produkterne. På tv-serien BeoPlay V1, der er tv i klassen, er der blevet valgt en anden emballageløsning uden en palle. Det betyder, at emballagen er blevet reduceret væsentligt. Der kan nu være 3 stk. BeoPlay V1-40 på en palle frem for traditionelt kun en. Udover, at emballagereduktionen har positiv indflydelse på råmaterialeforbruget, så er der her sparet på CO 2 emissionen ved transport, da der ikke transporteres så meget luft. Der arbejdes også med at find løsninger således, at også de større tv kan komme i mindre emballager. Page 7

8 I brug hos kunden Brugsfasen Resultatet af livscyklusanalyser af Bang & Olufsens produkter viser, at den største miljøbelastning er energiforbruget hjemme hos kunden. Det har derfor været naturligt for Bang & Olufsen blandt andet at fokusere miljøindsatsen på reduktion af produkternes energiforbrug. Produkterne er med til at spare på energien Energiforbruget i brugsfasen udgør en væsentlig miljøbelastning fra underholdningselektronik. Bang & Olufsens produkter er ikke nogen undtagelse. Derfor er der indført forskellige funktionaliteter, med det formål at reducere energiforbruget. Fjernsyns energiforbrug afhænger blandt andet af billedet på skærmen. Alle Bang & Olufsen har en autokontrast (automatic brihtness control) hvilket betyder, at lyset på skærmen automatisk justeres efter lysforholdene i rummet og dermed reduceres energiforbruget, når der ses tv i et mørkt rum fremfor ved højlys dag. I BeoVision 11 og BeoPlay V1 tv ene har vi introduceret en eco mode for både lyd og billede. Dette er en indstilling, som kunden kan vælge til og dermed reduceres effektforbruget yderligere. Derudover er der en funktion, der gør, at hvis et tændt fjernsyn ikke være betjent i 4 timer, vil der komme en advarsel på skærmen og fjernsynes vil automatisk slukke. Det samme gælder for musikanlægget Encore, hvor tiden dog er 12 timer før det går i standby. I dag benytter en lang række produkter sig af netværks-standby, der er en speciel form for standby, der betyder, at produkterne kan vækkes op via et eksternt signal fx via kundernes smartphone. EU har i foråret 2013 vedtaget nye krav til netværks-standby. De første krav træder i kraft i 2015 og disse kan Bang & Olufsens produkter allerede overholde. Bang & Olufsens samlede energiforbrug for produkter solgt i regnskabsåret 2012/13 samt det gennemsnitlige energiforbrug pr produkt kan ses i grafen herunder. Energiforbrug i brugsfasen Energiforbruget i brugsfasen udgør et væsentligt miljøforhold, og er sammensat af produkternes standby forbrug og energiforbruget under anvendelse af produktet (on mode). Grafen nedenfor viser det samlede årlige energiforbrug for de produkter, Bang & Olufsen har sat på markedet i det givne regnskabsår samt det gennemsnitlige årlige energiforbrug per produkt. Page 8

9 MWh / / / / /13 MWh kwh/produkt kwh/produkt Figur 3: Diagrammet herunder viser det samlede årlige energiforbrug for alle solgte Bang & Olufsen produkter i regnskabsåret 2012/13 samt det gennemsnitlige energiforbrug per produkt Igen i år er der sket et fald i det samlede energiforbrug og det gennemsnitlige energiforbrug per produkt. Faldet skyldes, at der er lanceret produkter med et mindre energiforbrug, mens nogle af de mere energiforbrugende produkter er blevet udfaset af produktporteføljen. Bang & Olufsen ICEpower Bang & Olufsen anvender ICEpower audioforstærkere i størstedelen af produkterne. ICEpower er et Bang & Olufsen datterselskab og er pionerer inden for klasse D forstærkere. ICEpowers forstærkere adskiller sig fra traditionelle forstærkere ved at være ekstremt energieffektive, da forstærkerne omdanner op til 90 % af den indgående effekt til udgangseffekt. I modsætning omdanner traditionelle forstærkere kun ca. 20 % af den indgående strøm til udgangseffekt, mens de resterende 80 % omdannes til varme. ICEpowers forstærkere udgør dermed en løsning, som i en normal brugssituation reducerer effektforbruget markant og samtidig mindsker ressourceforbruget af råmaterialer, da der ikke skal anvendes materiale til køleplader på forstærkerne for at lede overflødig varme væk. Bang & Olufsens brug af ICEpower forstærkere sikrer høj lydkvalitet, samtidig med at miljøbelastningen er meget lille. Affald Affald Indsatsen for at minimere affaldsmængder er flersidet. Målet er både at minimere mængden af affald og at sikre korrekt sortering af affaldet. Derudover konstrueres produkterne så de kan skilles ad på en måde, så mest muligt kan genanvendes som råmaterialer i nye produkter. Page 9

10 Minimering af skrot fra produktionen Skrot (scrap) består af genanvendelige materialer tilovers fra produktfremstilling og består af aluminium, glas, tv skærme, elektronik og lignende; den væsentligste del er aluminium. I modsætning til meget andet affald, kan skrot i sig selv have væsentlig økonomiskværdi. Der er dog af endnu større værdi, at minimere mængden af skrot fra produktionen. Når der skrottes mindre, udnyttes råmaterialerne bedre, hvilket er til gavn for både miljøet og omkostninger til både indkøb af nyt råmateriale og omarbejdelse. På den baggrund har Bang & Olufsen stor fokus på at minimere mængden af skrot, primært fra aluminium, der er en væsentlig ressource i produktionen og helt fra produktudviklingen er der fokus på at udnytte pladsen på aluminiumpladerne optimalt. Ligeledes bringes læring fra produktionen tilbage til udviklingsafdelingen således, at der udvikles emner, der i sig selv minimere risikoen for skrot i forhold til, hvis fokus ikke havde været der. Mængden af skrot har været fulgt i en længere årrække, men i regnskabsåret 2012/13 er der kommet ekstra fokus på et skrot reduktionsprogram, der identificerer årsagerne (root cause) til afdelingsvise udsving og leverer mekanismer til at træffe korrigerende foranstaltninger. Programmets succes sikres af en struktureret ledelsestilgang og specifikke løsninger, der er tilpasset de enkelte afdelinger og som er forankret hos den enkelte medarbejder. Det er vigtigt synligt at kommunikere til ledelse og medarbejderne både om fremdrift i projektet og om, hvad netop den enkelte medarbejder kan gøre for at biddrage til at skrotte mindre på sin egen arbejdsplads. Skrot reduktionsprogrammet har vist sig meget effektivt og målet for 2012/13 er nået. Bortskaffelse af udtjente produkter Elektronikskrot er en værdifuld kilde til genanvendelse af ressourcer, hvis det bliver oparbejdet rigtigt. Derfor er der, i en stor del af verden, også lovgivning om, at udtjente elektriske og elektroniske produkter skal indsamles og oparbejdes hos en godkendt affaldsmodtager. Produktet bliver adskilt i forskellige materialefraktioner metal, printplader, plastik, glas og skærm som herefter slutter cyklus ved at genanvendes til fremstilling af nye ressourcer. De materialer, der ikke kan genanvendes, sendes så vidt muligt til forbrænding, hvorved energien udnyttes. Bang & Olufsen tænker også på bortskaffelse, når virksomheden designer nye produkter. Blandt andet mærkes alle plastdele, så affaldsmodtagere kan identificere plasttypen. Kravet i EU-direktivet omkring bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (WEEE) er, at minimum 65 procent af alt indsamlet underholdningselektronik skal kunne genanvendes, og yderligere 10 % skal kunne nyttiggøres gennem forbrænding med energiudnytttelse. Selvom det ikke er producenternes direkte ansvar at sikre dette, udarbejder Bang & Olufsen ved udvikling af nye produkter en demontagetest, der viser, hvordan produktet vil blive adskilt ved bortskaffelse, hvilke materialefraktioner produktet består af, og hvor stor en del af produktet, der kan genanvendes. Desuden er der forslag til konstruktionsforbedringer, der kan drages nytte af i kommende produkter. Disse demontagetests viser, at over 75 procent af materialedelene i Bang & Olufsens produkter kan genanvendes. På figuren nedenfor ses genanvendelse og energi-udnyttelsen for nogle af de produkter, der er lanceret i dette regnskabsår. Page 10

11 BeoLab 16 BeoLab 15 BeoLab 14 - satelit BeoLab 14 - subwoofer BeoPlay A9 BeoVision BeoVision BeoLab 14 - BeoLab 14 - BeoPlay A9 BeoLab 15 BeoLab subwoofer satelit Genanvendelse Energiudnyttelse Figur 4: Grafen viser genanvendelse og energiudnyttelse i % for nogle af Bang & Olufsens produkter. Tværgående tiltag Der bliver konstant arbejdet på at finde helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger for at sikre, at hensynet til produkternes brugsegenskaber, design og levetid er i balance med påvirkningerne på omgivelserne. Når produkterne engang bortskaffes, skal mest muligt kunne genanvendes og indgå i et nyt livscyklusforløb. Miljøkrav til produkterne Bang & Olufsen tænker produkternes miljøforhold tidligt i produkternes livscyklus ved allerede i produktudviklingsfasen at stille omfattende miljøkrav til produkterne. Disse miljøkrav kaldes pligtegenskaber, og de sikrer overholdelse af EU-direktiver og anden lovgivning, herunder REACH, RoHS, WEEE, batteridirektivet og emballagedirektivet. Bang & Olufsen garanterer på den måde, at de produkter, der sendes ud i verden, er i overensstemmelse med den lokale lovgivning på alle de markeder, hvor Bang & Olufsen sælger produkter. Der er således pligtegenskaber, der sikrer overholdelse af lovgivningen, men der er også pligtegenskaber, der går ud over lovgivningen som f.eks. plastikblødgøren phthalat - se ansnittet nedenfor. Substitution af kemikalier negativ liste Elektronikprodukter indeholder en række kemiske stoffer. En del er efterhånden blevet forbudt at anvende fx via EU's kemikalielovgivninger RoHS og REACH, men derudover har Bang & Olufsen også en liste over uønskede stoffer. Stoffer på denne liste er stadig lovlige at bruge, men da stofferne er under mistanke for at være skadelige, har Bang & Olufsen valgt at udfase dem. Fx havde Bang & Olufsen forbudt anvendelsen Page 11

12 af alle brommerede flammehæmmere allerede tilbage i 1990 erne og først i 2006 blev 2 typer af de brommerede flammehæmmere forbudt via RoHS direktivet. Phthalater er et andet materiale, der indtil videre lovgivningsmæssigt er tilladt at anvende, men som Bang & Olufsen har valgt at udfase. Materialet anvendes ofte som blødgører i PVC ledninger og er under mistanke for at være hormonforstyrrende. Tilbage i 2007 begyndte Bang & Olufsen at udfase phthalater i alle kabler til installation. Bang & Olufsen er nu gået skridtet videre og har valgt at forbyde 4 phthalater i alle nye produkter samt yderligere 2 phthalater, i ledninger, der kommer i langvarig kontakt med huden som fx i headphones. Alle Bang & Olufsen headphones er fri for phthalater. Klima og CO 2 Bang & Olufsen har de seneste 6 år rapporteret til Carbon Disclosure Project, der på vegne af en række investorer, indsamler oplysninger om børsnoterede virksomheders arbejde med reduktion af CO 2 udledningen i hele værdikæden. Det vil sige, at der ikke kun er fokus på reduktion af energiforbruget i produktionen, men også i produkternes energiforbrug, transport af produkterne, medarbejdernes rejseaktiviteter og lignende. Mål og aktiviteter på området er beskrevet under afsnittene Produktion og I brug hos kunden. Miljøet er tænkt ind i nyt design Bang & Olufsen har i løbet af regnskabsåret lanceret BeoVision 11, der er et Smart tv og et mesterværk inden for lyd, billede og digital underholdning. Designmæssigt er der tænkt en række miljømæssige forbedringer ind i forhold til tidligere tv i samme familie. Det gælder blandt andet i forhold til livscyklus, hvor der har været grundige overvejelser omkring konstruktion, produktion, energieffektivitet i brugsfasen samt mængden af affald. BeoVision 11 er et Design For Manufacture (DFM) produkt, så allerede i design processen har der været fokus på at optimere til samling og produktion af produktet. tv et har væsentligt færre skruer end den tidligere generation, og der er sket forbedringer i konstruktion af kabelbindere, optimering og reduktion af antal print, færre emner, der skal samles end de tidligere tv i samme familie. Det betyder, at BeoVision 11 arbejdsmiljømæssigt er nemmere at samle i produktionen. Det betyder også, at BeoVision 11 er lettere at skille ad i korrekte affaldsfraktioner, når det engang bliver til affald. En konsekvens af et lettere tv vægtmæssigt har samtidigt bidraget til en reduktion af ressourceforbrug og af affaldsmængder. Eksemplet med BeoVision 11 viser, hvordan Bang & Olufsen tænker livscyklus igennem i forbindelse med udvikling af nye produkter. Page 12

13 Figur 5: Figuren viser det lukkede livscyklus forløb med de miljøhistorier, der er fortalt i denne årsrapport, fordelt på de enkelte elementer i produkternes livscyklus. Bæredygtigt design Når vi i Bang & Olufsen taler om bæredygtigt design tænker vi altså hele produktets livscyklus igennem fra leverandører, forbrug af råvarer, medarbejdernes arbejdsmiljø, produkternes miljøbelastninger til hvordan råmaterialerne igen kan indgå i en ny livscyklus. Figur 5 viser det lukkede livscyklus forløb med de miljøhistorier, vi har valgt at fortælle i denne årsrapport, fordelt på de enkelte elementer i produkternes livscyklus. Det er det, vi i Bang & Olufsen kalder bæredygtigt design. Page 13

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1

BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1 BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1 Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens 99a. Et uddrag findes i Bang & Olufsens årsrapport 2013/14.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a 2014 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar.

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2015 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar. Vi har

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfundsansvar 2012. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2012. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2012 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2012 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret LEDELSESBERETNING i Arkil koncernens værdier. 1 SAMFUNDSANSVAR 1 2 ÅRSBERETNING 2015 10% Vi har

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

VORES VÆRDIER DRIVER ANSVARET I ALLIANCEPLUS A/S

VORES VÆRDIER DRIVER ANSVARET I ALLIANCEPLUS A/S CSR POLITIK 2016 VORES VÆRDIER DRIVER ANSVARET I ALLIANCEPLUS A/S I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som rengøringsvirksomhed mulighed for at bidrage

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2016 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomheders sociale ansvar. Vi har valgt

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

NeuroSearch. Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR)

NeuroSearch. Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) NeuroSearch Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) 2010 CEO Statement...PHP?? I december 2009 besluttede NeuroSearch at tilslutte sig FN s Global Compact-netværk, hvorved selskabet

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere