Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik"

Transkript

1 Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsen-logoet er en kvalitetsgaranti, som det har været, siden virksomheden blev etableret i Det gælder ikke kun i forhold til at levere produkter af høj kvalitet til kunderne, men også i forhold til måden at drive forretning på. Bang & Olufsen anerkender naturligvis FN s og ILO s erklæringer om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption og har derfor valgt at strukturere CSR-arbejdet, herunder også CSR-politikken, i henhold til FN s Global Compact. Bang & Olufsen har arbejdet med miljøet i mange år, men emnerne har ændret karakter, og der er kommet nye standarder til gennem årene. Traditionelt har fokus været på produkterne og produktionen, herunder arbejdsmiljø og det ydre miljø. I dag er miljøtankegangen mere orienteret mod en livscyklustankegang og virksomhedernes sociale ansvar, og som følge deraf er produktets sammenhæng med miljøet blevet en vigtig parameter. Bang & Olufsen tænker miljøet i en lukket livscyklus, hvor affald er en ressource, der kan genbruges i andre produkter. Samtidig ønsker Bang & Olufsen at tage aktivt medansvar for det samfund, vi er en del af. Derfor har vi gennem en årrække arbejdet med samfundsansvar inden for rammerne af vores forretning. Det illustreres bedst med tegningen af et lukket livscyklusforløb med en smiley, der symboliserer arbejdet med CSR, i midten vi kalder det bæredygtigt design (Design for Sustainability). Bang & Olufsens CSR-politik For at formalisere og tydeliggøre de principper for social ansvarlighed, som virksomheden lever efter, vedtog Bang & Olufsen en CSR-politik i Politikken er inspireret af FN s Global Compact; 10 principper for bæredygtig adfærd hos virksomheder. Det er vigtigt for Bang & Olufsen at integrere sociale, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter. Derfor har vi gennem en årrække arbejdet med CSR social ansvarlighed inden for rammerne af vores forretning. Vi ønsker at skabe bæredygtige produkter set i et livscyklusperspektiv og dermed tage aktivt medansvar for det samfund, vi er en del af. Hovedformålet med denne politik er at udstikke de generelle retningslinjer for fortsættelsen af dette arbejde, samt at sikre, at koncernen er bevidst om de valg, der foretages inden for området af CSRpolitikken. Page 1

2 Politikken er opdelt i fire hovedpunkter; menneskerettigheder, arbejdstagernes rettigheder, miljø og antikorruption. Under hvert enkelt punkt er udarbejdet en implementeringsplan, som vil være et organisk dokument, som sikrer løbende forbedringer. De fire hovedpunkter ses af Bang & Olufsen som grundlæggende værdier. Derfor søger vi ikke kun at sikre overholdelse hos os selv, men også hos vores samarbejdspartnere, herunder leverandører, hvorfor overholdelse af de fire hovedpunkter medtages i koncernens aftaler med disse. Menneskerettigheder Bang & Olufsen tilstræber i alle forhold, der er inden for koncernens kontrol, at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Arbejdstagerrettigheder Bang & Olufsen tilstræber at udvise den størst mulige grad af social ansvarlighed i forhold til vores medarbejdere. Vi støtter naturligvis afskaffelse af børnearbejde og tvangsarbejde, ligesom vi tager afstand fra diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Bang & Olufsen lægger stor vægt på foreningsfriheden og anerkender retten til kollektive forhandlinger. Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder trives og har mulighed for at udvikle sig og skabe en god balance mellem fritid og arbejdsliv. Miljø Hos Bang & Olufsen har vi en helhedstænkning omkring de miljømæssige påvirkninger, vores produktion og produkter har på vores medarbejdere, kunder og omgivelser. Det betyder, at når vi bruger ordet miljø, så dækker det bredt over disciplinerne arbejdsmiljø, produktmiljø og eksternt miljø. Bang & Olufsen producerer produkter med en lang levetid, hvilket i sig selv er til gavn for miljøet. Samtidig bliver der konstant arbejdet på at finde helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger for at sikre, at hensynet til vores produkters brugsegenskaber, design og levetid er i gensidig balance med vores påvirkninger på omgivelserne. Når produkterne engang bortskaffes, skal mest muligt kunne genanvendes og indgå i et nyt livscyklusforløb. Antikorruption Koncernen tager kraftigt afstand fra alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. CSR-politikken understreger, at Bang & Olufsen vil være en troværdig og etisk ansvarlig samarbejdspartner for leverandører og andre interessenter. Virksomheden vil bidrage til at fremme menneskers vilkår og skabe nogle rammer for medarbejderne, der motiverer og udgør et ordentligt arbejdsmiljø. Samtidig vil den vise hensyn over for miljøet, både i egne aktiviteter og i det fodaftryk produkterne efterlader sig set i et livscyklusperspektiv. Bang & Olufsens CSR-politik omfatter alle forretningsenheder og faciliteter i koncernen. Virksomheden arbejder for at leverandører og andre samarbejdspartnere agerer i overensstemmelse med politikkens intentioner. CSR indsatsen, mål og resultater i regnskabsåret Bang & Olufsen arbejder systematisk med CSR, og er certificeret i henhold til ISO 9001 (kvalitetsledelse), TS16949 (teknisk standard for kvalitet i bilindustrien), ISO (miljøledelse) og OHSAS Page 2

3 (arbejdsmiljøledelse). Ledelsessystemerne bidrager til, at indsatsen koncentreres om de forhold, hvor der er størst potentiale for forbedringer. CSR-politikken understøttes af Bang & Olufsens Code of Conduct, der indeholder virksomhedens krav til leverandører indenfor CSR området. I 2012/13 er den eksisterende Code of Conduct fra 2005 med tilhørende selvevalueringsskema blevet opdateret til gældende standarder på området og er nu således sammenholdt med CSR-politikken og FN s Global Compact. Derudover er der genindført eksterne, uafhængige leverandøraudits hos leverandører i høj-risiko lande, som fx Sydøstasien. I alt er der identificeret 30 høj-risiko leverandører, der løbende auditeres. I 2012/13 blev der gennemført 10 audits. Alle nye leverandører i højrisikolande vil blive underlagt en ekstern audit. Via Code of Conduct stiller Bang & Olufsen krav til leverandørerne, at de skal sikre overholdelse af CSR kravene i deres egne leverandørkæder. Eksterne audits længere tilbage i leverandørkæden gennemføres efter konkret mistanke om brud på Code of Conduct. I 2005 lavede Bang & Olufsens indkøbsafdeling deres egen interne Moral og etik i indkøbsafdelingen på Bang & Olufsen, der indeholder interne anti-korruptionsretningslinjer for f.eks. udveksling af gaver, forhandlingsprincipper og håndtering af interessekonflikter. Det er vigtigt, at agere troværdig og pålidelig både indadtil og udadtil. Derfor har Bang & Olufsen i dette regnskabsår udvidet de interne antikorruptionsretningslinjer til også at omfatte salgsorganisationen. Dette er meget relevant i forhold til de nye markeder, hvor Bang & Olufsen i øjeblikket ekspandere forretningen. For at understøtte retningslinjerne har Bang & Olufsen etableret en whistleblower funktion, der er en eksternt drevet hotline, hvor medarbejdere anonymt kan rapportere uetisk adfærd. Miljømål for regnskabsåret 2012/2013 Politikområde Emne Mål Resultat 2012/13 Arbejdsmiljø Reduktion i antallet af arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Frekvens må ikke overstige 3,5 2,0 Arbejdsmiljø Reduktion i fraværstimer pr arbejdstimer foranlediget af arbejdsulykker Arbejdsmiljø Gennemførsel af 3 kampagner med fokus på forebyggelse af arbejdsulykker: Miljø Miljø Reduktion af forbrug af naturgas og el Reduktion af skrot fra produktionsfremstillingen (scrap) Sværhedsgrad må ikke overstige 0,095 - Near miss - Holdninger & adfærd - Medarbejdernes risikoforståelse 5 % reduktion pr. år målt i KWh/indtjent lønkrone (indeks må ikke overstige 0,35) Tabel 1: Tabellen viser status på mål på arbejdsmiljø og eksternt miljø områderne 0,133 Gennemført 0,40 Overholdelse af årets mål Yderligere reduktion på 3 % Page 3

4 Planlagte CSR aktiviteter i 2013/14 I 2013/14 fortsætter Bang & Olufsen arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og reducere miljøpåvirkningerne af virksomhedens aktiviteter med henblik på forebyggelse af arbejdsrelaterede ulykker og reduktion af skrot og energiforbrug, herunder bl.a. udvidelse af CSR-politikken til at omfatte reduktion af klimapåvirkninger og at udvide governance på miljøområdet til at dække hele Bang & Olufsen koncernen. Uafhængige leverandøraudits fortsætter med re-audits af de leverandører, hvor der er fundet afvigelser i forhold til Code of Conduct. Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar (CSR) i henhold til årsregnskabslovens 99a er at finde i sin helhed på selskabets hjemmeside [www link], og udgør en del af ledelsesberetningen i Bang & Olufsens årsrapport for 2012/13. Kommentarer til fremdriften i de enkelte mål og andre indsatser er at finde i den fulde redegørelse for samfundsansvar. Råmateriale & leverandører Råmateriale Bang & Olufsen producerer produkter med en lang levetid, hvilket bidrager til et generelt lavere ressourcetræk og mindre affaldsmængder end ved anvendelse af produkter med kort levetid. Designet er tidløst, og mange hjem har i dag Bang & Olufsen produkter, som er år gamle. I gennemsnit har et Bang & Olufsen produkt en levetid på år uden tab af lyd- eller billedkvalitet. Bang & Olufsen leverer reservedele til produkterne i op til tolv år efter et produkt er fremstillet sidste gang. Desuden er der fortsat stor efterspørgsel efter ældre Bang & Olufsen produkter, og markedet for brugte Bang & Olufsen produkter er forholdsvis stort, hvilket er med til yderligere at styrke Bang & Olufsens brand som efterspurgte højkvalitetsprodukter med lang levetid. Alene den relativt lange levetid i forhold til mange andre elektronikprodukter gør, at Bang & Olufsen ikke er en del af brug & smid væk kulturen, og betyder, at belastningen på klodens råmateriale ressourcer er mindre, når man vælger at købe Bang & Olufsen. Ansvarlig leverandørstyring Bang & Olufsen gør en aktiv indsats for at sikre, at ingen leverandører benytter sig af eksempelvis børnearbejde, tvangsarbejde eller belaster miljøet unødigt til produktion af Bang & Olufsens materialer. Midlet i den forbindelse hedder ansvarlig leverandørstyring, som Bang & Olufsen begyndte at arbejde systematisk med i Som en del af arbejdet med ansvarlig leverandørstyring har Bang & Olufsen udarbejdet en Code of Conduct, der på centrale områder som miljø og klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption gør rede for virksomhedens værdier, således at disse klart kommunikeres til leverandører. Bang & Olufsens Code of Conduct bygger dels på de ti principper i UN Global Compact og dels på konventionerne om menneskerettighederne fra FN. I 2012/13 er den eksisterende Code of Conduct fra 2005 med tilhørende selvevalueringsskema blevet opdateret til gældende standarder på området og er nu således både sammenholdt med CSR-politikken og FN s Global Compact. Alle Bang & Olufsens direkte leverandører skal skrive under på Code of Conduct og dermed de krav, som Bang & Olufsen forventer, at de enkelte leverandører lever op til. Samtidig lover de direkte leverandører med deres Page 4

5 underskrift at sikre, at deres underleverandører overholder samme retningslinjer og krav. Én gang om året bliver der desuden foretaget en risikoanalyse af Bang & Olufsens leverandører, hvorefter indsatsen bliver rettet imod leverandører med høj risiko for at overtræde Code of Conduct. Disse leverandører kan derefter forvente en audit, som skal afklare mulighederne for at forbedre forholdene. I alt er der identificeret 30 høj-risiko leverandører; der er i 2012/13 gennemført 10 audits. Arbejdet med ansvarlig leverandørstyring er en kontinuerlig proces. Derfor er det ikke målet at anvende Code of Conduct til at afbryde samarbejdet med leverandøren, hvis en audit skulle afdække kritiske afvigelser. Derimod indgår virksomheden i et samarbejde om handlingsplaner til forbedring af leverandørens miljømæssige og sociale standarder. Produktion Produktion Miljøområdet er et særlig væsentligt CSR indsatsområde for Bang & Olufsen, og opdeles i produktmiljø (beskrevet under Brugsfasen i brug hos kunden ), arbejdsmiljø og eksternt miljø. Produktmiljø er de miljøforhold, der er knyttet til virksomhedens produkter, f.eks. energiforbrug i brugsfasen. Arbejdsmiljøet er at sikre et sikkert og sundt miljø for medarbejderne at arbejde i, f.eks. forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme. Eksternt miljø er de miljøforhold, der primært knytter sig til virksomhedens egenproduktion, f.eks. råvareforbrug, elforbrug, varmeforbrug, vandforbrug og affald. Bang & Olufsens danske aktiviteter har været miljøcertificeret (ISO ) og arbejdsmiljø (OHSAS ) siden 2010, og der er ikke konstateret afvigelser ved de fire eksterne audits, der er gennemført siden certificeringen. I 2012 år blev Bang & Olufsen nomineret til Arbejdsmiljørådets årlige arbejdsmiljøpris. I foråret 2013 modtog Bang & Olufsen 3F Holstebros Arbejdsmiljøpris Arbejdsmiljø Bang & Olufsen lægger stor vægt på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne med fokus på at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er målet at gøre hverdagen sundere, og at tilskynde medarbejderne til at dele ansvaret for deres egen sundhed og livsstil. Derfor er livsstilsfaktorer som motion, kost, rygning og alkohol vigtige i vores dag-til-dag fokus på sundhed. Arbejdsmiljø tænkes ind i produktet allerede i design- og udviklingsfasen, da de valg produktudvikleren foretager, ofte har stor indvirkning på arbejdsmiljøet i fremstillingsfasen for eksempel i form af materialevalg, sammenføjningsmetoder og valg af overfladebehandling. Der foretages risikovurderinger af nyt udstyr, nye processer og ændringer i produktionen forud for ibrugtagning for at minimere risikoen for ulykker, og der udarbejdes handlingsplaner for forbedringsområder, som blandt andet sikrer, at alle nyansatte samt medarbejdere, som skifter til et andet job inden for virksomheden, introduceres til arbejdsmiljø og miljø. Nærved-ulykker (near miss) registreres og analyseres, så risikoen for fremtidige ulykker reduceres mest muligt. Netop med fokus på forebyggelse har der i regnskabsårets arbejdsmiljømål været ekstra fokus på indrapportering af tilløb til ulykker (near miss) og sikring af rette holdninger og adfærd hos alle medarbejdere i Bang & Olufsen. Page 5

6 På figuren nedenfor ses antallet af ulykker med fravær i løbet af regnskabsåret; fordelt på funktionæransatte og timelønnede. Grafen viser også frekvensen (antallet af ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og sværhedsgraden (antal fraværstimer pr arbejdstimer) af arbejdsskaderne. Antal ulykker / frekvens ,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Sværhedsgrad Funktionære Timelønnede Frekvens Sværhedsgrad / / / / /13 Figur 1: Grafen viser udviklingen i antallet af ulykker samt frekvensen (der er antal ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og sværhedsgraden (der er antal fraværstimer pr arbejdstimer) Med 5 arbejdsulykker med fravær i løbet af 2012/13 er frekvensen langt bedre end målet og samtidig den laveste frekvens siden 1985, hvor Bang & Olufsen begyndte systematisk at måle på frekvensen af arbejdsulykker med fravær. Antal dage, som medarbejderne er fraværende på grund af en arbejdsulykke ligger generelt på 1-2 dage, men en enkelt alvorligere ulykke med 39 dages fravær har så stor indflydelse på sværhedsgraden, at målet ikke er nået i regnskabsåret. Eksternt miljø Det er vigtigt for Bang & Olufsen, at forureningen fra virksomhedens aktiviteter begrænses mest muligt, og at produktionen ikke er til gene for naboer. Derfor er der løbende fokus på nye projekter og opfølgning på allerede eksisterende bygninger og aktiviteter. Virksomheden går altid i dialog med tilsynsmyndighederne med henblik på at finde de bedste løsninger og dermed begrænse forurening mest muligt. Som den eneste af Bang & Olufsens fabrikker er der krav om miljøgodkendelse af en af fabrikkerne i Struer efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Miljøgodkendelsen knytter sig til overfladebehandling og mekanisk bearbejdning af aluminium. Der er desuden givet tilladelse til udledning af processpildevand til et tilhørende rensningsanlæg. Der har i regnskabsåret 2012/13 ikke været driftsuheld, ligesom Bang & Olufsen ikke har modtaget nogen klager fra naboer. BEOenergy er et energibesparelsesprojekt, som er startet fordi Bang & Olufsen ønsker at være en grøn, energibesparende virksomhed og har et miljømål om at reducere energiforbruget med 5 % per år. I de enkelte fabrikker er der nedsat BeoEnergy grupper, som består af vores miljøgrupper samt konsulentbistand fra Teknisk afdeling og Miljøafdelingen. Grupperne arbejder aktivt med at nedbringe energiforbruget og har kortlagt Page 6

7 energiforbruget, og der er kommet forslag tiltag, som kan etableres for at spare på energiforbruget. Der kigges specifikt på vaner og adfærd i forhold til energiforbruget. På figuren ses det samlede energiforbrug og nøgletallet. MWh ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Nøgletal El Varme Nøgletal / / / / /13 0 Figur 2: Total energiforbrug i MWh fordelt på forbrug til el og varme Det målte energiforbrug har været faldende de sidste 4 år. Nøgletallet (miljømålet) bliver dog påvirket i negativ retning af dalende kapacitetsudnyttelse, da nøgletallet er afhængigt af produktionsniveauet. Transport Transport Mindre emballage sparer på CO 2 emissionen Emballagens formål er at beskytte produktet fra fabrikken og ud til kunden. For lidt emballage vil beskadige produktet og for meget er et miljøproblem. Traditionelt har Bang & Olufsen fremtaget emballage til fjernsyn, der er baseret på en palleløsning. Dette har været nødvendigt fordi produkterne er så tunge at de skal håndteres med en palleløfter og/eller truck. Den store emballage giver en del praktiske udfordringer med håndtering hos forhandleren, da den er tung og uhåndterbar uden hjælpemidler. Derudover er der en direkte sammenhæg mellem størrelsen af emballage og miljøbelastningen, i form af CO 2 udledning, ved transport af produkterne. På tv-serien BeoPlay V1, der er tv i klassen, er der blevet valgt en anden emballageløsning uden en palle. Det betyder, at emballagen er blevet reduceret væsentligt. Der kan nu være 3 stk. BeoPlay V1-40 på en palle frem for traditionelt kun en. Udover, at emballagereduktionen har positiv indflydelse på råmaterialeforbruget, så er der her sparet på CO 2 emissionen ved transport, da der ikke transporteres så meget luft. Der arbejdes også med at find løsninger således, at også de større tv kan komme i mindre emballager. Page 7

8 I brug hos kunden Brugsfasen Resultatet af livscyklusanalyser af Bang & Olufsens produkter viser, at den største miljøbelastning er energiforbruget hjemme hos kunden. Det har derfor været naturligt for Bang & Olufsen blandt andet at fokusere miljøindsatsen på reduktion af produkternes energiforbrug. Produkterne er med til at spare på energien Energiforbruget i brugsfasen udgør en væsentlig miljøbelastning fra underholdningselektronik. Bang & Olufsens produkter er ikke nogen undtagelse. Derfor er der indført forskellige funktionaliteter, med det formål at reducere energiforbruget. Fjernsyns energiforbrug afhænger blandt andet af billedet på skærmen. Alle Bang & Olufsen har en autokontrast (automatic brihtness control) hvilket betyder, at lyset på skærmen automatisk justeres efter lysforholdene i rummet og dermed reduceres energiforbruget, når der ses tv i et mørkt rum fremfor ved højlys dag. I BeoVision 11 og BeoPlay V1 tv ene har vi introduceret en eco mode for både lyd og billede. Dette er en indstilling, som kunden kan vælge til og dermed reduceres effektforbruget yderligere. Derudover er der en funktion, der gør, at hvis et tændt fjernsyn ikke være betjent i 4 timer, vil der komme en advarsel på skærmen og fjernsynes vil automatisk slukke. Det samme gælder for musikanlægget Encore, hvor tiden dog er 12 timer før det går i standby. I dag benytter en lang række produkter sig af netværks-standby, der er en speciel form for standby, der betyder, at produkterne kan vækkes op via et eksternt signal fx via kundernes smartphone. EU har i foråret 2013 vedtaget nye krav til netværks-standby. De første krav træder i kraft i 2015 og disse kan Bang & Olufsens produkter allerede overholde. Bang & Olufsens samlede energiforbrug for produkter solgt i regnskabsåret 2012/13 samt det gennemsnitlige energiforbrug pr produkt kan ses i grafen herunder. Energiforbrug i brugsfasen Energiforbruget i brugsfasen udgør et væsentligt miljøforhold, og er sammensat af produkternes standby forbrug og energiforbruget under anvendelse af produktet (on mode). Grafen nedenfor viser det samlede årlige energiforbrug for de produkter, Bang & Olufsen har sat på markedet i det givne regnskabsår samt det gennemsnitlige årlige energiforbrug per produkt. Page 8

9 MWh / / / / /13 MWh kwh/produkt kwh/produkt Figur 3: Diagrammet herunder viser det samlede årlige energiforbrug for alle solgte Bang & Olufsen produkter i regnskabsåret 2012/13 samt det gennemsnitlige energiforbrug per produkt Igen i år er der sket et fald i det samlede energiforbrug og det gennemsnitlige energiforbrug per produkt. Faldet skyldes, at der er lanceret produkter med et mindre energiforbrug, mens nogle af de mere energiforbrugende produkter er blevet udfaset af produktporteføljen. Bang & Olufsen ICEpower Bang & Olufsen anvender ICEpower audioforstærkere i størstedelen af produkterne. ICEpower er et Bang & Olufsen datterselskab og er pionerer inden for klasse D forstærkere. ICEpowers forstærkere adskiller sig fra traditionelle forstærkere ved at være ekstremt energieffektive, da forstærkerne omdanner op til 90 % af den indgående effekt til udgangseffekt. I modsætning omdanner traditionelle forstærkere kun ca. 20 % af den indgående strøm til udgangseffekt, mens de resterende 80 % omdannes til varme. ICEpowers forstærkere udgør dermed en løsning, som i en normal brugssituation reducerer effektforbruget markant og samtidig mindsker ressourceforbruget af råmaterialer, da der ikke skal anvendes materiale til køleplader på forstærkerne for at lede overflødig varme væk. Bang & Olufsens brug af ICEpower forstærkere sikrer høj lydkvalitet, samtidig med at miljøbelastningen er meget lille. Affald Affald Indsatsen for at minimere affaldsmængder er flersidet. Målet er både at minimere mængden af affald og at sikre korrekt sortering af affaldet. Derudover konstrueres produkterne så de kan skilles ad på en måde, så mest muligt kan genanvendes som råmaterialer i nye produkter. Page 9

10 Minimering af skrot fra produktionen Skrot (scrap) består af genanvendelige materialer tilovers fra produktfremstilling og består af aluminium, glas, tv skærme, elektronik og lignende; den væsentligste del er aluminium. I modsætning til meget andet affald, kan skrot i sig selv have væsentlig økonomiskværdi. Der er dog af endnu større værdi, at minimere mængden af skrot fra produktionen. Når der skrottes mindre, udnyttes råmaterialerne bedre, hvilket er til gavn for både miljøet og omkostninger til både indkøb af nyt råmateriale og omarbejdelse. På den baggrund har Bang & Olufsen stor fokus på at minimere mængden af skrot, primært fra aluminium, der er en væsentlig ressource i produktionen og helt fra produktudviklingen er der fokus på at udnytte pladsen på aluminiumpladerne optimalt. Ligeledes bringes læring fra produktionen tilbage til udviklingsafdelingen således, at der udvikles emner, der i sig selv minimere risikoen for skrot i forhold til, hvis fokus ikke havde været der. Mængden af skrot har været fulgt i en længere årrække, men i regnskabsåret 2012/13 er der kommet ekstra fokus på et skrot reduktionsprogram, der identificerer årsagerne (root cause) til afdelingsvise udsving og leverer mekanismer til at træffe korrigerende foranstaltninger. Programmets succes sikres af en struktureret ledelsestilgang og specifikke løsninger, der er tilpasset de enkelte afdelinger og som er forankret hos den enkelte medarbejder. Det er vigtigt synligt at kommunikere til ledelse og medarbejderne både om fremdrift i projektet og om, hvad netop den enkelte medarbejder kan gøre for at biddrage til at skrotte mindre på sin egen arbejdsplads. Skrot reduktionsprogrammet har vist sig meget effektivt og målet for 2012/13 er nået. Bortskaffelse af udtjente produkter Elektronikskrot er en værdifuld kilde til genanvendelse af ressourcer, hvis det bliver oparbejdet rigtigt. Derfor er der, i en stor del af verden, også lovgivning om, at udtjente elektriske og elektroniske produkter skal indsamles og oparbejdes hos en godkendt affaldsmodtager. Produktet bliver adskilt i forskellige materialefraktioner metal, printplader, plastik, glas og skærm som herefter slutter cyklus ved at genanvendes til fremstilling af nye ressourcer. De materialer, der ikke kan genanvendes, sendes så vidt muligt til forbrænding, hvorved energien udnyttes. Bang & Olufsen tænker også på bortskaffelse, når virksomheden designer nye produkter. Blandt andet mærkes alle plastdele, så affaldsmodtagere kan identificere plasttypen. Kravet i EU-direktivet omkring bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (WEEE) er, at minimum 65 procent af alt indsamlet underholdningselektronik skal kunne genanvendes, og yderligere 10 % skal kunne nyttiggøres gennem forbrænding med energiudnytttelse. Selvom det ikke er producenternes direkte ansvar at sikre dette, udarbejder Bang & Olufsen ved udvikling af nye produkter en demontagetest, der viser, hvordan produktet vil blive adskilt ved bortskaffelse, hvilke materialefraktioner produktet består af, og hvor stor en del af produktet, der kan genanvendes. Desuden er der forslag til konstruktionsforbedringer, der kan drages nytte af i kommende produkter. Disse demontagetests viser, at over 75 procent af materialedelene i Bang & Olufsens produkter kan genanvendes. På figuren nedenfor ses genanvendelse og energi-udnyttelsen for nogle af de produkter, der er lanceret i dette regnskabsår. Page 10

11 BeoLab 16 BeoLab 15 BeoLab 14 - satelit BeoLab 14 - subwoofer BeoPlay A9 BeoVision BeoVision BeoLab 14 - BeoLab 14 - BeoPlay A9 BeoLab 15 BeoLab subwoofer satelit Genanvendelse Energiudnyttelse Figur 4: Grafen viser genanvendelse og energiudnyttelse i % for nogle af Bang & Olufsens produkter. Tværgående tiltag Der bliver konstant arbejdet på at finde helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger for at sikre, at hensynet til produkternes brugsegenskaber, design og levetid er i balance med påvirkningerne på omgivelserne. Når produkterne engang bortskaffes, skal mest muligt kunne genanvendes og indgå i et nyt livscyklusforløb. Miljøkrav til produkterne Bang & Olufsen tænker produkternes miljøforhold tidligt i produkternes livscyklus ved allerede i produktudviklingsfasen at stille omfattende miljøkrav til produkterne. Disse miljøkrav kaldes pligtegenskaber, og de sikrer overholdelse af EU-direktiver og anden lovgivning, herunder REACH, RoHS, WEEE, batteridirektivet og emballagedirektivet. Bang & Olufsen garanterer på den måde, at de produkter, der sendes ud i verden, er i overensstemmelse med den lokale lovgivning på alle de markeder, hvor Bang & Olufsen sælger produkter. Der er således pligtegenskaber, der sikrer overholdelse af lovgivningen, men der er også pligtegenskaber, der går ud over lovgivningen som f.eks. plastikblødgøren phthalat - se ansnittet nedenfor. Substitution af kemikalier negativ liste Elektronikprodukter indeholder en række kemiske stoffer. En del er efterhånden blevet forbudt at anvende fx via EU's kemikalielovgivninger RoHS og REACH, men derudover har Bang & Olufsen også en liste over uønskede stoffer. Stoffer på denne liste er stadig lovlige at bruge, men da stofferne er under mistanke for at være skadelige, har Bang & Olufsen valgt at udfase dem. Fx havde Bang & Olufsen forbudt anvendelsen Page 11

12 af alle brommerede flammehæmmere allerede tilbage i 1990 erne og først i 2006 blev 2 typer af de brommerede flammehæmmere forbudt via RoHS direktivet. Phthalater er et andet materiale, der indtil videre lovgivningsmæssigt er tilladt at anvende, men som Bang & Olufsen har valgt at udfase. Materialet anvendes ofte som blødgører i PVC ledninger og er under mistanke for at være hormonforstyrrende. Tilbage i 2007 begyndte Bang & Olufsen at udfase phthalater i alle kabler til installation. Bang & Olufsen er nu gået skridtet videre og har valgt at forbyde 4 phthalater i alle nye produkter samt yderligere 2 phthalater, i ledninger, der kommer i langvarig kontakt med huden som fx i headphones. Alle Bang & Olufsen headphones er fri for phthalater. Klima og CO 2 Bang & Olufsen har de seneste 6 år rapporteret til Carbon Disclosure Project, der på vegne af en række investorer, indsamler oplysninger om børsnoterede virksomheders arbejde med reduktion af CO 2 udledningen i hele værdikæden. Det vil sige, at der ikke kun er fokus på reduktion af energiforbruget i produktionen, men også i produkternes energiforbrug, transport af produkterne, medarbejdernes rejseaktiviteter og lignende. Mål og aktiviteter på området er beskrevet under afsnittene Produktion og I brug hos kunden. Miljøet er tænkt ind i nyt design Bang & Olufsen har i løbet af regnskabsåret lanceret BeoVision 11, der er et Smart tv og et mesterværk inden for lyd, billede og digital underholdning. Designmæssigt er der tænkt en række miljømæssige forbedringer ind i forhold til tidligere tv i samme familie. Det gælder blandt andet i forhold til livscyklus, hvor der har været grundige overvejelser omkring konstruktion, produktion, energieffektivitet i brugsfasen samt mængden af affald. BeoVision 11 er et Design For Manufacture (DFM) produkt, så allerede i design processen har der været fokus på at optimere til samling og produktion af produktet. tv et har væsentligt færre skruer end den tidligere generation, og der er sket forbedringer i konstruktion af kabelbindere, optimering og reduktion af antal print, færre emner, der skal samles end de tidligere tv i samme familie. Det betyder, at BeoVision 11 arbejdsmiljømæssigt er nemmere at samle i produktionen. Det betyder også, at BeoVision 11 er lettere at skille ad i korrekte affaldsfraktioner, når det engang bliver til affald. En konsekvens af et lettere tv vægtmæssigt har samtidigt bidraget til en reduktion af ressourceforbrug og af affaldsmængder. Eksemplet med BeoVision 11 viser, hvordan Bang & Olufsen tænker livscyklus igennem i forbindelse med udvikling af nye produkter. Page 12

13 Figur 5: Figuren viser det lukkede livscyklus forløb med de miljøhistorier, der er fortalt i denne årsrapport, fordelt på de enkelte elementer i produkternes livscyklus. Bæredygtigt design Når vi i Bang & Olufsen taler om bæredygtigt design tænker vi altså hele produktets livscyklus igennem fra leverandører, forbrug af råvarer, medarbejdernes arbejdsmiljø, produkternes miljøbelastninger til hvordan råmaterialerne igen kan indgå i en ny livscyklus. Figur 5 viser det lukkede livscyklus forløb med de miljøhistorier, vi har valgt at fortælle i denne årsrapport, fordelt på de enkelte elementer i produkternes livscyklus. Det er det, vi i Bang & Olufsen kalder bæredygtigt design. Page 13

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1

BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1 BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1 Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens 99a. Et uddrag findes i Bang & Olufsens årsrapport 2013/14.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport

FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport FN Global Compact 2014 Fremskridtsrapport Indholdsfortegnelse 1 Om By & Havn... 2 2 Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact... 3 3 Aktiviteter og resultater... 4 3.1 Fokus på Menneskerettigheder,

Læs mere

Samfundsansvar 2014. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2014. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2014 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2014 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere