Virksomhedernes sociale ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes sociale ansvar"

Transkript

1 Virksomhedernes sociale ansvar Baggrunden for opkomsten af de sociale ansvarsdiskurser søges afklaret som historisk udviklede måder at italesætte forholdet mellem individ/samfund og menneske/arbejdsmarked på. Problemafklaringen leder frem til en undersøgelse af, hvorledes "virksomhedernes sociale ansvar" kan kvalificeres som led i en indsats for et særligt godt arbejdsmiljø. Teoretisk udforskning af den sociale ansvarsdiskurs Udarbejdet i år Københavns Universitet, Specialebibliotek Gurli Monrad Mortensen, erhvervspsykolog Violvænget 4. Bellinge Odense SV Tlf

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning, formål og problemformulering Indledning Formål Problemformulering. 6 Kapitel 2 Analytisk ramme Analysemodel Min brug af diskurs og magt-vidensbegrebet Afklaring af magtbegrebet... 9 Kapitel 3 Teoretisk ramme 13 3.l Samfund/Individ relationen Den tredje vej Strukturdualitet Kritiske socialpsykologiske forståelser Handlingsforståelser som strukturationsproces Opsummering Kapitel 4 Præsentation af det diskursive felt Sociale ansvarsdiskurser Gulerodsmetoden Netværksmetoden Mulighedsmetoden Stokkemetoden Diskursive interessefelter Samfundsperspektiv Virksomhedsperspektiv Arbejdsmarkedsperspektiv Hvem handler diskurserne konkret om? Samfundsudvikling, tankefigurer og stigmatisering Opsummering Kapitel 5 Historisk analyse af tankefigurernes relationer Moderniteten Den sociale integration Strukturalisme/positivisme Den sociale integration Funktionalismen Tankegange over den sociale integrations problem Tankegange over socialt ansvar Tilbage til den sociale integrations problem Den sociale integration Symbolsk interaktionisme Socialministeriets sociale ansvarsdiskurs Inddragelse af strukturfunktionalistisk diskurs Den sociale integration Socialisationsteori Eriksons forståelse af afvig Tilbage til de sociale ansvarsdiskurser Hvordan løses den sociale integrations problem Handlingsteori Socialpsykologiske forstå. af deltagele og livshåndtering Eks. på livsfortællingens betydning for selvforståelse

3 5.8 Opsummering Ledelsesteori samt udbredelse af det diskursive felt Ændrede krav til medarbejdere DNNV s sociale ansvarsdiskurs Den misforståede generation De sociale ansvarsdiskursers inddragelse af kompetence Baggrunden for opkomsten af de sociale ansvarsdiskurser Samfundsperspektiver Virksomhedsperspektiver Konklusion på problemformuleringens første del Kapitel 6. Virksomhedernes sociale ansvar og arbejdsmiljø De sociale ansvarsdiskursers relation til arbejdsmiljøpsykologi Opmærksomhedspunkter Arbejdsmiljøteori og forskning i psykisk arbejdsmiljø Introduktion af arbejdsmiljøteori Kritik og udvidelse af modellen Social støtte i arbejdet Stress udvikling mening Sensemaking Kort opsummering Konklusion på arbejdsmiljø, socialt ansvar og integration Socialt ansvar som en måde at tænke arbejdsmiljø på Løse ender Projekt Arbejdsmiljømærkning Litteraturliste Figur oversigt Figur 1: Asplunds kritiske forståelsesmodel 7 Figur 2: S/I relationen 13 Figur 3: Agent struktur og social praksis 20 Figur 4: Deltagerbane som organiseret kontekstuel biografi 22 Figur 5: Kritisk socialpsykologiske opmærksomheder 24 Figur 6: Opsummering af diskurser 41 Figur 7: Det sociale lotteri 64 Figur 8: Deltagerbane som organiseret kontekstuel biografi 70 Figur 9: Socialpsykologiens teorier og diskurser 72 Figur 10: Skematisk oversigt over ledelsesteoriernes historiske udvikling 74 Figur 11: Udvikling af vindere og tabere 81 Figur 12: Udviklingstrekant 83 Figur 13: Arbejdsmarkeds- og virksomhedsperspektiver 92 Figur 14: Krav/kontrol modellen 98 Figur 15: Krav/ressource/stressreaktion 102 Figur 16: Diskursive og teoretiske opmærksomheder 111 Figur 17: Den integrative sociale ansvarsmodel 113 Figur 18: Resultater Projekt arbejdsmiljømærkning 117 3

4 Kapitel 1 Indledning, formål og problemformulering 1.1 Indledning Projekt "Arbejdsmiljømærkning" Under mit praktikophold i BST Nord i efteråret 2000 kom jeg i forbindelse med en gruppe arbejdsmiljøkonsulenter og forskere, som for Arbejdstilsynet skulle udføre en projektopgave med det formål at udarbejde en model for, hvordan man kan tildele virksomheder et "Arbejdsmiljømærke" for et særligt godt arbejdsmiljø. Formålet med udarbejdelsen af en sådan model var, at finde metoder til at måle arbejdsmiljøindsatsen som en mulighed for at øge virksomhedernes evne til at tiltrække og fastholde arbejdskraft i en tænkt fremtid med stadig flere ældre i samfundet samtidig med et fald i tilgangen til arbejdsmarkedet pga. små ungdomsårgange. Desuden at vurdere, hvorvidt virksomhederne ser en indsats for arbejdsmiljøet igennem opnåelse af et Arbejdsmiljømærke som et konkurrenceparameter i forhold til produktomsætning og etisk omdømme. Kriterierne for opnåelse af Arbejdsmiljømærket skulle udarbejdes, så målgruppen kan omfatte ca. 30 % af alle danske virksomheder. Det var desuden et krav at modellen skulle kunne anvendes af alle virksomheder uanset størrelse og branche. Den færdige projektmodel omfatter 4 delområder, som vægtes ligeligt. Områderne forsøger at afdække virksomhedernes indsatser for et særligt godt arbejdsmiljø inden for det fysiske arbejdsmiljø, det psykiske arbejdsmiljø, socialt ansvar samt sundhedsfremme. Min opgave i projektet var udarbejdelse, præsentation og evaluering af en model for, hvordan indsatsen på området socialt ansvar kunne måles i forhold til de opstillede krav. Krav, som vi anså for at være relevante og nødvendige og, som samtidig var udtryk for det at have et særligt godt arbejdsmiljø. Emnet for nærværende speciale er således motiveret af min deltagelse i og erfaringer fra projektet. Desuden har jeg, undervejs i projektforløbet 1 undret mig over, hvor fraværende den psykologiske faggruppe er i diskussionen om socialt ansvar. Det har det, dels fordi jeg i høj grad mener, psykologien kan bidrage med en brugbar og yderst relevant tilgang til problemstillingen, 1 fra den til

5 dels fordi området, efter min opfattelse, i for høj grad domineres af, beskrives og defineres socialpolitisk, positivistisk eller instrumentelt. At beskæftige sig med "virksomhedernes sociale ansvar" som led i et særligt godt arbejdsmiljø medfører efter min opfattelse et behov for en problemafklaring, som bevæger sig ud over det traditionelt arbejdspsykologiske område. For det første kan man sige, at området er ret nyt og ikke findes beskrevet i en psykologisk teoretisk ramme. For det andet at området bredt set beskæftiger sig med interventionsmuligheder, der ses opnåelige gennem holdningsændringer igennem skabelsen af en udbredt forståelse for, at alle må bidrage til løsning af et samfundsmæssigt og individuelt problem. Alle mener at vide, hvad ansvar er - personligt, juridisk, økonomisk, politisk, socialt; men ansvar i sig selv er ikke videnskabeligt begreb og kan derfor heller ikke i gængs forstand analyseres og sammenlignes ved anvendelsen af teorier på feltet. Det, man kan sige om den litteratur, der findes på området, er, at "socialt ansvar" handler om noget, nogen vil have andre til at tage del i. "Socialt ansvar" handler derfor også om nogen, andre må gøre noget i forhold til, men især handler litteraturen om, hvad og hvordan nogen skal gøre noget for nogen for at være socialt ansvarlige. Dernæst kan man sige, at det, at se "socialt ansvar" som led i en indsats for et særligt godt arbejdsmiljø, efterspørger en undersøgelse af, hvorvidt det at gøre noget kunne gøres på en bestemt måde. "Socialt ansvar" er ikke entydigt defineret. Aktører, der beskæftiger sig med området, definerer derfor selv forståelsesrammen for deres særlige synspunkter eller indsatser. I projekt "Arbejdsmiljømærkning" udvikles i tråd hermed også en definition for "virksomhedernes sociale ansvar", som anses for egnet til at måle den enkelte virksomheds indsats i forhold til. Spørgsmålet, som efterfølgende har rejst sig for mig, er imidlertid, hvorvidt den måde, der arbejdes med problematikken på, er i stand til at gribe de væsentlige eller essentielle aspekter ved problemstillingen. Nærværende speciale skal derfor ses som både problemafklarende i forhold til den historisk udviklede forståelse af mennesker og arbejdsmarked - bredest set forstået som forholdet imellem individ og samfund samt måden vi oplever ansvar fordelt på. Dernæst som en teoretisk analyse af, hvordan socialt ansvar kan forstås i en arbejdsmiljømæssig kontekst Som jeg vil uddybe gennem specialet, ser jeg omdrejningspunktet for "virksomhedernes sociale ansvar", som et spørgsmål om menneskelig aktivitet - først og fremmest som måden vi opfatter og forstår menneskelig handling og udvikling på. 2

6 1. 2 Formål Svaret, der i disse år gives på, at alt for mange mennesker står uden for arbejdsmarkedet, er "virksomhedernes sociale ansvar". Spørgsmålene, der stilles og søges etableret, er af vidt forskellig karakter og har hvert sit perspektiv; men har alle det til fælles, at ingen af spørgsmålene stilles med et overordnet integrativt syn på forholdet mellem individ og samfund. Der er min vurdering, at der mangler at blive stillet spørgsmål, som bl.a. kan indfange dels, på hvilke måder de samfundsmæssige betingelser påvirker og forandrer det enkelte menneske og dets livsverden og dels, hvordan mennesker udvikler og forandrer sine muligheder og begrænsninger. "Socialt ansvar" omhandler bl.a. den store gruppe af mennesker, som står uden for eller er i fare for at komme til at stå uden for arbejdsmarkedet, og som sådan i et eller andet omfang opfattes som marginaliserede eller marginaliseringstruede; men "socialt ansvar" handler også om, hvordan virksomheder via etisk omdømme og personalepolitik kan tiltrække og fastholde værdifulde medarbejdere. Det er derfor det perspektiv, man ser "socialt ansvar" udfoldes i, der fremstår som afgørende for, hvordan problemet forstås og gribes an. I en videre afklaring af, hvorledes man ud fra forskellige perspektiver taler om og forstår "socialt ansvar", finder jeg det relevant at anvende diskursbegrebet, og betragte disse perspektiver som igangværende diskurser over mennesker, som betragtes i spektret fra værdifulde medarbejdere til marginaliserede grupper. Marginalisering er et teoretisk begreb, som ikke har noget entydigt indhold. Berglind (1988) definerer marginalitet som en tilstand af udsathed, hvor individet har en begrænset kontrol over sin sociale eksistens. Langager (1993) henviser til, at marginalt placerede individer på arbejdsmarkedet kan "have vanskeligt ved at fastholde og/eller opnå stabil beskæftigelse" (ibid, p. 9) Kjær (1978) bruger begrebet udstødning til at definere "det forhold, at visse samfundsgrupper ikke har mulighed for at få eller fastholde lønnet arbejde på arbejdsmarkedet" (ibid, p. 9). Thaulow og Friche (2000) definerer marginalisering på virksomhedsniveau "som en social proces, hvorunder en medarbejder (eller en gruppe af medarbejdere) i stigende grad opfattes af kolleger og ledelse som en mindre værdifuld arbejdskraft" (ibid, p. 10), hvilket kan medføre udstødning ved afskedigelse eller at personen selv siger op. Marginalisering i denne forståelse bliver derfor et spørgsmål om, hvorledes ledelse og kolleger opfatter og vurderer, 3

7 hvorvidt en person har problemer med at leve op til stillede krav i arbejdet. Ikke værdifulde medarbejdere/kolleger får derfor prædikatet svage eller marginale. Fælles for ovennævnte teoretikere er, at de undersøger marginalisering med udgangspunkt enten i arbejdsudbuddet, brug af ledelsesretten, samfundsmæssige konjunkturer eller søger at finde hvilke individfaktorer, der udløser marginalisering og udstødning såsom kvalifikationer, kompetencer, tilpasningsevne til ændringer eller søgeadfærd for at få arbejde. Det er ikke mit mål at bidrage direkte til disse diskurser, men snarere at inddrage og forholde mig til tanker og teorier, som konstituerer og fremmer menneskers muligheder for at deltage i samfundsmæssig praksis med deres forskellighed. I denne fokusering ligger der endvidere dobbeltheden i, at muligheder skal ses på baggrund af betingelser. I denne erkendelse fremstår ikke alene menneskers evne til at gribe og handle med deres muligheder og betingelser; men også fordrer en forholden sig til, hvordan ansvar er forbundet med autoritet. De igangværende diskurser over "socialt ansvar" kunne efter min vurdering dybest set være forsøg på, at påvirke virksomhederne til at bruge deres autoritet til at inkludere frem for at ekskludere. I nogle diskurser fremstår etiske dilemmaer og menneskesyn, som argumenter for udøvelse af en helt legitim autoritet til udelukkelse f.eks. "skal vi nu til at indrette fabrikshallerne som socialkontorer" eller "det kan jo ikke være meningen, vi skal hente vores medarbejdere blandt alkoholikerne ude på bænken". Som jeg ser problematikken, er disse og lignende argumenter ikke uvæsentlige at forholde sig til som individuelle og samfundsmæssige problemer, idet disse og lignende udsagn i en diskursanalytisk forståelse indgår, som bl.a. Foucault i sine vidensarkæologiske undersøgelser har peget på, som led i synliggørelsen af normalitet og afvig. Diskurserne udvikles fra og etablerer dermed et menneskesyn, som er mere eller mindre fast forankret i de af Asplund beskrevne tankefigurer, som udspringer af og udvikles fra samme historisk funderede basis. At beskæftige sig med virksomhedernes 2 sociale ansvar indbefatter i min forståelse derfor bl.a. en synliggørelse af denne basis, som i en historisk belysning antages at danne baggrund for igangværende diskurser. Nærværende speciales belysning af individets forudsætninger i en historisk samfundsmæssig kontekst samt diskussion af disse i forhold til de aktuelle krav og strukturelle betingelser, der stilles på arbejdsmarkedet, 2 Med "virksomhed" forstås i dette speciale et socialt system, der er bevidst konstrueret i den hensigt at fremme et bestemt mål. 4

8 skal ses som et forsøg på at overskride den, efter min opfattelse, "individualistiske elendiggørelse" eller "den implicitte/statistiske afhumanisering", diskurserne ofte indebærer. Mit udgangspunkt er at se marginalisering og integration som sociale processer, der fremmes eller hæmmes på baggrund af individuelle og samfundsmæssige forudsætninger, betingelser og muligheder. Det er således ikke hensigten at analysere de forskellige nævnte gruppers konkrete marginaliserings- eller integrationsmuligheder på arbejdsmarkedet, men snarere at italesætte forhold, der har betydning for, hvordan den sociale ansvarsdiskurs får et bredere funderet indhold. At beskæftige sig med virksomhedernes sociale ansvar som led i indsatsen for et særligt godt arbejdsmiljø udvider efter min opfattelse perspektivet mht. at kunne belyse hvilke handlinger, muligheder og betingelser, der fremmer integration, trivsel og vækst for og af mennesker på arbejdsmarkedet. På den ene side indikerer arbejdsmiljøperspektivet, at virksomhedernes sociale ansvar kun handler om de mennesker, som i det hele taget har et arbejdsmiljø dvs. deltager i social praksis. På den anden side udbredes formålet i forhold til tidligere kendte arbejdsmiljøindsatser med at søge et særligt godt arbejdsmiljø etableret til ikke alene at være fokuseret på forebyggelse af arbejdsskader, nedslidning, påvirkning fra sundhedsskadeligt miljø og arbejdsulykker; men overskrider denne forebyggende indsats ved at inddrage forebyggelse af marginalisering og udstødning fra arbejdsmarkedet som tilskrives årsager i arbejdsmiljøet. Det, jeg har oplevet i projektet, er imidlertid, at man ser socialt ansvar og sundhedsfremme som et vedhæng til traditionelle arbejdsmiljøindsatser, hvilket også ses af projektgruppens valgte strategi: at anskue arbejdsmiljøindsatser som 4 separate indsatsområder. Derfor kunne en tredje måde at begribe problematikken på være at se arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø bredt set, som en integrativ mulighed for at inddrage deltagelsesperspektivet som strukturationsproces i den sociale ansvarsdiskurs. Dette vil derfor være mit udgangspunkt for nærværende speciales problematik; men dermed ønsker jeg ikke at sætte spørgsmålstegn ved arbejdsmiljøforskningens resultater, men snarere ved det teoretiske udgangspunkt for arbejdsmiljøforskningen, som bredt set tager udgangspunkt i virksomhed og medarbejder som dualistisk modstillede enheder, som nogen forstår ud fra kausale årsags- virkningssammenhænge. Arbejdsmiljøforskningen har bidraget til og anvendt forståelser, som viser sig at følge de historisk etablerede diskurser over den sociale integrations problem, hvilket indikerer, at en analyse af socialt ansvar med fordel kunne følge samme vej. 5

9 Endelig sætter et arbejdsmiljømæssigt fokus medarbejdernes muligheder og betingelser for at påtage sig et socialt medansvar på dagsordenen, hvilket fører til et ønske om at undersøge, hvorledes deltagelse i social praksis skaber muligheder for at medvirke til/etablere social integration samt udvikle/bibeholde de efterspurgte ressourcer hos værdifulde medarbejdere. Mit teoretiske udgangspunkt vil derfor blive suppleret med arbejdsmiljøteorier, som bl.a. danner grundlag for den anerkendte forståelse af psykiske faktorer i arbejdsmiljøet, som har indflydelse på individets handlemuligheder og udviklingsbetingelser. Dét, der inspirerer og skærper min interesse for emnet, er derfor at undersøge, i hvilket omfang ovennævnte perspektiver på "socialt ansvar" som "tilsyneladende modsætninger" dvs. efterspørgsel efter menneskelige ressourcer kontra integration af "svage grupper" kan kvalificeres inden for arbejdsmiljøforskningen som to sider af samme sag, eller så at sige i en psykologisk forståelse udgør hinandens forudsætninger. 1.3 Problemformulering Igennem specialets progression søges baggrunden for opkomsten af de sociale ansvarsdiskurser afklaret som historisk udviklede måder at italesætte forholdet mellem individ/samfund og mennesker/arbejdsmarked på. Problemafklaringen leder frem til en undersøgelse af, hvorledes "virksomhedernes sociale ansvar" kan kvalificeres som led i en indsats for et særligt godt arbejdsmiljø. 6

10 Kapitel 2 Analytisk ramme I dette kapitel vil jeg beskrive og udfolde den forståelsesmåde, der ligger til grund for analyse og afklaring af nærværende speciales problemfelt. Med udgangspunkt i Asplunds programmatiske analysemodel søges Foucaults tanker om diskurs og magt-videnskompleks inddraget som et integreret forståelsesfelt for analysen. Jeg finder det i denne sammenhæng brugbart og nødvendigt at inddrage det konkrete og det diskursive magtaspekt, idet jeg vurderer, at implicit italesættelsen af virksomhedernes sociale ansvar sættes virksomhedernes autoritet i spil hvilket viser sig i måden diskurserne perspektiveres på Analysemodel Johan Asplund (1979) har udarbejdet en "kritisk forståelsesmodel" for hvordan et socialt fænomen kan undersøges. Han peger bl.a. på at for at forstå et fænomen, må man undersøge dets baggrund og kontekst ved hjælp af en historisk analyse. Derved opstår der en mulighed for, at kunne danne en forståelse eller mening med tilsyneladende tilfældigt eller tidsmæssigt specifikt opståede italesættelser. Asplund (1979) påpeger, at i en historisk analyse er det vigtigt at gå ud over selve fænomenet for at se det i en anden sammenhæng; men samtidig være opmærksom på, at den sammenhæng man vælger og på baggrund af hvilken, man tolker og skaber mening, ikke er den eneste mulige. Asplunds (1979) programmatiske model indeholder 3 analyseniveauer, som kan illustreres således: Figur 1 Diskurser Tankefigurer Basis 7

11 Forklaring til figur 1 Asplunds (1979) grundtanke med modellens 3 niveauer er at påpege, at det karakteristiske ved diskurser er, at de ikke står i et direkte eller uformidlet forhold til et givet materielt grundlag (basis), men at der derimellem er indskudt mindst 1 niveau - tankefigurer - som formidler relationen mellem givne tankegange i diskurser - og forudsætningerne for tankefigurerne - basis. Diskurser og basis udvikles i kraft af menneskelig virksomhed, mens dialektikken mellem disse realiseres i menneskers handlinger. Tankefigurer dækker over vigtige aspekter, som samfund og kultur hviler på, hvorfor det kan være væsentligt at afdække hvilke tankefigurer diskurserne udgår fra, for at kunne sammenligne forskellige diskurser. Figurens pile illustrerer dette på et givet tidspunkt samt illustrerer, hvorledes tankefigurer kan vedblive at eksistere i nye diskurser, også tidsmæssigt efter basis udvikles eller ændres. Asplunds model vil være retningsgivende for min videre analyse, men først vil jeg klargøre min videre brug af diskurs og magt-vidensbegrebet Min brug af diskurs og magt-vidensbegrebet Den franske filosof Michel Foucault, har i sine vidensarkæologiske analyser rettet opmærksomheden mod den diskursive praksis, som en slags teori-praksis-felt i bevægelse, hvor der forekommer nogle fælles grundtræk ved den måde, handling og tænkning organiseres på. Disse grundtræk er iflg. Foucault (1973, 1979) tæt knyttet til magt, dvs. at han ser deltagelse i diskurser, som bevidste bestræbelser på at opnå indflydelse i et genstandsfelt, som man selv er en del af. Johan Asplund (1979) knytter ligeledes diskurserne til talen eller tekster, som udstrakte forløb i tid og rum, der udvikles på baggrund af tankefigurer, der som punkter i tid og rum endvidere ofte er ubevidste eller "tysta" (Asplund, 1979, p.151). Med udgangspunkt i Foucaults analyse af "vansinnets historia " (Asplund, 1979, p.152 og 168) peger Asplund på, hvordan tankefigurer etableres, persisterer og suppleres over tid, mens diskurser over disse kan dukke op eller forsvinde igen. Han konkluderer bl.a. på denne baggrund, at man ikke kan vide, hvad en diskurs indebærer, så længe de underliggende tankefigurer ikke er isoleret og deres relation til basis er afdækket; men det er først på det diskursive niveau, tankefigurers potentiale som grundlag for udvikling af tankegange aktualiseres. 8

12 Jeg vil således bruge diskursbegrebet ud fra en antagelse om, at den måde tænkning og handling i et diskursivt felt organiseres på, både er bevidste bestræbelser på at opnå indflydelse i feltet; men samtidig foregår der en bevidst eller ubevidst anvendelse af tankefigurer, som er med til at etablere en bestemt viden om noget, som cementerer eller etablerer et magtforhold. 2.3 Afklaring af magtbegrebet Et af de kritikpunkter, der ofte rettes mod Foucault er som anført i Cheater (1999) hans definition og brug af magtbegrebet, som ikke i traditionel forstand beskriver en bestemt gruppes magtposition eller magtudøvelse. Magt opstår i flg. Foucault igennem deltagelse i diskursive praksiser og kan karakteriseres som en styrende proces i stadig forandring. Magt/videnskomplekser opstår altså som følge af, at samfundet ændrer sig og relaterer sig til handlinger i diskursiv praksis. At deltage i diskurser er i denne forståelse at handle, at gøre noget. Med en parallel til Mørchs (1994) analyse af pointen i Giddens' handlingsperspektiv peges på, "at når mennesker gør noget, så gør de en forskel" (ibid, p. 25). Menneskers handlinger er betydningsfulde i og med, de kan forandre noget og gøre en forskel, dvs. handling eller ikke - handling er en mulighed, som kan vælges eller fravælges og dermed essentielt en mulighed og en magtfuld handling. Giddens brug af magtbegrebet adskiller sig helt fra Foucaults, idet Giddens (1984) ikke definerer handling som bevidste intentionelle forsøg på at få indflydelse, eller henviser til de intentioner folk har med at gøre noget, men til menneskets evne til i det hele taget at gøre noget. Når Giddens ikke ser magt som redskabet til at handle, men som selve det at kunne handle, indikeres en forståelse af at magt, som det at gøre en forskel, kunne være en betingelse for samfundsmæssig udvikling. Et interessant perspektiv, som undlader at tage stilling til, hvorvidt mennesker ved at gøre en forskel også gør "det rigtige"; men med Giddens magtdefinition kan det fastslås, at det at gøre en forskel samtidig er en magtfuld handling. Forskellen i forudsætninger og perspektiver på handling gør, at vi handler forskelligt i det sociale felt. En tilnærmelse af Foucault og Giddens magtbegreber kunne pege på, at det væsentligt magtfulde i det vi gør, når vi handler, er forskellen, som netop gør en forskel. I dette perspektiv kan virksomhedernes sociale ansvar autoritativt eller som magtfaktor italesættes som den forskel, der kan gøre en forskel i et andet menneskes liv. 9

13 Et af de temaer Foucault ikke direkte inddrager i sin magtdefinition, er de økonomiske og klassemæssige interesser ved magtudøvelse, som bl.a. Max Weber 3 (1994) har behandlet i flere værker. Weber (1994) definerer magt, som den mulighed et eller flere mennesker har for at sætte deres vilje igennem trods eventuel modstand. Økonomisk magt kan derfor i flg. denne definition kun opstå som følge af magt, som eksisterer af andre grunde. I flg. Webers (1994) teori sker differentiering på arbejdsmarkedet ud fra den værdi, den enkeltes arbejdsydelse er i stand til at realisere på et frit marked, hvor spørgsmålet om udbud og efterspørgsel er centralt, uanset hvilken social klasse ydelsen udbydes fra. En af pointerne i dette er at fremhæve de fællestræk, medlemmerne af samme klasse i flg. Weber altid har. For det første at de lever under de samme betingelser dvs. strukturelle/ konjunkturmæssige og for det andet, at denne "fælles skæbne" frembringes ved, at deres chancer på markedet er lige (gode eller dårlige). Foucault og Weber angiver således to forskellige perspektiver på magt eller bud på magtdefinitioner, som efter min vurdering for det første er udtryk for, at de beskrives på forskellige videnskabelige planer - det diskursive/filosofiske og det praktiske/økonomiske. For det andet ser Foucault ikke magt som en egenskab individet, grupper eller sociale klasser kan besidde. Frem for at se magt som individuelt middel til at handle, foreslår han i stedet at se individet som et produkt af den effekt, magt skaber. Derfor præciserer Foucault (1980) sit magtbegreb, som det netværk af magt/videnskomplekser, der produceres i den diskursive praksis, og som bevæger sig over tid og rum. Magt/videnskomplekser kan efter min opfattelse dels betragtes som aktualisering af persisterende eller nye tankefigurer, som danner grundlag for bevarelse af eller udvikling af nye tankegange dels som viden om noget, som etablerer et magtforhold samtidig med og i kraft af magtdefinitionen fortæller historien om, hvordan tankegange etableres og hvilken effekt, disse konstruerer. For Foucoult (1972) etableres og udøves magten på det diskursive plan. I flg. Krause-Jensen (1978) gør han dog opmærksom på, at "ejendomsretten til diskurserne" har en praktisk side, som drejer sig om "retten til at tale, evnen til at fatte, muligheden for en fri og umiddelbar adgang til samlingen af allerede foreliggende udsagn, samt endelig spørgsmålet om kapacitet til at investere denne diskurs i beslutningsprocesser, institutioner eller praksis." (Krause Jensen, 1978, p. 99)

14 Krause Jensen mener, at denne ejendomsret i de fleste samfund er reserveret en afgrænset gruppe af mennesker, som efter min opfattelse ikke beror på en egentlig ret eller frihed til at deltage, men snarere beror på ulighed i muligheden for deltagelse. En ulighed der skaber individets selvforståelse som en "ikke ejendomsbesidder" til retten til diskurserne. En ulighed som magtfuldt producerer og reproducerer individuelle forskelle som en effekt ved netværk af magt/videnskomplekser produceret over tid og rum. For Weber (1994) derimod beror en udøvelse af enhver form for magt / besiddelse af ejendomsretten til diskurserne alene på, at betingelserne for dens opretholdelse handler om, at mennesker accepterer autoritets- og herskerforhold, der er opstået som idemæssige strukturer, som ikke bør forveksles med endegyldige sandheder eller naturgivne forhold. I denne betydning danner menneskers forskellige/ulige positioner baggrund for, hvorledes vi anvender diskurser og tillægger disse betydninger på en måde, som giver mening for os. Når Foucault netop knytter magt til viden om noget, får diskursbegrebet efter min opfattelse en dobbeltbetydning, idet diskurser både bevidst kan bruges til at konstruere ekspertviden og indflydelse på en bestemt måde; men samtidig vil den almene udbredelse og anvendelse af denne diskursive viden afhænge af, hvorvidt den er egnet til at bibringe og skabe mening for et større forum. Dette er årsagen til, at nogle diskurser bliver mere udbredte end andre. Udbredelsen vil derfor bl.a. også, efter min opfattelse afhænge af, hvorvidt der er en vis historisk kontinuitet i anvendelsen af tankefigurer, som skaber et billede af verden som tilsyneladende forudsigelig og forståelig. En sådan kontinuitet sætter imidlertid ikke anvendelsen af tankefigurer til debat og fornyet overvejelse, fordi de ofte overføres ureflekteret i forhold til en forandret eller helt anden kontekst. Det er netop derfor, jeg mener magtbegrebet er centralt for bl.a. denne diskurs. Dels anvendes og overføres tankefigurer mere eller mindre bevidst ureflekteret i daglig praksis. Det gør dem dog ikke mindre magtfulde, idet det er med til at etablere holdninger eller en "viden" om noget. Dels øger magtbegrebet opmærksomheden på deltagelse i diskurser ud fra forskellige interesser, hvor bestemte tankefigurer anvendes og reproduceres i den hensigt at få indflydelse i et diskursivt felt, man selv er en del af og dermed har interesse i enten at ændre, fortsætte eller etablere. 11

15 Det, der har undret mig - både mht. til tilgængelige skriftlige materialer om emnet, min deltagelse i projektarbejdet, under møder med de i projektet deltagende virksomheder samt under afrapportering og diskussion af de 3 projekter til den af Arbejdstilsynet netsatte Styregruppe - er den stigmatiserende lethed med hvilken, vi omtaler og definerer de mennesker, som vi ønsker, virksomhederne skal tage et socialt ansvar overfor. Problemet i dette er efter min vurdering, at vi helt overser at forholde os til flere væsentlige aspekter. Ud over det at søge en forståelse af, hvordan mennesker handler, udvikler sig og håndterer deres livsbetingelser, finder jeg det derfor væsentligt i denne undersøgelse at få uddybet, hvad diskurserne handler om, hvad de historisk er diskurser over samt hvilket magt/videns felt de aktuelt indgår i. 12

16 Kapitel 3 Teoretisk ramme Mit udgangspunkt for dette kapitel er at præsentere den teoretiske forståelsesmåde, der danner baggrund for min analyse af det diskursive felt for opkomsten af virksomhedernes sociale ansvar. Når man fra politisk side italesætter en ny og anderledes ansvarsfordeling mellem stat - virksomhed - individ, kan det ske ud fra forskellige teoretiske fundamenter. I de sociale ansvarsdiskurser fremstår dette fundament ofte som implicitte forståelser i og med selve diskursens anvendelse af tankefigurer. Dermed kan italesættelsen, af det man ønsker at opnå, siges at være både magtfuld, men også usikkert funderet som forudsætning for etablering af et nyt indsatsområde. Det kan imidlertid fastslås, at etablering af en anden ansvarsfordeling bredest set handler om relationen mellem samfund og individ, samt hvordan denne skal forstås og etableres. Jeg vil derfor redegøre for, hvorledes flere forståelser af denne relation kan udfoldes. Samtidig vil kapitlet vise den sammenhæng min analyse af de sociale ansvars-diskurser foretages i lyset af og på baggrund af hvilken, jeg tolker og skaber mening. 3.1 Samfund/Individ relationen Socialvidenskaben og psykologien interesserer sig traditionelt for, hvordan man skal forstå samfund og individ. I dette videnskabelige felt undersøges samfund og individ ofte hver for sig i en forståelsesramme med udgangspunkt i en dualistisk modstilling mellem individ (I) og samfund (S) som gensidigt determinerende hinanden. Af praktiske grunde kan det imidlertid være nødvendigt at kunne undersøge et fænomen enten fra individ- eller fra samfunds- perspektivet. En anvendt model af dette illustreres ofte således: Figur 2 Illustrationen anvendes tillige til angivelse af, hvorvidt det S I er I eller S, der undersøges, eller om det er relationen. Den dualistiske modstilling af I/S ses f.eks. udfoldet i psykoanalytisk funderet teori, som bredt set tager udgangspunkt i en forståelse af mennesket, som determineret af indre drifter samt af ydre påvirkninger og relationer til omverdenen. I denne forståelse ses samfundet som en fast struktur og individets handlinger som entydige og fragmenterede begivenheder uafhængige af tid og rum. 13

17 Dermed antages, at alle mennesker vil handle ens under forudsætning af, at de udsættes for samme stimuli, dvs. at menneskets handlinger kan beskrives ud fra universelle lovmæssigheder. Det er i denne begribelse derfor interessant, hvorledes man kan påvirke og/eller intervenere over for det, mennesker gør, så de tilpasser sig samfundets struktur. Det er min umiddelbare opfattelse, at denne begribelse ofte danner baggrund for sociale indsatser og sociale ansvarsdiskurser. Problemet i anvendelsen af denne begribelse er, at det konkret viser sig, at mennesker ikke bare lader sig tilpasse, hvilket ofte medfører, at den enkeltes egen skyld, ansvar, moral eller personlighed inddrages som forklaringer på desintegration. Det har ligeledes ikke vist sig muligt at skabe afgørende ændringer i fordelingen af mennesker inden for og uden for arbejdsmarkedet f.eks. ved aktivering af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere eller ved revalidering og resocialisering. Forklaringerne, der gives på de manglende resultater, er især, at det er den "tungeste" eller "svageste" gruppe, der endnu står uden for arbejdsmarkedet. Problemet ser derimod for mig at se ud til at være, at en fokusering på individet uden for en konkret social praksis ikke medtænker, at mennesker både i og uden for arbejdsmarkedet, set i en socialpsykologisk forståelse, intentionelt handler og udvikler sig med sine betingelser og muligheder. Hvis der derfor - socialt- og arbejdsmarkedspolitisk - etableres indsatser for at aktivere folk fordi "man skal yde, før man kan nyde", kan der bl.a. peges på en nødvendig afklaring af, hvem problemet ses at være et problem for. Ses problemet først og fremmest som et problem for skatteyderne, kan forklaringen på manglende resultater måske findes her. Det er desuden mit indtryk, at der ofte igangsættes beskæftigelsesprojekter, som i kraft af deltagernes fremmøde - til mere eller mindre relevante aktiviteter - findes en antagelse om, at man kan "kompetenceudvikle" mennesker til en ikke nærmere bestemt fremtidig deltagelse på arbejdsmarkedet. I denne tankegang ses en dualistisk forestilling om, at opbygning af tilfældige individuelle kompetencer - som forudsætning for deltagelse på arbejdsmarkedet - kan være løsningen på et problem. Kompetence handler imidlertid for mig at se om, hvordan der på basis af almene eller specifikke kvalifikationer - som viden om noget, i praksis gives mulighed for at erhverve kompetence i forhold til noget - at kunne gøre noget i forhold til en bestemt opgave. Viden og kunnen kan med andre ord ikke forstås isoleret fra det, det skal være viden og kunnen om. Dreier (1998) fremhæver således, at personlig kompetence må defineres, realiseres og udvikles i forhold til og i kraft af personens særlige deltagelse i den samfundsmæssige praksis 14

18 og forstås i de konkrete sammenhænge, personen skal være kompetent i forhold til. Hvis indsatser tager udgangspunkt dels i en instrumentel opfattelse af kompetence som beherskelse af bestemte teknikker, dels at personlige egenskaber er årsag til, at en person altid vil handle på bestemte måder, er forståelsen af kompetence både abstrakt og dekontekstualiseret. Dette er problematisk, idet det derved antages at alle andre, man er i berøring med, i praksis er uden betydning for den måde, man handler på. Derfor er diskurserne om virksomhedernes sociale ansvar væsentlige; men ikke nødvendigvis alene italesat ved det indhold de igangværende dualistiske diskurser om socialt ansvar og det rummelige arbejdsmarked har. I et historisk perspektiv udfordrer dualismeproblemet til stadighed socialpsykologiens teorier om individ/samfundsrelationen, idet socialpsykologien basalt set søger at forklare, hvorfor mennesker gør det, de gør i og med deres samfundsmæssighed. Det er min hypotese, at emnet for nærværende speciale kan ses som resultat af samspillet mellem videnskab og politik, som set i en historisk sammenhæng har søgt at overvinde eller løse dualismeproblemet. Den engelske sociolog Antony Giddens' (1984) forståelse af individ/samfundsrelationen som en dualitet har, især i de (social)demokratiske bevægelser i Europa vundet indpas under betegnelsen "den tredje vej", hvilket jeg umiddelbart ser som idegrundlag for fremkomsten af tankerne i Danmark om, hvorvidt en ny forståelse af ansvarsfordelingen kan få en større tilslutning og udbredelse. Nu kan man så diskutere, hvad der kom først - ægget eller hønen? Der er for mig ingen tvivl om, at det bl.a. er de nordiske arbejdsmarkeds- og velfærds-modeller, som har inspireret Giddens til udvikling af tankerne omkring "den tredje vej". På den anden side kan Giddens' forståelse af strukturdualitet meget vel have inspireret til de danske tanker om en anden social ansvarsfordeling - for, som det argumenteres for fra Socialministeriets side, så er virksomhederne som del af samfundet påvirket af hvor mange mennesker, der passivt forsørges, hvorfor det også er muligt at handle anderledes, så flere kan forsørge sig selv. Som jeg senere vil redegøre for, satte Socialministeriet allerede i 1994 kampagnen "Det angår os alle" i gang. Først og fremmest, som jeg ser det, med det formål at flere mennesker på eller i fare for at komme på overførselsindkomster, skulle få mulighed for at forsørge sig selv for at lette den offentlige forsørgelsesbyrde. 15

19 Det jeg imidlertid finder spændende ved at inddrage Giddens er, at han efter min opfattelse formår at overskride det gængse politiske, økonomiske perspektiv ved at inddrage muligheden for at se staten som "social investor i menneskelig kapital" for derved at italesætte et personligt udviklingsperspektiv for mennesker på overførselsindkomster med det formål at skabe øget trivsel og velfærd Den tredje vej Giddens (1999) sætter i "Den tredje vej" velfærdsstaten til debat, idet han mener, at de traditionelle højrefløjspartiers kritik af social omfordeling kan have en vigtig pointe i at fremhæve at "den dybest set er udemokratisk, fordi den ensporet fordeler de sociale ydelser oppefra og nedefter." (ibid p. 115 f.) Top-down processer anses generelt for udemokratiske, fordi de ikke levner nok plads til den personlige frihed og dette ser ud til at optage mange mennesker i det 21. årh. Kritikken, som Giddens inddrager i forhold til en ensporet fordeling, går bredere set på, at velfærdsinstitutioner i et vist omfang kommer til at undergrave deres egen hensigt, som er at beskytte og drage omsorg for det enkelte menneske, fordi disse institutioner er for bureaukratiske, fremmedgørende og ineffektive. Sociale ydelser menes derfor at kunne vise sig at få groteske konsekvenser, som af nogle tolkes som velfærdsafhængighed, klientgørelse eller uberettiget nasseri på andres bekostning. Andre - f.eks. Bader (1993) - tolker disse konsekvenser som resultat af, at den materielle basis både indgår som forudsætning for og som konsekvens af det sociale systems disciplinerende, ideologiske og reproduktive funktion. Den problematik, Bader især peger på, er spørgsmålet om, hvordan socialarbejdere skal kunne hjælpe andre, hvis deres arbejde reduceres til et middel for overordnede økonomiske, politiske mål - frem for at tage udgangspunkt i det konkrete problem den, der skal hjælpes, har. Kritikken af den ensporede fordeling betyder dog ikke i flg. Giddens (1999), at solidaritet og velfærd skal afskaffes, men at velfærdssystemet trænger til omstrukturering. Giddens peger derfor på at det, gunstige velfærdstilbud ofte gør, er at skabe en situation, hvor folk tager en "moralsk risiko", når de bruger tilbudene til at ændre adfærd. Derved bliver den risiko, folk er sikret at kunne imødegå, omdefineret. Som eksempel nævnes, at dagpenge som kompensation for arbejdsløshed faktisk kan skabe arbejdsløshed, hvis dagpenge med fortsæt bruges som værn mod at søge eller slippe for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Dette søges forklaret med 16

20 henvisning til Lindbeck (i Giddens, 1999), som fremhæver, at ud fra et humanistisk princip kan man gå ind for rigelig økonomisk hjælp til folk, der rammes af arbejdsløshed, invaliditet og sygdom. Det skaber blot det dilemma, at jo højere ydelserne er, jo større vil tilskyndelsen på længere sigt til at løbe en moralsk risiko i form af bedrageri være, fordi der skabes "sociale vaner" for, hvad der er "normalt". "Dyb afhængighed af offentlige ydelser betragtes ikke længere som det, det reelt er, men blot som "forventet" adfærd. Øget tendens til at søge social bistand, mere fravær fra arbejde på grund af påståede helbredsproblemer samt en lavere jobsøgningsfrekvens kan meget vel være nogle af resultaterne" (ibid, p. 118). Citatet vurderes dels at tage udgangspunkt i en liberalistisk tankegang, som definerer den solidariske omfordeling af velfærd som en udemokratisk måde at styre personlig frihed på. Dels som et udtryk for den værdi vi tillægger arbejde, som i den kristne verden - ved fremkomsten af de moderne institutioner og industriel kapitalisme - italesættes som vejen til frelse frem for bønner. Arbejde i sig selv, som af Whetherell (1997) synliggøres som en social konstruktion, blev i de tilknyttede diskurser dermed ophøjet fra at være et nødvendigt livsvilkår til at være en moralsk pligt. Det, Giddens (1999) mener, Lindbecks tanker kan bruges til, er at definere velfærdssamfundet som et risiko-fællesskab, hvor den solidariske velfærdspolitik ikke er skabt til at kunne hamle op med de mange risici, videnssamfundet har i forhold til f.eks. teknologiske forandringer, social eksklusion eller et stigende antal familier med kun en forsørger. Derfor foreslår han, at der i velfærdsreformer tages højde for ovennævnte under samtidig indførelse af en effektiv risikostyring, som ikke kun betyder begrænsning eller beskyttelse mod risikosituationerne; men også en positiv udnyttelse af den mulighed, som opstår for en dynamisk udvikling i disse situationer. Arbejdsløshed ses derfor som en dynamisk mulighed for at bakke risikotagning op. Solidarisk styring af velfærdsfordeling omdefineres således til en solidarisk styring af risikofordelingen. Ideen er, at mennesker aktivt skal tage en risiko ved at agere som iværksættere og opgive understøttelsen for at opsøge arbejds- og uddannelsesmuligheder - evt. inden for andre eller nye fagområder. Dermed inddrager Giddens den risikovillige, vidende og kyndige agent - både som enkeltindivid, som virksomhed og som samfund - som kan bidrage til og formår at skabe økonomisk velstand. Velfærd er for Giddens mere et psykisk end et økonomisk begreb og handler grundlæggende om trivsel. Derfor mener han, at det i mange tilfælde kan være mere nyttigt at rådgive - også psykologisk - frem for at yde økonomisk støtte. 17

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Mødet mellem patient og sundhedssystem

Mødet mellem patient og sundhedssystem Mødet mellem patient og sundhedssystem - vejen til et vellykket rehabiliteringsforløb? Carina Brøchner Nees Masteropgave, Idræt og Velfærd Institut for Idræt Københavns Universitet Vejleder Laila Ottesen

Læs mere

På kanten af det normale

På kanten af det normale På kanten af det normale En undersøgelse af den sociale integration af unge med Aspergers syndrom Socialvidenskabeligt speciale 2006 Roskilde Universitetscenter Anne van der Sterren Rovsing Trine Skov

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Forældre og vejledning

Forældre og vejledning Forældre og vejledning - et sociologisk perspektiv Master i Vejledning Modulopgave modul 2 Vejleder: Peter Plant Studerende: Rita Buhl Studienummer: rb445901 Eksamenstermin: forår 2007 0 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Litteraturliste... 57 Litteratur... 57 Artikler... 59 Internetsider... 59

Litteraturliste... 57 Litteratur... 57 Artikler... 59 Internetsider... 59 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledende afsnit... 4 Problemformulering... 6 Uddybning af problemformulering... 6 Grafisk fremstilling af problemstillingen... 8 Kapitlernes form og funktion... 9 Metode...

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Det Sociale Indikatorprojekt

Det Sociale Indikatorprojekt Det Sociale Indikatorprojekt Marianne Holland Programteori og indikatorer til evaluering af kvalitet og virkninger af indsatsen på psykiatrinære institutioner: SIP-psykiatri Institut for Sociologi, Socialt

Læs mere

Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen

Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen - casestudier i socialforvaltningen Projekt PRIAM. Delrapport 7 December 2008 Jørgen Møller Christiansen og Annikie Sørensen CASA Organisatorisk

Læs mere

Omsorg og livskvalitet i pædagogisk perspektiv pædagogen i samspil med svært udviklingshæmmede

Omsorg og livskvalitet i pædagogisk perspektiv pædagogen i samspil med svært udviklingshæmmede Omsorg og livskvalitet i pædagogisk perspektiv pædagogen i samspil med svært udviklingshæmmede Bachelorprojekt af: Københavns Socialpædagogiske Seminarium Lena Charlotte Nielsen ES04-133 Vejleder: Inge

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Virksomheders milj øinformationer

Virksomheders milj øinformationer Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT. 1996 Institut for miljø, teknologi og samfund Department of Environment, Technology and Social

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

RELATIONER I ORGANISATIONER

RELATIONER I ORGANISATIONER Gitte Haslebo (2004) RELATIONER I ORGANISATIONER den 09-03-2012 kl. 8:33 Søren Moldrup side 1 af 20 sider 1. INDLEDNING I realismen baserer vi os på en antagelse om eller en tro på, at viden er objektiv.

Læs mere